Page 16

Неофициален превод на български език

неблагоприятните демографски профили в ЕС и в света, с население, което се очаква да намалее с 27% между 2010 и 2060 година, и в крайна сметка да спадне почти наполовина в сравнение с началото на прехода. Българското общество застарява бързо, като делът на населението в пенсионна възраст се очаква почти да се удвои и да нарасне на 33% към 2060 година в сравнение с 2010. И което е най-важно, населението на възраст 15-24 години също се прогнозира, че ще намалее с 41% в периода от 2010 до 2060 година, което ще оказва пряко влияние върху сектора на висшето образование. 2.6 Намаляването на разликата между България и останалата част от ЕС в нивото на развитие, която трябва да бъде преодоляна, ще изисква устойчиви и категорични подобрения в производителността и смяна по посока на икономически дейности с по-голям потенциал за добавена стойност, генерирана от служители с по-високи и по-добри умения. Българската програма във връзка с Европа 2020 и свързаните с нея стратегически документи, приети от българското правителство (Националната програма за реформи и Програма за конвергенция) поставят амбициозната цел за увеличаване на дела на хората с висше образование от възрастовата група 3034 години на 36% към 2020 година. Предвид възникващата тенденция на спад в растежа на броя записали се студенти, постигането на тази цел изисква a) по-големи усилия за записване на останалите извън системата младежи от възрастовата група 24-34 години, б) подобряване на процента записани и завършили средно образование лица, в) окрупняване на сектора и оптимизиране на наличния капацитет за прием на висшите учебни заведения, и г) подобряване на качеството и на международната репутация на българското висше образование и провеждане на политика на записване на по-голям брой чуждестранни студенти. 2.7. Наскоро подетите инициативи за реформа са насочени към някои от тези слабости. Измененията на Закона за висше образование, приети през 2010 г. и 2011 г. позволиха на висшите учебни заведения да изпълняват изследователска работа на договорна основа с държавни и частни клиенти, както и с други висши учебни заведения, позволявайки на институтите да създават партньорски отношения с други висши учебни заведения (местни или международни) и организации. Тези изменения въведоха и нови правни основания за изнасяне на съвместни магистърски и докторантски програми, включително и чрез прилагане на методите на франчайзинга. Друга основна реформа, свързана с модела на финансиране, е постепенната преориентация към по-силно поставяне на ударението върху представянето на висшите учебни заведения, започвайки през 2011 г. с малък пакет за възнаграждение на представянето, разширен и доусъвършенстван през 2012 година. Тази реформа във финансирането дойде след основната инициатива за събиране на информация за образователните постижения и реализацията на завършилите висше образование на трудовия пазар през 2010 г. и 2011 г. като част от инициативата за създаване на българска рейтингова система за висшите училища (РСВУ). Измененията на Закона за развитие на академичния състав от 2010 година замениха централизирана система за кариерно развитие на академичния състав със система, осигуряваща значителна автономност на висшите учебни заведения и изследователските институти да приемат и прилагат собствени политики по отношение на персонала. През втората половина на 2011 г. законодателните промени поставиха основите за конкуренция на пазара на оценка на качеството, като позволиха на агенции членуващи в ENQA и EQAR да осъществяват оценка на програмите на българските висши учебни заведени като част от по-широк кръг ревизии на рамката за осигуряване на качеството в страната. България е добре позиционирана да настигне останалите страни от ЕС и да модернизира системата си за висше образование чрез последващи усилия, базирани на наскоро подетите инициативи за реформи. Изпълнението на интегрирани мерки за повишаване на качеството, насочеността и ефективността на институтите за висше образование може да се постигне като се преразгледат моделите на управление, на осигуряване на качество и финансиране на висшето образование. В идеалния случай тези елементи заемат централно място в една дългосрочна визия и стратегия за развитието на силна и конкурентна система на висшето образование, способна да изгражда уменията и знанието нужни за създаване на социално-икономически просперитет на страната.

15

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...