Page 1

“ ผูบั บงั คับบัญชา กรง.ฐท.สส. ” ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

พล.ร.ต.สุทธินันท สกุลภุชพงษ จก.กรง.ฐท.สส. น.อ.มนตรี สุวรรณชัย รอง จก.กรง.ฐท.สส. (1) น.อ.มนตชัย กาทอง

รอง จก.กรง.ฐท.สส. (2)

น.อ.วรวัฒน สุขชัย

ผอ.กผกช.กรง.ฐท.สส.

น.อ.สุรเนตร ไทยานนท

ผอ.กงน.กรง.ฐท.สส.

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 8355306 086 - 0048989 089 - 9646818 086 - 0659939 089 - 9647502 081 - 6541797 081 - 2857336 081 - 3442729 089 - 9647764

72901 72902 72903 72904 72905

“ สํานักงานผูบังคับบัญชา ” ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 8357021 081 - 1544509 086 - 8266251 085 - 4711642

72990 72907 72906 72907

ร.อ.พรประเสริฐ สุขสุภกิจ พ.จ.อ.ณรงคศักดิ์ ขุมทอง พ.จ.อ.หญิง ดวงรัตน อึ่งขวัญ จ.อ.ชัชชัย บุญเทศ

ธง. จก.กรง.ฐท.สส. หนาหอง จก.กรง.ฐท.สส. หนาหอง รอง จก.กรง.ฐท.สส. หนาหอง จก.กรง.ฐท.สส.

น.อ.ชัยวัฒน ยมจินดา

ชวยราชการ นธน.กรง.ฐท.สส. 086 - 3086784

72908

“ แผนกธุรการ ฯ ” 72914 ยศ ชื่อ สกุล น.ท.สุทัศน วิเซีย น.ต.หญิง จิราภรณ ศรีสวัสดิ์ ร.อ.หญิงพัชราวไล แสนฤทธิ์ ร.ท.หญิงวงเดือน ระหงษ ร.ต.เทวมิตร จันทรหอม

ตําแหนง หน.ธุรการ บก.กรง.ฐท.สส. ประจําแผนกธุรการ ฯ หน.หมวดธุรการ ฯ หน.หมวด รปภ.ฯ ทําหนาที่ หน.หมวดขนสง ฯ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

089 - 8092723 085 - 1558939 086 - 1549132 089 - 6017879 087 - 2904289

72915 72974 72914 72911 72916


-๒-

“ แผนกการเงิน ฯ ” 72932 ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

น.ท.วสันต นาคกวิน

หน.การเงิน ฯ

089 - 8145456

72933

ร.อ.ประเสริฐ หาญคง

หน.หมวดบัญชีทนุ และบัญชีเงินฯ 089 - 2586756

72971

ร.อ.บิณฑ แกงเพรียว

หน.หมวดควบคุมคาใชจาย ฯ

085 - 2815452

72971

ร.ท.อํานาจ ทัศนัย

หน.หมวดรับจายเงิน ฯ

085 - 3926894

72932

“ แผนกจัดการ ฯ ” 72909 ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

น.ท.นิรวงษ วนะชีวนิ น.ท.หญิง นิลวรรณ ชุณหชาติ

หน.จัดการ ฯ ชวยราชการแผนกจัดการฯ

089 - 9668535 086 - 8373143

72970 73482

น.ต.พิเชษฐ จินดาศรี ร.อ.ณรงค บํารุงสุนทร

หน.หมวดกรรมวิธีขอมูล ฯ ประจําแผนกจัดการ ฯ

086 - 1099529 089 - 9681445

72896 72995

“ แผนกกําลังพล ฯ ” 72927 ยศ ชื่อ สกุล น.ท.สุรเจษฎ ศรีวัชรกุล น.ต.ประเสริฐ เจริญวงศ ร.อ.เอนก ปยะไทยเสรี ร.อ.สมนึก หอมเจริญ ร.ท.ธวัช คงศักดิ์ ร.ต.พิศุทธิ์ วิรุตมพงศสกุล พ.จ.อ.ไพศาล สามเรือนทอง พ.จ.อ.หญิง วนิดา ชางใหญ

