Page 48

Неофициален превод на български език

5.6.7. За да се засили атрактивността на програмата правителството може да разгледа преминаване към схемата на зависим от дохода заем (ЗДЗ). Това би наложило промени в настоящата организация на администрирането на заема, тъй като ЗДЗ изисква освен държавна гаранция, включването на Националната агенция по приходите (НАП). Чрез участието на НАП изплащането на заема може да се трансформира в компонента от подоходния данък на завършилия студент, който се предава от данъчната служба на кредитиращата институция. Схемата на ЗДЗ има две предимства пред настоящата схема на заеми с фиксиран срок: ● Кредитополучателят плаща (при завършване на обучението си и намиране на работа) фиксиран процент (x%) от текущия си доход месечно до пълното погасяване на заема. ● Рискът от неизправност в периоди когато завършилият студент е безработен се намалява чрез вградената в ЗДЗ застраховка, покриваща неспособност на длъжника да погасява заема – заемът се пренася от период в период до времето когато длъжникът намери работа отново и може да прави вноски за погасяване на заема. Освен това, погасяването на заемите може да бъде осигурено дори и в периоди на безработица, чрез схемата за помощи за безработни, ако безработният е правил преди това вноските за социално осигуряване. Фигура 5: Два алтернативни модела за потока средства в българската схема за студентски заеми

Th e Bu lgarian State 1

Capital Markets ¥Ba nks

¥Ins uran ce C ompa nies ¥Inv estment F unds ¥Pe nsion Fun ds

3 2

Studen t L oan Co mpany

6A 6B

Taxatio n Au tho rity

4

Le gend Retail Bank 1. Sta te gu aran ty 2. Bo rrow ing f rom c apita l mar kets 5 3. Re payment to ca pital mark ets 4. Tra nsfe r to r etail bank 5. Lo an to stud ents 6A . Inco me c ontin gent repa ymen t thr ough Studen ts employe r to taxat ion a utho rity 6B . Inco me c ontin gent repa ymen t dir ectly to stu dent loan company

Emplo yers 6A

Grad uates

5.6.8. Предизвикателство 4: Студентските стипендии не въздействат адекватно на представянето на студентите. Правителството и университетите в България използват средствата от държавната субсидия и структурните фондове на ЕС за предоставяне на стипендии (при условие, че отговарят на изискванията за материално състояние и заслуги), за да подобрят равнопоставеността и да ги стимулират за по-добро представяне. Понастоящем тази схема съществува паралелно със схемата за студентски заеми, но никой от двата инструмента не се използва за насочване на избора от страна на студентите и представянето им в съответствие с приоритетите на правителството по отношение на необходимите умения и търсената квалифицирана работна ръка в приоритетните сектори на икономиката. 5.6.9. Слабите места на настоящата семестриална програма за стипендии са, че (a) прагът за успех, използван за отпускане на стипендия, е твърде нисък и във връзка с това и предоставяните суми са твърде малки, за да покрият основните разходи за издръжка на студентите (един студентски заем би бил по-полезен в това отношение за покриване на разходите за издръжка на студентите), и (б) програмата ограничава фокуса на студентите само до това да изкарат изискваните семестриални оценки, за да се класират за стипендия, вместо да насърчава дългосрочното планиране, свързано с 47

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...