Page 54

Неофициален превод на български език 3.

4.

Ниво на съотношението финансиране на изследванията/преподавател: Уместността на този показател зависи от националните механизми за финансиране на изследователската работа. Той е особено полезен при система, в която изследователската работа се финансира чрез субсидии, получени от отделните изследователи или екипи на базата на конкурси, присъдени по решение на експертен състав от колеги. Брой или дял на изследователите, работещи на пълен щат: За един университет или звено в него броят изследователи на пълен щат е добър показател за нивото на изследователска дейност във въпросната област. Делът на такива изследователи сред преподавателите в звеното е добър показател за интензивността на изследванията.

Производителност на изследователските и развойни дейности 1. Съотношение докторанти/преподаватели: Този показател (базиращ се на колебаещите се средни стойности за три-годишен период), дава добра представа за ефикасността на базираното на изследвания обучение. 2. Съотношение публикации/преподаватели: Показател за измерване на резултатите от изследванията, като се взема предвид голямото разнообразие в практиките на различните изследователски области, като например статии в академични списания с редакционен комитет за подбор, доклади за конференции, одобрени от комисии за подбор монографии. 3. Индекс за цитиранията: Информацията, генерирана от ИНФ твърди, че измерва въздействието на публикациите. Методологическите проблеми, свързани с тези индекси, сега са добре известни. Сред тях са такива като небалансираното обхващане на съответната област, сравнително малкото обхващане на периодични издания на други езици освен английския, придаване на прекомерна тежест на статии, които описват експериментални методи, липса на разграничение между благоприятни и критични позовавания на някоя статия. 4. Съотношение брой патенти/преподаватели: Този показател е уместен за изследователски области, чиито открития могат да се патентоват, което по същество се отнася до чистите и приложни науки и до някои клонове на науките за здравето. 5. Награди и отличия за изследователска и развойна дейност: Този показател измерва броя награди и отличия, получени за едногодишен период, и отразява не само качеството на въпросните изследователи, но и техните способности, както и способностите на институтите да лобират ефективно пред организации, които дават такива награди и отличия. Показатели за нивото на целевите ресурси за изследвания и преподаване 1. Съотношение студенти/преподаватели: Съотношението между записаните студенти и техните преподаватели е добър показател за нивото на ресурсите и ефективното ниво на надзор в техните програми за обучение. 2. Съотношение студенти/помощен педагогически състав: Помощният педагогически състав играе важна роля в надзора на студентите. Но съставът на тази категория и конкретните й задачи може да се различават много в различните страни и институти. 3. Съотношение технически и поддържащ персонал/преподаватели: Броят на хонорованите лектори, с или без научна степен, осигурява капацитета, който е необходим при представяне на молбата за акредитация. 4. Съотношение оперативен бюджет/студенти: Този показател дава информация за стойността на образованието и може чрез съпоставяне да се използва като показател за относителната ефективност на университетските институти. 5. Съотношение материални ресурси/студенти: Този показател за нивото на ресурсите за подкрепа на преподавателите е важен при чистите и приложни науки, науките за здравето и пообщо в изследователски програми, при които лабораторните изследвания дават важен принос. Показатели за планиране и управление 1. Изграждане на органите за вземане на решения: Наличието, броят и методът на определяне на представители на преподавателите, персонала, студентите, завършилите студенти или на социално-икономическите интереси в административния съвет, в академичния съвет, в учебните или изследователски комитети. 2. Разнообразие на източници за финансиране: Разнообразието на източници за финансиране и тяхното относително значение е добър общ показател за представянето на университета и за 53

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...