Jaarverslag 2019

Page 1

JAARVERSLAG 2019


Woonpunt Mechelen CVBA OPGERICHT OP 15 JULI 1921 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk. Erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting op 4 juli 1921 onder nr. 121, door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 19 maart 1991 onder nr. 121 en door haar opvolger de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder nr. 1210. Ingeschreven in het register der Belgische burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen op de Rechtbank van Koophandel te Mechelen onder nr. 21. De statuten werden in de loop der jaren verschillende malen gewijzigd. De laatste statutenwijziging had plaats op 14 maart 2019. Maatschappelijke en administratieve zetel: LIJSTERSTRAAT 6 2800 MECHELEN TEL: +32 (0) 15 28 09 30 E-mail: info@woonpuntmechelen.be BTW: BE 0403.607.397

Inhoud 1 Woonpunt Mechelen in 2019 ������������� 5 1.1 Missie ���������������������������������������������6 1.2 Samenstelling RVB & DC �����������������7 1.3 Inlichtingen maatschappij �����������������9 1.4 Openbare verkopen �����������������������10 1.5 Samenwerking SVK �����������������������11 1.6 Op naar een digitale werkplek ���������12 2 Dienstverlening ������������������������������� 13 2.1 Huurderswerking ���������������������������15 2.2 Gebouwenbeheer ���������������������������28 2.3 Personeel & Organisatie �����������������31 2.4 Klachtenbeheer �����������������������������35 3 Nieuwbouw- & renovatieprojecten �����37 3.1 Gerealiseerd in 2019 ���������������������38 3.2 In uitvoering ���������������������������������39 3.3 In voorbereiding ���������������������������48 4 Organisatie & personeel �����������������������67 4.1 Organigram ���������������������������������68 4.2 Samenstelling personeel �����������������69 5 Financiën �����������������������������������������������71 5.1 Jaarverslag RVB ���������������������������72

Magazijn: NEERHEIDE 13 2800 MECHELEN

5.2 Verslag van de commissaris ��������� 149 5.3 Financieel verslag 2019 ��������������� 154 5.4 Sociaal oogmerk ������������������������� 155

NEGEN EN NEGENTIGSTE BOEKJAAR

2 JAARVERSLAG 2019

5.5 Ratio's ��������������������������������������� 156


Voorwoord We blikken in dit jaarverslag graag terug op de verwezenlijkingen van onze organisatie het afgelopen werkjaar. Een frisse bestuursploeg mocht de eerste maanden van 2019 aantreden, met de gekende missie van Woonpunt Mechelen indachtig: Binnen de grenzen van de stad Mechelen willen we toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aanbieden met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen. We willen onze huurders een warme thuis bieden. De laatste zin van onze missie vat het voor mij als voorzitter allemaal heel goed samen: wij willen onze huurders een warme thuis bieden. Woonpunt Mechelen is meer dan een bouwbedrijf. We doen meer dan stenen stapelen en woningen bouwen. We staan klaar voor onze huurders. Zo zijn onder meer de sociaal assistenten, een onthaal, klusjesmannen, wijkmeesters en flatwachters in de buurt. Voor onze huurders maken we bewust de keuze om kwaliteit te laten primeren voor kwantiteit. Niet enkel méér sociale woningen, maar ook kwaliteitsvollere woningen. De afgelopen jaren vernieuwden we heel wat wijken. Denk aan de projecten in de wijken Otterbeek, Kruisbaan, Mahatma Gandhiwijk, Bethaniënpolder, De Langhestraat – Spiegelstraat. We investeerden de voorbije tien jaar maar liefst zo’n 145.000.000 euro. En de vernieuwing gaat ondertussen onverminderd verder. Zo startten we in 2019 ons renovatieplan 2.0. Dit alles neemt niet weg, dat we ook kwantiteit belangrijk vinden. We zetten in op méér sociale woningen, want daar is een hoge nood aan. Op het einde van de legislatuur zullen we 368 sociale woningen meer hebben dan in het begin van de legislatuur. We investeren meer dan 182.000.000 euro, waarvan 158.000.000 euro in woningen en 24.000.000 euro in de vernieuwing van het openbaar domein. Zo leveren we deze legislatuur maar liefst 1.134 woningen op. Een groot deel van die vernieuwingen starten met projecten die zijn opgenomen in onze renovatieplan 2.0. Hier komen we in dit jaarverslag dan ook graag op terug, zodat duidelijk is welke ambities we voor ogen hebben en welke projecten er op stapel staan. Als sociale huisvestingsmaatschappij begeleiden en ondersteunen we onze huurders. We wijzen hen uiteraard op hun rechten, maar ook op hun plichten. In 2019 gingen we dan ook een samenwerkingsprotocol aan in de strijd tegen domicilie- en sociale uitkeringsfraude. Een samenwerking met onder andere de lokale politie, die onze reeds uitmuntende aanpak verder intensifieert. De realisatie van deze immense verwezenlijkingen zou uiteraard niet mogelijk zijn zonder de medewerkers van Woonpunt Mechelen. Mijn oprechte dank voor hun dagelijkse inzet, motivatie en flexibiliteit. Ze hebben de laatste jaren zeker niet stil gezeten en zijn op verscheidene vlakken zeer goed aan het werk. Ook de bestuursleden, het stadsbestuur, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap Wonen-Vlaanderen willen we natuurlijk bedanken voor de goede samenwerking. We kijken een toekomst vol enorme en mooie uitdagingen dan ook met veel dynamisme tegemoet! Arthur Orlians voorzitter Woonpunt Mechelen

JAARVERSLAG 2019 3


4 JAARVERSLAG 2019


DEEL 1

WOONPUNT MECHELEN IN 2019 JAARVERSLAG 2019 5


1.1. Missie De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen werd in 1921 opgericht als “De Mechelse Goedkope Woning”. In 2012 kwam er een naamswijziging omdat de sector constant evolueert. De missie van Woonpunt Mechelen luidt als volgt: Binnen de grenzen van de stad Mechelen toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aanbieden met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen. We willen onze huurders een warme thuis bieden. De doelstelling van Woonpunt Mechelen is om aan specifieke doelgroepen en tegen een betaalbare prijs woningen te verhuren en/of te verkopen. De verschillende woongelegenheden die we verhuren liggen in Mechelen, Hombeek, Heffen, Leest en SintKatelijne-Waver. Woonpunt Mechelen wordt beheerd door de raad van bestuur en werkt met een directiecomité.

6 JAARVERSLAG 2019


1.2. Samenstelling raad van bestuur en directiecomitĂŠ Hier volgt een overzicht van de leden van de raad van bestuur op datum van 31/12/2019: RAAD VAN BESTUUR

Arthur Orlians

vertegenwoordiger Stad Mechelen voorzitter

Alexander Vandersmissen

vertegenwoordiger Stad Mechelen ondervoorzitter

Bert Delanoeije

vertegenwoordiger Sociaal Huis ondervoorzitter

Fabienne Blavier

vertegenwoordiger Stad Mechelen

Gabriella De Francesco

vertegenwoordiger Stad Mechelen

Steven Vercauteren

vertegenwoordiger Sociaal Huis

An Verbruggen

vertegenwoordiger Stad Mechelen

JAARVERSLAG 2019 7


Dirk Letens

vertegenwoordiger Stad Mechelen

Elisabet Okmen

vertegenwoordiger Stad Mechelen

Thijs Verbeurgt

vertegenwoordiger Stad Mechelen

Wim De Rooster

vertegenwoordiger Stad Mechelen

Zineb El Boussaadani

vertegenwoordiger Sociaal Huis

Eddy Verhaeven

vertegenwoordiger Provincie Antwerpen

Het directiecomitĂŠ van Woonpunt Mechelen bestond eind 2019 uit volgende leden: Arthur Orlians voorzitter Woonpunt Mechelen Alexander Vandersmissen ondervoorzitter Bert Delanoeije ondervoorzitter Fabienne Blavier bestuurder Gabriella De Francesco bestuurder Steven Vercauteren bestuurder

8 JAARVERSLAG 2019


1.3. Verdere inlichtingen over de maatschappij Commissaris BDO Uitbreidingsstraat 72-1 2600 Antwerpen

Toezichthouder Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 22 1000 Brussel

JAARVERSLAG 2019 9


1.4. Openbare verkopen In 2014 besliste Woonpunt Mechelen om gespreid over een aantal jaren een beperkt aantal woningen openbaar te verkopen. Het gaat over woningen die niet opgenomen werden in een renovatieplan of waarvoor een renovatiedossier werd afgekeurd. Er werd een globaal plan van aanpak uitgewerkt wat in 2019 resulteerde in de openbare verkoop van volgende drie panden:

Adres

Instelprijs

Verkoopprijs

Doelstraat 114

134.000,00 euro

135.000,00 euro

Jodenstraat 22

137.500,00 euro

182.000,00 euro

Heembeemd 54

175.000,00 euro

243.000,00 euro

10 JAARVERSLAG 2019


1.5. Samenwerking SVK Het jaar 2019 startte met zowel op lokaal als Vlaams niveau een nieuwe bestuursperiode. De ambitieniveaus op vlak van (sociaal) wonen, kwamen dus zowel in het bestuursakkoord van Stad Mechelen als het Vlaams Regeerakkoord sterk naar boven. In maart 2019 namen we zodoende de beslissing om nauwer samen te werken met het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen (SVK Mechelen) om op die manier het lokale sociale woonbeleid verder vorm te geven. Een samenwerking die ervoor dient te zorgen dat de doelstellingen van het SVK Mechelen beter ondersteund worden. Het belang van een stabiele en professioneel gerunde woonsector in Vlaanderen is groot. Daarom heeft de Vlaamse Regering bij haar aantreden in 2019 bijkomend beslist dat de activiteiten van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren uiterlijk op 1 januari 2023 moeten worden samengebracht in woonmaatschappijen. Hierdoor wordt het aantal woonactoren per gemeente beperkt. Woonpunt Mechelen zette in de loop van 2019 dan ook de eerste stappen om een samenwerking op korte termijn met het SVK Mechelen vorm te geven. Zo zal het SVK Mechelen ondersteund worden op verschillende domeinen, gaande van boekhouding, tot personeel en ICT. Gelet op de toekomstige fusie, werd ook het Agentschap WonenVlaanderen nauw betrokken in de hele operatie. Eind 2019 werd dan vervolgens de mogelijkheid bekeken om de samenwerking Woonpunt Mechelen – SVK Mechelen als proefproject uit te rollen. In 2020 zal het dus van belang zijn om de kansen van de samenwerking in beeld te brengen, evenals de knelpunten die hierbij komen kijken. Het gewenste resultaat: de uitwerking van een regelgevend en ondersteuningskader voor woonmaatschappijen. We komen hier dus ongetwijfeld op terug in het jaarverslag van 2020.

JAARVERSLAG 2019 11


1.6. Op naar een digitale werkplek In deze tijden, is het belangrijk om als organisatie verder te evolueren naar een procesgestuurde organisatie. De combinatie met het digitale aspect mag hierbij uiteraard niet meer ontbreken. Zoals we hebben aangekondigd in het jaarverslag 2018, gingen Woonpunt Mechelen en Woonhaven Antwerpen samen op zoek naar een digitale werkplek. Er werd in de loop van 2018 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen beide partijen om een gezamenlijke aanbestedingsprocedure te voeren voor de aankoop van deze digitale werkplek. Dit is een digitaal platform van waaruit medewerkers op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier bedrijfs- en klanteninformatie kunnen benaderen, zaakgericht kunnen werken en door een aantal vooraf gedefinieerde processen met gedefinieerde workflows beter kunnen geleid worden. De gegevens die in het ERP-systeem zitten, zullen door onze digitale werkplek worden ontsloten naar alle medewerkers. Hierdoor kunnen alle medewerkers werken met dezelfde basisdata uit het ERP-systeem, maar kunnen zij die data zelf niet manipuleren. Dit alles komt de juistheid en de veiligheid van de data in het ERP-systeem ten goede. Ook dient de digitale werkplek te zorgen voor een betere informatiedoorstroming tussen collega’s. De digitale werkplek krijgt ook een extranet waarbij documenten op een veilige manier (tijdelijk) zullen kunnen worden gedeeld met de buitenwereld. In 2018 werden de offertes geopend en onderworpen aan een eerste analyse, waarna in 2019 een intensief traject volgde dat moest leiden tot de aanstelling van een contractant, zodat het eigenlijke project opgestart kon worden. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan, werden in beide organisaties overeenkomstige behoeftes gedefinieerd aan de hand van user stories. Op die manier werd de functionele scope van het project bepaald. In het kader hiervan, werden bij vier inschrijvers workshops en demo’s ingepland. De projectstructuur werd bepaald, zodat dit organisatiebreed door medewerkers kon meegenomen worden. Vanuit Woonpunt Mechelen werden vijf medewerkers betrokken bij de workshops. Die workshops zouden ervoor zorgen om onze keuze voor een leverancier in optimale omstandigheden te kunnen maken. Na een objectieve scoring, kwam er één inschrijver als beste naar voren. Vanaf de zomer van 2019 werd dan ook concreet aan de slag gegaan met het bepalen van het technische, maar ook het inhoudelijke aspect van onze nieuwe digitale werkplek. Ook deze voorbereiding op de uiteindelijke implementatiefase werd organisatiebreed aangepakt met als trekker de applicatiebeheerder. Zo werd onze digitale werkplek al snel omgedoopt tot ‘SAM’. Een naam die na een bevraging werd gekozen door onze werknemers zelf. Onze digitale werkplek is immers een werkplek waar we samen werken, samen informatie kunnen raadplegen en delen. Het vormt op die manier het kloppende hart van onze organisatie. Zo werd SAM geboren. De medewerkers werden stap voor stap ingelicht op onze personeelsvergadering, waarin telkens een aspect van deze nieuwe digitale werkplek werd toegelicht. De eerste fase, het social intranet, zal begin 2020 effectief live gaan. Het zaak- of procesgericht werken zullen we in het najaar van 2020 implementeren.

