Page 1

เครืองสํารองไฟคุณภาพ.com


บริษัท เอ็นเนอร์ย ี เวฟ จําหน่ายเครืองสํารองไฟ UPS รับซ่อมเครืองสํารองไฟ


จําหน่ายเครืองปรับแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัต ิ (Stabilizer) ทุกรุน ่ ทุกยีห ้อ


พร ้อมทีมวิศวกรและช่างเทคนิค ทีมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี


แนะนํ าเครืองสํารองไฟ www.เครืองสํารองไฟคุณภาพ


เครืองสํารองไฟ VENUS Smart : HiFreq True Online UPS 5-10KVA


เหมาะสําหร ับการใช้งานระบบเครือข่ายค อมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ


เครืองปร ับแรงด ันไฟฟ้าอ ัตโนม ัติ เพือร ักษาคุณภาพไฟฟ้า 1KVA -100KVA


เหมาะสําหรับโรงงาน โรงพยาบาล และอุปกรณ์สารสนเทศ


เครืองสํารองไฟ CHUPHOTIC Moon+ µP-Line Interactive with Stabilizer UPS with LCD


เหมาะสําหร ับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สารสนเทศ


เครืองสํารองไฟ VENUS Smart-series Hi-Freq True Online UPS


เหมาะสําหร ับการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ


Contact : บริษ ัท เอ็นเนอร์ย ี เวฟ จําก ัด โทรศ ัพท์ 02-3994084-5


มุง ่ มน ั เลือกสรรผลิตภ ัณฑ์คณ ุ ภาพ แบตเตอรีเครืองสํารองไฟ ตรงก ับความต้องการของลูกค้า


ด้วยการส่งมอบสินค้า และบริการท ันเวลา เพือความพึงพอใจ


ด้วยบุคลากรทีมีความสามารถด้วย การปร ับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือง

เครื่องสำรองไฟ  
เครื่องสำรองไฟ  

เครื่องสำรองไฟคุณภาพสูง ราคาถูก ส่งทั่วประเทศไทย

Advertisement