Page 1

S P R I N G

2 0 1 8

— LAAT JE INSPIREREN DOOR XOOON

DARE TO BE DIFFERENT

FA U T E U I L “ B U E N O ” _________________________ Frame in hout of RVS. In stof vanaf

L I V I N G R O O M

F O R

W W W. X O O O N . C O M

379,-

B E TA A L B A A R X O O O N ’ s

D E S I G N

f a v o u r i t e s :

D E S I G N S T O E L “A I D E N ”

TA F E L “ M A D D O X ”

4 -Z I T S X L S O FA “ L I M A”

B E R G K A S T “ O T TA”

179 ,-

V A N A F 139 9 ,-

V A N A F 10 9 9 ,-

119 9 ,-

UNIEKE ONT WERPEN

TO P K WA L I T E I T

A LT I J D B I J J O U I N D E B U U R T


COLOUR FUL & COMFY

verstelbaar

Nic ole over de “ S I LV E S” sofa

ook als leefhoek

Deze okergele designsofa met opvallende contrastkleur is precies die smaakmaker waarnaar je leder op zoek bent. Liever een veiliger kleurtje? Deze sofa is N i c o l e va n R i e l geheel naar íeders wensen samen te stellen! brandmanager

textiel

W W W. X O O O N . C O M

bestseller

overige materialen

compleet meubelpr o g r a mma onderdeel van een collectie

179,-

losse uitw asbare h o e s

natuurlijk materi a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

direct meenemen

verkrijgbaar in di v. a fme t i n g e n

goede kwaliteit

uitmuntende kwal it e it

S A LO N TA F E L “ M Y L A N D ” 80 x 80 cm, draaibaar bovenblad in beton speciale details

Ook verkrijgbaar met bovenblad in hout

verkrijgbaar in di v e r s e kl e u r e n

6 9 9 ,59 9 ,-

D E S I G N S T O E L “A I D E N ” In stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra. In 3 kleurcombinaties

179 ,-


verkrij gba a r in divers e kl euren

l e de r

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

te x ti e l

l evertij d

ove r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aa

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

com pl e e t m e u be l pr

l os s e u i twas bar e h o

verstelbaar 7 5weken

o o k a l s l e e fh o e k di r e ct m e e n e m e n leder

introductie-prijs

l os s e u i twas bar e h oe s

ve r k r i jg baar i n di v. verstelbaar

t e xt i e l

D E S I G N S O FA “ S I LV E S ” _________________________

n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te g oe de k wal i te i t

o o k a l s l e e fh o e k o v e r ig e ma t e r i a l en

3-Zits + longchair inclusief designpoot. In stof vanaf

1948,-

di r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i t

leder

c o mp l e e t me u b el progra m m a

t e xt i e l

l o s s e u it wa s b a r e hoes

FA U T E U I L “ B U E N O ”

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

Frame in RVS of hout (keuze uit 3 kleuren). o v e r ig e ma t e r i a l e n n a t u u r l i jk ma t e ria a l , ka n noes ten beva tten

In stof vanaf

g oe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di v

379 ,-

u i tm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di v

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma d i r e c t me e n e me n

s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

l o s s e u it wa s b a r e h o e s

ve r s t

v e r kr ijg b a a r i n div. a fm etingen

k r irjg ne ndi va ve r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n n o e s ten beva tten g o e d e kwa l it e it

in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten ve r k r196 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re

d i r e c t me e n e me n u it mu n t e n d e kwal iteit 7 5weken

l e ve r ti jd

te x ti

v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n s p e c ia l e d e t a i l s

ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e ove r i g o e d e kwa l it e it v e r kr ijg b a a r i n divers e kl euren

com p u it mu n t e n d e kwa l it e it v e r kr i jg b a a r in divers e m a teria l en

l os s e v erstelbaar

s p e c ia l e d e t a i l s 7 l e v e r t i jd 5weken

ook als leefhoek

a l s leeefhoek a aeruin m a teria l en v e r kr ijg b a a r i nv e d rivkre irjg s eb kl roeok ndivers

v ers tel ba a r n atu

NEW cleder ollec t ion

in vele in veel opstellingen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten v e r kr309 cm i jg b a a r in d i v e r s e ma t el er ider a l en

S O FA “A L M A D A” 2,5-Zits met verstelbare hoofdsteunen.