12 JAARVERSLAG 2019


DEEL 2 DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2019 13


Overzicht organisatiestructuur

FOCUS HUURDERS

}

1. HUURDERSWERKING

Raad van bestuur  Directiecomié  Directeur

3. PERSONEEL & ORGANISATIE FOCUS ONDERSTEUNING DIENSTEN

Organisatiebrede projectwerking

2. GEBOUWENBEHEER

FOCUS { WONINGEN

14 JAARVERSLAG 2019


2.1. Huurderswerking De afdeling Huurderswerking werd in 2016 opgericht en wordt aangestuurd door een coördinator. Frontoffice-medewerkers van Woonpunt Mechelen zitten in dit team vervat en de afdeling bestaat uit volgende diensten: - Huurdersadministratie - Sociale zaken en wijkwerking - Herstellingen en wederverhuring

In dit hoofdstuk geven we een overzicht weer van de acties die in 2019 van belang waren voor de afdeling Huurderswerking.

2.1.1. Verdere focus op bewonersparticipatie Sinds 2019 nemen twee sociaal assistentes het individuele sociale luik volledig op zich, een derde collega legt zich toe op het collectieve luik en de coördinatie van de wijkmeesters en flatwachters.

Sociale zaken: De twee sociaal assistentes nemen de gezinnen van heel het werkgebied voor hun rekening, elk goed voor de opvolging van zo’n 1200 gezinnen. Elk van beide heeft een duidelijk afgebakend werkingsgebied. Een 4/5de medewerker concentreert zich op Mechelen Noord en de binnenstad, een fulltime medewerker neemt Mechelen Zuid, de buitenwijken en de rand rond de binnenstad voor zich. In 2019 lag de focus van de sociale dienst opnieuw op het in goede banen leiden van verhuisbewegingen, het opvolgen van de (nieuwe) huurders en het welbevinden van de bewoners. Bijkomend zorgen ze als back-up mee voor het inschrijven van kandidaathuurders en het verwerken van de actualisatie.

Wijkwerking: In 2019 werd het onderdeel wijkwerking verder uitgebouwd. We onderscheiden drie pijlers: 1. Coördinatie wijkmeesters

Een belangrijke taak is het aansturen en coachen van de wijkmeesters. Na een periode van drie jaar kunnen we zeggen dat dit project een succes is. De wijkmeesters zijn de oren en ogen van Woonpunt Mechelen in de verschillende wijken en complexen. Onregelmatigheden, beschadigingen, defecten worden veel sneller dan vroeger opgemerkt en van dichtbij opgevolgd. 2. Flatwachters

De flatwachters draaien al heel wat jaren mee in de werking van Woonpunt Mechelen. Flatwachters zijn huurders die zich vrijwillig inzitten in hun woonomgeving en ook hier zijn we, terecht, trots op. Elke flatwachter heeft zijn eigen talenten en bijzonderheden. Het onderhouden van en inzetten op contacten met de flatwachters zorgt voor een meerwaarde binnen de werking van Woonpunt Mechelen. De flatwachters staan onze bewoners bij in geval van vragen en problemen, verwijzen indien nodig door en informeren Woonpunt Mechelen bij onregelmatigheden. In 2019 was het vooral zoeken en aftasten waarbij naar boven kwam dat het blijven ondersteunen en, indien nodig, aansturen van flatwachters een must is. Een goede, open en spontane communicatie, vormt ook in een dergelijk project een sleutel tot succes.

JAARVERSLAG 2019 15


3. Participatie van huurders:

In 2018 gingen we reeds volop aan de slag met de grondige evaluatie van onze toenmalige vormen van bewonersparticipatie. Het jaar 2019 werd zodoende vooral gekenmerkt als een zoektocht naar hoe om te gaan met participatie van huurders en dit in al haar facetten. In 2018 bekeken we welke kerngroep onder welke omstandigheden wil en kan blijven functioneren. In 2019 besloten we, op basis van de voorgaande gesprekken, geen enkele kerngroep af te schaffen, maar werkten we met een dubbel spoor: - Daar waar renovaties gepland zijn, riepen we kerngroepen bij elkaar wanneer er

relevant nieuws te verspreiden was. De andere kerngroepen zouden enkel samen komen op vraag van de kerngroepleden; wanneer zij een thema of wijkgebonden vragen hadden. Dit resulteerde in 2019 in 4 bijeenkomsten van een kerngroep.

- Waar nodig, organiseren we algemene bewonersvergaderingen. In 2019

organiseerden we vijf wijkgebonden bewonersvergaderingen en bedeelden we vijf wijkgebonden nieuwsbrieven.

Naast de kerngroep is er ook nog een huurdersadviesraad Mechelen (HARM). De HARM kwam in 2019 drie keer samen, maar deze bijeenkomsten leidden niet tot een concreet advies noch tot een uitgewerkt thema. Hier gaan we op zoek naar een nieuwe manier van werken. Hoewel kerngroepen zeker en vast hun nut bewijzen op vlak van bepaalde thema’s, bereiken we op die manier slechts een heel klein deel van onze huurders. We zijn ervan overtuigd dat er echter huurders zijn die op een of andere manier willen participeren, maar niet in de kerngroep willen zitten om regelmatig te vergaderen. In 2019 probeerden we een nieuwe manier om huurders te betrekken. In een aantal complexen plaatsen we een houten boom. Al onze huurders kregen de kans om anoniem hun vragen en wensen op een papiertje - in de vorm van een boomblad - te schrijven en op te hangen aan onze houten boom. In één complex was dit een echt succes en konden we een vervolgtraject opstarten. In de andere complexen viel de respons tegen. We gaan verder op zoek naar nieuwe en andere, laagdrempelige manieren om huurders te bereiken. In de Goswin de Stassartstraat zijn we bijvoorbeeld begonnen met een renovatieproject. Na een eerste bewonersvergadering (hoorzitting) en individuele huisbezoeken, kozen we voor een pop-up-café in een leegstaand appartement. Huurders konden langskomen met hun praktische vragen en het nieuwe parlofoniesysteem testen in een iets informelere setting. Dit was een groot succes en onze bewoners konden deze formule appreciëren. We gaan verder op zoek naar participatiemethodes om zoveel mogelijk huurders te informeren, betrekken en te empoweren.

16 JAARVERSLAG 2019


2.1.2. Actualisatie Alle oneven jaren moeten we de inschrijvingsregisters actualiseren. Hierbij dienen we de gezinssamenstelling na te kijken en de inkomensvoorwaarde te controleren. Bovendien krijgen de kandidaat–huurders de kans om hun voorkeuren te wijzigen. In maart 2019 werd een alternatieve werkwijze voor de actualisatie goedgekeurd. Bij de alternatieve werkwijze moet de kandidaat-huurder alleen reageren als de informatie uit de Kruispuntenbank (KSZ) fout is of als hij zijn keuzes wil wijzigen. Hij moet niet meer reageren als de informatie, vermeld op het actualisatieformulier, correct is en hij zijn eerder gemaakte keuzes wil behouden. Woonpunt Mechelen heeft er in 2019 dan ook voor gekozen om de alternatieve werkwijze voor de actualisatie toe te passen. Deze alternatieve werkwijze werkt in het voordeel van onze kandidaat-huurders. Ze worden niet meer geschrapt als ze niet tijdig reageren op de actualisatiebrief. Als de kandidaat-huurders niet reageren mag de sociale verhuurder ervan uitgaan dat de informatie vermeld op het actualisatieformulier correct is en er geen wijzigingen dienen te gebeuren. De kandidaat-huurder blijft bijgevolg ingeschreven in het kandidatenregister. Voor de opstart van de actualisatie werd er beslist om de keuzes van de gebieden aan te passen: - De gebieden Noord, Zuid en Centrum werden samengevoegd tot het gebied

Mechelen.

- Het gebied Rand omvat nu Hombeek, Heffen, Leest en Sint-Katelijne-Waver.

We zijn van mening dat Mechelen een stad is op mensenmaat en dat afstand tussen wijken dus relatief is, waarbij aandacht voor kwalitatieve huisvesting primeert. Kandidaat-huurders kunnen daarom kiezen voor gebied Mechelen of gebied Mechelen en Rand.

Resultaat van de alternatieve werkwijze Alle kandidaat-huurders ingeschreven tot en met 31/12/2018 werden geactualiseerd. Er werden dus 2476 kandidaat-huurders aangeschreven. Daarvan: - hebben 1570 kandidaten niet geageerd op de actualisatie. Zij blijven op de kandidatenlijst staan. - hebben 808 kandidaten gereageerd op de actualisatie. Deze kandidaat-huurders blijven ook op de kandidatenlijst staan. - werden 41 kandidaten vrijwillig geschrapt. - werden 6 kandidaten geschrapt omdat ze ondertussen huurder werden. - werden 3 kandidaten geschrapt ten gevolge van overlijden. - hebben 46 kandidaten een te hoog inkomen. - werd 1 kandidaat reeds geschrapt na een tweede weigering van een aanbod. - werd 1 kandidaat geschrapt omwille van een brief die onbestelbaar was teruggekeerd.

JAARVERSLAG 2019 17


Statistieken van de huurdersadministratie Nieuwe inhuringen 2019 Nieuwe inhuringen (externe kandidaten)

18

Interne inhuringen (interne kandidaten)

69

Totaal aantal inhuringen:

87

Gezinsinkomen nieuwe inhuringen 2019 Inkomen

Externe kandidaten

Interne kandidaten

Totaal

€ 0 - 5.000

8

4

12

€ 5.001 – 11.160

8

10

18

€ 11.161 – 14.500

1

27

28

€ 14.501 – 18.500

1

11

12

€ 18.501 – 22.500

0

7

7

€ 22.501 – 26.500

0

5

5

€ 26.501 – 30.500

0

5

5

€ 30.501 – 35.500

0

0

0

€ 35.501 – 40.500

0

0

0

€ 40.501 – 45.500

0

0

0

€ 45.501 – 50.000

0

0

0

€ 50.001 -

0

0

0

Het inkomen van 3 jaar geleden ligt aan de basis van de berekening

18 JAARVERSLAG 2019


Evolutie gezinsinkomen 2010 – 2019

Nationaliteit inhuringen 2019 Nationaliteit

Externe kandidaten

Interne kandidaten

Totaal

Totaal %

Belg

10

42

52

59,80%

Belgen geboren buiten BelgiĂŤ

4

17

21

24,10%

Niet-Belgen

4

10

14

16,10%

Evolutie nationaliteiten nieuwe inhuringen

JAARVERSLAG 2019 19


Aantal kandidaat-huurders op 31/12/2019 3311 aanvragen, waarvan 2913 externe kandidaten

Evolutie kandidaat-huurders 2011-2019

Deze grafiek geeft een overzicht van de evolutie van de kandidaat-huurders. Enkel de oneven jaren (d.d. 31/12) werden opgenomen omdat in deze jaren een actualisatie van de kandidatenwachtlijst plaatsvindt. Bovenstaande grafiek geeft dus een goed beeld van de evolutie van het kandidatenbestand.

20 JAARVERSLAG 2019


Bewonersprofiel Gezinsinkomen (per gebied en totaal) – zonder privé-verhuringen

99

€11.001€15.000 211

€15.001€20.000 224

300

CENTRUM

88

166

138

120

RAND

10

19

28

52

ZUID

93

198

146

215

TOTAAL

290

594

536

687

GEBIED

€0 - €11.000

NOORD

€20.000+

Leeftijd alle bewoners

JAARVERSLAG 2019 21


Samenstelling gezin

22 JAARVERSLAG 2019


Overzicht Patrimonium – sociale huur De tabellen op de volgende pagina’s geven een overzicht weer van het patrimonium – sociale huur - per gebied en geven de evolutie 2011-2019 mee. Daarnaast wordt ook het te verwachten aantal woningen na uitvoering van de reeds goedgekeurde projecten op basis van de huidige stand van het renovatieplan weergegeven. Sinds 2016 werden er nieuwe criteria vastgelegd voor het bepalen van deze lijst. Vandaar dat deze cijfers niet helemaal overeenstemmen met de cijfers opgenomen in eerdere jaarverslagen. De lijst werd vastgesteld op basis van volgende criteria: - - - - - -

Overzicht van sociale huurwoningen Datum van de meting ligt vast op in eigendom op 31 december Leegstand is inbegrepen Afgebroken woningen tellen niet mee Voorlopig opgeleverde woningen tellen wel mee Projectgronden en gebouwen worden niet mee opgenomen

We geven daarnaast ook een opsplitsing van aantal woningen en aantal appartementen op basis van het aantal slaapkamers.

