Page 1

dla

Informator PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Poradnik dla pracowników firmy Work Express


ZNAJDUJE PRACÊ

Od 2008 roku jesteœmy cz³onkiem Polskiego Forum HR, organizacji zrzeszaj¹cej Agencje Pracy Tymczasowej, wyznaczaj¹cej najwy¿sze standardy obs³ugi Klientów, Pracowników i Kandydatów. W 2011 roku zostaliœmy uhonorowani god³em Firmy Przyjaznej Klientowi.

- to chyba najkrótszy opis tego, co robimy.

Chcemy, aby nasze has³o

Ka¿dego dnia ktoœ dziêki nam

Praca sta³a i tymczasowa, w kraju i za granic¹ - to nasze obszary dzia³ania od 2004 roku.

ludzie godni zaufania

n¹ y jed ych m œ e Jest wiêksz z najcji pracy agen sce! l w Po

Warszawa Poznañ £ódŸ

Grodzisk Mazowiecki

Wroc³aw Czêstochowa Gliwice

Nasza centrala Katowice znajduje siê w Katowicach, a biura rekrutacji zlokalizowane s¹ m. in. w Krakowie, Wroc³awiu, Grodzisku

Kraków

Mazowieckim, Poznaniu i Czêstochowie.

1

mia³o odbicie w rzeczywistoœci, dlatego anga¿ujemy siê w akcje spo³eczne, takie jak Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, Pomó¿ Pomagaæ - Akcja 1% b¹dŸ, organizowany od 2008 roku, Miko³ajkowy Wieczór Teatralny dla dzieci naszych pracowników oraz dzieci z okolicznych Domów Dziecka.

Zespó³ Work Express to ponad 120 fachowców, którzy zatrudnili ju¿ ponad 50 000 pracowników tymczasowych. Ka¿dego dnia pracuje z nami œrednio 3 000 osób. Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e

wspó³pracujemy z najlepszymi Zaufali nam ju¿ miêdzy innymi: Carrefour, TRW, Raben, Coty, Coca-Cola, Maspex, Hochland, Kompania Piwowarska, jak równie¿ Leon Grosse czy Endel Suez.


Czym jest

praca tymczasowa?

i

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiêdzy trzema podmiotami:

pracownikiem tymczasowym

agencj¹ pracy tymczasowej

pracodawc¹ - u¿ytkownikiem

Praca na tych zasadach polega na tym, ¿e pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencjê pracy tymczasowej, a swoje obowi¹zki wykonuje u pracodawcy u¿ytkownika. Ta forma wspó³pracy nie ³¹czy bezpoœrednio pracowników z pracodawc¹ u¿ytkownikiem. Pracownik podpisuje umowê o pracê tylko i wy³¹cznie z agencj¹ pracy tymczasowej. Z kolei umowa pomiêdzy agencj¹ pracy tymczasowej i pracodawc¹ u¿ytkownikiem, reguluje wszystkie kwestie zwi¹zane z oddelegowaniem pracowników do pracy.

2


Kto w³aœciwie jest

Z kim za³atwiam

moim pracodawc¹?

sprawy formalne?

Agencja Pracy Tymczasowej zawiera umowê z osob¹ poszukuj¹c¹ pracy, przez co staje siê jej pracodawc¹, z t¹ ró¿nic¹, ¿e praca nie jest wykonywana w siedzibie agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy u¿ytkownika, do którego osoba jest kierowana przez agencjê.

Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników tymczasowych s¹ po stronie agencji pracy tymczasowej. W zwi¹zku z tym wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiaj¹ce nieobecnoœci pracownika w pracy, pracownik jest zobowi¹zany dostarczyæ agencji, natomiast termin urlopu i jego d³ugoœæ uzgadnia z pracodawc¹ u¿ytkownikiem.

Skierowanie do pracy nastêpuje zawsze na czas okreœlony.

Z kim za³atwiam

sprawy pracownicze? Wszystkie sprawy administracyjne przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej.

wyp³ata wynagrodzeñ, odprowadzanie sk³adek ZUS, odprowadzanie podatku.

3

APT


Jak wygl¹da

Jakie

dane i dokumenty

rekrutacja pracownika tymczasowego? 1

s¹ konieczne do zawarcia umowy?

