Page 1

DC 1800/2800 EX Par t No 94119/9496 - B

Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Manual original

VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen. WARNING Read the instruction manual before using the machine. ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig durch. ATTENTION Lisez le manuel d’instructions avant d’utiliser la machine. WAARSCHUWING Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de machine. ATENCIÓN Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina.


Dustcontrol reserverar sig för tryckfel och produktförändringar

Dustcontrol reserves the right to change specifications without notice and is under no obligation to alter previously delivered products. Dustcontrol is not responsible for errors or omissions in this catalogue.

Keine Gewähr für Druckfehler. Produktänderungen vorbehalten.

Dustcontrol se réserve le droit de modifier les spécifications sans indication préalable et sans aucune obligation de changer les produits déjà livrés. Dustcontrol n’est pas responsable des erreurs et omissions faites dans ce livret.

Dustcontrol is niet aansprakelijk voor drukfouten in deze gebruikers handleiding of voor tussentijdse wijzigingen. Dustcontrol behoudt zich het recht voor de specificaties van haar machines te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en is niet verplicht reeds geleverde machines hierop aan te passen. Uitvoering en leveringsomvang kunnen plaatselijk afwijken.

Dustcontrol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificarlo, no teniendo obligaciones de modificar los productos previamente suministrados. Dustcontrol no es responsable por errores u omisiones en este catálogo.

Tillverkare/Manufactured by/Hersteller/ Fabriqué par/Gefabriceerd door/Fabricado por:

Såld av/Sold by/Verkauft von/ Vendu par/Vendido por:

Dustcontrol AB Box 3088, Kumla Gårdsväg 14 SE-145 03 Norsborg Tel: + 46 8 531 940 00 Fax: + 46 8 531 703 05 Support@dustcontrol.se www.dustcontrol.com 2011-08-24

DC 1800/2800 EX - 2

Part No 94119/9496-B


Säkerhetsföreskrifter____________ 5 Tekniska data _________________ 6 Funktionsbeskrivning ___________ 6 Drift _________________________ 7 Service ______________________7-8

Tillbehör _____________________ 8 Garanti_______________________ 9 Felsökning____________________ 9 Reservdelar ________________35-38 EG-försäkran ______________ 39-40 Dustcontrol Worldwide ________ 41

SVENSKA

Innehållsförteckning

Safety Considerations __________ 10 Technical Data________________ 11 Description __________________ 11 Operation ___________________ 12 Service ____________________ 12-13

Accessories __________________ 13 Warranty ____________________ 14 Trouble Shooting _____________ 14 Spare parts ________________35-38 EG-declaration ____________ 39-40 Dustcontrol Worldwide ________ 41

ENGLISH

Contents

Sicherheitsvorschriften _________ 15 Technische Daten _____________ 16 Funktionsbeschreibung ________ 16 Bedienung___________________ 17 Wartung __________________ 17-18

Zubehör ____________________ 18 Gewährleistung ______________ 19 Fehlersuche__________________ 19 Ersatzteile _________________35-38 EG-Konformitätserklärung ___ 39-40 Dustcontrol Worldwide ________ 41

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Conditions de sécurité _________ 20 Caractéristiques techniques _____ 21 Description __________________ 21 Fonctionnement ______________ 22 Entretien __________________ 22-23

Accessoires __________________ 23 Garantie_____________________ 24 Problèmes et interventions _____ 24 Pieces detachees____________35-38 Déclaration EG ____________ 39-40 Dustcontrol Worldwide ________ 41

FRANCAIS

Sommaire

Veiligheidsvoorschriften ________ 25 Technische gegevens __________ 26 Beschrijving _________________ 26 Bediening ___________________ 27 Service ____________________ 27-28 Accessoires __________________ 28

Garantie_____________________ 29 Probleemoplossingen__________ 29 Onderdelen ________________35-38 EG-verklaring _____________ 39-40 Dustcontrol Wereldwijd ________ 41

DC 1800/2800 EX - 3

Part No 94119/9496-B

NEDERLANDS

Inhoud


ESPAÑOL

Contenido Consideraciones de seguridad ___ 30 Datos técnicos ________________ 31 Descripción __________________ 31 Funcionamiento ______________ 32 Mantenimiento _____________ 32-33

2011-08-24

Accesorios ___________________ 33 Garantía_____________________ 34 Detección de averías___________ 34 Recambios_________________35-38 EG Declaración ____________ 39-40 Dustcontrol en el Mundo _______ 41

DC 1800/2800 EX - 4

Part No 94119/9496-B


Läs följande säkerhetsinstruktion innan du startar maskinen. Spara instruktionen.

6.

Viktig åtgärd Vid rengöring och skötsel ska maskinen göras strömlös genom avstängning och utdragning av kontakten. Service ska aldrig utföras inne i zonen. Motorenheten får endast öppnas av Dustcontrol eller särskilt instruerad personal. Felaktig montering innebär explosionsrisk.

7.

Omsorg Håll maskinen ren och fri från dammavlagringar. Se till att sugslangen är hel och att alla packningar är täta. Följ instruktionerna. Håll bärhandtagen torra och fria från olja och fett.

8

Kontroll Kontrollera alltid att maskinen är oskadad innan användandet av maskinen. Finns det skador måste maskinen repareras av en auktoriserad serviceverkstad som är godkänd av Dustcontrol.

Varning! Vid användandet av elektriska maskiner ska grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada. X. Det medlevererade anslutningsdonet (IP67) är endast avsett för anslutning utanför zonen. Vid elektrisk anslutning inne i zonen ska anslutningsdonet bytas till för tillämpningen godkänt utförande. 1.

2.

Viktigt! Inga heta eller glödande partiklar får sugas med enheten. Maskinen ska ej användas för explosiva varor, instabile eller pyrofora ämnen eller damm med minsta antändningsenergi (MIE) < 1mJ. – VARNING! Användaren ska vara tillräckligt instruerad om användandet av dessa maskiner. – VARNING! Denna maskin är endast för torr användning. – FÖRSIKTIGHET! Denna maskiner får endast användas inomhus. – FÖRSIKTIGHET! Denna maskin ska endast magasineras inomhus. Arbetsmiljön Utsätt inte maskinen för väta. Använd den ej i fuktiga och våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

3.

Överbelastning Låt inte maskinen gå helstrypt. Helstrypning innebär risk för överhettning. Använd maskinen för avsett ändamål. Följ föreskrifterna för det material som sugs.

4.

Kroppsskador Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det starka undertrycket kan skada hudens blodkärl. Försök aldrig att på egen hand ändra elektriska kopplingar. Ett fel kan medföra livsfara. Se också nedan under varning.

5.

Sladden Kontakten ska inte dras ur när maskinen är tillslagen eller när dammkoncentrationen i luften kan vara explosiv. Dra aldrig maskinen med hjälp av sladden. Utsätt inte sladden för värme eller skarpa föremål. Maskinen får inte användas om någon del är skadad.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av Dustcontrol eller auktoriserad serviceverkstad, som är godkänd av Dustcontrol. 9

Transport När man transporterar maskinen på annat sätt än att rulla den ska behållaren vara tömd.

10. Varning Använd endast tillbehör och utbytesdelar som finns i Dustcontrol´s katalog. Endast sugtillbehör i antistatiskt utförande eller metall får användas. OBS! Vid användandet av felaktiga eller piratdelar (framförallt fi lter) kan maskinen läcka hälsofarligt damm med personskada som följd. Plastsäck ska ej användas till maskinen. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. Denna maskin är avsedd för kommersiellt bruk, till exempel i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrare. DC 1800 EX Maskinen är konstruerad för en maximal totalvikt på 40 kg. Högre belastning kan leda till skador.

DC 1800/2800 EX - 5

Part No 94119/9496-B

SVENSKA

Säkerhetsföreskrifter


TEKNISKA DATA HxBxL Vikt Inlopp Behållare Slanglängd Flöde max Undertryck max Effektuttag Finfilter polyester, area Avskiljningsgrad EN 60335-2-69, Klass M Filteryta mikrofilter Avskiljningsgrad mikrofilter EN 1822-1 EN 60335-2-69, Klass H Ljudnivå */

DC 1800 EX 740x380x380 mm 10 kg X 50 mm 20 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

DC 2800 EX 1100 x 440 x 550 mm 19 kg φ 50 mm 40 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

99,9 % 0,85 m2

99,9 % 0,85 m2

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

Tryckalstring och luftflöde

kPa */ Ljudtrycksnivå på 1,6 m höjd och 1 m avstånd enligt DIN EN ISO 3744 i frifältsmätning vid maximalt luftflöde.

25 20 15 10 5 0

50

100 150 200 m3/h

Funktionsbeskrivning DC 1800/2800 EX är en liten men fullvärdig maskin från Dustcontrol. Den är stabil, oöm och driftsäker. DC 1800/2800 EX är avsedd för uppsugning och avskiljning av torrt damm. Den är speciellt framtagen för industrier där det finns explosionsrisk. Explosionsskyddet baseras framförallt på kapsling av elektrisk utrustning och att samtliga delar som kommer i kontakt med dammet är potentialutjämnade eller dissipativa. Maskinen kan användas för insugningstemperaturer mellan +10 och +40 grader Celsius. Den är idealisk för punktutsugning på de flesta typer av handhållna bearbetningsmaskiner och lämpar sig dessutom utmärkt för industriell dammsugning. Dammsugning är en viktig åtgärd för att reducera dammlager och därmed minska explosionsrisk.

2011-08-24

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filerpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i behållare under cyklonen. Filtret rensas med luftpuls vilket ger finfiltret extra lång livslängd med bibehållen sugkapacitet. ATEX Maskin och tillbehör är lämpliga för användning i utrymmen klassade till zon 22 enligt 99/92/EG, som används med ej ledande stoft.

II 3D T 85o

DC 1800/2800 EX - 6

Part No 94119/9496-B


SVENSKA

Drift Kontrollera alltid att elektrisk utrustning och kablar för potentialutjämning är oskadade samt att samtliga tillbehör är antistatiska. DC 1800/2800 EX har en undertrycksmätare som lyser när filtret behöver rensas eller bytas. Notera att kontrollfunktionen förutsätter slang med ”öppet” munstycke anslutet, t ex ett handrör. Filtren ska rensas 1-2 gånger om dagen vid kontinuerlig användning. Aggregatet ska vara igång vid filterrensning. Lossa slangen från sugröret och tryck in plasthylsan mot den svarta stoppklacken på utblåsningskanalen, så att maximalt undertryck skapas i cyklonen. Öppna luckan på sidan 3-6 gånger. Luften rusar in i maskinen och rensar filtret med pulsverkan. Om filterindikationslampan lyser även efter filterrensning så är det dags att byta filter – se ”Service” nedan. Behållaren under cyklonen bör tömmas när den är fylld till ca 2/3. Lossa då de två spännlåsen och ta ut behållaren. Var uppmärksam på att tömningen av behållaren kan innebära explosionsrisk, dvs att explosiv atmosfär kan uppstå och att statisk uppladdning kan genereras av partiklarnas friktion mot behållaren. För lämpliga åtgärder se CENELEC TR 50404. När behållaren monteras på stoftavskiljaren ska spännlåsens bygel ha god kontakt med blecket på överdelen.

Service Vid rengöring och skötsel av maskinen ska man stänga av maskinen och dra ur kontakten. Service ska aldrig ske inne i zonen.

filter behöva bytas flera gånger om året. Låt i dessa fall behörig servicetekniker kontrollera filtrens kondition efter 4 månaders användning för att fastställa lämpligt serviceintervall.

