Page 1


Bangkok Anti - Aging Center Changing Your Future Health TODAY

Bangkok Anti-Aging Center คือศูนย์วิทยาการย้อนวัยและความงามที่เน้นการรักษาแบบ องค์รวม ( Holistic Medicine ) คือการดูแลสุขภาพทุกระบบไปพร้อมๆกัน โดยเน้นการ ป้องกันและฟื้นฟูที่ต้นเหตุมากกว่าการรักษาตามอาการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปัญหาสุขภาพนั้น ได้รับการแก้ไขเเล้วอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกาย เเละสุขภาพใจ

Age Reversal

ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Longevity

ยืดอายุให้ยืนยาว

Exclusive

เอกสิทธิข์ องชีวติ ทีเ่ หนือระดับ

Vision & Mission เราด�ำเนินงานภายใต้การดูแลมาตรฐานระดับสากลโดยมีการคิดค้นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง มี ค วามพร้ อ มในด้ า นองค์ ค วามรู ้ วิ ท ยาการทางการ แพทย์ และมาตรฐานการรักษาซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบุคลากร มืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์และความช�ำนาญสูงคอยดูแลอย่าง ใกล้ชิด ด้วยบรรยากาศที่ให้ความผ่อนคลาย และเป็นกันเอง เพื่อให้เป็น

ศู น ย์ ก ารแพทย์ ค รบวงจร มี บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพ และ ความงาม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่หันมาใส่ใจดูแล ตัวเองมากขึ้นเราพร้อมที่จะดูแลและใส่ใจท่านเสมือนคนในครอบครัว ภายใต้ การบริการที่ดีที่สุด เพื่อความสุขของท่าน เเละคนที่ท่านรัก


BAAC’s pride ความภาคภู มิ ใ จของ BAAC BAAC เป็ น สมาชิก : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาคมเลขานุการสตรีแ ห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ BAAC ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยของส�ำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัย แม่ฟ้า หลวงอีกด้ว ย


Our Expert Team ทีมแพทย์ ผู้ เชี่ ยวชาญ นพ.บั ญ ชา แดงเนี ย ม

แพทย์ ที่ ป รึ ก ษา (Medical Exeutive Consultant) แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ประกาศนี ย บั ต ร Fresh Cell Transplantation ประเทศ เยอรมนี ( Villa Medica, Germany) ประกาศนี ย บั ต ร จากสถาบั น ACNEM ทางโภชนบ� ำ บั ด และสิ่ ง แวดล้ อ มบ� ำ บั ด ประเทศออสเตรเลี ย ประกาศนี ย บั ต ร คี เ ลชั่ น บ� ำ บั ด โดยสมาคมการแพทย์ คี เ ลชั่ น ไทย (CMAT) คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาด้ า นโรคมะเร็ ง ส� ำ นั ก การแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข อุ ป นายกสมาคมการแพทย์ คี เ ลชั่ น ไทย (CMAT) เลขาธิ ก ารสมาคมเซลล์ บ� ำ บั ด ไทย (ACTTHAI) อาจารย์ พิ เ ศษ ส� ำ นั ก เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย และฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง และมหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ อาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (CICM) ผู ้ เ ขี ย นหนั ง สื อ นาฬิ ก าชี วิ ต สู ต รลั บ หุ ่ น ดี , หนั ง สื อ กิ น ให้ เ หมาะ เพราะกรุ ๊ ป เลื อ ดต่ า งกั น , หนั ง สื อ นาฬิ ก าชี วิ ต พิ ชิ ต ภู มิ แ พ้

นพ.สมนึ ก ศิ ริ พ านทอง

แพทย์ ที่ ป รึ ก ษา (Medical Exeutive Consultant) แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประกาศนี ย บั ต ร Biomolecular Therapy (MBIT), สถาบั น ชี ว โมเลกุ ล ทางการแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย Thai Board of Ophthalmology, แพทยสภา กรรรมการสมาคมเซลล์ บ� ำ บั ด ไทย สมาคมการแพทย์ คี เ ลชั่ น ไทย อดี ต รองคณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เลขาธิ ก าร สถาบั น ชี ว โมเลกุ ล ทางการแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย


นพ.สมนึก ศิริพานทอง วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศนี ย บั ต รด้ า นโรคผิ ว หนั ง จาก จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการใช้ เ ซลล์ บ� ำ บั ด แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นโบท็ อ กซ์ ฟิ ล เลอร์ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ นานาชาติ ISCT 2016 ( International Society for Cellular Therapy )

พญ.นัยนา เงินมาก แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เข้ า ร่ ว มสั ม มนา เซลล์ บ� ำ บั ด ประเทศเยอรมนี ประกาศนี ย บั ต ร คี เ ลชั่ น บ� ำ บั ด โดยสมาคมการแพทย์ คี เ ลชั่ น ไทย (CMAT) ประกาศนี ย บั ต ร Genetic Screening test by Dr. Pawel Suwinski ประกาศนี ย บั ต ร โภชนาการเพื่ อ สุ ข ภาพและชะลอวั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประกาศนี ย บั ต ร ศาสตร์ ช ะลอวั ย และฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต ร ด้ า นการรั ก ษาด้ ว ยฮอร์ โ มน โดย Dr. Thierry Hertogke ประกาศนี ย บั ต ร ด้ า นการรั ก ษาโรคภู มิ คุ ้ ม กั น โดย สมาคมการแพทย์ ผ สมผสานไทย แพทย์ ผู ้ ช� ำ นาญการด้ า นเวชศาสตร์ ช ะลอวั ย

