Page 1

            

                                                  

      

                       

G a m e De s i g n


A b o u t me N a me: Wo r a c h a t rS o ms u g s wa d g u l N i c k n a me: C h a t A d d r e s s: 1 7s o i p r a c h a u t i d6 1 p r a c h a u t i dr o a db a n g mo dt h u n g k r u b a n g k o k1 0 1 4 0 T e l . N o: 0 9 0 9 6 9 3 3 9 0

E ma i l : b c h _ c h a t @h o t ma i l . c o m

F a c e b o o k:

f a c e b o o k . c o m/ s o ms u g s wa d g u l

E d u c a t i o n: B a c h e l o r ' sD e g r e eY e a r4 U n i v e r s i t y: S i l p a k o r nU n i v e r s i t y F a c u l t y: F a c u l t yo f I n f o r ma t i o nC o mmu n i c a t i o n a n dT e c h n o l o g y Ma j o r: G a meD e s i g n G P A: 3 . 3 4


S k i l l G r a p h i c: A d o b eP h o t o s h o p:  3 D ma x :  M a y a : 

P r o g r a mi n g: U n i t y F l a s h G a meM a k e r

:  :  : 

O t h e r: C h a r a c t e rD e s i g n:  G a meD e s i g n :  D r a wi n g :  E n g l i s h : 


PI XEL ART

ง า นP i x e l A r t: ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  เ ป น  บ า  น ข อ ง ต ว ั เ อ ง แ ล ะ ว ด ั ท ไ ่ ี ด ร  บ ั เ ล อ ื ก ม า เ ป ล ย ่ ี น ใ ห เ  ป น  ง า น ใ น ร ป ู แ บ บ ข อ ง P i x e l a r t


PI XEL ART

ง า นP i x e l A r t: ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  เ ป น  ส ง ่ ิ ข อ ง ใ ก ล ต  ว ั ม า เ ป ล ย ่ ี น ใ ห เ  ป น  ง า น ใ น ร ป ู แ บ บ ข อ ง P i x e l a r t


3D graphi c ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  ม า จ า ก ว ด ั ท เ ่ ี ล อ ื ก น ำ ม า ป น   เ ป น  โ ม เ ด ล3 ม ต ิ ด ิ ว  ย โ ป ร แ ก ร ม3 D ma x โ ด ย ม ก ี า ร จ ด ั แ ส ง ใ ส ส  แ ี ล ะ ล ว ด ล า ย ข อ ง ต ว ั โ ม เ ด ล เ พื อ ่ ค ว า ม ส ว ย ง า ม

ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  ม า จ า ก ส ง ่ ิ ข อ ง ท เ ่ ี ล อ ื ก น ำ ม า ป น   เ ป น  โ ม เ ด ล3 ม ต ิ ด ิ ว  ย โ ป ร แ ก ร มMa y a

ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  ม า จ า ก ภ า พส ง ่ ิ ข อ ง บ น โ ต ะ  น ำ ม า ป น   เ ป น  โ ม เ ด ล3 ม ต ิ ด ิ ว  ย โ ป ร แ ก ร ม Ma y aแ ล ะ น ำ ไ ป จ ด ั แ ส ง แ บ บ ใ ห เ  ห น ็ แ ส ง เ ง า เ พื อ ่ ใ ห ง  า  ย ต อ  ก า ร ท ำ ง า น ข น ้ ั ต อ  ไ ป


3D graphi c

ง า น ท ม ่ ี แ ี ร ง บ ล ั ด า ล ใ จ ม า ก จ า ก ต ว ั ล ะ ค ร ท ช ่ ี อ บ น ำ ม า ป น   เ ป น  โ ม เ ด ล3 ม ต ิ ิ โ ด ย ม ก ี า ร ใ ส ส  ข ี อ ง ต ว ั โ ม เ ด ลจ ด ั แ ส ง แ ล ะ บ ร ร ย า ก า ศจ ด ั ท ำ ฉ า ก แ ล ะ ท า  โ พส เ พื อ ่ ค ว า ม ส ว ย ง า ม


