Page 1

Work Express - poci¹g do pracy …czyli odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania dotycz¹ce pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej

www.workexpress.pl


Szanowni Pañstwo "Ka¿dego dnia ktoœ dziêki nam ZNAJDUJE PRACÊ” - to chyba najkrótszy opis tego, co robimy. Praca sta³a i czasowa, w kraju i za granic¹ - to nasze obszary dzia³ania od 2004. Oferujemy pracê na terenie ca³ej Polski oraz we Francji, Niemczech oraz innych wybranych krajach Unii Europejskiej. Nasza centrala znajduje siê w Katowicach, a biura rekrutacji zlokalizowane s¹

czy Endel Suez. Wspó³pracujemy równie¿ z grup¹ Soletanche Bachy, francuskim przedsiêbiorstwem realizuj¹cym wielkie projekty budowlane na ca³ym œwiecie. Pracownicy z Polski, delegowani tam przez Work Express, buduj¹ miêdzy innymi przed³u¿enie linii paryskiego metra. W zwi¹zku z nasz¹ dzia³alnoœci¹ na rynkach zagranicznych jesteœmy Partnerami Francuskiej Izby Przemys³owo-Handlowej oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owo-Handlowej.

w Krakowie, Poznaniu, Grodzisku Mazowieckim i ¯yrardowie.

Chcemy aby nasze has³o „ludzie godni zaufania” mia³o

Jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych agencji pracy w Polsce a pod

odbicie w rzeczywistoœci dlatego anga¿ujemy siê w akcje spo³eczne

koniec 2009 liczba naszych pracowników na terenie RP, przekroczy³a

t.j. WOŒP, 1% Podatku, jesteœmy organizatorem Miko³ajkowego

4500.

Wieczoru Teatralnego dla dzieci naszych pracowników oraz dzieci Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e pracujemy z najlepszymi.

Zaufali nam ju¿ miêdzy innymi: Carrefour, Raben, Coty, Coca-Cola, Maspex, Hochland, Kompania Piwowarska, jak równie¿ Leon Grosse,

z okolicznych Domów Dziecka. Wiêcej informacji na temat naszej dzia³alnoœci w ramach odpowiedzialnego biznesu znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej.

1

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


PROGRAM

Work Express POCI¥G DO PRACY

to przedsiêwziêcie, w ramach którego koordynatorzy i rekruterzy Work Express nieodp³atnie pomagaj¹ osobom poszukuj¹cym pracy w: analizie ich mocnych i s³abych stron, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowywaniu siê do rozmów kwalifikacyjnych.

Jeœli wiêc chcesz dowiedzieæ siê, jak NAJSZYBCIEJ znaleŸæ pracê, ü chcesz dowiedzieæ siê, jak NAJSZYBCIEJ znaleŸæ pracê, ü chcesz uczestniczyæ w nieodp³atnych konsultacjach ü dla osób poszukuj¹cych pracy, chcesz, ¿eby fachowiec pomóg³ Ci przygotowaæ ü CV i list motywacyjny, chcesz uzyskaæ poradê z dziedziny prawa pracy, ü chcesz z pomoc¹ specjalisty przygotowaæ siê ü 2

do rozmowy kwalifikacyjnej,

Adresy biur rekrutacyjnych na stronie: www.workexpress.pl

Zg³oœ siê do jednego z naszych biur w ka¿dy wtorek od 10:00 do 16:00


Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiêdzy trzema podmiotami: § pracownikiem,

Ta forma wspó³pracy nie ³¹czy bezpoœrednio pracowników tymczasowych z pracodawc¹ u¿ytkownikiem. Pracownik tymczasowy podpisuje umowê o pracê tylko i wy³¹cznie z agencj¹, z kolei umowa pomiêdzy agencj¹ i pracodawc¹ u¿ytkownikiem reguluje wszystkie kwestie zwi¹zane z oddelegowaniem pracowników do pracy.

§ pracodawc¹ - u¿ytkownikiem, § agencj¹ pracy tymczasowej.

Jak¹ mam umowê?

pracownik

agencja pracy tymczasowej

pracodawca - u¿ytkownik

Praca w tym systemie polega na tym, ¿e pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencjê pracy tymczasowej, a swoje obowi¹zki wykonuje u pracodawcy.

Zgodnie z prawem agencje powinny zatrudniaæ pracowników wy³¹cznie w oparciu o umowê o pracê, a w szczególnych przypadkach w oparciu o umowê cywilnoprawn¹, np. umowê zlecenie, umowê o dzie³o. Po up³ywie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta, umowa automatycznie rozwi¹zuje siê. 3

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Z kim za³atwiam sprawy pracownicze?