di r e c

8 9 9 ,Optioneel uitschuifzittingen 10 0 ,In stof vanaf

ve r k r textiel

7 5weken

overige materialen

onderdeel van een collectie

l e v e r t i jd

t e x tiel

g oe d

v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l en o verige m a teria l en

u i tm

c ompleet meubelprogra mma

c om pl eet m eubel progra m m a

losse uitw asbare hoes

l o s s e uitw a s ba re hoes

n a tuurlijk materiaal, ka n n o e s t e n b e v a t t e n

n a tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

d irect meenemen

d i rect m eenem en

v erkrijgbaar in div. afme t in g e n

v erkrij gba a r in div. a fm etingen

s pe ci

ve r k r

ve r k

7 5weken

l e ve

ve r k goede kw aliteit

g o ede kw a l iteit

u itmuntende kwaliteit

u i tm untende kw a l iteit

DRESSOIR “MYLAND” 230 cm breed, bovenblad in beton speciale details

149 9,139 9 ,-

Ook verkrijgbaar met bovenblad in hout

v erkrijgbaar in diverse kl e u r e n

s p ecia l e deta il s

v erkrij gba a r in divers e kl euren


IN THE PICTUR E

S TO E L “G R AN T ”

_________________________ In 3 kleurcombinaties

149,-

Ook verkrijgbaar als bank, 160 cm

4 49,-

verstelbaar

o o k a l s l e e fh o e k

leder

verstelbaar

t e xt i e l

o o k a l s l e e fh o e k o v e r ig e ma t e r i a l e n

leder

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma

NEW

t e xt i e l

l o s s e u it wa s b a r e h o e s

c ollec t ion

o v e r ig e ma t e r i a l e n n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n n o es ten beva tten

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma d i r e c t me e n e me n

l o s s e u it wa s b a r e h o e s v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g en

n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n g o e d e kwa l it e it

d i r e c t me e n e me n u it mu n t e n d e kwa l it e it

v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n s p e c ia l e d e t a i l s

g o e d e kwa l it e it v e r kr ijg b a a r i n d iv e r s e kl e u r en

u it mu n t e n d e kwa l it e it v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e ria l en

s p e c ia l e d e t a i l s 7 l e v e r t i jd 5weken

verstelbaar

fhtoeek a aeruin ria l en v e r kr ijg b a a r i nv e d rivkre irjg s eb kl roeondki vael sr slee ema in vele in veel opstellingen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten v e r kr273 cm i jg b a a r in d i v e r s e ma t el er idael re n

7 5weken

l e v e r t i jd

t e xt ie l

LO U N G E “ V O L A R E ” 2,5-Zits met ottomane en verstelbare hoofdsteunen In stof vanaf

19 9 9 ,-


collection

“ C E N O N ” Tafelbankje “G R A N T ” Da’s pas gezellig eten! Vervang je stoelen door een gave – en bovendien praktische – designbank! Zo creëer je niet alleen extra zitplekken, maar ook een knusse sfeer in je eetkamer.

449,-

details

TA F E L “ P E R I G U ” Blad massief kikarhout onderstel in off-black metaal 210 x 100 cm

9 9 9 ,-

• Fronten massief kikarhout • Ombouw in MDF steen-look

W W W. X O O O N . C O M

bestseller

299,-

FA U T E U I L “J A X ”

29 9 ,159 ,-

Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties Ook als eetkamerstoel

• Soft-close systeem • LED-verlichting


DAYDR EA M BELIEVER

ver s t e l b a a r

ook a l s l e e fh o e k

S T O E L “ S C OleUd eTr ” In 3 kleurcombinaties 16 9 ,Optioneel set armsteunen

4 0 ,-

TA F E L “ O T TA” 190 x 90 cm 6 9 9 ,text ie l

ove r i g e ma t e r ia l e n

comp l e e t me u b e l p r o g r a mma onderdeel van een collectie

los s e u i t wa s b a r e h o e s

na t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

di r e c t me e n e me n

ve r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n

go e d e kwa l it e it

uit mu n t e n d e kwa l i t e i t

sp e c i a l e d e t a il s

D R E S S O I R “ O T TA” Tramwood met witte fronten Met LED-verlichting 210 cm breed

9 9 9 ,-

ver kr i jg b a a r in d i v e r s e kl e u r e n

7 5weken

In deze armaturen passen lampen van energieklassen A++ t/m E

ver kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

le v e r t i jd

ver kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

L AM PEN SER I E “ROBBY ”