DC 1800/2800 EX ska funktionsprovas och ses över minst en gång per år eftersom det är en maskin för hälsofarligt damm och explosiva miljöer. Kontrollera att det inte finns några skador på elektrisk utrustning, tätningar eller kablar för potentialutjämning. Slitna delar måste bytas ut. Äventyra aldrig funktion och livslängd. Använd endast originaldelar. Motorenhet I anslutning till årlig översyn ska filterpaket inne i motorenheten bytas (art nr 432123). Om maskinen används i miljö med kontinuerlig dammbelastning så kan dessa

DC 1800/2800 EX - 7

Part No 94119/9496-B


Service Filterbyte: Se reservdelar art nr 42027 och 42028. Finfiltret bör bytas minst en gång per år eller när det inte längre kan rensas rent (se ”Drift” ovan). Mikrofilter ska bytas efter ca 300 timmar. Använd skyddsmask vid bytet och gör det i ett slutet rum. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts. Endast originalfilter får användas. Lossa och lyft av motordelen. Lyft finfiltret rakt uppåt. Trä vid behov en plastsäck över cyklonen för att undvika att dammet i filtret sprids. Vid filterbyte kontrollera packningen. En otät packning kan förorsaka utsläpp av hälsofarligt damm. Använd aldrig gamla packningar eller piratfilter. Mikrofiltret lossas från sätet i motordelen genom att man drar och vickar. Nytt mikrofilter trycks dit och fastnar med friktion.

Termoprotektor Maskinen är utrustad med ett skydd för överhettning. Om motorenheten pga för stor strypning eller överlast blir över 55oC så slås motorn ifrån. I dessa situationer är det viktigt att man undersöker orsaken till överhettningen innan man försöker återstarta. Stäng av maskinen och dra ut strömkabeln, vänta tills motorn har svalnat (upp till 30 min).

Tillbehör Benämning Finfilter, polyester med integrerat filterskydd Mikrofilter Sugslang 38, ESD-certifierad Anslutningsmuff 50/38 ESD-certifierad 2011-08-24

Art nr

42028 42027 2012E 2108E

Benämning

Art nr

Anslutningshylsa 38/38 vridbar ESD-certifierad 2114E Golvmunstycke 370 A-38 ESD-certifierad 7235E Övriga tillbehör, se Dustcontrols katalog.

DC 1800/2800 EX - 8

Part No 94119/9496-B


Garantitiden är två år och avser fabrikationsfel. Garantin gäller under förutsättning att maskinen används på normalt sätt och får den service som krävs. Normalt slitage ersätts inte.

Reparationer ska utföras av Dustcontrol AB eller av personer som godkänts av Dustcontrol AB. I annat fall förverkas garantin.

FELSÖKNING Problem

Orsak

Åtgärd

Motorn går inte.

El ej ansluten Är driftstemperatur över 55 ° C har termoprotektor stängts av.

Anslut el. Beställ service

Motorn stannar direkt efter start.

Felaktig säkring. Är driftstemperatur över 55 ° C har termoprotektor stängts av.

Byt till korrekt säkring. Beställ service.

Motorn går men maskinen suger inte.

Sugslangen inte ansluten. Stopp i slangen Behållaren är inte rätt monterad.

Anslut slangen. Rensa slangen. Montera behållare.

Motorn går men maskinen suger dåligt.

Hål på sugslangen. Igensatt filter. Sugslangen för lång eller smal. Slangen delvis igensatt. Maskinens topp dåligt monterad. Stoft har fastnat i cyklonen.

Byt slang. Rensa eller byt. Byt slang. Rensa slangen. Justera monteringen.

Filtret har lossnat eller gått sönder.

Kontrollera och byt vid behov.

Maskinen blåser ut damm.

Ta bort toppen och rensa cyklonen.

Beställ service.

Onormalt ljud från maskinen.

DC 1800/2800 EX - 9

Part No 94119/9496-B

SVENSKA

Garanti


Safety Considerations Read all instructions before attempting to operate this machine and save these instructions.

6.

Important measure With cleaning and maintenance on the machine, the power cable should be disconnected from the supply. Service should never be performed inside the zone. Motor unit may only be opened by the Dustcontrol or especially trained personnel. Incorrect installation involves risk of explosion.

7.

Maintain the machine with care Keep the machine clean and free from dust deposits. Check that the hose is undamaged and that all gaskets are tight. Follow instructions. Keep handles dry and free from oil and grease.

8

Checking for damage Before futher use of the machine it should be carefully checked that the machine is unda-maged. If there are any damaged parts these should be repaired by a Dustcontrol authorized service center.

Warning! When using electric machines, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following: X. The supplied connector ((IP67) is only intended for connection outside the zone. The electrical connection inside the zone should be changed to the connector for the application approved version. 1.

Important! No hot particles nor ignition sources are allowed to be sucked into the unit. The machine should not be used for explosives, unstable or pyrophoric particles or dust of minimum ignition energy (MIE) <1mJ. – WARNING Operators shall be adequately instructed on the use of these machines. – WARNING This machine is for dry use only. – CAUTION This machine is for indoor use only. – CAUTION This machine shall be stored indoors only.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 9

2.

Work area environment Don´t expose the machine for rain. Don´t use it in damp or wet locations or in presence of flammable liquids or gases.

3.

Overload Never let the machine operate fully throttled. Fully throttled involves a risk of overheating. Use the machine for its intended purpose. Always follow the regulations pertinent to the material you are working with.

4.

Body injuries Never let the suction come in contact with parts of the body. The strong suction effect can hurt the blood-vessels in the skin. Don´t repair the electric components yourself. The machine should be serviced by qualified personnel only. Faults may cause injury. See also below under warnings.

5.

Don´t abuse cord The connector is not pulled out when the machine is switched on or when the dust concentration in the air can be explosive. Never pull the machine by the cord. Keep the cord from heat and sharp edges. The machine may not be used if there is any damage.

2011-08-24

Transport When transporting the machine in any other way than to roll the container shall be emptied.

10. Warning Use only accessories and replacable parts which are available in the Dustcontrol catalogue. Note! Only antistatic or metallic conductive suction accessories may be used. If you use wrong spare parts (filter) the machine can leak hazardous dust which can cause personal injury. The plastic bag should not be used to the machine. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This machine is intended for commercial use only, for example in hotels, schools, hospitals, factories,shops, offices and rental businesses. DC 1800 EX The machine in constructed for a maximal totalweight of 40 Kg. Higher loading can cause damage.

DC 1800/2800 EX - 10

Part No 94119/9496-B


HxWxL Weight Inlet Hose length Container Flow, max 115/230 V Neg pressure, max 115/230 V Power consumption 115/230 V Fine filter polyester, area Degree of separation EN 60335-2-69, Class M Filter area, microfilter Degree of separation, microfilter EN 1822-1 EN 60335-2-69, Klass H Sound level */

DC 1800 EX 740x380x380 mm 10 kg φ 50 mm 5m 20 l 210/185 m3/h 30/25 kPa 1500/1300 W 1.5 m2

DC 2800 EX 1100 x 440 x 550 mm 19 kg φ 50 mm 5m 40 l 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

99,9 % 0.85 m2

99,9 % 0,85 m2

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

*/ Sound level at 1,6 m height and 1 m distance according to DIN EN ISO 3744 in free space and at maximum airflow.

kPa 30

ENGLISH

TECHNICAL DATA

Vacuum producer capacity

25 20

60 Hz

15

50 Hz

10 5 0

50

100 150 200 m3/h

Description The DC 1800/2800 EX is, despite it’s compact size, a full capacity Dustcontrol machine. It is stable, tough and reliable. The DC 1800/2800 EX shall be used for suction and separation of dried dust. It is specially designed for industries where there is risk of explosion. Explosion protection based primarily on the enclosure of electrical equipment and all parts in contact with the dust potential is capped or dissipative. The machine can be used for inlet temperatures between +10 and +40 degrees Celsius. It is ideal for point extraction on most types of hand-held machine tools and is suitable also excellent for industrial vacuuming. Vacuuming is an important measure to reduce the dust layer and thus reduce the risk of explosion.

The suction system operate under negative pressure (suction) that drives air through suction casing/nozzle, tubing systems, and on and dust collectors. Coarse separation occurs in the cyclone unit, which is a very efficient separation of all the coarser dust. The fine dust is separated in the device files cartridge. The separated material is collected in containers during the cyclone. The filter is purged with air pulse which gives the fine filter extra long life while maintaining the suction capacity. ATEX The machine and accessories suitable for use in areas classified as zone 22 according to 99/92/EC, which is used with non-conductive dust.

II 3D T 85o

DC 1800/2800 EX - 11

Part No 94119/9496-B


Operation Always check that electrical equipment and cables for potential equalization is undamaged and that all accessories are antistatic. The DC 1800/2800 EX is equipped with a pressure gauge that indicates when the filter needs cleaning or changing. Note that the review requires hose with “open” nozzle attached, such as a tube and. The filter is genereally cleaned once or twice daily during normal continuous operation. The unit must be in operation to perform filter cleaning. Loose the tube from the suction pipe and press the plastic cage against the black stop head on the exhaust channel so that maximum pressure is created in the cyclone. Open the port on the side o the unit three to six times. This reverse pulse of air cleans the filter. If the filter indicator light is on even after filter cleaning, it’s time to replace filters - see ”Service” below. The container should be emptied during the cyclone when it is filled to about 2 / 3. Remove when the two fasteners and remove the container. Be aware that the emptying of the container may pose an explosion hazard, ie that explosive atmospheres may occur and that the static charge can be generated by the friction of particles against the container. For appropriate measures to ensure CENELEC TR 50404. When the container is mounted on the dust extractor is spännlåsens jumper have good contact with the sill at the top Overload protection The machine is equipped with a guard of overheating. If the motor unit due to excessive restriction or overload is over 55oC to turn the engine off. In these situations it is important to investigate the cause of overheating before trying to restart. Switch off and unplug the power cord, wait until the engine has cooled (up to 30 min).

Service During cleaning and service of the unit, the unit should be disconnected from the power supply. Service should never be done inside the zone. DC 1800/2800 EX should be performance tested at least once per year because it is a machine for hazardous dust and explosive environments. Check that there is no damage to electrical equipment, seals and cables for potential equalization. Worn parts must be replaced. Never compromise the function and longevity. Use only original parts. 2011-08-24

Motor unit In conjunction with the annual review should include filter set in the engine unit replacement (Part No 432123). If the machine is used in environment with continuous dust loads so can these filters need to be replaced several times a year. Let in this case qualified personnel check the filter condition after four months of use to establish appropriate service intervals.

DC 1800/2800 EX - 12

Part No 94119/9496-B


ENGLISH

Service

Filter change: See spare parts Part No 42027 and 42028. The fine filter should be changed at least once per year or when it can no longer be purged clean (see ”Operation” above). HEPA filters should be changed every 300 working hours. Use breathing protection and perform this operation in a contained area. The used filter should be placed in containment and disposed of in the proper and prescribed method. Use only original parts for replacement. Remove the motor head. Lift the fine filter straight up out of the cyclone. When required, a plastic sack can be placed over the cyclone for dust-free filter change. The filter is lifted directly into the sack. During the filter change, check the filter gasket. A damaged gasket can allow the release of hazardous dust. Never use old gaskets or after-market filters. Use only genuine Dustcontrol spare parts to maintain the unit for use on hazardous dusts. Remove the HEPA filter from the seat of the motor unit by pulling and wiggling. The new HEPA-filters are put there and stick with friction.

Accessories Description

Part no

Fine filter, polyester with integrated filter cover HEPA filter Suction hose 38, ESD-certified Coupling socket 50/38 ESD-certified

42028 42027 2012E 2108E

Description

Part no

Connecting sleeve 38/38 turnable ESD-certified Floor nozzle 370 A-38 ESD-certified

2114E 7235E

Other accessories, see Dustcontrol catalogue.

