Page 1

DONDERDAG 1 DESEMBER 2011

BL.

Raadslede in die sop oor beweerde komplot

2

PRYS: R4.50

Onmin oor bome HILDERINE SCHRÖDER DIE verwydering van verskeie uit­ heemse bome by die Brewelskloof­ hospitaal het etlike inwoners van Panorama warm onder die kraag.

P.

Institute for the Deaf gets new laboratory 4

Donderdag:

27 °C

spreek

BL.

Burgemeester bendelede toe

6

Bewolk met buie (30%).

Die hospitaal het onlangs begin om die bloekombome af te kap nadat vroeër besluit is om dié bome met in­ heemse bome te vervang. Volgens me. Jo­Ann Otto, woord­ voerder van die Kaapse Wynland se gesonsdheisdepartement, is daar be­ sluit om die bloekoms te verwyder omdat dit onder meer skade aan voet­ paadjies en teerpaaie by die hospitaal veroorsaak en baie water verbruik. “Elkeen van die bloekombome ge­ bruik nagenoeg 26 liter water per dag,” sê Otto. Die Standard het in Desember ver­ lede jaar berig oor die hospitaal se planne om die bome te verwyder en met inheemse bome te vervang. Nie almal is egter gelukkig oor dié besluit nie. Volgens mnr. Koos Burger is hulle ongelukkig oor die verwydering van die bome. Die opvatting dat die bloe­ kombome waterbronne benadeel, maak nie vir hom sin nie. “Na watter waterbronne word daar verwys?” vra hy. En, voeg hy by, indien inheemse bo­ me in die plek van die bloekoms aan­ geplant word moet dié bome ook nat­ gelei word. “Dit sal dus ook ’n impak op die waterbronne hê.” Volgens Burger koester hy geen kwade gevoelens teen die mense wat agter die verwydering van die bome sit nie. “Dis net vir my ’n groot hart­ seer dat bome wat al vir soveel jare hier was met ’n groot geraas in ’n oog­ wink alles weg is”. Van die bome wat vernietig is, sê Burger, staan al sedert 1977 op Brewelskloof se terrein. Volgens Otto was dit ook vir die hospitaal ’n moeilike besluit om die bloekoms te verwyder en was dit beslis nie een wat ligtelik geneem is nie. “Dis nog altyd vir ons almal ook ’n emosionele skok om nie meer die Vrydag:

28 °C

Gedeeltelik bewolk.

Die Brewelskloof­hospitaal is tans in die proses om al die bloekombome op sy perseel te verwyder. Dié bome sal mettertyd met inheemse bome vervang word. Foto: Verskaf bome hier te hê nie,” sê sy. Sy het die versekering gegee dat in­ heemse bome wat in die area aard, waaronder akasiaspesies en wilgerbo­ me, in die plek van die bloekoms ge­ plant gaan word sodra die area waar die bloekoms gestaan het weer herstel Saterdag:

27 °C

het. “Enigiemand wat graag inheemse bome aan die hospitaal wil skenk is ook welkom om dit te doen,” sê Otto. Op sy beurt meen mnr. Moos Ma­ ritz, wat naby die hospitaal woon, dat die afkap van die bome nie geregver­ dig was nie. Hy is veral bekommerd

Bewolk met ligte buie (30%).

Sondag:

25 °C

oor groot getalle tarentale wat snags in die bome geslaap het en nou ’n an­ der heenkome moet vind. Otto is egter van mening dat daar steeds genoeg ander bome op Bre­ welskloof se terrein oor is vir die voëls om in te oornag.

Mooiweer.


2

NUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Raadslid verskyn in hof HILDERINE SCHRÖDER ’n RAADSLID van die Breedevallei Munisipaliteit het Dinsdag (29 No­ vember) vlugtig op ’n aanklag van aanranding in die Worcester­land­ droshof verskyn. Mnr. Hendrik (Bosch) Willemse het aangedui dat hy sy eie verdediging gaan behartig. Hy is nog nie gevra om te pleit nie en die voorsittende beampte, mnr. An­ drew le Fleur, het die saak uitgestel tot 21 Desember om aan Willemse die ge­ leentheid te gee om al die nodige doku­ mente en bewysstukke van die hof te verkry om vir sy verdediging voor te berei. Die saak teen Willemse spruit uit ’n voorval vroeër vanjaar by die munisipa­ le kantore waar hy na bewering toegang tot die speaker se kantoor wou verkry en in die proses ’n sekretaresse uit die

pad gestamp en haar glo beledig en ge­ dreig het. ’n Interdik teen Willemse is op 13 Oktober deur die siviele hof op Worce­ ster aan die Breedevallei Munisipaliteit toegestaan. Ingevolge die interdik mag Willemse nie meer die kantore van die burge­ meester, onderburgemeester, speaker of enige ander lid van die munisipaliteit se uitvoerende komitee besoek of be­ tree sonder dat hy vooraf ’n telefonies goedgekeurde afspraak met die burge­ meesterskantoor se sekretaresse ge­ maak het nie. Willemse word ook ingevolge die in­ terdik verbied om die burgemeester, on­ derburgemeester, speaker, enige lid van die munisipaliteit se uitvoerende komi­ tee, óf personeel in hul diens te dreig of aan te rand. Hy word ook verbied om enige van hulle te vloek, op hulle te skel, te beledig of op enige wyse te verneder.

. Den Haag – Tot skok van die voor­ steller het die Nederlandse parlement gistermiddag ’n mosie van kommer oor die situasie in Suid­Afrika afgestem. Die mosie is verlede week tydens die begrotingsdebat oor buitelandse sake deur mnr. Kees van der Staaij, leier van die klein Staatkundige Gereformeerde Party (SGP), ingedien. Die verwagting was dat die mosie aan­ vaar sou word, aangesien die minister van buitelandse sake, mnr. Uri Rosent­ hal, in sy antwoord te kenne gegee het dat hy die mosie “omhels”.

Mnr. Hendrik (Bosch) Willemse het vroeër vandeesweek vlugtig op ’n aanklag van aanranding in die Worcester-landdroshof verskyn. Foto: Laurentia Robertson

Twee raadslede van omkopery aangekla HILDERINE SCHRÖDER TWEE raadslede van die Breedevallei Munisipaliteit is in die sop nadat die DA gister strafregtelike klagte teen hulle ingedien het weens ’n beweerde komplot om DA­lede om te koop. Mnre. Pat Marran (ANC) en Hendrik (Bosch) Wil­ lemse (Civic Independent) word saam met vyf raads­ lede van ander munisipaliteite in die Wes­Kaap aan­ gekla. Luidens ’n persverklaring van die DA was die

raadslede almal betrokke by ’n ANC­komplot met die kodenaam “Project Reclaim”. Die komplot was skynbaar daarop gemik om ’n gekoördineerde poging aan te wend om DA­wyksraadslede om te koop om hul setels prys te gee en met die volgende tussenver­ kiesing vir die ANC te staan. Volgens die DA se persverklaring is die DA se mnr. Thobile Dyonta die ekwiwalent van twee maande se salaris asook die posisie as die raad se gemeenskaps­ veiligheidsoffisier aangebied in ruil vir sy setel. Hy is glo deur Willemse en Marran genader.

Indien dit aan die lig kom dat die raadslede wat aangekla word hulle wel aan omkopery skuldig ge­ maak het, kan hulle hul setels in die raad verloor. Die DA se Wes­Kaapse voorsitter, mnr. Theuns Bo­ tha, sê hy het reeds ’n brief aan al die munisipalteite wat geraak word gerig en versoek dat die aksies van die aangeklaagde raadslede ondersoek nie. Nie Marran of Willemse het gister (Woensdag) sel­ fone geantwoord nie. Dyonta kon ook nie vir kom­ mentaar bereik word nie. Volgens die DA duur sy ondersoek voort en kan nog mense aangekla word.

. Tehran – Britain has evacuated all its diplomatic staff from Iran, Western diplomatic sources told Reuters on Wednesday, a day after protesters stor­ med and ransacked its embassy and a residential compound. Britain said it was outraged by the attacks and warned of “serious consequences”. The UN Se­ curity Council condemned the attacks “in the strongest terms”. US President Barack Obama called on Iran to hold those responsible to account. . Ankara – A 5,0 magnitude tremor shook the eastern Turkish province of Van overnight without causing damage or casualties in an area already ravaged by two deadly earthquakes, media said on Tuesday. Information: News 24 and Die Burger

Inligtingsessie en behuising by raadsvergadering bekyk CHRISTINE SMIT TUSSENWERPSELS, kwinkslae en humeure wat by tye gedreig het om die oorhand te neem het Dinsdag (29 No­ vember) se marathon­raadsvergadering van die Breedevallei Munisipaliteit in die Stadsaal gekenmerk. ’n Inligtingsessie rondom die ont­ wikkeling van die Brandvlei­ en Kwag­ gaskloofdam en Worcester as toekom­ stige tweede metropool as deel van die munisipaliteit se ruimtelike ontwikke­ lingsplan om moontlikhede rondom toerisme te ontsluit het in ’n stadium hewige besware uitgelok omdat dit nie deel van die agenda was nie en raadsle­ de nie vooraf daaroor ingelig is nie. Die speaker, me. Antoinette Steyn, moes herhaalde kere daarop wys dat dié inlig­ tingsessie deur Urban Dynamics Wes­ tern Cape bloot ter inligting was en ’n besprekingspunt vir die toekoms is. Ontwikkeling van die grond agter die

voormalige Fruit & Veg in Porterstraat, wat gereeld deur haweloses beset word en tot groot ontevredenheid by die hui­ dige huurders in dié kompleks en by die publiek lei, het ter tafel gekom. ’n Staanplek vir openbare taxi’s en vir for­ mele en informele groentehandelaars om sake te doen word beplan. Dié stap kom om bykomende staan­ plek in die sentrale sakekern aan die sowat 350 taxis wat daagliks in die Wor­ cesterarea sake doen, te verskaf. Die ontwikkeling sal voorsiening maak vir onder meer ablusiegriewe, on­ derdakhaltes vir mense wat op vervoer wag en toegangsroetes. Dié ontwikkeling sal in lyn met die munisipaliteit se Integrale Vervoer­ raamwerk geskied. Die Kaapse Wyn­ land Distriksmunisipaliteit (KWDM) sal die ontwikkeling verder ondersoek en ook die geld daarvoor beskikbaar stel. Die raad en die publiek sal geleent­ heid kry om repliek te lewer oor dié ont­

wikkeling. Die bou van lae­ en middelinkomste­ behuising by Rawsonville en Klipvlak­ te wes van Zweletemba op Worcester het verskillende menings, ’n ellelange relaas en beskuldigings uitgelok, onder meer dat die raad besig is om apartheid toe te pas. Grond by Rawsonville is in Desem­ ber 2006 reeds van die Dippenaar Trust gekoop waarop beoog word om 72 hui­ se vir die laeinkomstegroep te bou. Die moontlikheid is geopper dat eerder 164 huise opgerig moet word, aangesien grond skaars is. Die wettigheid van die transaksie met die Dippenaar Trust is ook bevraagteken en daar is versoek dat die transaksie ondersoek word. Ná oor die ontwikkeling van Klip­ vlakte gekoukus is, is beswaar gemaak oor onder meer dat dit ver van die sen­ trale sakekern van Worcester is en men­ se uitgeskuif gaan word, Kapsie is ook gemaak omdat ander, meer gegoede,

areas, nie vir die ontwikkeling onder­ soek is nie. “Ons beweeg weer terug na die Voor­ trekkertyd,” was rdl. Hendrik (Bosch) Willemse (Civic Independent) se reak­ sie en hy het dié ontwikkeling as uitbui­ ting en onderskatting van die werkers­ klas se vermoëns bestempel ­ “apart­ heid in reverse!” “Die DA is buite voeling met die werklikheid,” het rdl. Colin Wilskut (BO) opgemerk oor die voorgestelde Klipvlakte­ontwikkeling en het byge­ voeg die raad moet ophou met sy kapita­ listiese siening. Hy het ’n beroep op die raad gedoen om nie die armste van die armes op Klipvlakte te gaan gooi nie. Rdl. Ceraj Ismail (Onafhanklik) was van mening dat dié ontwikkeling ook die kans om Worcester deel van Route 62 te maak, sal benadeel. Rdl. Eileen Sheldon (DA) se voorstel om verdere moontlikhede en ander are­

as vir dié ontwikkeling te ondersoek, is aanvaar. Die konsep vir ’n nuwe gedragskode vir raadslede (wat ook oortredings en strawwe insluit) deur die SA Local Go­ vernment Organisation (Salga) het he­ wige debat en ’n gekoukus uitgelok. Volgens rdl. Frank van Zyl (DA) het dit nodig geword omdat die ou gedrags­ kode, wat 17 jaar gelede opgestel is, uit­ gedien is. Dit sal deur ’n komitee be­ spreek word. Ander besprekingspunte was: . Die aflewer van notules en inlig­ tingstukke aan raadslede; . Die uitplasing van vraghouers (containers) wat deur die departement maatskaplike dienste verskaf word; . Ongemagtigde uitgawes ten opsig­ te van bydraes tot na­aftrede­voordele; . Finansiële state; . Die afsny van elektrisiteit na on­ wettige besetters van munisipale eien­ domme en onwettige kragaansluitings.


NUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Pryse vir die aankoop van vleis skiet die hoogte in LAURENTIA ROBERTSON

Mr Sampie van Staden, chief pharmacist for the Robertson area (Langeberg sub-district), was awarded the National Pharmacy Excellence Award. Photo: Supplied

GESKIEDENIS is verlede week gemaak met die hoogste pryse vir vleis wat nog ooit gehaal is. Volgens mnr. Mike Siddle, van die afslaer­ maatskappy Siddle Afslaers, het die prys van vee die afgelope 12 maande met 30% gestyg. Van die beeste wat verlede week by ’n veiling van Siddle Afslaers opgeveil is het R15 000 ge­ haal – per kilogram (lewendige gewig) is dit R15,50.

Siddle verduidelik dat dieselfde soort bees ’n jaar gelede vir R9 000 opgeveil sou word. Ander indrukwekkende pryse by die veiling sluit R1 500 vir Merino­ooie en R1 300 vir slaglammers in. Siddle sê voorts dat verdere verhogings in die volgende maand verwag word soos aan­ vraag toeneem. Die verhoging in veepryse beteken dan ook dat verbruikers meer sal betaal vir die vleis wat hulle by slaghuise, en kruidenierswinkels aan­ koop.