29 9 ,119 ,vloerlamp 170 cm hoog 24 9 ,hanglamp Ø 60 cm

tafellamp 55 cm hoog


vers tel ba a r

ook a l s l eefhoek

l eder

vers tel ba a r

X X L LO U N G E “URBAN�

_________________________

ook a l s l eefhoek overige m a teria l en

In stof vanaf

2697,In stofgroep 2

tex tiel

l eder

com pl eet m eubel pro g r am m a

28 47,-

tex tiel

(afgebeeld)

l os s e uitw a s ba re ho e s

overige m a teria l en na tuurl ij k m a teria a l , k an n oe s te n be vatte n

com pl eet m eubel progra m m a direct m eenem en

l os s e uitw a s ba re hoes verkrij gba a r in div. af m e ti n g e n

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten be vatte n goede kw a l iteit

direct m eenem en uitm untende kw a l it e i t

verkrij gba a r in div. a fm etingen s pecia l e deta il s

goede kw a l iteit verkrij gba a r in diver s e k l e u r e n

uitm untende kw a l iteit verkrij gba a r in dive r s e m ate r i al e n

s pecia l e deta il s 7 l evertij d 5weken

vers te l baar

ook a l sr slee emf ate h oerki al e n r in dive verkrij gba a r inverkrij diversgba e klaeuren in vele in veel opstellingen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrij 345gba cma r in divers e m a teria l en l eder

7 5weken

Stel zelf samen in

3

Opties

l evertij d

NEW c ollec t ion

tex tie l

verkrij gba a r in divers e m a teria l en overig e m ate r i al e n

simpele stappen

com p l e e t m e u be l pr og r am m a

l os s e u i twas bar e h oe s

Kies uit vele elementen je favoriete opstellin g

X X L U I T S C H U I F B A A R L O U N G E - G E D E E LT E (+2 0 0 ,-)

na tuur l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be va

direct m e e n e m e n

Kie s uit 10 01 stof- en ledersoorten en kleuren

verkri jg baar i n di v. af m e ti n g e n

X X L O P B E R G V A K I N O T T O M A N E E N / O F L O N G C H A I R (+10 0 ,- / E L E M E N T ) goede k wal i te i t

uitm u n te n de k wal i te i t

Breid je ( X X L) lounge uit met unieke opties:

s peci al e de tai l s

KEUZE U I T 2 POT E N

P O C K E T V E R I N G (+10 0 ,- / E L E M E N T )


QUA LIT Y TIME AT HOME

FA U T E U I L “ G R AT Z ” _________________________ Met zwart metalen frame. In stof vanaf

449,-

NEW c ollec t ion

W W W. X O O O N . C O M

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

p l a y

w i t h

c o n t r a s t s

V LO E R L A M P “ C H I A R A” *

B I J Z E T TA F E L “ G U R G O A N ”

K AR PE T “ BO RG”

FA U T E U I L “ G R AT Z ”

Minimalistisch design

Blad in hout, metalen onderstel

Ø 120 cm

Combineer voor- en achterzijde

155 cm hoog

19 9 ,-

45 x 45 cm

9 9 ,-

119 ,-

vanaf

4 4 9 ,-


s pecia l e deta il s 7 l evertij d 5weken

vers tel ba a r

ook a l s leeefhoe r in divers m a te rki al e n verkrij gba a r inverkrij diversgba e klaeuren in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrij 256gba cma r in divers e m a teria l en l eder

7 5weken

l evertij d

tex tiel

verkrij gba a r in divers e m a teria l en overige m a ter i al e n

com pl eet m eube l pr og r am m a

l os s e uitw a s bar e h oe s

na tuurl ij k m ate r i aal , k an n oe s te n be vatte n

AR M S TO E L “ K AN E ”

4 -Z I T S X L S O FA “ L I M A”

In microvezelstof, keuze uit 3 kleuren. Met matzwart gelakt designframe

direct m eenem e n

10 9 9 ,114 9 ,- (afgebeeld)

