Page 1

Poradnik

dla wyje¿d¿aj¹cych

do pracy w Niemczech DLA KOGO STWORZYLIŒMY TEN PORADNIK? Szanowni Pañstwo Praca sta³a i tymczasowa, w kraju i za granic¹, to nasze specjalnoœci od 2004 roku. Oferujemy zatrudnienie na terenie Polski, Francji, Belgii oraz Niemiec, ale rady i pomocy szukaj¹ u nas równie¿ ci, którzy postanowili szukaæ pracy za granic¹ na w³asn¹ rêkê. To dla nich przede wszystkim jest przeznaczony ten poradnik. Tym, którzy po raz pierwszy chc¹ szukaæ pracy za granic¹, zawsze radzimy skorzystaæ z pomocy rzetelnej agencji, chocia¿by z uwagi na mo¿liwoœæ za³atwienia wszystkich formalnoœci po polsku. Wiemy, ¿e w zwi¹zku z otwarciem niemieckiego rynku pracy, tysi¹ce naszych rodaków bêd¹ szuka³y za Odr¹ swojej ¿yciowej szansy. To wydawnictwo pomo¿e im ustrzec siê od pope³nienia kilku kosztownych b³êdów w kraju naszych zachodnich s¹siadów. Na terenie Niemiec dzia³amy od 2005 roku, dziêki nam, zatrudnienie znalaz³o ju¿ ponad 1700 osób w blisko 200 niemieckich miastach. Doœwiadczenia delegowanych przez nas pracowników s¹ generalnie dobre, niemniej warto zwróciæ uwagê na kilka istotnych ró¿nic, zarówno w systemach prawnych, jak równie¿ w regu³ach rz¹dz¹cych codziennym ¿yciem. Wszystkim, którzy s¹ gotowi podj¹æ wyzwania na europejskich rynkach pracy, ¿yczê powodzenia i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu. Prezes zarz¹du Work Express Dariusz Lamot

www.workexpress.pl


Warto podj¹æ pracê za granic¹ z pomoc¹ agencji pracy, poniewa¿ oferty pracy i potencjalnych Pracodawców mo¿esz zweryfikowaæ w biurze agencji * w swoim mieœcie – nie nara¿asz siê na koszty i problemy wynikaj¹ce z jazdy „w ciemno” i szukanie pracy na miejscu, agencja ma obowi¹zek zawrzeæ z Tob¹ pisemn¹ umowê w jêzyku polskim, * jeœli Twoje doœwiadczenie i/lub znajomoœæ jêzyka s¹ niewystarczaj¹ce, * agencja mo¿e zaoferowaæ w kraju nieodp³atne szkolenia jêzykowe i podnosz¹ce kwalifikacje, agencja ma doœwiadczenie i wiedzê o rynku pracy, poniewa¿ weryfikuje codziennie * wiele ofert pracy i wie, jak rozpoznaæ te wartoœciowe i pewne, formalnoœci zwi¹zane z podjêciem pracy za³atwiasz w kraju w jêzyku polskim a warto pamiêtaæ, * ¿e niemieccy urzêdnicy bêd¹ oczekiwaæ znajomoœci jêzyka w stopniu komunikatywnym, na terenie Niemiec, w razie potrzeby, mo¿esz otrzymaæ pomoc w jêzyku polskim * ze strony agencji. Jeœli jesteœ sam(a) – liczysz tyko na siebie, agencja z regu³y oferuje Ci ubezpieczenie i za³atwia formalnoœci z tym zwi¹zane. * Zawsze to kilka papierów i wizyt w urzêdach mniej, agencja ma mo¿liwoœæ sprawdzenia wybranych Pracodawców * równie¿ przez niemieckie instytucje pañstwowe, co pozwala sprawdziæ, czy pracodawca nie by³ np. karany za zatrudnianie „na czarno”, ma dostêp do wielu ofert pracy równoczeœnie, co oznacza, ¿e koñcz¹c jeden projekt, * masz perspektywy na nastêpny, rozlicza siê terminowo, poniewa¿ jest do tego obligowana przepisami polskiego prawa. * Bezpoœrednie zatrudnienie u zagranicznych pracodawców zawsze w jakimœ stopniu jest obci¹¿one ryzykiem opóŸnieñ w wyp³acie wynagrodzenia a sposobów egzekwowania swoich nale¿noœci w³aœciwie nie ma, chyba, ¿e wkracza siê na drogê s¹dow¹.