DC 1800/2800 EX - 13

Part No 94119/9496-B


Warranty The warranty period for this machine is two years and covers manufacturers faults. The warranty is valid under the condition that the machine is used under normal conditions on the task for which it was designed and is maintained properly.

Normal wear is not covered by this warranty. Service performed by other than Dustcontrol or its autho-rized agent voids automatically the warranty. No other warranty express or implied is applicable.

TROUBLE SHOOTING Problem

Fault

Solution

Motor will not start.

Machine not connected. Is the operating temperature of 55 째 C, the overload protection is turned off.

Make sure connection. Order service.

The motor stops directly after starting.

Incorrect fuse. Is the operating temperature of 55 째 C, the overload protection is turned off.

Change to correct circuit. Order service.

Fan runs but no suction.

Hose not connected. Hose plugged. The container is not installed properly.

Connect the hose. Remove block. Install container.

Fan runs but poor suction.

Hole in the hose. Plugged filter. Hose too long or too small. Hose is kinked. Machine top is mounted incorrectly. Dust is packed in the cyclone.

Change or repair hose. Clean or change filter. Change the hose. Check and free. Adjust the mounting.

Filter is perforated or has come loose.

Check the filters and change if necessary.

Machine blows dust.

Abnormal sound from machine.

2011-08-24

Take off the top and clean out.

Order service.

DC 1800/2800 EX - 14

Part No 94119/9496-B


Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie die Maschine benutzen.

6.

Wichtiger Hinweis Zum Reinigen und Warten der Maschine zuerst dem Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen. Servicearbeiten an der Maschine sollten immer außerhalb der Zone ausgeführt werden. Der Motor des Gerätes darf nur von den Dustcontrol oder speziell geschultem Personal geöffnet werden. Durch falsche Installationen steigt die Explosionsgefahr.

7.

Pflegen Sie die Maschine mit Sorgfalt Halten Sie die Maschine sauber und staubfrei. Achten Sie darauf, dass der Saugschlauch intakt ist und dass alle Dichtungen dicht sind. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. Halten Sie die Tragegriffe trocken und frei von Öl und Fett.

8

Kontrolle von Beschädigungen Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Beschädigungen. Gibt es Beschädigungen muss die Maschine von einer von Dustcontrol autorisierten Kundendienstwerkstatt repariert werden.

Achtung! Beim Gebrauch von elektrischen Maschinen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. X. Der mitgelieferte Stecker (IP67) ist nur für einen Anschluss außerhalb der Zone geeignet. Für einen Anschluss in der Zone muss ein geeigneter Stecker verwendet werden. 1.

2.

Wichtig! Es dürfen keine heißen oder glühenden Teilchen eingesaugt werden. Die Maschine sollte nicht für explosive, instabile und selbstentzündliche Partikel oder Stäube mit einer Mindestzündenergie (MZE) <1mJ verwendet werden. – WARNUNG! Die Maschine darf nur von Personen eingesetzt werden, die sorgfältig in die Handhabung eingewiesen sind. – WARNUNG! Nutzen Sie diese Maschine nur zum Aufsaugen trockener Stäube. – ACHTUNG! Diese Maschine darf nur im Innenbereich eingesetzt werden. – ACHTUNG! Die Maschine muss im Innenbereich gelagert werden. Berücksichtigen Sie die Umgebungseinflüsse Setzen Sie die Maschine nicht dem Regen aus. Benutzen Sie diese elektrische Maschine nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Benutzen Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

3.

Überlastung der Maschine Lassen Sie die Maschine nie völlig gedrosselt laufen, da sonst eine Überhitzung auftreten kann. Verwenden Sie die Maschine nur für Arbeiten für die sie bestimmt ist. Befolgen Sie die Vorschrif ten zur Handhabung des abgesaugten Materials.

4.

Verletzungsgefahr Vermeiden Sie Körperkontakt mit den Saugdüsen. Die kräftige Saugwirkung kann die Blutgefässe der Haut verletzen. Nehmen Sie niemals selbst Eingriffe an den elektrischen Teilen vor. Ein Fehler kann lebensgefährlich ist.

5.

Schützen Sie das Kabel Ziehen Sie die Maschine nicht am Kabel. Schützen Sie das Kabel vor Hitze und scharfen Kanten. Kontrollieren Sie vor Einsatz der Maschine die Kabel für den Potentialausgleich und das Netzkabel. Die Maschine darf nicht eingesetzt werden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 9

Transport Beim Transport der Maschine muss immer der Behälter entleert werden.

10. Achtung Benutzen Sie nur Zubehör und Ersatzteile die im Dustcontrol Katalog erhältlich sind. Es darf lediglich antistatisches Saugzubehör oder Zubehör aus Metall eingesetzt werden. Beim Einsatz von fehlerhaften Teilen oder Piratteilen (vor allem Filter und Saugschlauch) kann aus der Maschine gesundheitsgefährlicher Staub austreten. Es dürfen bei dieser Maschine keine Plastiksäcke für den Staubaustrag eingesetzt werden. Diese Maschine darf nicht von Kindern betrieben werden. Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten dürfen die Maschine nur betreiben, wenn Sie eine Einweisung und Beaufsichtigung durch eine Person erhalten, die für deren Sicherheit zuständig ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass diese nicht mit der Maschine spielen. Die Maschine ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, wie z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietungsgeschäften. DC 1800 EX Die Maschine ist für ein max. Gewicht von 40 kg konstruiert. Höhere Belastungen können zu Schäden führen.

DC 1800/2800 EX - 15

Part No 94119/9496-B

DEUTSCH

Sicherheitsvorschriften


TECHNISCHE DATEN HxBxL Gewicht Einlaβ Behälter Schlauchlänge, max Luftmenge, max Unterdruck, max Leistungsaufnahme Feinfilter, polyester Abscheidegrad EN 60335-2-69, Class M Mikrofilter Abscheidegrad Mikrofilter EN 1822-1 EN 60335-2-69, Klass H Geräuschpegel */

DC 1800 EX 740x380x380 mm 10 kg X 50 mm 20 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

DC 2800 EX 1100 x 440 x 550 mm 19 kg φ 50 mm 40 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

99,9 % 0,85 m2

99,9 % 0,85 m2

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

kPa */ Schalldruckpegel in einer Höhe von 1,6 m und mit Abstand 1 m nach DIN EN ISO 3744 bei maximaler Luftmenge.

Druckerzeugung und Luftmenge

25 20 15 10 5 0

50

100 150 200 m3/h

Funktionsbeschreibung Der DC 1800/2800 EX ist ein robustes, elektrisch betriebenes Staubsaugaggregat und eignet sich zur Punktabsaugung z.B beim Bohren, Schleifen sowie für Reinigungsarbeiten in der Industrie. Der DC 1800/2800 EX ist für die Absaugung und Beseitigung von trockenem Staub und für explosive Stäube konzipiert. Der Explosionsschutz erfolgt durch die Isolierung der elektrischen Teile sowie den Potentialausgleich der Komponenten die mit Staub in Berührung kommen. Die Maschine kann bei Temperaturen zwischen +10 und +40 °C eingesetzt werden. Der DC 1800/2800 EX ist für Punktabsaugung und Reinigungsarbeiten geeignet. Eine regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes ist wichtig um Staubexplosionen zu vermeiden. 2011-08-24

Die Maschine arbeitet mit Unterdruck. Die Abscheidung der Grobpartikel erfolgt im Zykon, die Abscheidung des Feinstaubes erfolgt in der Filtereinheit. Das Material wird in einen Behälter der direkt am Zyklon angebracht ist abschieden. Die Filterabreinigung erfolgt mittels Luftimpuls. Der DC 1800/2800 EX ist speziell für Branchen mit hohen Ansprüchen an eine saubere Produktion konzipiert, in deren mit Prozessen mit Explosionsgefahr zu rechnen ist. ATEX Das Gerät und Zubehör ist geeignet zum Einsatz in Zone 22 (lt. 1999/92/EG) für die Absaugung von nicht leitfähigen Stäuben.

II 3D T 85o

DC 1800/2800 EX - 16

Part No 94119/9496-B


Bedienung Schließen Sie die Maschine entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung (230 V 10 A) an. Kontrollieren Sie die Potentialausgleich-Kabel auf Schäden. Der Anschluss mit den gelieferten Netzsteckern darf nur außerhalb der Zone erfolgen. Der DC 1800/2800 EX ist mit einer Manometer ausgerüstet, die anzeigt ob der Filter gereinigt oder ersetzt werden muss. Bei täglichem Gebrauch sollte die FilterAbreinigung ein- bis zweimal täglich erfolgen! Die Maschine muss beim Filterabreinigen eingeschaltet sein. Entfernen Sie den Schlauch vom Saugrohr. Stülpen Sie die Plastikhülse des Saugschlauches über den Propfen der sich auf dem Abluftkanal befindet um maximalen Unterdruck im Zyklon zu erzeugen. Danach wird die Klappe 3-6 Mal geöffnet. Die Luft strömt in die Klappenöffnung ein und der Luftpuls reinigt die Filtereinheit. Leuchtet die Filterindikation nach mehrmaligem Reinigen weiter rot auf muss der Filter getauscht werden (s. Service).

DEUTSCH

Bei max. 40 kg oder einem Füllstand von 2/3 sollte eine Entleerung des Behälters erfolgen. Bitte beachten Sie, dass eine Entleerung im Extremfall ein Explosionsrisiko verursachen kann. Bei schwerem Material ist es besonders wichtig die Spanner vorsichtig zu öffnen. Durch die Reibung der Staubteilchen am Behälter kann eine statische Aufladung erfolgen. Bei solchen extremen Bedingungen sollten Vorkehrungen getroffen werden (s CENELEC TR 50404) Wenn der Behälter dann wieder an der Maschine angebracht wird ist darauf zu achten, dass der Bügel ordentlich am Kontaktblech befestigt wird.

Wartung Die Filterpatrone im Zyklon sollte mindestens einmal im Jahr ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Originalfilter (Art. Nr. 42028) Bei Maschinen die mit Mikrofilter ausgerüstet sind, muss der Mikrofilter nach 300 Stunden ausgewechselt werden. Der Service sollte nie im Zonenbereich erfolgen

belastung sollte nach 4 Monaten kontrolliert werden, ob der Filterwechsel in kürzeren Intervallen durchgeführt werden muss.

Überprüfen Sie die elektrischen Komponenten, Dichtungen und die Potentialausgleich-Kabel regelmäßig auf Schäden. Motoreinheit Im zuge der jährlichen Wartung müssen die Filter im Motorgehäuse getauscht werden (Art. Nr. 432123)). Das Auswechseln dieser Teile sollte von Dustcontrol eingeschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Diese Filter sind Teil des Explosionsschutzes. Bei hoher StaubDC 1800/2800 EX - 17

Part No 94119/9496-B


Wartung Filtertausch: s. Ersatzteile Art nr. 42027 und 42028. Entfernen Sie die Motoreinheit. Danach können die Filter nach oben abgezogen werden. Bei Bedarf kann ein Plastiksack über den Zyklon gestülpt werden um einen Staubaustritt zu vermeiden. Beim Filtertausch sollte auf den Zustand der Dichtungen geachtet werden. Eine beschädigte Dichtung kann zum Austritt von gesundheitsgefährlichem Staub führen. Verwenden Sie nie beschädigte Dichtungen oder Fremdfilter. Es ist darauf zu achten, dass der Mikrofilter ordentlich am Motorgehäuse aufgesteckt wird. Die Zulassungen für Abscheider von gesundheitsgefährlichen Stäuben schreiben die Verwendung von Originalfiltern vor. Verwenden Sie nur Originalteile. Prüfen Sie die elektrischen Kabel regelmäßig auf Schäden. Der DC 1800/2800 EX sollte mindesten einmal pro Jahr auf seine Funktionen überprüft werden. Verschlissene Teile müssen ausgetauscht werden. Überlastschutz Die Maschine ist mit einer Wache von Überhitzung ausgestattet. Wenn die Motoreinheit durch übermäßige Einschränkung oder Überlastung ist über 55 ° C, um den Motor auszuschalten. In diesen Situationen ist es wichtig, die Ursache der Überhitzung, bevor Sie starten zu untersuchen. Schalten Sie ab und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist (bis zu 30 min).