In stof vanaf In stofgroep 2

19 9 ,-

verkrij gba a r i n di v. af m e ti n g e n

goede kw a l ite i t

details

uitm untende k wal i te i t

collection

“ F A N E U R ”

s pecia l e detai l s

verkrij gba a r i n di ve r s e k l e u r e n

• Gemaakt van naturel eikenhout • Metalen frame • Soft-close systeem • LED-verlichting

verkrij gba a r i n di ve r s e m ate r i al e n

7 5weken

l evertij d

verkrij gba a r i n di ve r s e m ate r i al e n ve r s te l baar

ook al s l e e f h

l e de r

te x ti e l

ove r i g e m ate

com pl e e t m e onderdeel van een collectie

l os s e u i twas

n atu u r l i jk m

di r e ct m e e n

ve r k r i jg baar

g oe de k wal i t

u i tm u n te n de

B E R G K A S T “ FA N E U R ” 120 cm breed x 170 cm hoog

s pe ci al e de t

129 9 ,-

ve r k r i jg baar


led er

vteerkrijgbaar in diverse kleure n xtiel

v erkrijgbaar in diverse mater ia l e n ov erige materialen

7 5weken

clev omertijd pleet meubelprogramma

S C A N DI NAV I A N COMFORT

v erkrijgbaar in diverse mater ia l e n losse uitwasbare hoes

n atu u rlijk materiaal, kan noes t e n b e v a t t e n

d irec t meenemen

v e rkrijgbaar in div. afmeting e n

goe de kwaliteit

R E L A X FA U T E U I L “ T I R A N A”

Standaard met manueel verstelbare hoofdsteun, verstelbare rugleuning

9 9 9 ,149 9,-

en verstelbare voetensteun. In stof vanaf

u itmu n tende kwaliteit

Ook verkrijgbaar met elektrische bediening vanaf

sp ec ial e details

v erkrijgbaar in diverse kleure n

v erkrijgbaar in diverse mater ia l e n

7 5weken

lev ertijd

v erkrijgbaar in diverse mater ia l e n

FA U T E U I L “ S U N D E R L A N D ” Frame in RVS, bekleding naar keuze vanaf Poef vanaf

49 9,-

249,-

Ook verkrijgbaar als draaifauteuil vanaf

59 9 ,-

Breid je lounge uit met bijpassende “SEGMENTARO” tafeltjes!

B I J Z E T TA F E L “ S E G M E N TA R O ”

4 9 9 ,39 9 ,Middenconsole, 100 x 40 x 40 cm 39 9 ,-

In naturel eiken, 160 x 30 x 58 cm 120 x 30 x 58 cm


losse uitw asbare hoes verkrijgbaar i n d iv. a fme t in g e n

n atu u rlijk materiaal, kan noe s t e n b e v a t t e n goede kw alitei t

direc t meenemen uitmuntende kwa l i t e i t

v erkrijgbaar in div. afmeting e n speciale detail s

goe de kwaliteit verkrijgbaar i n d iv e r s e kl e u r e n

u itmu ntende kwaliteit verkrijgbaar in d i v e r s e ma t e r i a l e n ver s te l baar sp ec ia le details 7 levertijd 5weken

S O FA “ TA L I S M A N ”

verstelbaar

_________________________ ook al s l e e f h oe k

2,5-Zits met verstelbare hoofdsteunen in stof vanaf

999,-

fhtoeerki a l e n v erkri jgbaar inverkrijgbaar diverse kleuin roeondki vael sr slee ema in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten v e rkrijgbaar 220 cm in diverse mat el er idael re n

7 5weken

le v e rtijd

l ed e r

vers tel ba a r

tex ti e l

t e xt ie l ook a l s l eefhoek ove r i g e m ate r i al e n

v e rkrijgbaar in diverse mat e r i a l e n o v e r i g e ma t e r ia l e n l eder

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma tex tiel

l o s s e u i t wa s b a r e h o e s

l os s e u i twas bar e h oe s

overige m a teria le n na tu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n b

n a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

com pl eet m eubel pr og r am m a dir e ct m e e n e m e n

d ir e c t me e n e me n

l os s e uitw a s ba re h oe s ver k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n

v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n

na tuurl ij k m a ter i aal , k an n oe s te n be vatte n goe de k wal i te i t

g o e d e kwa l i t e i t

direct m eenem en uit m u n te n de k wal i te i t

u i t mu n t e n d e kwa l i t e i t

s p e c i a l e d e t a il s

verkrij gba a r in di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

S A LO N TA F E L “ V I N O V O ” In grijs eiken met draaibare top van keramiek 80 x 80 cm op wielen

goede kw a l iteit ver k r i jg baar i n di ve r s e k l e u r e n

6 9 9 ,-

v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e kl e u r e n

uitm untende kw al i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n

v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

Jouw XXL Lounge stel je helemaal zelf samen! 7 5weken

s pecia l e deta il s 7 l eve r ti jd 5weken

ve r s te l baar

l e v e r t i jd

v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

al sr slee emf ate h oerki al e n k r irjg ne ndi ve verkrij gba a r inve dirve s ebaar k l e uirook in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrij 287gba cma r in d i ve r s e m atel er ide al re n