Top award to R/son chemist LAURENTIA ROBERTSON AFTER 40 years in the pharmaceutical profes­ sion, Robertson pharmacist Sampie van Sta­ den has been recognised for the significant contribution he has made in that time. Van Staden last week received the National He­ alth Excellence Award for Quality in Service Ex­ cellence for Pharmacy. Van Staden is currently based at Robertson District Hospital, where he has established and continues to run alternative dispensing sites wit­ hin the community. According to Jo­Anne Otto, Communications Officer: Cape Winelands District Worcester, this initiative allows for patients who are on chronic medication to collect their medication from ve­ nues closer to their homes. “The service has pro­ ven an effective means of addressing service deli­ very issues such as waiting times and overcrow­ ding of clinics,” she says in a press release. For Van Staden alternative dispensing lends itself to improving patients’ adherence to instruc­ tions on taking medication. He explains that these facilities are more con­ sumer friendly for chronic patients than clinics as they receive quicker treatment and blood sugar and blood pressure tests are done at each visit. This continual monitoring allows patients to bet­ ter understand their illness and intensifies patient counselling. Besides making a quality difference in the qua­ lity of life of patients and chronic disease manage­ ment, nominees also had to show quantifiable contribution to the community, a history of life­ long learning, teamwork and must have had no disciplinary measures brought against them. Having trained seven post­basic pharmacy as­ sistants and five intern pharmacists, and obtai­ ning his Masters Degree in Business Administra­ tion from Stellenbosch University (the pinnacle of his studies to date), to name but a few achieve­ ments, Van Staden more that met this criteria. “This award has recognised my life­long con­

Mrs Chrissie Hendricks, pharmacy assistant at the Cape Winelands District office, was awarded first runner-up prize for her dedicated work. Photo: Supplied tribution to the pharmacy profession,” he says Van Staden started his pharmacy career in the public sector with Mediclinic. For three years he was involved in the manufacture of anti­retro vi­ rals in Zambia and in 2005 he joined the Robert­ son District Hospital. Van Staden has no plans to retire any time soon. Van Staden was not the only one, however, to receive an award. Mrs Chrissie Hendricks, pharmacy assistant at the Cape Winelands District office, was awarded first runner­up prize for her dedicated work that includes the management and distribution of me­ dication to the 64 facilities in the district. Hendricks evaluates and audits standard opera­ ting procedures and ensures through inspection that stock cards are used to prevent “stock outs” of vital medication. Specials are valid at Meatrite Paarl & Worcester until Sunday 04 December 2011. We reserve the right to limit quantities. While stocks last. E&OE

PAARL & WORCESTER SPECIALS

4kg Chicken 2.5kg French Mixed .99 .99 Polony .99 p/kg each Portions each Gammons, Corned Beef & Corned Tongues now available

A2 Lamb Whole & half

RITE PRICE

59

23

Christmas Stamps Available

79

Pork Shoulder Ribs

25.99 p/kg

3


4

NUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Left: Mr Mvuyisi Macikama, director of the National Skills Fund, reveals the plaque for the college’s new information and communication training laboratory. This facility was made possible by a R1 million donation by the fund.The top students for 2011 are Chisulo Sinyangwe (right, NID) and Sindisa Damoyi (DCMA). Photo’s: Laurentia Robertson

New ICT lab for NID LAURENTIA ROBERTSON DEAF higher education has recei­ ved a R1 million incentive to launch information and commu­ nication training facilities. This contribution from the De­ partment of Higher Education and Training’s National Skills Fund was made to the National Institute for the Deaf (NID) College and announced at its graduation ceremony last Fri­ day. Fund director Mvuyisi Macikama

at the event praised the institute for its work in empowering Deaf people and specifically the college for be­ ing a leader in Deaf education in Af­ rica. With this incentive the college has equipped a new information and communications (ICT) training la­ boratory with computers as social communication support and em­ ployment­equalizing niche for the Deaf. Courses include basic and advan­ ced computer skills, as well as ICT e­Learner programmes for students

not before exposed to computers. According to Dr Deon de Villiers, executive director of the NID, the primary purpose of NID College is to offer accessible, Deaf­friendly occupational skills development in South Africa and fight the deplora­ ble statistic that declares that 90% of Deaf persons have no jobs due to inaccessible skills development and employment opportunities. “We are confident that by provi­ ding a platform for government, hig­ her education, business and organi­ sed labour to collaborate on a skills

development vision and action plan for persons with hearing loss, NID will ensure that our country produ­ ces an appropriately skilled Deaf ci­ tizenry that is able to find work and contribute to the economic growth of our country,” he said. De Villiers further thanked the College’s financial partners for their contributions. ABSA donated R350 000 and the tuition of 16 gra­ duates was also sponsored by Ned­ bank. Others inlude the National Lottery Distribution Fund, Anglo American, Standard Bank and more.

Onvoltooide huis raak ’n gevaar-nes CHRISTINE SMIT ’n ONVOLTOOIDE woonhuis in Avianpark wat ’n nes vir daggaro­ kers en tikgebruikers geword het, vergal nie net die bure se lewens nie, maar laat hulle ook bevrees dat hul huis dalk in die slag kan bly. Mnr. Charles Apollis en sy gesin van Tarentaalstraat 13 se huis en bakkie het boonop onlangs byna in die slag gebly toe booswigte vuur­ werke vanuit die halfvoltooide huis oor die skeidsmuur tot teen sy huis gegooi het. Sy huis se geute het be­ gin brand en sy bakkie, wat langs die skeidsmuur gestaan het, moes met die tuinslang afgekoel word om

te keer dat dit ook aan die brand raak. Sy huis word ook gereeld met klippe gebombardeer. Apollis sê daar is sowat tien jaar gelede al met die bou van dié huis begin, maar dit is nooit voltooi nie. Tans is die plek ’n dwelmnes en ’n afdakkie is selfs nou binne die plek opgerig. Apollis het ses jaar gelede self sy huis gebou ­ ’n netjiese steenhuis wat ’n aanwins vir die omgewing is. Maar nou het die bedrywighede in die halfvoltooide huis te veel vir die gesin geword. Die polisie kom selfs ook nie meer uit as hulle gebel word nie, sê Apollis. Die afgelope naweek weer was dit weer die geval.

Hy sê misdaad, veral inbrake, neem by die dag toe. Omstandighe­ de vir die gesin het so erg begin raak dat sy vrou al wil trek, sê Apollis. Herhaalde klagtes en versoeke in die verlede by die munisipaliteit om die eienaar van die halfvoltooide huis aan te spreek, het volgens Apol­ lis tot dusver op dowe ore geval. Vandeesweek het mev. Eileen Sheldon, raadslid van die Breed­ evallei Munisipaliteit met behuising as portefeulje, aan die Standard ge­ sê dat sy die probleem reeds met Apollis bespreek het. Die munisipa­ liteit sit hier met ’n probleem wat uit die vorige bestel aansleep waar­ aan niks gedoen is nie, het sy verdui­

delik. Die boubeheerafdeling en die munisipaliteit se regsafdeling het in­ tussen skrywes aan die eienaar gerig om die bouwerk te voltooi. Intussen het die eienaar van die huis aan die Standard gesê dat hy bewus is van die probleme en dat hy die erf onmiddellik gaan beveilig en omhein. Bouwerk sal hervat so­ dra hy ’n lening van die bank kan bekom. Kapt. Mzikayise Moloi, polisie­ woordvoerder op Worcester, raai in­ woners wat nie reaksie van die poli­ sie kry nie, aan om die skofleier by 0 079 894 1745 te bel, of homself by 082  411 3064, vir ’n afspraak om hul besware of klagtes te bespreek.


NUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

5

Geweld: vroue swyg HILDERINE SCHRÖDER VLAKKE van geweld teen vroue en kinders kom in die Vallei voor, maar baie gevalle word nooit eens by die polisie aangemeld nie.

Viloshnee van Wyk (21),

Foto: Verskaf

Bonjour Frankryk! HILDERINE SCHRÖDER

Geen geweld!

DIS ONS 5DE VERJAARSDAG en om dit te vier bring ons Die Groot 5 na The Golden Valley Casino. Vanaf Oktober tot Desember kan jy 5 van Suid-Afrika se top sterre ervaar:

Emo Adams - 25 November Zak & Vaatjie - 26 November The X-Tremes - 27 November Lloyd Cele (SA Idols 2010) - 31 Desember N1 Hoofweg, Worcester. Telefoon: 023 348 7200

goldenvalleyinfo@za.suninternational.com

veldtogte regoor die dorp van stapel ge­ stuur om vroue en kinders van hul regte in kennis te stel asook hulle te oorreed om wel misdade teen hulle aan te meld. Intussen het die polisie die 20 jaar gevangenisstraf wat ’n verkragter van De Doorns verlede week in die streek­ hof op Worcester opgelê is, verwelkom. Klaas Jafta (32) is verlede Maandag (21 November) tot 18 jaar tronkstraf ge­ vonnis vir die verkragting van ’n 15­ja­ rige meisie op 19 Januarie verlede jaar asook ’n bykomende twee jaar vir aan­ randing met die opset om ernstig te be­ seer. Die meisie is verkrag terwyl sy van die plaas Bon Esperance na die skool op pad was. Die ondersoekbeampte in die saak, konst. (v) Nomsa Nhose, het ook gesê sy is baie bly oor die vonnis.

Vrydag (25 November) was die begin van die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders. Personeel van die ACVV en lede van die gemeenskap het met plakkate deur die hoofstraat van Worcester beweeg om die publiek van dié veldtog bewus te maak. Die bewusmakingsveld­ tog eindig op 10 Desember. Foto: Líomee van der Merwe OGILVY CAPE TOWN 46610/GV/A/2

PADDABOUDJIES en slakke is iets wat sy beslis nie op die proef gaan stel nie, maar die Franse kultuur is iets wat ’n jong Worcesteriet beslis beter wil leer ken. Viloshnee van Wyk (21) is een van tien jongmense wat in Januarie na Boer­ gondië in Frankryk gaan waar hulle vir ses maande jeugverwante vrywilligers­ werk gaan doen. Dít is te danke aan ’n vennootskap tussen die Nasionale Jeugontwikke­ lingsagentskap, Service Civique (Fran­ se instansie wat verantwooredelik is vir vrywillige burgerdiens), en loveLife. Die jongmense is almal gekies uit lo­ veLife se GroundBREAKER­projek. Die groep het reeds begin met oplei­ ding om hulle touwys te maak in Frans, werksetiek, asook diplomasie. Viloshnee woon haar lewe lank al op Worcester en sê sy wou nog altyd na Frankryk gaan. “Ek is só dankbaar dat ek gekies is om te gaan. Ek kan dit eint­ lik nog steeds nie glo nie, maar soos wat ons vertrektyd nader kom begin dit

insink,” vertel sy opgewonde. Volgens Viloshnee, wat aan die Wor­ cester Senior Sekondêre Skool gemat­ rukuleer het, is bendebedrywighede en alkohol­ en dwelmmisbruik van die grootste struikelblokke wat jongmense in haar gemeenskap moet oorkom en het sy ’n bewustelike besluit geneem om nooit self die prooi van dié probleme te word nie. In stede daarvan, sê sy, het sy probeer om eerder ’n rolmodel vir ander jong­ mense te wees. “Ek het in Roodewal, die kern van probleemgebiede op Wor­ cester, gewoon, maar ek was gelukkig, want ek was omring deur goeie rolmo­ delle,” vertel sy. Volgens Viloshnee is sy ongelooflik opgewonde oor haar reis na Frankryk. “Ek wil graag meer leer van hul kultuur en geloof en wil veral uitvind of die Franse regtig so arrogant is as wat die res van die wêreld glo hulle is,” borrel sy. Voor hulle na Boergondië vertrek, sê Viloshnee, gaan hulle eers ’n week in Parys deurbring. “Ek beplan beslis om by die Eiffeltoring uit te kom,” sê sy.

Só sê kapt. Mzikayise Moloi, woord­ voerder van die Worcester­polisie. Met die polisie se 16 dae van aktivis­ me teen geweld teen vroue en kinders­ veldtog wat verlede week afgeskop het, val die kollig opnuut weer op dié mis­ daad. Volgens Moloi is geweldsmisdade teen vroue en kinders ’n groot probleem regoor die Vallei en is dié voorvalle in die meeste gevalle alkoholverwant. Omdat baie van die misdrywe binne ge­ sinsverband plaasvind, sê Moloi, word

dit dikwels nie by die polisie aangemeld nie. Moloi sê dit bekommer die polisie dat so baie voorvalle nie aangemeld word nie. “Dit gebeur dikwels omdat vroue minderwaardig voel, of dink hul­ le het iets verkeerd gedoen en dus ver­ dien om mishandel te word,” sê Moloi. Die polisie, voeg Moloi by, word dik­ wels deur ander mense in kennis gestel dat iemand mishandel word. In gevalle soos dié, sê hy, besoek die polisie die slagoffer en probeer hulle oorreed om ’n saak aanhangig te maak. “Die polisie kan slegs daadwerklik teen gewelde­ naars optree indien daar ’n saak teen hulle geopen word,” voeg hy by. Volgens Moloi het die plaaslike poli­ sie sedert die veldtog verlede week af­ geskop het verskeie bewusmakings­

www.suninternational.com

THE GOLDEN VALLEY CASINO ONDERSTEUN VERANTWOORDELIKE DOBBEL. DOBBEL SLEGS VIR PERSONE 18 JAAR EN OUER. WENNERS WEET WANNEER OM OP TE HOU. NASIONALE PROGRAM VIR VERANTWOORDELIKE DOBBEL TOLVRYE BERADINGSLYN 0800 006 008. SUN INTERNATIONAL CASINO’S IS GELISENSIEERDE CASINO’S.


6

NUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Oud-bendelede deel getuienisse tydens hul rehabilitasie LÍOMEE VAN DER MERWE

Die uitvoerende burgemeenster, rdl. Basil Kivedo, het verlede Donderdag bendelede bemoedig om weg te breek van die sosiale euwels wat die gemeenskap onderdruk. Foto: Líomee van der Merwe

Bendes bemoedig LÍOMEE VAN DER MERWE “DIÉ ontmoeting is die beantwoor­ ding van gebed, my hoogtepunt in my amp oor die tydperk van vyf maan­ de.” So lui die woorde van die uitvoerende burgemeester van die Breedevallei Mu­ nisipaliteit, rdl. Basil Kivedo, ná bende­ lede verlede Donderdag (24 November) by die Stadsaal byeengekom het. “Die Pottebakker is hier om ons heel te maak,” het Kivedo voorts gesê. Rodney Visagie, koördineerder van

die interkerklike leierskomitee, het die bendelede aangemoedig om die hulp en ondersteuning wat daar gebied word te aanvaar. “Dit is beter om te probeer en te verloor, as om nooit te probeer nie.” Kivedo sê burgers van die Breedeval­ lei moet vir mekaar as intersessors op­ tree. “Vir uitkomste in ons gemeen­ skap.” Soos ’n ware leier van ’n volk, het hy die bendelede bemoedig en gesê “ons sal die ekstra myl loop.” Verantwoordelikheid vir jou dade is ook deur Kivedo beklemtoon. Hy het ook na drie stappe verwys om vrede in jousélf, jou medemens en

ook jou Skepper te vind. “Ek’s is trots op die lede en burgers van die Breedevallei,” het Kivedo ge­ noem. Die inisiatief om die bendelede by­ een te bring het gekom ná agt kerkleiers ’n komitee gestig het om bendegeweld in die gemeenskap teen te staan. Die span het begin om bendelede in­ dividueel te nader met die doel tot ’n vredesooreenkoms. Visagie sê die komitee vergader ge­ reeld om planne in plek te stel vir ’n versoeningsnaweek wat van 16­18 De­ sember beplan word.

NA die sukses van die 13 bendelede en verslaafdes wat tans rehabiliteer word alle behoeftiges uitgenooi om te deel in dié hoopvolle pad. Vrydagaand (9 Desember) by die Klein Teater in Russellstraat om 18:00 sal 12 mans ná die afloop van hul rehabilitasieprogram (fase een) hul getuienisse deel. Volgens die projekinisieerder, mev. Erena van de Venter, word al­ mal wat betrokke is in die versoen­ ing van bendes in die gemeenskap ook uitgenooi na die aand. “Dit is duidelik dat dwelms ons gemeenskap vernietig en dat bende­ bedrywighede rondom die versprei­ ding van dwelms funksioneer.” Sy sê voorts dat hulp ook aan vroue gebied word nadat daar by die vorige byeenkoms in die Klein Tea­ ter vroue was wat opgedaag het vir hulp. Met die verloop van die aand sal

die musiekblyspel The Bride ook weer deur die Southroots ­kunstebe­ dieningspan opgevoer word. Bywoners van dié aand sal ook die geleentheid kry om deel te word van selgroepe wat in Roodewal, Ri­ verview, die OVD en Avianpark be­ gin word. Mense sal aan hul areaverteen­ woordigers voorgestel word vir ver­ dere ondersteuning. Fase twee van die 12 mans se re­ habilitasieprogram van lewensbe­ geleiding sal ook op 9 Desember af­ skop. ’n Amerikaanse deskundige op die gebied van die lewensbegelei­ ding van gebrokenes, mnr. Jim Stoppenhagen, het ingestem om die mans te motiveer en by te staan in hul laaste week (5­9 Desember) van rehabilitasie. ’n Diensorganisasie sal ook weer­ eens verversings vir die aand voor­ sien. Vir nadere inligting, bel 0 023 347 3194.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Onderwyser gegroet CHRISTINE SMIT ’n VOORMALIGE onderwyser van Worcester wat bekend was vir sy uitstekende sin vir humor en wat sy gemeenskap op vele vlakke gedien het, mnr. Hendrik Esterhuizen, bekend as Patriek, is verlede Donderdag (24 November) na ’n lang siekbed in die ouderdom van 67 jaar oorle­ de. Esterhuizen, wat op Prins Al­ bert gebore is, het later saam met sy gesin na De Doorns verhuis waar hy begin skoolgaan het. Die gesin het later ter wille van beter werksomstandighede na Worce­

ster verhuis. wyser en het ná 37 Esterhuizen het jaar afgetree hom as onderwyser Sy vrou, Specile­ aan die Opleidings­ ne (Arendse), se kollege Oudshoorn dood 12 jaar gelede en die Athlone Oplei­ het ’n groot leemte in dingskollege in die sy lewe gelaat. Paarl bekwaam. Hy Esterhuizen was het onder meer op Ce­ ’n bekende en gelief­ res skoolgehou en de lid in die gemeen­ was ook jare lank by skap. Musiek was Riverview Primêr een van sy groot ta­ voor hy skoolhoof by lente en hy was op sy die Nieuwe Morgen dae voorsanger van Primêre Skool op die Wyle mnr. Patriek The Wanderers. Hy plaas Alfalfa geword Esterhuizen. het in verskeie orga­ het. nisasies gedien en Hy was bekend as ’n hardwer­ was onder andere superintendent, kende taal­ en wiskunde­onder­ katkisasiemeester, koorlid en ou­

derling in die VGK Worcester­ Suid. Hy was jare lank ook voorsit­ ter van die Worcester Ekumeniese Gemeenskapsdienssentrum. Hy was ’n goeie spreker en ’n gewilde seremoniemeester en gas­ spreker. Maar die gemeenskap sal hom veral onthou vir sy lekker lag, sy tergery, nederigheid en ferm maar streng, optrede. Esterhuizen word oorleef deur drie seuns, Benjamin, Heinrich en Louvardo, en twee dogters, Fran­ ces en Shereen, en nege kleinkin­ ders. Sy begrafnis is Saterdag (3 Desember) om 10:00 uit sy huis by Sweetpeastraat 15, Florian­ park, en om 11:00 uit die VGK Worcester­Suid.