พญ.อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์ แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย และฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการใช้ เ ซลล์ บ� ำ บั ด สมาชิ ก สมาคมเซลล์ บ� ำ บั ด แห่ ง ประเทศไทย ประกาศนี ย บั ต ร American board of Antiaging & Regenerative Medicine, ABAARM

พญ.ธารินี เจริญสันติธรรม แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (เกี ย รติ นิ ย ม) วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ตจวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น skin Aesthetic Rejuvenation


BAAC Check UP โปรแกรมตรวจสุ ข ภาพอย่ า งละเอี ย ด

โปรแกรมตรวจวิ เ คราะห์ ร ่ า งกายทุ ก ระบบอย่ า งละเอี ย ด ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยให้แพทย์สามารถ ประเมินภาวะสุขภาพของท่านได้อย่าวครบถ้วน

Live Blood Analysis การตรวจวิ เ คราะห์ เ ลื อ ด

การน� ำ เลื อ ดมาวิ เ คราะห์ ใ นขณะที่ เ ลื อ ดยั ง สดอยู ่ โดยการเจาะเลื อ ด บริเวณปลายนิ้ว เเล้วน�ำมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field เพื่ อ ดู ลั ก ษณะ และความสมบู ร ณ์ ข องเซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแดง รวมทั้ ง สารประกอบตกค้างในน�้ำเลือด เช่น โลหะหนัก สารปรอท จึงสามารถ ตรวจพบความผิ ด ปกติ ใ นน�้ ำ เลื อ ดได้ ก ่ อ นที่ ร ่ า งกายจะเเสดงอาการ ออกมา


Bio Body Scan

ตรวจสแกนร่ า งกายด้ว ยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan เป็ น การตรวจสแกนการท� ำ งานของระดั บ เซลล์ ข องแต่ ล ะอวั ย วะ ท� ำ ให้ ท ราบว่ า ขณะนี้ ระบบต่ า งๆในร่ า งกายของเราท� ำ งานปกติ ดี หรื อ ไม่ อี ก ทั้ ง ยั ง ท� ำ ให้ เ ราทราบแนวโน้ ม ของการเจ็ บ ป่ ว ยที่ อ าจจะ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ อี ก ด้ ว ย Bio Body Scan สามารถรายงานผลการตรวจได้ 8 ระบบคื อ - ระบบทางเดิ น หายใจ - ระบบทางเดิ น หายใจ - ระบบประสาทอั ต โนมั ติ - ระบบประสาทอั ต โนมั ติ - ระบบสมอง - ระบบสมอง - ระบบฮอร์ โ มน - ระบบฮอร์ โ มน

Doctor Consultation เข้า พบ และปรึ ก ษาแพทย์

เพื่อ ฟังผลการตรวจทั้ ง หมด พู ดคุ ย ปรึ กษาปั ญ หา ร่ ว มวางแผนการ ดูแลรัก ษาจากแพทย์ผู้เชี่ ย วชาญ ในการปฏิ บัติตัว เพื่ อ ผลการรั ก ษา ที่ดีที่สุด และเพื่อป้องกั นการเกิ ดปั ญ หาซ�้ ำ อี ก

Hormone Therapy

โปรแกรมปรั บ สมดุ ล ฮอร์ โมน

ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ หญิงและชาย บ�ำบัดรักษาอาการฮอร์โมนตก ฮอร์โมนไม่สมดุล และอาการวัยทอง อาการเซ็กเสื่อม ด้วยการเติมเต็ม และทดแทนฮอร์โมนทางธรรมชาติ

Special Lab Test

โปรแกรมการตรวจเลื อ ดแบบพิ เ ศษ เพื่ อ การรั ก ษาแบบองค์ ร วม เเละชะลอวั ย รวมทั้ ง การตรวจเพื่ อ เข้ า โปรแกรมป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ด้วย เทคโนโลยี ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มารฐาน เช่ น การตรวจหาโรค มะเร็ง ,เบาหวาน ,โรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้เป็นต้น


Anti-Aging Program

Chelation Therapy

เป็นโปรแกรมรักษาสุขภาพ ซึ่งให้ผลทั้งการป้องกัน และรักษา อาการเจ็บป่วย โดยเริ่มต้นจากการช่วยขวัดสารพิษออกจาก ร่างกาย ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอและบ�ำรุงรักาาร่างกาย ให้แข็งแรง แลดูอ่อนเยาว์ลง

การให้สารน�้ำ ( ให้น�้ำเกลือ ) ที่มีส่วนประกอบหลักคือกรดอะมิโน ที่เรียก ว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาติที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ท�ำหน้าที่ส�ำคัญ ในการจับสารโลหะหนักที่สะสมตกค้างในร่างกายแล้วขจัดออกทางระบบ ปัสสาวะ ช่วยบ�ำรุงหลอดเลือด ลดปริมาณการเกิดอนุมูลอิสระ และลด การเกาะตัวของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด

โปรแกรมฟื ้ น ฟู สุข ภาพ และการชะลอวัย

ขจั ดโลหะหนั กฟื ้ น ฟู ระบบการไหลเวี ย นโลหิ ต


Vascular Therapy

ลดคราบไขมั น สะสมในหลอดเลือด ป้อ งกั น หลอดเลือดตีบ ตัน การให้สารน�้ำ ( ให้น�้ำเกลือ ) ที่มีส่วนประกอบหลักคือกรดอะมิโน ที่เรียก ว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาติที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ท�ำหน้าที่ส�ำคัญ ในการจับสารโลหะหนักที่สะสมตกค้างในร่างกายแล้วขจัดออกทางระบบ ปัสสาวะ ช่วยบ�ำรุงหลอดเลือด ลดปริมาณการเกิดอนุมูลอิสระ และลด การเกาะตัวของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด

