Page 53

Неофициален превод на български език

Приложение 1. Референтна система за показатели и процедури на оценяване, разработена от Европейската асоциация на университетите Качество на приеманите студенти 1. Бележки при приемането: Предвид многообразието на националните образователни системи, този стандарт използва стандартизиран формуляр, в който се използват бележките на студента, за да се категоризират входящите студенти по персентил в своите референтни групи. 2. Социален произход на студентите: Показател, който дава профила на дадено ниво на социалното многообразие и така, до известна степен и на културното многообразие в студентското тяло на университета. 3. Дял студенти, идващи от места извън естествения район на набиране на студенти: Този показател е чудесен измерител на атрактивността на института, а от там и за това как се гледа на качеството на института. 4. Процент приети: Отношението между броя действително записани студенти в дадена университетска програма и броя на кандидатствалите за нея е добър показател за подбора на последните, а от тук и за качеството на записаните студенти. 5. Процент записани: Процентът записани студенти е съотношението между броя записани студенти и броя формално предложени места. Той е добро указание за качеството и атрактивността, особено в случаи с университетски програми с контролирани процедури за прием (numerus clausus). Представяне на студентите и завършилите 1. Процент задържани студенти през първата година: Делът на задържаните студенти в края на първата година е добър показател за качеството на програмата и преподаването, предлагано от института на студентите му при институти, които приемат студенти след завършване на средно образование. 2. Мерки за интегриране и надзор над новите студенти: Там където националното законодателство задължава институтите безусловно да приемат всички студенти, които отговарят на минималните изисквания за квалификация, процентът на задържани студенти в края на първата година силно се влияе от това дали има специална програма за интеграция и образователен надзор на новите студенти, които са най-ниско подготвени. 3. Процент завършили студенти: Процентът завършили студенти обикновено се прилага за измерване на „производителността” на университетските програми. Този показател трябва да се използва много предпазливо обаче. 4. Среден срок до завършването: Средното време, за което студентите завършват курсовете, е добър показател за подкрепата, която получават в обучението си, особено при магистърската степен и докторантурата. 5. Процент на студенти, осъществили прехода към трудова заетост след завършването: Този показател отразява правилната насоченост на конкретния курс, качеството на завършилите го студенти и репутацията на института. 6. Средно безвъзмездно финансиране на преподавател, предоставяно по договори за изследователска работа: Изследователската работа по договор е надежден показател за ангажираността на съответния университет или звено с подкрепата за социално икономическото развитие. Естествено в този показател трябва да се очакват съществени различия между различните области на изследователска работа, както и между различните страни в зависимост от местната практика и от това как е структурирана икономиката. Ниво на изследователска работа 1. Дял от преподавателите действително ангажирани с изследователска работа: Делът на преподавателите, действително ангажирани с изследователска работа, е надежден показател за участието на института в изследвания. 2. Съотношението студенти/преподаватели в докторантските програми: Показател за ориентацията на университета към изследователска работа, който трябва да се свързва обикновено само с преподавателите на постоянен щат и със студентите в редовно обучение.

52

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...