Agencja pracy tymczasowej ma prawo wymagaæ od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym danych do zawarcia umowy:

Rozmowa telefoniczna:

¸ Oferta pracy, ¸ Warunki pracy, ¸ Stawka wynagrodzenia, ¸ Wstêpna weryfikacja predyspozycji kandydata. 2

Rozmowa kwalifikacyjna w oddziale,

3

Podpisanie umowy.

ü imiê i nazwisko, ü imiona rodziców, ü data i miejsce urodzenia, ü adres zamieszkania, adres do korespondencji, ü wykszta³cenie, ü przebieg dotychczasowej pracy zawodowej. Niezbêdne do zatrudnienia dokumenty, to:

Ile czasu

ü kwestionariusz osobowy,

zajmuj¹ formalnoœci?

ü œwiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (dotycz¹ce zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega siê o zatrudnienie),

Proces rekrutacyjny trwa od kilku godzin do tygodnia.

ü dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje niezbêdne do wykonywania danej pracy, ü orzeczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku.

4


Jakie

Jak d³ugo

mam prawa?

mogê pracowaæ w jednym miejscu? Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych okreœla maksymalny czas, w jakim pracownik tymczasowy mo¿e pozostawaæ w dyspozycji jednego pracodawcy u¿ytkownika. I tak: ? ³¹czny czas pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy u¿ytkownika nie mo¿e przekroczyæ 18 miesiêcy w okresie obejmuj¹cym 36 kolejnych miesiêcy.

Pracownik tymczasowy powinien byæ traktowany tak samo jak pracownicy zatrudnieni w strukturach pracodawcy u¿ytkownika na podobnych stanowiskach. Dotyczy to kwestii zwi¹zanych z wynagrodzeniem, warunkami socjalnymi, zasadami BHP, odzie¿¹ ochronn¹ itp.

max. 18 miesiêcy

36 miesiêcy

Pracownikowi tymczasowemu przys³uguje urlop w wymiarze 2 dni za ka¿dy miesi¹c pozostawania przez pracownika tymczasowego w dyspozycji. Niekoniecznie u tego samego pracodawcy u¿ytkownika.

? do okresu zatrudnienia wlicza siê wszystkie okresy oddelegowania pracownika od tego samego pracodawcy u¿ytkownika,

Prawo do urlopu na ¿¹danie przys³uguje pracownikowi tymczasowemu pozostaj¹cemu w dyspozycji pracodawcy u¿ytkownika co najmniej 6 miesiêcy.

? nie jest wymagana ci¹g³oœæ zatrudnienia.

5


Jak wygl¹da

Co zrobiæ, ¿eby otrzymaæ

rozwi¹zanie umowy?

œwiadectwo pracy?

Rozwi¹zanie umowy o pracê tymczasow¹ jest mo¿liwe przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przypadku umów zawieranych na okres 14 dni obowi¹zuje 3-dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów powy¿ej 14 dni – okres wypowiedzenia wyd³u¿a siê do 7 dni.

Agencja pracy tymczasowej ma 12 miesiêcy na wystawienie œwiadectwa, co wynika bezpoœrednio z Art. 18 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: Art. 18a. 1. Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu œwiadectwo pracy dotycz¹ce ³¹cznego zakoñczonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objêtego kolejnymi umowami o pracê, nawi¹zanymi w okresie nie d³u¿szym ni¿ 12 kolejnych miesiêcy.

W szczególnych przypadkach mo¿liwe jest rozwi¹zanie umowy za porozumieniem obu stron.

2. Œwiadectwo pracy wydaje siê w dniu up³ywu terminu, o którym mowa w ust. 1. […] W przypadku wniosku pracownika œwiadectwo jest wystawiane od razu. W Work Express wszystkie œwiadectwa s¹ wystawiane w nastêpnym miesi¹cu po rozwi¹zaniu umowy, pomiêdzy 10 a 28 ka¿dego miesi¹ca.

Kiedy mogê podpisaæ

nastêpn¹ umowê

Do kolejnego zatrudnienia bêdzie mog³o dojœæ w momencie pojawienia siê kolejnej oferty pracy, zg³oszonej przez tego samego lub innego pracodawcê u¿ytkownika. Jest to forma wspó³pracy oparta g³ównie na zamówieniach i potrzebach zatrudnieniowych poszczególnych pracodawcówu¿ytkowników. Agencje pracy tymczasowej dla pracowników s¹ instytucjami bezp³atnymi, co oznacza, ¿e nie mog¹ pobieraæ op³at od osób poszukuj¹cych pracy.