Zubehör Bezeichnung

Art. Nr

Feinfilter, Polyester mit integrierend Filterschutz Mikrofilter Saugschlauch 38, ESD-Zertifiziert Anschlussmuffe 50/38 ESD-Zertifiziert

42028 42027 2012E 2108E

Bezeichnung Anschlusshülse 38/38 drehbar ESD-Zertifiziert Bodendüse 370 A-38 ESD-Zertifiziert

Art. Nr

2114E 7235E

Sonstiges Zubehör siehe Dustcontrol-Katalog. 2011-08-24

DC 1800/2800 EX - 18

Part No 94119/9496-B


Gewährleistung Die Gewährleitungszeit beträgt 2 Jahre (bei EinschichtBetrieb) und bezieht sich auf Fabrikationsfehler. Die Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Maschine vorschriftsgemäß eingesetzt und gewartet wird.

Für betriebsbedingten Verschleiß wird keine Haftung übernommen. Die Geräte dürfen nur von Dustcontrol und seinen autorisierten Werkstätten repariert werden, ansonsten erlischt der Garantie.

Problem

Fehler

Massnahme

Der Motor läuft nicht.

Kein Stromanschluss. Liegt die Betriebstemperatur über 55°C wurde der Überhitzungsschutz ausgelöst.

Strom anschließen. Service bestellen. Untersuchen Sie den Sauger auf Verstopfung (bis zu 30 Minuten Wartezeit).

Der Motor bleibt sofort nach dem Start stehen.

Falsche Sicherung. Liegt die Betriebstemperatur über 55°C wurde der Überhitzungsschutz ausgelöst.

Sicherung tauschen. Service bestellen.

Der Motor läuft, aber die Maschine saugt nicht.

Kein Saugschlauch angeschlossen. Schlauch verstopft. Der Behälter ist nicht dicht installiert.

Schlauch anschließen.

Loch im Saugschlauch. Filter verstopft. Saugschlauch zu lang oder zu schmal. Schlauch teilweise verstopft.

Schlauch austauschen. Reinigen oder austauschen. Schlauch austauschen.

Oberteil der Maschine falsch montiert. Im Zyklon hat sich Staub abgesetzt.

Befestigen Sie das Motoroberteil korrekt. Deckel abnehmen und den Zyklon reinigen.

Beide Filter sind beschädigt oder haben sich gelockert. oder haben sich gelockert.

Kontrollieren und gegebenenfalls Filtertausch.

Der Motor läuft, aber die Maschine saugt schlecht.

Die Maschine bläst Staub aus.

Schlauch reinigen. Arretieren Sie den Behälter neu.

Schlauch reinigen.

Service bestellen.

Abnormale Geräuschentwicklung der Maschine.

DC 1800/2800 EX - 19

Part No 94119/9496-B

DEUTSCH

FEHLERSUCHE


Conditions de sécurité Lisez toutes les instructions avant d´utiliser la machine et mettez à l´abri ces instructions.

6.

Mesure importante Pendant le nettoyage et l´entretien sur la machine, le cordon électrique devra être débranché. Service ne doit jamais être effectuées à l’intérieur de la zone. Bloc moteur ne peut être ouverte par le contrôle de la poussière ou de personnel spécialement formé. Une mauvaise installation comporte des risques d’explosion.

7.

Entretien de la machine Garder la machine propre et exempts de dépôts de poussière. Vérifier que le flexible est entier, et que les joints sont restés étanches. Garder les poignées sèches et libres de toute huile et graisse.

8.

Vérification de l´état de la machine Avant toute utilisation de la machine, il devra être vérifié avec précautions que la machine est en bon état de marche. Si il y a des pièces endommagées, celles-ci devront être réparées par un centre de maintenance autorisé Dustcontrol.

Attention! Pendant l´utilisation de machines élec-triques, les précautions de sécurité de base devront être suivies pour réduire les risques de feu, les décharges électriques et les blessures corporelles. X. Le connecteur fourni ((IP67) est conçu pour être raccordé à l’extérieur de la zone. Le raccordement électrique à l’intérieur de la zone devrait être remplacé par le connecteur de la demande approuvée, la version. 1.

Important! No particules chaudes ou incandescentes peuvent être aspirés avec l’appareil. La machine ne doit pas être utilisé pour les explosifs, instables ou des particules de poussière ou poryfora d’énergie minimale d’inflammation (MIE) < 1mJ. - AVERTISSEMENT Les opérateurs doivent être dûment instruits sur l’utilisation de ces machines. - AVERTISSEMENT Cette machine est à usage à sec seulement. - ATTENTION Cette machine est pour une utilisation en intérieur. - ATTENTION Cette machine doit être entreposé à l’intérieur seulement.

2.

Zone de travail Ne pas exposer la machine sous la pluie. Ne pas l´utiliser dans des endroits humides ou en présence de liquides ou gaz inflammables.

3.

Surchauffe Ne laisser jamais la machine tourner en continu inutilement. Entièrement étranglé comporte un risque de surchauffe. Suivre toujours les règlementations particulières aux matières avec lesquelles vous travaillez. Ne pas utiliser la machine pour des travaux non conformes à l´emploi normal de la machine.

4.

5.

Blessures corporelles Ne jamais laisser la succion venir au contact avec des parties du corps. Le fort effet de suc-cion peut endommager les vaisseaux sanguins de la peau. Ne pas réparer les composants élec-triques soi-même, mais prendre une personne qualifiée. Des erreurs peuvent causer des bles-sures. Lire attentivement toutes les précautions d´usage. Prendre soin du cordon électrique Le connecteur n’est pas sorti lorsque la machine est en marche ou lorsque la concentration de poussières dans l’air peut être explosif. Ne jamais tirer la machine par son cordon électrique. Protéger le cordon contre les chocs et les objets coupants. La machine ne peut être utilisée s’il ya des dommages.

2011-08-24

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, il est l’agent de service ou des personnes qualifiées afin d’éviter un danger. 9

Transport Lors du transport de la machine de toute autre manière que de faire rouler le réservoir doit être vidé.

10. Attention! Utiliser uniquement les accessoires et les pièces détachées qui sont disponibles dans le catalogue Dustcontrol. Seuls sucer ccessoires des performances antistatiques ou en métal peuvent être utilisés. Si vous utilisez des pièces défectueuses ou contrefaites (spécialement les filtres), la machine pourrait rejeter de la poussière nocive qui pourrait causer des dommages corporels. Le sac en plastique ne doivent pas être utilisés pour la machine. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’ils n’aient beengiven supervision ou des instructions quant à l’appareil par une personne responsable de leur safety.Children doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Cette machine est destinée à des fins commerciales, par exemple dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et entreprises de location. DC 1800 EX La machine a été concu pour une charge maximale de 40 Kg. Toute surcharge peut causer des dégâts.

DC 1800/2800 EX - 20

Part No 94119/9496-B


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HxlxL Poids Entrée Conteneurs Longueur flexible max Flux à l’entrée ouverte Dépression Maximum Puissance Surface filtrante, filtre fin Degré de filtration, filtre fin, EN 60335-2-69, Class M Surface filtrante, microfiltre Degré de filtration, microfiltre EN 1822-1 EN 60335-2-69, Klass H) Niveau sonore */

DC 1800 EX 740x380x380 mm 10 kg φ 50 mm 20 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

DC 2800 EX 1100 x 440 x 550 mm 19 kg φ 50 mm 40 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

99,9 % 0,85 m2

99,9 % 0,85 m2

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

*/ Niveau sonore à 1,6 m de hauteur et 1 m de distance en accord avec la norme DIN EN ISO 3744 dans un espace libre et à flux maximum.

kPa

Génération de pression et flux d`air

25 20 15 10 5 0

50

100 150 200 m3/h

Le DC 1800/2800 EX est, en dépit de sa taille compacte, une machine Dustcontrol de grande capacité. Il est stable, solide et fiable. Le DC 1800/2800 EX devrait être utilisé pour l’aspiration et la séparation des poussières sèches. Il est spécialement conçu pour les industries où il ya risque d’explosion. protection contre les explosions repose principalement sur l’enceinte de l’équipement électrique et toutes les parties en contact avec le potentiel de la poussière est plafonné ou dissipatif. La machine peut être utilisée pour des températures d’entrée entre +10 et +40 degrés Celsius. Il est idéal pour l’extraction point sur la plupart des types de machines-outils à main et convient aussi excellent pour passer l’aspirateur industriel. L’aspirateur est une mesure importante pour réduire la couche de poussière et de réduire ainsi le risque d’explosion. Le système d’aspiration fonctionnent sous une pression négative (aspiration) qui entraîne l’air à travers corps d

’aspiration / buse, tuyauteries, et ainsi de collecteurs de poussière. séparation grossière se produit dans l’unité de cyclone, qui est une séparation très efficace de toutes les poussières grossières. La poussière fine est séparée dans le dispositif des fichiers de la cartouche. Le matériel est séparé collectées dans des conteneurs pendant le cyclone. Le filtre est purgée à l’impulsion de l’air qui donne le filtre extra fin longue durée de vie tout en préservant la capacité d’aspiration. ATEX La machine et accessoires pour utilisation dans les zones classées en zone 22 selon 99/92/CE, qui est utilisé avec de la poussière non-conductrice.

II 3D T 85o

DC 1800/2800 EX - 21

Part No 94119/9496-B

FRANCAIS

Description


Fonctionnement Toujours vérifier que le matériel et les câbles électriques pour la liaison équipotentielle n’est pas endommagé et que tous les accessoires sont antistatiques. Le DC 1800/2800 EX est maintenant équipé d’un témoin lumineux de colmatage du filtre qui indique à quel moment il est nécessaire de nettoyer ou de changer le Filtre. Note que l’examen nécessite tuyau avec ”open” buse ci-joint, tel qu’un tube à la main. Le filtre est généralement nettoyé une ou deux fois par jour pour un fonctionnement normal. L’unité doit être en fonctionnement pour exécuter le nettoyage du filtre. Enlevez l’accessoire de nettoyage du flexible et pressez l’embout plastique contre le bouchon noir positionné sur la cage de rejet d’air de l’unité afin qu’une pression maximale soit créée dans le cyclone. Ouvrez la tirette sur le côté de l’unité trois à six fois. Cette impulsion inversée de l’air nettoie le filtre. Si le témoin lumineux du filtre est le même après le nettoyage du filtre, il est temps de remplacer les filtres - voir la section «Service» ci-dessous. Le récipient doit être vidé pendant le cyclone quand il est rempli à environ 2 / 3. Retirer lorsque les deux éléments de fi xation et retirez le récipient. Soyez conscient que la vidange du réservoir peut poser un danger d’explosion, c’est à dire que des atmosphères explosives peuvent se produire et que la charge statique peut être générée par le frottement des particules contre le récipient. Pour les mesures appropriées pour assurer CENELEC TR 50404. Lorsque le réservoir est monté sur le dépoussiéreur est un sauteur spännlåsens ont un bon contact avec le rebord vers le haut.

Entretien Durant le nettoyage et la maintenance de la machine, celle-ci devra être déconnectée électriquement. Service ne doit jamais être à l’intérieur de la zone. DC EX 1800/2800 devra être testé au moins une fois par an parce que c’est une machine de la poussière et les environnements explosifs dangereux. Vérifiez qu’il n’ya pas de dommages à l’équipement électrique, les phoques et les câbles pour la liaison équipotentielle. Les pièces usées doivent être remplacées. Ne jamais compromettre la fonction et la longévité. Utilisez uniquement des pièces d’origine.