Overzicht per type woning – evolutie 2010-2019

EVOLUTIE TOTALEN PER TYPE WONING

TYPE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A0

21

21

21

21

21

21

23

21

21

A1

607

584

584

589

607

637

576

535

547

A2

852

856

857

850

878

889

779

715

725

A3

229

245

250

253

271

273

247

223

258

A4

3

3

3

3

3

3

4

3

14

W0

0

0

0

0

0

0

1

7

0

W1

49

48

48

47

42

42

43

26

26

W2

62

61

87

87

121

137

136

136

136

W3

804

693

660

660

612

670

660

654

640

W4

132

128

129

128

134

150

149

149

149

W5

1

1

1

1

1

15

17

17

23

W6

0

0

0

0

0

3

3

4

4

2760

2640

2640

2639

2690

2840

2638

2490

2543

JAARVERSLAG 2019 23


Evolutie patrimonium per wijk 2013 Regio

Wijk

Regio Centrum Bethaniënpolder Regio Centrum Mechelen Centrum Regio Centrum Nekkerspoel

2014

2015

A

W

Totaal

A

W

Totaal

A

W

Totaal

0

126

126

0

126

126

0

126

126

334

33

367

333

31

364

338

31

369

38

7

45

38

7

45

47

6

53

372

166

538

371

164

535

385

163

548

Regio Noord

Galgenberg

0

42

42

0

42

42

0

42

42

Regio Noord

Katanga

0

10

10

0

10

10

0

2

2

Regio Noord

Neerheide - Overheide

103

0

103

103

0

103

103

0

103

Regio Noord

Otterbeek

131

145

276

131

145

276

131

145

276

Regio Noord

Oud Oefenplein

157

135

292

157

135

292

197

135

332

Regio Noord

Rusthof-Schijfstraat

79

5

84

79

5

84

79

0

79

Regio Noord

Schorsvelden

0

29

29

0

29

29

0

29

29

Regio Noord

Vuurkruisenplein

40

0

40

40

0

40

40

0

40

510

366

876

510

366

876

550

353

903

Regio Rand

Battel - Landweg - Ankerstraat

30

10

40

30

10

40

30

10

40

Regio Rand

Battel - Pennemeesterstraat

26

22

48

26

22

48

26

22

48

Regio Rand

Berlaar

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Regio Rand

Heffen

0

20

20

0

20

20

0

20

20

Regio Rand

Hombeek - Hombekerkouter

0

4

4

0

4

4

0

4

4

Regio Rand

Hombeek - Kapelse Weg

0

6

6

0

6

6

0

6

6

Regio Rand

Hombeek - Kriekerijveld

0

77

77

0

77

77

0

77

77

Regio Rand

Leest - Kerkenblokweg

0

8

8

0

8

8

0

8

8

Regio Rand

Sint Katelijne Waver - Tuinstraat

0

0

0

0

0

0

0

6

6

56

148

204

56

148

204

56

154

210

0

12

12

0

12

12

0

12

12

102

0

102

104

0

104

104

0

104

Regio Zuid

Geerdegem Schonenberg

Regio Zuid

Kruisbaan

Regio Zuid

Mechels Veld

28

30

58

28

30

58

28

30

58

Regio Zuid

Ploegstraat - Eggestraat - Schonenberg

24

8

32

24

8

32

24

8

32

Regio Zuid

Tervuursesteenweg - Abeelstraat

88

0

88

88

0

88

98

0

98

Regio Zuid

Tervuursesteenweg - Doornenstraat

0

2

2

0

2

2

0

1

1

Regio Zuid

Tervuursesteenweg - Wijk Mahatma Gandhi

475

193

668

475

193

668

475

189

664

Regio Zuid

Vennekant

60

0

60

60

0

60

60

0

60

1024

789

Algemeen totaal

24 JAARVERSLAG 2019

777

245 1022 779

245

1715

925 2640 1716

923 2639 1780

240 1029

910 2690


2016

2017

2018

2019

A

W

Totaal

A

W

Totaal

A

W

Totaal

A

W

Totaal

SALDO NA MASTERPLAN 1

0

125

125

0

125

125

0

125

125

0

125

125

125

338

30

368

338

29

367

338

28

366

338

25

363

367

47

6

53

45

6

51

45

8

53

45

8

53

60

385

161

546

383

160

543

383

161

544

383

158

541

552

0

42

42

0

42

42

0

42

42

0

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

103

103

0

103

103

0

103

103

0

103

103

131

145

276

68

145

213

68

145

213

68

145

213

267

205

249

454

205

249

454

205

249

454

205

249

454

454

79

0

79

92

0

92

56

0

56

56

0

56

108

0

29

29

0

29

29

0

29

29

0

29

29

29

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

558

465

1023

508

465

973

472

465

937

472

465

937

1043

30

10

40

30

10

40

30

10

40

0

0

0

30

26

22

48

26

22

48

12

6

18

12

0

12

48

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

19

19

0

18

18

0

18

18

0

18

18

19

0

3

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

6

0

76

76

0

71

71

0

71

71

0

70

70

76

0

8

8

0

6

6

0

6

6

0

6

6

8

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

6

56

151

207

56

141

197

42

124

166

12

106

118

196

0

12

12

0

12

12

0

12

12

0

12

12

12

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

28

29

57

28

27

55

28

27

55

28

27

55

57

24

8

32

24

8

32

24

8

32

24

8

32

32

98

0

98

98

0

98

98

0

98

98

0

98

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510

191

701

368

196

564

286

196

482

384

202

586

581

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

824

240

1064

682

243

925

600

243

843

698

249

947

944

1823 1017 2840 1629 1009 2638 1497

993 2490 1565

978 2543

2735

JAARVERSLAG 2019 25


Juridische dossiers Totaal aantal nieuwe dossiers: • In 2019 werden er in totaal 92 nieuwe

dossiers aangemaakt, er werden 79 dossiers afgesloten (bijvoorbeeld wegens aanzuivering achterstallen, toelaten controles, einde collectieve schuldenregeling, …). • Hiervan waren er 3 onbeheerde nalatenschappen. • Er werden 2 (vertrokken) huurders toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. • Er werden 3 (kandidaat-)huurders onder voorlopig bewind geplaatst in 2019.

2019 werd afgesloten met 89 hangende dossiers met betrekking tot huurgerelateerde problemen (achterstal, overlast, domiciliefraude,…).

Totaal aantal vonnissen in 2019:

15

(2018: 15) In 2019 hebben we in totaal 15 vonnissen bekomen, waarvan een aantal verstekvonnissen die naderhand herzien werden en de huurder afbetalingsmogelijkheden kreeg of enkel veroordeeld werd voor de kosten.

Oproepingen in verzoening 2019: 72

Een aantal van de vonnissen van 2019 zijn uiteraard het resultaat van een procedure die reeds in 2018 of ervoor opgestart werd.

• oproepingen in verzoening wegens

In 2019 hebben we 2 vonnissen bekomen waarbij de huurovereenkomst ontbonden werd wegens achterstal, in het nadeel van de huurder (2018: 2).

(2018: 73)

achterstallen • of onbetaalde facturen/eindafrekening, herstellingskost 86,11% • opgeroepen in verzoening wegens 13.89% “andere problematiek” RESULTAAT VAN VERZOENINGSZITTING:

• 31 dossiers: P.V. van verzoening bij

vrederechter met afbetalingsplan of ander akkoord (bv. controle toelaten) (43,05 %) • 23 dossiers waar alles betaald werd vóór de verzoeningszitting of op de zitting (31,94 %) • 18 P.V. van niet-verschijning of nietverzoening (25,01 %) 54 GUNSTIG resultaat op zitting (75%) 18 geen resultaat (25%)

Aantal dossiers aan advocaten doorgegeven: 17 (2018: 14)

Er zijn 14 dossiers, waar de oproeping in verzoening geen soelaas bracht (bijvoorbeeld huurder is niet komen opdagen, huurder hield zich niet aan het P.V. van verzoening) waardoor het dossier dan uiteindelijk ook bij de advocaat terechtkwam. Er zijn 3 dossiers aan advocaten overgemaakt voor aanstelling curator onbeheerde nalatenschappen.

26 JAARVERSLAG 2019

We hebben dit jaar geen vonnissen waarbij de huurovereenkomst ondanks de achterstallen toch behouden blijft, maar de huurder de achterstallen mag afkorten en dus ook de gerechtskosten moet betalen (2018: 0). We hebben 8 vonnissen bekomen in ons voordeel met betrekking tot overlast, domiciliefraude, toebrengen van schade… De huurovereenkomsten werden ook hier ontbonden in het voordeel van Woonpunt Mechelen (2018: 11). Tenslotte bekwamen we ook nog 5 vonnissen waar de huurder enkel veroordeeld werd tot betaling van de kosten van de procedure. In casu zuiverden de huurders telkens tijdens de gerechtelijke procedure hun achterstallen aan, waardoor de vrederechter besliste om de huurovereenkomst niet te ontbinden, maar de huurders wel te veroordelen tot de kosten van het geding (2018: 2). We bekwamen in 2019 geen vonnis in ons nadeel (2018: 0). Van de vonnissen waarbij de vrederechter de ontbinding van de huurovereenkomst uitsprak, zijn er in 2019 5 effectief moeten uitgedreven worden. De overige huurders hebben het pand vrijwillig


verlaten. Aantal onbeheerde nalatenschappen in 2019: 3 (2018: 4) Onder bewind geplaatst in 2019:

3 (2018: 8)

Collectieve schuldenregelingen In 2019 werden 1 huurder en 1 vertrokken huurder toegelaten tot een collectieve schuldenregeling. 2019 werd afgesloten met een totaal van 71 (vertrokken) huurders van Woonpunt Mechelen die toegelaten werden tot de collectieve schuldenregeling.

Samenwerkingsprotocol tegen domiciliefraude Als sociale huisvestingsmaatschappij worden we, helaas, af en toe geconfronteerd met domiciliefraude. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan sociale huurders die hun woning onderverhuren aan andere personen om er ofwel geld aan te kunnen verdienen of om het als ruggensteun te willen gebruiken. Het is ook mogelijk dat iemand een sociale woning huurt, maar er niet effectief woont. Op vlak van deze strijd tegen domiliciefraude leverde onze organisatie in het verleden al heel wat inspanningen. In 2014 ontvingen we hiervoor niet voor niets een beste-praktijkprijs na het bezoek van de visitatieraad.

Woonpunt Mechelen zal blijven inzetten op het preventieve luik. We zullen vanaf de start van het contract alle huurders duidelijk blijven informeren over wanneer en hoe wijzigingen moeten worden doorgegeven of worden gemeld. Verder zal er ook duidelijk worden gecommuniceerd over de mogelijke sancties, gaande van het terugeisen van de huur tot zelfs uithuiszetting. Ook de politie neemt in dit verhaal initieel een preventieve rol op, want ook de wijkinspecteurs zullen deze informatie meedelen tijdens hun bezoek aan de nieuwe bewoners. Als we vervolgens enige vorm van dergelijke fraude vermoeden, brengen wij de lokale politie hiervan op de hoogte. Als er fraude effectief wordt vastgesteld, zal ook het gerecht actie ondernemen. Zij zullen toekijken of alles wettelijk verloopt en correctioneel optreden indien nodig. We zullen dit protocol jaarlijks evalueren tijdens een overleg met alle betrokken actoren. We zijn in ieder geval tevreden dat we onze aanpak op deze wijze kunnen intensifiĂŤren.

Samen met Stad Mechelen zochten we naar een manier om deze vormen van fraude dan ook streng op te volgen, zodat er indien nodig opgetreden kan worden. In de loop van 2019 werd vervolgens een samenwerkingsprotocol tussen Woonpunt Mechelen, Stad Mechelen, de lokale politie en het gerecht ondertekend. Hierbij is het vooral de bedoeling om samen te werken met de verschillende actoren en een duidelijk kader te scheppen om deze samenwerking te intensifiĂŤren en te stroomlijnen. Op die manier wensen we verder bij te dragen aan de strijd tegen domiciliefraude. In eerste instantie willen alle partijen uiteraard inzetten op het voorkomen van domiciliefraude in onze woningen. In tweede instantie is het de bedoeling om de aanpak van domiciliefraude te optimaliseren.

JAARVERSLAG 2019 27


2.2. Gebouwenbeheer De afdeling Gebouwenbeheer werd in 2016 opgericht. De afdeling wordt aangestuurd door een coĂśrdinator en omvat de dienst Patrimonium die zich focust op projectontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten en prospectie. Ook de dienst Contractors die zich bezighoudt met alles wat onderhoud van ons patrimonium betreft, zit in de afdeling vervat. In dit hoofdstuk geven we een overzicht weer van de acties die in 2019 van belang waren voor de afdeling Gebouwenbeheer.

2.2.1. Renovatieplan 2.0. De opmaak en uitrol van het zogenaamde renovatieplan 2.0 kwam reeds aan bod in het jaarverslag 2018. In december 2019 stelde Woonpunt Mechelen haar nieuwe projecten uitgebreid voor aan de huurders en pers. De vernieuwing mag immers niet stilvallen, want iedere huurder heeft recht op een kwalitatieve woning. Daarom investeren we de komende legislatuur meer dan 180 miljoen euro en zullen er maar liefst 1.134 woningen worden gerenoveerd of bijgebouwd. In 2009 werd het eerste globaal renovatieplan opgesteld. Dat plan was gefocust op de gebouwen en woningen die het snelst gerenoveerd moesten worden, want het patrimonium was in slechte staat. De laatste 10 jaar werd er 145 miljoen euro geĂŻnvesteerd en werden er ongeveer 1.000 woningen gerenoveerd of vernieuwd. En nu, nu starten we ons tweede renovatieplan. Op het einde van deze legislatuur hebben we 368 woningen meer dan aan het begin van de bestuursperiode.

Werken in uitvoering en planning Eind 2019 had Woonpunt Mechelen zes werven in uitvoering, goed voor 210 woongelegenheden. Het gaat om de werven in de M. Gandhistraat, Nijverheidstraat, De Streyp-Pennemeesterstraat, Schijfstraat en Veluwestraat. Al deze projecten worden in de loop van 2020 opgeleverd. De verhuisbewegingen worden volop opgestart. In de Gandhistraat zal er medio 2020 vervolgens gestart kunnen worden met de afbraak van de resterende oude appartementsgebouwen. De bouw van de laatste 171 nieuwbouwwoongelegenheden in de straat gaat aansluitend van start. In de rest van de wijk zal Woonpunt Mechelen bovendien nog 43 woningen en appartementen bouwen op de kopse gevels. Verder is er ook nog de vervangbouw in de Ankerstraat (30 woongelegenheden) en de wijk Otterbeek (54 woongelegenheden).

Vernieuwing wordt verdergezet - bijkomende projecten De lijst van toekomstige renovatie- en nieuwbouwprojecten is lang: GeerdegemSchonenberg, De Streyp-Molenhofstraat, Neerheide-Overheide, Oud Oefenplein, E. Wijnantsstraat-Karperstraat, Ploegstraat-Eggestraat, NekkerspoelstraatPaardenkerkhofstraat, Mezenstraat, Goswin de Stassartstraat en de Varkensstraat. Samen met Stad Mechelen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen investeren we bovendien ook in de kwaliteit van de openbare ruimte. Door slimme keuzes te maken bij ontwerpen, zorgen we voor kwalitatief groen en bos, aangepaste infrastructuur en het doortrekken van bestaande parken in de woonwijken.

