Page 42

Неофициален превод на български език

Каре. 4. Показатели за представянето, използвани във висшето образование в европейските страни По отношение на измерителите на резултатите, използвани за формулите на разпределение на средствата в страните от Европа, все по-широко приложение намират показателите за представянето, като брой степени (бакалавърска и магистърска), присъдени кредити, процент успешно завършващи, успехи в спечелването на конкурси за безвъзмездно финансиране на изследвания, научни публикации и резултати от оценяване на научните изследвания. В датската система например, средствата за преподавателска работа (които средно съставляват една трета от приходите на университетите) са пряко обвързани с броя студенти, успешно взели изпитите си. В холандската система на финансиране средствата за преподавателската работа съставляват 50% и се базират на броя на степените, а за университетите по приложни науки, процентът завършили успешно също се отразява на финансирането. В бюджета за изследвания елементите на представяне, като получаване на магистърска диплома или на докторска степен, отчасти определят средствата, отпускани по институти. Докато финансирането на преподавателската работа в Чехия е най-вече ориентирано върху входящите ресурси (брой студенти, т.н.), критериите за резултати, като брой завършили успешно, бяха наскоро въведени. В германските провинции финансирането е смес от ориентирани към входящите ресурси и към резултатите механизми на разпределение, като се използват както показатели за представянето, така и споразумения за постигане на определени цели в представянето. Базирана исторически върху система, отчитаща входящите ресурси (брой студенти), днес италианската система на финансиране се основава частично и на критерии за резултатите, свързани с представянето в изследователската работа (чрез въвеждането на оценяване на изследователската работа). Норвежката система за финансиране разпределя средствата по формула, базирана на комбинация от фиксиран компонент (60%) и компоненти, определяни от резултатите на обучението (25% базирани на кредитите на студентите и броя завършили успешно) и изследователската работа (15% на базата на смесица от следните показатели за представяне: докторски степени, финансиране от ЕС, финансиране от Съвета за изследвания и брой публикации). В Швеция финансирането на преподавателска работа се основава на комбинация от входящи елементи (еквивалента на натоварването за редовен студент) и от резултати (постижения на студентите във формата на кредити). В допълнение към мерките за входящи елементи (напр. брой на персонала), финансирането на изследователската работа все повече се обвързва с представянето (брой публикации/цитирания, финансиране на конкурсни начала) и стратегически съображения. Източник: “Финансиране на висшето образование; поглед към цяла Европа”, ESMU 2010

5.4.5. През 2011 г. обаче правителството реши да задели бюджет от 10 млн.лв. (или 3% дял от целия пул за субсидии), за да адресира съществуващата неефективност в сектора като подкрепи структурни корекции и реорганизация на държавните висши учебни заведения, включително и вътрешни сливания или закриване на факултети и департаменти (1% от общия пул за субсидии) и да стимулира най-добре представящите се факултети във висшите учебни заведения, като за целта бяха заделени и разпределени 2% от общия пул на субсидията (вж. Каре 5 за по-пълно описание на тези основаващи се на представянето трансфери). Това начинание представлява голям пробив във финансовите отношения между правителството и държавните висши учебни заведения, даващо възможности за по-нататъшно разширяване. През 2012 г. тази инициатива беше доразвита като пулът за възнаграждаване на представянето беше разширен (макар и скромно), а ключовите показатели за представянето (КПИ), използвани за разпределение на средствата съгласно представянето между висшите учебни заведения, бяха значително подобрени. 5.4.6. Изработването на КПИ, основаващи се на обективни твърди данни, стана възможно след стартирането на РСВУ9 през 2010 г. и благодарение на възможността системата на генерира всестранна информация по редица измерения на представянето и качеството. Правителството разработи схема от стимули за представяне, за да възнагради преподавателския състав в най-добре 9

РСВУ е акроним за „рейтингова система за висшите училища вж. предходния раздел за осигуряване на качеството и управление на представянето за повече информация).

41

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...