2011-08-24

Bloc moteur Dans le cadre de l’examen annuel devrait inclure des filtres spéciaux dans le remplacement de l’unité du moteur (pièce n ° 432123)). Ce ne peut être faite par le contrôle de la poussière ou par du personnel spécialement formé, car la fonction est une partie importante de la protection contre les explosions. Si la machine est utilisée dans un environnement avec des charges de poussières en continu ne peut donc ces filtres doivent être remplacés plusieurs fois par an. Que dans ce cas du personnel qualifié de vérifier l’état du filtre après quatre mois d’utilisation pour déterminer l’intervalle de service approprié.

DC 1800/2800 EX - 22

Part No 94119/9496-B


Entretien Protection contre les surcharges La machine est équipée d’un gardien de surchauffe. Si le bloc moteur due à une restriction excessive ou de surcharge est plus 55oC à couper le moteur. Dans ces situations, il est important d’étudier la cause de la surchauffe avant d’essayer de redémarrer. Eteignez et débranchez le cordon d’alimentation, attendre que le moteur a refroidi (jusqu’à 30 min).

Changement du filtre: Voir des pièces detachees Art nr. 42027 et 42028. Le filtre fin devra être changé au moins une fois par an ou quand il ne peut plus être purgé propre (voir «Fonctionnement» ci-dessus). Microfiltre HEPA, celui-ci devra être changé toutes led 300 heures de fonctionnement. Utilisez une protection respiratoire et intervenez lors de cette opération dans une zone protégée. Le filtre usé devra être mis en décontamination et retraité selon les normes industrielles en vigueur. Utilisez uniquement des pièces d’origine pour tout remplacement.

FRANCAIS

Démontez la tête de la machine. Tirez le filtre fin vers le haut d’un coup pour le sortir du cyclone. Quand c’est nécessaire, un sac plastique paut être placé audessus du filtre lors de son changement. Le filtre usé va directement dans le sac pour éviter de répandre de la poussière. Durant le changement du filtre, vérifier le joint du filtre. Un joint endommagé peut provoquer le rejet de poissière dangereuse. Ne jamais utiliser de vieux joints ou de filtres d’occasion. Retirez le Microfiltre HEPA à partir du siège de l’unité à moteur en tirant et en se tortillant. Le nouveau Microfiltre HEPA sont mis là et s’en tenir à la friction. Pour un moteur à vide moyenne est typiquement > 10 000 heures.

Accessoires Description

Part no

Description

Part no

Filtre fin, polyester Microfiltre Flexible 38, ESD certifié Raccord D 50/38 ESD certifié

42028 42027 2012E 2108E

Embout 38/38 tournant ESD certifié Suceur de sols avec caoutchouc 370 A-38 ESD certifié

2114E 7235E

Autres accessoires, voir le catalogue Dustcontrol.

DC 1800/2800 EX - 23

Part No 94119/9496-B


Garantie La période de garantie pour cette machine est de 2 ans, pièces et main d´oeuvre hors pièces d´usure. La garantie est valide sous les conditions que la machine est utilisée dans des conditions normales de travail, pour lesquelles elle a été définie et si elle est conve-nablement entretenue.

La maintenance accomplie par d´autres que Dustcontrol ou que par un agent mandaté, annule automatiquement la garantie. Aucune autre garantie express ou implicite n´est applicable.

PROBLÈMES ET INTERVENTIONS Problème

Défaut

Solution

Moteur ne démarre pas.

Machine non connectée. Est-ce la température de fonctionnement de 55 ° C, la protection contre les surcharges est éteint.

Vérifier connections. Ordre de service.

Le moteur s´arrète aprés le démarrage.

Mauvais fusible. Est-ce la température de fonctionnement de 55 ° C, la protection contre les surcharges est éteint.

Circuit correct. Ordre de service.

Pompe fonctionne mais flexible non connecté.

Flexible n’est pas connecté. Flexible bouché. Le conteneur n’est pas installé correctement.

Connecté le flexible. Nettoyer le flexible Installer le conteneur.

Pompe tourne mais peu d´aspiration.

Trou dans le flexible. Filtre bouché. Flexible trop long ou trop petit. Le tuyau est plié. Haut machine est montée de manière incorrecte. Poussière bloquée dans le cyclone.

Changer ou réparer le flexible. Nettoyer ou le changer. Dévriller le flexible. Vérifiez et gratuit. Régler le montage.

Machine recrache la poussière.

Filtre perforé ou pas installé.

Vérifier le et changer si nécessaire.

Son anormal dans la machine.

Matière étrangère dans la pompe.

Appelez nous.

2011-08-24

DC 1800/2800 EX - 24

Ouvrer le cyclone et nettoyer le.

Part No 94119/9496-B


Veiligheidsvoorschriften 6.

Belangrijke maatregel Tijdens het schoonmaken of het onderhouden van de machine dient de stroomtoevoer onderbroken te zijn door de stekker uit het contact te nemen en dient u ervoor te zorgen dat iemand anders deze niet onverhoopt kan aansluiten. Service mag nooit worden uitgevoerd binnen de zone. Blok kan worden geopend door de controle van de stof of speciaal opgeleid personeel. Onjuiste installatie bestaat explosiegevaar.

7.

Onderhoudt de machine met zorg Hou de machine schoon en vrij van stof deposito’s. Zorg dat de slang onbeschadigd is en dat alle aansluitingen en pakkingen dicht zijn. Volg de instructies. Zorg dat de handvaten niet besmeurd zijn met olie of smeer.

8.

Controle op beschadiging Voor elk gebruik van de machine moet deze eerst zorgvuldig worden nagekeken op eventuele beschadigingen. Indien er beschadigingen geconstateerd worden, moeten deze eerst gerepareerd worden door een door Dustcontrol gemachtigd servicecentrum.

Waarschuwing! Bij gebruik van elektrische machines moeten altijd de standaard veiligheidsvoorschriften opgevolgd worden om risico’s als brand, elektrische schokken en verwondingen te verkleinen. Deze houden in: X. De meegeleverde connector ((IP67) is ontworpen om te worden aangesloten op de buitenkant van het gebied. De elektrische aansluiting binnen de zone moet worden vervangen door de connector van de goedgekeurde versie van de applicatie. 1.

2.

Belangrijk! Geen hete of gloeiende deeltjes kunnen worden gezogen met het apparaat. De machine mag niet worden gebruikt voor explosieven, onstabiel of stofdeeltjes of poryfora minimum ontstekingsenergie van (MIE) <1 mJ. WAARSCHUWING! De gebruiker moet voldoende worden geïnstrueerd over het gebruik van deze machines. - WAARSCHUWING! Deze machine is alleen voor droge gebruiken. - LET OP: Deze machines mag alleen binnenshuis worden gebruikt. - LET OP: Deze machine zal alleen binnenshuis worden opgeslagen. Werkplek Stel de machine niet bloot aan vocht en regen. Gebruik de machine niet in vochtige of natte omgeving of in de nabijheid van licht ontbrandende vloeistoffen of gassen.

3.

Overbelasting Laat de machine nooit onbelast draaien. Onbelast draaien een risico van oververhitting. Volg altijd de voorschriften die van toepassing zijn op het materiaal waarmee wordt gewerkt zoals. Gebruik de machine niet voor doeleinden, waarvoor deze niet bestemd is.

4.

Lichamelijke verwondingen Laat de afzuiging nooit in direct contact komen met het lichaam. De sterke zuiging kan de bloedvaten in de huid beschadigen. Repareer de elektrische onderdelen nooit zelf, maar zorg dat een gekwalificeerd persoon dit doet. Fouten kunnen verwondingen veroorzaken. Zie ook het onderdeel waarschuwing.

5.

Misbruik het aansluitsnoer niet De connector is niet uitgetrokken wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of wanneer de stofconcentratie in de lucht kan explosief zijn. Trek de machine nooit voort d.m.v. het aansluitsnoer. Hou het aansluitsnoer uit de buurt van hitte en scherpe randen. De machine mag niet gebruikt worden als er schade is.

Als het netsnoer beschadigd is, moet worden vervangen door de fabrikant is het de officier van dienst of gekwalificeerd om gevaar te voorkomen. 9

Vervoer Bij het transport van de machine op een andere manier dan de container roll worden geleegd.

10. Waarschuwing! Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen van Dustcontrol. U vindt deze in de Dustcontrol catalogus. Alleen antistatische of metalen zuigaccessoires mogen worden gebruikt. Wanneer verkeerde onderdelen of niet originele onderdelen worden gebruikt, kan er mogelijk gezondheidsgevaarlijk stof vrijkomen, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken. De plastic zak mag niet worden gebruikt om de machine. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of psychische, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij beengiven toezicht of instructie over het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun safety.Children moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij niet spelen met de camera. Deze machine is ontworpen voor commerciële doeleinden, zoals hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuur bedrijven. DC 1800 EX De machine is gemaakt voor een maximum gewicht van 40 kilogram. Een zwaardere lading kan schade toe brengen aan het product.

DC 1800/2800 EX - 25

Part No 94119/9496-B

NEDERLANDS

Lees voor het eerste gebruik alle instructies voor het bedienen van de machine zorgvuldig en bewaar deze instructies.


TECHNISCHE GEGEVENS HxBxL Gewicht Inlaat Container Slanglengte Maximum capaciteit Maximum onderdruk Vermogen Fijnfilter polyester oppervlak Afscheidingsgraad EN 60335-2-69, Class M Microfilter oppervlak Afscheidingsgraad microfilter EN 1822-1 EN 60335-2-69, Klass H Geluidniveau */

DC 1800 EX 740x380x380 mm 10 kg X 50 mm 20 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

DC 2800 EX 1100 x 440 x 550 mm 19 kg φ 50 mm 40 l 5m 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

99,9 % 0,85 m2

99,9 % 0,85 m2

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

*/ Geluidsniveau op 1,6 meter hoogte en 1 meter afstand, volgens de DIN EN ISO 3744 in een vrije omgeving en een maximale airflow.

Vacuüm capaciteit

kPa 25 20 15 10 5 0

50

100 150 200 m3/h

Beschrijving De DC 1800/2800 EX zal worden gebruikt voor het opzuigen en filteren van droge stof. Het is speciaal ontworpen voor industrieën waar sprake is van explosiegevaar. Explosieveiligheid voornamelijk gebaseerd op de behuizing van elektrische apparatuur en alle onderdelen in contact met de stof potentieel is afgetopt of dissipatieve. De machine kan worden gebruikt voor de inlaat temperaturen tussen +10 en +40 graden Celsius. Het is ideaal voor puntafzuiging op de meeste soorten in de hand gehouden werktuigmachines en is tevens geschikt voor industriële uitstekende stofzuigen. Stofzuigen is een belangrijke maatregel om het stof te verminderen en zodoende het risico van een explosie. De zuig-systeem te bedienen onder negatieve druk (afzuiging) die rijdt door middel van lucht aanzuiging 2011-08-24

behuizing / mondstuk, slang-systemen en op verzamelaars en stof. Grof scheiding vindt plaats in de cycloon eenheid, die is een zeer efficiënte scheiding van de grovere stof. Het fijne stof wordt afgescheiden in de device-bestanden cartridge. Het afgescheiden materiaal wordt verzameld in containers tijdens de cycloon. Het filter wordt gespoeld met lucht signaal dat het fijne filter zorgt voor extra lange levensduur met behoud van de zuigkracht. ATEX De machine en toebehoren geschikt voor gebruik in gebieden ingedeeld in zone 22 volgens 99/92/EG, die wordt gebruikt met niet-geleidende stof.

