Page 40

Неофициален превод на български език

разрешеното равнище от две трети от разходната норма за съответната област на обучение) до около 1,000 лв. на година за по-скъпите програми (определяна от висшите учебни заведения средно на около 11-12% от разходната норма за съответната професионална област). 5.3.4.5. По отношение на студентите, записани извън местата за държавната поръчка, само държавни висши учебни заведения с акредитационна оценка “добър” и “много добър” и висшите учебни заведения с докторски програми, оценени и акредитирани като “много добри”, могат да записват и налагат такси за обучение, които по размер се приближават до пункта на пълно покриване на разходите. Освен това има законово определен лимит за броя студенти, които се записват извън държавната поръчка (и плащат по-високи такси), който трябва да бъде не по-висок от 5% от броя по държавна поръчка. При това общият брой студенти не може да надвишава капацитета на висшето училище, определен от НАОА в нейните решения по институционалната и програмна акредитация. Българските студенти и студентите от ЕС/ЕИП са третирани еднакво, дотолкова доколкото преподаването в програмите, за които са записани, се води на български език. 5.3.4.6. Студентски заеми: За да се гарантира, че таксите за обучение няма да се отразят негативно върху достъпа до висше образование, много страни в Европа и другаде въвеждат студентски заеми или законодателство за данъчни облекчения. В България необходимостта да се подкрепи участието на студентите във висшето образование (и способността им да покриват разходите си за такса за образование) беше отчетена от правителството с ефективното стартиране на схема за студентско кредитиране през 2010 г. Държавната гаранция от 40 млн.лв. (удвоена на 80 млн.лв. за академичната 2011-2012 година) и участието на три търговски банки осигуриха значителен кредитен ресурс за студентите редовно обучение в държавните и частните университети в България. Всички студентски заеми се финансират и отпускат от трите участващи частни търговски банки. Университетите не участват по никакъв начин в предоставянето и изплащането на заемите; тяхната роля е сведена до удостоверяването пред банките, че лицата, кандидатстващи за заеми, са записани като студенти редовно обучение. 5.3.4.7. Заемите могат да се похвалят с възможно най-ниския лихвен процент (7%) на пазара, без никакви допълнителни разходи и гратисен период за изплащането на лихвата и главницата до една година след завършване на университета. Заемите са с фиксиран срок, с годишни плащания в продължение на 10 години. Схемата за студентски заеми обаче има почти изключителен фокус върху таксите за обучение, които кредитиращата банка прехвърля директно на висшите учебни заведения, докато заеми за издръжка се отпускат само на студенти редовно обучение с деца (биологически или осиновени). През първата година на съществуването й, от схемата бяха отпуснати около 4,800 студентски заема (от общо 285,000 студенти, записани във висшите учебни заведения през 2010г.) на стойност 20.8 млн.лв. Бенефициенти бяха както студенти, записани в поскъпите учебни програми на държавните университети (медицина, дентална медицина, т.н.), така и студенти от частните университети, където таксите за обучение са по-високи. 5.3.4.8. Друго частно финансиране: Тук се включва доходът на висшите учебни заведения от спечелени международни проекти, мобилизацията на ресурси от индустрията и донори, доходи от имоти, от консултантска дейност, от права за индустриална собственост, права за интелектуална собственост и други свързани права. Поотделно повечето от тези дейности генерират пренебрежимо малки резултати в сравнение с общите доходи на висшите учебни заведения в България, с изключение на дохода от имоти (който представлява 6% от собствените приходи и 3% от общите приходи на висшите учебни заведения през 2010 г.) и на доходите от проекти, възложени от международни институции, включително от ЕС (6.4% от собствените приходи през 2010 г.). 5.4.

Разпределение на държавните ресурси

5.4.1. Както е показано на Таблица 2, повечето държавни средства за висшите учебни заведения се предоставят чрез общата субсидия, определяна съгласно броя на записаните студенти. Останалите субсидии са целеви по характера си, разпределят се по прозрачни критерии, на базата на договорена методология. Изключение прави само субсидията за капиталови инвестиции, която се базира на

39

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...