Immune Booster ฟื ้ น ฟู การท� ำ งานของสมอง

สารสกัดโปรตีนบริสุทธ์ในรูปกรดอะมิโนอิสระ ช่วยกระตุ้นสารสื่อประสาท ให้เซลล์ประสาทเจริญเติบโต และฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติ

Liver Detox Immune Booster ล้า งพิ ษ ตั บ

ล้ า งพิ ษ ตั บ การให้ น�้ ำ เกลื อ สู ต รเฉพาะของ BAAC ช่ ว ยในการท� ำ งานของตั บ ขจั ด สารพิ ษ ตกค้ า ง และป้ อ งกั น ภาวะไขมั น เกาะตั บ

การให้ น�้ ำ เกลื อ สู ต รเฉพาะของ BAAC ช่วยในการท�ำงานของตับ ขจัดสารพิษตกค้าง และป้ อ งกั นภาวะไขมั น เกาะตั บ

Healthy Combination วิตามิ น รวมเพื่ อ สุขภาพ

การให้วิตามินและเเร่ธาตุ สูตรสารอาหารบ�ำรุงสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูร่างกาย และปรับสมดุล ลดความตึงเครียดของร่างกาย

Aura Booster เพิ่ ม ออร่ า ผิ วขาวใส การให้สารอาหารที่จ�ำเป็นต่อการสร้างเซลล์ผิวเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สูตร บ�ำรุง ช่วยให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุด สดใส เปล่งปลั่ง และชะลอ ริ้วรอย ก่อนวัย


CELL

Therapy

ร่างกายมนุษย์์ ประกอบด้วยเซลล์ต้นก�ำเนิดจ�ำนวนหลายล้านเซลล์รวมเป็นอวัยวะ แล้วท�ำหน้าที่ต่างกัน เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เซลล์ต้นก�ำเนิดมีการเสื่อมสภาพ ความ สามารถในการสร้างเซลล์ ใหม่ทดแทนน้อยลง รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย มลพิ ษ และสารเคมี ม ากมาย กระตุ้นให้เซลล์ถูก ท�ำลายลงอย่ า งรวดเร็ ว ความชรา และโรคร้าย ก็จะมาก่อนวัยอันควร


Stemcell therapy

ความงาม และการย้อนวัยด้วยเซลล์บ�ำบัด Stem Cell หรือ เซลล์ต้นก�ำเนิด คือ เซลล์อ่อนที่มีหน้าที่ของเซลล์ไม่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถแบ่งตัวขึ้นมาใหม่ทดแทนเซลล์ที่ อ่อนแอหรือเสื่อมสภาพ กลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายหรือเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเพื่อไปท�ำหน้าที่เฉพาะ เจาะจงได้ เหนี่ยวน�ำให้อวัยวะต่างๆท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cell the Origin Life เมือ่ โรคต่างๆเกิดขึน้ ในร่างกาย การ รักษาด้วยการใช้ยา และเคมีเพียง อย่ า งเดี ย วเพื่ อ ระงั บ อาการ แต่ ยังไม่สามารถเข้ารักษาต้นตอและ สาเหตุของการเกิดโรคที่แ ท้จริงได้ นั่นก็คือ “ เซลล์ ” เซลล์ที่เปลี่ยน ไป ก่อให้เกิดการท�ำงานที่ผิดปกติ ทางการแพทย์ในยุโรป จึงเริ่มหันมา

ให้ความสนใจศึกษาค้นคว้า ถึงการ ดู แลรั กษาสุ ขภาพแบบเซลล์ บ� ำ บั ด เพื่อให้เป็นการรักษาแบบองค์รวม ( Holistic Medical )ในการฟื้นฟู สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเกิดความ สมดุล ซึ่งเป็นการฟื้นฟูอวัยวะทุก ส่วนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกัน

ฟืน้ ฟูบำ� รุงผิวพรรณให้สดใส เติมเต็มในต�ำแหน่งทีผ่ วิ มีความเสือ่ มสภาพ ท�ำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงขึน้ แลดูกระชับ เต่งตึง ริว้ รอยดูจางลง ฟื ้ น ฟู โ รคที่ เ กิ ด จากความเสื่ อ มของเซลล์ ส มองและประสาทสั่ ง การ เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ฟื ้ น ฟู โ รคที่ เ กิ ด จากความเสื่ อ มของเซลล์ อ วั ย วะในร่ า งกาย ได้ แ ก่ ภาวะไตเสื่ อ ม โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ โรคเบาหวาน ฟื้นฟูโรคข้อและเส้น เอ็น โรคกระดูกเสื่อม ฟืน้ ฟูโรคความผิดปกติจากต่อมไร้ทอ่ อาการวัยทองและภาวะแก่กอ่ นวัย ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อ่อนเพลียเรื้อรัง ภูมิแพ้ สะเก็ดเงินรูมาตอยด์ ราลัสซิเ มีย ฟื้นฟูสมดุลฮอร์โมนและสมรรถภาพทางเพศ (Sex)