Wat brengt de toekomst ons nog? Woonpunt Mechelen kijkt bovendien verder in de toekomst en hoopt binnen een aantal jaren te kunnen starten met het vernieuwen van nog meer woningen en appartementen. Momenteel zijn reeds verschillende andere projecten in de onderzoeksof voorbereidingsfase. Het is echter nog te vroeg om een concreet plan voor te stellen. De voorlopige raming van de nieuwe concrete projecten bedraagt meer dan

28 JAARVERSLAG 2019


50.000.000,00 euro. In 2025 zullen er 368 sociale huurwoningen extra zijn ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2008 zullen we meer dan 2.100 woningen vernieuwd of bijgebouwd hebben. Daar mogen we enorm fier op zijn.

2.2.2. Onderhoud van het patrimonium Woonpunt Mechelen vroeg FS3-financieringen aan voor ingrijpende energetische werken aan het patrimonium. De diensten patrimonium en contractors werkten samen aan deze dossiers. -

- -

Vervangen van 727 individuele verwarmingsketels door condenserende toestellen met een garantieperiode van 5 jaar zorgt ervoor dat de energierekening van huurders niet stijgt. G. De Stassartstraat (39 app.) worden in verschillende fasen aangepast aan de hedendaagse energienormen (dakisolatie-verwarming-ventilatie-glas). ERP 2020 voorziet het aanbrengen van dakisolatie aan onze woningen en appartementen volgens de huidige wetgeving.

2.2.3. Administratie en opvolging voor efficiĂŤntere controle op het terrein De medewerker(s) op het terrein bepalen of de werken conform zijn uitgevoerd volgens het gegunde bestek en de eenheidsprijzen. Er is een nauwgezette controle van de vorderingen van de werken. De facturatie moet onafhankelijk door meerdere medewerkers van de dienst en onder supervisie van de verantwoordelijke contractors en de coĂśrdinator Gebouwenbeheer gebeuren. Budgetcontrole met de boekhouding en directie gebeurt trimestrieel.

2.2.4. Opmaak van bestekken en overheidsopdrachten De hedendaagse toegepaste technieken bij nieuwbouw zorgen ervoor dat contractors upto-date dienen te blijven en de bestekken hieraan aangepast dienen te worden. Dit heeft een impact in de diensten van de huurders. Woonpunt Mechelen heeft ervoor gekozen het wagenpark stelselmatig te vervangen door elektrische wagens. Er werden 2 exemplaren via een leaseformule in dienst genomen. Woonpunt Mechelen blijft steeds marktonderzoeken verrichten om betere prijzen en voorwaarden te bekomen. Hierbij een overzicht van de in 2019 gegunde overheidsopdrachten (opdrachten > â‚Ź 8.500 excl. btw) 2018-309 2018-311 2018-312 2018-312 2019-317 2019-324

Onderhoud en herstel van CV ketels Leveren van externe ICT support voor Woonpunt Mechelen * Perceel 1 (Leasing van kleine bestelwagen) * Perceel 2 (Leasing van een grote bestelwagen) Poetsen Algemene Delen Gebouwen Woonpunt Mechelen 2019/0005/01 - Kruisbaan automatisatie inkomdeuren en sasdeuren

Cofely Services sa, K. AlbertII-laan Brussel Accel, Mechelsesteenweg 25 te 2650 Edegem Belfius Auto Lease, rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-ten-Node Belfius Auto Lease, rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-ten-Node Manus, Mechelsesteenweg 128136 te 2018 Antwerpen Checkmade, Schrijnwerkerijstraat 1 te 9240 Zele

JAARVERSLAG 2019 29


2019-314 2019-315 2019-325 2019-318 2019-322

2019-323

2019-328

2019-335 2019-336 2019-342 2019-343 2019-337 2019-349 2019-346 2019-353

30 JAARVERSLAG 2019

2019/0001/02 - Bijplaatsen van een radiator in de hall - 80 Woningen MAG 2019/0102/02 - Leveren en plaatsen van elektrische boilers BethaniĂŤnpolder - 125 woningen Isoleren van gevels Ziekenliedenstraat 18-22 2018/0614/01 - G. De Stassartstraat 65-73 - Vernieuwen van sanitaire toestellen 2018/0613/01 - G. De Stassartstraat 65-67-69-71-73 Keukenrenovatie- 39 app 2018/0615/01 - G. Stassartstraat 65-67-69-71-73 - Schilderen en plaatsen van vloerbekleding in de appartementen en gemeenschappelijke delen 2018/0616/03 - G. Stassartstraat 65-73 - Leveren en plaatsen van draadloze parlofoon installatie en brievenbussen 2018/0612/01 - G. De Stassartstraat 65-73 Aanpassingen Elektriciteit 2018/0611/01 - G. De Stassartstraat 65-73 afbraakwerken 2018-0051-01-Dakrenovatie van verschillende gebouwen in het kader van de ERP regelgeving Lease van laptops en randapparatuur voor een periode van 36 maanden G. De Stassartstraat 65-67-69-7173 - Vervangen van het glas in het buitenschrijnwerk 2018/0616/01 - G. De Stassartstraat 65-67-69-71-73 plaat en tegelwerken Perceel 2 (Onderhoud branddetectie) Herstellen van muren en vloeren bij leegstaande panden voor verhuring

Jansens BVBA, Beek 7 te 2275 Lille DVR-sanitair BVBA, Bezelaervelden 6 te 2830 Willebroek Bouwwerken De Raedt Ivan NV, Textielstraat 5 te 9240 Zele DVL - Sanitair BVBA, Helleven 8 te 2920 Kalmthout EB Projects NV, Toekomstlaan 41a te 2200 Herentals Accent-Interieur bvba, Industrieweg-Zuid 1362 te 3520 Zonhoven Algemene elektriciteitswerken Teughels Geert, Kapelstraat 26 te 2870 Puurs Algemene elektriciteitswerken Teughels Geert, Kapelstraat 26 te 2870 Puurs G & A De Meuter nv, Assesteenweg 117A te 1740 Ternat Zolderse Dakprojecten NV, Dellestraat 30 te 3560 Lummen Accel, Mechelsesteenweg 25 te 2650 Edegem All Glas Walschaerts, Gestellei 34 te 2820 Bonheiden Bouwbedrijf Nagels BVBA, Jules Moretuslei 484 te 2610 Wilrijk (Antwerpen) Relaitron, Birminghamstraat 110 te 1070 Anderlecht Industrio bvba, Mechelsesteenweg 263 te 2860 Sint-Katelijne-Waver


2.3. Personeel & Organisatie In 2018 werd een derde afdeling van Woonpunt Mechelen opgericht: de afdeling Personeel & Organisatie. Die afdeling bestaat uit de ondersteunende diensten die ten dienste staan van de twee andere afdelingen: Huurderswerking en Gebouwenbeheer. De nieuwe afdeling ondersteunt de uitwerking van onze doelen, namelijk tevreden huurders en kwaliteitsvolle gebouwen. Ze omvat de diensten boekhouding, HR & communicatie, algemene administratie en IT, die vroeger los van elkaar georganiseerd werden. In dit hoofdstuk geven we een overzicht weer van de acties die in 2019 van belang waren voor de afdeling Personeel & Organisatie.

2.3.1. HR-beleid In 2019 zetten we het reeds uitgestippelde HR-beleid verder. Zo ging de aandacht naar de verdere uitwerking van een sport- en gezondheidsbeleid. Ook in 2019 deden heel wat medewerkers mee aan sportieve activiteiten aansluitend op de werkuren of tijdens de weekends. Deze integratie willen we in de toekomst verder doortrekken en onze focus zal in 2020 gericht zijn op het onderzoeken van de verdere mogelijkheden en de haalbaarheid daarvan. Uiteraard zetten we ook onze evaluatiecyclus verder waarbij in 2019 de functioneringsgesprekken aan bod kwamen. Uit deze gesprekken werden ook weer de nodige opleidingsnoden gedetecteerd. Op basis van de gesprekken planden we zowel gerichte individuele als groepsopleidingen. In 2020 zullen we vervolgens iedere werknemer uitnodigen op een evaluatiegesprek.

2.3.2. Communicatie Op het vlak van communicatie werd opnieuw de nodige aandacht besteed aan zowel interne als externe communicatie. Op dat vlak heeft onze organisatie reeds enkele jaren een duidelijk actieplan. Perscommunicatie en externe communicatie We lanceerden ook dit jaar verschillende persberichten en organiseerden persmomenten in het kader van gerealiseerde of op te starten projecten. Woonpunt Mechelen haalde zodoende verscheidene keren de regionale pers. In mei stond de inhuldiging van ons seniorencomplex in de M. Gandhistraat gepland. Alle bewoners werden uitgenodigd voor een stukje taart en koffie in de mooie binnentuin van het complex. Eerder dat jaar kwam ook al een Australische delegatie onze projecten in de M. Gandhistraat bekijken. Fijn om te zien dat er toch regelmatig internationale belangstelling is op vlak van sociaal wonen en sociale woningbouw.

JAARVERSLAG 2019 31


Daarnaast zetten we op 14 oktober 2019 mee onze schouders onder de Sociaal Wonendag. Sociaal Wonen bestond in 2019 immers 100 jaar. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) konden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom konden alle Vlaamse huisvestingsmaatschappijen op zondag 14 oktober deelnemen door een werf of een project open te stellen of een evenement te organiseren. Woonpunt Mechelen werkte hieraan maar al te graag mee en we organiseerden, verspreid over de dag, enkele geleide wandelingen in de Mahatma Gandhiwijk, een wijk in volle transformatie. Een 100-tal geïnteresseerde bezoekers wandelden met ons mee door de wijk. Een succes dus!

Integratie van sociale media – het eerste jaar Sinds oktober 2018 is Woonpunt Mechelen ook aan de slag met social media. Zo is onze Facebookaccount actief. Het is de bedoeling om daar de projecten en werking van Woonpunt Mechelen structureel in de kijker te zetten. Het jaar 2019 betekende een groei en leerproces voor dit medium. Gedurende heel het jaar 2019 publiceerden we maar liefst 78 berichten op onze pagina. We krijgen meer en meer volgers en onze berichten worden regelmatig opgepikt en gedeeld door andere Facebookgebruikers. Deze trend zetten we in 2020 zeker verder. We onderzoeken eveneens de mogelijkheden om actief te worden op andere kanalen.

Resultaten eerste huurdersbevragingen Ook met de huurdersbevragingen zijn we nog steeds aan de slag. Deze hebben sinds 2017 een structurele plaats gekregen binnen de organisatie. Net zoals voor andere organisaties, is het voor een sociale huisvestingsmaatschappij immers belangrijk om de tevredenheid bij huurders (klanten) te meten. Op die manier kan Woonpunt Mechelen haar dienstverlening verder optimaliseren. In de loop van 2017 en 2018 gingen we dan ook aan de slag met twee bevragingen uit de tool van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Wat de vragenlijst voor nieuwe huurders betreft, werden de enquêtes verstuurd in de periode november 2017 tot eind 2018. Hier bevraagden we 34 nieuwe huurders. De helft van de bevraagde huurders bezorgde ons een ingevulde enquête. De resultaten zijn in het algemeen heel goed. We zien dat huurders over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over Woonpunt Mechelen, hun woning en hun buurt. De respondenten geven eveneens aan akkoord tot helemaal akkoord te zijn met de stelling dat medewerkers gemakkelijk te bereiken zijn, beleefd zijn, duidelijke informatie gaven en afspraken maakten. Wat de bereikbaarheid betreft, zien we ook hier positieve antwoorden. De wijze van contactname met Woonpunt Mechelen blijft telefoon het populairste antwoord (60%), gevolgd door een bezoek aan een zitdag (20%) en per brief/per e-mail (6,67%). Ook geven alle respondenten aan, de uitleg van het huurcontract voldoende tot heel goed te begrijpen. Bij de vraag over het huishoudelijk reglement begrijpt slechts 6,25% de inhoud of de uitleg onvoldoende. Als we dan toch wat mindere feedback ontvangen, dan gaat het voornamelijk over de plaatsbeschrijving. Daar geeft 17,65% te kennen de plaatsbeschrijving onvoldoende te begrijpen. 76,47% geeft echter wel aan de plaatsbeschrijving voldoende tot heel goed te begrijpen. De plaatsbeschrijving vindt natuurlijk plaats op een moment dat de huurder zeer euforisch is dat hij/zij binnenkort kan verhuizen. We gaan ervan uit dat huurders op dat moment minder aandacht besteden aan de essentiële zaken met betrekking tot uitleg en dergelijke. De antwoorden op deze vragen, nemen we zeker mee in ons onthaalbeleid van nieuwe huurders. We denken er immers aan om onze wijkmeesters in