Jak samodzielnie Szukaæ zatrudnienia w Niemczech? Oferty pracy za granic¹ w jêzyku polskim w najwiêkszych iloœciach regularnie publikuj¹ takie tytu³y jak „Praca i ¯ycie za Granic¹” oraz „Praca i Nauka za Granic¹”. Niema³o mo¿na ich znaleŸæ równie¿ we wszystkich dodatkach do dzienników regionalnych i ogólnokrajowych. W najlepszej sytuacji jesteœ, jeœli znasz jêzyk niemiecki, mo¿esz bowiem samodzielnie rozejrzeæ siê po najpopularniejszych portalach pracy: www.jobware.de }

www.jobpilot.de }

www.stellenanzeigen.de }

www.arbeit-online.de }

www.cesar.de }

www.jobworld.de }

www.berufsstart.de }

www.job24.de } www.monster.de }

www.workexpress.pl


Jeœli planujesz prowadzenie za Odr¹ w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oceñ samodzielnie, czy znasz dobrze jêzyk niemiecki * – to konieczne, ¿eby za³atwiaæ formalnoœci zwi¹zane z prowadzeniem firmy, sprawdŸ wysokoœæ kosztów prowadzenia ksiêgowoœci, op³at za obs³ugê prawn¹ firmy, * sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (s¹ obowi¹zkowe, podobnie jak w Polsce) oraz op³at s¹dowych, weŸ pod uwagê konkurencjê miejscowych firm o uznanej reputacji, * sprawdŸ, czy do prowadzenia planowanej dzia³alnoœci * nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia, koncesji lub karty rzemieœlniczej, zapoznaj siê z warunkami odpowiedzialnoœci gwarancyjnej * za sprzedane us³ugi b¹dŸ produkty.

Jeœli wyje¿d¿asz za poœrednictwem polskiej agencji pracy sprawdŸ, czy agencja znajduje siê w rejestrze dzia³alnoœci gospodarczej, P sprawdŸ, czy agencja dzia³a legalnie. ka¿da powinna posiadaæ P numer certyfikatu nadawanego przez marsza³ka województwa, w którym dzia³a. Wykaz certyfikowanych agencji znajdziesz na stronie internetowej krajowego rejestru agencji zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl, nie korzystaj z og³oszenia, w którym podany jest tylko telefon, P a firma, do której dzwonisz, nie ma sta³ej siedziby ani biura, pamiêtaj, ¿e agencja poœrednictwa pracy nie mo¿e pobieraæ op³at za znalezienie pracy, P poœrednik powinien udostêpniæ ci informacje dotycz¹ce przysz³ego pracodawcy P –adres, telefon oraz informacje o warunkach zatrudnienia, sprawdŸ agencjê w internecie – poznaj opinie innych osób, które korzysta³y z jej us³ug, P sprawdŸ, czy poœrednik ma podpisan¹ umowê z pracodawc¹ i czy wysy³a³ ju¿ ludzi do pracy za granicê, pamiêtaj te¿, ¿e poœrednik polski nie ma prawa bez twojej wiedzy P skierowaæ ciê do poœrednika zagranicznego.

www.workexpress.pl


Zanim wyjedziesz, Upewnij siê, ¿e najbli¿si znaj¹ adres i numer telefonu pracodawcy * (a najlepiej równie¿ miejsca zakwaterowania), masz przy sobie numery telefonów, * adresy i e-maile do rodziny i bliskich, znasz przynajmniej jeden numer dostêpowy (Poland Direct), dziêki któremu mo¿esz ³¹czyæ siê z numerami stacjonarnymi w kraju na koszt rozmówców, Twoi bliscy znaj¹ dane kontaktowe osób, * z którymi wyje¿d¿asz i bêdziesz pracowaæ.

W ¿adnym wypadku O nie wyje¿d¿aj bez przygotowania, O nie zapomnij sprawdziæ, czy poœrednik to firma godna zaufania, O nie p³aæ z góry za zakwaterowanie, O nie oddawaj dokumentów poœrednikowi ani pracodawcy (chyba, ¿e do wgl¹du lub skserowania), O nie zaniedbaj wnikliwego przeczytania umowy i upewnienia siê, ¿e wszystko rozumiesz, O nie planuj podjêcia pracy “na czarno” – inspekcja niemieckiego Urzêdu Celnego, zwana Finanzkontrolle Schwarzarbeit, po 1 maja jeszcze staranniej, ni¿ do tej pory, sprawdza pracodawców. W razie wykrycia nielegalnego zatrudnienia, nak³ada kary do 5 tysiêcy euro, z którymi mo¿e siê te¿ wi¹zaæ czasowe pozbawienie wolnoœci. Do tego mog¹ byæ doliczone kary za niep³acenie podatków i oszukiwanie systemu ubezpieczeniowego, które mog¹ byæ wielokrotnie wy¿sze.

