Issuu on Google+

Work Express - poci¹g do pracy …czyli odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania dotycz¹ce pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej

www.workexpress.pl


Szanowni Pañstwo "Ka¿dego dnia ktoœ dziêki nam ZNAJDUJE PRACÊ” - to chyba najkrótszy opis tego, co robimy. Praca sta³a i czasowa, w kraju i za granic¹ - to nasze obszary dzia³ania od 2004. Oferujemy pracê na terenie ca³ej Polski oraz we Francji, Niemczech oraz innych wybranych krajach Unii Europejskiej. Nasza centrala znajduje siê w Katowicach, a biura rekrutacji zlokalizowane s¹

czy Endel Suez. Wspó³pracujemy równie¿ z grup¹ Soletanche Bachy, francuskim przedsiêbiorstwem realizuj¹cym wielkie projekty budowlane na ca³ym œwiecie. Pracownicy z Polski, delegowani tam przez Work Express, buduj¹ miêdzy innymi przed³u¿enie linii paryskiego metra. W zwi¹zku z nasz¹ dzia³alnoœci¹ na rynkach zagranicznych jesteœmy Partnerami Francuskiej Izby Przemys³owo-Handlowej oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owo-Handlowej.

w Krakowie, Poznaniu, Grodzisku Mazowieckim i ¯yrardowie.

Chcemy aby nasze has³o „ludzie godni zaufania” mia³o

Jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych agencji pracy w Polsce a pod

odbicie w rzeczywistoœci dlatego anga¿ujemy siê w akcje spo³eczne

koniec 2009 liczba naszych pracowników na terenie RP, przekroczy³a

t.j. WOŒP, 1% Podatku, jesteœmy organizatorem Miko³ajkowego

4500.

Wieczoru Teatralnego dla dzieci naszych pracowników oraz dzieci Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e pracujemy z najlepszymi.

Zaufali nam ju¿ miêdzy innymi: Carrefour, Raben, Coty, Coca-Cola, Maspex, Hochland, Kompania Piwowarska, jak równie¿ Leon Grosse,

z okolicznych Domów Dziecka. Wiêcej informacji na temat naszej dzia³alnoœci w ramach odpowiedzialnego biznesu znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej.

1

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


PROGRAM

Work Express POCI¥G DO PRACY

to przedsiêwziêcie, w ramach którego koordynatorzy i rekruterzy Work Express nieodp³atnie pomagaj¹ osobom poszukuj¹cym pracy w: analizie ich mocnych i s³abych stron, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowywaniu siê do rozmów kwalifikacyjnych.

Jeœli wiêc chcesz dowiedzieæ siê, jak NAJSZYBCIEJ znaleŸæ pracê, ü chcesz dowiedzieæ siê, jak NAJSZYBCIEJ znaleŸæ pracê, ü chcesz uczestniczyæ w nieodp³atnych konsultacjach ü dla osób poszukuj¹cych pracy, chcesz, ¿eby fachowiec pomóg³ Ci przygotowaæ ü CV i list motywacyjny, chcesz uzyskaæ poradê z dziedziny prawa pracy, ü chcesz z pomoc¹ specjalisty przygotowaæ siê ü 2

do rozmowy kwalifikacyjnej,

Adresy biur rekrutacyjnych na stronie: www.workexpress.pl

Zg³oœ siê do jednego z naszych biur w ka¿dy wtorek od 10:00 do 16:00


Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiêdzy trzema podmiotami: § pracownikiem,

Ta forma wspó³pracy nie ³¹czy bezpoœrednio pracowników tymczasowych z pracodawc¹ u¿ytkownikiem. Pracownik tymczasowy podpisuje umowê o pracê tylko i wy³¹cznie z agencj¹, z kolei umowa pomiêdzy agencj¹ i pracodawc¹ u¿ytkownikiem reguluje wszystkie kwestie zwi¹zane z oddelegowaniem pracowników do pracy.

§ pracodawc¹ - u¿ytkownikiem, § agencj¹ pracy tymczasowej.

Jak¹ mam umowê?

pracownik

agencja pracy tymczasowej

pracodawca - u¿ytkownik

Praca w tym systemie polega na tym, ¿e pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencjê pracy tymczasowej, a swoje obowi¹zki wykonuje u pracodawcy.

Zgodnie z prawem agencje powinny zatrudniaæ pracowników wy³¹cznie w oparciu o umowê o pracê, a w szczególnych przypadkach w oparciu o umowê cywilnoprawn¹, np. umowê zlecenie, umowê o dzie³o. Po up³ywie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta, umowa automatycznie rozwi¹zuje siê. 3

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Z kim za³atwiam sprawy pracownicze?

