Page 36

Неофициален превод на български език

разходи на глава от населението за частните и държавните висши учебни заведения, в сравнение с БВП на глава от населението (Фигура 3). Това се дължи отчасти на включването на частните висшите учебни заведения в изчисленията (а за тях държавата не предоставя бюджетна подкрепа) и на относително големия размер на частните средства (напр. таксите за обучение), внасяни от лицата в (частното) висше образование, в сравнение с ниското равнище на БВП на глава от населението. Фигура 2. Годишни разходи на студент в евро ППС в държавните и частни образователни институти, в третата степен на образование (ISCED 5-6) на базата на еквивалент студенти в редовно обучение, 2007

Източник: Евростат, данни от март, 2012 г. Фигура 3. Годишни разходи на студент в държавните и частни образователни институти, сравнени с БВП на глава от населението, във висшето образование (ISCED 5-6), на базата на еквивалент студенти в редовно обучение, 2009 г.

35

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...