Di g i t a l P a i n t i n g ง า น S t i l l a l i v e ท ม ่ ี ต ี น  แ บ บ ม า จ า ก ภ า พท ห ่ ี า จ า ก เ ว บ ็ ม า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p

ง า น ว ห ิ า ร ท ม ่ ี แ ี ร ง บ ล ั ด า ล ใ จ เ ป น  เ ม อ ื ง ล อ ย ฟ า จ ง ึ ว า ด ส เ ก ต ็ จ ด ั ว า ง อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ แ ล ว  จ ง ึ ม า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p

ง า น ท ม ่ ี แ ี ร ง บ ล ั ด า ล ใ จ ม า จ า ก ต ว ั ล ะ ค ร ท อ ่ ี อ ก แ บ บ แ ล ว  น ำ ม า ว า ด เ ป น  เ ห ต ก า ร ณ จ ด ั ว า ง อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ แ ล ว  จ ง ึ ม า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p


Di g i t a l P a i n t i n g ง า น P o r t r a i t ท ม ่ ี ต ี น  แ บ บ ม า จ า ก ด า ร า ท ช ่ ี น ่ ื ช อ บ ม า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p

ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  ภ า พน ดเ  ู พื อ ่ ศ ก ึ ษา ส ร ร ี ะ ร า  ง ก า ย ข อ ง ม น ษย ุ ม  า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร มP h o t o s h o p

ง า น ท ม ่ ี แ ี ร ง บ ล ั ด า ล ใ จ ม า จ า ก ต ว ั ล ะ ค ร ท อ ่ ี อ ก แ บ บ โ ด ย ม ต ี น  แ บ บ ม า จ า ก ผ ช  ู น ะ ส บ ิ ท ศ ิ แ ล ว  น ำ ม า อ อ ก แ บ บ พร อ  ม จ ด ั ว า ง อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ แ ล ว  จ ง ึ ม า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p


Di g i t a l P a i n t i n g

ง า น ท ม ่ ี ต ี น  แ บ บ ม า จ า ก ต ว ั ล ะ ค ร ท อ ่ ี อ ก แ บ บ เ อ ง จ ง ึ น ำ ม า ว า ด พร อ  ม ใ ส ฉ  า ก พื น ้ ห ล งท ั า  โ พส แ ล ะ ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p ง า น ท ม ่ ี ห ี ว ั ข อ  เ ป น  โ ก เ ล ม จ ง ึ น ำ ม า อ อ ก แ บ บ เ ป น  โ ก เ ล ม ไ ฟพร อ  ม ท ง ้ ั อ อ ก แ บ บ ฉ า ก พื น ้ ห ล งแ ั ล ะ ท า  โ พส พร อ  ม จ ด ั ว า ง อ ง ค ป  ร ะ ก อ บ แ ล ว  จ ง ึ ม า ท ำ ก า ร เ พ น ล ง ส ใ ี น โ ป ร แ ก ร ม P h o t o s h o p


Gam e M aker gam e :bom b

เ ก ม ส ท  ม ่ ี แ ี ร ง บ ร ร ด า ล ใ จ ม า จ า ก b o mb e rma nโ ด ย จ ะ เ ป น  เ ก ม ส ร  ะ เ บ ด ิ ส ง ่ ิ ก ด ี ข ว า ง แ ล ะ ม อ น ส เ ต อ ร เ  พื อ ่ ผ า  น ด า  นใ น เ ก ม ส จ  ะ ม ไ ี อ เ ท ม ็ เ ส ร ม ิ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า  ง ๆ เ ช นว  ง ่ ิ เ ร ว ็ ข น ้ ึ ว า ง ร ะ เ บ ด ิ ไ ด ห  ล า ย ล กร ู ะ เ บ ด ิ ก ว า  ง ข นโ ้ ึ ด ย ต ว ั เ ก ม ส จ  ะ ม โ ี ห ม ด เ ล น  2 ค น ท ใ ่ ี ห ก  ำ จ ด ั ฝ า  ย ต ร ง ข า  ม จ ง ึ จ ะ ช น ะ อ ก ี ด ว  ย