32 JAARVERSLAG 2019


de toekomst mee in te schakelen om de nieuwe huurders een warm onthaal te bieden. Wat bewonersorganisaties betreft, zien we dan weer een spreiding in de mate van hoe goed huurders de uitleg begrepen hebben. Verder komen er nog een aantal vragen aan bod over hoe belangrijk de huurder het vindt om goed geïnformeerd te worden over een aantal zaken. Bovendien organiseerden we in 2018 nog een andere bevraging: een enquête naar uitgevoerde opdrachten in het kader van onderhoud en herstellingen bij huurders. Het gaat dan zowel over opdrachten die door eigen techniekers als door externe firma’s in opdracht van Woonpunt Mechelen werden uitgevoerd. De bevraging liep van juli 2018 tot en met december 2018 (6 maanden). We stuurden 692 enquêtes uit. Hier kwam er een responsgraad van 45,5%, want we ontvingen 315 ingevulde enquêtes. Ook hier zien we voornamelijk positieve resultaten. Het vaakst voorkomende probleem bij de respondenten was een sanitair probleem (20,98%), gevolgd door een ‘ander probleem’ (15,41%) en probleem met een boiler (10,16%). Wijze van contactname bij een technische melding is vooral telefonisch (76,22%) wat logisch is, omdat we erop aandringen dat meldingen telefonisch of via e-mail gebeuren. In slechts 4,58% van de gevallen wordt er gemaild. Woonpunt Mechelen reageert snel in geval van melding tot interventie. 13,14% van de respondenten geeft aan dat er binnen de dag iemand langskwam voor een herstelling. 45,51% geeft aan dat dit binnen de week was en 22,44% geeft aan dat dit tussen de 1 en 2 weken ligt. De minderheid geeft aan dat dit langer duurt. 77,49% van de respondenten laat weten dat het probleem ook effectief is opgelost. 14,79% laat weten dat dit niet het geval is. 64,08% vindt dat het probleem snel genoeg wordt opgelost. Verder volgt er een vragenlijst over de mate van tevredenheid van de respondenten aangaande de tevredenheid over de medewerkers (mate van bereikbaarheid, aandacht en begrip van de medewerker voor de problemen, het maken van duidelijke afspraken en het nakomen van de afspraken). Hier antwoordde steeds minimum 75% van de medewerkers akkoord tot helemaal akkoord te zijn met de stellingen (dus tevreden tot zeer tevreden te zijn). Woonpunt Mechelen heeft enkele techniekers ter beschikking om kleine defecten en herstellingen zelf uit te voeren. Grotere herstellingen worden door gespecialiseerde firma’s in opdracht van Woonpunt Mechelen uitgevoerd. 70,90% van de respondenten geeft aan dat een medewerker van Woonpunt Mechelen het defect herstelde. In 14,38% van de gevallen was dat een externe firma. 14,75% geeft aan niet te weten wie het defect herstelde. Problemen worden ook vrij snel opgelost. Zo geeft 52,13% aan dat er na de eerste afspraak het probleem al werd opgelost. Verder volgen er enkele vragen over de mate van tevredenheid over de technieker zelf. Het gaat dan over de beleefdheid, het goed uitvoeren van het werk en het proper uitvoeren van het werk. Ook hier is de mate van tevredenheid steeds zeer hoog. Vervolgens volgen er enkele vragen over de factuur. We zien dat deze vragen door relatief weinig respondenten effectief werden ingevuld. De meerderheid van de respondenten skipten, jammer genoeg, deze vragen. Woonpunt Mechelen lanceerde in april 2019 een volgende enquête, namelijk een vragenlijst voor huurders die verhuizen naar een andere woning van Woonpunt Mechelen. Dit aangezien er in 2019-2020 toch heel wat projecten zouden opgeleverd worden. Gelet op de verschillende verhuisbewegingen binnen ons patrimonium is de enquête actief van april 2019 tot en met april 2020.

JAARVERSLAG 2019 33


2.3.3. IT In 2019 stond vooral de voorbereiding van de implementatie van onze digitale werkplek, SAM, centraal. Dit kwam eerder in dit jaarverslag uitgebreid aan bod. Het IT-team hield zich in 2019 bovendien bezig met de rechten op onze verschillende netwerklocaties of schijven. De rechten op de verschillende netwerklocaties (schijven) waren heel ondoorzichtig geregeld. In 2019 werd de Active Directory duidelijk gestructureerd op basis van het organogram van Woonpunt Mechelen. Op basis van het organogram werden rollen aangemaakt. Elke rol geeft toegangsrechten tot bepaalde netwerklocaties. Een medewerker kan gekoppeld worden aan 1 of meer rolprofielen die zijn/haar toegangsrechten regelt. Krijgt een medewerker een andere functie binnen de organisatie waar een andere rol aan gekoppeld is? Dan worden deze gewijzigd en wijzigen alle rechten automatisch mee. Deze aanpassing werd doorgevoerd tijdens de collectieve sluiting van de kantoren tijdens de kerstvakantie 2019.

34 JAARVERSLAG 2019


2.4. Klachtenbeheer In 2019 behandelde Woonpunt Mechelen 6 officiële klachten van huurders. Deze klachten werden behandeld volgens het geldende klachtendecreet. In vergelijking met 2018 ontvingen we dus twee bijkomende klachten. We eindigden 2019 met 6 ontvankelijke klachten. Wat drager van bovengenoemde klachten betreft, zien we dat er vier klachten via e-mail werden bezorgd, twee ervan via brief.

Klachtenbeeld 2019 Twee klachten handelden over het (onterecht) aanrekenen van een factuur aan de huurder. Woonpunt Mechelen heeft echter sinds enkele jaren een duidelijke procedure aangaande betwistingen van facturen. Deze betwistingen worden in eerste instantie afgehandeld door medewerkers van de betrokken dienst. Als de huurder niet tevreden is met de afhandeling zijn dossier, kan hij of zij terecht bij de klachtencoördinator van Woonpunt Mechelen. Om het globale klachtenbeeld toch nog nauwkeuriger te kunnen schetsen, geven we mee hoeveel betwistingen er in 2019 werden ingediend. Door de procedure betwistingen, hoeft een melding dus niet altijd tot een officiële klacht te leiden: • Aantal betwistingen facturen werken uitgevoerd door eigen personeel: o 31 betwistingen, waarvan 15 gecrediteerd • Aantal betwistingen facturen werken uitgevoerd door externen: o 11 betwistingen, waarvan 5 gecrediteerd In 2019 hebben dus twee huurders de stap gezet naar een officiële klacht en contact opgenomen met de klachtencoördinator. In één geval leidde dit alsnog tot het crediteren van de factuur. In het andere geval werd de factuur terecht aangerekend en diende de huurder de factuur te betalen. De overige 4 officiële klachten handelden over volgende onderwerpen: •

Procedure onderbezetting: de huurder begreep de eerdere communicatie hieromtrent niet goed, waardoor hij het ander beeld had van de situatie dan ze in werkelijkheid was. In het klachtentraject werd daarom de procedure onderbezetting nogmaals met de huurder overlopen, zodat alles duidelijk werd. Huurprijs 2019: een huurder was niet tevreden over de berekeningswijze van zijn nieuwe huurprijs. Ook hier hebben we de wettelijke berekeningswijze verder toegelicht, maar ook de huurprijsberekening nogmaals nagekeken. We kwamen hier tot de conclusie dat alles correct werd opgesteld. Defecte ketel: een huurder liet in een klacht weten het al maanden zonder verwarming en warm water te moeten stellen. Na een intern onderzoek bleek dat er inderdaad al verschillende weken geen verwarming of warm water was, maar dat gemaakte afspraken steeds door de huurder geannuleerd werden om diverse redenen. Hier werd in de klachtenprocedure gewezen op de medeverantwoordelijkheid van de huurder om geplande afspraken te laten plaatsvinden. Bovendien plande Woonpunt Mechelen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in. Uiteindelijk konden we vervolgens binnen een redelijke termijn een afspraak met de huurder inplannen zodat de ketel hersteld kon worden. Huurschatter 2020: Eind 2019 ontvingen we een eerste klacht over het nieuwe schattingsmodel van Wonen-Vlaanderen voor de huurprijsberekening. Om er zeker van te zijn dat de parameters in de schattingstool correct werden ingegeven, brachten we een bezoek ter plaatse bij de betrokken huurder. Dit om de staat van de woning te controleren en ook om de huurder alle

JAARVERSLAG 2019 35


belangrijke informatie omtrent de wijzigingen huurprijsberekening 2020 mondeling door te geven. We bezorgden de huurder eveneens een infofiche over de huurprijs van zijn woning. Na onderzoek, bleken alle parameters volgens Woonpunt Mechelen correct in de huurschatter ingegeven te zijn. Niet alleen de schattingstool, maar ook het inkomen van de huurder lag aan de basis van zijn hogere huurprijs in 2020. Deze huurder dienden we door te sturen naar de Vlaamse Ombudsdienst aangezien hij zich niet kon verzoenen met de gegevens die voortvloeien uit de huurschatter. Daarnaast ontving Woonpunt Mechelen nog een 5-tal meldingen die niet als officiÍle klachten worden beschouwd. Hier kon onmiddellijk een oplossing geboden worden of hierbij werd in eerste instantie doorverwezen naar de juiste collega’s. Ook de vragen van het Agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Toezicht, werden niet in dit overzicht van klachten opgenomen.

Woonpunt Mechelen blijft verder inzetten op haar dienstverlening. Meldingen worden vrij snel opgepikt door de medewerkers van Woonpunt Mechelen, zodat dit niet tot een klacht hoeft te leiden. Dit tot ieders tevredenheid. In gevallen dat dit wel tot een klacht leidt, wordt er steeds gekeken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Vanaf 2020 zullen we ook standaard een overzicht van de betwistingen van facturen bij de diensten Contractors en Herstellingen samen met de klachten vanuit het Agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Toezicht mee opnemen in onze rapportering. Dit, zoals eerder aangehaald, om ons klachtenbeeld nog globaler te kunnen rapporteren en hier desgevallend lessen uit te trekken ter verbetering van onze dienstverlening. Woonpunt Mechelen gaat graag verder aan de slag met de informatie die jaarlijks wordt meegedeeld tijdens de klachtenevenementen georganiseerd door de Vlaamse Ombudsdienst. Zo nemen we de 12 aanbevelingen voor een oplossingsgerichte klachtenbehandeling zeker ter harte. Tot slot zullen we in onze klachtenbehandeling steeds blijven werken naar bemiddeling en oplossingen, hetgeen ook door Vlaanderen wordt aangemoedigd.

36 JAARVERSLAG 2019


DEEL 3

NIEUWBOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN 2019 JAARVERSLAG 2019 37


3.1. Gerealiseerd in 2019 1. Mahatma Gandhistraat – perceel 1 - fase 2 Ontwerper: KPW architecten, Leuven Aannemer: NV Brebuild, Antwerpen Ligging: Mechelen Zuid, Hoek Mahatma Gandhistraat -Jubellaan Bedrag aanneming: € 8.636.025,72 excl. 6% btw Omschrijving: In december 2017 werden gebouwen A en B van perceel 1- fase 1,

bestaande uit 35 appartementen, in gebruik genomen. Vervolgens werd van start gegaan met de bouw van de tweede fase op dit perceel.

In februari 2019 leverden we vervolgens gebouw C op. Hierdoor kon vanaf maart 2019 de inhuring van de laatste 20 appartementen starten. Met de voorlopige oplevering van deze drie gebouwen is het gehele project op perceel 1, met in totaal 55 appartementen voor 65-plussers, volledig klaar. Net als in fase 1, werden ook hier appartementen met één en twee slaapkamers voorzien.

38 JAARVERSLAG 2019


3.2. In uitvoering 1. Schijfstraat - gebouwen A, B en C Ontwerper: KPW architecten, Leuven Aannemer: PIT, Kapellen Ligging: Mechelen Noord, Schijfstraat Bedrag aanneming A-B-C: € 5.520.175,92 excl. 6% btw ( € 5.851.386,48 incl. btw ) Omschrijving: De totaalrenovatie van de gebouwen op het domein “De Schijf” omvat in totaal 79 woongelegenheden, meer bepaald: • Gebouw A – renovatie van 16 appartementen met 1 slaapkamer • Gebouw B – renovatie van 19 appartementen met 1 slaapkamer • Gebouwen C – renovatie van 44 appartementen met 1 slaapkamer De werken werden op 15 januari 2018 gestart door aannemer PIT, met als eerste fase de renovatie van 36 appartementen. Door omstandigheden kon deze eerste fase niet beëindigd worden in november 2019, maar streven we naar een ingebruikname vanaf midden januari 2020. Na de beëindiging van de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein (infrastructuur) en na het einde van de verhuisbeweging naar de eerste fase van dit project, zal dan ook de tweede fase (renovatie 43 appartementen) aanvatten in maart 2020. De tweede fase omvat de renovatie van de resterende 43 appartementen. Als alles volgens planning verloopt, zijn deze werken klaar in oktober 2022.

JAARVERSLAG 2019 39


2. Heraanleg openbaar domein De Schijf Ontwerper: INFRABO NV, Westerlo Aannemer: Rega Infra, Malle Ligging: Mechelen Noord, Schijfstraat Bedrag aanneming: â‚Ź 1.193.809,59 excl. 21% btw Omschrijving: Eind 2014 werd INFRABO aangesteld als ontwerper van het openbaar domein. De infrastructuur wordt door Woonpunt Mechelen in eigen beheer uitgevoerd en gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De omgevingsvergunning dateert van juli 2018 en de openbare aanbesteding vond plaats in januari 2019. De werken werden gegund aan Rega Infra in februari 2019. De infrastructuurwerken zullen ook in twee fasen worden uitgevoerd en zullen afgestemd worden op de planning van de renovaties van de gebouwen A, B en C. De eerste fase van de infrastructuur werd eind 2019 beĂŤindigd. We hopen de werken aan de tweede fase klaar te hebben tegen eind 2022.

40 JAARVERSLAG 2019


3. Mahatma Gandhistraat – perceel 2- fase 1 Ontwerper: Comodo architecten, Leuven Aannemer: Democo NV, Hasselt Ligging: Mechelen Zuid, Mahatma Gandhistraat, Jubellaan, Ventweg Bedrag aanneming: ₏ 15.071.673,90 excl. 6% btw Omschrijving: Perceel 2 omvat in totaal 150 woonentiteiten, verdeeld over twee fasen en diverse gebouwen. Er zijn zowel kleinere appartementen voor alleenstaanden als grotere appartementen en zelfs een aantal woningen met garage. De gebouwen hebben ondergrondse parkeermogelijkheden. In mei 2017 startte aannemer Democo fase 1 van dit project met de sloop van de gebouwen M. Gandhistraat 39-47, om vervolgens te kunnen aanvangen met de bouw van 84 woongelegenheden. De oplevering voorzien wij begin januari 2020, zodat de nieuwe bewoners vanaf februari 2020 er hun intrek kunnen nemen. Volgende types van appartementen en woningen worden gerealiseerd: - 15 appartementen met 1 slaapkamer - 16 appartementen met 2 slaapkamers - 36 appartementen met 3 slaapkamers - 11 appartementen met 4 slaapkamers - 6 woningen met 5 slaapkamers

JAARVERSLAG 2019 41


4. Mahatma Gandhistraat – perceel 3-fase 2 Ontwerper: Architektenburo Jef Van Oevelen, Ekeren Aannemer: NV Brebuild, Antwerpen Ligging: Mechelen Zuid, Mahatma Gandhistraat, Jubellaan – Tervuursesteenweg Bedrag aanneming: € 7.917.503,01 excl. 6% btw Omschrijving: Perceel 3 – fase 2 omvat in totaal 42 woongelegenheden: - 29 appartementen met 1 slaapkamer - 5 appartementen met 2 slaapkamers - 4 duplexappartementen met 4 slaapkamers - 4 woningen met 4 slaapkamers De werken werden begin december 2017 als herhalingsopdracht gegund aan Brebuild. In februari 2018 werd dan ook gestart met de afbraak van appartementsgebouw M. Gandhistraat 9-11, waarna aansluitend de vervangbouw van 42 nieuwe woonentiteiten gestart werd. De woongelegenheden zullen klaar zijn tegen maart 2020. Ze kunnen vervolgens beschikbaar gesteld worden voor verhuring vanaf april 2020.

