Page 32

Неофициален превод на български език

системата за висше образование и нейните институти. Областите на техните интереси са очертани в долната Таблица 1. Таблица 1. Заинтересованите страни и техния интерес от висшето образование Заинтересовани страни Студенти и семействата им

● ● ● ●

Средни училища

● ●

Държавни университети и висши учебни заведения

Частни университети и висши учебни заведения Преподавателски състав и персонал на университетите и висшите учебни заведения Централното правителство и Министерството на финансите Ключовото министерство, отговарящо за висшето образование

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Други министерства, участващи в развитието на човешките ресурси

● ● ●

Национални и регионални съвети за финансиране на изследователската и развойна дейност

Финансирани от държавата изследователски и развойни организации

Работодатели и техни асоциации

Професионални асоциации

Измерения на интереса от висшето образование Достъп до университетите и висшите учебни заведения Качество и подходяща насоченост на програмите Цена на образованието и достъп до студентски заеми и субсидии Пригодност на завършилите студенти за намиране на работа Справедлив и прозрачен процес на приемане във висшите учебни заведения Обратна информация за ефикасността на програмите на средното училище като подготовка за висшето образование Подходящи нива на финансиране Прозрачни и справедливи критерии за финансиране Автономия във вземането на решения Достъп на студентите до заеми и субсидии Справедлив процес на разрешаване и акредитиране на институтите Достъп на студентите до заеми и субсидии Добри работни условия и заплати и социални придобивки Академична автономия Участие в ръководството на институтите Добре финансирана и ефективна система с добра международна репутация Ангажимент на централната власт за подходящи нива на финансиране на висшето образование Отчетност на университетите и висшите учебни заведения за предоставеното финансиране Качество и репутация на институтите в системата Ясно разделение на труда с другите министерства Наличие на Национална квалификационна рамка за валидиране на всички присъдени степени на обучение и образование Роля на университетите и висшите учебни заведения в изследователската и развойна дейност Допустимост на университетите и висшите учебни заведения до финансиране на изследователската и развойна дейност Отношения с университетите и висшите учебни заведения на сътрудничество в изследователската и развойна дейност Адекватност на знанията и уменията на завършилите висшето си образование с потребностите на пазара на труда Роля на асоциациите и акредитирането на професионалните програми на университетите и ВУЗ 31

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...