ตําแหนง หน.กําลังพล ฯ หน.หมวดปองกันอันตราย ฯ ชวยราชการแผนกกําลังพล ฯ นายทหารพยาบาล ฯ ประจําหมวดปองกันอันตราย ฯ หน.หมวดกําลังพล ฯ ทําหนาที่ประจําหมวดแรงงานสัมพันธฯ

ทําหนาที่หัวหนาหมวดบัญชีพลฯ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 7443077 089 - 7519581 083 - 8138096 084 - 7181224 081 - 4538907 081 - 7949910 081 - 6954754 085 - 9731799

72913 72926 72927 72929 72925 72986 72980 72980


-๓-

“ แผนกพัฒนาการชาง ฯ ” 72920 ยศ ชื่อ สกุล

หมายเลขโทรศัพท

ตําแหนง

น.ท.คุณอนันต ภักดี น.ต.อดิศักดิ์ จันทรสําอางค ร.อ.สุชาญ นาเจริญ ร.อ.เฉลิมพล ระพีนนั ท

หน.พัฒนาการชาง ฯ ครูวิชาชาง ผ.พัฒนาการชาง ฯ ครูวิชาชาง ผ.พัฒนาการชาง ฯ ครูวิชาชาง ผ.พัฒนาการชาง ฯ

มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 2539281 089 - 4023534 086 - 5144720 085 - 2525229

72922 72920 72920 72920

“แผนกโครงการและงบประมาณ ฯ” 72931 ยศ ชื่อ สกุล

หมายเลขโทรศัพท

ตําแหนง

น.ต.สมชาย นิลจู น.ต.วัลลภ เกษมสุข

หน.โครงการ ฯ ประจําแผนกโครงการ ฯ

มือถือ

ที่ทํางาน

085 - 8437746 081 - 8632702

72930 72931

“บก.กองแผนการชาง ฯ” 72934 ยศ ชื่อ สกุล ร.ท.หญิง กรรณิกา เยือกเย็น

ตําแหนง นายทหารธุรการ กองแผน ฯ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

086 - 1100490

72935


-๔-

“ แผนกแผนและประมาณการชาง ฯ ” 72940 ยศ ชื่อ สกุล น.อ.เกรียงชัย บุญอินทร น.ท.ปฏิกรณ หอมสวัสดิ์ น.ต.พฤกษ แกวกุล น.ท.ชัยวิทย เพ็งมาก น.ต.จลอง ศิริจนั ทร น.ต.เรวัตน สวัสดิเทพ น.ต.กิตติศักดิ์ จันทรนอ ย ร.ท.ไพรัตน มีโพธิ์ ร.ต.ปญญา อินทรเลิศ น.ต.อัชณา พินิจการ น.ต.สมศักดิ์ ชมเดือน

ตําแหนง หน.แผนและประมาณการชาง ฯ หมวดควบคุม รรก.หน.นายชาง หมวดควบคุมฯ นายชาง หมวดควบคุม ฯ หมวดวางแผนงาน ฯ หน.นายชางหมวดวางแผนงาน ฯ นายชาง หมวดวางแผนงาน ฯ นายชาง หมวดวางแผนงาน ฯ นายชาง หมวดวางแผนงาน ฯ นายชาง หมวดวางแผนงาน ฯ นายชาง หมวดวางแผนงาน ฯ ชวยราชการ ชวยราชการหมวดวางแผนงาน ฯ ชวยราชการหมวดวางแผนงาน ฯ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

089 - 0354125

72937

081 - 4355656 087 - 0680895

72969 72893

089 - 1730032 086 - 8194258 081 - 7615434 087 - 0222795 081 - 6643714 080 - 7876428

72938 72969 72942 72938 72942 72939

089 - 6076169 081 - 9835429

72941 72969

“แผนกออกแบบ ฯ” 72894 ยศ ชื่อ สกุล น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา น.ต.สมมาตร นิลจู