Auntie Ria ná kort siekbed oorlede SY het, met haar groot liefde vir haar medemens, altyd reggestaan om ander te help. Dit is hoe mev. Maria Fredericks (67), wat Maandagaand (28 Novem­ ber), na ’n kort siekbed oorlede is, altyd onthou sal word. Auntie Ria, soos sy in die gemeen­ skap bekendgestaan het, het by Yssels­ straat 128 in Riverview gewoon. Sy het destyds, voor sy getrou het by Hextex begin werk. In 1967 trou sy met Gert Fredericks. Daar is drie seuns uit die huwelik gebo­ re. Ná die geboorte van haar laaste seun

het sy vir 27 jaar by Sterns Juweliers gewerk. Hier het sy tot Januarie 2008 gewerk en kon sy daarmee spog dat sy die 2005/2006 Gemini­toekenning van die Foshini­Groep ontvang het vir die top­ verkoopsdame by die juweliersafde­ ling. Sy was ook betrokke by die VGK Worcester­Suid se wyksbyeenkomste en veral betrokke by die vroueaksies. Die begrafnisdiens is Sondag om 12:00 by haar woning by Ysselsstraat 128, Riverview, waarna dit om 13:00 by die VGK Worcester­Suid­begraaf­ plaas voortgaan.

Wyle mev. Maria Fredericks (67).

7


8

SOSIAAL

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Spogkind: Dillan Demas, ’n graad 12-leerder van Hoërskool Tulbagh, is vir die tweede agtereenvolgende jaar gekies as Sportman van die jaar, asook die beste krieketspeler vir die jaar 2011. Van links is die familie, mnr. Deon, Dillan, Dewald en Shirley Demas. Foto: Peter Luitjies

Nuwe kantore:

Seeff op Worcester het tydens ‘n geselligheid hul nuwe kantore in Porterstraat ingewy. Op die foto is personeellede van Seeff saam met gaste wat die aand bygewoon het. Foto: Ken McIntyre

Groen vingers: DiePotjiegeplant Kwekery het onlangs weer sy jaarlikse prysuitdeling gehad. Inwoners van regoor die hele Worcester het weer ingeskryf. Die drie spogtuine was (van links), in die eerste plek, mnr. Nisben Siyekaya (ontvang prys names Rina en Johan Blomerus), mee. Hanlie de Waal (tweede) en Belia Aggenbach (derde). Foto: Líomee van der Merwe


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Opvoeder vereer

Slenter: ’n Ou slenter met ’n “nuwe” aanslag het weer kop uitgesteek. Mense ontvang selfoonoproepe waarin gesê word jy kan R98 000 wen as jy R400 op ’n LG­produk by Telkom spandeer (LG ontken dit). Bewys van die aankoop moet aan Mrs. Joy by 0 071 743 2825, wat glo by Stellenboschstraat 28, Kaapstad is, gestuur word. Jy sal dan die geld binne vier ure kry. Die publiek word gewaarsku om geen persoonlike besonderhede te verskaf nie nadat mense reeds gevoelige verliese gely het.

CHRISTINE SMIT ’n OPVOEDER en prinsipaal van die Vrolike Vinkies Voorskoolse Oplei­ dingsentrum op Ceres is pas as die beste praktisyn in vroeëkind­ontwik­ keling in die Wes­Kaap aangewys. Mev. Andeline Coetzee het met dié prestasie ’n Absa­toekenning verower. Sy sal volgende jaar in Februarie die Wes­Kaap op nasionale vlak in Johan­ nesburg verteenwoordig. Coetzee se betrokkenheid by die on­ derwys en haar begeerte om met kin­ ders te werk, spruit uit die dae nadat sy skool verlaat en eers by ’n kinderhuis gewerk het. Sy het later by die Spargroep aange­ sluit om meer geld te verdien vir haar studies. Dié het sy by die Paarl se Tech­ nikon voltooi en het as opvoedkundige adviseur by die Instituut van Geheue­ ontwikkeling gaan werk. “Dit is waar ek besef het dat my liefde by vroeëkind­ontwikkeling lê,”vertel sy van hoe alles vir haar begin het. Sy het daarna verder aan die Worcester Kollege gaan studeer. By die Vrolike Vinkies­sentrum word nie net met hoofstroomkinders tussen 1 en 6 jaar gewerk nie, sê Coet­ zee, maar ook met kinders met spesifie­ ke leerstoornisse. Die doel is om die kind in sy totaliteit te ontwikkel. Coet­ zee was tien jaar gelede die stigter van dié skool. Altesaam 100 kandidate van skole en praktisyns in vroeëkind­ontwikkeling regoor die Wes­Kaap is deur die Absa­ toekenningskomitee geëvalueer waar­ na die kandidate voorleggings en aan­ biedinge moes doen. Coetzee sé die toekenning beteken

Gestremdes hier in die kalklig geplaas LAURENTIA ROBERTSON

Me. Andeline Coetzee. nie net vir haar en die skool baie nie, maar ook vir die Wes­Kaap en die Wit­ zenbergstreek. “Baie van ons wil nie hierdie tipe uit­ dagings aanpak nie omdat ons glo die platteland het ’n agterstand,” meen Coetzee. Maar, voeg sy by,”ons moet net glo in wat ons doen en dan moet jy ook ’n passie hê vir dit wat jy doen. Die toekenning beteken vooruitgang vir ons skool se ontwikkeling en ek sien dit al klaar nadat die aankondiging ge­

9

Foto: Verskaf maak is.” Coetzee, wat ook predikantsvrou is, is op vele vlakke in die gemeenskap be­ trokke. Sy bied onder meer MIV­pro­ gramme aan en het met die polisiefo­ rum saamgewerk om misdaadvoorko­ mingsprogramme by crèches ingestel te kry. Sy is tans voorsitter van die vroeë­ kind­ontwikkelingsforum in die Wit­ zenbergstreek en dien in die paneel van dié forum se nasionale kongres.

VOLGENS opnames is 10% van die bevolking van Worcester persone met gestremdhede. Saterdag 3 Desember is Interna­ sionale Dag vir Persone met Ge­ stremdhede en die nege verskillen­ de organisasies op die dorp wat dié mense ondersteun span saam om die dag te vier. Vanjaar se tema is “Saam vir ’n beter wêreld vir almal: Insluitend persone met gestremdhede in ont­ wikkeling”. Die tema vra nie net dat almal voordeel moet trek by ontwikkeling nie, maar pleit ook vir deelname van alle sektore en persone in die ge­ meenskap. Dus word alle instansies (ook dié wat nie met gestremdes werk nie) uitgenooi om hul ondersteuning vir persone met gestremdhede te wys

by ’n optog Saterdag vanaf Kerk­ plein tot Kleinplasie. Alle inwoners word genooi om deel te neem aan die verskeie akti­ witeite (insluitend ’n mini­sportdag vir gestremdes en nie­gestremdes) by die museum. Daar sal verskeie stalletjies wees met optredes deur plaaslike kunstenaars deur die dag. Nie­gestremde inwoners word ook versoek om hulself bereid te verklaar om ’n persoon met ge­ stremdheid tydens die optog by te staan. Ook skaakspelers kan deelneem aan die ope verhoudingsvriend­ skaplike gestremde spele wat deur Floris Brown en Ray Aukett (van Braille Skaak) aangebied word. Die spele begin om 12:00. Belangstellendes moet hul eie skaaktoerusting bring en kan Brown by 0 083 235 5364 of Aukett by 074 173 8818 bel vir meer inligting.


10

HOOFARTIKELBLAD

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Kersliggies flikker en 5c verdwyn Vigsdag Wêreldvigsdag word elke jaar sedert 1988 herdenk. Dit was die eerste gesondheidsdag van sy soort om wêrelwyd herdenk te word. En sedert 1988 het miljoene der miljoene al weens dié gevreesde siekte gesterf. Wat dit die grootste destruktie­ we pandemie van sy soort maak wat die wêreld nog ooit ervaar het. Vanjaar se tema is “Mikpunt Zero” (Getting to Zero). Dit beteken zero in­ feksies, zero diskriminasie en zero vigsverwante sterftes. Die mediese wetenskap het reeds ’n ver pad met MIV/vigs geloop sedert die dae toe dit as ’n Áfrika­siekte bestem­ pel is. Genoeg inligting om dié siekte te voorkom, word vandag deur skole, klinieke, hospitale en organisasies ver­ sprei ter voorkoming van vigs. Nie­ mand kan dus vandag meer onkunde predik nie. Vandag kan ons openlik en sonder vrees vir diskriminasie, ook in die werkplek, oor ons vigs­status praat. Daarom verdien dié wat MIV­positief is of vigs het, en openlik daaroor praat om ander te waarsku, om ernstig opge­ neem te word. En op elkeen van ons lê daar ’n plig om dié pandemie uit te wis deur ’n on­ besproke en sindelike lewe te ly.

WORCESTER se strate en verskeie huise is weereens feestelik getooi vir die Feestyd. Veral in Hoogstraat en op Kerkplein flikker en flits die Kersliggies. Daar is talle nuwe versierings, wat baie mooi ontwerp is. Gunther von Bentheim was van­ deesweek druk besig om Kersliggies om sy huis en in sy tuin in Nerinastraat te hang. Hy beoog om sowat 30 000 liggies en agt bokkies te gebruik. Hy mik om teen Sondagaand die lig­ gies aan te skakel. Dit beloof om ou­ dergewoonte ’n groot trekpleister te wees, veral vir die jongspan. Wat vandeesweek vir my interessant was, is die feit dat talle volwassenes

saans kom kyk na die liggies in Hoogstraat. Daar was eergisteraand omstreeks halfnege am­ per nie parkeerplek om Kerkplein nie. Die weer het ook lek­ ker saamgewerk. Vol­ gens die bier­o­meter voor die kuier­ plek in Kerkstraat was dit gisteraand net ná 20:00 nog 20° C! Daar is weliswaar minder versie­ rings in Hoogstraat. Die versierings is vanjaar net teen lamppale tussen Fair­ bairn­ en Napierstraat aangebring. Die liggies hang nie vanjaar, soos in die verlede, kruis en dwars oor Hoogstraat nie. Talle versierings is

splinternuut en die ont­ werp baie oorspronklik. Ek glo dat die vermin­ dering in versierings ’n besparingsmaatreël deur die raad is en nie omdat die ontwerper se idees opgeraak het nie. Van besparing gepraat: Ek is bly dat die regering besluit het om nie meer 5c­muntstukke te vervaardig nie. Hoewel die 5c­muntstuk steeds ’n wettige betaalmiddel sal wees, hoor ek winkeliers moet hul pryse afwaarts aanpas. Dit is die eintlik goeie nuus, want ek het ’n broertjie dood aan pryse wat nie afgerond is nie. Dit gaan die verstand te bowe dat

mense in vandag se dae nog gevang word met die ou slenter van pryse wat nie afgerond is nie. Ek sou dit nie geglo het as ek dit nie met my eie ore gehoor het nie. ’n Vrou vertel vir haar vriendin van die winskoop op ’n naaimasjien. Teen slegs R800 is dit ’n bargain, sê sy. Hulle kyk na die lys features. Nie een van hulle merk dat die prys eintlik R899,95 is nie. Met ander woorde, jy kry 5c­klein­ geld uit R900. Die winkel kon uit die staanspoor die prys R900 gemaak het. Verder kan jy niks meer koop vir 5c nie. ’n Boksie vuurhoutjies kos 50c, ’n los lekker 10c en jy kry net ’n klein handjievol Chappies vir R1.

Psalm 31:7­12 Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode; my vertroue stel ek in die Here. Ek wil jubel en juig oor u troue liefde: U was nie onverskillig teenoor my ellende nie; U het die bedreiging van my lewe raakgesien en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie; U het my ’n veilige staanplek gegee. Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; van verdriet het my oë swak geword, ja, alles in my. My lewe vergaan van kommer en my jare van swaarkry; deur my ellende word my krag geknak en teer my lig­ gaam uit. Ek is die spot van al my teëstanders, veral van my bure, ’n verskrikking vir al my bekendes.

Me. Marie Meyer gee ’n klop op die skouer van Kobus Neethling van die plaaslike polisie en sy seun. Hulle het twee maal vanaf Worcester na De Wet gekom om ’n byna volgroeide geel­ slang wat onder en agter die vrieskas weggekruip het met moeite uit te haal. Dit word baie waardeer. *** Mnr. Etienne Bruwer gee ’n klop op die skouer van die Breedevallei Muni­ sipaliteit wat verlede week ’n vermoe­ delik gesteelde mangatdeksel vervang het binne twee dae ná dit by die munisi­

Onderste un ons MNR. HECTOR LOFTUS skryf: Op 3 Desember word Internasionale Dag vir Gestremdes gevier en dié jaar gaan Worcester wys hoekom ons om­ gee. Ek is betrokke by die organiseer van die dag, wat dié jaar op ’n Saterdag val, en ek is baie ongelukkig oor die min gestremdes wat elk van die nege organisasies op Worcester stuur om aan daardie dag deel te neem. Die probleem is dat daar nie genoeg personeel by die organisasies is om daardie dag te help nie. Boonop is dit nog ’n Saterdag ook en almal is moeg dié tyd van die jaar. Ek werk by die Assosiasie vir Sen­ sories Gestremde Persone (ASD) en toe ek hoor net vyf van ons 30 kinders gaan daardie dag deelneem, was ek baie omgekrap. Ek het die junior stadsraad gekry om ons die betrokke dag te help en die meeste van ons kinders gaan nou daar

paliteit aangemeld is. Welgedaan en baie dankie vir die puik diens. Hou so aan! * * * Die Worcester Rolbalkub gee ’n klop op die skouer van Verifin Sanlam, hoofborg van sy Besigheidsliga, wat prysgeld sowel as twee aande se etes vir spelers en afrigters van spanne ge­ borg het, Quénets Apteek vir die borg van een aand se ete, SA Brouerye Bier en De Jagers vir geskenkbewyse, en Cherrie On Top, wat vier kaartjies ge­ skenk het. wees. Ek wil hiermee vra dat almal daar­ die Saterdag hande vat met ’n gestrem­ de en die vreugde ervaar van gee. Ons begin 09:00 met die Big Walk vanaf Kerkplein tot by Kleinplasie

Mense bly mors DANNY GREEF van Worcester skryf: Ek reken die munisipaliteit moet nie gaan geld mors op die vullisdromme wat hulle hier vir die dorp koop nie. Al staan die dromme oop, sal die men­ se nog steeds hul vullis in die slote gooi en hulle sal soos ’n klomp ornamente lyk. En uit die lug sal dit soos ’n groot skaakbord lyk met al die tierlantyntjies wat hier rondstaan. Die een persoon sal vir die ander persoon sê: “Kyk, die dorp se strate is nog steeds vuil met al die ornamen­ te.”