PLACENTA Therapy

พลาเซนต้าเป็น เยื่อบุในมดลูกกลไกของการตั้งครรภ์ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมและมนุษย์ ที่เรียกกันทั่วไปว่า “รก” หรือ “พลาเซนต้า” (Placenta) ตัวอ่อนของ ทารกจะอาศัยรก (พลาเซนต้า) เชื่อมต่อจากสะดือ ที่ยังไม่เชื่อมโยงกับสายสะดือของ มารดา ทารกจะรับสารอาหารที่อยู่ภายในถุงน�้ำที่เรียกว่า ถุงน�้ำคร�่ำ ทารกขับของ เสียผ่านทางสายสะดือเข้าสู่เส้น เลือดและรกของมารดา


Placenta

ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยการกระตุ้นเซลล์ Placenta คือ รกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากสะดือ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อเลี้ยงดู ตัวอ่อนให้เจริญเติบโต และยังมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวอ่อนด้วย ในพลาเซนต้า ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีประโยชน์หลาย ชนิด มี Stem cell stimulating factor ช่วยกระตุ้น Stem cell ในร่างกายที่อยู่ในภาวะพักให้กลับมามี activity Placenta peptide สามารถกระตุ้น Stem cell ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติถึง 8 เท่า ช่วยให้ร่างกายผลัดเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพออกไป สร้างเซลล์ใหม่ขึ้น มาแทนที่ ส่งผลให้การท�ำงานต่างๆ ของร่างกายดีขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ตามมาอย่างมากมาย

ประโยชน์ ข อง Placenta รักษาอาการวัยทองทัง้ ในผูห้ ญิงและผูช้ าย ปรับสมดุลฮอร์โมน ระบบภูมติ า้ นทาน เสริมสร้างมวลกล้ามเนือ้ และลดไขมันส่วนเกิน กระตุน้ การไหลเวียนโลหิต ลดอาการอักเสบ ผิวพรรณ เต่งตึง เปล่งปลัง่ นุม่ นวล ลดริว้ รอย ย้อนวัย คืนความเป็นหนุม่ สาว


OZONE Therapy

นอกจากประโยชน์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว Singlet Oxygen หรือ ออกซิเจนอะตอมเดี่ยวนั้น ยังสามารถจับกับโปรตีนที่ผนังเซลล์ ของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในกระแสโลหิต ดึงดูด ให้เม็ดเลือดขาว มาก�ำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


Ozone Therapy กระตุ้นระดับออกซิเจนในเนื้อเยื้อ พร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย การบ�ำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่ เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจน จ�ำนวน 3 อะตอม โดยเครื่องก�ำเนิดโอโซนจะแปลงออกซิเจน บริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจนจ�ำนวน 2 อะตอม จากแหล่งก�ำเนิดให้กลายเป็นโอโซน เมื่อโมเลกุลของโอโซนผสม กับเลือดที่น�ำออกมาจากผู้รับการบ�ำบัด (ประมาณ 200 cc) และ ถูกน�ำกลับเข้าไปในร่างกาย แล้วโมเลกุลของโอโซนจะเกิดการแตก ตัวออกเป็น 2 ส่วน คือ O2 (ออกซิเจนบริสุทธิ์) ซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ O (Singlet Oxygen หรือออกซิเจนอะตอมเดี่ยว) ซึ่งไม่เสถียร

Ozone :

Oxygen

Single Oxyge

1. มีฤทธิ์ในการก�ำจัดจุลชีพที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งได้แก่ ไวรัสและแบคทีเรียบาง ชนิด การบ� ำ บั ด ด้ วยโอโซนจึ ง สามารถใช้ ในการรักษาโรคที่เกิดจากการ ติดเชือ้ จุลชีพในกลุม่ ดังกล่าวได้ เช่น โรคหวัด เริม งูสวัด และไวรัสตับอักเสบ 2. ขับล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย โดยช่วยเปลี่ยนสารพิษและของเสียให้ เป็นสารที่มีความเฉื่อย และถูกขับออกทางตับและไตโดยไม่เกิดอันตราย

ประโยชน์ ข อง Ozone Therapy

โอโซนบ� ำ บั ด เหมาะกั บ ใคร

ช่วยส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาอ่อนเพลียเรื้อรัง ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเนื้อเยื้อ ช่วยในการชะลอวัย ช่วยส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นโรคออโตอิมมูน, โรคจอ ประสาทตาเสือ่ ม และโรคติดเชือ้ ไวรัสตับ อักเสบ ช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์จากไขกระดูกออก มาในกระแสเลื อ ด เพื่ อ ช่ ว ยเผาผลาญ น�้ ำ ตาล และไขมั น และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ช่วยกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยต้าน

ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด หรือมีภาวะติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ เริม งูสวัด ผู ้ ป่ วยโรคมะเร็ ง โดยออกซิเ จนอะตอม เดี่ ย วจะไปเกาะกั บ ผิ ว ของเซลล์ ม ะเร็ ง ท� ำ ให้ เ ซลล์ ม ะเร็ ง ถู ก ก� ำ จั ด ไปโดยระบบ ภู มิ คุ ้ ม กั นของร่ างกาย ผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้ ลมพิษ หอบหืด ผู ้ ป ่ ว ยโรคภู มิ เ พี้ ย น SLE รู ห ์ ม าตอยด์ สะเก็ ด เงิ น ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาแผลเรื้ อ รั ง เช่น แผลเบา หวาน แผลกดทั บ ในผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งนอน นิ่งๆ เป็น เวลานาน


COLON Therapy

การขับถ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ไม่สามารถก�ำจัดของเสียและสารพิษที่ตกค้าง ในล�ำไส้ใหญ่ส่วนลึกออกมาได้ทั้งหมด colon hydrotherapy แตกต่างจาก การล้างพิษด้วยการสวนทวารแบบทั่วไป เพราะเป็นการล้างอย่างนุ่มนวล สะอาดและปลอดภัยกว่า ด้วยการใช้น�้ำสะอาด บริสุทธิ์ผ่านการกรองและ

การฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ (Reverse Osmosis) ช่วยล้างสาร เคมีและขจัดพิษรวมทั้งสิ่งตกค้างที่สะสมมาเป็นเวลานานออกจากล�ำไส้ใหญ่ โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ท�ำให้ร่างกาย กลับมาท�ำงานอย่างสมดุลอีกครั้ง


Colon hydrotherapy การล้างล�ำไส้ ใหญ่ ด้วยระบบวารีบ�ำบัด

ล�ำไส้ ใหญ่ที่สุขภาพดี จะส่งผลให้คนเรามีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีระบบการขับถ่ายที่ดีเป็นปกติ แต่อย่างไร ก็ตาม ยังคงมีของเสียและสารพิษที่ตกค้างในล�ำไส้ส่วนลึกที่การขับถ่ายในชีวิตประจ�ำวันไม่สามารถก�ำจัดออกมาได้ทั้งหมด

เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ สะอาด ปลอดเชื้อ ด้วยการท�ำงานในระบบปิด ง่าย สะดวก ปลอดภัย

ขจัดของเสียและคราบตะกรันที่ ตกค้างได้ถึงล�ำไส้ ใหญ่ส่วนบน

ประโยชน์ของ colon hydrotherapy ฟื้นฟูระบบขับถ่ายให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุจากล�ำไส้ ใหญ่ได้ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการสะสมของสารพิษในร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งล�ำไส้

ขจัดของเสียได้เพียงแค่ล�ำไส้ ส่วนล่าง ที่เป็นส่วนกักเก็บ อุจจาระเท่านั้น


OA KNEE Therapy

การใช้เซลล์ซ่อมแซมเป็นการซ่อมเเซมตนเองของข้อในสหรัฐอเมริกา ทาง FDAได้อนุมัติการรักษาวิธีสร้างเสริมข้อเซลล์ซ่อมแซมเซลล์สามารถกระตุ้ นการสร้างผิวข้อได้ดี และสามารถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก คน โดยไม่ ต ้ อ งตรวจ หาความเข้ากันได้ โดยศาสตร์ทางด้านเซลล์ซ่อมเซลล์ จะช่วยรักษาความ เสือ่ มของเข่าอย่างได้ผล เเละเหมาะส�ำหรับผู้ที่ผ่าตัดไม่ได้ หรือไม่ตอ้ งการ


OA knee...No surgery ข้อเข่าเสื่อม ซ่อมได้ ไม่ต้องผ่า

ข้ อ เข่ า เสื่ อ มหมายถึ ง การที่ ก ระดู ก อ่ อ นของเข่ า มี ก ารเสื่ อ ม สภาพท�ำให้กระดูกอ่อนไม่สามารถเป็นเบาะรองรับน�้ำหนัก และมี การสู ญ เสี ย คุ ณ สมบั ติ ข องน�้ ำ หล่ อ เลี้ ย งเข่ า เมื่ อ มี ก าร เคลื่ อ นไหวของข้ อ เข่ า ก็ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การเสี ย ดสี แ ละเกิ ด การ

สึกหรอของ กระดูกอ่อน ผิวของกระดูกอ่อนจะแข็ง ไม่เรียบ เมื่อข้อเข่าเคลื่อนไหวจะท�ำให้เกิดเสียงดังในข้อท�ำให้เจ็บปวด หากข้อเข่ามีการอักเสบก็จะมีการสร้างน�้ำข้อเข่าเพิ่มจึงเกิด อาการบวม ตึง และปวดบริเวณข้อเข่า

อาการส� ำ คั ญ ที่ สั ง เกตุไ ด้ มีเสียงในข้อ เมื่อเคลื่อนไหว ผู้ป่วยจะรู้สึกมีเสียงในข้อ และปวดเข่า อาการบวม ถ้าข้อมีการอักเสบ ก็จะเกิดข้อบวม ข้อเข่าโก่งงอ อาจจะโก่งด้านนอกหรือโก่งด้านในท�ำให้เข่าสั้นลงเดินล�ำบาก และมีอาการปวดเวลาเดิน ข้อเข่ายึดติด ผู้ป่วยจะไม่สามารถเหยียดหรืองอขาได้สุด เนื่องจากมีการ ยึดติดภายในข้อ

ผลที่ได้จากการรักษาแบบแพทย์บูรณาการ แนวทางในการรักษา โดยทีมแพทย์ จะจัดโปรแกรมการรักษาจ�ำเพาะบุคคลโดยการฟื้นฟู เซลล์ไขข้อ การใช้เซลล์ซ่อมเเซมการปรับปรุงโครงสร้าง การลด น�้ำหนัก ร่วมกับท่าการบริหารเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างความแข็ง แนงของกล้ามเนื้อ และระบบเส้นเอ็น

ลดความเจ็บปวดของข้อเข่า ช่วยลดความเสื่อม และชะลอความเสื่อมของกระดูก และข้อ ซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกและระบบข้อต่อ เสริมสร้างและบ�ำรุงความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบเอ็น และระบบข้อต่อ จากการรักษา ผล 86.4 % คือ 10 คน ดีขึ้น 8 - 9 คน


