Page 37

Неофициален превод на български език

5.3.

Мобилизация на ресурси

5.3.1 Решавайки основното предизвикателство да се мобилизират повече ресурси, за да се запази устойчив достъп до висше образование, политиките, приети в много европейски страни, отразяват значителната социална и частна изгода от висшето образование, от което следва и тенденцията за нарастване на делът на частните финансови средства за сметка на бюджетната издръжка. Логиката за наличието на повече частен принос за висшето образование, в сравнение с предуниверситетските нива произтича от по-големите частни ползи за завършилите висше образование, във формата на по-големи от средното възможности за учене през целия живот и възможности за по-високи доходи, както и по-ниската безработица. 5.3.2 Финансовата рамка на висшето образование в България отразява глобалната и европейската тенденция за диверсификация на мобилизираните ресурси. Ресурсите за висшето образования се състоят от: ● Бюджетни средства (субсидии от държавния бюджет, 60-65% от пула ресурси за държавните висши учебни заведения). Бюджетните средства отиват само в държавните висши учебни заведения, отделно от косвената подкрепа на правителството чрез държавната гаранция за схемата за студентски заеми, която е отворена за ползване и в частни висшите учебни заведения. ● Средства от структурните и Кохезионния фондове на ЕС, използвани за подкрепа на (a) стратегически проекти, като разработването на рейтинговата система за висшите училища в България, и (б) проекти, предоставящи подкрепа за равнопоставеност на студентите, във формата на стипендии, както и стажантски проекти, насочени към развиването на подходящи умения и към практическо обучение за студентите. ● Частни средства във формата на собствени приходи на висшите учебни заведения от таксите за обучение и, в по-малка степен, приходи от грантови схеми и чуждестранни проекти, доход от имоти и от консултантски услуги и частни ресурси от търговските банки чрез схемите за студентски заеми, действащи от 2010 година. 5.3.3.

Държавно финансиране

5.3.3.1. Държавните субсидии винаги са съставлявали преобладаващата част от приходите на висшите учебни заведения, идващи от държавата, около 60% през 2010 г. Таблица 2 дава преглед на действителните суми на субсидиите и тяхното процентно изражение през 2010 г. Таблица 2. Субсидии за висшите учебни заведения в България през 2010 година7

BGN, млн. Дял от общата сума на субсидиите Дял от общия доход на ВУЗ Дял от БВП

Субсидии (общо) 361

Основна субсидия 286

Субсидия за наука 10

Социална субсидия 52

Капиталова субсидия 12

100%

79%

2.8%

14.3%

3.3%

59% 0.5%

46% 0.4%

2% 0.01%

8% 0.07%

2% 0.02%

Източник: Бюджети на държавните висши учебни заведения, 2010 година (уеб-сайт на Министерство на образованието, младежта и науката)

5.3.3.2. Системата на държавните субсидии за държавните университети в България се състои от четири главни елемента: ● Основна субсидия (79% дял от общите държавни трансфери, 2010 г.). Това е блокова субсидия, определяна съгласно норматив за издръжка на студент, основаваща се на целите за прием на студенти, предложени от висшите учебни заведения и одобрявани от 7

Трансферите, основаващи се на изпълнението, бяха въведени през 2011 г. и не могат да бъдат отразени в таблицата с данни за 2010 г.

36

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...