Ring your bells

ANONYMOUS writes: There is a movement among the descendants of the former slaves to ce­ lebrate the emancipation of slaves in the former Cape Colony (the Western Cape formerly formed a part of this colony) on December 1, 1834. The institution of slavery was abo­ lished in the entire British Empire on this day. After a compulsory period of “apprenticeship” of four years as in­ dentured workers, nobody could be further enslaved. The Cape Colony, particularly the Western Cape, was the largest slave­ holding area in South Africa. For a few years the ex­slave still celebrated this event, but through time it was no lon­ ger celebrated. It is no wonder that most people, including the descen­ dants of these slaves, do not know of the significance of December 1 and its significance as part of the first fee­ ble steps in the “long walk to freedom” in 1994, when democracy was finally achieved in this country. It is important to note that a large portion (close to 40%, if not more) of the inhabitants of the City of Cape Town are descendants of the former slaves.

These descendants wish to create a new awareness of the significance of this event and the day on which it hap­ pened and the preservation of the her­ itage of the province and this city. On December 1, 2014, the 175th annivers­ ary of this event will be celebrated. Creating this awareness is an impor­ tant run­up to this event. Decendants also wish to create a new tradition of commemoration, as a means of restoring the dignity of the descendants of the slaves (often refer­ red to as the “reluctant immigrants”) and Heritage Western Cape are encou­ raging churches, schools and munici­ palities (as owners of town halls) to ring their bells at 12:00 for five minu­ tes on December 1 to commemorate the end of slavery. It should never be forgotten the im­ mense role churches and religious lea­ ders played in getting this inhuman and unchristian institution abolished. The ringing of the bells should be viewed as a form of thanks and worship to God Almighty for allowing this to happen. The inclusion of this event on an an­ nual basis has huge potential for the tourism industry and the economy of Cape Town in particular, as well as the Western Cape in general. The significance of Emancipation Day as a significant historical event has now largely been eclipsed by World Aids Day and currently there are virtually no, if any, programmes to commemorate this occasion.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Okkert Brits open gim MET die Suid­Afrikaan­ se paalspringkoning, Ok­ kert Brits, as direkteur van die nuwe Motion Fit­ ness­gimnasium, sal sport talent op Worcester tot sy uiterste ontgin word. Brits en Theo Beyers, bestuurder van Motion Fit­ ness, is twee sportmanne wat passievol is oor die ont­ wikkeling van sportlui se volle potensiaal. Hul droom begin hier; om die inwoners van Worcester met wêreldklastoerusting en kundigheid aan te spoor. Die twee sakevennote se vriendskap het reeds jare terug langs die atletiek­ baan begin toe Beyers (toe nog ’n tiener) vir Brits na­ der om hom te mentor in paalspring. Ná 11 jaar word die twee se droom ’n werklikheid met die eerste Motion Fit­ ness wat in Maart 2012 open. Dienslewering is hul grootste doelwit. Brits be­ plan ook om intensief be­ trokke te wees en maande­ liks sy kennis met ander te deel. Die twee se hart klop vir sportontwikkeling, maar nie net om spiere te bou nie. Hulle wil sportmanne toe­ rus en elkeen se individue­

le behoeftes voed sodat elkeen se volle talent be­ reik kan word. Leerders tussen 12­18 jaar moet die regte mentorskap ontvang, wéét hulle. Die twee beplan om in noue verband met skole te werk. Brits wil ook sport­ legendes nader sodat leer­ ders geïnspireer kan word deur rolmodelle wat reeds groot hoogtes bereik het. Hulle wil ook dien as die skakel vir nuwe geleenthe­ de. Fisiese gestremdes lê hulle ook na aan die hart. Om die ekstra myl te loop vir lede met spesiale be­ hoeftes is deel van hul doelwit om kliëntgeoriën­ teerd te wees. ’n Talentidentifise­ ringsprogram is ook in die oog. Vir hulle moet ’n be­ soek aan die gimnasium deel vorm van ’n gesonde lewenstyl. Die twee is hier om te bewys dat daar soveel meer is aan die besoek van ’n gimnasium as dit wat voorgehou word oor ’n breër front. Net vir die gerusstel­ ling, wêreldklaspryse sal nie nodig wees vir die tran­ formasie wat kom nie. Pry­ se bly behoue in die raam­ werk met dit wat tans vir oefensessies betaal word.

11

Reconciliatio n celebrated HOPE 4 WORCESTER will be the theme for this year’s celebrations on Reconciliation Day which will be held on Friday, December 16, from 07:00 till 08:00. The guest speaker at this occasion is Prof. Jona­ than Jansen, vice­chancellor and rector of the Uni­ versity of the Free State. The venue for the Reconciliation Day celebrations is the Shoprite parking area in Porter Street where the 1996 Shoprite bombing took place, killing four people and wounding 67 others, The event is an initiative of the Worcester Hope and Reconciliation Process, consisting of a group of Worcester residents from all sectors within the community, in partnership with the mayors of the Breede Valley Municipality and the Cape Winelands District Municipality. The organisation promotes so­ cial justice, development, peace, reconciliation and transformation in the Breede Valley. The organisati­ on’s first reconciliation project in Worcester started in 2009 when a community­led initiative was develo­ ped to help the victims of the 1996 bombing. According to Mr Claude Schroeder, chairperson of the organisation, a number of events took place in Worcester to reconcile since its start in 2009. For information, phone Schroeder on 0 082 868 3222, or Revs Jan Ungerer on 083 320 4553 or Joe Mpanza on 082 493 7780.

Okkert Brits

Foto: Verskaf


12

KALENDERBLAD

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Jong talent op verhoog

VALLEI-KALENDER Saterdag 3 Desember: Pure Boland Plaasmark 09:00 tot 14:00 by Groenstoor Brandwacht. Daar sal ook ’n “car boot sale” buite die stoor gehou word waar verskeie diensorganisasies, skole en kerke betrokke sal wees. Woensdag 7 Desember: “Carols by Candle­ light” om 19:00 by Uitvlugt Gastehuis. Toegang R60 (Dit sluit die konsert en kers in). Daar sal kos en drank te koop wees. Michelle Alexander sal as sangeres optree. Geen kos of drank mag ingebring word nie. Kaartjies vooraf beskikbaar by tharina@realevents.co.za of 0 082 301 8561. Donderdag 8 Desember: Johan Bakkes stel om 18:30 sy nuwe boek by die Blindspot in Napier­ straat bekend. Bespreek by 0 084 800 3100 of info@blind­institute.org.za. Kaartjies R80. Vrydag 9 Desember: Gemengde Vrugte is om 20:00 op die planke by die Ou Meulteater in die Paarl. Kaartjies kos R75 elk en kan by 0 083 564 0056 of vicky@oumeulteater.co.za bespreek word. Saterdag 10 Desember: Die kinderblyspel Fin op sy Eiland om 10:00 en 12:00 by die Ou Meul­ teater in die Paarl. Kaartjies kos R50 en kan by 0 083 564 0056 of vicky@oumeulteater.co.za bespreek word. Sondag 11 Desember: Dana Snyman se Rooi­ kaart met Frank Opperman is om 16:00 by die Ou Meulteater in die Paarl te sien. Kaartjies kos R100 stuk. Bespreek by 0 083 564 0056 of vic­ ky@oumeulteater.co.za - Stuur inligting wat jy in die Valleikalender wil adverteer na 0 023 347 3639 of ’n e­pos na Laurentia.Robertson@worcesterstandard.com.

LAURENTIA ROBERTSON TALENTVOLLE jongmense van regoor die Kaapse Wynland stel volgende Woensdagaand hul ga­ wes ten toon. Die Kaapse Wynland Distriks­ munisipaliteit se SA School’s Got Talent­kompetisie nader sy einde met die finale rondte wat Woensdag 3 Desember by die Worcester Seni­ or Sekondêre Skool gehou sal word. Hier sal die wenners in die ver­ skeie plaaslike munisipaliteite in die distrik – insluitend onder meer die Breedevallei­, Witzenberg­ en Drakenstein­munisipaliteit – kom­ peteer vir R10 000 se prysgeld vir hulself en R20 000 vir hul skool. Die kompetisie stel die talent in die uitvoerende kunste van laer­ skool­ en hoërskoolleerders ten toon. Volgens mnr. Sarel Brown, hoof van WSS, is die kompetisie goeie bloodstelling vir die leerders, veral omdat hulle deur onafhanklike be­ oordelaars, wat self in die kunstebe­ dryf is, beoordeel word. Die finaliste, waaronder Rose­ bud Windvogel, ’n leerder van WSS, het ook opleiding van die be­ oordelaars ontvang om hul talent te slyp. Die gehoor kan Woensdag ook uitsien na optredes deur bekende gaskunstenaars. Die vertonings begin om 18:00. Toegang is R30 (volwassenes) en R20 (leerders en pensioentrekkers).

Neem kennis: Rosebud Windvogel van die Worcester Senior Sekondêre Skool is een van die leerders wat Woensdagaand haar talent ten toon gaan stel op die skool se verhoog. Foto: Verskaf

Kersvreugde vir kinders hul beloning LAURENTIA ROBERTSON DIE seisoen van welwillendheid het aangebreek. Só het drie vroue van Ceres saamgespan in ’n poging om vreugde in die lewens van sowat 500 laerskoolleerders van die Sutherland­area te saai met ’n Kerspartytjie wat Vrydag 2 Desember (mô­ re) by die Roggeveld Primêre Skool gehou sal word.

Hiervoor is die vroue, Yolandé Peres, Natasha Cleophas en Elizabeth Daniels, hard besig om geld in te samel om die geleentheid moontlik te maak. Vir die drie dames gaan dit oor die vreugde wat op die kinders se gesiggies te sien sal word as hulle die springkasteel, worsrolletjies en sap asook be­ soek van Kersvader kan geniet. ’n Kersfeesgesken­ kie sal ook aan elke leerder gegee word. “Sutherland is ’n baie klein dorpie en daar is

nie juis werkgeleenthede nie.” sê Peres. “In die meeste van die kinders se huise gaan dit baie moei­ lik. Die meeste van hulle sal vir die eerste keer ’n pakkie kry vir Kersfees.” Indien die poging ’n sukses is, gaan van die geld gebruik word om kospakkies vir bejaardes in die Witzenberg­streek te voorsien, het Peres voorts ge­ sê. Vir meer inligting, bel Peres by 0 073 150 2368 of Cleophas by 078 671 5173.

Kry hierdie jaar vroegtydig ’n Kersgeskenk vir ’n geliefde by die jaarlikse aand­Kersmark wat op 14 Desember van 18:00­23:00 by die Groen­ stoor in Brandwacht gehou word. Daar sal soos in die verlede ook ’n steakete wees. Kaartjies vir die ete is slegs vooraf beskikbaar en kos R125 elk. Besprekings kan by tharina@realevents.co.za of 0 082 301 8561 gedoen word. Daar sal ook ’n gratis opelug­fliekvertoning wees, asook as ’n vertoning deur die South­ roots­groep. Moet ook nie die Kersliedere by kerslig­geleentheid met Michelle Alexander en Sonja Neethling op 7 De­ sember om 19:00 by die Uitvlugt Gaste­ huis buite Worcester misloop nie. Kaart­ jies kos R60. Kosstalletjies en ’n kontant­ kroeg sal ook beskikbaar wees.

Stem vir Affodille: DieKaapseAffo­ VRYDAG 2 DESEMBER – DONDERDAG 8 DESEMBER BESPREEK NOU BY: 0861 CINEMA / 0861 246362 / www.numetro.co.za / mobi.numetro.co.za Pryse en tye mag verander sonder kennisgewing. Alle komplimentêre kaartjies is onderhewig van beperkings.

MOUNTAIN MILL WINKELSENTRUM PUSS IN BOOTS - 2D

PG

Fri-Thu: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00

REAL STEEL

m

V

Fri-Thu: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00

LV

Fri-Thu: 09:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45

Fri-Thu: 09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30

HAPPY FEET TWO - 2D

PLATTELAND

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - PART I

PG

13 SV

Fri-Thu: 09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30

V E RT O O N TA N S

dille­damesboereokes, wat bestaan uit plaaslike musikante, het jul stemme nodig om deur te dring na die tweede laaste rondte van kykNET se Var­ strap­kompetisie, wat tans aan die gang is op kanaal 111. Die Kaapse Affodille is een van die topvyf orkeste wat dit moet uitspook om tot die finaal deur te dring waar die wenner Saterdag (3 Desember) uit drie orkeste by Lourensford Landgoed gekies word. Om vir hulle te stem, stuur “B2” na 33690.


SKOLE

STANDARD 1 DESEMBER 2011

13

Blink uit in krieket:

Leerders van Worcester Gimnasium het onlangs verskeie provinsiale prestasies in krieket behaal. Agter (van links) is Pieter Swart (o.15B), Mark Andrianatos (o.15A), Aiden Beukes (o.15A), Nathan Lakay (o.17 Platteland), Shandro Issel (o.17 Plattelannd), Ruan Terblanche (o.17 Platteland) en Dougles McIntyre (o.18 Somerspelespan). Voor is Shireé Africa, Jean Gregg (o.17 Platteland) en Bernice Everson (o.17A tellinghouer). Foto: Líomee van der Merwe

De la Bat­leer­ ders vereer: Leer­ ders van die De la Bat­ skool vir Dowes is on­ langs deur die Dowesportfederasie ver­ eer. Van links is Shaun Smit (Wes­Kaapse Sportman van die Jaar), Admar Claassen (beste ontwikkeling), Charles Williams (beste presta­ sie), Jolin Jaftha (beste verbetering) en mev. Noelien Vice van die Wes­Kaapse Dowesport­ federasie. Foto: Líomee van der Merwe

Victrix ludorum: Clodia Cloete van Nuwe Hoop­Sentrum het on­ langs aan die Suid­Afri­ kaanse Spele in Polokwa­ ne in die 100 en 200 m vir Dowes deelgeneem. Hier het sy twee goue medal­ jes verwerf. By die skool is sy benoem as victrix lu­ dorum en sportvrou van die jaar. Foto: Laurentia Robertson

Rythmic gymnasts excel:

Gymnasts from the Elite Rhythmic Gymnastics Club of Worcester once again excelled in 2011. The following gymnasts all participated at Boland trials and the South African Championships. At the back (from left) are Kelly Neethling, Petra Lategan (Boland Level 5 S.As), Eleen Burger (Boland Level 6 S.As), Rouseanne Malan (Boland Level 7 S.As), Elsa Burger. In the middle are Kimber­Leigh Berry (Boland level 7 S.As); silver free dance and bronze ball and overall 5th), Inge Smith, Anika Stofberg, Carla Roberts, Calista de Wet, Caitlin Arries and Jessica Morley (Boland level 5 S.As). Second from front are Imke Stofberg, Jaden Franklin, Jana le Roux, Wilmien Roux and Miche Veldsman (Boland silver). In the front are Summer­Joy Hendricks (Boland silver), Jana Stofberg, Nadia Jansen van Vuuren, Christine de Wet and Anke Deetlefs. Absent: Amy Joy Gabrielle (Level 1 bronze), Marne­Mari Ueckermann, Jessy Kruger, Zoe Titus and Manula Europa (Boland S.As gold free dance, gold rope and overall third). Photo: Supplied


14

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Kersvader kom kuier by Nuwe Hoop: Leerders van die Nuwe Hoop­Sentrum vir multi­gestrem­ des is verlede Donderdag deur Kersvader besoek. Hy het saam met personeel van Autacs Signs geskenkies aan die leerders oorhandig wat deur die onderneming ingesamel is. Die leerders het die gaste vermaak met pragtige danspassies en gebare sang. Foto’s: Laurentia Robertson

CELEBRATE OUR 10TH BIRTHDAY WITH

AWESOME BLACKBERRY® DEALS. WIN 1 OF 10 X R10 000 CASH PRIZES FROM BLACKBERRY®. BlackBerry® CurveTM 8520 Smartphone

BlackBerry® CurveTM 9300 Smartphone

BlackBerry® BoldTM 9900 Smartphone

R125

R169

R449

Includes: Cellphone + R145 airtime pm + 100 SMSs pm

Includes: Cellphone + 100 off-peak minutes pm + BlackBerry® Internet Service + CLIP and Itemised Billing

Includes: Cellphone + 100 anytime minutes pm + BlackBerry® Internet Service + CLIP and Itemised Billing

PM x 24 on Controlchat 125

Phone features: Full QWERTY keyboard Dedicated Multimedia keys on top of device

PM x 24 on BlackBerry Casualchat 100

Xplorer Edition + Car cr cradle

2MP camera

Once-off payment: R114 SIM & connection fee

WiFi

Phone features:

BlackBerry Internet Service (BIS), CLI and Itemised Billing available on request.

