Page 43

Неофициален превод на български език

представящите се професионални области, предлагани от висшите учебни заведения, на базата на седем показателя, измерващи качеството на преподаването и реализацията на завършилите студенти на пазара на труда. 5.4.7. В пакета за възнаграждение на представянето за 2011 година класирането на висшите учебни заведения по тези показатели се прави във всяка от наличните 51 професионални области във висшето образование, и двата най-добре представящи се университета за всяка професионална област получават надбавка над основната субсидия за съответната професионална област. Повечето класирани на първите места професионални области получават възнаграждение от 5% надбавка над основната си субсидия. Класираните на водещи позиции висши учебни заведения в професионалните области "Наука, математика и информатика ", "Технически науки", "Селскостопански науки и ветеринарна медицина " получават по 10% надбавка над основната субсидия, свързана с тези професионални области (което отразява заявените приоритети за икономическото развитие на България). Професионалните области, предложени само от един университет, също се допуска да получат 10% надбавка, при условие, че ключовите показатели за представяне отговарят на предварително определени прагове за допустимост. Каре 5. Основаващи се на представянето трансфери за университетите в България (2011 г.) Тези трансфери представляват дял от 3% от пула за държавни трансфери за 2011 година и бяха въведени през юни 2011 г. с обща сума от 10 млн.лв. в програмния бюджет на МОМН. Законът за висшето образование беше изменен наскоро, за да дефинира ясно възнаграждението за представяне като част от общата сума на държавния бюджет за ВУЗ. За 2011-2012 учебна година пакетът на МОМН от стимули за представяне е разделен на два компонента - за представяне и за структурна реорганизация: ●

Компонентът за представяне (6.7 млн.лв.) използва седем показатели за представянето, генерирани от РСВУ, за да се класират и възнаградят първите две висши училища във всяка от съществуващите 51 професионални области на висшето образование. Показателите, използвани за класиране на програмите на висшите учебни заведения, целят да се измери качеството на образованието и реализацията на завършилите студенти на пазара на труда (теглото, придавано на всеки показател, е показано в скоби): ● Акредитационна оценка (30%) ● Индекс за цитиранията (h-индекс) (7%) ● Докторантски програми в професионалната област (8%) ● Среден общ успех от дипломите за средно образование на студентите, записани в професионалната област (10%) ● Среден доход на завършилите студенти (15%) ● Безработица сред завършилите студенти (15%) ● Назначени на работни места, отговарящи на професионалната област, която са завършили студентите (15%)

Компонентът за структурна реорганизация (3.3 млн.лв.) подпомага проектите на висшите учебни заведения за сливания, консолидиране или закриване на структурни звена (департаменти, катедри, факултети) с безвъзмездна помощ не надвишаваща 0.35 млн.лв. Освен това, от него се предоставят средства на висшите учебни заведения за покриване напълно или отчасти на плащанията на компенсации, свързани с прекратяване на трудовите договори на съкратения академичен състав в случаите непокрити от безвъзмездната помощ за сливания или закривания. В случай че общата сума на финансиране, поискана от висшите учебни заведения, надхвърли общия бюджет, той се разпределя пропорционално сред всички кандидатствали висши учебни заведения.

Източник: ПМС #168, 2011 г.

5.5.

Ефективност и използване на ресурсите

5.5.1. На институционално ниво впечатляваща черта на разходите на висшите учебни заведения е доминиращото положение на разходите за заплати на преподавателския състав и разходите за основна поддръжка и ремонти. Този модел на разходите отразява донякъде цялостната финансова необезпеченост на системата, но също така и раздутия щат и/или прекомерната заетост с преподаване в някои висши учебни заведения. Ако вземем за пример дори и някои от най42

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...