www.workexpress.pl


Co zabraæ ze sob¹? Obowi¹zkowo: przet³umaczone na niemiecki: podanie o pracê, zaœwiadczenia o ukoñczonych * kursach zawodowych, certyfikaty uprawnieñ zawodowych i dyplomy uczelni, (uwaga: nawet t³umaczenie przysiêg³e nie oznacza, ¿e Twój dyplom zostanie uznany na terenie Niemiec – to dwuetapowa procedura, któr¹ trzeba rozpocz¹æ w Ministerstwie Edukacji Narodowej na d³ugo przed wyjazdem!), * dane kontaktowe placówek dyplomatycznych RP oraz organizacji, które pomagaj¹ osobom w trudnych sytuacjach (znajdziesz je w tym poradniku – warto na wszelki wypadek wydrukowaæ i trzymaæ w baga¿u), * telefon komórkowy z aktywnym roamingiem (w starszych aparatach warto zlikwidowaæ „simlocka”, dziêki czemu bêdzie mo¿na u¿ywaæ niemieckich kart prepaid. Mo¿na je kupiæ w ka¿dym hipermarkecie a ceny kszta³tuj¹ siê od 10 euro w górê), * mapê miasta lub regionu, do którego siê wybierasz, * kwotê, która pokryje koszty ewentualnego powrotu, (a jeœli nie masz zapewnionego zatrudnienia – co najmniej 700 euro, które pozwol¹ utrzymaæ siê przez 4 tygodnie).

Jakie dokumenty warto zabraæ: * karta EKUZ- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Poœwiadcza uprawnienia ubezpieczonego i emeryta do œwiadczeñ zdrowotnych. Wszelkie formalnoœci zwi¹zane z jej uzyskaniem mo¿esz za³atwiæ w Polsce. Wa¿ne: karta EKUZ wystawiana jest z okreœlonym terminem wa¿noœci i uprawnia tylko do œwiadczeñ zdrowotnych o charakterze nag³ym i niezbêdnym. PD U2 * Jeœli korzystasz z zasi³ku, warto równie¿ pobraæ z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy formularz Portable Dokument U2, czyli unijny dokument, potwierdzaj¹cy prawo do zachowania zasi³ku, nawet przez 6 miesiêcy, w trakcie poszukiwania pracy w innym pañstwie cz³onkowskim UE. Mo¿na dziêki niemu np. transferowaæ swój zasi³ek do Niemiec i tam aktywnie szukaæ pracy,

www.workexpress.pl


O czym jeszcze warto pamiêtaæ przed wyjazdem N ZWRÓÆ UWAGÊ NA WAGÊ! Jeœli podró¿ujesz samolotem, weŸ pod uwagê ograniczenie wagi baga¿u.Po spakowaniu warto samemu zwa¿yæ i zapisaæ wagê ka¿dej sztuki baga¿u. Wymiary baga¿u podrêcznego nie mog¹ przekroczyæ 55 x 40 x 25cm a jego waga jest inna w ka¿dej linii lotniczej. Ka¿da sztuka baga¿u przekraczaj¹ca limit, musi zostaæ nadana jako baga¿ rejestrowany i przewo¿ona w luku baga¿owym. Dodatkowo, bezp³atnie mo¿na zabraæ na pok³ad samolotu torebkê damsk¹, laptop, aparat fotograficzny b¹dŸ p³aszcz. N CZEGO NIE WOLNO PRZEWOZIÆ W SAMOLOCIE

Zabronione, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, jest przewo¿enie ostrych przedmiotów (no¿yczki, nó¿, scyzoryk, pilnik do paznokci itp.) jak równie¿ broni oraz jej imitacji, materia³ów wybuchowych oraz œrodków chemicznych, gazów pod ciœnieniem, materia³ów radioaktywnych i palnych. N INNE OGRANICZENIA

Napoje oraz kosmetyki w postaci p³ynnej mo¿na przewoziæ na pok³adzie samolotu w liczbie do 10 sztuk, tylko w pojemnikach do 100ml, w przezroczystym opakowaniu. Przewo¿one leki musz¹ znajdowaæ siê w oryginalnych opakowaniach z ulotkami. N PACZKA DO NIEMIEC?

Jeœli planujemy d³u¿sze przebywanie za granic¹ w jednym miejscu, czêœæ rzeczy zawsze mo¿na dos³aæ poczt¹, jednak jest to doœæ kosztowne rozwi¹zanie: od 31,50 PLN netto za przesy³kê o masie do 1 kg. N CO W BAGA¯U PODRÊCZNYM?