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

หน.ออกแบบ ฯ 081 - 5926754 หมวดออกแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นายชาง หมวดออกแบบไฟฟา ฯ 081 - 5767962

ที่ทํางาน

72895 72942


-๕-

“ แผนกพัสดุชชา ง ฯ ” 72898 ยศ ชือ่ สกุล น.ท.สิร สุนทรมงคล ร.อ.หาญ สุภา ร.ต.คณธัช สมเสมอ ร.ท.กิตติคุณ หงษวิเศษ ร.ต.บุญสม นิลทองคํา ร.ต.เลิศหลา ดาผา น.ต.สมเจต สุหรายมาตร ร.ต.ธีรชัย เฟองเกตุ น.ต.ไกรรัตน ปรางคทอง

ตําแหนง หน.พัสดุชาง ฯ ประจําแผนกพัสดุชาง ฯ ประจําแผนกพัสดุชาง ฯ หมวดคลังพัสดุ ฯ ประจําหมวดคลังพัสดุ ฯ ประจําหมวดคลังพัสดุ ฯ ประจําหมวดคลังพัสดุ ฯ หมวดควบคุม ฯ หน.หมวดควบคุม ฯ ประจําหมวดควบคุม ฯ ชวยราชการ ชวยราชการ แผนกพัสดุชาง ฯ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 6226114 087 - 6136603 089 - 0985125

72898 72682 72682

081 - 6903539 089 - 0598074 089 - 6020464

72681 72667 72682

081 - 3617204 081 - 8255675

72898 72630

087 - 5348577

72692

“ กองโรงงาน ฯ ” 72684 ยศ ชื่อ สกุล น.อ.เกรียงศักดิ์ จงหมาย ร.ท.พิภพ จรกิจ

ตําแหนง รอง ผอ.กงน.กรง.ฐท.สส. นายทหารธุรการ กงน.กรง.ฯ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 6957705 081 - 1608868

72601 72647


-๖-

“ แผนกกํากับการซอมสราง ฯ ” 72961 ยศ ชื่อ สกุล น.ท.สุรเจษฎ ศรีวัชรกุล น.ต.สันติ ยี่ทอง น.ต.อวิรุทธ จันทรกลิ่น

หมายเลขโทรศัพท

ตําแหนง

มือถือ

หน.กํากับฯ และ รรก.หน.กําลังพลฯ 081 - 7443077 ประจําแผนกกํากับการซอมสราง ฯ 089 - 7547319

ที่ทํางาน

081 - 2781117

72913 72963 72963

นายชางหมวดกํากับการซอมสราง 1 088 - 1599095

72961

นายทหารการอู ผ.กํากับการซอม ฯ

หมวดกํากับการซอมสรางที่ 1 ร.ต.สมนึก จันทสุบรรณ

หมวดกํากับการซอมสรางที่ 2 ร.ต.บัลลังค ตันตวาที

นายชางหมวดกํากับการซอมสราง 2 087 - 1348891

72961

พ.จ.อ.ณรงคศักดิ์ ขุมทอง

ทําหนาที่นายชางหมวดกํากับการซอม 2

081 - 1544509

72961

089 - 7511046

72963

ชวยราชการ น.ต.ชวลิต ศรีสุวรรณ

ประจํา ฐท.สส.ชวยราชการ กรง.ฯ

“ แผนกจัดแผนงาน ฯ ” 72683 ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

น.ต.ภูวนารท แสงภู

หน.จัดแผนงาน ฯ

083 - 1162003

72683

ร.ต.ประสงค ไถสกุล

นายชาง แผนกจัดแผนงาน ฯ

086 - 1525787

72683

“ แผนกควบคุมคุณภาพ ฯ ” 72988 ยศ ชื่อ สกุล น.ท.สมรรถ สรรพโส น.ต.จุมพร อ่ําหงษ

ตําแหนง หน.ควบคุมคุณภาพ ฯ ประจําแผนกฯ ชวยราชการปม ปตท.