Kto w³aœciwie jest moim pracodawc¹?

Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji bez wzglêdu na firmê, w której aktualnie pracuje.

Agencja zawiera umowê z osob¹ poszukuj¹c¹ pracy, przez co staje siê jej pracodawc¹, z t¹ ró¿nic¹, ¿e praca nie jest wykonywana w siedzibie agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy, do którego osoba jest kierowana przez agencjê.

Oznacza to, ¿e wszystkie sprawy administracyjne, w tym:

wyp³atê wynagrodzeñ

Pracownik, podpisuj¹c umowê, wyra¿a niejako z góry zgodê na œwiadczenie pracy na rzecz pracodawcy u¿ytkownika.

odprowadzenie podatku

Skierowanie do pracy nastêpuje zawsze na czas okreœlony.

odprowadzenie sk³adek ZUS

przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 4

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Jak wygl¹da rekrutacja pracownika tymczasowego? Pierwsza czêœæ to rozmowa telefoniczna, w czasie której przedstawiamy ofertê pracy, podajemy warunki i stawkê wynagrodzenia. Sprawdzamy, czy kandydat spe³nia wymagania stanowiska. Jeœli kandydat akceptuje warunki pracy, zapraszamy go na rozmowê kwalifikacyjn¹ z rekruterem do siedziby WE. Czêœæ druga to sama rozmowa kwalifikacyjna. Jeœli jej wynik jest pozytywny, podpisujemy umowê.

Ile czasu zajmuj¹ te formalnoœci?

Wszystko zale¿y od oferty pracy. Zdarzaj¹ siê sytuacje, w których pracê mo¿na dostaæ w ci¹gu kilku godzin, a tak¿e takie, w których ca³y proces trwa tydzieñ.

Bêdê mia³ przestój w zak³adzie, ale nie mogê pójœæ do innej agencji, bo w tej obecnej powiedzieli, ¿e oni „maj¹ mnie na wy³¹cznoœæ”. Czy to prawda? Nie ma mowy o czymœ takim, jak wy³¹cznoœæ. Jeœli jest przestój i pracownika obowi¹zuje umowa o pracê, powinno mu byæ wyp³acane wynagrodzenie przewidziane w Kodeksie Pracy za przestój.

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42

5


Jak wygl¹da rozwi¹zywanie umowy?

Rozwi¹zanie umowy o pracê tymczasow¹ jest mo¿liwe przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przypadku umów zawieranych na okres 14 dni obowi¹zuje 3-dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów powy¿ej 14 dni – okres wypowiedzenia wyd³u¿a siê do 7 dni.

Do kolejnego zatrudnienia bêdzie mog³o dojœæ w momencie pojawienia siê kolejnej oferty pracy, zg³oszonej przez tego samego lub innego pracodawcê u¿ytkownika.

OKRES UMOWY

OKRES WYPOWIEDZENIA

6

14dni

dni dni

Jest to forma wspó³pracy oparta g³ównie na zamówieniach i potrzebach zatrudnieniowych poszczególnych Pracodawcówu¿ytkowników. Agencje pracy tymczasowej dla pracowników tymczasowych s¹ instytucjami bezp³atnymi, co oznacza, ¿e nie mog¹ pobieraæ op³at od osób poszukuj¹cych pracy.

W szczególnych przypadkach mo¿liwe jest rozwi¹zanie umowy za porozumieniem obydwu stron.

www.workexpress.pl

Kiedy mogê podpisaæ nastêpn¹ umowê?

tel.: 32 205 42 42

Wszelkie kwestie finansowe agencja wysuwa tylko i wy³¹cznie wobec pracodawcy u¿ytkownika.


Jakie dane i dokumenty s¹ konieczne do zawarcia umowy?

Jak d³ugo mogê pracowaæ w jednym miejscu?

Agencja pracy tymczasowej ma prawo wymagaæ od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym danych niezbêdnych do zawarcia z nim umowy. Te dane to:

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych okreœla maksymalny czas, w jakim pracownik tymczasowy mo¿e pozostawaæ w dyspozycji jednego pracodawcy u¿ytkownika. I tak:

§ Imiê i nazwisko § Imiona rodziców § Data i miejsce urodzenia § Adres zamieszkania, adres do korespondencji § Wykszta³cenie § Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej

§ ³¹czny czas pracy tymczasowej na rzecz tego samego

pracodawcy u¿ytkownika nie mo¿e przekroczyæ 18 m-cy w okresie obejmuj¹cym 36 kolejnych m-cy, max. 18 miesiêcy

Niezbêdne do zatrudnienia dokumenty to: § kwestionariusz osobowy, § œwiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

(dotycz¹ce zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega siê o zatrudnienie), § dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje niezbêdne do wykonywania danej pracy, § orzeczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku.