DNA test

Genetic Screening

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์จ�ำนวนนับล้านล้านเซลล์ที่ท�ำหน้าที่แตกต่างกันไป ภายในเซลล์เหล่า นี้มีส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสซึ่งบรรจุแท่งโครโมโซมที่มีสารพันธุกรรม (DNA) เป็นส่วนประกอบ สาร พันธุกรรมที่ขดกันเป็นเกลียวนี้ท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้นโดยหน่วย พันธุกรรมหรือที่เรียกว่า ยีน (gene) นั่นเอง ในยีนแต่ละยีนจึงประกอบด้วยล�ำดับของ DNA ที่สามารถ ถอดรหัสออกมาเป็นชุดค�ำสั่งเฉพาะที่แตกต่างกันไปส�ำหรับควบคุมการท�ำงานและการแบ่งตัวของ


DNA test (Genetic Screening) การตรวจคั ด กรองทางพั น ธุ ก รรมเกี่ ย วกั บ การเกิ ด โรค วิ ธีเ ชิ ง รุ กในการดูแ ลเพื่อการมีสุข ภาพดี ปราศจากโรคภั ย

Onco

Cardio and Metabolic

Wellness

PGx

โปรแกรมการตรวจยี น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม ที่ เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 32 ชนิด โด สามารถต ร ว จ ห า จุ ด เ สี่ ย ง ใ น ดี เ อ็ น เ อ ไ ด ้ ไม่ ว ่ า บุ ค คลนั้ น จะ เคยมี ป ระวั ติ ครอบครัวเกี่ยวกับ โรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม การตรวจ พบปัญหาแต่เนิ่นๆจะท�ำให้สามารถ ป้องกันและรักษาโรคได้ทัน เพราะ มะเร็ ง ระยะเริ่ ม แรกมี ก ารตอบ ส น อ ง ต ่ อ ก า ร รั ก ษ า ห รื อ มี โอกาสหายมากกว่ า ระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย

โปรแกรมการตรวจยี น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม ที่ เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 32 ชนิด โด สามารถต ร ว จ ห า จุ ด เ สี่ ย ง ใ น ดี เ อ็ น เ อ ไ ด ้ ไม่ ว ่ า บุ ค คลนั้ น จะ เคยมี ป ระวั ติ ครอบครัวเกี่ยวกับ โรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม การตรวจ พบปัญหาแต่เนิ่นๆจะท�ำให้สามารถ ป้องกันและรักษาโรคได้ทัน เพราะ มะเร็ ง ระยะเริ่ ม แรกมี ก ารตอบ ส น อ ง ต ่ อ ก า ร รั ก ษ า ห รื อ มี โอกาสหายมากกว่ า ระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย

โปรแกรมการตรวจยีนพันธุกรรม ในดีเอ็นเอถึง 139 ยีน ที่มีอิทธิพล ต่อภาวะสุขภาพดีและความแข็งแรง สมบู ร ณ์ ข องร่ า งกาย เช่น การ ตอบสนองต่ อ โภชนาการและ อาหารเสริม อัตราการเผาผลาญ สารอาหาร ความสามารถในการ ก�ำจัดพิษของเซลล์ ความสามารถ ในการก�ำจัดสารต้านอนุมูลอิสระ การตอบสนองต่อการออกก�ำลัง กาย เป็นต้น ท�ำให้ทราบและเข้าใจ รูปแบบของลักษณะทางพันธุกรรม และช่ ว ยในการวางแผนจั ด การ สุขภาพส่วนบุคคล

การใช้ ย าชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง อาจไม่ เหมาะส�ำหรับทุกคนโปรแกรมการ ตรวจทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการ ตอบสนองต่อยาและอาการไม่พึง ประสงค์ ต ่ อ ยาจะสามารถช่ ว ย แพทย์ ใ นการคั ด เลื อ กชนิ ด ยาและ ปริมาณที่เหมาะสมตามประวัติทาง พันธุกรรมได้

Child

โปรแกรมการตรวจคัดกรองทาง พันธุกรรม เกี่ยวกับการเกิดโรคใน เด็ก เพื่อค้นหาพันธุกรรม


Aesthetic Treatment

โปรแกรมความงามด้วยการรักษาแบบสุนทรียศาสตร์

นวัตกรรมเพื่อความงามสมัยใหม่ เป็นการผสมผสานความ งาม ร่ ว มกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมอย่ า งครบวงจร ครอบครุ ม ทุ ก ปั ญ หาผิ ว พรรณ ตรวจวิ เ คราะห์ ส ภาพผิ ว พร้อมให้ค�ำปรึกษาดูแลผิวหน้าและรุปร่างอย่างใกล้ชิด จากผู้ เชี่ยวชาญด้านความงาม


เลเซอร์ (Laser) ย่อมาจากค�ำว่า Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เทคโนโลยี เลเซอร์ มีการประดิษฐ์ คิดค้นมากว่า 40 ปี และในทางผิวหนังมีการน�ำมาใช้อย่างจริงจัง กว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันถือได้ว่า เทคโนโลยีด้านเลเซอร์นี้มีความนิ่ง ปลอดภัยสูง ผ่านการศึกษามามากจนได้มาตรฐานการรักษา ให้ ผลดี สามารถน�ำมาใช้รักษาโรคได้หลายชนิด ซึ่งไม่สามารถรักษา ให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการอื่น


Laser

โปรแกรมสุขภาพ และการชะลอวัย

เทคโนโลยี Fractional RF โดยการส่ ง ผ่ า นพลั ง งานตามความลึ ก ของชั้ น ผิ ว เพื่ อ กระตุ ้ น การสร้างอิลาสติน คอลลาเจน และไฮยาลูโรนิค แอซิด ช่วยลดความหย่อยคล้อย ผิวมี ความยื ด หยุ ่ น แข็ ง แรงขึ้ น ท� ำ ให้ ผิ ว ตึ ง กระชั บ เรี ย บเนี ย นเหมื อ นผิ ว เด็ ก แลดู อ ่ อ นเยาว์ ล ง

