Page 18

Неофициален превод на български език

външен преглед на НАОА показва, че е осъществен значителен напредък в създаването на ноу-хау, управлението, процедурите и стабилната култура на качеството не само сред висшите учебни заведения, но и вътре в самата агенция, което, както посочва докладът, е допринесло за видимия й успех. 3.3.4. Акредитацията се дава на две равнища в българското висше образование – на институционално равнище и на равнище отделни учебни програми—на базата на резултатите от оценяването, направено от НАОА. Институционалната акредитация включва оценяване на институционалния капацитет на висшето учебно заведение да поддържа и изпълнява собствени механизми за осигуряване на качество; при нея се оценява капацитетът на академичната и физическата инфраструктура на висшите учебни заведения и наличието на материалната база, необходима за адекватното осъществяване на обучението и изследователската работа. Програмната акредитация се базира на оценяването на капацитета на висшите учебни заведения да предоставят качествено обучение и адекватни изследвания в специфичните дисциплини или професионални области, предлагани от висшите учебни заведения. 3.3.5. НАОА е разработила подробни процедури за институционалната и за програмната акредитация, към които има списък от критерии, съгласно които екипите за оценяване осъществяват своите оценки. Рамката на оценяването, процесът и процедурите и списъкът от критерии, използвани при оценяването на институти и програми, са разработени така, че да съответстват на широко дефинираните Европейски стандарти и указания (ЕСУ) за осигуряване на качество в Европейското пространство за висше образование. Както и в много други държави членки на ENQA и EQAR, критериите за оценяване се фокусират върху набор от общи предпоставки за предоставяне на висше образование с високо качество. В България обаче, в критериите за оценяване на институти и програми все още доминират измеренията на входящите ресурси и процеси, вместо постиженията и резултатите, и измерването е насочено повече към количеството вместо към качеството. В края на 2011 година НАОА направи съществена ревизия на критериите за оценяване на институти и програми като увеличи броя на критериите, оценяващи качествените аспекти на обучението и изследователската работа във висшите учебни заведения. Освен това, беше въведен и нов сегмент от критерии, фокусиран основно върху качеството и насочен към оценяване на конкурентността на оценяваните висши учебни заведения по отношение на техните образователни и изследователски постижения и резултати. Но дори и след тези положителни последни промени, относителната тежест на фокусираните върху качеството критерии в общата оценка на институтите и програмите на висшите учебни заведения е все още ниска (15%). 3.3.6. Съществуващият модел на акредитация и ОК отделя дължимото внимание на самооценката и осигуряването на качество от самите висши учебни заведения. Ролята на НАОА в това отношение е да разработва и издава указания и формулира общите принципи за осъществяване на самооценките. НАОА също оценява самооценките, осъществявани от висшите учебни заведения и ги използва като източник на информация в своята работа по оценяване и акредитиране. Всички висши учебни заведения в България са изработили собствени системи за ОК и няколкото примера на прегледани за целите на настоящия доклад рамки на самооценките бяха изчерпателни, отделящи нужното внимание на входящите ресурси, процесите, резултатите и постиженията и рисковете в оценката. Но ангажираността с идеята за самооценка, както и културата на самооценката в българските висши учебни заведения е много различна в различните институти. 3.3.7. До средата на 2011 година резултатите от оценяването от НАОА се изразяваха в 4-степенна оценъчна скала - – “много добър”, “добър”, “задоволителен” и “незадоволителен”, при което НАОА даде възможно най-високите оценки при акредитация “много добър” и “добър” на 45 от 51 висши учебни заведения в България. От международна гледна точка такова минимално различие в оценките поражда съмнения за интегритета на оценяването, особено предвид факта, че българските висши учебни заведения не присъстват в известните международни рейтингови системи и не са ръководили никой от малкото съвместни международни изследователски проекти с българско участие. Предвид голямото значение, придавано на оценките за акредитация, през 2011 г. беше

17

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...