42 JAARVERSLAG 2019


5. Heraanleg openbaar domein Mahatma Gandhiwijk Ontwerper: Omgeving CVBA, Berchem Aannemer fase 1: Van Hoeyveld B & M, Boortmeerbeek Ligging: Mechelen Zuid, Mahatma Gandhiwijk Budget: â‚Ź 11.365.552,00 excl. 21% btw Opdrachtgever: VMSW in samenwerking met Stad Mechelen en Woonpunt Mechelen Omschrijving: De werken aan de onderbouw van het openbaar domein (nutsleidingen en riolering) werden in opdracht van VMSW aangevat in 2017, zodat de nieuwe gebouwen in volle opbouw van perceel 1, perceel 2 - fase 1, en perceel 3 - fase 2, in gebruik genomen kunnen worden. Deze eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein werd in 2019 beĂŤindigd. De tweede fase werd toegewezen aan dezelfde aannemer en zal in de loop van februari 2020 opstarten.

JAARVERSLAG 2019 43


6. De Streyp – vervangbouw + renovatie Ontwerper: Quirynen Jacobs Architecten, Genk Aannemer: NV Brebuild, Antwerpen Ligging: Mechelen Rand, Leestsesteenweg, Molenhof- en Pennemeesterstraat Bedrag aanneming: € 4.141.772,28 excl. 6% btw Omschrijving: De huidige aanneming omvat drie zones: Zone A: Alle 6 woningen in zone A zullen volledig gerenoveerd worden. De woningen krijgen een nieuw geïsoleerd dak, nieuw buitenschrijnwerk, vernieuwde tuinbergingen met tuinomheining . Ze worden bovendien omgevormd naar woningen met twee slaapkamers in plaats van drie slaapkamers. De wijziging komt er in functie van de nieuwe woonnormen. Zone C: De 14 appartementen op 2 bouwlagen met zadeldak, worden ook volledig gerenoveerd, inclusief de aanleg van privétuinen met nieuwe tuinbergingen. De gelijkvloerse leefruimten worden vergroot met een uitbouw, zodat voor de appartementen op de eerste verdieping het dak van de uitbouw kan aangewend worden als terras (buitenruimte). De appartementen bestaan uit 1 of 2 slaapkamers. Zone D: Deze zone omvat 16 nieuwbouwappartementen die de bestaande 16 afgebroken bungalows zullen vervangen. De vier blokjes van telkens evenveel appartementen, beschikken over twee slaapkamers. De appartementen op het gelijkvloers hebben een tuin en tuinberging, deze op de verdieping een terras. Het project werd aanbesteed in juli 2017 en vervolgens in september gegund aan de aannemer. De werken zelf werden in overleg gestart op 16 april 2018 en zullen wellicht beschikbaar zijn voor verhuring in mei 2020.

44 JAARVERSLAG 2019


Zone B: De vervangbouw voor deze 12 appartementen (6 appartementen met één slaapkamer en 6 appartementen met 2 slaapkamers) maakt geen deel uit van de huidige opdracht in uitvoering. Hetzelfde ontwerpteam startte een ontwerpstudie en het is de bedoeling met deze tweede fase zo snel als mogelijk te starten na de realisatie van de zones A, C en D. De omgevingsvergunning voor blok B werd eind 2019 ingediend. Na aanbesteding, en beëindiging van de gebouwen A, C en D zal blok B gerealiseerd kunnen worden. We hopen de werken te eindigen tegen eind 2021. Budget: 1.499.809,00 excl. btw

7. Nijverheidstraat Ontwerper: S3Architecten, Mechelen Aannemer: M. Everaert- Cooreman, Berlare Ligging: Mechelen Centrum, hoek Nijverheidstraat met Grote Nieuwedijkstraat Bedrag aanneming: € 1.263.529,09 excl. 6% btw Omschrijving: Het bestaande pand op de hoek van de Nijverheidstraat – Grote Nieuwedijkstraat werd aangekocht voor afbraak en de bouw van 9 nieuwbouwappartementen die kaderen binnen het concept levenslang wonen. Eind november 2016 kon Woonpunt Mechelen de bouwvergunning ontvangen van Stad Mechelen. De aanbesteding van het project vond plaats in april 2017 en de werken werden door Woonpunt Mechelen gegund aan M. Everaert - Cooreman. De werken werden vervolgens opgestart in januari 2018 en dienden beëindigd te worden in februari 2019. Door de volledige vernieuwing van de straat, inclusief rioleringswerken en wegenis, werden de werken noodzakelijkerwijze eind juni 2018 stilgelegd en pas hervat in maart 2019. De beschikbaarheid van de appartementen wordt nu verwacht tegen augustus 2020.

JAARVERSLAG 2019 45


8. Veluwestraat Ontwerper: Patsy Van de Kelft Aannemer: M. Everaert- Cooreman, Berlare Ligging: Mechelen Centrum, Ganzendries Bedrag aanneming: â‚Ź 612.264,91 excl. 6% btw Omschrijving: Op een braakliggend terrein, is Woonpunt Mechelen met aannemer M. Everaert - Cooreman in februari 2018 gestart met de bouw van drie koopappartementen. Op het gelijkvloers komt er een appartement met twee slaapkamers met terras en tuin. Op de verdieping zijn 2 duplexappartementen voorzien met telkens twee slaapkamers. Deze appartementen zijn uitgerust met een inpandig terras. Wij voorzien de oplevering van de werken in maart 2020 zodat Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken (KLEMO) kan overgaan tot de verkoop van de appartementen.

46 JAARVERSLAG 2019


9. E. Wijnantsstraat Ontwerper: arQ, Sint- Niklaas Aannemer: Wienen, Zutendaal Ligging: Mechelen Noord, wijk Bethaniënpolder, hoek E. Wijnants - Karperstraat Bedrag aanneming: € 2.006.446,72 excl. 6% btw Omschrijving: Op de bouwgrond gelegen op de hoek E. Wijnants - Karperstraat, aan de rand van de wijk Bethaniënpolder, is Woonpunt Mechelen in juni 2019 gestart met het bouwen van 11 eengezinswoningen. Eerder werd door het architectenbureau arQ op 15 januari 2018 de omgevingsvergunning aangevraagd en werden de werken na ontvangst van de vergunning, aanbesteed op 4 december 2018. De 11 woningen zullen normaal gezien beschikbaar zijn voor verhuring tegen eind 2020. Het gaan om volgende types: - -

7 woningen met drie slaapkamers 4 woningen met vier slaapkamers

JAARVERSLAG 2019 47


3.3. In voorbereiding 1. Mahatma Gandhi – Punctuele ingrepen Noord Ontwerpers: OMAR (Omgeving), Berchem Ligging: Mechelen Zuid, Mahatma Gandhiwijk, K. Cardijnstraat - Tervuursesteenweg Raming budget: € 2.873.434,00 excl. 6% btw Omschrijving: In de tuinwijk werd in de stedenbouwkundige studie voorzien om op de hoofdeinden van de geschakelde rijwoningen nog bijkomende nieuwbouwentiteiten te voorzien. De opdracht voor de studie van de woonentiteiten “Noord” werd toegewezen aan het architectenbureau OMAR. In functie van de leefbaarheid van de wijk en de coördinatie van de verschillende projecten in de wijk, werd ernaar gestreefd de uitvoering van dit project te laten aansluiten op de heraanleg van het openbaar domein. Gezien het project openbaar domein nu ver genoeg gevorderd is, gaf Woonpunt Mechelen de opdracht aan de ontwerpers om het voorontwerp conform te stellen aan de huidige woonnormen. We verwachten in januari 2020 een positief advies van de VMSW op het voorontwerp. Als alles volgens planning verloopt, zullen deze woningen klaar zijn in 2022. In zone “Noord” voorzien we 21 woonentiteiten: • • • • •

3 9 3 3 3

appartementen met één slaapkamer appartementen met twee slaapkamers appartementen met drie slaapkamers woningen met drie slaapkamers woningen met vier slaapkamers

2. Mahatma Gandhi – Punctuele ingrepen Zuid Ontwerpers: arQ, Sint-Niklaas Ligging: Mechelen Zuid, Mahatma Gandhiwijk, J. Verbertstraat – I. Cornelisstraat – Abeelstraat Raming budget: € 3.075.930,00 excl. 6% btw Omschrijving: Ook in dit deel van de tuinwijk werden op de hoofdeinden van andere geschakelde rijwoningen nog nieuwbouwentiteiten voorzien. De opdracht voor deze studie “Zuid” werd toegewezen aan het architectenbureau arQ. Hier zullen we eveneens trachten aan te sluiten op de heraanleg van het openbaar domein. Woonpunt Mechelen gaf dan ook hier opdracht aan de ontwerpers om het voorontwerp te conformeren aan de huidige woonnormen. Begin 2020 zal de omgevingsvergunning ingediend worden voor zone “Zuid”, die 23 woonentiteiten omvat: - - - -

6 appartementen met één slaapkamer 10 appartementen met twee slaapkamers 6 woningen met drie slaapkamers 1 woning met vijf slaapkamers

48 JAARVERSLAG 2019


3. Otterbeek – 54 Appartementen en woningen Ontwerper: WAW architecten, Erik Helsen, Leuven Ligging: Mechelen Noord, Wijk Otterbeek, Antwerpsesteenweg – R6 Raming budget: € 7.271.144,00 excl. 6% btw Omschrijving: De 63 gaanderijappartementen werden vervroegd afgebroken omwille van de veiligheid van de omwonenden en stijgende inbraken en vandalisme. De afbraakwerken werden in januari 2018 beëindigd.

De omgevingsvergunning voor 39 gaanderijappartementen (1 slaapkamer) en 15 woningen (3 slaapkamers), werd gelijktijdig met het dossier openbaar domein ingediend in december 2018. De omgevingsvergunning voor Otterbeek fase 4 werd toegekend in mei 2019. In eerste instantie zal de onderbouw van de infrastructuur gerealiseerd worden met onder andere nieuwe rioleringen, de aanleg van de nutsleidingen en de funderingen van de wegenis, zodat aansluitend kan gestart worden met het bouwen van onze 54 woningen. De start van de werken aan onze gebouwen is in het voorjaar van 2021 voorzien.

JAARVERSLAG 2019 49


4. Ankerstraat Ontwerper: PcP architecten cvba, Genk Ligging: Mechelen Rand, Battelsesteenweg, Landweg- Ankerstraat Raming budget: € 3.990.326,19 excl. 6% btw Omschrijving: De oorspronkelijke 40 woonentiteiten (waarvan 10 woningen en 30 appartementen) werden vanaf eind 2019, omwille van veiligheidsredenen, afgebroken. De vervangingsbouw zal bestaan uit 12 eengezinswoningen waarvan: - 2 woningen met 4 slaapkamers - 10 woningen met 3 slaapkamers - 18 appartementen met 1 slaapkamer Voorafgaand aan de werken van de woningen zal VMSW-Infra, in samenwerking met Stad Mechelen en Woonpunt Mechelen, starten met de wegeniswerken. Deze werken omvatten de aanleg van de nieuwe riolering, de nutsleidingen en de funderingswerken van de weg met daarboven de betonafwerking. Aansluitend kan gestart worden met de woningbouw. De omgevingsvergunning (infrastructuur en gebouwen) werd eind 2019 aangevraagd. Na de aanbestedingen verwachten wij de opstart van de eerste fase infrastructuurwerken in het najaar 2020 met aansluitend de start van de gebouwen (eind 2020- begin 2021).

INFRASTRUCTUUR – Budget: € 479.360,00 excl. 21 % btw – Ontwerper: D+A

GEBOUWEN

50 JAARVERSLAG 2019


5. Mahatma Gandhistraat – perceel 2 - fase 2 Ontwerper: Architectenbureau Comodo, Leuven Ligging: Mechelen Zuid, Mahatma Gandhistraat, Jubellaan, Ventweg Raming budget: € 11.340.379,00 excl. 6% btw Omschrijving: Perceel 2 - fase 1, bestaande 78 appartementen en 6 woningen, zal begin 2020 in staat van oplevering gesteld worden en vervolgens in verhuring gaan. Nadat de resterende bewoners uit de blokken Gandhistraat 35-37 verhuisd zijn, kunnen we starten met de afbraak van deze oude blokken om vervolgens aan te vangen met de nieuwbouw van perceel 2 fase 2, met 66 woonentiteiten waaronder: - - - - -

24 appartementen met één slaapkamer 10 appartementen met twee slaapkamers 28 appartementen met drie slaapkamers 1 woning met vier slaapkamers 3 woningen met vijf slaapkamers

De werken werden in het najaar van 2019 aanbesteed. Wij voorzien de afbraak van de oude gebouwen dan ook midden 2020. Aansluitend zal van start gegaan worden met de bouw van de nieuwe appartementen. Wij hopen deze klaar te hebben in het najaar van 2022.