ยกกระซับผิวเรียบเนียน เเละย้อนวัย

หน้ากระจ่างใส ไร้จุดด่างด�ำ

เลเซอร์ปรับสภาพผิวและหลุมสิว

ก�ำจัดขน ถาวร

เทคโนโลยี Fractional RF โดยการ ส่งผ่านพลังงานตามความลึกของ ชั้นผิว เพื่อกระตุ้นการสร้างอิลา สติน คอลลาเจน และไฮยาลูโรนิค แอซิด ช่วยลดความหย่อยคล้อย ผิ ว มี ค วามยื ด หยุ ่ น แข็ ง แรงขึ้ น ท� ำ ให้ ผิ ว ตึ ง กระชั บ เรี ย บเนี ย น เหมือนผิวเด็ก แลดูอ่อนเยาว์ลง

เป็ น เลเซอร์ ที่ ส ามารถปล่ อ ย พลั ง งานแสงระดั บ สู ง ใช้ ใ นการ รั ก ษาความผิ ด ปกติ ข องเม็ ด สี อย่างได้ผล เนือ่ งจากเลเซอร์ชนิดนี้ ออกกฤทธิ์ท�ำลายเม็ดสีที่ผิดปกติ โดยตรง ประเถทการรักษาขึ้นอยู่ กับปัญหาผิว สามารถใช้รักษากระ รอยด�ำ ริมผีปากหมองคล�้ำ

เป็นเทคโนโลยีใหม่ทใี่ ช้ปรับสภาพผิว ไม่ท�ำลายผิวหนัง โดยใช้หลักการ ถ่ า ยเทพลั ง งานลงสู ่ ชั้ น เซลล์ ผิ ว เพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ โดยตรง ไปจนถึงชั้นคอลลาเจน อีกทัง้ ยังใช้ในการรักษารอยหลุมสิว รูขุนขนกว้าง รอยแตกลาย เเละฝ้า ชนิดตื้น

เลเซอร์ก�ำจัดขนที่ใช้ท�ำลายวงจร การเกิดของเส้นขนได้ลำ�้ ลึกถึงราก ความร้อนจากเลเซอร์จะท�ำให้ราก ขนอ่อนเเอ เเละค่อยๆหมดไปในทีส่ ดุ เป็นเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และเจ็ บ น้ อ ยที่ สุ ด ช่วยแก้ปัญหา ขนคุด หนังไก่ ลดกลิน่ ตัว ผิวดู เรียบเนียนและขาวสว่างขึน้


Lifting

ช่วยยกกระชับ ปรับรูปหน้า ความหย่ อ นคล้ อ ยของผิ ว เป็น เรื่องของธรรมชาติที่ใครหลายคน ต้องพบเจอ เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น ผิวหนังที่เคยเรียบเนียน จะเริ่มเกิด การหย่ อ นคล้ อ ยไม่ ไ ด้ รู ป มีริ้ว รอยเเละสู ญ เสี ย ความยื ด หยุ ่ น ขุ ม ขนเริ่ ม ขยายกว้ า ง นอกจากนี้ แรงโน้ ม ถ่ ว งยั ง ช่ ว ยดึ ง ให้ ส ่ ว น ต่างๆของใบหน้าลดความกระชับ ลงเรื่ อ ยๆท� ำ ให้ เ กิ ด รอยพั บ ร่ อ ง แก้ม คิ้วตก ตาตก กล้ามเนื้อที่คอ และคางหย่อนยาน การยกกระชับ ผิวปรับรูปหน้าเป็น เทคโนยีที่ช่วย ชะลอวัยได้ดี ท�ำให้ผิวตึงกระชัยขึ้น ริ้ ว ร อ ย ดู เ รี ย บ ตื้ น ขึ้ น ต า ม ที่ ต้องการ โดยไม่ต้องท�ำศัลยกรรม ผ่าตัด


Filler

เติมเต็มล่องลึก ผิวสวยเอิบอิม่ เป็นสารเติมเต็มใช้แก้ปญ ั หาร่องลึก หรือบริเวณที่อยากให้ดูเอิบอิ่มขึ้น ส า ม า ร ถ ใ ช ้ ป รั บ รู ป ห น ้ า เ ช ่ น บริเวณจมูก คาง ร่องแก้ม หน้า ผาก ขมับและใต้ตา

BoTox

ลบริว้ รอยแห่งวัย ปรับรูปหน้า มีประโยชน์ในด้านความงาม ช่วย ในการยกกระชับใบหน้า ปรับหน้า เรียว เเละเเก้ ป ั ญ หาริ้ ว รอยเหี่ ย ว ย่ น บนใบหน้ า

Made Collagen Thread Lift

ผิวหน้ากระจ่างใส สวยฉ�ำ่ เงา มีประโยชน์ในด้านความงาม ช่วย ในการยกกระชับใบหน้า ปรับหน้า เรียว เเละเเก้ ป ั ญ หาริ้ ว รอยเหี่ ย ว ย่ น บนใบหน้ า

กระตุ้นคอลลาเจน ยกกระชับ ร้อยไหมยกกระชับ เป็นการกระตุ้น คอลลาเจน ยกกระชับปรับรูปหน้า V-Shape โดยเส้ น ไหมจะช่ ว ยให้ ร่ า งกายเกิ ด กระบวนการสร้ า ง เส้นใยอิลาสอิน เเละตอลลาเจนใต้ ชั้นผิว ผิวใบหน้าจะดูขาวกระจ่าง ใสขึ้น ดูอมชมพูเเละเต่งตึง