6


Dlaczego warto pracowaæ

absolwentom i studentom w odnalezieniu siê na rynku pracy: organizujemy warsztaty i szkolenia na uczelniach, uczestniczymy w targach pracy,

z Work Express?

Realizujemy projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹, m. in.: Specjalistyczne prawo jazdy i jêzyk obcy – Expressowo,

Szczegó³y ofert pracy poznasz u naszych Rekruterów, którzy od poniedzia³ku do pi¹tku od 8 do 16 s¹ do Pañstwa dyspozycji, gotowi spotkaæ siê z Pañstwem, by przedstawiæ aktualne oferty pracy, szczegó³owe warunki wspó³pracy oraz pomóc za³atwiæ wszelkie formalnoœci zwi¹zane z zatrudnieniem.

Promujemy dzia³ania proekologiczne: zbieramy makulaturê, zu¿yte baterie, plastikowe nakrêtki, zepsute telefony komórkowe i przekazujemy je instytucjom i organizacjom, które w zdobyte w ten sposób œrodki przeznaczaj¹ na pomoc dzieciom,

Twoimi sprawami bêdzie zajmowa³ siê specjalnie dedykowany do projektu Koordynator,

Nasi Pracownicy s¹ najczêœciej cytowanymi ekspertami rynku pracy za granic¹ i wypowiadaj¹ siê na ³amach Newsweeka, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej, Polski Dziennika Zachodniego czy Metra. Nasi specjaliœci wystêpuj¹ równie¿ w relacjach telewizji TVP 1, Polsat, TVN, i wypowiadaj¹ siê w takich radiostacjach jak Radio Zet czy RMF FM.

Bêdziesz móg³ oceniæ swoj¹ satysfakcjê z pracy w systematycznie przeprowadzanych badaniach satysfakcji pracowników tymczasowych, Skargi , pytania i sugestie zwi¹zane z prac¹ mo¿esz kierowaæ do Rzecznika Pracownika, Jesteœmy firm¹ odpowiedzialn¹ spo³ecznie – w ramach naszego autorskiego projektu "Poci¹g do pracy" pomagamy

7


? ? ?

Jesteœ pracownikiem Work Express? Chcesz zg³osiæ reklamacjê/ skargê zwi¹zan¹ z Twoj¹ prac¹? Masz pomys³ na zwiêkszenie swojej satysfakcji z pracy?

Zg³oœ siê do

Rzecznika Pracownika

rzecznikpracownika@workexpress.pl tel.: 32

Work Express!

8

721 57 59


Oddzia³y Work Express Oddzia³ Katowice ul. Moniuszki 3b, 40-005 Katowice tel.: 32 205 42 42 | fax: 32 757 49 31 e-mail: praca@workexpress.pl

Oddzia³ Kraków al. Pokoju 33, 31-564 Kraków tel.: 12 433 80 40 | fax: 12 422 00 18 e-mail: krakow@workexpress.pl

Oddzia³ Poznañ ul. H. Sienkiewicza 8/1, 60-817 Poznañ tel.: 61 847 91 10 | fax: 61 847 91 19 e-mail: poznan@workexpress.pl

Oddzia³ Grodzisk Mazowiecki ul. 1 Maja 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: 22 724 40 10 e-mail: grodzisk@workexpress.pl

9


Oddzia³ Czêstochowa Al. Najœwiêtszej Maryi Panny 53, 42-217 Czêstochowa tel.: 34 324 01 11 e-mail: czestochowa@workexpress.pl

Oddzia³ £ódŸ ul. Piotrkowska 89, 90- 423 £ódŸ tel.: 42 630 32 29 tel./fax: 42 630 11 08 e-mail: lodz@workexpress.pl

Oddzia³ Gliwice ul. Wodna 4/1, 44-100 Gliwice tel.: 32 233 31 37 tel.: 32 233 31 40 e-mail: gliwice@workexpress.pl

Centrala ul. Murckowska 14 40-265 Katowice tel.: 32 205 42 42 fax: 32 721 57 50

Oddzia³ Wroc³aw ul. Œw. Miko³aja 46, 50-127 Wroc³aw tel.: 71 343 58 02 tel.: 71 343 58 03 e-mail: wroclaw@workexpress.pl

e-mail: biuro@workexpress.pl

10


informator-dla-pracowników-tymczasowych  

Czym charakteryzuje się praca tymczasowa, jakie warunki trzeba spełnić i jak wyglada proces rekrutacji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you