Page 22

Неофициален превод на български език

програмното оценяване в единен процес. Друга алтернатива е да оцени възможността да се ограничи фокусът на програмното оценяване само до по-широките области на обучение, предлагани от висшите учебни заведения. Във всички случаи такива мерки за реформа могат да доведат до подобрено ОК само ако са съчетани с паралелни реформи в рамките за осигуряването на качество и отчетността (включително и чрез прилагането на по-стриктни критерии за оценка); в противен случай съществува значителен риск от това, че радикалното опростяване на процедурите, макар и да намалява натиска над висшите учебни заведения и разходите за оценяване, може да породи повече проблеми отколкото решения по отношение на взискателността и надеждността на оценките. 3.4.7. Предизвикателство 4: Входящите ресурси и измеренията, ориентирани към процеса, все още доминират в рамката на ОК. Въпреки че НАОА предприе важни стъпки през 2011 г. като преразгледа системата от критерии за институционалното и програмно оценяване и добави нов компонент на оценяване на конкурентоспособността на висшите учебни заведения с оглед на техните образователни и изследователски постижения, все още има място за допълнителни подобрения. Критериите за външно оценяване и акредитация полагат стандартите за представянето на висшите учебни заведения, затова слабостите на рамката (по-малко внимание на качеството) се пренасят в след-акредитационното наблюдение и контрол (САНК) и оказват пряко въздействие върху висшите учебни заведения и тяхното отношение към самооценката. Затова по-нататъшното засилване на критериите на НАОА може да окаже положително въздействие върху взискателността, с която висшите учебни заведения правят преглед на собственото си представяне и качество. Например, списъкът с критерии понастоящем отчита броя на книгите в библиотеката и дела на новите томове, или физическият отпечатък на библиотеката. Наборът критерии обаче не се опитва да установи дали книгите са актуални, подходящи за учебния план или дали отразяват научните постижения в съответната професионална област, нито как се използват тези книги от студентите и дали те ги намират за подходящи3. Освен това, системата от критерии все още не съдържа необходимите детайли и специфичната информация за следните атрибути, свързани с компонентите, очертани в рамката: ● Ясна дефиниция на измеримите резултати за всеки критерий или цел, ● Определяне на целите за всеки установен резултат, ● Оценяване на реалната институтска действителност по отношение на планираната цел, ● Оценка на несъответствията между планирани и постигнати цели, и ● Определяне на инициативите, които да бъдат предприети от институтите за преодоляване на несъответствията в представянето и постигането на желаните цели. 3.4.8. Предложена реформа 4: Да се засили и разшири прилагането на фокусирани върху постиженията и качеството критерии за акредитацията на институти и програми. Голямото разнообразие в начините, по които е уредено осигуряването на качеството в Европа дава добри примери за рамки за оценяване и акредитиране, които съответстват на ЕСУ, но обръщат и нужното внимание на постигнатите от висшите учебни заведения резултати и качеството на техните постижения (напр. Холандия, Дания). НАОА може да обмисли по-нататъшно преразглеждане на списъка с критерии, като въведе по-голям обхват и дълбочина в анализа на качествените аспекти и внесе повече взискателност и целенасоченост в рамката. 3.4.9. Например, критериите на НАОА за институционално оценяване, макар и да осигуряват съответствие с ЕСУ, могат да бъдат обогатени като се добавят измеренията, очертани в Контролен списък на щатските регулаторни агенции в САЩ за институционална акредитация (вж. Приложение 2). НАОА и/или правителството (като част от инициативата за РСВУ) също може да обмислят въвеждането на критерии и показатели, сходни по дух на тези разработени от Европейската асоциация на университетите в Референтна система за показатели и процедури на оценяване, 20044 (вж. Анекс 1). Подходът на ЕАУ се фокусира върху седем специфични категории 3

Сходни измерения с тази конкретна тема са отразени частично в методологията, използвана от българската рейтингова система за висшите училища 4 Осигуряване на качеството: Референтна система за показатели и процедури за оценка, Франсоа Тавенас, 2004, изготвено за Групата на европейските класически университети (ELU)

21

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...