Kto w³aœciwie jest moim pracodawc¹?

Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji bez wzglêdu na firmê, w której aktualnie pracuje.

Agencja zawiera umowê z osob¹ poszukuj¹c¹ pracy, przez co staje siê jej pracodawc¹, z t¹ ró¿nic¹, ¿e praca nie jest wykonywana w siedzibie agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy, do którego osoba jest kierowana przez agencjê.

Oznacza to, ¿e wszystkie sprawy administracyjne, w tym:

wyp³atê wynagrodzeñ

Pracownik, podpisuj¹c umowê, wyra¿a niejako z góry zgodê na œwiadczenie pracy na rzecz pracodawcy u¿ytkownika.

odprowadzenie podatku

Skierowanie do pracy nastêpuje zawsze na czas okreœlony.

odprowadzenie sk³adek ZUS

przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 4

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Jak wygl¹da rekrutacja pracownika tymczasowego? Pierwsza czêœæ to rozmowa telefoniczna, w czasie której przedstawiamy ofertê pracy, podajemy warunki i stawkê wynagrodzenia. Sprawdzamy, czy kandydat spe³nia wymagania stanowiska. Jeœli kandydat akceptuje warunki pracy, zapraszamy go na rozmowê kwalifikacyjn¹ z rekruterem do siedziby WE. Czêœæ druga to sama rozmowa kwalifikacyjna. Jeœli jej wynik jest pozytywny, podpisujemy umowê.

Ile czasu zajmuj¹ te formalnoœci?

Wszystko zale¿y od oferty pracy. Zdarzaj¹ siê sytuacje, w których pracê mo¿na dostaæ w ci¹gu kilku godzin, a tak¿e takie, w których ca³y proces trwa tydzieñ.

Bêdê mia³ przestój w zak³adzie, ale nie mogê pójœæ do innej agencji, bo w tej obecnej powiedzieli, ¿e oni „maj¹ mnie na wy³¹cznoœæ”. Czy to prawda? Nie ma mowy o czymœ takim, jak wy³¹cznoœæ. Jeœli jest przestój i pracownika obowi¹zuje umowa o pracê, powinno mu byæ wyp³acane wynagrodzenie przewidziane w Kodeksie Pracy za przestój.

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42

5


Jak wygl¹da rozwi¹zywanie umowy?

Rozwi¹zanie umowy o pracê tymczasow¹ jest mo¿liwe przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przypadku umów zawieranych na okres 14 dni obowi¹zuje 3-dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów powy¿ej 14 dni – okres wypowiedzenia wyd³u¿a siê do 7 dni.

Do kolejnego zatrudnienia bêdzie mog³o dojœæ w momencie pojawienia siê kolejnej oferty pracy, zg³oszonej przez tego samego lub innego pracodawcê u¿ytkownika.

OKRES UMOWY

OKRES WYPOWIEDZENIA

6

14dni

dni dni

Jest to forma wspó³pracy oparta g³ównie na zamówieniach i potrzebach zatrudnieniowych poszczególnych Pracodawcówu¿ytkowników. Agencje pracy tymczasowej dla pracowników tymczasowych s¹ instytucjami bezp³atnymi, co oznacza, ¿e nie mog¹ pobieraæ op³at od osób poszukuj¹cych pracy.

W szczególnych przypadkach mo¿liwe jest rozwi¹zanie umowy za porozumieniem obydwu stron.

www.workexpress.pl

Kiedy mogê podpisaæ nastêpn¹ umowê?

tel.: 32 205 42 42

Wszelkie kwestie finansowe agencja wysuwa tylko i wy³¹cznie wobec pracodawcy u¿ytkownika.


Jakie dane i dokumenty s¹ konieczne do zawarcia umowy?

Jak d³ugo mogê pracowaæ w jednym miejscu?

Agencja pracy tymczasowej ma prawo wymagaæ od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym danych niezbêdnych do zawarcia z nim umowy. Te dane to:

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych okreœla maksymalny czas, w jakim pracownik tymczasowy mo¿e pozostawaæ w dyspozycji jednego pracodawcy u¿ytkownika. I tak:

§ Imiê i nazwisko § Imiona rodziców § Data i miejsce urodzenia § Adres zamieszkania, adres do korespondencji § Wykszta³cenie § Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej

§ ³¹czny czas pracy tymczasowej na rzecz tego samego

pracodawcy u¿ytkownika nie mo¿e przekroczyæ 18 m-cy w okresie obejmuj¹cym 36 kolejnych m-cy, max. 18 miesiêcy

Niezbêdne do zatrudnienia dokumenty to: § kwestionariusz osobowy, § œwiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

(dotycz¹ce zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega siê o zatrudnienie), § dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje niezbêdne do wykonywania danej pracy, § orzeczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku.