3G connectivity Full QWERTY keyboard 2MP camera

PM x 24 on BlackBerry Allweek 100

Once-off payment: R114 SIM & connection fee Phone features: Touchscreen and full QWERTY keyboard 5MP camera with HD video recording BlackBerry®7 OS Augmented reality and NFC enabled

GPS navigation

GET THIS DEAL AT A STORE NEAR YOU!

JHB 33905

Cell C Mountain Mill Mall Cell C Paarl

084 770 0074 084 770 0089

RICA IN-STORE. Offers valid from 1 November - 30 November 2011. While stocks last. Terms and Conditions apply. All prices are VAT inclusive. On device browsing is free on the BlackBerry Internet browser. Downloads, streaming and using your BlackBerry handset as a modem are billed according to normal data rates. Visit www.cellc.co.za for full Terms and Conditions. ©2010 Research In Motion Limited. All rights reserved. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. The competition period will run from 31 October 2011 to 4 December 2011 (“the competition period”). The prizes that can be won are:10 x R10 000 cash prizes (BlackBerry). In order to be automatically entered into the draw, you must: purchase a BlackBerry® handset on a post-paid contract from any Cell C Store; RICA your handset; and activate the SIM card. You will only be eligible to win a prize of the same brand of product that you have purchased. In other words, if you purchase a Blackberry product you can only win a Blackberry prize etc. If you are a winner, you will be contacted by Cell C or Cell C’s authorised agent on behalf of Cell C. We may contact you by SMS. Dial 147 or for full Terms and Conditions, visit www.cellc.co.za.


ADVERTENSIE

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Breede Vallei Munisipaliteit

3 November 2011 De Doorns

K

CONTACT

Rawsonville

Touwsrivier

O

N

Umqulu Wokuqikelelwa Kwamaxabiso Kwindawo Zobumnini Ukususela Kunyaka Ka 2012-2016

Kan ek die waardeerder ontmoet? Die waardeerder sal by ons Munisipale kantore op die volgende datums en tye beskikbaar wees: Ndingakwazi ukudibana nomxabisi/ umqikeleli-maxabiso? Umxabisi/umqikeleli-maxabiso uzakufumaneka kwi ofisi zakwa Masipala ngezintsuku zilandelayo: Can I meet the valuer? The valuer will be available at our Municipal offices on the following dates:

www.bvm.gov.za

T

Algemene Waardasies 2012 - 2016

Umqulu omtsha omalunga nokubeqikelelwa kwamaxabiso endawo zobumnini jikelele wakwa Masipala wase Breede Valley, uqukunjelwe kwaye wayigunyaziswa nguMphathi wakwa Masipala. Lo mqulu wokuqikelelwa kwamaxabiso ngumgcini zinkcukacha ogunyazisiweyo wendawo zakwa masipala ezirhafelwayo. Ngoko mthetho wakwa Masipala omalunga nendawo ezirhafelwayo , (Umthetho no. 6 ka 2004) lo mqulu uzakusetyenziswa kangangethuba leminyaka emine, unganako ukwandiselwa ithuba xa kunokufunyanwa imvume ekhethekileyo esuka kuRhulumente wePhondo. Umhla wokuqikelelwa kwamaxabiso ngowe 2 Julayi 2011 kwaye uzakuhlala usisigxina ngethuba lo mqulu usagunyazisiwe. Ukuphikisana nomqulu wokuqikelelwa kwamaxabiso Nawuphi na umntu angaphikisa noqikelelo lwexabiso kwindawo yobumnini ekuluhlu lokuqikelelwa kwamaxabiso. Ukuchaswa okanye isibheno asithethi into yokuba i-akhawunti mayingahlawulwa ngexesha elifanelekileyo. Ukuhlolwa koqikelelo lwamaxabiso Ukuqikelelwa kwamaxabiso kumiselwe ngokwamaxabiso emarike endawo zobumnini. Lixabiso lendawo yobumnini lalowo uthengisayo ethengisela lo mthengi uvumileyo. Inani lendawo zobumnini eliqikelelwe amaxabiso liqikelelwa kuma 22 774 kwaye liquka imimamdla (umz. Ezolimo, indawo zokuhlala, ezoshishino kunye nezinye indawo zobumnini). Irhafu yendawo zobumnini iyakubalwa ku mqulu omtsha wokuqikelelwa kwamaxabiso kwindawo zobumnini ukususela ngomhla we 1 Julayi 2012. Uqikelelo lwamaxabiso olugqityiweyo (umz. kwindawo zobumnini ezahluliweyo okanye ezihlanganisiweyo , iziza ezitsha, ezandisiweyo, ezidiliziweyo, uwiso-mthetho malunga nokusetyenziswa komhlaba) zizakuqikelelwa amaxabiso kanye ngonyaka ukuya kutsho ngo 2016 ze kugcwaliswe umqulu wokuqikelelwa kwamaxabiso jikelele. Indawo zobumnini eziqikelelwe ixabiso nezikumqulu ogqityiweyo zizakuqikelelwa ngokwexabiso le marike (2 Julayi 2011) njengezo zikuluhlu loqikelelo jikelele. Inkqubo ezakulandelwa ukususela ngoku  Umnini/abanini-ndawo balwamkele uqikelelo lwexabiso lendawo olutsha – kungabikho sibheno/sichaso  Umnini-ndawo akhalaze ngoqikelelo lwexabiso lendawo (ngokwexabiso lemarike ukususela ngowe 2 Julayi 2011), xa linyukile okanye lihlile kuye. Kuyakufuneka isichaso/isikhalazo sibhalwe kwincwadi yezikhalazo ifakwe kwibhokisi evaliweyo efumaneka kwi ofisi zikaMasipala nakumathala encwadi okanye zingathunyelwa kwa valuations@breedevallei.gov.za. Ukuze ube nokuvavanya ukuqikelelwa kwexabiso lendawo ungazibuzela okanye uthenge okanye uthengise indawo yakho ngelo xabiso lithe laqikelelwa kulo ndawo yakho.  Ukuba isichaso/isikhalazo siye sakhatywa, lowo unesikhalazo unako ukwenza isibheno kwesosigqibo. Irhafu kwindawo zakwa Masipala Irhafu yonyaka yezindlu ibalwe ngokuphinda ixabiso lemarike yendlu nge senti kwirandi ngokwezigqibo zekhansile kuhlahlo lwabiwo mali. Olu thekelelo/qikelelo alukagqitywa liBhunga elizakuthabatha isigqibo ngo Matshi 2012 ngethuba lohlahlo-lwabiwo mali lwaminyaka le phambi kokuba liphunyezwe ngo Meyi 2012. Umbuzo jikelele abanini-ndawo abazibuzayo, ingaba ixabiso lendawo yobumnini lizakubangela irhafu inyuke na? Impendulo jikelele izakuba ngu hayi, kodwa ukuba indawo yakho yobumnini ixabiso layo linyukile kunelo liyi-avareji, impendulo iyakuba ngu ewe. Olu luhlu-lwamaxabiso alukaqulungwa luyakufumaneka ngo Matshi 2008 xa kusenziwa uhlahlo lwabiwo mali yikhansile.

Vol 7 Nr 3 Worcester

A

K

U Q H A K A M S H E LWA N O

General Valuation Roll 2012 - 2016

Die nuwe algemene waardasierol vir Breedevallei MuniThe new Valuation Roll for Breede Valley Municipalsipaliteit is afgehandel en deur die Munisipale Bestuurder geity was completed and certified by the Municipal Manager. These valuations will be used as basis for the property rates sertifiseer. Hierdie waardasies sal die basis wees vir u belasting from 1 July 2012. heffings vanaf 1 Julie 2012. The Valuation Roll is the official record of the value of all Die waardasierol is die amptelike register met die waarde ratable properties within the jurisdiction of our Municipality. In van alle belasbare eiendomme in die jurisdiksie van die Muniterms of legislation, the Valuation Roll is valid for 4 years but can sipaliteit. In terme van die Munisipale Eiendomsbelasting Wet, be extended with special consent of Provincial Government. 2004 (Wet nr.6 van 2004) is die waardasierol geldig vir vier jaar, The valuation date is 2 July 2011 and will be fixed for the period maar kan verleng word met spesiale toestemming deur die that the Valuation Roll is valid. Provinsiale Regering. Die datum van waardasie is soos op 2 A notice will be send to the owner of every property Julie 2011 bepaal en is van krag vir die tydperk waarvoor die that was valued. waardasierol saamgestel is. Objections to Valuation Roll Aan elke eienaar van eiendom wat gewaardeer is sal Any person may object to the valuation of a specific individual ‘n amptelike kennisgewing gestuur word met die waarproperty on the Valuation Roll. An objection or appeal does not dasie besonderhede. defer the liability for the payment of rates on due date. Besware teen Waardasies Valuation Enige persoon mag teen die waardasie van ‘n spesifieke indiThe valuation was determined through the market value viduele eiendom op die waardasierol beswaar aanteken. Die of the property. It is the amount the property would have indiening van ‘n beswaar verleen nie uitstel van die verpligting realised if sold on the date of valuation (2 July 2011) in the om belasting te betaal op die datum waarop belasting betaalopen market by a willing seller to a willing buyer. The total baar is nie. properties valued are about 22 774 and include agricultural, Waardasie residential, commercial and other properties. Property Rates Die waardasie is bepaal deur die markwaarde van eiendom. will be calculated on the new valuation from 1 July 2012. SupDit is die bedrag wat ‘n eiendom in die ope mark sou behaal op die datum van waardasie (2 Julie 2011) deur ‘n gewillige plementary valuations will be performed once a year to supverkoper aan ‘n gewillige koper. Die totale eiendomme wat plement the Valuation Roll with new properties or changes to gewaardeer is, is ongeveer 22 774 en sluit alle sonerings ( bv. properties and will be valued on the fixed date of 2 July 2011 landbou, residensieël, kommersieël en ander eiendomme) in. to ensure that properties are valued on the same basis. Eiendomsbelasting sal bereken word op die nuwe waardasie The process from here vanaf 1 Julie 2012. Aanvullende waardasies (bv. eiendomme  Owner/s accepts the new valuation – no objection. wat onderverdeel of gekonsolideer is, nuwe erwe, aanbouings,  Owner/s objects against the valuation of a property (marslopings, wetgewing oor grondgebruik) sal tot 30 Junie 2016 ket value as at 2 July 2011), if it is too high or to low. In this eenkeer per jaar op ‘n aanvullende waardasie uitgevoer word case an objection form must be completed and be placed om die Algemene Waardasierol aan te vul. Die eiendomme wat in the sealed box which will be available at the municipal op die aanvullende waardasierol gewaardeer word sal op die offices and libraries or objection can be submitted elecdieselfde markwaarde (2 Julie 2011) gewaardeer word as die tronically to valuations@breedevallei.gov.za. The queseiendomme op die algemene waardasierol. tion one can ask to test the new valuation, “Am I prepared Die proses van hieraf to sell my house at the market price as determined?”  Eienaar/s aanvaar die nuwe waardasie – geen beswaar.  If the objection against the valuation is rejected, then the owner can appeal against the decision.  Eienaar/s teken beswaar aan teen die waardasie van ‘n eiendom (markwaarde soos op 2 Julie 2011), wanneer Municipal property rates dit vir hom/haar te hoog of te laag is. In hierdie geval The annual property rates are calculated by multiplying moet amptelike beswaarvorms (beskikbaar by die muthe market value of the property by a Cent amount in the Rand as determined by Council during the budget process. nisipale kantore en biblioteke) ingevul en in die tenThe most frequently asked question from owners: “Will derbus geplaas word. Besware kan ook elektronies by the increase in the value of my property lead to higher rates?” valuations@breedevallei.gov.za ingedien word. Om u The general answer will be no, but if the increase in the waardasie te toets kan u uself afvra of u bereid is om u value of your house is higher than the eiendom te koop/verkoop teen die waarde wat op u eiaverage, the answer is yes. This tariff endom geplaas is. has not been determined yet and will  Indien die beswaar teen die waardasie verwerp word, kan only be available in March 2012 when die beswaarmaker appél aanteken teen die beslissing. the budget is tabled by Council before Munisipale eiendomsbelasting the final adoption in May 2012. Die jaarlikse belasting word bereken deur die markwaarde van die eiendom met die belastingkoers (Sent per Rand) te vermenigvuldig. Die algemene waar- Lo mqulu wokuqikelwa The valuation roll Hierdie koers is nog nie bepaal nie en sal eers in dasierol sal vanaf 5 kwamaxabiso uzakube available for Maart 2012 met die jaarlikse begroting proses deur Desember 2011 tot fumaneka ze uhlolwe will inspection from 5 27 Januarie 2012 ukususela ngowe 5 die Raad bepaal word, voordat dit in Mei 2012 finaal December 2011 till vir insae beskikDisemba 2011 ukuya goedgekeur word. 27 January 2012 baar wees by die kutsho ngowe 27 JanuDie algemeenste vraag wat die meeste eienaars at the following ondergenoemde wari 2012 kwezindawo het, is: “Sal die verhoging in die waarde van my eiendom venues: plekke: zilandelayo: tot hoër belasting lei?” Die antwoord is nee, maar as die styging in waarde van u eienValuation Public Library, Waterloo Street dom meer is as die gemiddelde dan is die Section, Worcester Esselen Library, antwoord ja. 1st Floor, Van Huyssteen Avenue 45 Baring Str.

Plek

Adres

Datum

Tyd

Touwsrivier

Loganstraat

16 Jan. 2012

9h00 – 12h45 & 13h30 – 16h30

De Doorns

La Rochelle 4

17 Jan. 2012

9h00 – 12h45 & 13h30 – 16h30

Rawsonville

Le Seuerstraat 17

18 Jan. 2012

9h00 – 12h45 & 13h30 – 16h30

Worcester

Baringstraat 45

19 Jan. 2012

9h00 – 12h45 & 13h30 – 16h30

Zweletemba

Zweletemba Library, Mtwazi Street

De Doorns

Municipal Building, 4 La Rochelle Road Public Library, Stasie Road

Rawsonville

Touwsriver

Municipal Building, 17 Le Seuer Street Municipal Building, Logan Street Steenvliet Library, Dwars Street

The valuation roll is also available on our website www.bvm.gov.za

15


16

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Groep help talent ontgin LAURENTIA ROBERTSON VIR Francis Fundakubi, beter bekend as Aunt Koekie, en die kinders wat sy onder haar vlerk neem gaan dit nie oor wie die bes­ te is nie, maar dat almal talentvol is. Aunt Koekie werk al die afgelo­ pe twee jaar met kinders van Avian­ park, wat minder geleenthede in die lewe het om hulself uit te leef, om

hul talente te ontdek en te gebruik. Die 65 kinders wat by die Chan­ ges of Life­groep aangesluit het, het uiteenlopende probleme. Sommige ly aan fetale alkohols­ indroom en het leerprobleme, ter­ wyl ander in armoede lewe, of dwelmverslaafdes of tienerma’s is. Volgens Aunt Koekie het dit op ’n dag eenvoudig net haar hart té seer gemaak om te sien hoe dié kin­ ders se talente versteek word omdat niemand genoeg in hulle glo om

hulle in hulself te laat glo nie. Haar vertroue is in die Here, sê Aunt Koekie, om die kinders op te bou en hul selfbeeld te herstel. Die doel van die groep is ook om die kwesbare en verlate kinders van die strate af te hou, hulle met hul Godgegewe talente dit wat hulle be­ nodig kan kry en hulle ’n toekoms te bied. Die groep soek nie donasies nie, slegs ondersteuning om self genoeg geld in te samel om meer geleenthe­

de te kan najaag, sê Aunt Koekie. Modeparade Een van die maniere is met ’n modeparade wat 9 Desember in Avianpark gehou sal word. Die deelnemers – modelle en vermaak – is almal deel van die Changes of Life­groep. Aunt Koekie sê hulle wil graag die kinders se talente vir die breër gemeenskap ten toon stel sodat hul­ le betrek kan word by ander funk­ sies en só meer blootstelling kry.