II 3D T 85o

DC 1800/2800 EX - 26

Part No 94119/9496-B


Bediening Altijd dat elektrische apparatuur en kabels controleren potentiaalvereffening onbeschadigd is en dat alle accessoires antistatisch zijn. De filter zal bij normaal gebruik over het algemeen één à twee keer per dag moeten worden schoongemaakt. Merk op dat de herziening vereist slang met ”open bijgevoegde” straalpijp, zoals een hand buis. De unit moet aan staan wil de filter schoongemaakt kunnen worden. Haal de slang van de zuigpijp en druk de slang tegen de zwarte stop op de achterkant van de unit, zodat er een maximale onderdruk in de cycloon ontstaat. Open de klep aan de zijkant van de unit drie tot zes keer. Deze omkering van de luchtstroom, maakt de filter schoon. Na het reinigen moet de unit even worden uitgezet, zodat de stof in de opvangzak kan vallen. Als het filter lampje brandt zelfs na reiniging van het filter, is het tijd om filters te vervangen - zie ”Service” hieronder. De container moet worden geleegd tijdens de cycloon als het gevuld is tot ongeveer 2 / 3. Verwijder toen de twee bevestigingsmiddelen en de container te verwijderen. Wees ervan bewust dat het legen van de container kan een explosie gevaar, dat wil zeggen dat explosieve atmosferen kunnen voorkomen vormen en dat de statische lading kan worden opgewekt door de wrijving van de deeltjes tegen de container. Voor de nodige maatregelen om ervoor te zorgen CENELEC TR 50404. Wanneer de container is gemonteerd op de stofafzuiging is spännlåsens jumper hebben goed contact met de vensterbank aan de top.

Tijdens het schoonmaken en service aan de unit, moet de elektrische aansluiting altijd uit de stroomvoorziening zijn verwijderd. Service mag nooit worden binnen de zone. DC 1800/2800 EX moet worden prestaties minstens eenmaal per jaar, want het is een machine voor de gevaarlijke stof en explosieve omgevingen. Controleer of er geen schade aan elektrische apparatuur, zeehonden en kabels voor potentiaalvereffening. Versleten onderdelen moeten worden vervangen. Nooit ten koste van de functie en levensduur. Gebruik alleen originele onderdelen.

Motor-eenheid In combinatie met de jaarlijkse evaluatie moet ook speciale filters in de motor Unit Replacement (deel nr. 432123)). Dit mag alleen worden gedaan door de Dust Control of door opgeleid personeel vooral omdat de functie is een belangrijk onderdeel van de explosieveiligheid. Als de machine wordt gebruikt in een omgeving met voortdurende stofladingen dus kunnen deze filters moeten worden vervangen meerdere malen per jaar. Laat in dit geval gekwalificeerd personeel Controleer of het filter staat na vier maanden van het gebruik van passende service-intervallen vast te stellen.

DC 1800/2800 EX - 27

Part No 94119/9496-B

NEDERLANDS

Service


Service Bescherming tegen overbelasting De machine is uitgerust met een bewaker van oververhitting. Als de motorunit te wijten aan overdreven beperking of overbelasting is dan 55° C om de motor uit te schakelen. In deze situaties is het belangrijk om de oorzaak van de oververhitting te onderzoeken voordat je probeert om opnieuw te starten. Uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact, wacht tot de motor is afgekoeld (tot 30 min).

Filtervervanging: Zie onderdelen Art. Nr. 42027 en 42028. De fijnfilter moet minstens één keer per jaar vervangen worden of wanneer het niet meer kan worden schoon gespoeld (zie ”Bediening” hierboven). HEPA filter, moet deze filter iedere 300 draaiuren vervangen worden. Gebruik tijdens vervanging een mondkap en doe dit alleen in een afgesloten ruimte. De gebruikte filter moet afgesloten en op een juiste en schone manier weggegooid worden zoals plaatselijk is voorgeschreven. Gebruik alleen originele onderdelen voor de vervanging. Verwijder de motorkop. Til de fijnfilter rechtop uit de cycloon. Geadviseerd wordt een plastic zak over de cycloon te plaatsen, zodat het filter stofvrij kan worden vervangen. Op deze manier wordt de filter direct in de zak getild. Controleer tijdens de vervanging van de filter, de pakking van de filter. Een beschadigde pakking kan namelijk leiden tot vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Gebruik nooit oude pakkingen of filters van andere fabrikaten. Gebruik alleen originele Dustcontrol onderdelen, zodat de unit geschikt blijft voor de afzuiging van gevaarlijke stoffen. Verwijder het HEPA-filter van de zetel van de motorunit door trekken en wiebelen. De nieuwe HEPA-filters zijn er aan de stok met en wrijving. De levensduur van de originele > 10 000 draaiuren.

Accessoires Beschrijving

Onderdeel nr.

Fijnfilter, polyester met geïntegreerde filter afsluiter Microfilter Zuigslang 38, ESD-gecertificeerd Koppeling 50/38 ESD-gecertificeerd

42028 42027 2012E 2108E

Beschrijving

Onderdeel nr.

Aansluiten mouw 38/38 draaibare ESD-gecertificeerd Vloerborstel 370 A-38 ESD-gecertificeerd

2114E 7235E

Voor andere accessoires, zie de Dustcontrol catalogus. 2011-08-24

DC 1800/2800 EX - 28

Part No 94119/9496-B


Garantie De garantie is twee jaar geldig en dekt fabrieksfouten. De garantie is alleen geldig indien het apparaat wordt gebruikt onder normale omstandigheden voor datgene waar het voor ontworpen is en indien het goed wordt onderhouden.

De normale slijtage van het apparaat valt niet onder deze garantie. De garantie vervalt indien service wordt uitgevoerd door anderen dan Dustcontrol, of door Dustcontrol gemachtigde vertegenwoordigers. Andere garantiebepalingen zijn niet van toepassing.

PROBLEEMOPLOSSINGEN Probleem

Oorzaak

Motor wil niet starten.

Machine is niet aangesloten. Maak de aansluiting. Is de bedrijfstemperatuur van Bestel dienst. 55 ° C, de bescherming tegen overbelasting is uitgeschakeld.

De motor stopt direct na het opstarte.

Incorrecte zekering.

Ventilator draait, maar geen afzuiging.

Slang niet aangesloten Slang verstopt.

Vervang deze door juiste zekering. Is de bedrijfstemperatuur van Bestel dienst. 55 ° C, de bescherming tegen overbelasting is uitgeschakeld.

Machine blaast stof

Gat in de slang. Verstopt filter. Slang te lang of te smal. Knik in de slang. De bovenkant van de machine is verkeerd gemonteerd. Cycloon zit vol met stof.

Filter is lek of zit los.

Abnormaal geluid van de machine.

Sluit de slang aan. Zoek en verwijder de verstop ping. Installeer container.

Vervang of repareer slang. Maak filter schoon of vervang. Vervang slang. Controleer en verhelp. Monteer correct.

Haal de bovenkant van de machine en maak schoon. Controleer filter en vervang indien nodig. Haal een gekwalificeerd per soon erbij.

DC 1800/2800 EX - 29

Part No 94119/9496-B

NEDERLANDS

De container is niet goed geïnstalleerd. Ventilator draait, maar minimale afzuiging.

Oplossing


Consideraciones de seguridad 6.

Medidas importantes Antes de limpiar la maquina o hacerla el mantenimiento desconectar el cable de alimentación eléctrica. Servicio no se debe realizar dentro de la zona. Bloque puede ser abierto por el control de polvo o de personal especialmente capacitado. La instalación incorrecta conlleva un riesgo de explosión.

X. El conector que se suministra ((IP67) está diseñado para ser conectado con el exterior de la zona. La conexión eléctrica dentro de la zona debe ser reemplazado por el conector de la versión de la aplicación aprobada.

7.

Mantener la maquina en condiciones Mantenga las herramientas limpias y libres de depósitos de polvo. Seguir la normas pertinentes conforme al material que esté aspirando. Seguir las instrucciones locales.

1.

8.

Chequear daños Chequear la máquina regularmente para comprobar posibles daños. Si hay alguna parte dañada deberia ser reparada por un centro autorizado de Dustcontrol.

Leer todas las instrucciones antes de empezar a trabajar con esta máquina. ;Atención! Cuando se utilizan máquinas eléctricas, las precauciones básicas de seguridad deberían ser siempre dirigidas a reducir el riesgo de incendios, cortocircuitos y daños al personal incluyendo lo siguiente:

2.

3.

4.

5.

¡Importante! No aspirar con la máquina ninguna partícula caliente o incandescente. La máquina no debe ser utilizado para explosivos, inestable o partículas de polvo o de energía poryfora mínima de ignición (MIE) <1 mJ. - ATENCIÓN Los operadores deberán estar debidamente instruido sobre el uso de estas máquinas. - ATENCIÓN Esta máquina es para uso en seco. - ATENCIÓN Esta máquina es para uso en interiores. - ATENCIÓN Esta máquina se almacena sólo en interiores. Medio ambiente en el área de trabajo Mantener el área de trabajo alrededor de la unidad central de aspiración limpia. No almacenar o estocar productos liquidos inflamables cerca de la máquina. Sobrecarga Si existe alguna señal de alarma deberia chequearse cuidadosamente para ver que la máquina no esté dañada. Totalmente sofocado un riesgo de sobrecalentamiento.Si hay partes dañadas deberian de ser reparadas por un servicio autorizado de Dustcontrol. Seguir siempre las regulaciones pertinentes al material con el que se está trabajando. No usar la máquina para propósitos distintos para el que está diseñada. Daños a personas ;Atención! Presión negativa muy alta Nunca arrancar el aspirador sin tener conectado el conducto de aspiración. Nunca poner en contacto con la entrada de aspiración ninguna parte del cuerpo por ejemplo una mano. La bomba genera una presión negativa muy alta. Se pueden causar daños muy serios. Atención - salida de aire caliente. La impulsión del aire puede estar muy caliente. No tirar del cable El conector no se saca cuando la máquina está encendida o cuando la concentración de polvo en el aire pueden ser explosivas. Nunca tirar de la maquina desde el cable. Mantener el cable lejos de fuentes de calor y superficies cor-tantes. La máquina no se pueden usar si hay algún daño. 2011-08-24

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas con el fin de evitar situaciones de peligro. 9

Transporte Al transportar la máquina de cualquier otra forma de tirar el envase deberá ser vaciado.

10. Atención Usar sólo accesorios y partes referenciadas en el catálogo de Dustcontrol. Utilizar solo accesorios antiestáticos o de metal. Cuando no se utilizan recambios originales especificamente o especialmente en los filtros las fugas de polvo podrían ocurrir y causar daños a la salud. La bolsa de plástico no deben utilizarse para la máquina. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan beengiven uso supervisados o instruidos acerca del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Esta máquina está diseñada para uso comercial, por ejemplo en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler. DC 1800 EX La máquina está construida para un peso máximo total de 40 Kg. Cargas superiores pueden causar daños.

DC 1800/2800 EX - 30

Part No 94119/9496-B


AltoxAnchoxFondo Peso Entrada Longitud manguera Contenedor Caudal Máximo Máxima presión negativa Potencia Superficie filtro fino de poliéster Grado de separación filtro fino, EN 60335-2-69, Class M Superficie microfiltro Grado de separación, microfiltro EN 1822-1 EN 60335-2-69, Klass H Nivel sonoro

DC 1800 EX 740x380x380 mm 10 kg φ 50 mm 5m 20 l 185 m3/h 25 kPa 1300 W 1,5 m2

DC 2800 EX 1100 x 440 x 550 mm 19 kg φ 50 mm 5m 40 l 185 m3/h

99,9 % 0,85 m2

99,9 % 0,85 m2

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

HEPA H13 99,995 % 70 dB(A)

* / Nivel sonoro a la altura de 1,6 m y 1 m de distancia de acuerdo a DIN EN ISO 3744 en el espacio libre y en el flujo de aire máximo.

