Page 1

โซล่า เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อธรรมชาติ


พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่า เซลล์ จำา หน่า ย Solar cell โซล่า เซลล์ แผง โซลาร์เ ซลล์ แผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ รับ ประกัน ความประทับ ใจ ไฟแรงกว่า เมื่อ เทีย บกับ ยี่ห ้อ อื่น ๆ


พลังงานแสงอาทิตย์ จำา หน่า ยเเบตเตอรีส ่ ำา หรับ โซลาร์เ ซลล์ ราคาประหยัด มาตรฐาน ISO พร้อ มบริก ารหลัง การขาย บริก ารส่ง ทั่ว ประเทศ สิน ค้า จัด ส่ง ทางไปรษณีย ์ หรือ รับ เองที่อ อฟฟิศ คลิก ดูว ิธ ีก ารสั่ง ซือ ้ สั่ง ซื้อ หรือ สอบถามข้อ มูล เพิ่ม เติม ได้ท ี่ฝ ่า ยขาย


โซล่าเซลล์ โซล่าร์เซลล์คือ โซล่าเซลล์ราคา การเลือกแผงโซล่าเซลล์ควร เผื่อขนาดกำาลังติดตั้งให้มากกว่าขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างน้อย 20% เผื่อ ค่าสูญเสียในระบบ และเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น การใช้งานแบตเตอรี่จนหมดแล้วชาร์ททุกวันจะทำาให้อายุการใช้ งานแบตเตอรี่สั้น ลง การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไม่ว่าแบตเตอรี่แห้งหรือเปียก ที่ไม่ใช่แบตเตอรี่แบบ deep cycle ยิ่งควรเผื่อให้มากขึ้น


โซล่าเซลล์ การนำาไปใช้งานกับปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าต้องการนำาไปต่อใช้งานโดยตรง โดย ไม่ใช้แบตเตอรี่ ควรเผื่อกำาลังติดตั้งไว้ 1 เท่าของขนาดปั๊มนำ้า DC เพราะช่วงการ สตาร์ทปั๊มนำ้าต้องใช้กระแสสูง การเลือกขนาดแผงโซล่าเซลล์พอดีกับขนาดปั๊มนำ้าโซ ล่าร์ จะไม่สามารถทำาให้ปั๊มนำ้าทำางานได้เพราะกระแสช่วงสตาร์ทปั๊มนำ้าจะสูงกว่าปกติ ประาณสองเท่า หากต้องการใช้ขนาดที่พอดี ควรต่อแบเตอรี่เพื่อช่วยการสตาร์จปั๊ม นำ้า แล้วจึงสามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์ ได้โดยตรง โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์  

พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ ราคาถูก