Kom deel in Week van Gebed DIE tema van die Bethesda AME Kerk (Van Zyl­ laan, Esselenpark) se Week van Gebed vanjaar is Vertrou God vir ’n deurbraak in jou lewe. Die week duur van Maandag (5 Desember) tot Vry­ dag (9 Desember) met dienste wat elke aand stip­ telik om sewe­uur begin. Die programme vir die week is as volg: Maan­ dag: Mishandeling teen vroue, kinders en mans; Dinsdag: Misdaad, dwelms, drankmisbruik en voorbidding vir vrede tussen bendes en veilig­ heid op paaie in die feestyd; Woensdag: Geesteli­ ke bevryding en sprituele genesing van die magte van Satan oor jou lewe, verbreking van vloeke; Donderdag: Bid vir ons leiers (kerk, regering, gemeenskap, SAPD, Korrektiewe Dienste, vei­ ligheidswagte, gesondheidswerkers, opvoedkun­ diges); Vrydag: Prys en dank God vir deurbrake. Alle kerke word genooi om saam teen die eu­ wels in die gemeenskap te kom bid. Vir meer besonderhede, bel past. Jeffrey Barnes by 0 074 937 5324 (alle ure) of die kantoor (Dins­ dae tot Sondae) by 023 347 2944.

Regstelling: In verlede week se koerant is daar op bl. 16 soos voorts berig: “’n Tuinprojek is geloods om geld in te samel vir ’n behoeftige student by die Pionierskool se ALO­afdeling vir multigestremde leerders”. Die inligting is foutief. Die projek is geloods vir ’n behoeftige student by die Instituut vir Blindes se afdeling Loopbaan­ ontwikkeling vir siggestremde studente. Die Standard vra om verskoning vir enige ongerief deur foutiewe beriggewing.

Laaste vergadering:

Alle voormalige lede van die Suid­Afrikaanse Kleurlingkorps (SAKK) word na die laas­ te vergadering genooi wat op 4 Desember om 15:00 in die skoolsaal by die Hoër­ skool Breërivier gehou word. Lede word versoek om seker te maak dat hul name op die databasis verskyn. Brig. J. Jones van Pretoria sal ook teenwoordig wees om vrae te beantwoord. Vir navrae, bel mnre. T. Samson by 0 084 842 3341, of B. Arendse by 073 523 2557.


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 1 DESEMBER 2011 FREDERICKS, MARIA. Na 'n kort siekbed is jy nou veilig in Jesus se arms. Ons as familie gaan jou baie mis. Van Carolus-, Lintnaar-, Ecstein-, Anthony-, Swartz- en Rhode-familie. ESTERHUIZEN, HENDRICK. Die wond is geslaan en die verlange is groot, maar ons berus by die besluit van die Hemelse Vader. Rus in vrede, uncle Pat. Van familie in Sampsonstraat 5.

STREDDERS, NICO, JEFFREY, DESMOND. Met liefdevolle herinneringe neem ons afskeid van 'n geliefde man, pa en oupa. Die gemis sal daar wees, maar die liefdevolle herinneringe sal ons altyd onthou. Van vrou en kinders. FREDERICKS, MARIA. Met hartseer en mooi herinneringe neem ek afskeid van my lewensmaat na 43 jaar. Gaan jou mis. Jou egge-noot Gertjie. FREDERICKS, MARIA. Skielik van ons weggeneem. God het in die tuin kom wandel en die mooiste blom kom pluk. Van Thers, Nadia, Johan, Joshua, Shireen, Gino en Chloé. FREDERICKS, MARIA. Ons harte is seer, maar sal altyd die goeie onthou. Rus in vrede, Mammie. Van Shaun en jou kleindogter Shannon. FREDERICKS, MARIA (AUNTY RAI). What God has done, is well done. You may be gone, but will forever be in our hearts. Till we meet again. Love always, Le Roux family. FREDERICKS, MARIA (AUNTY RAI). Silently you passed away. You were always there when I needed you and I will cherish your memories. I will miss and love you always. Shannon. FREDERICKS, MARIA. Met groot liefde neem ons afskeid van 'n geliefde ma, skoonma en ouma. Mammie was die wonderlikste ma. Die gemis is alreeds daar. Jou oudste seun,Francois, skoondogter Miriam en kleinkinders Keenan en Keeanu. ESTERHUIZEN, PATRICK. Wat God gedoen het is welgedaan. Swaer, ons gaan jou mis, maar gun jou die rus. Arendsefamilie. FREDERICKS, MARIA. Geseën was ek met 'n wonderlike en geliefde ma. Dankie vir die liefde en ondersteuning. Geen woorde kan beskryf hoe lief ek Mammie gehad het nie. Ek weet dat God Sy blom kom pluk het. Van jou jongste seun, Alastair. STREDDERS, NICO, JEFFREY, DESMOND. Met liefde en hartseer neem ons afskeid van ons geliefde voorsitter van die Skoolbeheerliggaam. Dankie vir u onbaatsugtige dienste en opoffering deur die jare gelewer aan die skool en gemeenskap. Ons mis u alreeds. U plek is leeg, maar u sal voortleef in ons harte. Die Skoolbeheerliggaam, opvoeders en leerdersGlen Heatlie Primêr.

FEBRUARY, ANDRé. If tears could build a stairway and thoughts a memory lane, I'd walk to Heaven and bring you home again. I am sad, I shed tears, yet I'm glad He loaned you to me. From Aunty Maggie, Debbie and children. FEBRUARIE, ANDRé PETER. We will miss you. You will always be in our hearts. Van Mammie en boetie Kerwin.

PIETERSEN, EMILY. Woorde sal nie kan beskryf watter stukkie goud ons verloor het nie. 'n Sterk gevestigde seder het geval. Suster Emily, rus sag, ons suster in die Here. Ouderling Meyer, diaken Bowers en die hele area.

17

18

WILLIAMS, CHRISTINA. Dankie vir die goeie mens wat jy was. Ons sal jou nooit vergeet nie. Jy was 'n ma, ouma, antie duisend. Lief vir jou. Van kinders, kleinkinders en familie. CUPIDO, DORA. Your first birthday away from me. Miss you sometimes with a smile, sometimes with a tear, but the memories will never die. Love, your husband, Karel. CUPIDO, SALLY. 28/11/2011 reeds vyf jaar van ons geskei. Die gemis is groot, maar mooi herinneringe sal ons altyd by bly. Van Sandra, kinders en kleinkinders.

DU TOIT, ELEANOR JOAN. It's been 3 years since God called you home and also your third birthday away from us. Miss you a lot. From Byron, Rozelle, Jerome, Bevan and grandchildren.

ADAMS, JOHANNA. Saggies het Mamma ons verlaat. Jou stem is stil sowel as ons huis. Gaan jou verskriklik baie mis. Van kinders en kleinkinders.

LEKWENI, LUKAS. Jou eerste verjaardag weg van ons. Wou jou graag gelukgewens het, maar dit was ons nie beskore nie. Mis jou nog elke dag. Van Lekweni- gesin.

VAN DE RHEDE, CARL MATTHEW. Baie geluk met jou 80ste verjaardag wat jy in die Hemel vier tussen die engele. Die gemis is groot, maar ons gun jou die rus. Liefde, jou verlangende eggenote, Daphne, kinders, kleinkinders en agterkleinkind.

DAVIDS, JOHANNES (GILL). Begrafnis Saterdag 03/12/2011 om 10:00 by Lesueurstraat 79. Met hartseer neem ek afskeid van my man. Ek gaan jou baie mis. Liefde, Linda en familie.

FEBRUARY, ANDRé. WRENCH FREE... Wrench free my imprissoned heart, from the untamed missery it be overcrowded, with brutal dread. It be scornfully acking, inside my bewildered chest. Wrench free, o wrench free, my broken black heart. From the melody of darkness, the sentence of loneliness for it be robbed bare, by the fangs of despair been contineously battered, by the gloss of scorn. Stampered dayly by the feet of humiliation. Wrench free, o wrench free my dying heart. From the sqeezing anguish, and the suffocating pain. That slowly invades its becomes, filled with poisonous insults heaped up with bitterness neglect. It's as cold as dried ice, it's been despised like ice. Sincerely weathered, through the far-fetched years. Been savaciely drowned by oceans of snit tears. From Alida and Limo.

WAGENSTROOM, MARLIN. Geb.1985/01/21. Gest. 2011/11/26. Sag heengegaan. Ons gaan jou mis. Rus sag, ons liefste seun Marlin. Van Mammie, Donovan en Selmaré. Begrafnisdiens Saterdag 3 Desember 14:00 by huis en 15:00 by Volle Evangelie Kerk. CURTIS, ISSEL JEFFREY. R.I.P. God gives, God takes, God makes no mistakes. Jeffery, Jonathan, Abigail, Angelica, Nasreen, Mammie and Percy.

WAGENSTROOM, MARLIN. Ek, Riska en ons 6 maande oue dogter Meecalin gaan jou mis. Skielik is jy van ons weggeruk. Rus sag my skat. CUPIDO, ANLODIA. 4 Desember jou 2de verjaardag weg van ons. Mis jou baie. Gun jou die rus. Liefde, Shami, Regi en kinders.

PIETERSE, EMILY. Geb. 1955/12/20. Gest. 2011/11/24. Begrafnis Saterdag 03 Desember 2011 om 09:00 by die huis, Pandaystraat 6, Roodewal, en om 10:00 by die kerk, VGK Worcester-Oos. Van jou man, kinders en kleinkinders.

CUPIDO, ANLODIA. Bokka, jou 2de verjaardag weg van my. Mis jou baie. So baie het verander, maar ek gun jou die ewige rus. Jou man, Zahir. CUPIDO, DORA. 03/12/2011 Ma se eerste verjaardag weg van ons. Die gemis is groot, maar die verlange sal altyd daar wees. Mis jou, Ma. Van Marilyne, Dorinda, Granville, Frandeline, Jason en kleinkinders.

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 1 DESEMBER 2011

FLANDO, LYDIA. Met jou derde verjaardag weg van ons wil ons jou hartlik gelukwens. Ons sou vandag fees gevier het saam met jou, maar ons berus dat jy saam met Jesus vier. Ons mis jou steeds. Annelene, Davie en kinders. FLANDO, LYDIA. Lalla, Mammie, vandag sou ons so baie graag saam partytjie hou, maar jou stem is stil en nog steeds sal jy voortleef in ons harte. Van Heinie, Lucreeia, Lorenzo en Lee-Roy. FLANDO, LYDIA. Lalla, ons suster, graag sou ons wou gelukwens, maar God het anders bestuur. Ons mis jou steeds. Van broers, skoonsusters en kinders. FLANDO, LYDIA. Baie geluk my dogter, wens ons kon jou verjaardag saam vier. Van Mamma.

GEORGE, JAKOBUS. Eerste verjaardag weg van ons. God dra ons elke dag deur. Rosie, Edwin en kinders. GEORGE, JAKOBUS. Dankie vir die spore wat Pa vir ons uitgetrap het. Melissa en Chloé. GEORGE, JAKOBUS. God se liefde dra ons deur. Baie liefde, Sandy, kinders en kleinkind.

PAULSEN, SINEAD ANRI. Geluk met jou 7de verjaardag, Pappa se blompotjie. God seën jou. Van Pappa, Marietha, Himpie en Niekie.

WORCESTER-WES tweeslaapkamerwoonst el. Koopkrag. Geen troeteldiere. R3 000 per maand plus deposito. Sel 072 058 5312.

TERRACOTTA potte (klein of groot) vir potplante (kan ook plastiek wees). 082 851 9062/023 340 4556. GEORGE, JAKOBUS. Op 30/11/2011 sal dit Pappa se 1ste verjaardag in die Hemel wees. Die verlange en gemis steeds groot. Liefde, Violet, Louis en kinders.

RAAI wie is 40? Geluk, Sonia, met jou verjaardag en jy en jou man se 20ste huweliksherdenking. Baie liefde, Kate en kinders.

VW POLO Classic 2008 1400. 48 000 Kilometer. R95 000. Skakel 081 347 4153.

MEUBELVERVOER N.J. (Otto). 20 jaar ondervinding. Persoonlike toesig. Enige trek. 082 708 9447/023 342 0286.

2-SLAAPKAMERHUIS te huur in Meiringspark vanaf Februarie 2012. Koste R3 900 per maand. Skakel Bernard Strydom by 082 331 8799. HOOGGELEGEN AFTREE-OORD. Ruim 2slaapkamerwoning te huur in sekuriteitsarea. Ondervloerverhitting, lugversorging, diefwering, alarmstelsel en meer. R4 800 per maand, water ingesluit. Onmiddellik beskikbaar. Begin betaal 1 Januarie 2012. 082 787 5559.

JACOBS, BAYRON. Geb. 1986/11/28. Gest. 2009/10/19. Derde verjaardag in die Hemel. Ons noem nog elke dag jou naam, soms met 'n glimlag, soms met 'n traan. Van ouma, Mammie en familie.

OORTMAN, LENA. Op 2 Desember reeds 3 jaar van ons geskei. Die gemis is groot. Van Mirinda en gesin. VERHOOG, MAUREEN. Die 26ste November 'n jaar weg. Rus soet. Van Aubin, vrou en kinders. VOIGT, ISOBEL. 28/11/2011 Mom, it is 10 years since God took you into His Heavenly garden. We miss you, but the sweet memories and legacy that you and Daddy (13 years) and Edlene (3 years) left us, keep us smiling. Always in our hearts. Marion, Debbie and Voigt family.

RAAI wie is 50? Veels geluk, Kitta. Met baie liefde, jou suster Kate en kinders.

1210 CASH LOANS. Lenings tot R200 000. Swartlys welkom. Goedkeuring in 5 min. Skakel (021) 762 9079.

BANK declined for vehicles? We can assist in obtaining vehicles for you! Contact Henk 071 583 6164. Email: blautotraders@hotmail.c om.

LENINGS!! . R10 000 R100 000. 5min. preapproval, sameday pay-out. Blaclisted, garnishees welcome. Fiona 082 422 2271.

RAAI wie is 60 op 04/12/2011? Gods rykste seën. Van Sarelse- familie.

WOW, Bjornché verjaar! Van Mom, Dad, Anchen, Azziza, Byrone en Braydon.

BRIDGING cash while waiting for pension/package payout (lumpsum only). Cash same day. Ph. (021) 949 0930.

STEM, herstel, koop en verkoop klaviere. Alle areas. Wessel de Beer 082 704 3276.

GEMEUBILEERDE woonstel te huur in Paglande. Water en elektrisiteit ingesluit. R3 000 per maand. 023 342 3383.

VERSKEIE wonings te huur. www.rentbay.co.za.

ERF te koop in De Doorns sakekern. R28 000. Kontak 082 442 6332.

DATA entry workers needed. Earn up to R720 in your 1st week. Fill out forms with or without a computer. Own hours. Sms name and address for full info brochure to 074 1308 935.

GELUK met Mammie se verjaardag op 30/11/2011. Van Cheston, Alban, Blane, Franson en auntie Gretna en Gretsen.

KLEINPLASIE Restaurant. Waiters needed with experience. Collect an application form at the restaurant. Enquiries phone (023) 347 5118.

HAPPY birthday to our handsome boy, Chadley, who is turning 2 on 03/12/2011. We love you. Love, from Daddy Luciane, Mommy Chantel and grandmas and grandpas.

SITKAMERSTEL Airflex R2 000. Beige, 2 dubbelbanke, 2 stoele. In goeie kondisie. Skakel 084 251 0204 of (023) 349 1793.

SAILORS is op soek na naweekwerkers, verkieslik skoliere. As jy goed met mense kan kommunikeer en bereid is om hard te werk, is ons die plek vir jou. Bring CV na Russellstraat (Sailors). Tel. 023 347 7257. Faks 023 347 7257. WERKSGELEENTHEI D vir verkoopsdame. Bring CV persoonlik na Durbanstraat Apteek. Tel. 023 347 2075. WIL u 'n ekstra inkomste verdien vanaf u eie huis in u eie tyd? Ons benodig Data entry werkers om vorms in te vul met of sonder rekenaar. Maklike stap-vir-stap verduidelikings. SMS naam en adres vir volledige brosjure na 078 126 9118.

26 JARIGE blanke dame soek dringend tuisverplegingwerk. Is gekwalifiseerd met ondervinding. CV is beskikbaar. Skakel 071 975 9362.

LOANS. R1 000R50 000. Fast pay-outs, garnishee blacklisted welcome. Contact Sharon 083 819 3947.