36 miesiêcy § do okresu zatrudnienia wlicza siê wszystkie okresy

oddelegowania pracownika do tego samego pracodawcy u¿ytkownika, § nie jest wymagana ci¹g³oœæ zatrudnienia.

7

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Jakie mam prawa?

Z kim za³atwiam sprawy formalne?

Pracownik tymczasowy powinien byæ traktowany tak samo, jak pracownicy etatowi na podobnych stanowiskach. Dotyczy to kwestii zwi¹zanych z wynagrodzeniem, warunkami socjalnymi, zasadami BHP, odzie¿¹ ochronn¹ itp.

Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników tymczasowych pozostaj¹ w zadaniach agencji pracy tymczasowej. W zwi¹zku z tym wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiaj¹ce nieobecnoœci pracownika w pracy, pracownik jest zobowi¹zany dostarczyæ agencji.

Pracownikowi tymczasowemu przys³uguje urlop w wymiarze 2 dni za ka¿dy miesi¹c pozostawania przez pracownika tymczasowego w dyspozycji. Niekoniecznie u tego samego pracodawcy – u¿ytkownika. Miesiêczny termin podany powy¿ej liczy siê jako 30 dni. Prawo do urlopu na ¿¹danie przys³uguje pracownikowi tymczasowemu pozostaj¹cemu w dyspozycji pracodawcy u¿ytkownika co najmniej 6 miesiêcy.

8

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42

Czy rejestruj¹c siê w agencji, muszê wyrejestrowaæ siê z urzêdu pracy? Nie. Rejestracja w agencji pracy nie oznacza, ¿e ktoœ rozpoczyna pracê. Rejestracja to po prostu z³o¿enie swoich dokumentów aplikacyjnych w bazie agencji i nie zmienia ona statusu osoby bezrobotnej.


Co zrobiæ, ¿eby otrzymaæ œwiadectwo pracy?

A jeœli agencja twierdzi, ¿e podpisuje wy³¹cznie umowy zlecenia?

Œwiadectwo pracy zostaje wydane na wniosek pracownika, a wiêc trzeba o nie samemu wyst¹piæ. To wa¿ne, poniewa¿ do niedawna agencje pracy tymczasowej mia³y obowi¹zek wysy³aæ je do 7 dni po rozwi¹zaniu umowy o pracê – nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003, zmieni³a ten przepis od 24 stycznia 2010 roku.

Agencja mo¿e podpisaæ z kandydatem umowê zlecenie w sytuacji, w której nie wystêpuj¹ przes³anki stosunku pracy, a wiêc kiedy nie mo¿na mówiæ o: § okreœlonym miejscu pracy, § okreœlonym czasie pracy, § podporz¹dkowaniu pracownika w procesie pracy

w zakresie wykraczaj¹cym poza problematykê BHP.

9

www.workexpress.pl

tel.: 32 205 42 42


Warto podj¹æ pracê tymczasow¹, poniewa¿ to

mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego przez ü osoby debiutuj¹ce na rynku pracy, rozwi¹zanie dla osób w wieku utrudniaj¹cym znaü lezienie sta³ego etatu, pomoc dla matek, chc¹cych realizowaæ siê równoü czeœnie na polu rodzinnym i zawodowym, szybka recepta dla ludzi poszkodowanych w wyniku ü restrukturyzacji w miejscach dotychczasowego zatrudnienia.

10

Adresy biur rekrutacyjnych na stronie: www.workexpress.pl

Zatrudnienie na czas okreœlony to obecnie zajêcie zarówno dla wykwalifikowanych pracowników, jak i osób zainteresowanych nieskomplikowan¹ prac¹ fizyczn¹. Pracownicy tymczasowi znajduj¹ zajêcie miêdzy innymi w obs³udze klienta, projektach budowlanych i w produkcji przemys³owej. W³aœnie takie oferty pracy mo¿emy zaproponowaæ. Zapraszamy do biur Work Express – nasi specjaliœci s¹ do Pañstwa dyspozycji. Z powa¿aniem Prezes Zarz¹du Dariusz Lamot


WSIADASZ www.workexpress.pl

?

Certyfikat agencji zatrudnienia nr 1116, wydany przez Marszaツウka Wojewテウdztwa ナ値ツケskiego.


Pociąg do pracy