Skin Treament & Mask ทรี ตเม้ นท์ ปรนนิ บัติผิ วหน้า

การปรนนิบัติดูแลสุขภาพผิวพรรณ เพื่อแก้ไขปัญหา โดย มุ่งเน้นในเรื่องการเสริมสร้างซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพผิว พรรณที่ถูกท�ำลายให้กลับมามีสุขภาพผิวดี Miracle Mask

Gold Mask

Gold Mask

สูตรที่มีแร่ธาตุ และสารอาหาร ผิวจ�ำนวนมาก ช่วยลดอาการ อั ก เสบฟื ้ น ฟู ผิ ว เพิ่ ม ความ ชุ่มชื้นให้ผิว

ประกอบด้ ว ยส่ ว นผสมจาก ทองค�ำสูตรพิเศษ เเละอาหาร ผิ ว จ� ำ นวนมากบ� ำ รุ ง ผิ ว ได้ อย่างล�้ำลึก ผิวดูขาวใส

ประกอบด้ ว ยส่ ว นผสมจาก ทองค�ำสูตรพิเศษ เเละอาหารผิว จ�ำนวนมากบ�ำรุงผิวได้อย่างล�้ำ ลึก ผิวดูขาวใส


Phono

Ultimate Light (LED)

Chroma Theraoy

Collagen Induce

ทรีตเม้นท์ปรนนิบัติผิวด้วยคลื่น เสียง ซึ่งสามารถผลักวิตามินและ ตัวยาที่ช่วย ฟื้นฟู ผิ ว หน้ า ให้ ดู สดใส ชุ่มชื้น เปล่งปลั่งขณะท�ำ จะรู้ สึกอุ่นๆ ผ่อนคลาย เหมาะกับทุก สภาพผิว

คือคลืน่ แสงทีม่ คี วามเข้มสูงมีลกั ษณะ สีเฉพาะที่ใช้ ในการรักษาผิวหน้าได้ เป็นอย่างดี เป็นการฉายแสงบนผิว หน้าเพือ่ ลดอาการแดง อักเสบของ ผิว ฆ่าเชือ้ สิวและลดการระคายเคือง

ทรีตเม้นท์บ�ำรุงฟื้นฟูผิว ซึ่งจะมี พลังงานคลื่น แสงออกมาในเวลา เดียวกัน แก้ปญ ั หาความหมองคล�ำ้ สีผิวไม่สม�่ำเสมอ ลดรอยสิว และ แผลเป็นต่างๆ

เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ใ ช้ ค อลลาเจน ฟื้นฟูและบ�ำรุงผิวหน้า ลดฝ้ากระ รอยด�ำ แบบเทคนิคเฉพาะ BAAC

Oxygen Plus / Jet Peel

Meso no Needle

Athron Lift

Ultra Lipo

ท�ำความสะอาดผิวได้อย่างล�้ำลึก กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวด้านบน ด้วยขัน้ ตอนการเพิม่ ออกซิเจนให้ผวิ ทั้ ง บ� ำ รุ ง ด้ ว ยน�้ ำ แร่ เ ย็ น พร้อมให้ วิตามินสูตรพิเศษ ด้วยแรงดันน�้ำ พลังสูง

เป็นทรีตเม้นที่เติมสารอาหารให้กับ เซลล์ผิวโดยตรง สามารถผลักตัว ยาและวิตามินลงลึกได้ยิ่งกว่า โดย อาศั ย หลั ก การ Electroporation แก้ปญ ั หารอยด่างด�ำได้เป็นอย่างดี

การกระตุ ้ น คอลลาเจนให้ ตื่ น อยู ่ ตลอดเวลา เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา ริ้ ว รอยและความหย่ อ นคล้ อ ย ป้องกันความร่วงโรยของผิว ให้ ผิวกลับมาเต่งตึงและแข็งแรง

เทคโนโลยีเพื่อการกระชับผิว ลด สัดส่วนของเซลล์ลูไลท์ด้วยการใช้ คลื่นเสียงที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อไป กระตุ้นให้เกิดการสลายไขมันในชั้น ใต้ผิว สามารถท�ำได้ทุกบริเวณ

Cryo / Cold Fresh

Cryo / Cold Fresh

การบ�ำบัดผิวด้วยความเย็นซึ่งจะ ช่ ว ยลดอาการอั ก เสบของชั้ น เซลล์ผิว กระตุ ้ น การหดตั ว ของ เส้นเลือด พร้ อ มกระซั บ รู ขุ ม ขน ขณะท�ำจะให้รู้สึกเย็นสบายผิว

การบ�ำบัดผิวด้วยความเย็นซึ่งจะ ช่ ว ยลดอาการอั ก เสบของชั้ น เซลล์ผิว กระตุ ้ น การหดตั ว ของ เส้นเลือด พร้ อ มกระซั บ รู ขุ ม ขน ขณะท�ำจะให้รู้สึกเย็นสบายผิว

เป็ น การน� ำ เทคโนโลยี ค ลื่ น ความ ถี่ วิ ท ยุ ( Radio Frequency ) สร้างคลื่นความร้อน เพื่อกระตุ้น ให้ ค อลลาเจนมี ก ารเรี ย งตั ว และ สลายไขมั น ใต้ ผิ ว หนั ง ช่วยยก กระชับผิวได้เป็นอย่างดี

RF


BAAB Catalog New1  
BAAB Catalog New1  
Advertisement