FLANDO, LYDIA. Lalla, die verlange is elke dag nog groot, maar geniet jou verjaardag saam met ons Hemelse Vader. Van Erica en kinders. GEORGE, JAKOBUS. 30/11/2011 jou 1ste verjaardag by Jesus. Die hartseer en verlange sal altyd daar wees, maar God dra ons deur. Van verlangende eggenote.

DEFY elektriese 4-plaat stoof. Puik toestand. R1 500. Sel 074 915 7632. GRASMASJIEN (elektries) Wolf met bak R850. Kombuiskaste 2 (1 hout, 1 staal). R1 000. 082 438 5756. VERSKEIDENHEID bakkerytoerusting. Maak 'n aanbod. Skakel 082 424 2634. WHIRLPOOL- wasmasjien toploader. R1 000. 078 352 3299.

REQUIRE part-time or freelanche employment. I would like to obtain bookkeeper work from home or premises (± 60 km radius) debtors/creditors or ledger control accounts reconciliations. VIP payroll. Contact Elbé 082 978 1481/023 3123412.


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 1 DESEMBER 2011

19

Electrician ENGINEERING DEPARTMENT, N’DABENI FACTORY Key responsibilities: • Report to the Electrical Supervisor • Ensure a maximumefficiency production run with minimum downtime and efficiency loss • Carry out root cause analysis and repair work on filling and packing equipment • Conduct electrical and mechanical faultfinding and utilise the SCADA system • Adjust and set machinery in the plant • Fill shift reports, downtime reports and maintenance reports • Complete legal registers as required • Carry out planned electrical and mechanical maintenance, including building maintenance • Perform minor project work • Complete Work Orders and other administrative tasks within SAP. Key requirements: • N4 Electrical or equivalent qualification • Manpower-accredited Trade Certificate, preferably with a Wireman’s Licence • Minimum of 3 years’ experience in an FMCG/bottling environment • Current studies towards a Government ticket • PLC and VSD experience – Siemens and Lenze • Willingness to work shifts, weekends (especially Saturdays), overtime and also to be on standby as per operational requirements • Possession of own transport • Good communication skills, both verbal and written • Teamwork orientation with a passion for self-development • Ability to work independently and under pressure • Strong analysis and problem-solving skills • Attention to detail • SAP – AMM experience. Enquiries: Tel. (021) 530-7619 In line with SARS regulations, we require your personal tax reference number as part of your application. Please note that the Company will NOT pay relocation fees for this position. To apply, please forward your CV via e-mail to Anita Roach at anita.roach@za.nestle.com by the closing date of 8 December 2011. Please quote reference WC139 in your application.

Preference will be given to candidates from the designated group and people with disabilities are encouraged to apply.

Human Commuications 82574

DEPARTMENT OF HEALTH Worcester Hospital (Chief Directorate: General Specialist and Emergency Services)

Tradesman Aid

Remuneration: R 59 625 per annum Service benefits: 13th cheque, employer’s contribution to the pension fund, housing and medical aid allowance. Requirements: Minimum requirement: Basic reading, writing and numeracy skills. Experience: Appropriate experience in a hospital environment and be able to carry out general maintenance tasks. Inherent requirements of the job: • Must be prepared to work overtime and do standby duties • Must be physically able to perform the duties required • Ability to read and write and follow written instructions, as well as manuals and written procedures. Competencies (knowledge/skills): • Knowledge and application of the requirements of the Machinery and Occupational Health and Safety Act • Knowledge of performing or undertaking a variety of general maintenance tasks • Appropriate planning skills • Ability to optimally utilise allocated resources such as tools and materials • Skilled in the usage of a variety of tools. Duties (key result areas/outputs): • The complete and efficient execution of instructions which include amongst others general maintenance • Assist with engineering projects, maintenance and repairs, installations and alterations and the planning thereof • Strict adherence to the Occupational Health and Safety Act • Assist artisans in the performance of their duties • Exercise control over tools, equipment and materials. Note: Shortlisted candidates will be subjected to tests. Enquiries: Mr E Westenberg: 021 348-1199/082 374-2708 Please submit your application for the attention of Mrs L Koopman to the Senior Medical Superintendent, Worcester Hospital, Private Bag X3058, Worcester 6850. INSTRUCTIONS TO APPLICANTS: Z83 forms (obtainable from any Government department or www.capegateway.gov.za) must: Be completed in full, clearly reflect the name of the position, name and date of the publication (candidates may use this as reference), be signed, accompanied by a comprehensive CV, the names of 3 referees and certified copies of ID, driver’s licence and qualification/s. Applications without the afore-mentioned will not be considered. Applications must be forwarded to the address as indicated on the advertisement. No late, faxed or e-mailed applications will be accepted. CV’s will not be returned. Excess personnel will receive preference. Applications, which are received after the closing date, will not be considered. Further communication will be limited to shortlisted candidates. If you have not received a response from the Department within 3 months of the closing date, please consider your application as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for selection interviews on a date, time and place as determined by the Department.

The Department of Health is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard will be appreciated.

Closing date: 23 December 2011

PROVINCIAL GOVERNMENT

WeSTERN CAPE

Human Communications C93602

As directed by the Department of Public Service & Administration, applicants must note that further checks will be conducted once they are shortlisted and that their appointment is subject to positive outcomes on these checks, which include security clearance, qualification verification, criminal records, credit records and previous employment.


20

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 1 DESEMBER 2011

Faculty of Health and Wellness Sciences Department of Nursing & Radiography Advancement Opportunities for Registered Nurses in 2012! BTech Oncology Nursing

BTech Primary Health Care Registered nurses can function as advanced Clinical Nurse Practitioners, utilising specialised clinical and managerial skills in primary health care. Exit with a certificate in Pharmacology and qualify for registration with the SANC in Clinical Nursing Science, Health Assessment, Treatment and Care (R48).

The Oncology Nurse Practitioner’s sub-speciality prepares advanced practice nurses to assume a leadership role in managing the physical and psychological care needs of individuals with cancer and their families, across the illness trajectory.

Full-time: 1 year/Part-time: 2 years I Offered in day-time and/or block sessions, whilst Pharmacology lectures will be on Wednesdays I Practica: Compulsory 960 hours within various primary health care facilities.

Full-time: 1 year/Part-time: 2 years I Offered in day-time and/or block sessions I Practica: Compulsory 250 hours at a hospital within the first year of study.

BTech Occupational Health Nursing

Diploma in Nursing Management

This course enables you to apply scientifically based OHN strategies and technologies, geared towards protecting worker health and providing and managing a safe and healthy work environment. The curriculum consists of nursing research and management, occupational health and occupational health nursing.

The purpose of this qualification is to enable the registered nurse to function as a manager at primary, secondary and/or tertiary levels of health care. 18 months part-time I Offered in day-time and/or block sessions (first year) and on Saturdays (second year) I Practica: Compulsory week at a hospital during the first year of study.

Full-time: 1 year/Part-time: 2 years I Offered in day-time and/or block sessions.

Admission requirements: Matric Certificate or equivalent I Registration with the South African Nursing Council as a General Nurse. We also offer a one-week short course in Dispensing for Health Care Professionals.

ENQUIRIES: June Adams I 021 959 6183 I adamsju@cput.ac.za I www.cput.ac.za www.ayandambanga.co.za

103748

KAAPSE WYNLAND DISTRIKSMUNISIPALITEIT Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit nooi goed verdienstelike studente uit om aansoek te doen vir deelname aan die Burgemeesterskomitee Beursfonds. Voorkeur sal gegee word aan studente wat studeer in die rigting van skaarsvaardigheidsareas.

KAAPSE WYNLAND DISTRIKSMUNISIPALITEIT BURGEMEESTERSKOMITEE BEURSFONDS Die gedeelde visie vir die Kaapse Wynlande is “om saam te groei, te deel, te lewer en te innoveer”. Sentraal tot hierdie visie erken die Kaapse Wynlande Distriksmunisipaliteit dat jeugontwikkeling integraal is tot die sosiale, politiese en ekonomiese lewe van elke jeugdige in die Distrik en samelewing in geheel. Die Burgemeesterkomitee Beursfonds is van voorneme om te verseker dat menslike hulpbronontwikkeling aangespreek word met spesifieke klem op die jeug van die Distrik, die ontwikkeling van menslike vermoëns, bevoegdhede, kennis en die mense se groeiende behoefte vir goedere en dienste om hul lewensstandaard en lewenskwaliteit te verhoog. Dit is in die lig van hierdie agtergrond en die Distrik se verbintenis tot ’n beter lewe vir almal, dat die Distrik goed verdienstelike studente wat permanent woon binne die area van jurisdiksie van die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit, om aansoek te doen vir deelname in die KWDM Burgemeesterskomitee Beursfonds.

CAPE WINELANDS DISTRICT MUNICIPALITY

UMASIPALA WESITHILI sE-CAPE WINELANDS

Cape Winelands District Municipality invites well deserving students to apply for participation in the Mayoral Bursary Fund. Preference will be given to students studying towards scarce skills areas.

Umasipala weSithili seCape Winelands umema bafundi abanako ukuba bafake izicelo ukuze bathathe inxaxheba kwiMayoral Bursary Fund. Inggqwalasela iyakunikwa abafundi abafundela izakhono ezinqabileyo.

CAPE WINELANDS DISTRICT MUNICIPALITY MAYORAL BURSARY FUND

IMAYORAL BURSARY FUND YOMASIPALA WESITHILI SECAPE WINELANDS

The shared vision for the Cape Winelands is “Growing, Sharing, Delivering and Innovating Together”. Central to this vision, Cape Winelands District Municipality acknowledges that youth development is integral to the social, political and economic life of every young person in the District and society as in general. The Mayoral Bursary Fund seeks to ensure that human resource development, with specific emphasis to the youth of the District, must address the development of human capabilities, abilities, knowledge and know-how to meet the people’s ever growing need for goods and services and to improve their standard of living and quality of life. It is against this background and the District’s commitment to a better life for all, that the District invites well deserving students who permanently resides within the area of jurisdiction of the Cape Winelands District Municipality, to apply for participation in the CWDM Mayoral Bursary Fund.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is Donderdag, 15 Desember 2011 om 15:15. Die voorgeskrewe aansoekvorms is beskikbaar vanaf me CB Michaels by 021 888-5120. Aansoekvorms, vergesel deur oorspronklik gewaarmerkte ware afskrifte van die student se akademiese rekorde, ID-dokumente, bewys van permanente residensiële adres en bewyse van jaarlikse huishoudelike inkomste moet besorg word aan die Munisipale Bestuurder, Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit, Posbus 100, Stellenbosch 7599 (Vir aandag: CB Michaels).

The closing date for applications is Thursday, 15 December 2011, at 15:15. Applicants must acquire the prescribed application form from Ms CB Michaels at 021 888-5120. Applications, accompanied by originally certified true copies of students academic records, Identity Documents, proof of permanent residential address, and proof of annual household income of applicants must be returned to the Municipal Manager, Cape Winelands District Municipality, PO Box 100, Stellenbosch 7599 (For attention: CB Michaels).

Let asseblief: • Beurse word toegeken op ’n jaarlikse basis en is geldig vir slegs een akademiese jaar • Huidige ontvangers van die KWDM Burgemeesterskomitee Beursfonds, moet weer aansoek doen • Daar sal GEEN outomatiese kwalifikasie vir huidige Burgemeesterskomitee Beursfonds houers wees nie • Aansoekvorms moet voltooi word in die aansoeker se eie handskrif en per hand afgelewer word of gepos word en moet die KWDM voor/op die spesifieke sluitingsdatum bereik • Daar moet kennis geneem word dat aansoekers wat nie gehoor gee aan die bogenoemde voorskrifte nie, nie oorweeg sal word nie. Laat, gefakste en/of elektroniese aansoeke sal ook nie oorweeg word nie.

Please note: • Bursaries are awarded on an annual basis and are valid for only one academic year • Current recipients of the CWDM Mayoral Bursary Fund, must re-apply • There will be NO automatic qualification for current Mayoral Bursary Fund holders • Application forms must be completed in applicant’s own handwriting and hand delivered or posted and must reach the CWDM before/on the specified due date • It should be noted that applications that do not adhere to the above mentioned prescriptions will not be considered, neither will late, faxed and/or electronically applications be considered.

Umbono esabelana ngawo weCape Winelands ku “Kukhula, Kwabelana, Kuhambisa nokwenza Inguqu siSonke” Oku ngumongo walo mbono, uMasipala weSithili seCape Winelands uyaqaphela ukuba uphuhliso lolutsha lubalulekile ekuhlaleni, ngokwepolitiki nangokoqoqosho lobomi lwaye nawuphi umntu omtsha kwiSithili nasekuhlaleni ngokubanzi. IMayora Bursary Fund injonge ukuqinisekisa ukuba uphuhliso lwezibonelelo zabasebenzi, kungxininiswe kakhulu kulutsha lwesithili, ukuba lujongane nophuhliso lwezinto abantu abanokukwazi ukuzenza, izakho, ulwazi kunye nokukwazi ukuba kuhlanganwa njani nokukhula kweemfuno zabantu malunga nempahla neenkonzo ukuphucula izinga labo lokuhlala nomgangatho wobomi. Ayihambisani nalemvelaphi kwaye iSithili isibophelele kubomi obungcono bomntu wonke, kungako iSithili simema abafundi abanako abahlala ngokusisingxina kulommandla ukulawulo loMasipala weSithili se-Cape Winelands, ukuba bafake izicelo ukuthatha inxaxheba kwi-CWDM Mayoral Bursary Fund. Umhla wokuvala kokufakwa kwezicelo nguLwesine, we-15 kuDesemba wama 2011, ngo-15:15. Abafaki bezicelo kufuneka bafumane ifomu yokufaka isicelo elungisiweyo ku-Ms CB Michaels ku 021 888 5120. Izicelo, zihamba kunye nekopi ezisetifayiweyo zerekhodi lezifundo zomfundi, iSazisi/ID, ubugqina bendawo yokuhlala esisingxina kwaye isiqinisekiso semali engenayo kwikhaya ngonyaka masibuyele kuMphathi kaMasipala, Cape Winelands District Municipality, PO Box 100, Stellenbosch 7599 (Iya ku: CB Michaels). Nceda uqaphele: • iiBasari zinikezwa qho ngoyaka kwaye zifumaneka kanye ngonyaka wokufunda. • Abo bafunda ngayo kaloku nje i-CWDM Mayoral Bursary Fund, mabafake izicelo kwakhona. • Kubafundi abasele benzisa iMayoral Bursary Fund kaloku nje akuyukubakho lungenelo bengakhange bafake izicelo. • Ifomu yokufaka isicelo mayingcwaliswe ngesandla somfaki sicelo ize ithunyelwe ngesandla okanye iposwe kwaye kufuneka ifike kwi-CWDM ngomhla/phambi kosuku lokuvala. • Kufanele kuqatshelwe ukuba izicelo ezingalandelanga lamabakala abekwe ngasentla aziyukuthathwa, mhlawumbi esifike emva komhla wokuvala, nesifeksiweyo kunye/okanye ezithunyelwe ngeKhompuyutha.

Indien u nie teen of voor 2 Maart 2012 van ons verneem nie kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was en dat die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit onder geen verpligting is om ’n beurs aan enigiemand toe te ken nie.

Should there be no feedback received by or before 2 March 2012 applicants may assume that their applications have been unsuccessful and that Cape Winelands District Municipality is under no obligation to award a bursary to anyone.

Xa kuthe akwabakho mpendulo phambi kowe-02 kuMatshi wama-2012 umfaki sicelo kufanele aqonde ukuba isicelo sakhe asiphumelelanga kwaye uMasipala weSithili seCape Winelands akayuku bopheleleka ukunikeza ibhasari nakubani na.

CA DE BRUYN UITVOERENDE BURGEMEESTER

CA DE BRUYN EXECUTIVE MAYOR

M MGAJO UMPHATHI KAMASIPALA

Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit Alexanderstraat 46 Stellenbosch 7600

Cape Winelands District Municipality 46 Alexander Street Stellenbosch 7600

Cape Winelands District Municipality 46 Alexander Street Stellenbosch 7600

Human Communications C93612A

Human Communications C93612

Human Communications C93612X


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 1 DESEMBER 2011

21


22

EIENDOMME

STANDARD 1 DESEMBER 2011

OM HIER TE ADVERTEER SKAKEL 023 347 0968

BREEDE EIENDOMME

Kry praghuis teen ’n sakpasprys

Alleenmandaat. Prysverlaging.