Nie zaszkodzi do baga¿u podrêcznego spakowaæ podstawowe artyku³y higieniczne i odzie¿ na zmianê. Podczas d³u¿szych podró¿y autokarem, jedno opakowanie nawil¿anych chusteczek pozwoli nam zadbaæ o higienê. N W CO SIÊ PAKUJESZ?

W przypadku dalszych podró¿y, bez wzglêdu na œrodek lokomocji, polecamy walizki na kó³kach. Plecaki sprawiaj¹ problemy, kiedy trzeba w nich coœ szybko odnaleŸæ, a torby na pasku s¹ nieporêczne, kiedy trzeba je dŸwigaæ dalej ni¿ sto metrów. N SURVIVAL „SEZONÓWKI”

Tym, którzy chc¹ jechaæ „w ciemno” i szukaæ pracy dopiero na miejscu (zdecydowanie odradzamy!) radzimy zabraæ równie¿ ma³y namiot, œpiwór i karimatê. Pracownikom sezonowym w rolnictwie zagranicznym pracodawca zwykle zapewnia k¹t do spania i podstawowe wy¿ywienie, jednak warto zabraæ przynajmniej metalowy kubek i sztuæce. N APTECZKA

Warto zabraæ podstawowe lekarstwa: leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe, materia³y opatrunkowe. Osoby wyje¿d¿aj¹ce do letniej pracy sezonowej w rolnictwie musz¹ pamiêtaæ o ochronie przed s³oñcem, a przede wszystkim o kremach ochronnych z filtrem. Oprócz tego mog¹ przydaæ siê œrodki odstraszaj¹ce insekty i leki antyhistaminowe dla alergików. N SPRACHEN SIE DEUTSCH?

Jeœli nie pos³ugujesz siê biegle niemieckim, koniecznie zabierz kieszonkowy s³ownik b¹dŸ rozmówki i nie wstydŸ siê z nich korzystaæ. (Niemcy przewa¿nie doceniaj¹ starania w³o¿one w naukê ich jêzyka). Warto zaopatrzyæ siê w kursy jêzykowe audio, ¿eby efektywnie wykorzystaæ czas spêdzony w podró¿y.

www.workexpress.pl


Po przybyciu na miejsce

1 2

poszukiwanie pracy i mieszkania nale¿y poprzedziæ zameldowaniem siê, poniewa¿ ka¿dy obywatel polski, przebywaj¹cy w Niemczech d³u¿ej ni¿ 7 dni, podlega obowi¹zkowi meldunkowemu we w³aœciwym urzêdzie miasta lub gminy warto zarejestrowaæ siê w niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego, ¿eby mieæ prawo do œwiadczeñ w szerszym zakresie, ni¿ pozwala na to EKUZ. Ubezpieczenia zdrowotne to w Niemczech bardzo wa¿na rzecz - bez niego nie zarejestrujesz siê w urzêdzie pracy. Funkcjonuj¹ prywatne i ustawowe kasy chorych (Krankenkasse). Do tych drugich musz¹ nale¿eæ wszyscy zatrudnieni, którzy zarabiaj¹ mniej ni¿ 3,8 tys. euro miesiêcznie a ich niepracuj¹cy wspó³ma³¿onkowie i dzieci s¹ objête ubezpieczeniem bezp³atnie,

3

warto zarejestrowaæ siê w niemieckim urzêdzie pracy (Agentur für Arbeit) jako osoba szukaj¹ca pracy, poniewa¿ okres trzymiesiêcznego poszukiwania pracy zalicza siê do ewentualnego sta¿u zasi³kowego.

Ile zarobisz w godzinê zestawienie zachodnich i wschodnich landów zachodnie landy

Wschodnie landy

opiekunka osoby starszej

8,50 euro brutto

ok. 7,50 euro brutto

osoba pracujàca w rolnictwie

ok. 10 euro brutto

ok. 8,55 euro brutto;

niewykwalifikowany pracownik budowlany

ok. 12.55 euro brutto

ok. 9,25 euro brutto;

ok. 10.20 euro brutto

ok. 8,15 euro brutto;

ok. 12,32 euro brutto

ok. 10,21 euro brutto;

fryzjerka

9,45 euro brutto

8,45 euro brutto;

kosmetyczka

11,50 euro brutto

ok. 10,33 euro brutto;

cukiernik

ok. 10.90 euro brutto

ok. 8,50 euro brutto;

piekarz

ok. 10.50 euro brutto

ok. 9,50 euro brutto.

pracownik fizyczny np. w supermarkecie, w magazynie

pracownik budowlany od tzw. wykoñczeniówki (w tym malarz , tapeciarz, itp.)