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 4352365 086 - 8168689

72680 72668

084 - 3463503

72980

หมวดวิเคราะหตรวจและทดสอบ ร.ต.พิสิษฐ สายทอง

ประจําหมวดวิเคราะหตรวจและทดสอบ


-๗-

“ แผนกโรงงานเครื่องกล ฯ ” 72653 ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

น.อ.วงศศักดิ์ เพิงมาก

หน.รง.เครือ่ งกล ฯ

089 - 0354135

72637

น.ต.เจริญ ประสมสุข

นายชางวางแผนงาน ฯ รง.ปรับซอมที่ 1 หน.นายชาง รง.ปรับซอมที่ 1 ฯ นายชาง รง.ปรับซอมที่ 1 ฯ หน.ชาง หมวดปรับภายใน ฯ หน.ชาง หมวดชางเครื่องมือ ฯ ทําหนาที่ นายชาง มว.ชางกลึงฯ รง.ปรับซอมที่ 2 หน.นายชาง รง.ปรับซอมที่ 2 ฯ นายชาง รง.ปรับซอมที่ 2 นายชาง รง.ปรับซอมที่ 2 ฯ นายชาง รง.ปรับซอมที่ 2 ฯ หน.ชาง มว.ไฟฟาเรือเล็ก ฯ

081 - 7823546

72637

081 - 5684595 086 - 9845122 089 - 0826509 085 - 8337947 089 - 8841748

72619 72675 72656 72626 72686

086 - 3918328 082 - 4611330 080 - 6435892 081 - 6870929 085 - 3942666 หน.ชาง หมวดซอมเครื่องไอน้ํา ฯ 081 - 8117651 ทําหนาที่ หน.ชาง มว.ทุนแรง ฯ 089 - 4085193 รง.ซอมทอเครื่องเย็นและปรับอากาศ หน.นายชาง รง.ซอมทอ ฯ 080 - 2023744 นายชาง รง.ซอมทอ ฯ 086 - 0053702 หน.ชาง มว.ชางทอ ฯ 081 - 3633180 หน.ชาง หมวดชางเครื่องเย็น ฯ 083 - 6049891 ทําหนาที่ นายชาง รง.ซอมทอ ฯ 086 - 5268492 รง.หลอหลอม หน.ชาง มว.หลอหลอม ฯ 089 - 6759177 นายชาง รง.หลอหลอม ฯ 089 - 0425990

72981 72648 72662 72662 72670 72689 72648

น.ท.ธนยศ มณีพรหม น.ต.ประสิทธิ์ ประวาศวิล ร.ท.ชัชวาลย สิงหโต ร.ท.คณิน พรหมคุณ พ.จ.อ.ชลธี เกงกลา น.ท.กมลพันธุ วารีรักษ น.ต.เทอดพงษ บุญศรี ร.ท.ประชิด มณีรัตน ร.ต.ธีระชาติ พวงนาค ร.ต.ชลอ จันทรประเสริฐ ร.ต.เกรียงศักดิ์ แกวศรี พ.จ.อ.ธีระพันธ ปญญาทิพย น.ท.ธเนศ กุลจิตติวารี น.ต.สุทธิพร สุขสังข ร.อ.ศิริโรจน สวัสดิ์ลน ร.อ.จรัส อุทิศโชคชัย พ.จ.อ.เบญจพล พรมเกตุ ร.อ.วิรัช สังขทองงาม ร.ต.ธํารงค มงคลวงษ

72620 72633 72622 72621 72621 72639 42625


-๘-

“ แผนกโรงงานเรือเหล็ก ฯ ” 72957 ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