HIERDIE week se toonhuis, aan­ gebied deur Sotheby’s Internatio­ nal Realty, is ’n netjiese, sonnige tweeslaapkamerhuis met ’n pri­ vaat tuin. Eiendomme soos dié, geleë in Die Werf, kom selde in die mark. Teen R695 000 (ohb) is dit ’n ge­ leentheid wat voornemende ko­ pers beslis nie moet misloop nie. Die eiendom se goeie sekuri­ teit maak dit ideaal vir ’n sluit­en ry­leefstyl en maak dit veral ge­ skik vir eerste kopers of afgetre­ denes.Vir meer besigtiging, kon­ tak Sotheby’s, 0 023 347 2240.


SPORT/SKOLE

STANDARD 1 DESEMBER 2011

23

Touws twee keer bo TOUWSRIVIER Krieketklub se twee spanne het verlede Sater­ dag (26 November) twee belang­ rike derbywedstryde in die Eer­ steliga van die Boland Krieket­ raad in hul guns beklink. Op Touwsrivier het die twee­ despankaptein, Thomas Louw, sy span gelei tot ’n oorwinning oor De Doorns. Die besoekers het eer­ ste gekolf en teken ’n heel verdien­ stelike 221 lopies aan, volgens die tuisklub se wedstrydsekretaris, Jan Swarts. “Dit was egter Touwsrivier se boulers wat hulle aan flarde geboul het.” Louw behaal sy loopbaanbe­ ste van 2/14 in sy tien boulbeurte, terwyl Wimpie Dourie 2/26 inoes. Die linksbouler Heinrich Fritz neem 1/36 in sy boulskof van tien beurte. Dourie het ook drie vang­ kanse benut wat De Doorns op die agtervoet geplaas het. Touwsrivier het die wenteiken in die 40ste beurt verbygesteek. Ricardo Pheiffer (26 van 17 balle), Anwar Adams (88 van 42 balle) en Dourie (44 van 29 balle) was vernietigend. Dit is egter die bril­ jante vennootskap tussen Dourie en Adams (146 lopies) wat De Doorns gesink het. Touwsrivier se tweede span wen die wedstryd met 3 paaltjies. Op Bolandpark het die wed­

Mustang het by verlede naweek se wedrenbyeenkoms op Kenil­ worth nogmaals skitterend gevaar deurdat hy nie minder nie as nege van die tien wenners onder sy keuses gehad het, waarvan vier hul onderskeie wedrenne gewen het. Hy het in twee wedrenne die eerste vier perde verby die wenpaal gekies, waaronder die hoof­ wedren, die Selangor Cup, en was sodoende in die kol met die kwartet in die betrokke wedrenne. Dit het wedders, wat sy keuses gevolg het, se sakke gevul. Mustang het daarbenewens ook die Kies 6 (twee keer) en die Woekerpot met sy onderskeie permutasies gekies. Racing selections Saturday 3 December at Kenilworth: Race one: WPOTA Workriders/Grooms Maiden Plate 1 200 m: 1. Palos Verdes (1) 2. African Alliance (5) 3. Cognac On Ice (4) 4. Eden Rose (9) Race two: Var Maiden Juvenile Plate (F) 800 m: Favourite Race three: Minelli Maiden Plate (F&M) 1 600 m: 1. Gold Academy (1) 2. Sully’s Landing (4) 3. Degeneres (8) 4. Strawberry Line (11)

Hilton Smith van Touwsrivier speel ‘n hou in sy beurt van 42 lopies. stryd tussen Touwsrivier se eerste span en Worcester United se twee­ de span vir groot opwinding en spanning gesorg. United het Touwsrivier inge­ stuur om te kolf en die besoekers teken 238 lopies aan in hul toegela­ te 50 beurte. Marvin Nicholas (52), Hilton Smith (42) en Jerome Petro (18) het hulle goed laat geld. In United se kolfbeurt was daar

slegs een kolwer tussen Touwsri­ vier en ‘n oorwinning. William Pietersen (99 ) was die enigste kol­ wer van United wat dapper probeer walgooi het teen die boulaanval van Touwsrivier. Met United wat slegs 12 lopies vir ’n oorwinning in die 46ste boulbeurt benodig het, slaag Jero­ me Petro egter om sy paaljie te laat kantel. United se stertkolwers, met die

Foto: Verskaf

hulp van ‘n paar wydlopers van Pe­ tro, bring die totaal vir ’n oorwin­ ning nader met slegs twee lopies wat benodig word. Petro slaag egter daarin om Kir­ wan Horsemend (0) been voor paaltjie te betrap, wat die wedstryd beëindig en Touwsrivier ’n oor­ winning van twee lopies besorg. Petro eindig sy boulskof met 7/61, Clayton Isaacs neem 1/26 en An­ drey Abrahams 2/47.

Race four: Sarabande Graduation Plate 1 400 m: 1. More Of Me (6) 2. Northern Conquest (4) 3. Shishangeni (7) 4. Lord Fort Wood (2) Race five: Equi Feeds Handicap (MR 96) 1 400 m: 1. Dead Cert (4) 2. Master Barry (8) 3. Uncle Tommy (6) 4. Lancelin (5) Race six: Southern Cross Stakes (WFA. Grade 2) 1 000 m: 1. Covenant (2) 2. Val De Ra (1) 3. State Blue (3) 4. Dance With Al (4) 5. Lake Drawsko (5) Race seven: Avontuur Estate Cape Fillies Guineas (Grade 1) 1 600 m: 1. Princess Victoria (1) 2. Trinity House (2) 3. Bermuda Sloop (4) 4. Thunder Dance (3) 5. Miss Ipanema (Aus) (5) Race eight: Luna De Miel Handicap (F&M) 1 600 m: 1. Barcelona Winter (1) 2. Rainbowinjune (4) 3. Takeyouroath (9) 4. Feel My Love (Aus) (3) Race nine: Maiden Plate 1 400 m: 1. Fraser (5) 2. Jet Explorer (11) 3. Wing And A Prayer (2) 4. Hill Fifty Four (10) Place Accumulator: 1,4,8 x 4,6,7 x 6,8 x 1,2 x 1 x 1,4 x 5,11. Jackpot: 1,3,4,5,6,8 x 1,2 x 1 x 1,3,4. Pick 6 (10c unit): 1,3,6(2),7 x 3(2/5),4(9),6,8(12) x 1,2,3(4/5/9) x 1 x 1,3,4,9(6) x 2,4,5(10),11.

Fit2Run­atlete bekroon: By Fit2Run se prysuitdeling is voor (van links) Rodney Booysen, Lucus McLeod, Leandré Ketch (beste veldatleet), Chanice Klink (beste baanatleet) en Vernoschka Abrahams (beste landloopatleet). Agter is Claude Schroeder (eregas), Luyanda Fatuse en Norman Ontong (klubvoorsitter) Booysen. McLeod, Schroeder en Ontong het die trofeë geskenk. Foto: Verskaf

Rolbalwenners: ’n Rekordgetal van 34 spanne het vanjaar aan die Worcester Rolbalklub se Besigheidstoernooi deelgeneem. Die wenners is SA Brouerye. Van links verskyn John Neethling (klubpresi­ dent), Johan Agenbach (borg), Heinrich Bosman, Ronel du Plessis, Chantell Matthee, Gary Bailey, Piet Saayman (afrigter) en (heel voor) Ville du Plessis (gelukbringer). Foto: Verskaf

. Nuwe aanstellings: Die Tul­ bagh Rugbyklub het sy nuwe af­ rigters vir die 2012­seisoen be­ kend gemaak wat die A­span sal afrig. Hulle is Greg Louw (hoof­ afrigter), Nicholas Pedro (hulp­ afrigter), Doniel van der Ross (tegniese adviseur) en Earl Du­ miny (spanbestuurder).

. Vlakkiekrieket: Die New Or­ lean’s Krieketklub is op pad na die semi­finaal nadat hy Saterdag vir Taranankies (met 10 paal­ tjies), Riders (met ses paaltjies) en Sondag vir Warriors (met vier paaltjies) gewen het. Die beste kolwer was Dauyne Micheals en die beste bouler Boy Vicky.

Gholf: Ceres (72): Vierbal­samespel: W. Pharo, B. Davids, G. Taylor en A.J. Minaar 93, J. Kayer, G. Murtz, B.J. Claasen en R. En­ gelbrecht 92, P. Basson, B. van der Bank, C. Yhiart en B. van Rensburg 91, N. van der Merwe, A. Rauch, C. Strydom en W. Muller 91, J. Damon, P. Bester, L. van der Merwe en G. van der Merwe 89, S. Titus, A. Mulder, R. Mulder en D.J. van Rensburg 89. Hexvallei (72): Ope. S. Marthinus 142, K. Africa 146, D. Swaneveld 148, L. le Gran­ ge 149. Montagu (72): Enkel­Stableford: R. van Eeden 42, J. Kriel 40, J. Spangenberg 40,

E. Deyzel 39, D. Thornton 39, J. Conradie 39, C. Crafford 38, G. Biesenbach 37, P. Yule 37, N. Fabricius 37, P. Conradie 36, H. Thiart 36, J. Whitehead 36, D. Kotzé 35, P. Olivier 35. Riverside (72): Samespel­Stableford: J. Fransman en M. Hattingh 47, T. Bailey en P.J. Smit 43, D. Phillips en A. Smith 43, I. Isaacs en M. Henkie 43, R. Phillips en I. Macapi 42, W. September en R. Arendse 42. Worcester (72): Samespel­Stableford: P. Rousseau en P. Swart 51, C. Fouché en L. Becker 47, K. de Villiers en H. Engel­ brecht 46, P. Eloff en K. Cloete 46, J. Nau­ dé en N. de Plessis 45.


DONDERDAG 1 DESEMBER 2011

Bure in aksie ALVER UYS BURE Worcester Moslems en Worcester Victorians kom Saterdag in ’n Eersteliga­krieketwedtryd in die Esselenpark­stadion teen mekaar te staan. Hierdie kragmeting oor 50 boulbeurte behoort vir hope opwinding te sorg omdat albei spanne oor­ loop van jong, talentvolle spelers wat daarop uit gaan wees om hul staal te toon. In ander wedstryde in dieselfde liga ontvang Wol­ seley Saterdag besoek van Worcester Korrektiewe Dienste, terwyl Touwsrivier A tuisveldvoordeel gaan geniet vir sy kragmeting teen Koue Bokkeveld. Ceres B speel tuis teen Robertson B, terwyl Wor­ cester United B op Bolandpark besoek ontvang van Touwsrivier B. De Doorns speel tuis teen Tulbagh Pioneers, terwyl Ashton Saterdag ’n loslootjie het. Sondag word die halfeindstryde asook die eind­ stryd van die opwindende Boland Jive 20/20 se streekkompetisies beslis. Op Worcester gaan krie­ ketfynproewers beslis ook in al die opwinding deel wanneer Worcester United en Worcester Victorians in die Noord­Bolandse been van die kompetisie teen mekaar te staan gaan kom. In die ander halfeindstryd (ook op Bolandpark), pak Worcester Moslems en Tulbagh Pioneers me­ kaar om te bepaal wie in die eindstryd later die mid­ dag teen mekaar gaan speel. Die algehele wenner van die Noord­Bolandstreek dring dan deur na die kwarteindstryde wat in die Paarl beslis gaan word. Dié wedstryde vind op Saterdag 10 Desember plaas met die half­ en eindstryde wat op Sondag 11 Desember op dieselfde velde beslis gaan word. Die algehele wenner uit die Noord­Boland kom teen Sentraal B in die kwarteindronde te staan.

Ockie, jou tier! PIET SMIT OCKIE STRYDOM, ’n 26­jari­ ge oudleerder van Worcester­ Noord Primêre Skool en die Ho­ erskool Montana, het verlede naweek vriend en vyand verras toe hy gesamentlik derde geëin­ dig het in die SA Ope­gholfkam­ pioenskapstoernooi op die Ser­ engeti Gholflandgoed by Kemp­ ton Park in Gauteng. Strydom het rondtes van 69, 72, 67 en 69 aangeteken vir ’n telling van 277, drie houe meer as dié van die uiteindelike wenner, Hennie Otto. Dit het aan die lenige Stryd­ om ’n tjek van R589 988 besorg, ongetwyfeld die heel grootste in sy beroepsloopbaan. Daarbenewens het hy 69 plekke opgeskiet op die Sonskynreeks se merietelys – van die 83ste na die 14de plek, behou hy sy speler­ skaart vir volgende jaar, en kwali­ fiseer hy outomaties vir die Joburg Ope en die Afrika Ope, nog twee SA toernooie wat tel vir die Euro­ pese reeks. Voorts mag hy straks deelneem aan 2012 se Alfred Dun­ hill­toernooi in Skotland, een van die toptoernooie in Europa. Strydom se uithalervertoning kan beter in perspektief geplaas word as mens in ag neem dat hy in die SA Ope met onder andere Ernie Els en Retief Goosen afgere­ ken het! Eersgenoemde spog met drie Grotes (twee Amerikaanse Opes en ’n Britse Ope) agter sy naam en Goosen met twee Ameri­ kaanse Opes.

Ockie Strydom (26) Om in die SA Ope te kon speel, moes Strydom eers aan ’n kwalifi­ serende toernooi by die Glendo­ wer­klub deelneem. Hulle was uit­ eindelik vier spelers wat vir slegs drie plekke moes uitspeel! Die res is natuurlik nou geskiedenis. Strydom het as jong seun op Worcester die gholfstokke begin swaai onder die wakende oog van mnr. Ryk van Schoor, ’n opvoeder aan die Pionierskool. Ná ’n baie suksesvolle amateurloopbaan as

Foto: Verskaf lid van die Worcester Gholfklub, verwerf hy einde 2008 sy PGA­ spelerskaart, maar kon nie daarin slaag om dit die volgende jaar te behou nie en moes hy in November 2010 weer gaan kwalifiseer. Vanjaar het hy hoofsaaklik aan die Big Easy­reeks deelgeneem en hier vierde op die rangys geëindig. Dit het hom outomaties vir enkele Sonskynreekstoernooie laat kwa­ lifiseer en kon hy drie toptien­ plekke behaal.

Strydom het Woensdag aan die Standard gesê sy volgende toer­ nooi is die Afrika Ope en die eerste mikpunt is om die afsnypunt te haal. Voorts is hy op die uitkyk vir ’n borg, of borge, ten einde hom in staat te stel om volgende jaar sy Europese spelerskaart te probeer verwerf. Intussen het sy pa, Ockie sr., almal wat deurgaans in sy seun se vermoëns geglo het namens hom en sy vrou bedank.

Maties te sterk vir United ALVER UYS DIE gedugte span van die Universiteit Stellen­ bosch (Maties) het Saterdag min moeite onder­ vind om Worcester United A in ’n Premierliga­ wedstryd oor 50 boulbeurte op Stellenbosch met 107 lopies te verslaan. Die Maties het eerste gekolf en teken 214/6 in sy toegelate 50 boulbeurte aan. Hiervan kry Leon le Roux 63 lopies, wat twee sesse en twee viere insluit, terwyl Henno Jordaan 42 lopies mo­ ker, wat ses viere en ’n ses ingesluit het. Lennert

Uitblinkers:

van Wyk is die ander Matiespeler wat die Worce­ steriete lekker laat bontstaan het met sy 33 lopies wat drie viere ingesluit het. Vir Worcester United neem Rohan Goetham 2/33 in sy 10 boulbeurte. United word hierna uitgeknikker vir slegs 107 lopies met net Byron Buys met 35 lopies, wat vier viere ingesluit het, en Selwyn (Koppe) Preto­ rius met 23 lopies (2x4) wat in ’n mate weerstand kon bied. Vir die Universiteit Stellenbosch se span neem Chris Knoll 3/13, Omphela Ramela 2/12 en Daniel Childs 2/20.

Die Avianview Gholfklub het onlangs aan die Beaufort­Wes ­burge­ meestersdag deelgeneem. Die klub het Worcester se naam hoog gehou deur eerste te eindig teen klubs van regoor die land. Foto: Verskaf

Worcester Standard Edition 01.12.11.pdf  

Worcester Standard Edition 01.12.11.pdf

Worcester Standard Edition 01.12.11.pdf  

Worcester Standard Edition 01.12.11.pdf

Advertisement