Page 17

Неофициален превод на български език

3.

Осигуряване на качество

3.1. Страните, следващи политика насочена към икономически растеж, си дават сметка, че предпоставка за този растеж е по-високото ниво на образование на населението, което при това отговаря на определени приемливи стандарти. Масовото включване в системата на висшето образование, което в случая с България поема почти всички младежи, завършили средно образование, както и нарастващият брой институти в страната, предоставящи образователни степени, поражда засилено безпокойство за качеството и интегритета на системата за висше образование и нейните институти по най-малко три въпроса: ● Подходяща насоченост: Дали институтите за висше образование, предлагащи обучение и образование, наистина отговарят на потребностите на обществото? ● Ефикасност: Дали институтите за висше образование осигуряват постиженията и резултатите, които заинтересованите от образованието страни очакват от тях, по-специално по отношение на броя и характеристиките на усвоилите умения завършили студенти? ● Ефективност: Могат ли студентите да получат полезно и с разумно добро качество образование в приемливи времеви граници? И дали институтите и системата като цяло използват своите ресурси за постигане на максимален ефект? 3.2. Добре разработените системи за осигуряване на качество оценяват качеството на учебните програми, на институтите и на цялостната образователна система, в която те оперират. В идеалния случай осигуряването на качеството обхваща всички нагласи, предмети, действия и процедури, които чрез съществуването и използването си (и заедно с конкретни дейности за контрол на качеството) осигуряват поддържането и засилването на подходящите академични стандарти на всички нива. Осигуряването на качеството трябва да отговори ефективно на потребностите на ключовите заинтересовани страни—правителства, студенти, висшите учебни заведения, работодатели, т.н.—и да осигури прозрачност на процесите и резултатите. 3.3

Рамка за осигуряване на качеството (ОК) в България: Преглед и развитие

3.3.1 ОК в България включва елементи от трите основни подхода към ОК: ● акредитация (на институти и програми); ● оценяване (на институти и програми) като част от процеса на акредитация (външно), и вътрешно (само-оценка) като част от системата на осигуряване на качество в отделните висши учебни заведения; ● одит (след-акредитационно наблюдение и контрол). 3.3.2. Отговорност за ОК във висшето образование носи Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Тя беше създадена през 1996 г., но настоящата си роля като институция, осигуряваща пълна институционална и програмна акредитация и след-акредитационните процеси, започна да изпълнява чак от 2005 г. По закон НАОА е замислена като независима агенция към Министерския съвет, което да намали както влиянието от страна на политици на централно ниво (най-вече МОНМ), така и от страна на висшите учебни заведения, които подлежат на оценяване. Но по отношение на бюджетните си отношения с правителството НАОА е вторичен разпоредител с бюджетни кредити към МОНМ. 3.3.3. Участието на България в Болонския процес (1999), в който ОК е централната линия на действие – доведе до значителни промени в общата картина на висшето образование в страната. Основните промени бяха институционалната реорганизация и укрепването на НАОА, паралелно с присъединяването й към Европейската асоциация за гарантиране на качество във висшето образование (ENQA) и към Европейския регистър за гарантиране на качество (EQAR). НАОА преживя шест години на бурна дейност след 2005 година, през които до края на 2010 г. акредитира всички съществуващи институти от системата и техните програми. Направеният през 2008 г.2 2

2008. "Външен преглед на българската Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по отношение на „Стандартите и указанията за осигуряване на качество в Европейското пространство на висшето образование ". http://www.enqa.eu/files/NEAA%20review%20report.pdf

16

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...