น.อ.จักรกฤษณ ทรงสุข

หน.รง.เรือเหล็ก ฯ

น.ท.สมเพ็ชร ตันอารีย น.ต.ณัฐ อันอาตมงาม

หน.นายชางวางแผนงาน ฯ นายชางวางแผนงาน ฯ โรงงานซอมสรางเรือเหล็ก ฯ หน.นายชาง รง.ซอมสรางเรือเหล็ก ฯ นายชาง รง.ซอมสรางเรือเหล็ก ฯ นายชาง รง.ซอมสรางเรือเหล็ก ฯ นายชาง รง.แลนประสาน ฯ นายชาง รง.ซอมสรางเรือเหล็ก ฯ หมวดตัวเรือเหล็ก ฯ หน.ชาง หมวดตัวเรือเหล็ก ฯ หมวดขยายแบบ ฯ หน.ชาง หมวดขยายแบบ ฯ หมวดชางโลหะแผน หน.ชาง หมวดชางโลหะแผนฯ โรงงานแลนประสาน ฯ หน.นายชาง รง.แลนประสาน ฯ นายชาง รง.แลนประสาน ฯ นายชาง รง.แลนประสาน ฯ หมวดประสาน ฯ หน.ชาง หมวดประสาน ฯ หมวดย้ําเหยียบ หน.ชาง หมวดย้ําเหยียบ ฯ โรงงานซอมหมอน้ํา ฯ หน.นายชาง รง.ซอมหมอน้ํา นายชาง โรงงานซอมหมอน้ํา ฯ

น.ท.ผดุง เนื่องจํานงค น.ต.จารุต ศิริรัตน ร.อ.เจริญ อยูยงค ร.อ.นรา รัตโนสถ ร.ท.สุจินต พึ่งพระ ร.ท.สุพจน แสงพันตา ร.อ.บรรยงค ทับกลัด ร.ต.สมโภชน ทองบอ น.ท.เมธีย บุญญาชัย น.ต.ฎํารงค เกงกลา ร.อ.นรา รัตโนสถ ร.ท.เดชาภัค โตแจม ร.ต.สมพงษ ลี่แตง น.ต.สมชาย แสงสุวรรณ ร.ต.สามารถ พามาวงษ

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

086 - 3556855 089 - 0353672 081 - 4282650 081 - 8685145

72965

087 - 8120880 081 - 5565672 086 - 7979029 089 - 5278708 081 - 3441211

72663 72634 72634 72669 72967

081 – 8681443

72664

081 - 8627001

72666

085 - 8112536

72967

086 - 0927372 089 - 7486640 089 - 5278708

72669 72669 72669

087 - 5957704

72669

086 – 8328300

72669

089 - 2447177 081 - 6408949

72672 72672

72663 72957


-๙-

“ แผนกโรงงานไฟฟา ฯ ” 72628 ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

ที่ทํางาน

081 - 8545726

72966

089 - 9302466 ทําหนาที่ นายชาง รง.ซอมเครื่องไฟฟา ฯ 080 - 0710329 หมวดซอมเครื่องไฟฟา ฯ ร.ท.เทวฤทธิ์ กาญจนพิบูลย หน.ชาง มว.ซอมเครื่องไฟฟา ฯ 086 - 5673511 หมวดชุบโลหะ ร.ต.เกรียงศักดิ์ สวนแกวมณี หน.ชาง หมวดชางชุบโลหะ ฯ 081 - 6828035 โรงงานซอมแบตเตอรี่ น.ต.ธันว เมฆสวัสดิ์ หน.ชาง รง.ซอมแบตเตอรี่ ฯ 089 - 9917200 หมวดซอม หน. ชาง มว.ซอม รง.ซอมแบตเตอรี่ ฯ 083 - 1144568 ร.ท.ประพันธ ชูละออง หมวดประจุไฟ ร.อ.ณรงค อัคควุฒกิ ุล หน.ชาง มว.ประจุไฟ ฯ 089 - 1256196 ชวยราชการ น.ต.พิชิต สิงหบุตร ชวยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 081 - 2599700 หน.นายชาง รง.ซอมเครื่องไฟฟา ฯ

