Page 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม นำามาซึ่งชื่อ เสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน 1.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่น และสังคม 1.1.1 พัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ 1.1.2 นำาผลงานวิจันไปถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรรวมถึงการสร้าง ชื่อเสียงให้กับ สถาบัน 1.2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การตี พิมพ์ เผยแพร่ การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1.3.1 สนับสนุนการวิจัยที่มีส่วนร่วมจากหลายองค์กร (Multi Centers) และอาจ ร่วมกับภาครัฐและธุรกิจ อุตสาหกรรมเอกชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ ชาติสากลและ ความต้องการของท้องถิ่น 2.1.1 การพัฒนาลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางการ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศและ ประชาคมอาเซียน


2.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำาคัญ 2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศใน ประชาคมอาเซี่ยน 2.1.4 พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ 2.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามศิษย์เก่า 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ 2.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มร พระคุณ 2.2.2 ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำานึกในเรื่องอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 3.1 เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ วัฒนธรรมท้องถิ่น 3.1.1 พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 3.1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศชาติ รวมทั้งของประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 3.2 เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศชาติ 3.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น


3.2.2 สร้างบรรยากาศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นของ ชาติในประชาสมอาเซียนอย่างสมำ่าเสมอ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำาผลการวิจัยไปใช้และพัฒนา ชุมชนและสังคม 4.1 เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอาชีพ วิชาชีพ และ ความเป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพอนามัย 4.1.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 4.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ การชี้นำาสังคม การ ถ่ายทอด เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ 4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรใน การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ และวิชาชีพในองค์กร ต่างๆ 4.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเอง ให้ เป็นพลเมืองที่ดี ของสังคมและประเทศชาติ 4.2 เพื่อแสดงออกถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ชาติ 4.2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4.2.2 ปลูกจิตสำานึกของนักนักศึกษาให้มีความรับชอบต่อ ประชาชนและสังคม


4.3 เพื่อปลูกฝังนักศึกษาและบุคลากรให้มีจิตวิญญาณของการมี จิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 4.3.1 พัฒนาศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร ท้องถิ่น 4.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมา จากรพราชดำาริใน การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 4.3.3 จัดทำาสื่อ เผยแพร่ขอ ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำาริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและ บุคลากรทางการศึกษา 5.1 เพื่อให้สังคมและประเทศชาติได้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศและสากล 5.1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้มแข็งเพื่อเป็น แหล่งบริการวิชาการแค่ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 5.1.2 พัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตครูให้ได้ตามมาตรฐาน และทันสมัยและ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในประเทศและประชาคมอา เซี่ยนได้ 5.1.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู และบุคลากรทางการ ศึกษา 5.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน สถานศึกษาและหน่วย งานทางราชการ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบัน ตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6.1 เพื่อให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6.1.1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน มหาวิทยาลัย 6.1.2 พัฒนาพลังงานทดแทนนำามาใช้ในมหาวิทยาลัยให้มาก ยิ่งขึ้น 6.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการนำาวัสดุที่ใช้แล้วและเหลือใช้นำา กลับมาใช้ใหม่ 6.1.4 พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน 6.1.5 รณรงค์การลดมลภาวะทางอากาศจากการใช้ยานพาหนะ 6.1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทั้งในมหาวิทยาลัย และชุมชน 6.2 เพื่อให้การบริหารจัดการสถาบันมีคุณภาพและประสิทธิภาะ ความสุจริต ยุติธรรม ความรัก ความสามัคคี 6.2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การ คลัง พัสดุและการ บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 6.2.2 พัฒนาระบบการกำากับ ดูแลและตรวจสอบ 6.2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 6.2.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 6.2.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 6.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 6.2.7 จัดสวัสดิ์การเพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากร 6.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ


6.3 เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ และสมรรถนะสูง 6.3.1 พัฒนาระบบกลไกการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของ บุคลากร 6.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การทำาผลงานวิชาการของบุคลากร 6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมของ บุคลากรทั้งในและต่าง ประเทศ 6.3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำาตำาราเอกสารและสื่อประกอบ การสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you