Dane pochodz¹ z http://www.lohnspiegel.de/main

www.workexpress.pl


Ile kosztuje ¿ycie w Niemczech? Koszt utrzymania na przyzwoitym poziomie dla 2 osób to w Niemczech minimum 1200 Euro miesiêcznie. Rzecz jasna, inne s¹ koszty utrzymania w wiêkszych miastach, inne na prowincji, trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ceny w Bawarii bywaj¹ nawet o 30% wy¿sze ni¿ w pozosta³ych landach. S¹ te¿ dobre wiadomoœci, np. markowa odzie¿ jest w Niemczech tañsza ok. 30%. TRANSPORT MASOWY * Koszt przejazdu tramwajem w Berlinie to 1.40 euro (pojedynczy bilet) – natomiast bilet miesiêczny to ju¿ koszt od 57 do 124 euro w zale¿noœci od jego “zasiêgu”. Warto wiedzieæ, ¿e koszt poruszania siê po Monachium to ju¿ koszt od 2.50 do 10 euro ( w przypadku 4 stref). Bilet miesiêczny to koszt 44,90 do 183,60 euro. www.mvg-mobil.de/tarife/gelegenheitsfahrer.html ¯YWNOŒÆ * Poni¿sze ceny wybranych artyku³ów pochodz¹ ze stron najpopularniejszych w Niemczech sieci handlowych: Aldi, Lidl, Norma i Netto: 1 kg chleba razowego }

0,99 euro

1 kg pomidorów }

1,50 euro

1 kg cukru }

0,65 euro

1 kg kie³basy }

od 6,57 euro

1,5 l woda mineralna }

0,39 euro

1 l mleka }

0,95 euro

1 kg ¿ó³tego sera }

11 euro

10 jajek }

2,59 euro

1 litr soku owocowego }

1,19 euro

1 kg kawy }

9,18 euro

200g bombonierka }

2,59 euro

150 ml myd³a w p³ynie }

1,45 euro

200ml szamponu }

1,19 euro

500 ml p³ynu do naczyñ }

0,99 euro

3 l p³ynu do prania }

1,99 euro

KOSZTY PALIW (W MAJU 2011) * Normalbenzin } Superbenzin } SuperPlus } Diesel } SuperE10 }

www.workexpress.pl

1,525 € 1,525 € 1,592 € 1,411 € 1,508 €


Gdzie szukaæ mieszkania? Œwietnym Ÿród³em s¹ lokalne darmowe gazety og³oszeniowe. Jeœli na lokalnym rynku nie dystrybuuje siê takich, mo¿na je kupiæ dos³ownie za 1 euro. Poza nimi warto zerkn¹æ na www.immobilienscout24.de to strona, na której mo¿na znaleŸæ kwaterunek w ca³ych Niemczech. Najbardziej op³aca poszukanie w kilka osób, które wspólnie wynajm¹ jedno mieszkanie. Jeœli jednak ktoœ wyje¿d¿a na w³asn¹ rêkê do pracy - znalezienie kilku osób mo¿e byæ trudne. Szukaæ miejsca dla siebie mo¿na równie¿ w tzw. Wohngemeinschaft (czyli „wspólnotach mieszkaniowych”) www.wohngemeinschaft.de. W tym przypadku koszty ró¿nie s¹ bardzo zró¿nicowane - w Bremen od 180 do 400 euro miesiêcznie za pokój, a w Stuttgarcie od 180 do nawet 660 euro miesiêcznie. UWAGA NA NAJTAÑSZE OFERTY ZAKWATEROWANIA! Wa¿ne: mo¿na znaleŸæ nawet oferty od 100 euro za mieszkanie 16 metrów kw. miesiêcznie, ale jest to tzw. 'kalt miete' – czyli sam czynsz, do tego dochodz¹ dodatkowe koszty (gaz, pr¹d , itp.). Osoby wynajmuj¹ce mieszkanie, ju¿ na wstêpie powinny na to zwróciæ uwagê, podpisuj¹c umowê. Kawalerki od 25 do 40 metrów kw. to wydatek od 150 do 240 euro miesiêcznie, zale¿nie od landu. Od 300 do 400 euro wynajmiemy mieszkanie od 50 do 80 m2. Do tego dochodz¹ op³aty za pr¹d, gaz, wywóz œmieci, itp.. Nale¿y upewniæ siê te¿, czy takie mieszkanie jest wyposa¿one, bo umeblowanie mieszkania mo¿e nas bardzo du¿o kosztowaæ.

