Page 1

จดหมายขาว รายไตรมาส

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

...............................................................

นับวาเปนวันสตรีสากลอยางแทจริงเพราะมีผูหญิงจาก หลายชนเผา หลายชนชาติ ทั้งผูหญิงจากสตรีไทยพื้นบาน สตรีชาวพมา สตรีชาว กะเหรี่ยง สตรีชาวมง สตรีชาวไทย ลานนา และสตรีชาวปะโอ และกลุมสตรีชาวตะวันตก รวม 6 ชนเผา กวา 500 คน มารวมงานวันสตรีสากลที่จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอแมสอดกันอยางคับคั่งทำใหบรรยากาศ การจัดงานเปนไปอยางคึกคัก นอกจากจะมีการแสดงเพื่อสะทอนใหเห็นบทบาท ความรับผิดชอบ ศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย ตลอดจนการสรางเจตคติทางสังคมการสงเสริมศักยภาพ และการพิทักษสิทธิสตรีของผูหญิงแลว ในงานยังมีการ มอบโลรางวัลเกียรติยศใหแกสตรีดีเดนดานตางๆ โดยรอง ผวจ.ตาก นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร ซึ่งทานไดกลาวในงานนี้ วา ‘ชายแดนแมสอด เปนเมืองวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีกลุมชาติพันธุตางๆ มากมาย การจัดงานวันสตรีสากล ที่แมสอด จึงถือวาเปนการจัดงานสตรีสากลอยางแทจริง มีสตรีจาก 6 ชนชาติ กับอีก 1 สตรีชาวตะวันตกมารวมงาน ทำใหงานวันสตรีสากลที่จังหวัดตากสมบรูณแบบอยาง สากล สมกับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการพัฒนา “นครแมสอด” เปนเขตปกครองพิเศษดานการคาชายแดน และการสงเสริมการลงทุนระหวางประเทศ ศูนยกลาง ภูมิภาค บนระเบียงเศรษฐกิจ อิสเวตสอิโคโนมิคคอริดอร’

............................................................... บก. ขอกลาว กอนอื่นตองขอกราบสวัสดีเนื่องในวันปใหมไทยผูอานทุกทาน แรงงาน แมสอดฉบับนี้มีเรื่องราวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล และเนื้อหา ความกาวหนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสตรี และที่สำคัญมีขา วการขยายเวลา การพิสจู นสญ ั ชาติแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองไปจนถึง 14 มิ.ย. ปน้ี รวมทัง้ ขาวการจัดอบรมฯ อาชีวอนามัยของสนง.สวัสดิการคุม ครองแรงงาน จ.ตาก และขาวการประชุมสามัญประจำปของสภาอุตสาหกรรมจ.ตาก พรอมเกล็ดความรูก ารดูแลระบบทางเดินหายใจมาฝากทุกทาน

บรรณาธิการ


แรงงานแมสอด ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

2

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปถูกกำหนดใหเปนวันสตรีสากลดวยเหตุการณ การประทวงของแรงงานหญิงในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยมี คลารา เซทกิ้น (CLARA ZETKIN) ผูถูกขนานนามวามารดาแหงการ เคลื่อนไหวสตรีสากลเปนแกนนำการประทวงในครั้งนั้น งานเฉลิมฉลอง เนื่องในวันสตรีสากลถูกจัดติดตอกันเปนประจำทุกป ซึ่งนอกจากจะ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร การตอสูของผูใช แรงงานหญิงและ เพื่อสืบทอดเจตนารมยที่ตองการใหผูหญิงไดรับการปกปองคุมครอง ใหปลอดภัยจากความรุนแรง และการยกระดับคุณภาพชีวติ ในดานตางๆ

คลารา เซทกิ้น (CLARA ZETKIN)

สำหรับในประเทศไทย ลาสุดรัฐบาลไดเดินหนาทำประชาพิจารณ รับฟงความคิดเห็นสตรีทั่วประเทศ รวมพลังสตรีจัดตั้งกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแหงชาติ โดยเมื่อ 31 มกราคม 2555 ที่ผานมา นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีแหงชาติตามนโยบายเรงดวนที่จะดำเนินการในปงบประมาณ 2555 ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีประกอบดวย

1. การสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนพัฒนาสตรีแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย 2. การพัฒนาโอกาสในการงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มบทบาท และการสรางภาวะผูนำ 3. การเฝาระวังและดูแลปญหาของสตรีชวยเหลือเยียวยาสตรี 4. การรณรงคใหสังคมเขาใจปญหาสตรีในทุกมิติ ภายใตวิสัยทัศน "สรางสรรคพลังงานสตรีใหเปนพลังสำคัญในการ พัฒนาประเทศ" ทั้งนี้ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ จะใชหลักเกณฑการจัดสรรตามชวงชั้นประชากร ของจังหวัด เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท สำหรับการจัดตั้งกองทุนดังกลาว รัฐบาลไดรับฟงความคิดเห็นจาก คณะกรรมาธิการเด็ก สตรี และขอเสนอแนะจากองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของพรอมทั้งกำหนดการลงพื้นที่รับฟง ความคิดเห็นจากประชาชนทั่วทุกภาคตั้งแต วันที่ 11 ก.พ. - 17 ก.พ 2555 นี้ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ สวนภูมิภาคทั้ง 4 ภาค เพื่อนำขอมูลมากำหนดหาแนวทางการดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณใหทันวันสตรี สากล (8 มีนาคม 2555) ตอไป www.thaigov.go.th คณะทำงานโฆษกรัฐบาล (ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนนี้ ดูไดที่ http://www.gender.go.th/womenfund/pdf_fund/fundwomen_21022555.pdf


แรงงานแมสอด ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

3

www.findresumetemplates.comhealth-safety.html

สำนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ไดจัดสัมมนา เชิงวิชาการประจำป ใหกับสถานประกอบการในจังหวัดตาก ในหัวขอเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน การทำงานเมือ่ วันที่ 23 กุมพาพันธ 2555 โดยคุณ ประเสริฐ บาลี หัวหนาสำนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ณ โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งหลังจากนั้น ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฟนฟูชมรมเจาหนาที่ความ ปลอดภัยในสถานประกอบการของจังหวัดตากขึ้นอีกครั้งหลัง จากที่หางหายไประยะหนึ่ง

www.younghrmanager.comworkplace-health

ครั้งนี้คุณ สามารถ วิภูวณิช กรรมการผูจัดการ บริษัท ณธรการเมนท ไดรับเกียรติเปนประธาน ชมรมและจะกำหนดการประชุมครั้งตอไปในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ โรงแรมราชาบุรี อำเภอ เมือง จังหวัดตาก จึงขอเรียนเชิญเจาหนาทีค่ วาม ปลอดภัยในการทำงานทั้งที่เปนสมาชิกและไมใช สมาชิกเขารวมประชุมเพื่อเปนโอกาสดีที่ทุกทาน จะไดเขารวมในการพัฒนางานดานความปลอดภัย ในสถานประกอบการของทานใหไปในทิศทางที่ถูก กำหนดไวอยางเปนรูปธรรมและจะไดมีเพื่อนรวม ทาง ชวยทานทำงานใหสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น


แรงงานแมสอด ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

4

สิทธิมนุษยชนสตรี สิทธิมนุษยชนสตรี หมายถึง สิทธิในรางกาย สิทธิในความเปนบุคคล และ สิทธิที่จะตัดสินใจอยางเปนอิสระดวยตนเอง โดยความเทาเทียมกัน และไมคำนึงถึงความแตกตางในทุกๆ ดาน www.���rf.com

ผูหญิงจำนวนมากยังตองเผชิญกับอุปสรรคในการที่จะไดรับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะปจจัยตางๆ เชน เชื้อชาติ ภาษา เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ เพราะความเปนชนพื้นเมือง ผูอพยพ ซึ่งรวมถึง คนงานหญิงอพยพ ผูหญิงพลัดถิ่น หรือผูลี้ภัย สตรีเหลานี้ ยังอาจเสียเปรียบและถูกเบียด ถูกกีดกันออกไป เนือ่ งจากการขาดความรู และการรับรูถ งึ สิทธมนุษยชนของตน หรือจากอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลและกลไกการชวยเหลือในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น

สถานการณ์ในประเทศไทย

สังคมไทยยังพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีอยูเปนประจำ แตบางครั้งไมรูสึกวา คือการละเมิดสิทธิสตรี เพราะ สาเหตุจากการถูกปลูกฝง อบรม สั่งสอน หรือการตั้งเปนกติกาของสังคม จนกลายเปนเจตคติของสังคม ประกอบกับสตรีไทย ยังมีความรูในดานกฎหมายนอย สังคมไทยก็ไมคอยใหความสำคัญในเรื่องศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย ดวยความเคยชินทีเ่ คยไดพบเจอบอยๆ จึงไมคดิ ตอสูห รือเรียกรองสิทธิของตนหรือไมรสู กึ วา เปนการลวงละเมิดสิทธิ ทัง้ นีเ่ พราะคานิยมในสังคมไทยทีค่ รอบงำใหผหู ญิงอยูภ ายใตอำนาจเปนมาอยางตอเนือ่ ง ผูห ญิงไทยยังคงประสบปญหาการลวงละเมิดสิทธิหลายดาน เชน การลวงละเมิดทางเพศ เรือ่ งของความรุนแรง ตอเด็กและสตรี ในครอบครัว แรงงานหญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาของกิจการ หรือผูวาจางโดยเฉพาะ แรงงานหญิงตางดาว รวมถึง กฎหมายหรือระเบียบบางอยางที่จำกัดสิทธิสตรี

