Page 3

Неофициален превод на български език

© 2012 Международна банка за възстановяване и развитие/Световна банка Адрес: Washington DC20433; Телефон: 202-473-1000; Интернет страница: www.worldbank.org Някои права запазени.

1818 H Street NW,

Настоящият труд е дело на колектив от служители на Световна банка, на които бе оказана външна помощ. Трябва да се има предвид, че Световна банка не притежава непременно правата върху всеки компонент от неговото съдържание. Ето защо Световна банка не гарантира, че правата на трети лица няма да бъдат накърнени при използване на съдържанието на настоящия труд. Рискът от предявяване на искове във връзка с подобни нарушения се носи единствено от неговите ползватели. Представените в настоящия труд констатации, тълкувания и заключения не отразяват непременно възгледите на Съвета на изпълнителните директори на Световна банка или на правителствата, които те представляват. Световна банка не гарантира точността на включените в работата данни. Границите, цветовете, наименованията и всякакъв род друга информация, изобразена на съдържащите се в работата географски карти, не изразяват каквото и да било становище на Световна банка относно юридическия статут на дадена територия, нито представляват потвърждение или признаване на въпросните граници. Нищо от съдържащото се тук не представлява и няма да се счита за ограничение или отмяна на привилегиите и имунитетите на Световна банка, които са специално запазени. Права и разрешения Настоящата работа е достъпна при условията на лиценз Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0), http://creativecommons.org/licenses/by/3.0. В рамките на лиценза Creative Commons Attribution сте свободни да копирате, разпространявате, предавате и адаптирате настоящата работа, включително и за търговски цели, при следните условия: Означение - Моля, цитирайте работата както следва: Световна банка, 2013 г. Укрепване на висшето образование в България: възможности за подобряване моделите на управление, осигуряване на качеството и финансиране на висшето образование. Вашингтон, окръг Колумбия: Световна банка. Лиценз: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 Всички запитвания относно правата и лицензите следва да се отправят до: Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; факс: 202-522-2625, електронна поща: pubrights@worldbank .org.

2

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...