Dni wolne w Niemczech do koñca 2011 13 czerwca ß

Pfingstmontag (Zielone Œwi¹tki)

23 czerwca ß

Fronleichnam (Bo¿e Cia³o) w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji, Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie, Kraju Saary. W Saksonii i Turyngii w gminach z przewag¹ ludnoœci katolickiej

15 sierpnia ß

Mariä Himmelfahrt (Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny) w Kraju Saary oraz w Bawarii – w gminach z przewag¹ ludnoœci katolickiej.

3 paŸdziernika ß

Tag der Deutschen Einheit (Dzieñ Jednoœci Niemiec)

31 paŸdziernika ß

Reformationstag (Œwiêto Reformacji) w Brandenburgii, Meklemburgii Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii.

1 listopada ß

Allerheiligen (Wszystkich Œwiêtych) w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary.

16 listopada ß

Buß- und Bettag (Dzieñ Pokuty i Modlitwy) w Saksonii.

25 i 26 grudnia ß

Weihnachten (Œwiêta Bo¿ego Narodzenia)

www.workexpress.pl


WA¯NE ADRESY:

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Lassenstr. 19-21 14193 Berlin-Grunewald Tel. +49 30 223130 www.berlin.polemb.net (na tej stronie znajduj¹ siê równie¿ adresy pozosta³ych placówek dyplomatycznych RP na terenie Niemiec)

E-mail: berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Berlinie Richard Strauss Str. 11 14193 Berlin-Grunewald Tel. +49 30 223130 E-mail: konsulat.berlin@botschaft-polen.de E-mail: paszporty.berlin@botschaft-polec.de Konsulat Generalny RP w Kolonii Lindenallee 7 50968 Köln Tel.+49 221 937300 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Gründgensstr. 20 22309 Hamburg Tel.: +49 40 611870 Konsulat Generalny RP w Monachium Röntgenstr. 5 81679 München Tel.: +49 89 4186080

www.workexpress.pl


Work Express wspiera kampaniê spo³eczn¹ „BEZPIECZNA PRACA” Kampania, prowadzona przez fundacjê ITAKA - Centrum Poszukiwañ Ludzi Zaginionych, skierowana jest do osób planuj¹cych wyjazd do pracy za granicê. W ramach akcji zamierzamy przekazaæ wszystkim tym osobom niezbêdne informacje:

P jak siê przygotowaæ do wyjazdu, P jak zachowaæ siê w razie zagro¿enia, P do jakiej instytucji udaæ siê po pomoc.

G³ównym celem kampanii jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granicê. Najwa¿niejsze informacje zamieszczamy w naszym poradniku. Wiêcej – równie¿ na temat samej kampanii - znajduje siê pod adresem internetowym: http://bezpiecznapraca.eu/ lub pod numerem infolinii 22 654 70 70

Zosta³eœ oszukany, zabrano ci pieni¹dze, dokumenty, nie masz gdzie mieszkaæ? !

powiadom miejscow¹ policjê;

!

zg³oœ siê do konsulatu RP. -zakres dzia³ania i pomocy konsula znajdziesz poni¿ej;

!

poszukaj organizacji pozarz¹dowych, organizacji koœcielnych, które pomagaj¹ osobom w trudnej sytuacji i nie wstydŸ siê poprosiæ ich o pomoc;

!

powiadom najbli¿szych. - Telekomunikacja Polska uruchomi³a mo¿liwoœæ dzwonienia do kraju na koszt odbiorcy rozmowy, us³uga nazywa siê Poland Direct.

PAMIÊTAJ: POŒREDNIK PRACY

PRACODAWCA

nie mo¿e ¿¹daæ pieniêdzy ß za znalezienie pracy,

nie mo¿e ¿¹daæ odpracowania d³ugu; ß

nie mo¿e zabraæ paszportu, ß musi podpisaæ umowê. ß

nie mo¿e przetrzymywaæ orygina³u paszportu lub ß dowodu osobistego; ma prawo za¿¹daæ od Ciebie dokumentu to¿samoœci, ß ale tylko do wgl¹du lub zrobienia sobie kopii; nie mo¿e ³amaæ warunków umowy i prawa pracy ß (niewolnicza i przymusowa praca).

www.workexpress.pl


Problemy i rozwi¹zania Jeœli poœrednik zabra³ ci paszport i wzi¹³ pieni¹dze za znalezienie pracy ´ powiadom policjê (zachodzi podejrzenie pope³nienia przestêpstwa: oszustwa lub handlu ludŸmi); ´ zwróæ siê o pomoc do konsulatu RP. Obowi¹zkiem konsula jest wystawiæ Ci odpowiedni tymczasowy dokument.

