Page 27

Неофициален превод на български език

4. Ръководство и управление 4.1

Съвременни тенденции в ръководството на висшето образование в Европа

4.2 Ръководството във висшето образование се отнася както до вътрешното ръководство на институтите, така и до това, осигурявано в рамките на цялата система. Ръководството има отношение към отразяване на интересите на различните заинтересовани страни, към договарянето и постигането на общи цели и то повдига фундаменталните въпроси „кой” решава „какво”, „как” и „кога” да се изпълнява. Външното ръководство, от друга страна, се отнася до институционалната организация на макро или системно ниво, включително и до законите и постановленията за висшето образование, финансирането и системните и институционални оценки. Вътрешното ръководство се отнася до институционалното уреждане в университетите и висшите учебни заведения на такива неща като линията на субординация, процесите на вземане на решения, финансиране и развитие на персонала. Ръководството на висшето образование така е разбирано като външна и вътрешна координация на висшето образование и изследователската работа5. Tази координация може да има формални и неформални компоненти. 4.3. Тенденции в ръководството на ниво система 4.3.1. Икономическата криза, ударила Европа през 2008 година, има дългосрочен ефект не само във финансови измерения и по отношение на механизмите за финансиране на висшите учебни заведения, но също и в аспектите на институционалната автономия и отчетност. В много страни правителствата приложиха по-директни механизми на управление и в много случаи значително увеличиха мерките за отчетност. Основна тенденция в европейското образование е променящата се роля на държавата с промяната на фокуса от основаващо се на входящите ресурси финансиране към съответствие на финансирането с резултатите. В някои страни държавата служи като направляващ механизъм по отношение на пазара. Ролята на държавата да осигурява пазарен инженеринг е от централно значение за понятието за пазарно ръководство. В този начин на ръководство интервенциите на правителството се фокусират върху създаването на равнопоставеност, което улеснява саморегулирането. Нови механизми за ръководство бяха въведени в различни страни в Европа – основаващо се на представянето финансиране и много-годишни споразумения с институтите за висше образование са примери за такива механизми. Предишните отговорности на държавата – такива като оценка на качеството и вземане на управленските решения - бяха прехвърлени не само на институциите, но и на други организации, като изследователски съвети, финансови съвети и агенции за оценяване/акредитация. На сцената на висшето образование излизат нови актьори на национално ниво, като министерствата на икономиката, особено предвид тяхната заинтересованост от възникващото общество на знанието и технологичния трансфер. В това отношение ролята на държавата, изпълнявана чрез министерствата на образованието, се превърна в роля на ръководител на мрежа, насочващ развитието чрез мрежи. 4.3.2. Разбирането за "по-малко управление повече ръководство " се подкрепя от развитието на тенденциите в следните ключови области: ● Финанси: държавните разходи за непрестанно разширяващите се системи на висшето образование изискват нови методи на финансиране. ● Нови пазарни механизми: Налице е постепенен преход към пазара като координиращ механизъм. Днес в Европа е очевидно, че висшето образование все повече функционира в квази-пазари, където правителствата все още играят важна ръководна роля. ● Глобализация: Глобализацията, интернационализацията и европеизацията се изправят срещу националните граници на системите на висшето образование и поставят 5

“Колкото до висшето образование, ръководството се фокусира върху правилата и механизмите, чрез които заинтересованите страни влияят върху решенията, как те са държани отговорни и пред кого. В контекста на висшето образование ръководството се отнася до ‘формалното и неформалното упражняване на правомощия по силата на закони, политики и правила, които отразяват правата и отговорностите на различните актьори, включително и правилата, по които те си взаимодействат.’С други думи, ръководството обхваща ‘рамката, в която институцията последователно следва целите, задачите и политиките си’, за да отговори на въпросите: ‘Кой носи отговорността и какви са източниците на легитимност за вземане на изпълнителни решения от различни актьори?’” Евридика (2008). Ръководство на висшето образование в Европа. Изтеглено на 29 януари 2012 година от http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf.

26

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...