Page 14

Неофициален превод на български език

целеви реформи на първия етап, които може да се окажат полезни като веднага насочат вниманието върху конкретни интервенции от целия набор от варианти за реформи, представени в доклада. 

Ключов приоритет #1: Качеството. Качеството на висшето образование в България ще се подобри значително, ако средствата от ЕС за следващия програмен период (2014-2020) се използват за финансиране на внимателно подбрани, с високо въздействие интервенции, сред които: (i) подкрепа за участието на изследователи и университетски преподаватели от световна величина в процедурите за оценяване и акредитация на НАОА или на други акредитационни институции, и (ii) подкрепа за интервенции, които засилват изследователския капацитет на институтите за висше образование в България.

Ключов приоритет #2: Реформи във финансирането. Правителството трябва да продължи да увеличава дела на модела за финансиране, основаващо се на представянето на институцията като инструмент за постигане на дългосрочните стратегически цели на политиката. В същото време механизмите за финансиране трябва да осигурят равен достъп до висшето образование и адекватни стимули за най-добре представящите се студенти.

Ключов приоритет #3: Управление. Заинтересованите от висшето образование страни в България трябва да работят заедно за възстановяване на баланса между обществения интерес и интереса на академичния състав по въпроса за това как да се управляват висшите учебни заведения. Приоритетната реформа следва да включва преразглеждане на сегашните управленски структури в държавните висши учебни заведения, за да се създадат силни механизми за отговорност на академичния състав, особено за образователните постижения на студентите и възпитаниците на университетите.

Ключов приоритет #4: Ефективност. По-големи държавни университети, с по-голям състав от изследователи могат да се създадат като се предоставят финансови и нефинансови стимули за обединяване на малките специализирани институти и висшите учебни заведения, които сега показват влошаващи се ефективност, ефикасност и качество.

13

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...