ESPAÑOL

DATOS TÉCNICOS

1300 W 1,5 m2

kPa

Capacidad del productor de Vacío

25 20 15 10 5 0

50

100 150 200 m3/h

Descripción El DC 1800/2800 EX es, a pesar de su tamaño compacto, una máquina Dustcontrol plena capacidad. Es estable, resistente y fiable. La DC 1800/2800 EX se utilizarán para la succión y la separación de polvo seco. Está especialmente diseñado para las industrias donde hay riesgo de explosión. Protección contra explosiones basado principalmente en la caja de equipos eléctricos y todas las partes en contacto con la posibilidad de polvo está tapada o disipativas. La máquina se puede utilizar para temperaturas de entrada entre +10 y +40 grados centígrados. Es ideal para la extracción de punto en la mayoría de tipos de máquinas herramientas de mano y es adecuado también es excelente para limpiar con la aspiradora industrial. Pasar la aspiradora es una medida importante para reducir el polvo y reducir así el riesgo de explosión.

ración y la boquilla, el tubo de sistemas, y sobre y colectores de polvo. separación grueso se produce en la unidad del ciclón, que es una separación muy eficiente de todo el polvo más grueso. El polvo fino se separa en los archivos de dispositivo cartucho. El material separado se recoge en los contenedores durante el ciclón. El filtro se purga con impulso de aire que da el filtro fino larga vida extra al mantenimiento de la capacidad de succión. ATEX La máquinas y accesorios adecuados para su uso en áreas clasificadas como zona 22, según 99/92/CE, que se utiliza con el polvo no conductor.

II 3D T 85o

El sistema de aspiración funcionará bajo presión negativa (succión) que impulsa el aire a través de la carcasa de aspiDC 1800/2800 EX - 31

Part No 94119/9496-B


Funcionamiento Compruebe siempre que el equipo eléctrico y los cables para igualar los potenciales daños y que es de todos los accesorios son antiestáticas. El DC 1800/2800 EX está equipado con una lampara que avisa de cuando es necesario limpiar o cambiar el filtro. Tenga en cuenta que requiere la revisión de la manguera con “abrir” la boquilla adjunto, como un tubo de la mano. El filtro se limpia una o dos veces al día en uso y condiciones normales. La unidad debe estar en funcionamiento para hacer la limpieza. Retirar la manguera de aspiración del tubo de limpieza de suelos y conectar la manguera en el tope negro en la salida de aire de esta forma se crea la máxima presión negativa en el ciclón. Abrir la compuerta que se encuentra en el lateral de la unidad entre 3 y 6 veces. Los impulsos de aire inverso limpiarán el filtro. Si la luz indicadora está encendida incluso después de limpiar el filtro, es hora de cambiar los filtros - ver “Servicio” a continuación. El contenedor debe ser vaciado durante el ciclón, cuando se llena hasta aproximadamente 2/3. Retirar cuando los dos tornillos y retire el recipiente. Tenga en cuenta que el vaciado del contenedor puede suponer un riesgo de explosión, es decir, que pueden formarse atmósferas explosivas y que la carga estática puede ser generada por la fricción de partículas contra el envase. Para las medidas adecuadas para garantizar CENELEC TR 50404. Cuando el recipiente esté montado en el extractor de polvo es puente spännlåsens tienen buen contacto con la solera en la parte superior.

Mantenimiento Durante la limpieza y mantenimiento de la Unidad se debería desconectar de la alimentación eléctrica. Servicio no debe estar dentro de la zona. Compruebe que no hay daño al equipo eléctrico, juntas y cables para igualar los potenciales. DC EX 1800/2800 debe ser el rendimiento probado al menos una vez al año porque es una máquina para el polvo peligrosos y ambientes explosivos. partes desgastadas deben ser reemplazadas. Nunca comprometa la función y la longevidad. Utilice sólo piezas originales.

2011-08-24

De unidades motoras En relación con el examen anual debe incluir filtros especiales en la sustitución de la unidad del motor (N º 432123)). Esto sólo puede hacerse por el control de polvo o por personal capacitado, especialmente porque la función es una parte importante de protección contra explosiones. Si la máquina se utiliza en el medio ambiente con cargas de polvo continua, de modo que estos filtros pueden necesitar ser reemplazados varias veces al año. Que en este caso, el personal cualificado comprobar el estado del filtro después de cuatro meses de uso para establecer los intervalos de servicio adecuado.

DC 1800/2800 EX - 32

Part No 94119/9496-B


Protección de la sobrecarga La máquina está equipada con un protector de sobrecalentamiento. Si la unidad de motor debido a la restricción excesiva o la sobrecarga es más de 55 ° C para encender el motor. En estas situaciones es importante para investigar la causa del recalentamiento antes de intentar volver a empezar. Apague y desenchufe el cable de alimentación, espere hasta que el motor se haya enfriado (hasta 30 min).

Cambio de filtro: Vea de recambios ref 42027 y 42028. El filtro fino se debería cambiar al menos una vez al año o cuando ya no puede ser purgado limpia (véase instrucciones más arriba). Filtro HEPA, éste se debería cambiar cada 300 horas de trabajo. Usar mascaras de protección respiratoria cuando se realicen este tipo de trabajos. El filtro usado se debe de guardar y tirar siguiendo las instrucciones locales para ese tipo de residuos.

Quitar la parte superior, donde va alojado el motor. Elevar el filtro fino y sacarlo recto del ciclón. Si es necesario se puede utilizar un saco de plástico invertido sobre el ciclón para realizar un cambio libre de polvo ”dust-free”. El filtro es introducido directamente dentro del saco. Durante el cambio de filtro, chequear el estado de la junta. Una junta dañada puede provocar fugas de polvo peligroso. No usar nunca juntas viejas o deterioradas. Usar juntas originales de Dustcontrol para estar seguros del funcionamiento sobre todo si se trabaja con polvo peligroso. Quite el filtro HEPA de la sede de la unidad de motor tirando y se mueve mucho. El nuevo filtro HEPA se puso en su lugar y quedarse con la fricción. Para un motor de vacío la media típica es > 10 000 horas.

Accesorios Descripción Filtro fino, poliéster con cobertura de filtro integrada Microfiltro Manguera de succión de 38 años, ESD certificada Acoplamiento 50/38 toma ESD certificada

Referencia

42028 42027

Descripción

Referencia

Conexión 38/38 giratorio manga ESD certificada Tobera para suelos 370 A-38 ESD certificada

2114E 7235E

2012E 2108E

Para más accesorios ver catalogo de Dustcontrol.

DC 1800/2800 EX - 33

Part No 94119/9496-B

ESPAÑOL

Mantenimiento


Garantía El periodo de garantía de esta maquina es de dos años y cubre todos los defectos de fabricación. La garantía es válida en condiciones de uso normales, para trabajos para los que ha sido diseñada y siempre y cuando esté mantenida en buenas condiciones. El desgaste normal no lo cubre la garantía.

Las repa-raciones hechas por empresas no autorizadas por Dustcontrol anulan la garantía automáticamente. Ninguna otra garantía, explicita o implicita es aplicable.

DETECCIÓN DE AVERIAS Problema

Fallo

Solución

Motor no arranca.

Maquina no conectada. Asegurar la conexión eléctrica. Es la temperatura de funcionamiento de 55 ° C, la protección contra sobrecargas se apaga. Servicio de pedidos.

El motor para directamente después de arrancar.

Fusible incorrecto. Poner el fusible adecuado. Es la temperatura de funcionamiento de 55 ° C, la protección contra sobrecargas se apaga. Servicio de pedidos.

El aspirador gira, pero no hay extracción.

Manguera no conectada. Manguera obturada. El contenedor no se instala correctamente.

El aspirador gira, pero la extracción es pobre.

La maquina tira polvo.

Agujero en la manguera. Filtro mal colocado. Manguera demasiado larga o demasiado estrecha. Manguera atascada. Parte superior del equipo mal montado. Polvo acumulado en el ciclón.

Elevar la parte superior y limpiar.

El filtro está perforado o tiene fugas.

Chequear los filtros y cambiarlos si es necesario.

Sonido anormal de la maquina. 2011-08-24

Conectar la manguera. Encontrar atasco y quitarlo. correctamente. Instalación de contenedores. Cambiar o reparar la manguera. Limpiar o cambiar el filtro. Cambiar la manguera. Chequear y arreglar. Ajustar la parte superior.

Solicitar asistencia.

DC 1800/2800 EX - 34

Part No 94119/9496-B


Reservdelar Onderdelen

Spare Parts Recambios

Ersatzteile

Pieces detachees

432123

426701-70

42318

42027

42283 42028

42278-70

KTION INSTRU CTION INSTRU BETRIEBS UNG IT ANLE

DC 1800/2800 EX - 35

94119/9496-B

Part No 94119/9496-B


Reservdelar Onderdelen

Spare Parts Recambios

Ersatzteile

Pieces detachees Svenska

Art nr 42027 42028 42278-70

Benämning Mikrofilter Fine filter, polyester Behållare, inkl hjulställ och spännlås

Art nr 42283

Benämning Utluftskanal med absor bent 42318 Inloppsmodul 426701-70 Motoröverdel

Art nr 432123 94119 /9496-B

Part No

Description

Part No

Part No

Benämning Filter, övre motoröverdel Bruksanvisning i original DC 1800/2800 EX

English 42027 42028 42278-70

HEPA filter Fine filter, polyester Container, incl cart con tainer and fastener

Description

42283

Outlet housing with ab sorbent Inlet Module

42318

426701-70 432123 94119 /9496-B

Description Motor top Filter, upper motor top Original instructions DC 1800/2800 EX

Deutsch Art Nr

Bezeichnung

Art Nr

42027 Mikrofilter 42028 Fine filter, polyester 42278-70 Behälter, inkl Radgestell und Haken für Behälter

42283

Bezeichnung

Auslasskanal mit Isolie rung 42318 Einlass Modul 426701-70 Motor oben

Art Nr

Bezeichnung

432123 4873 94119 /9496

Filter, obere Motor oben Lenkrolle Originalbetriebsanleitung DC 1800/2800 EX

Français Art No

Description

42027 Microfiltre HEPA 42028 Fine filter, polyester 42278-70 Container, avec roue placer et verrou de tension

Description

Art No

Description

Conduite de sortie avec insonorisante 42318 Module d’entrée 426701-70 Moteur Haut

432123 94119 /9496-B

Filtrer, haut moteur supé rieur Notice originale DC 1800/2800 EX

Art. Nr.

Omschrijving

Art. Nr.

Omschrijving

42283 Luchtuitlaat met isolatie 42318 Inlaat Module 426701-70 Boven de motor

432123

Filter, de bovenste motor boven Oorspronkelijke gebruiksa anwijzing DC 1800/2800 EX

Art No 42283

Netherlands Art. Nr.