72631 72631

น.อ.สันติชัย จอมทอง น.ต.บุญธรรม ดวงสมร พ.จ.อ.กิจจนันท จันทรวงศ

หน.โรงงานไฟฟา ฯ โรงงานซอมเครื่องไฟฟา ฯ นายชาง รง.ซอมเครื่องไฟฟา ฯ

72652 72972 72635 72635 72636 72972


- ๑๐ -

“ แผนกโรงงานเรือไมและบริการ ฯ ” 72638 ยศ ชื่อ สกุล น.อ.ชํานาญ สอนแพง

ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพท มือถือ

หน.รง.เรือไมและบริการ ฯ 084 - 3622030 โรงงานซอมสรางเรือไมและเรือพลาสติก ฯ ร.อ.รุงโรจน สิงหนอย หน.ชาง หมวดชางตอเรือไม ฯ 081 - 7582741 หมวดชางตอเรือพลาสติก ฯ ร.ต.นริศ คําวิลัย หน.ชาง หมวดชางตอเรือพลาสติก 086 - 1714194 หมวดชางไมครุภัณฑ ฯ ร.ต.ยุวรัตน แกวประดับ หน.ชาง หมวดชางไมครุภัณฑ 081 - 5903593 รง.พนและทาสี ร.อ.สุวิทย เจริญขวัญใจ นายชาง รง.พนและทาสี ฯ 085 - 8181542 หมวดพนและทาสี ร.ต.สินชัย วุฒิกรีเกียรติ หน.ชาง หมวดพนและทาสี ฯ 085 - 8251785 หมวดแชลแลคและชางเขียน ฯ ร.อ.เฉลิมเผา โชติกร หน.ชาง หมวดแชลแลค ฯ 086 - 8379034 หมวดเชือกรอกและการอู น.ท.เสรี จันทรแจง หน.นายชาง รง.เชือกรอก ฯ 084 - 5256833 น.ต.จิตติ จุลศักดิ์ นายชาง รง.เชือกรอกและการอู ฯ 081 - 5880057 หมวดการอู พ.จ.อ.อัครเดช แหยมวิเชียร ทําหนาที่ หน.ชาง หมวดการอู ฯ 089 - 4469347 หมวดชางยก ร.ท.ธนภัทร กําเหนิดรัตน หน.ชาง หมวดชางยก ฯ 089 - 0939649 หมวดชางเดินเครื่อง ทําหนาที่ หน.ชาง หมวดชางเดินเครื่อง ฯ 089 - 7854345 พ.จ.อ.ประวัติ ปงตระกูล โรงงานชางเย็บ ร.ต.เมฆินทร ใกลชิด หน.ชาง รง.ชางเย็บ ฯ 081 - 2914915 ประดาน้ํา พ.จ.อ.วรชาติ พาณิชยสวย ทําหนาที่ หน.หมวดประดาน้ํา ฯ 086 - 1123689

ที่ทํางาน

72606 72642 72643 72644 72646 72646 72687 72617 72688 72617 72968 72654 72691 72655


- ๑๑ -

“ หมายเลขที่สําคัญ ” สถานที่

เบอรโทร

สถานที่

ดับเพลิง กขส.ฐท.สส. 72045,72048 หองพักผอน ไฟฟา -ประปา ฐท.สส. สนง.หมูบาน/โรงน้ําแข็ง 71488 ประชาสัมพันธ ฯ กรง.ฐท.สส. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรง.ฯ 72918 ยามประตูใหญ กงน.กรง.ฐท.สส. สโมสรริมน้ํา กรง.ฯ 72685 ที่ทําการพันจาเวรหมูบาน ฯ ศูนยการเรียนรูหมูบาน กรง.ฯ 73515

เบอรโทร 72919 73512 73482 72609 73509


สมุดหมายเลขโทรศัพท ขาราชการชั้นสัญญาบัตร กรง.ฐท.สส. ประจําป ๒๕๕๒ จัดทําโดย แผนกจัดการ บก.กรง.ฐท.สส.


สมุดหมายเลขโทรศัพท ขาราชการชั้นสัญญาบัตร กรง.ฐท.สส. ประจําป ๒๕๕๕


สมุดหมายเลขโทรศัพท ขาราชการชั้นสัญญาบัตร กรง.ฐท.สส. ประจําป ๒๕๕๒

จัดทําโดย

แผนกพัฒนาการชาง ฯ

telephon ebook  

telephon ebook

telephon ebook  

telephon ebook