Jeœli pracodawca nie stosuje siê do warunków zawartych w umowie powiadom agencjê pracy o zaistnia³ej sytuacji; ´ za¿¹daj wype³nienia warunków umowy. Rzetelna agencja zobowi¹zuje siê do znalezienia nowej ´ pracy na warunkach nie gorszych od okreœlonych w podpisanej wczeœniej umowie lub pokrycia kosztów powrotu do kraju (najtañszym œrodkiem transportu); mo¿esz zwróciæ siê o pomoc do zwi¹zków zawodowych lub miejscowego Urzêdu Pracy. ´ W niektórych krajach zwi¹zki zawodowe s¹ œciœle wyspecjalizowane w konkretnych bran¿ach. Dowiedz siê w lokalnym Urzêdzie Pracy, czy i gdzie mo¿esz znaleŸæ biuro zwi¹zków zawodowych; mo¿esz dochodziæ swych roszczeñ, wnosz¹c sprawê do S¹du Pracy. ´

Je¿eli agencja poœrednictwa pracy nie wywi¹za³a siê z warunków umowy masz prawo do wyst¹pienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia ´ lub mo¿esz dochodziæ swych roszczeñ przed s¹dem powszechnym ´ wystêpuj¹c z powództwa cywilnego.

Pomoc konsularna Konsul RP jest zobowi¹zany pomóc obywatelom RP poza granicami kraju w razie aresztowania lub zatrzymania W wielu trudnych sytuacjach konsul polski mo¿e obywatelom RP udzieliæ skutecznej pomocy. Podjêcie przez konsula interwencji mo¿liwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistnia³ym zdarzeniu. Nale¿y tak¿e przy tym pamiêtaæ, ¿e wykonuje on swoje funkcje jedynie w ramach okreœlonych umowami miêdzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami pañstwa urzêdowania i nie ma mo¿liwoœci domagania siê, aby miejscowe w³adze traktowa³y obywateli polskich inaczej, ni¿ traktuj¹ obywateli w³asnego kraju.

www.workexpress.pl


Na jak¹ pomoc ze strony konsula mo¿e liczyæ polski obywatel W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzie¿) konsul mo¿e po sprawdzeniu to¿samoœci wystawiæ paszport tymczasowy na powrót do Polski. W przypadku utraty pieniêdzy konsul mo¿e: poœredniczyæ w skontaktowaniu siê z rodzin¹ lub przyjació³mi w Polsce; P w uzasadnionych przypadkach, jeœli nie ma innych mo¿liwoœci przekazania pieniêdzy, P wyp³aciæ poszkodowanemu kwotê, jaka zostanie wp³acona przez jego krewnych lub przyjació³ na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie; w uzasadnionych przypadkach udzieliæ pomocy finansowej, w wysokoœci umo¿liwiaj¹cej P powrót do Polski, o ile turysta zobowi¹¿e siê do jej zwrotu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e poœredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniêdzy, ogranicza siê do wyj¹tkowych sytuacji - w zdecydowanej wiêkszoœci krajów istnieje mo¿liwoœæ szybkiego transferu pieniêdzy z Polski drog¹ bankow¹ lub za poœrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), kiedy zachodzi potrzeba uregulowania przelewem nale¿noœci za œwiadczenia b¹dŸ op³acenia na odleg³oœæ biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyæ siê na wypadek ewentualnej utraty pieniêdzy podczas podró¿y i uzyskaæ potrzebne informacje. Wiele banków i biur podró¿y oferuje pomoc w takich sytuacjach. W razie zatrzymania lub aresztowania, turysta ma prawo prosiæ o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej ni¿ obywateli pañstwa, w którym przebywa. Ponadto w przypadku aresztowania obywatela polskiego, konsul mo¿e: powiadomiæ rodzinê o aresztowaniu; P wyst¹piæ do miejscowych w³adz, w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, P czasie trwania procedury s¹dowej, a tak¿e o ewentualnych mo¿liwoœciach zwolnienia; dostarczyæ aresztowanemu listê adwokatów (wyboru musi jednak dokonaæ sam zatrzymany); P odwiedzaæ go w wiêzieniu b¹dŸ w inny sposób utrzymywaæ z nim kontakt. P W razie œmierci obywatela polskiego za granic¹, konsul s³u¿y pomoc¹ przy za³atwieniu P formalnoœci na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

Jakich dzia³añ konsul nie mo¿e podj¹æ? O prowadziæ spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz anga¿owaæ za niego prawników (mo¿e natomiast dostarczyæ mu listê adwokatów ciesz¹cych siê zaufaniem urzêdu konsularnego); O p³aciæ za niego rachunków, grzywien, mandatów, d³ugów oraz kosztów s¹dowych i adwokackich; O œwiadczyæ us³ug, które wykonuj¹ biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe; O za³atwiaæ zakwaterowania lub zgody na pracê.

