Page 1

PHOTO BY GFILM 최고의 선물 그리고 필름


“”프로방스 풍 전원주택”


STRUCTURE “복층식”

1층

1층

거실

1

2

화장실

1

부엌

1

다용도실

1

창고

1

2층

2층

1~2층 연결 계단

1

2

화장실

1


본 이미지는 이해를 돕기위해 대략적으로 도시한 화면 입니다.


viaggio

/ Main View / 현관 / 06


/ Detail View / 현관 / 07

viaggio


viaggio

/ Main View / 1층 방_1 / 08


/ Main View / 1층 방_1 / 09

viaggio


viaggio

/ Main View / 1층 화장실_1 / 10


/ Main View / 1층 화장실_1 / 11

viaggio


viaggio

/ Main View / 거실 / 12


/ Main View / 거실 / 13

viaggio


viaggio

/ Main View / 부엌 / 14


/ Detail View / 부엌 / 15

viaggio


viaggio

/ Main View / 부엌 / 17


/ Main View / 부엌 / 18

viaggio


viaggio

/ Main View / 세탁싀 / 19


/ Main View / 세탁싀 / 20

viaggio


viaggio

/ Main View / 창고 / 21


/ Main View / 창고 / 22

viaggio


viaggio

/ Main View 연결 / 현관 / 06 / Main View / 1,2층 계단 / 23


/ Detail View / 현관 / 07 / Main View / 1,2층 연결 계단 / 24

vv ii aa gg gg ii oo


viaggio

/ Main View / 2층 방_2 / 25


/ Main View / 2층 방_2 / 26

viaggio


viaggio

/ Main View / 2층 화장실 / 27


/ Main View / 2층 화장실 / 28

viaggio


viaggio

/ Main View / 2층 방_3 / 29


/ Main View / 2층 방_3 / 30

viaggio


viaggio

/ Main View / 2층 방_3 / 31


/ Main View / 2층 방_3 / 32

viaggio

비아지오 이쁜 펜션  

비아지오 이쁜펜션을 지었습니다.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you