Page 26

Неофициален превод на български език

университети) си намират работа; колко време им е отнело да си намерят тази работа; какъв вид работа са намерили; началните заплати. Но наред с тези данни, румънското проследяващо проучване събира и: ∙социално-икономическа и друга основна информация за завършилите студенти (напр. образование на родителите им, оценки от средното училище, др.), която да помогне на анализаторите да вземат предвид тези различия когато сравняват резултатите по отношение на заетостта;

∙мнението

на работодателите и на завършилите за компетентностите, уменията и нагласите, придобити във висшето образование и как се съотнасят те с изискванията на пазара на труда и потребностите и очакванията на работодателите.

3.4.20. При евентуално изпълнение в България на подобно проследяващо проучване на мнението на завършили студенти и работодатели ще бъде важно да се осигури участието на всички висши учебни заведения и всички да се чувстват ангажирани и съпричастни с инициативата. От фундаментално значение ще бъде и участващите висши учебни заведения да разберат, че такова начинание ще помогне да се подобри не само информацията, предоставяна на правителството, но и информацията, нужна на самите висши учебни заведения за укрепване на собствените им системи за осигуряване на качество. 3.4.21. Още един вариант, който да се обмисли, е разработването и пилотно тестване на инструменти за оценка, измерващи усвояването на знания и умения от студентите. Понастоящем ОИСР разработва първия международен инструмент за оценка на усвояването на знания от студентите – Оценка на резултатите в усвояването на знания във висшето образование (AHELO), който ще стартира през 2016 година. Правителството може да обсъди включването на България в проекта AHELO на ОИСР и активното участие в заседанията на работната група, в която найизтъкнати световни експерти в тази област участват в мозъчни атаки и дискутират подводните камъни. Участието в AHELO може да помогне на България да усвои съществена техническа експертиза за администриране и анализиране на резултатите от такива тестове. 3.4.22. Алтернативно, България може да изработи собствени инструменти във формата на стандартизирани тестове. Основната цел на такова усилие може да бъде да се оцени системата и осигури повече информация на заинтересованите страни, без това да бъде съпроводено от някакви последствия (т.е. без да се превръща в инструмент за санкциониране). Разработването и пилотното изпълнение на такива тестове може да включва, например, извадка студенти от държавните и частните университети с цел да се измерят широките компетентности, които обикновено се приема, че се усъвършенстват в хода на висшето образование. В центъра на вниманието може да бъдат както специфичните за отделна дисциплина, така и поинтердисциплинарни компетентности, като например „умения за аналитична обосновка”. „умения за критично мислене” и „комуникативни умения”. Международни примери, положили основите в тази област, са: ● Оценка на университетското обучение в САЩ ● Оценка на уменията на завършилите студенти в Австралия ● Exame Nacional de Cursos в Бразилия ● Exámenes Generales para el Egreso del Técnico Superior Universitario в Мексико 3.4.23. В Приложения 3A, 3Б, and 3В е даден списък с международни примери за инициативи за оценка на уменията и компетентностите на студентите, включително и описания за агенциите, които стоят зад всеки тест или проучване, как тестът/проучването е било използвано и какви стимули са ползвани за осигуряване на участието на университетите и студентите.

25

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...