Page 1

รายงาน เรื่อง อุปกรณ์ตรวจรู้การไหล

จัดทาโดย นายวรวุฒิ หมิยิ ระดับชั้น ปวส.2 รหัส 6131050002

เสนอ อาจารย์ ณภรรทร อินอุทัย รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี


คานา รายงานเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ วิชาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม ชั้นปวส.2 เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง อุปกรณ์ตรวจรู้ การไหล และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการ เรียน ผู้จัดทาหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียนนักศึกษาที่กาลังหาข้อมูลเรื่องนี้ อยู่ หากมีข้อแนะนาหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทา นายวรวุฒิ หมิยิ


สารบัญ เรื่อง

หน้าที่

อุปกรณ์ตรวจรู้การไหล

1

Flow meter Type Turbine Flow

2

Flow meter Type Magnetic flow

3

Flow meter Type Gear flow

4

อ้างอิง

5


1

อุปกรณ์ตรวจรู้การไหล เครื่องมือวัดการไหล Flow Sensor เครื่องมือวัดการไหล (Flow) คือ เครื่องมือที่ใช้สาหรับตรวจวัดอัตราการไหลของ ของทุกชนิดที่ สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้าหรือของเหลวทุกชนิด (Liquid Flow), เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) และเครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส (Gas Flow) เป็น ต้น เครื่องมือวัดการไหล (Flow) มักถูกนามาใช้กับงานอุตสาหกรรม ภายในขั้นตอนการผลิต เพื่อวัดหรือควบคุม อัตราการไหลให้ เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการปฏิบัติงาน โดยในการเลือก เครื่องมือวัดการไหล (Flow) ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก หลักการนา Flow Meter ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น Magnetic Flow นาไปควบคุม อัตราการไหลของ โมลาส (กากน้าตาล) ในกระบวนการ Mixing Gear Flow นาไปควบคุมอัตราการไหลของ น้ามันพืช หรือในอุตสาหกรรมยาใช้ Turbine Flow (Sanitary) ควบคุมปริมาณของน้าในกระบวนการเตรียม ผสมยา ซึ่งในครั้งนี้ จะขอกล่าวถึง Flow Meter เด่นๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 3 ชนิด


2

1. Flow meter Type Turbine Flow

คุณสมบัติเด่น วัดได้ทั้งน้า และน้ามัน วัสดุทาจาก STAINLESS สัญญาณ OUTPUT PULSE AND ANALOG มีรุ่น HITEMP 230˚C มีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชกรรม(ยา) สาหรับงาน zone Hazardous Locations ก็มีให้เลือกใช้ หลักการทางาน โครงสร้างของตัวเทอร์ไบน์มิเตอร์ มีใบพัดทามุมเฉียงกับทิศทางการไหลขณะที่ Fluid ไหลผ่านจะทาให้ใบพัด หมุนไปตามอัตราการไหลที่ตัว Housing มี Pick off Coil เป็นตัวรับรู้ความเร็วรอบของเทอร์ไบน์


3

2. Flow meter Type Magnetic flow

คุณสมบัติเด่น ใช้วัดน้าดี น้าเสีย เคมี ของเหลวอื่นๆที่ต้องการ Accuracy ไม่เกิน 1% มี OUTPUT PULSE AND ANALOG อีกทั้งมี port RS232 สาหรับการ setup parameter and control มีใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม เช่น Paper wastewater

หลักการทางาน Magnetic flow ใช้กฎของฟาราเดย์ เมื่อของเหลวที่เป็นตัวนาไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรง เคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก


4

3. Flow meter Type Gear flow

คุณสมบัติเด่น FLOWMETER ที่วัดน้ามันเบนซิน น้ามันพืช ของเหลวชนิดอื่นๆ ไม่สนใจระยะห่างในการติดตั้ง OUTPUT PULSE มีรุ่น HI-TEMP 200˚C Accuracy 1% มีทั้งรุ่นทาจาก stainless and aluminium ให้เลือก มีใช้ มากในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

หลักการทางาน เมื่อของเหลวไหลผ่านจะทาให้ฟันเฟืองเคลื่อนที่โดยภายในฟันเฟืองจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ซึ่งจะมี sensor รับ สัญญาณจากชุดเกียร์จึงทาให้เราเอาสัญญาณที่ได้ไปใช้งาน


5

อ้างอิง http://www.engineerfriend.com/2011/articles/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88% E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0 %B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B 8%87/

Profile for A N

รายงานชิ้นที่ 2 เรื่องอุปกรณ์ตรวจรู้การไหล  

รายงานชิ้นที่ 2 เรื่องอุปกรณ์ตรวจรู้การไหล  

Advertisement