www.dvb.nonewsthailand-begins-migrant

stop-violence-against-women


แรงงานแมสอด ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

5

httpbluenightbutterfly.wordpress.com

ความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนสตรี ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีในอนุสัญญา วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) เมือ่ ป 2528 และไดทำการปรับปรุงแกไขกฎหมายหลายฉบับใหสอดคลองกับพันธกรณี ทัง้ กฎหมาย อาญา แพงและพาณิชย และกฎระเบียบตางๆมาอยางตอเนื่อง เห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความคุมครองรับรองสิทธิและสรางหลักประกัน รวมถึงกำหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่ตอง คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน ของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน โดยกำหนดใหมีมาตรการและขบวนการตางๆ เพื่อขจัดอุปสรรคที่ เกิดจากการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดอยางเทาเทียม และเสมอภาคโดยบรรจุไวในมาตราตางๆ ไดแก มาตรา 30, 32, 40,52,80,81, และ 84 นอกจากนี้ ยังไดแกไขกฎหมายอื่นๆเพื่อใหความคุมครองกับผูหญิงอีกหลายฉบับดวยกัน ดังนั้น การที่ผูหญิงคนหนึ่งจะไดรับการคุมครองสิทธิ จึงขึ้นกับองคประกอบหลายอยาง มองดูไมใช เรือ่ งงาย แตกค็ งไมยากเกินไป ถาทุกฝายใสใจ เปดกวางยอมรับในความแตกตางของบุคคล และมีความเอือ้ อาทร ตอผูอื่นเฉกเชนตัวของเราเอง เพื่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติอยางเทาเทียม และกาวไกล สมดังคำกลาว ที่วา “พลังสตรี พลังสรางสรรอนาคต” ที่มา..สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, “100ป วันสตรีสากล จากพันธกรณี สูสิทธิและศักดิ์ศรี สตรีไทย” ; มีนาคม 2553.


แรงงานแมสอด ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

6

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2555 โดยไดรับเกียรติจากทาน ดร.สมจิตร ลิ้มลือชา ประธานที่ ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก คุณทวีกจิ จตุรเจริญคุณ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และคุณอำนาจ นันทหาร รอง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทยเขารวมเปนเกียรติในที่ ที่ 3 จากซาย คุณชัยวัฒน วิทิตธรรมวงศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมโดยในการประชุมในครั้งนี้ได มีการสรุปผลงานตลอดป 2554 ที่ผานมา และยังจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตากชุดใหม วาระป 2555 – 2557 (แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงตามระเบียบขอบังคับ) ผลการเลือกตัง้ ไดลงมติเปนเอกฉันทเลือก คุณชัยวัฒน วิทิตธรรมวงศ ดำรงตำแหนงประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก วาระป 2555 – 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ทีมงานคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระป 2555 - 2557


แรงงานแมสอด ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบตามกระทรวงแรงงาน เรื่องการบริหาร จัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ป 2555โดยใหเรงรัดดำเนินการพิสูจน สัญชาติแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้ง 3 สัญชาติขางตนที่ไดรับการผอนผันไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 มกราคม 2553 ทีย่ งั ไมไดรบั การพิสจู นสญ ั ชาติ รวมทัง้ แรงงานตางดาวที่ จดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เขาพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในไมเกิน วันที่ 14 มิถุนายน 2555 นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบใหลดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราใหแกแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทัง้ กลุม ทีผ่ า นการพิสจู นสญ ั ชาติและกลุม แรงงานนำเขาจากอัตราปกติ 2,000 บาท เหลือ 500 บาท ทัง้ การตรวจลงตราครัง้ แรก และการขออยูต อ ในอัตราเดียวกันครัง้ ละ 500 บาท ทั้งนี้ สำหรับ สถานบริการที่ เขารวมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาวของกระทรวงสาธารณสุข ขอใหดำเนินการ ตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ทีใ่ บอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ไดตอ ไป และใหเสร็จสิน้ กอนวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึง่ บัตรประกันสุขภาพมีอายุ คุม ครอง 4 เดือน คือ ตัง้ แตวนั ที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555

7


............................................................... รายละเอียดและขอมูลเพิ่มเติมตางๆ ติดตอ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 8/1-2 ซ.รวมแรง ถ. อินทรคีรี ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก โทร 055 - 542 - 381 โทรสาร 055 - 542 - 927 สงขอมูลเพื่อประชาสัมพันธ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจดหมายขาว แปลเอกสารเปนภาษาแรงงาน (ไมเสียคาใชจาย) ติดตอ สำนักงานแอดดรา 9/356 ซ. 14 ม.แมสอดวิลลา ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก โทรศัพท/โทรสาร 055 - 546 - 220 www.adrathailand.org www.mwgthailand.org

กรุณาส่ง

จดหมายข่าวแรงงานแม่สอด ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555)  
จดหมายข่าวแรงงานแม่สอด ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555)  

จดหมายข่าวแรงงานแม่สอด ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555)

Advertisement