7 5weken

l evertij d

te x ti e l

verkrij gba a r in d i ve r s e m ate r i al e n ove r i g e m ate r i al e n

com pl e e t m e u be l pr og

l os s e u i twas bar e h oe s

n atu u r l i jk m ate r i aal ,

X X L E L E M E N T E N S O FA “ S E G M E N TO ” 1-Zits in stof vanaf

4 49,-

di r e ct m e e n e m e n

Totale opstelling bestaande uit 4 elementen (2,5-zits element met 1 arm, hoek large, 1-zits XL zonder arm en longchair) in stof vanaf

29 4 6 ,-

ve r k r i jg baar i n di v. af


LAAT JE INSPIREREN DOOR XOOON S TO E L “ N OX ”

_________________________ In 4 kleuren

99,-

79,c o l o u r s s p e a k l o u d e r

NEW c ollec t ion

we.

we.

S TO E L “ N OX ” In kunststof met stof Fantasy In 4 kleuren verkrijgbaar

9 9,-

79 ,-

Bekijk onze meubelen online op www.XOOON.c om

we. we.

always near you

Almere Amersfoort Amsterdam Assen Barendrecht Berkel en Rodenrijs Breda Buitenpost Cruquius Den Bosch Den Haag Den Helder Emmen Eindhoven (Son) Goes Gouda

we.

original designs

XOOON Almere (Woondome - Practica) Piet Klerkx XOOON Amsterdam (Woonmall Villa Arena) XOOON Assen by Kruit & Kramer XOOON Barendrecht De Berckelear Wonen en Slapen Hoogenboezem Breda Kapenga Wonen XOOON Cruquius Hoogenboezem Den Bosch Hoogenboezem Den Haag Fameus Wonen XOOON Emmen (Schippers Woonwereld) XOOON Eindhoven TMC Woonwenz XOOON Gouda

/ Vo l g o n s o o k o p S o c i a l Me d i a

love

for the planet

designed

quality guaranteed

in the Netherlands

Groningen XOOON Groningen by Kruit & Kramer Heemskerk Lubbers Wonen & Slapen Heerlen XOOON Heerlen Helmond Stijl & Co Hoogland (Amersfoort) XOOON Hoogland Huissen Jansen Totaal Wonen Hulst Morres Wonen Kampen XOOON Kampen Kolham Meubelhallen Kolham Leeuwarden Kapenga Wonen Meppel-Rogat Interieurwereld van de Belt Oldenzaal Woonboulevard Oldenzaal Poortvliet Woonboulevard Poortvliet Roermond Den Elzen Wonen & Slapen Rotterdam Hoogenboezem Rotterdam Ruurlo Meek’s Meubelen Modern

Sliedrecht Sneek Spijkenisse Tilburg Uden Utrecht Veenendaal Venlo Volendam Vriezenveen Waalwijk Wijchen Wolvega Zoeterwoude Zutphen Zwolle

Hartog Wonen XOOON Sneek Hoogenboezem Spijkenisse XOOON Tilburg Van Donzel Wooncenter Hartog Wonen Eijerkamp XOOON Venlo Carré Wonen & Slapen Löwik Wonen & Slapen Piet Klerkx Tilders meubelen HomeCenter Casba Wonen & Slapen Eijerkamp XOOON Zwolle (NEW)

bekijk onze folder ook in de app: Download de app

© XOOON | Folder 05_5-2018 | drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Acties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen. Prijzen geldig t/m 30-06-2018

XOOONLIVING

W W W. X O O O N .C O M

AlleFolders

XOOON Woonboulevard Oldenzaal | geldig t/m 30 juni  

XOOON is trendy, opvallend en eigenzinnig. De collectie wordt regelmatig vernieuwd en speelt in op de nieuwste trends en kleuren

XOOON Woonboulevard Oldenzaal | geldig t/m 30 juni  

XOOON is trendy, opvallend en eigenzinnig. De collectie wordt regelmatig vernieuwd en speelt in op de nieuwste trends en kleuren