Omschrijving

42027 HEPA filter 42028 Fine filter, polyester 42278-70 Container, compleet

94119 /9496-B

Español Ref

Descripción

42027 Filtro HEPA 42028 Filtro aleta, polyester 42278-70 Contenedor, incl rueda soporte y abrazadera rápida

2011-08-24

Ref

Descripción

Ref

Descripción

42283 42318 426701-70 432123

Aire salida con absorbente Módulo de entrada Motor arriba Filtro, tapa superior del mo tor

94119 /9496-B

Manual original DC 1800/2800 EX

DC 1800/2800 EX - 36

Part No 94119/9496-B


Reservdelar Onderdelen

Spare Parts Recambios

Ersatzteile

Pieces detachees

DC 2800 EX 42318

432123

426701-70

42027 40461

42370

42028 42149

42101

42073 42074

42102

40070 40483 42096 42150

42103

KTION INSTRU CTION INSTRU BETRIEBS UNG ANLEIT

94119/9496

42105

4873

Svenska Art nr 40070 40461 40483 42027 42028 42073 42074 42096

Benämning Behållare, plåt Handtag Rörklammer Mikrofilter Finfilter, polyester Spännring Lock Hjulaxel

Art nr 42101 42102 42103 42105 42149 42150 42318

Benämning Cyklon Chassi Bottenchassi Hjul Slangfäste Distans Inloppsmodul

DC 1800/2800 EX - 37

Art nr 42370 426701-70 432123 4873 94119/ 9496-B

Benämning Utluftskanal Motoröverdel Filter, övre motoröverdel Länkhjul Bruksanvisning i original, DC 1800/2800 EX

Part No 94119/9496-B


Reservdelar Onderdelen

Spare Parts Recambios

Ersatzteile

Pieces detachees

DC 2800 EX English Part No

Description

Part No

Description

Part No

Description

40070 40461 40483 42027 42028 42030 42073 42074

Container, metal Handle Tube clamp HEPA filter Fine filter, polyester Spring Clamping ring Bottom Cup

42096 42101 42102 42103 42105 42149 42150

Axle, for wheels Cyclone Chassis Chassis bottom Wheel Attachment hose Spacer

42318 42370 426701-70 432123 4873 94119/ 9496-B

Inlet Module Outlet housing Motor top Filter, upper motor top Caster Original instructions DC 1800/2800 EX

Deutsch Art Nr

Bezeichnung

Art Nr

40070 40461 40483 42027 42028 42073 42074 42096

Behälter 40 l Handgriff Rohrklammer Mikrofilter Feinfilter, Polyester Spannring Bodendeckel Radachse

42101 42102 42103 42105 42149 42150 42318

Bezeichnung Zyklon Chassis Bodenchassi Rad Befestigung Schlauch Distanz Einlass Modul

Art Nr

Bezeichnung

42370 426701-70 432123 4873 94119/ 9496-B

Abluftkanal Motor oben Filter, obere Motor oben Lenkrolle Originalbetriebsanleitung DC 1800/2800 EX

Français Art No

Description

Art No

Description

Art No

40070 40461 40483 42027 42028 42073 42074

Conteneur Poignée Tube de serrage Microfiltre Filtre fin, polyester Anneau de tension Bas de la Coupe

42096 42101 42102 42103 42105 42149 42150 42318

Axe Roue Cyclone Châssis En bas du châssis Roue Crochet Rondelle D´Ecartement Module d’entrée

42370 Le conduit de sortie 426701-70 Moteur Haut 432123 Filtrer, haut moteur supé rieur 4873 Roulette PivotantE 94119 Notice originale /9496-B DC 1800/2800 EX

Art. Nr.

Omschrijving

Art. Nr.

Omschrijving

Art. Nr.

40070 40461 40483 42027 42028 42073 42074 42096

Containers Handvat Bouten Microfilter Fijn filter, polyester Klemring Deksel Wielstel

42101 42102 42103 42105 42149 42150 42318 42370

Cyklon Chassis Bodem chassis Wiel Slangkoppeling Afstand Inlaat Module Afvoerbuis

426701-70 Boven de motor 432123 Filter, de bovenste motor boven 4873 Wielen 94119/ Oorspronkelijke 9496-B gebruiksaanwijzing DC 1800/2800 EX

Description

Nederlands Omschrijving

Español Ref

Descripción

Ref

Descripción

Ref

40070

Los contenedores, las placas Manejar Abrazadera Filtro HEPA Filtro aleta, polyester La tensión del anillo Bloqueo

42096 42101 42102 42103 42105 42149 42150 42318

Eje Ciclón Chasis Parte inferior del chasis Ruedas Gancho Distancia Módulo de entrada

42370 Conducto de salida 426701-70 Motor arriba 432123 Filtro, tapa superior del mo tor 4873 Caster 94119 Manual original /9496-B DC 1800/2800 EX

40461 40483 42027 42028 42073 42074

2011-08-24

DC 1800/2800 EX - 38

Descripción

Part No 94119/9496-B


Svenska

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar härmed att DC 1800/2800 EX är i överensstämmelse med följande bestämmelser och standarder; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 94/9/EC, EN 60204-1, EN 1822-1. Serienummer och tillverkningsår indikeras på märkplåt på maskinen. Utöver detta ska maskinen märkas Ex II 3D T 85o. Dustcontrol AB

Johann Haberl

English

EG-declaration of conformity We declare that DC 1800/2800 EX is in conformity with following directives and standards; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 94/9/EC, EN 60204-1, EN 1822-1. Serial Number and manufacturing year are indicated in a rating plate on the machine. The machine should also be marked Ex II 3D T 85o. Dustcontrol AB

Johann Haberl

Deutsch

EG-Konformitätserklärung

Wir deklarieren daß DC 1800/2800 EX mit den folgenden aufgeführten Standards oder standardisierten Dokumenten, übereinstimmt; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 94/9/EC, EN 60204-1, EN 1822-1. Serienummer und Herstellungsjahr werden auf einer Plakette an der Maschine eingeprägt. Die Maschine sollte auch mit Ex II 3D T 85o gekennzeichnet sein. Dustcontrol AB

Johann Haberl

Français

Déclaration EG de conformité

Nous déclarons que DC 1800/2800 EX est en conformité avec les standards ou documents standardisés au vu des directives suivantes; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 94/9/EC, EN 60204-1, EN 1822-1. Le numéro de série et l´annèe de fabrication sont indiqués sur la plaque de la machine. La machine devrait aussi avoir apposé le marquage Ex II 3D T 85o. Dustcontrol AB

Johann Haberl DC 1800/2800 EX - 39

Part No 94119/9496-B


EG-verklaring van overeenstemming

Nederlands

Wij verklaren hiermee dat DC 1800/2800 EX in overeenstemming is met en voldoet aan de volgende standaard en richtlijnen: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 94/9/EC, EN 60204-1, EN 1822-1. Serienummer, productiedatum e Ex II 3D T 85o markering staan vermeld op het typeplaatje op de machine. Dustcontrol AB

Johann Haberl

Español

EG Declaración de Conformidad

Declaramos que el DC 1800/2800 EX está fabricado conforme a las siguientes directivas y normas estándar; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 94/9/EC, EN 60204-1, EN 1822-1. Nº de serie y año de fabricación se indican en la placa de identificación ubicada en el equipo. La máquina también se debe marcar Ex II 3D T 85o Dustcontrol AB

Johann Haberl.

2011-08-24

DC 1800/2800 EX - 40

Part No 94119/9496-B


DUSTCONTROL WORLDWIDE SE - Head Office Dustcontrol AB Box 3088 Kumla Gårdsväg 14 SE-145 03 Norsborg Tel: +46 8 531 940 00 Fax: +46 8 531 703 05 support@dustcontrol.se www.dustcontrol.com

FI

NO

Dustcontrol FIN OY Valuraudankuja 6 FI-00700 Helsinki Tel: +358 9-682 4330 Fax: +358 9-682 43343 dc@dustcontrol.fi www.dustcontrol.fi

Teijo Norge A.S Husebysletta 21 Postboks 561 NO-3412 Lierstranda Tel: +47 3222 6565 Fax: +47 3222 6575 firmapost@teijo.no www.teijo.no

FR Dustcontrol AB France Box 3088 Kumla Gårdsväg 14 SE-145 03 Norsborg Tel: +46 8 53194016 Fax: +46 8 531 703 05 hk@dustcontrol.se www.dustcontrol.com

PL

HU

PT

Dustcontrol Canada Inc. 664 Welham Road CA-Barrie, Ontario L4N 9A1 Tel: +1 877 844 8784 Fax: +1 705 733 1614 info@dustcontrol.ca www.dustcontrol.ca

Vandras Kft Kossuth L. u. 65 III.29 HU-1211 Budapest Tel: +36-1-427-0322 Mobile: +36-20-9310-349 Fax: +36-1-427-0323 vandras@t-online.hu www.vandras.hu

Metec-Mecano Técnica, Lda. Campo Pequeno, 38 PT-1000-080 Lisboa Tel: +351 21 7970291 Fax: +351 21 7963485 geral@metec.pt www.metec.pt

CH

IT

AT Dustcontrol Ges.m.b.H. Gradnerstrasse 120-124 AT-8054 Graz Tel: +43 316 428 081 Fax: +43 316 483 041 info@dustcontrol.at www.dustcontrol.at

CA

Rosset Technik Maschinen Werkzeuge AG Ebersmoos CH-6204 Sempach-Stadt Tel: +41 41 462 50 70 Fax: +41 41-462 50 80 info@rosset-technik.ch www.rosset-technik.ch

DE Dustcontrol GmbH Siedlerstraße 2 DE-71126 GäufeldenNebringen Tel: +49 70 32-97 56 0 Fax: +49 70 32-97 56 33 info@dustcontrol.de www.dustcontrol.de

DK Erenfred Pedersen A/S Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Tel +45 98 13 77 22 Fax. +45 98 16 56 11 info@ep.dk www.ep.dk Dansk Procesventilation ApS Vangeleddet 73 DK-2670 Greve Tel: +45 61 270 870 info@dansk-procesventilation.dk www.dansk-procesventilation.dk

ES Barin, s.a. C/ Cañamarejo, No 1 Poligono Industrial Rio de Janeiro ES-28110 Algete - Madrid Tel: +34 91 6281428 Fax: +34 91 6291996 info@barin.es www.barin.es

Bart Sp. z. o.o. ul. Będzińska 41/1 PL-41-205 Sosnowiec Tel: +48 32 256 22 33 Fax: +48 32 256 22 35 info@bart-vent.pl www.bart-vent.pl

RU

Airum srl via Maestri del Lavoro 18 Roveri-2 IT - 40138 Bologna Tel: +39 (0)516 025 072 Fax: +39 (0)515 347 78 info@airum.com www.airum.com

KR E. S. H Engineering Co. 671-267 Sungsu1ga 1dong Sungdonggu (P.O)133-112 KR-Seoul Korea Tel: +82 (0)2 466 7966 Fax: +82 (0)2 466 7965 k.u.lee@hanmail.net www.esheng.co.kr

SovPlym Ltd Revolution Highway, 102-2 RU-195279, St Petersburg Tel: +7-812-33-500-33 Fax: +7-812-227-26-10 kia@sovplym.spb.ru www.sovplym.com

SG Blondal (S) Pte Ltd Stada Division Block 60 Ubi Crescent, 01-02 Ubi Techpark SG-Singapore 408569 Tel: +65 6741 7277 Fax: +65 6745 2204 plim@blondal.net www.blondalstada.com

UK

MY Blöndal Städa (M) Sdn. Bhd. Blöndal Building, Jalan Penyair, Section U1, Off jalan Glenmarie, MY-40150 Shah Alam Tel: +60 603 5569 1888 Fax: +60 603 5569 1838 plim@blondal.net www.blondal.net

BENELUX All In Techniek Nunspeet B.V. Industrieweg 62 D-E NL-8071 CV Nunspeet Tel: +31 341-25 07 26 Fax: +31 341-25 07 36 info@allintechniek.nl www.allintechniek.nl

Dustcontrol UK Ltd. Old Barn, Home Farm Business Park Church Way, Whittlebury, Northants NN12 8XS England - GB Tel: +44 1327 858001 Fax: +44 1327 858002 sales@dustcontrol.co.uk www.dustcontrol.co.uk

US Dustcontrol Inc. 6720 Amsterdam Way US-Wilmington NC 28405 Tel: +1 910-395-1808 Fax: +1 910-395-2110 info@dustcontrolusa.com www.dustcontrolusa.com

www.dustcontrol.com DC 1800/2800 EX - 41

Part No 94119/9496-B

43-95-1  

http://dustcontrol.com/documents/product/43-95-1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you