Ÿród³o: MSZ

www.workexpress.pl


Instytucje, które oferuj¹ pomoc osobom poszkodowanym za granic¹ i ich strony www:

Administracja pañstwowa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.msz.gov.pl

Policja

www.policja.pl

Organizacje pozarz¹dowe (pomoc ofiarom handlu ludŸmi i pracy przymusowej) „La Strada” Fundacja Przeciwko Handlowi LudŸmi i Niewolnictwu

www.strada.org.pl

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

www.barka.org.pl

Europejska Siec Integracji Migrantów

www.euromi.info

Wiêcej o obowi¹zkach i powinnoœciach agencji zatrudnienia znajdziesz na

www.mpips.gov.pl

Poza polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, mo¿e Ci pomóc SOLVIT: bezp³atny i nieformalny system, zajmuj¹cy siê rozwi¹zywaniem konkretnych problemów, wynikaj¹cych z nieprawid³owego stosowania prawa UE przez organy administracji publicznej w pañstwach cz³onkowskich. Je¿eli w zwi¹zku z pobytem w innym pañstwie cz³onkowskim, w³adze administracyjne tego pañstwa niew³aœciwie zastosowa³y zasady prawa UE, w rozwi¹zaniu takiego konkretnego sporu mo¿e pomóc w³aœnie SOLVIT. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Solvit

www.workexpress.pl


Adresy biur Work Express na terenie Polski: Katowice, Biuro Rekrutacji Zagranicznych ul. A.Mickiewicza 13/3 40-092 Katowice tel.: 32 351 00 01 tel.: 32 721 57 37 praca w Niemczech: tel.: 32 721 57 11 tel.: 32 721 57 13 e-mail: niemcy@workexpress.pl praca we Francji i Belgii: tel.: 32 721 57 14, tel.: 32 721 57 15 e-mail: francja@workexpress.pl Oddzia³ Kraków ul. Kremerowska 6/2 31-130 Kraków tel.: 12 433 80 40 fax: 12 422 00 18 e-mail: krakow@workexpress.pl Oddzia³ Poznañ ul. H. Sienkiewicza 8/1 60-817 Poznañ tel.: 61 847 91 10 fax: 61 847 91 19 e-mail: poznan@workexpress.pl

Oddzia³ Czêstochowa Al. Najœwiêtszej Maryi Panny 53 42-217 Czêstochowa tel.: 34 324 01 11 e-mail: czestochowa@workexpress.pl Oddzia³ £ódŸ ul. Piotrkowska 89 90- 423 £ódŸ tel.: 42 630 32 29 tel./fax: 42 630 11 08 e-mail: lodz@workexpress.pl Oddzia³ Gliwice ul. Wodna 4/1 44-100 Gliwice tel.: 32 233 31 37 tel.: 32 233 31 40 e-mail: gliwice@workexpress.pl Oddzia³ Wroc³aw ul. Œw. Miko³aja 46 50-127 Wroc³aw tel.: 71 343 58 02 tel.: 71 343 58 03 e-mail: wroclaw@workexpress.pl

Oddzia³ Grodzisk Mazowiecki ul. 1 Maja 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: 22 724 40 10 e-mail: grodzisk@workexpress.pl

Zamieszczone informacje pochodz¹ z analiz w³asnych Work Express oraz z oficjalnych stron internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady RP w Niemczech i Fundacji ITAKA. Uwaga! Niniejszy poradnik nie jest Ÿród³em obowi¹zuj¹cego prawa ani nie stanowi za³¹cznika do umowy o pracê. Informacje zawarte w poradniku zosta³y zaczerpniête ze Ÿróde³ zewnêtrznych i zredagowane z zachowaniem nale¿ytej starannoœci, niemniej nie mog¹ stanowiæ podstawy do roszczeñ ze stosunku pracy ani roszczeñ odszkodowawczych.

www.workexpress.pl


Notatki:

www.workexpress.pl

e-Poradnik dla poszukujących pracy w Niemczech  

Poradnik jest przeznaczony dla osób samodzielnie poszukujących pracy w Niemczech. Każdy zainteresowany szukaniem zatrudnienia bez pomocy age...

e-Poradnik dla poszukujących pracy w Niemczech  

Poradnik jest przeznaczony dla osób samodzielnie poszukujących pracy w Niemczech. Każdy zainteresowany szukaniem zatrudnienia bez pomocy age...

Advertisement