Page 44

Неофициален превод на български език

интензивно развиващите изследователска работа университети в България, с високо съотношение студенти-персонал, техният модел на разходи, показан в Таблица 4, говори сам за себе си: Таблица 3. Структура на текущите разходи на три български университета, 2007-2009 г. Разходна категория

СУ “Св. Климен т Охридс ки” 2007

Заплати на персонала Премии за персонала Социални осигуровки за персонала Поддръжка и ремонти Изследователска и развойна дейност и книги за библиотеката Източник: Доклади за МОМН)

Техниче ски универс итет София

Университет за национално и световно стопанство

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

31%

33%

33%

41%

42%

42%

38%

41%

41%

10%

10%

12%

8%

8%

8%

10%

8%

8%

8%

7%

7%

10%

10%

10%

8%

8%

7%

33%

26%

26%

26%

26%

26%

24%

24%

22%

6%

3%

3%

15%

14%

14%

2%

3%

2%

изпълнението на бюджета на държавните висши учебни заведения (уеб-сайт на

5.5.2. На системно ниво, основната характеристика е сравнително големият брой висши учебни заведения, особено предвид размерите на страната: 51 висши учебни заведения обслужват потребностите от висше образование на 280,000 студенти. Така, средният университет в България има около 5,500 студенти. Освен това отчетливо преобладават малките, специализирани държавни висши учебни заведения. Много секторни институти, създадени преди 1989 г., следваха стратегията постепенно да се превърнат в университети и висши учебни заведения като добавят някои евтини програми, за които има голямо търсене и привличат професори от по-големите университети, стремейки се да диверсифицират предложените услуги и да получат статут на „университети”. По същество, те все още са специализирани институти, и за някои от тях диверсификацията стана стратегия за оцеляване пред лицето на намаляващото търсене на основните програми, които предлагат. Това създава безпокойство по отношение на финансирането, изследователската и развойна работа и управлението им. 5.5.3. В България съотношението студенти – академичен състав за цялата система на висше образование е 15, малко под средното за страните от ОИСР – 16.4. Макар че това число като че ли показва благоприятно положение, то прикрива значителните различия между частните и държавните висши учебни заведения и между висшите учебни заведения във всяка от двете групи. Средното съотношение в частните университети беше 31 студенти на човек от преподавателския състав през 2010 г., като вътре в групата имаше големи различия в диапазона от 2 до 117 студента на преподавател. Средното съотношение за финансираните от държавата висши учебни заведения беше почти три пъти по-ниско (12.9:1 през 2010 г.), като варираше от 3:1 (в медицинските университети) до 38:1 (бизнес и икономическите университети). Докато ниското съотношение за някои висши учебни заведения се обяснява с необходимия интензитет на предлагане на програмите (медицински университети, академии на изкуствата), това което поражда безпокойство е наличието на големи различия в съотношението между държавни университети със сходни програми и насоченост, което говори за случаи на раздути щатове и финансова неефективност, които системата не е решила напълно. Това касае някои университети, разположени в областните центрове в България, където дългогодишната традиция да присъства университет се възприема от широки кръгове като актив за съответния регион. Но ниското съотношение студенти-преподаватели на малките специализирани държавни висши учебни заведения и някои университети засилва 43

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...