Page 30

Неофициален превод на български език

4.5.2. Автономията, дадена на институтите за висше образование, бързо се разширява от 1995 година насам, период, през който се постигна: (a) по-малко държавна регулация, (б) повече академично самоуправление, и (в) повече мениджърско ръководство на ниво университет. Академичната и институционална автономия на висшите учебни заведения се засилва от модела на центрирания върху академичната автономия замисъл на модела на ръководство на държавните висшите учебни заведения, който за съжаление води и до това, че държавните висши учебни заведения се ръководят преимуществено с оглед на изгодата на техния преподавателски състав. При съществуващата нормативна уредба всички стратегически решения на държавните висши учебни заведения, касаещи академичния живот, управлението на ресурсите, контрола и законосъобразността са в ръцете на академичния състав на института, който е прекомерно широко представен във всички ръководни и контролни органи на института. Ректорът се избира и назначава от Общото събрание, както и се отчита пред него. В този орган най-малко 70% от гласовете принадлежат на академичния състав, към който ректорът най-вероятно ще се присъедини след края на мандата му. Ректорът е всъщност главен изпълнителен ръководител, но вместо да се отчита пред всички заинтересовани страни (данъкоплатци, техните избрани представители, студенти, преподаватели, персонал и работодатели), ректорът понастоящем се отчита само пред преподавателския състав на университета, в който служи. Освен това, управленският опит като цяло не е главен фактор, върху който да се основават назначенията на ректорите. 4.5.3. Академичният състав преобладава изцяло в Академичния съвет, който обсъжда, взема решения и управлява академичните дела във висшите учебни заведения.Той освен това назначава заместник ректорите на висшите учебни заведения. Вътрешният контрол и надзор се осъществяват от Контролния съвет, съставен от вътрешни заинтересовани лица, сред които един член представлява студентите, а останалите са хора от академичния състав, неангажирани в други управленски структури във висшите учебни заведения. 4.5.4. На институционално равнище връзката между висшите учебни заведения и външните заинтересовани страни е въплътена в Съвета на настоятелите,изграждан във всяко държавно висше училище. Той се състои от седем члена; четири от които са номинирани от ректора и гласувани от Академичния съвет, един е назначен от Министерството на образованието и един от студентските съвети. Съветите на настоятелите бяха създадени през 2007 година чрез изменение на Закона за висше образование, с цел да представляват по-широкия обществен интерес, но тяхното съществуване не се отрази върху представянето на държавните висши учебни заведения поради много ограничените правомощия, които им бяха предоставени. Съществуващият модел на ръководство на институционално ниво обяснява донякъде слабостите, проявяващи се в управлението на финансовите и човешките ресурси и необвързаността на политиките на висшите учебни заведения с потребностите на пазара на труда. Той е и един от факторите, които допринасят за неподходящата насоченост на произвежданите знания и умения на студентите, за което свидетелстват данните за трудовата им реализация, събирани като част от инициативата за РСВУ. 4.5.5. Рамката на ръководството в България се характеризира с редица противоречия, типични за много от страните в ЕС. Държавните университети в България могат да притежават активи, но те не притежават повечето от сградите си, които принадлежат на държавата. Университетите получават блокови субсидии от държавата и имат свободата да разпределят финансовите ресурси, които получават от правителството. Те могат да пренасят парични средства от година в година. Но МОМН си е запазило правото официално да утвърждава броят на студенти, които да бъдат приети в държавните висши учебни заведения, което в крайна сметка определя размера на отпусканата съгласно броя студенти субсидия. Държавните висши училища имат правото сами да определят таксите за обучение, но в рамките на горна граница, определена в законовата уредба. Приемът във висшите учебни заведения е либерализиран, но сведен до рамките на институционалния капацитет, определен в резултат на акредитацията, дадена от НАОА. Държавните университети имат свободата да записват студенти и над определената държавна поръчка и да променят учебните такси, които да покриват напълно разходите, но при условие, че са акредитирани като „много добри” или „добри”,

29

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...