6. Mahatma Gandhistraat – perceel 3 – fase 3 Ontwerper: Architectenbureau J. Van Oevelen, Ekeren Ligging: Mahatma Gandhistraat, Ventweg, Jubellaan - Tervuursesteenweg Raming budget: € 19.508.680,00 excl. 6% btw Omschrijving: Links naast de gebouwen van perceel 3 - fase 2 met 42 woonentiteiten, waarvan de werken in volle uitvoering zijn, zullen we nog 103 woongelegenheden realiseren. Dit vormt de voorlopige laatste bouwfase van de zuidrand van de wijk. Het complex zal bestaan uit: - 54 appartementen met 1 slaapkamer - 26 appartementen met 2 slaapkamers - 5 appartementen met 3 slaapkamers - 12 appartementen met 4 slaapkamers - 2 appartementen met 5 slaapkamers - 1 woning met 3 slaapkamers - 3 woningen met 4 slaapkamers Voor de realisatie van deze fase, zullen de bestaande gebouwen M. Gandhistraat 1315, 17-23 en 25 worden afgebroken, nadat de huidige zittende huurders verhuisd zijn. Het ontwerpteam heeft het uitvoeringsdossier opgemaakt en in september 2019 kon ook dit dossier aanbesteed worden. Wij voorzien dan ook dat deze werken kunnen starten medio 2020 met de afbraak van de oude gebouwen en aansluitend de realisatie van de nieuwbouwwerken. Wij verwachten dat de woningen beschikbaar zullen zijn tegen eind 2022.

JAARVERSLAG 2019 51


7. Wijk Otterbeek – Mezenstraat - fase 5 Ontwerper: Architectenbureau Mouton, Gent Ligging: Mechelen Noord, Antwerpsesteenweg - R6 Raming budget: ₏ 1.457.182,00 excl. 6% btw Omschrijving: Naast het project Otterbeek fase 4, met 54 woonentiteiten en de vernieuwing van het openbaar domein door VMSW, is Woonpunt Mechelen ook gestart met de studie van Otterbeek fase 5. Het project omvat 9 eengezinswoningen met volgende typologie: - 4 woningen met 2 slaapkamers - 4 woningen met 3 slaapkamers - 1 woning met 5 slaapkamers Het bouwterrein situeert zich aan het Tivoliplein, tussen de Mezenstraat en het bestaande schoolgebouw. Eind 2019 werd het voorontwerp ingediend bij de VMSW. De start van de werken zal zich situeren na de heraanleg van de infrastructuur in heel de wijk, vermoedelijk eind 2022.

52 JAARVERSLAG 2019


8. Wijk Otterbeek – heraanleg openbaar domein Ontwerper: INFRABO NV, Westerlo Ligging: Mechelen Noord, Antwerpsesteenweg - R6 Raming budget: ₏ 4.715.185,00 excl. 21% btw Omschrijving: Voorafgaand het project Otterbeek fase 4, met 54 woonentiteiten, zal de VMSW-Infra de werken opstarten voor de heraanleg van het openbaar domein (infrastructuur). Dit gebeurt in samenwerking met Stad Mechelen en Woonpunt Mechelen. Om ons gebouwenproject fase 4 te kunnen starten, zal de aannemer van het openbaar domein als een van de eerste fasen de onderbouw met riolering, nutsleidingen en fundering van de wegenis realiseren in kwadrant 2. Verwacht wordt, dat de aanleg van de infrastructuur kan beginnen in het najaar 2020, zodat met de 54 woonentiteiten kan gestart worden eind 2020-begin 2021.

JAARVERSLAG 2019 53


9. Geerdegem – Schonenberg Ontwerper: Architecten Vorm 3, Deurne Ligging: Mechelen Zuid, Geerdegem-Schonenberg Raming budget: ₏ 2.206.659,00 excl. 6% btw Omschrijving: Door optimaal gebruik te maken van de aanwezige ruimte is de dienst Patrimonium, samen met de ontwerper, erin geslaagd om het voortraject af te sluiten met een ontwerp voor de realisatie van 12 nieuwbouwwoningen ter vervanging van 10 bestaande woningen. Het project omvat 12 woningen met 4 slaapkamers. In augustus 2019 mocht Woonpunt Mechelen dan ook de omgevingsvergunning ontvangen. De werken werden in december 2019 aanbesteed en zullen na grondige controle door de ontwerpers en Woonpunt Mechelen begin 2020 worden toegewezen aan de laureaat aannemer. De start van de werken voorzien wij midden 2020 om de woningen beschikbaar te hebben eind 2021.

54 JAARVERSLAG 2019


10. Heraanleg openbaar domein Geerdegem – Schonenberg Ontwerper: K. Goegebeur, De Tuinen van Eva Ligging: Mechelen Zuid, Geerdegem-Schonenberg Raming budget: ₏ 310.000,00 excl. 21% btw Omschrijving: In samenspraak met de VMSW en Stad Mechelen werd beslist de infrastructuur voor de woningen opnieuw aan te leggen, met vernieuwing van de riolering en het aanpassen van de nutsleidingen voor de woningen. De aanleg van de infrastructuur zal voornamelijk gebeuren na de realisatie van de 12 woningen uitgezonderd de aanleg van de nutsleidingen die geplaatst dienen te zijn voor oplevering van de woningen.

JAARVERSLAG 2019 55


11. Nekkerspoelstraat – Paardenkerkhofstraat Ontwerper voorstudie: Omgeving cvba, Berchem Ligging: Mechelen Centrum, Nekkerspoelstraat Raming budget: € 7.140.000,00 excl. 6% btw Omschrijving: In samenspraak met de Provincie Antwerpen en de stad Mechelen, zal Woonpunt Mechelen de goedgekeurde voorstudie en projectnota van dit ontwikkelingsgebied verder uitwerken. De Provincie Antwerpen heeft de panden met binnengebied in erfpacht overgedragen aan Woonpunt Mechelen met als doel een zorgproject te ontwikkelen. Eind 2018 en in het voorjaar van 2019 organiseerde Woonpunt Mechelen dan ook een wedstrijdaanbesteding in 2 fasen met jury waarbij uiteindelijk het architectenbureel arQ uit Sint-Niklaas werd weerhouden als ontwerpteam. In het najaar van 2019 kon Woonpunt Mechelen op basis van het schetsontwerp diverse vergaderingen organiseren om overeenstemming te bereiken tussen de overheden en diensten, met name de VMSW, de bouwdienst van Stad Mechelen, de brandweer en de dienst Erfgoed. In het voorjaar van 2020 zal het ontwerpteam dan ook een voorontwerp van het project voorleggen. Het programma bestaat uit : • Paardenkerkhofstraat: 10-tal reguliere appartementen met 1 slaapkamer

• Binnengebied: 20 assistentiewoningen met 1 slaapkamer • Nekkerspoelstraat 273-275: 10-tal zorgkamers + gemeenschappelijke leeffuncties

56 JAARVERSLAG 2019


12. Neerheide - Overheide Ontwerper gebouwen: S3Architecten, Mechelen Ligging: Mechelen Noord, Neerheide & Overheide, Schijfstraat - Oude Liersebaan Raming budget: â‚Ź 16.063.723,00 excl. 6% btw Omschrijving project: Via wedstrijdaanbesteding met samengestelde jury werd eind 2018 het architectenbureau S3A aangesteld als ontwerpteam. Op basis van de stedenbouwkundige studie, heeft S3A de opdracht een ontwerp te realiseren dat in twee fasen moet leiden tot 105 appartementen met ondergrondse parking. Dit ter vervanging van de 104 appartementen, garageboxen en het magazijn van Woonpunt Mechelen. S3A leverde medio 2019 dan ook een goedgekeurd schetsontwerp af, dat in december 2019 tot een voorontwerp heeft geleid. Dit zal begin 2020 door de diverse overheden, diensten en de directie van Woonpunt Mechelen goedgekeurd worden. Wij voorzien dat de woningen beschikbaar kunnen gesteld worden respectievelijk eind 2023 voor de eerste fase en medio 2025 voor de tweede fase. Bovenaanzicht van de ontworpen site

Luchtfoto bestaande toestand site

JAARVERSLAG 2019 57


13. Openbaar domein Neerheide- Overheide Ontwerper Infra: Studiebureau Omgeving - Berchem Ligging: Mechelen Noord, Neerheide tussen Schijfstraat en Oude Liersebaan Raming budget: â‚Ź 1.085.830,00 excl. 21% btw Omschrijving project: Door de VMSW werd via aanbesteding het studiebureau Omgeving aangesteld als ontwerper van het openbaar domein. De ontwerper kon het schetsontwerp reeds finaliseren in september 2019 en het voorontwerp infrastructuur indienen in december 2019. Na goedkeuring van zowel het voorontwerp gebouwen als infrastructuur, kan de infovergadering met bewoners en omwonenden georganiseerd worden in 2020, in aanwezigheid van de ontwerpers en afgevaardigden van Stad Mechelen. De realisatie van de infrastructuur dient afgestemd te worden op de fasering van de gebouwen.

58 JAARVERSLAG 2019


14. Ploegstraat - Eggestraat Ontwerper gebouwen: Architecten A33, Leuven Ligging: Mechelen Zuid, hoek Eggestraat - Geerdegem-Schonenberg met Ploegstraat Raming Budget: € 6.200.000,00 excl. 6% btw Omschrijving: Het architectenbureau A33 werd in augustus 2019 als ontwerper aangesteld om een vervangproject te ontwerpen op de footprint van de bestaande gebouwen. Het is de bedoeling om de wijk te verdichten door de bestaande 32 woonentiteiten te vervangen door een 43-tal woongelegenheden, waaronder 8 eengezinswoningen. Na diverse voorstellen van schetsontwerp, werd eind 2019 overeenstemming gevonden met de bouwdienst van Stad Mechelen om begin 2020 een definitief schetsontwerp te kunnen voorstellen.

15. Feestzaal “Oud Oefenplein” Ligging: Mechelen Noord, Koekoekstraat, Liersesteenweg - Oude Liersebaan Raming Budget: € 1.060.000 excl. 6% btw Omschrijving: In uitbreiding op de stedenbouwkundige studie van NeerheideOverheide, stelde het studiebureau Omgeving eind 2018 het eindrapport op van deze bijkomende opdracht. Die kadert binnen de verdere ontwikkeling van de site feestzaal “Oud-Oefenplein” en site “Van Poppel”. Het rapport werd dan ook een eerste keer voorgesteld voor de bouwcommissie van de stad Mechelen aanvang 2019. Op basis van deze studie kon Patrimonium dan ook in 2019 de last- en gunningsvoorwaarden laten goedkeuren door de raad van bestuur van Woonpunt Mechelen. Het betreft hier de afbraak van de oude feestzaal, samen met de garageboxen. Ze zijn gelegen aan de rand van de vernieuwde wijk Oud Oefenplein. In de plaats komt er een vervangbouw van 6 appartementen met een aantal nieuwe groenzones en de aanleg van een 10-tal open parkeerplaatsen (in afwachting van de uitvoering van ondergrondse parkings in volgende fasen).

Eind 2019 werd dan ook een aanbesteding uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerpteam gebouwen, zodat deze opdracht begin 2020 kan toegewezen worden.

JAARVERSLAG 2019 59


17. Project Komet-site Ontwerper gebouwen: Architecten Binst Projectontwikkelaar: Revive Ligging: Mechelen Centrum, tussen Kon. Astridlaan – Auwegemvaart Raming budget: € 5.550.000,00 excl. 6% btw Omschrijving: Ingevolge de verordeningen van Stad Mechelen dient de privéontwikkelaar Revive in het project Komet een deel van de ontwikkeling te voorzien voor sociale woningen. Zo bevestigde Woonpunt Mechelen dan ook haar interesse in de aankoop van de grond geschikt voor de oprichting van 9 grondgebonden woningen met tuin, en een 16–tal appartementen verdeeld over 2 gebouwen respectievelijk 6 en 10 appartementen. Eind mei 2019 mocht Woonpunt Mechelen dan ook een raming ontvangen van TOPO voor de grondwaarde van dit project met de mogelijkheid om 27 woonentiteiten op te richten. zodat na overleg met de VMSW een correct bod kon worden uitgebracht. Midden december 2019 werd de grondwaarde opnieuw bepaald voor de uiteindelijke 25 woonentiteiten. Een definitief bod kan pas uitgebracht worden indien het aantal ondergrondse parkeerplaatsen is bepaald in functie van de nieuwe nog te bepalen parkeernorm. Wij voorzien de aanvang van dit project eind 2021 - begin 2022.

18. Project Oud Oefenplein: Lijster- en Spechtstraat Ligging: Mechelen Noord, Oud Oefenplein, Lijster- en Spechtstraat / Zwaluw-, Nachtegaal-, Eikestraat / Merel-, Sijsjes- & Leeuwerikstraat Raming Budget - gebouwen: € 29.754.000,00 excl. 6% btw Omschrijving: In samenspraak met Stad Mechelen en de VMSW-Infra werd de opdracht gegeven aan VMSW om de krijtlijnen van de stedenbouwkundige studie te definiëren, te verbeteren en/of te verfijnen om zo een ontwerper voor dit project te kunnen aanstellen. Reeds eerder in 2019 werd het project voor de vervangbouw van de 2 appartementsgebouwen langsheen de Lijster- en Spechtstraat en de 56 woningen uit de eerste fase, goedgekeurd door de raad van bestuur van Woonpunt Mechelen. Bij een coördinatievergadering in augustus 2019 werden de krijtlijnen aan alle diensten van Stad Mechelen, en aan Woonpunt Mechelen voorgelegd ter goedkeuring, en op de vergadering in december 2019 in een startnota gegoten. De VMSW zal op basis hiervan een ontwerper “stedenbouwkundige studie” aanstellen in het voorjaar van 2020. Het project, waarvan wij het voorontwerp verwachten in september 2020, moet leiden tot de afbraak van 104 appartementen en 56 woningen, en het bouwen van 174 nieuwbouwappartementen. Dit met instandhouding van zoveel mogelijk openbaar domein en het creëren van een groene long vanaf het Plein der Verenigde Naties naar de Eikestraat.

