Page 24

Неофициален превод на български език

използвани за съ-финансиране на оценяването от чуждестранни агенции (членове на ENQA и EQAR), така че разходите за оценяване, плащани от висшите учебни заведения, да са равни на таксите на НАОА. Така, източниците от ЕС могат да се използват за стратегически дейности с високо въздействие, които могат да подобрят значително рамката за осигуряване на качество в България. 3.4.13. Предизвикателство 6: Устойчивост и собственост на РСВУ. Един аспект, който прави проектът с РСВУ особено обещаващ, е че България не предприема просто еднократна акция за събиране на данни. Обаче понастоящем на РСВУ се гледа основно като на инициатива, подета от МОНМ. Макар поддръжката и актуализацията на РСВУ са осигурени с наличието на структурните фондове на ЕС, фактът, че не е развито чувство за собственост върху РСВУ в цялата общност на висшето образование може да остави бъдещето на проекта уязвимо в случай, че сменящите се правителства имат други приоритети. 3.4.14. Предложена реформа 6: Да се укрепи важната роля и да се институционализира събирането на данни за представянето чрез РСВУ. РСВУ трябва да бъде управлявана, поддържана и използвана по начин, който да гарантира, че всички заинтересовани от висшето образование страни ще имат развито чувство за собственост върху системата. Това е предпоставка за устойчивостта на инициативата. Освен това, данните и показателите на РСВУ, имащи отношение към ОК, трябва да бъдат интегрирани и използвани за подобряване на съществуващата рамка за ОК, което изисква да бъде ангажиран основният играч на полето на ОК - НАОА. Правителството, НАОА, висшите учебни заведения и съответните външни заинтересовани страни трябва да решат фундаменталния въпрос за това дали всички развития напоследък в събирането на данни за представянето и качеството, подтикнати от стартирането на РСВУ, трябва да се използват за разширяване и усъвършенстване на собствените процеси на НАОА и критериите й за оценка, или дали РСВУ трябва да се запази като самостоятелен инструмент за измерване на представянето. 3.4.15. Предизвикателство 7: Да се използва РСВУ и за цели, които надхвърлят тези, които системата беше създадена да обслужва. Както беше описано по-горе, появата на РСВУ промени драматично обема и разнообразието от налични твърди, обективни данни, свързани с резултатите на висшето образование, особено с реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда. Но РСВУ беше замислена и разработена с основна цел да представлява надежден инструмент в ръцете на потенциалните студенти да правят информиран избор на учебни програми и висши учебни заведения в България. Правителството вече използва данни от РСВУ и за цели, надхвърлящи първоначално определените цели на инструмента, като използва индикаторите от РСВУ за разпределяне на възнагражденията според представянето на висшите учебни заведения. Това поставя два главни въпроса: ● Биха ли могли сегашната методология и показатели на РСВУ да се впишат добре в един поширок спектър от предназначения на данните на РСВУ? ● Достатъчно гъвкави и разработени ли са методологията и организацията на РСВУ, за да произведат различни показатели, достатъчно разнообразни и прецизни, за да обслужват адекватно различни цели, като в същото време разчитат на входящи данни от системите на Националния осигурителен институт и Националната агенция по заетостта? 3.4.16. Предложена реформа 7: Да се разшири сегашното инициирано от РСВУ събиране на данни до мащабите на всестранна база данни за представянето в сектора на висшето образование. Като първа стъпка правителството може да прегледа внимателно дефинициите на показателите и да провери дали наличните данни от Националния осигурителен институт и Националната агенция по заетостта могат да захранят още по-разнообразни и стриктни показатели. Следващата стъпка може да бъде да се преразгледа и анализира съществуващото задание за събирането на данни за РСВУ с цел да се разширят усилията за събиране на данни, за да се създаде всеобхватна, институционализирана база данни, която, макар и да филтрира данните и да произвежда запитвания за данни, да може да предоставя като продукт не само сегашната РСВУ, но и други продукти и показатели (напр. сходни на показателите в Референтна система за показатели и процедури на оценяване на Европейската асоциация на университетите, или

23

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...