Page 39

Неофициален превод на български език

държавата. В Каре 3 са показани някои ключови тенденции в тази област. Когато бенефициентите са задължени да плащат разумна част от разходите за образование, те и техните родители стават почувствителни по отношение на качеството и подходящата насоченост на получаваното образование (което означава по-голяма отговорност от страна на университетите към студентите им), това се отразява и върху ангажираността им в учебния процес (намалявайки случаите на „случайно” попаднали във висшето образование лица), и намалява бремето върху държавния бюджет. Каре 3. Такси за обучение в Европа През 2005 г. от 25-те държави членки на ЕС по това време 15 имат вече такси за обучение в своите висши учебни заведения; през 2008 (когато вече и България и Румъния са членове, а и в двете страни има въведени такси за обучение), броят нараства на 18. Наскоро проведено от ЕАУ проучване във висшите учебни заведения в Европа показва, че съществуват значителни различия между страните по отношение на дела на прихода от такси за обучение, вариращ от 0% (Норвегия) до по-значителен дял в Испания (13%), Латвия (16%) или дори още по-висок в Англия (25%). Средният дял на частния принос в бюджетите на висшите учебни заведения в страните от ОИСР достига 3540%, (сред тези страни са САЩ, Канада и Австралия, в които традиционно таксите за обучение са повисоки) като таксите за обучение представляват две трети от този дял. Все по-обичайно става в Европа разграничението в таксите за обучение валидни за популациите от собствени и чуждестранни студенти, като само няколко страни не прилагат специфични такси за обучение спрямо чуждестранните студенти. В Швеция такива такси бяха въведени през 2011 г. за студенти, които не са от държави членки на ЕС или на ЕИП, при което университетите могат свободно да определят таксите си на базата на пълно покриване на разходите. В Англия правителството въведе „изпитателен период” до 2014 г., през който университетите могат да налагат по-високи такси за студенти от страни нечленуващи в ЕС/ЕИП, обучаващи се в магистърските курсове, преподавани на чужди езици. В Холандия, където таксите за обучение на студенти от страната и от държавите членки на ЕС са ограничени с таван, определен от правителството (1,672 EUR на година за бакалавърска и магистърска степени за 2010-2011 г.), таванът на таксите за студенти, които не са от ЕС/ЕИП, беше повдигнат през 2006 г. и сега университетите могат да определят сами таксите си (те могат да варират от 6,000 EUR на година до 32,000 EUR на година за бакалавърска степен). От 2010 г. правителството разреши на холандските университети и да определят повисоки такси за студенти, които желаят да учат за втора бакалавърска степен. Източник: “Финансово устойчиви университети”, ЕАУ, 2011 г.

5.3.4.3. В България таксите за обучение бяха въведени за първи път през 2000 г. и срещнаха малка съпротива. Те са относително ниски по европейските и българските стандарти и дори след последното покачване не станаха спирачка за разширяване на броя записали се студенти. Такси се налагат на всички студенти в България за всички степени, както за местата държавна поръчка, така и извън нейната рамка, като има само малко определени по закон случаи на освобождаване от такса8. Конкретните равнища на таксите се решават от всяко Висше училище (и утвърждават от МОМН, като таваните са определени в Закона за висше образование и са изразени като процент от централно определената разходна норма за издръжка на студент за всяко професионална област на висшето образование. 5.3.4.4. По закон за всички студенти, приети по държавната поръчка, се прилагат нива не надхвърлящи две трети от разходната норма за издръжка на студент (използвана за изчисляване на основната субсидия) за конкретната професионална област. Този процент се преразглежда често, за да отрази свиващата се държавна подкрепа от началото на финансовата и икономическа криза след 2009 година. Първоначално таксата беше фиксирана на 30%, след това се вдигна на 50%, след това на две трети от разходната норма. Така, понастоящем таксите за обучение варират от ниските нива от 300 лв. (приблизително EUR 150) на година за нескъпоструващите професионални области на обучение (обикновено определяна от държавните висши учебни заведения на максимално 8

С облекчения се ползват записани студенти, които са сираци, с увреждания от участие във военни действия, студенти във военните академии и докторанти през последните 2 години от изследванията им.

38

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...