60 JAARVERSLAG 2019


19. Project: Vennekant Ligging: Mechelen Zuid, Vennekant, Veldenstraat - Tuinbouwstraat Raming Budget - gebouwen: € 6.840.000,00 excl. 6% btw Omschrijving: In overleg met de Bouwdienst en de VMSW–Infra werd ook voor het project Vennekant een stedenbouwkundige studie door Patrimonium aangevraagd bij de VMSW in oktober 2019. VMSW-Infra diende aan de hand van de reeds door de raad van bestuur van Woonpunt Mechelen goedgekeurde krijtlijnen, opgesteld door Patrimonium, de voorwaarden te verbeteren, te verfijnen en aan te vullen, om vervolgens via een startnota een ontwerper voor deze studie te kunnen aanstellen. De startnota werd ons voorgelegd in december 2019. De stedenbouwkundige studie zou moeten leiden tot de afbraak van het bestaande atypische appartementsgebouw met 60 woonentiteiten, het inpassen van nieuwe woonentiteiten bestaande uit minimaal 40 appartementen, met veel aandacht voor groen en de integratie van de bestaande speeltuin (Stad Mechelen) in het project. Ook hier verwachten wij de aanstelling van de ontwerper in het voorjaar van 2020 en een voorontwerp in het najaar van 2020.

20. Heraanleg openbaar domein Kruisbaan Ontwerper: INFRABO, Westerlo (heeft opdracht overgenomen van Macobo) Ligging: Mechelen Zuid, Jubellaan, Kruisbaan Status project: VMSW-Infra zal in samenwerking met de Stad Mechelen en Woonpunt het project als bouwheer leiden. Het infrastructuurproject is na overname door INFRABO in de fase “opmaak voorontwerp” eind 2019. Dit voorontwerp zal in het voorjaar van 2020 ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze raad van bestuur.

JAARVERSLAG 2019 61


21. Heraanleg openbaar domein De Streyp Ontwerper: Quadrant, Kortenberg (aangesteld door VMSW) Ligging: Mechelen Rand, Gentsesteenweg, Leestsesteenweg, De Streyp, Molenhof- en Pennemeesterstraat Raming budget infra: â‚Ź 821.475,00 excl. 21% btw Status project: De ontwerper dient momenteel de omgevingsvergunning in te dienen. De uitvoering wordt voorzien naar analogie met de vernieuwing van gebouw B in de wijk, hetwelke normaal gezien eind 2021 in gebruik genomen wordt.

62 JAARVERSLAG 2019


22. Fabiolalaan Ligging: Heffen, Fabiolalaan Raming Budget: â‚Ź 3.250.000 excl. 6% btw Omschrijving: Een eerder deelproject van 4 woningen en 4 appartementen in de plaats van 4 bestaande eengezinswoningen werd omwille van de ligging van het project in een BPA (bijzonder plan van aanleg) en een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in oktober 2019 niet gegund. Reeds in november 2019 is de dienst Patrimonium opnieuw gestart met het plan om alle resterende woningen in de wijk te renoveren. De dienst liet hiervoor ook een nota door de raad van bestuur goedkeuren. Het opzet is de resterende 16 woningen te vervangen door kleinere gelijkvloerse woningen en grotere woningen die deels overheen de kleinere woningen gebouwd worden. Patrimonium voorziet om ongeveer 21 woonentiteiten te kunnen ontwikkelen met enerzijds 1 of bij voorkeur 2 slaapkamers, geschikt voor 2 of 3 personen en verder woningen met 4 slaapkamers voor 5 of 6 personen. We zullen het project in 2 fasen realiseren. Begin 2020 zal dan ook de nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor het aanstellen van een ontwerpteam.

JAARVERSLAG 2019 63


23. Philippus De Montestraat – appartementen Ligging: Mechelen Zuid, Europalaan, Mechels Veld, Ph. De Montestraat Raming Budget: € 5.864.000 excl. 6% btw Omschrijving: In overleg met de bouwdienst werd in de loop van 2019 een renovatieplan van de 28 bestaande appartementen besproken. Voor de realisatie van dit plan kan Woonpunt Mechelen gebruikmaken van de ongebruikte “tuingrond” naast de appartementen en dienen wij een stukje grond aan de andere zijde in te kopen. Patrimonium heeft, met goedkeuring van de raad van bestuur van Woonpunt Mechelen, in de tweede helft van 2019 de notaris belast met de inkoop van dit stuk grond. Bovendien werd ook opdracht gegeven aan een landmetersbureau om alle opmetingen van het project in kaart te brengen. In 2020 zal Patrimonium de last-en gunningsvoorwaarden door de raad van bestuur laten goedkeuren zodat vervolgens een ontwerpteam kan aangesteld worden.

64 JAARVERSLAG 2019


24. Gagelstraat en Kruisbesstraat Ontwerper voorstudie: Overall, Mechelen Ligging: Mechelen Rand, Hombeek, Kriekerijvelden, Gagel- en Kruisbesstraat Raming Budget: € 3.635.000 excl. 6% btw Omschrijving: Als eerste aanzet voor het renovatieplan van de wijk Kriekerijvelden in Hombeek heeft Woonpunt Mechelen een klein project gelanceerd aan de rand van de wijk. Dit gebeurde in overleg met de bouwdienst van Stad Mechelen. Het is de bedoeling om de 10 bungalows en garages in de Kruisbesstraat en Gagelstraat te vervangen door enerzijds 6 woningen bestaande uit 3 slaapkamers en anderzijds een 15-tal één- en tweeslaapkamerappartementen. De appartementen in het bijzonder moeten de aanzet zijn om de onderbezetting van de grote woningen in de wijk aan te pakken door de huurders te laten doorschuiven.

Patrimonium stelde dan ook in akkoord met de RVB van Woonpunt een ontwerper aan om een voorstudie te maken om overleg met bouwdienst te vergemakkelijken. Het overleg met de bouwdienst Mechelen wat betreft de voorstudie kon afgerond worden met een eindrapport in december 2019. Zo kan Patrimonium starten aanvang 2020, met het aanstellen van een ontwerper voor het project na goedkeuring van last -en gunningsvoorwaarden door de RVB van woonpunt Mechelen

JAARVERSLAG 2019 65


66 JAARVERSLAG 2019


DEEL 4

ORGANISATIE & PERSONEEL JAARVERSLAG 2019 67


4.1. Organigram RAAD VAN BESTUUR DC DIRECTEUR

1 H U U R D E R S W E R K I N G

CONTRACTING FACILITY | MAN. ONDERHOUD

IN- UIT HUUR ADM. – TOEW.

SOCIALE ZAKEN

3 PERSONEEL EN ORGANISATIE HERSTEL

BH

IT

PAY/HR

ALG.ADM/SECR. COMM

NAZORG

STOCK

WEDERVERHURING

WIJKWERKING

ONDERSTEUNING ORGANISATIE N/R - PROJECTEN

ORGANISATIE BREDE PROJECTWERKING

68 JAARVERSLAG 2019

2

G E B O U W E N B E H E E R


4.2. Samenstelling personeel Eind 2019 had Woonpunt Mechelen 37 medewerkers of 34,60 VTE in dienst. Een belangrijke kanttekening is dat vier technische medewerkers (3 VTE en 1 x 36 uur) echter langdurig ziek zijn. 73% van de medewerkers zijn bedienden, 27% arbeiders.

Evolutie personeel 2010 – 2019

Algemeen 2019 Het jaar 2019 was een jaar met verschillende personeelswissels. In april 2019 kwam een nieuwe financieel verantwoordelijke in dienst bij Woonpunt Mechelen. In september verwelkomden we vervolgens een nieuwe medewerker huuradministratie. We dienden eveneens op zoek te gaan naar een nieuwe management assistant, die kwam in oktober 2019 in dienst. De zoektocht naar een bijkomende boekhouder konden we eind 2019 afsluiten. Deze nieuwe medewerker treedt in januari 2020 in dienst.

Verloning directeur Het verloningspakket van de directeur omvat salarisschaal A213 (geïndexeerd minimum € 64.913 – geïndexeerd maximum € 93.504,00) van de Vlaamse overheid, een bedrijfswagen, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, eco- & maaltijdcheques, geen managementtoelage. JAARVERSLAG 2019 69


70 JAARVERSLAG 2019


DEEL 5 FINANCIËN JAARVERSLAG 2019 71


5.1. Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering

72 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 73


74 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 75


76 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 77


78 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 79


80 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 81


82 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 83


84 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 85


86 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 87


88 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 89


90 JAARVERSLAG 2019


5.1.2 Jaarrekening

JAARVERSLAG 2019 91


92 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 93


94 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 95


96 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 97


98 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 99


100 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 101


102 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 103


104 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 105


106 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 107


108 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 109


110 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 111


112 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 113


114 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 115


116 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 117


118 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 119


120 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 121


122 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 123


124 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 125


126 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 127


128 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 129


130 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 131


132 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 133


134 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 135


136 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 137


138 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 139


140 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 141


142 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 143


144 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 145


146 JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2019 147


148 JAARVERSLAG 2019


5.2. Verslag van de commissaris T : +32 (0)3 230 58 40 F : +32 (0)3 218 45 15 www.bdo.be

Uitbreidingstraat 72/1 B-2600 Antwerpen

WOONPUNT MECHELEN CVBA SO Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA / BTW BE 0431.088.289 / RPR Brussel

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, a cooperative company with limited liability, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

JAARVERSLAG 2019 149


T : +32 (0)3 230 58 40 F : +32 (0)3 218 45 15 www.bdo.be

Uitbreidingstraat 72/1 B-2600 Antwerpen

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN WOONPUNT MECHELEN CVBA SO OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019 In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Woonpunt Mechelen CVBA SO (de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar. Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 21 mei 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Woonpunt Mechelen CVBA SO uitgevoerd gedurende 10 opeenvolgende boekjaren.

VERSLAG OVER DE JAARREKENING

Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 239.710.822 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 943.023 EUR. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA / BTW BE 0431.088.289 / RPR Brussel

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, a cooperative company with limited liability, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

150 JAARVERSLAG 2019


Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.

Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden. Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

WOONPUNT MECHELEN CVBA SO: Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

2.

JAARVERSLAG 2019 151


• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap; • het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; • het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controleinformatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven; • het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende

transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie in 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en

WOONPUNT MECHELEN CVBA SO: Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

152 JAARVERSLAG 2019

3.


van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.

Aspecten betreffende het jaarverslag Andere vermeldingen Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. • De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. • Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten, het wetboek van vennootschappen of vanaf 1 januari 2020 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.

Antwerpen, 2 juni 2020 Vermelding betreffende de sociale balans De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Erik Thuysbaert

Digitaal ondertekend door Erik Thuysbaert DN: cn=Erik Thuysbaert, ou=AU, email=erik.thuysbaert@bdo.be

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Erik THUYSBAERT

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid • Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke WOONPUNT MECHELEN CVBA SO: Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

4.

JAARVERSLAG 2019 153


5.3. Financieel verslag 2019 Actief Beschikbaar R/C ING BNP PARIBAS FORTIS BANK R/C BELFIUS

375.376,52 0,00 15.923,80

KAS – CONTANTEN

1.090,45

KAS – ZEGELS

7.000,00 399.390,77 euro

Passief Reserve voor wederopbouw

154 JAARVERSLAG 2019

3.391.555,36 euro


5.4. Sociaal oogmerk Bijzonder verslag over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het bereiken van het sociale oogmerk van haar activiteiten. Artikel 661,6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals aangepast door de wet van 23 januari 2001. Ter verwezenlijking van het sociale oogmerk van haar doelstelling heeft de vennootschap in het afgelopen boekjaar belangrijke investeringen verricht voor de uitbreiding, modernisering, ombouw en renovatie van haar patrimonium. In het totaal werd er, voornamelijk in het kader van de realisatie van opgeleverde of in uitvoering zijnde projecten, 23.185.944,56 euro geïnvesteerd. In verband met de werkingskosten (rubrieken 60 en 61 van het boekhoudplan) kan gesteld worden dat deze voor circa 74,85% gericht waren op het onderhoud en herstelling van sociale huurwoningen ofwel betrekking hebben op de levering van water, gas en elektriciteit aan de huurders. Tenslotte zijn de personeelsuitgaven die in 2019 in het totaal 2.288.085,18 euro beliepen, quasi rechtstreeks gelieerd met onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, het opvolgen van extern uitbestede werken en het verlenen van diensten aan de huurders. Deze diensten aan huurders betreffen onder meer een doorgedreven sociale dienstverlening, schoonmaak van gemeenschappelijke delen, woningtoezicht, administratieve bijstand, …

JAARVERSLAG 2019 155


5.5. Ratio’s: gecombineerde financiÍle test 2019

2018

2017

2016

2015

Liquiditeit

0,91

0,60

0,75

0,48

0,52

Rentabiliteit bedrijfsresultaat

8,0%

16,6%

14,0%

-5,7%

15,0%

Solvabiliteit

5,3%

4,4%

3,5%

2,8%

3,5%

Solvabiliteit incl. VMSW

95%

93%

93,2%

93,4%

92,0%

Personeelskost per VTE

65.229

63.368

59.408

60.533

57.152

Informatie bij tabel 1. Liquiditeit:

In welke mate heeft de onderneming geldmiddelen om haar schulden op korte termijn te betalen?

Deze ratio moet groter zijn dan 1 (positief bedrijfskapitaal).

2. Rentabiliteit:

Maakt de onderneming winst? Rentabiliteit is noodzakelijk voor het voortbestaan.

156 JAARVERSLAG 2019


3. Solvabiliteit: Meet de financiĂŤle draagkracht op langer termijn: kan de onderneming tegen een stootje?

4. Solvabiliteit incl. VMSW: Meet de financiĂŤle draagkracht op langer termijn bekeken inclusief lening VMSW

JAARVERSLAG 2019 157


158 JAARVERSLAG 2019


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.