36 miesiêcy § do okresu zatrudnienia wlicza siê wszystkie okresy

oddelegowania pracownika do tego samego pracodawcy u¿ytkownika, § nie jest wymagana ci¹g³oœæ zatrudnienia.

7

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Jakie mam prawa?

Z kim za³atwiam sprawy formalne?

Pracownik tymczasowy powinien byæ traktowany tak samo, jak pracownicy etatowi na podobnych stanowiskach. Dotyczy to kwestii zwi¹zanych z wynagrodzeniem, warunkami socjalnymi, zasadami BHP, odzie¿¹ ochronn¹ itp.

Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników tymczasowych pozostaj¹ w zadaniach agencji pracy tymczasowej. W zwi¹zku z tym wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiaj¹ce nieobecnoœci pracownika w pracy, pracownik jest zobowi¹zany dostarczyæ agencji.

Pracownikowi tymczasowemu przys³uguje urlop w wymiarze 2 dni za ka¿dy miesi¹c pozostawania przez pracownika tymczasowego w dyspozycji. Niekoniecznie u tego samego pracodawcy – u¿ytkownika. Miesiêczny termin podany powy¿ej liczy siê jako 30 dni. Prawo do urlopu na ¿¹danie przys³uguje pracownikowi tymczasowemu pozostaj¹cemu w dyspozycji pracodawcy u¿ytkownika co najmniej 6 miesiêcy.

8

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42

Czy rejestruj¹c siê w agencji, muszê wyrejestrowaæ siê z urzêdu pracy? Nie. Rejestracja w agencji pracy nie oznacza, ¿e ktoœ rozpoczyna pracê. Rejestracja to po prostu z³o¿enie swoich dokumentów aplikacyjnych w bazie agencji i nie zmienia ona statusu osoby bezrobotnej.


Co zrobiæ, ¿eby otrzymaæ œwiadectwo pracy?

A jeœli agencja twierdzi, ¿e podpisuje wy³¹cznie umowy zlecenia?

Œwiadectwo pracy zostaje wydane na wniosek pracownika, a wiêc trzeba o nie samemu wyst¹piæ. To wa¿ne, poniewa¿ do niedawna agencje pracy tymczasowej mia³y obowi¹zek wysy³aæ je do 7 dni po rozwi¹zaniu umowy o pracê – nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003, zmieni³a ten przepis od 24 stycznia 2010 roku.

Agencja mo¿e podpisaæ z kandydatem umowê zlecenie w sytuacji, w której nie wystêpuj¹ przes³anki stosunku pracy, a wiêc kiedy nie mo¿na mówiæ o: § okreœlonym miejscu pracy, § okreœlonym czasie pracy, § podporz¹dkowaniu pracownika w procesie pracy

w zakresie wykraczaj¹cym poza problematykê BHP.

9

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Warto podj¹æ pracê tymczasow¹, poniewa¿ to

mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego przez ü osoby debiutuj¹ce na rynku pracy, rozwi¹zanie dla osób w wieku utrudniaj¹cym znaü lezienie sta³ego etatu, pomoc dla matek, chc¹cych realizowaæ siê równoü czeœnie na polu rodzinnym i zawodowym, szybka recepta dla ludzi poszkodowanych w wyniku ü restrukturyzacji w miejscach dotychczasowego zatrudnienia.

10

Adresy biur rekrutacyjnych na stronie: www.workexpress.pl

Zatrudnienie na czas okreœlony to obecnie zajêcie zarówno dla wykwalifikowanych pracowników, jak i osób zainteresowanych nieskomplikowan¹ prac¹ fizyczn¹. Pracownicy tymczasowi znajduj¹ zajêcie miêdzy innymi w obs³udze klienta, projektach budowlanych i w produkcji przemys³owej. W³aœnie takie oferty pracy mo¿emy zaproponowaæ. Zapraszamy do biur Work Express – nasi specjaliœci s¹ do Pañstwa dyspozycji. Z powa¿aniem Prezes Zarz¹du Dariusz Lamot


WSIADASZ www.workexpress.pl

?

Certyfikat agencji zatrudnienia nr 1116, wydany przez Marszaツウka Wojewテウdztwa ナ値ツケskiego.

Pociąg do pracy  

Odpowiedzi na najwazniejsze pytania dotyczace pracy tymczasowej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you