Gam e M aker gam e :space i nvader

เ ก ม ส ท  ม ่ ี แ ี ร ง บ ร ร ด า ล ใ จ ม า จ า ก r o c k ma nโ ด ย จ ะ เ ป น  เ ก ม ส ว  ง ่ ิ ท ำ ล า ย ม อ น ส เ ต อ ร จ  น ไ ป ป ร า บ บ อ ส ก เ ็ ป น  อ น ั จ บ เ ก ม ส  ใ น เ ก ม ส จ  ะ ม ก ี ร ะ ส น ุ ห ล า ย ช น ด ิ เ พื อ ่ จ ด ั ก า ร ก บ ั ศ ต ั ร ู โ ด ย เ ฉ พา ะเ น อ ่ ื ง จ า ก ไ ม ส  า ม า ร ถ จ ด ั ก า ร ด ว  ย ก ร ะ ส น ุ ป ก ต ไ ิ ด 


Gam e M aker Global gam e jam 2013 gam e :the ground i s“ not”hard enough

เ ก ม ส ท  เ ่ ี ล น  ด ว  ย ก า ร ก ด ป ม  ุ ท ศ ิ ท า ง ร ว ั ๆ เ พื อ ่ ห ล บ ส ง ่ ิ ข อ ง ท ห ่ ี ล น  ล ง ม าต า ม ค อ น เ ซ บ ็ เ ส ย ี ง ห ว ั ใ จ เ ต น  โ ด ย ก ล ม  ุ เ ร า ต ค ี ว า ม ว า  ค ว า ม ต น ่ ื เ ต น  ซ ง ่ ึ ผ เ  ู ล น  จ ะ ไ ด เ  จ อ ก บ ั ส ง ่ ิ ข อ ง ต า  ง ๆ ท ่ ี ห ล น  ล ง ม า เ ช นโ  ท ร ท ศ ั น  ก ร ะ ถ า ง ด อ ก ไ ม  ห ร อ ื แ ม แ  ต ป  า  ย โ ฆ ษณา ท ต ่ ี อ  ง ห ล บ เ พื อ ่ เ อ า ต ว ั ร อ ด จ น ต ก ถ ง ึ พื น ้


Game: Bat t l eT ank

เ ป น  เ ก ม ส ร  ถ ถ ง ั ย ง ิ ม อ น ส เ ต อ ร ท  จ ่ ี ะ ส ม  ุ เ ก ด ิ อ อ ก ม าโ ด น เ ร า ต อ  ง ก ำ จ ด ั ม อ น ส เ ต อ ร ท  ง ้ ั ห ม ด แ ล ะ เ อ า ต ว ั ร อ ด ไ ม อ  ย า  ง น น ้ ั จ ะ เ ก ม ส โ  อ เ ว อ ร  โ ด ย จ ะ ม ก ี า ร ค ว บ ค ม ุ ต ว ั ร ถ ถ ง ั แ ล ะ ป า ก ก ร ะ บ อ ก ป น  แ ย ก ก น ั


Game: Bej ewelAIBat t l e

เ ป น  เ ก ม ส ข ย บ ั เ พช ร ท ว ่ ั ๆ ไ ป เ พี ย ง แ ต อ  น ั น เ ้ ี ป น  ง า น ท ต ่ ี อ  ง เ ข ย ี น เ อ ไ อ ม า เ ล น  แ ข ง  ก น ั ข ย บ ั เ พช ร ท ำ ค ะ แ น น โ ด ย เ ร า ส า ม า ร ถ ใ ห เ  ก ม ส ส  ร า  ง บ อ ร ด  เ พช ร ม า ใ ห ม ไ  ด ห  ร อ ื ย อ  น ก ล บ ั ไ ป ต อ น แ ร ก ส ด ุ ข อ ง ก า ร ส ร า  ง บ อ ร ด  น น ้ ั ๆ ไ ด  โ ด ย เ อ ไ อ จ ะ ม อ ี ย  ู 3ช น ด ิ ท ม ่ ี ก ี ร ะ บ ว น ก า ร ท ำ ง า น ท แ ่ ี ต ก ต า  ง ก น ั

Portfolio  

Portfolio