Page 1

goe de kwaliteit

! PROFITEER NU TO T W E L

250,-

u itmu n te nde kw aliteit

D E S I G N

SA LE

sp ec iale details

KORTI NG

v erkrijgbaar in diverse kleuren

E OP DE MOOIST LEN! DESIGNMEUBE

v erkrijgbaar in diverse materia l e n

7 5weken

lev ertijd

v erkrijgbaar in diverse materia l e n

NU ÉXTRA X O O O N ’ s

SA LE S TO E L “G R AN T ”

_________________________ In kunstleder Tatra met stof Blues. Keuze uit 3 kleuren

14 9 ,-

129,-

B E T A A L B A A R

f a v o u r i t e s :

D E S I G N

9 9 9 ,-

899,-

9 9 9 ,-

899,-

159 ,-

139,S T O E L “ A M B R A” Met RVS frame. In 6 kleuren

159,- 139 ,-

UNIEKE ONT WERPEN

TA F E L “ P E R I G U ”

S O FA “ TA L I S M A N ”

210 x 10 0 c m 9 9 9 ,- 8 9 9 ,- | 25 0 x 10 5 c m 119 9 ,- 10 9 9 ,-

v a n a f 9 9 9 ,- 8 9 9 ,-

TO P K WA L I T E I T

A LT I J D B I J J O U I N D E B U U R T


D E S I G N

SA LE

SA LE D E S I G N S O FA “ TA L I S M A N ” _________________________ In stof vanaf

2099,-

1899,-

v e rs telbaar

ook als leefhoek

le der

D E S I G N S O FA “ TA L I S M A N ” 3-Zits met ottomane en verstelbare hoofdsteunen.

20 9 9,- 18 9 9 ,219 9,- 19 9 9 ,- (afgebeeld)

In stof vanaf

textiel

In stofgroep 2

c ompleet meubelprogramma onderdeel van een collectie

loss e uitwasbare hoes

999,-

899,-

n atuurlijk materiaal, kan n o e s t e n b e v a t t e n

30%

direct meenemen

KORTI NG

v e rkrijgbaar in div. afmeti n g e n

goede kwaliteit

u itmuntende kwaliteit

speciale details

DRESSOIR “DENMARK”

9 9 9,- 8 9 9,- (afgebeeld) 210 cm met LED-verlichting 119 9,- 10 9 9 ,v e rkrijgbaar in diverse kl e u r e n 240 cm 129 9,- 119 9 ,180 cm met LED-verlichting

v erkrijgbaar in diverse ma t e r i a l e n

L AM PE N S E R I E “ TO N Y ”

19 9,- 139 , 3 0 Hanglamp Ø 28 cm 79,- 55 , 3 0 Tafellamp 31 cm hoog 79,- 55 , 3 0

Hanglamp Ø 60 cm

In deze armaturen passen lampen van energieklassen A++ t/m E

ov erige materialen


verstelbaar

159,-

139,-

o o k a l s l e e fh o e k

leder

verstelb a a r

t e xt ie l

ook als l e e fh o e k o v e r i g e ma t e r ia l e n

leder

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma

textiel

799,-

699,-

l o s s e u i t wa s b a r e h o e s

overige ma t e r ia l e n n a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e va tten

S T O E L “J A X ” in stof Blues met lederlook Tatra. In 4 kleuren 159,- 139 ,-

compleet me u b e l p r o g r a mma d ir e c t me e n e me n

TA F E L “ D E N M A R K ” 160 x 100 79 9,- 6 9 9 ,190 x 100

losse uitwa s b a r e h o e s

8 9 9,- 79 9 ,- |

220 x 100

9 9 9,- 8 9 9 ,- |

250 x 100

10 9 9,- 9 9 9 ,-

v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n

natuurlijk ma t e r i a a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n g o e d e kwa l it e it

direct m e e n e me n u it mu n t e n d e kwa l it e it

collection

“ D E N M A R K ”

verkrijgb a a r i n d iv. a fme t in g e n s p e c ia l e d e t a i l s

goede kw a l i t e i t v e r kr ijg b a a r i n d iv e r s e kl e u r e n

uitmunte n d e kwa l it e it v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

speciale d e t a i l s 7 l e v e r t i jd 5weken

verstelbaar

fhtoeerki a l e n a aeruin verkrijgb a a r inv e d ri vkre irjg s eb kl roeondki vael sr slee ema in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verkrijgb 311 cm a a r in d i v e r s e ma t el er idael re n

7 5weken

levertijd

t e xt i e l

W W Wverkrijgb . X a aO O O N . C O M r in d i v e r s e ma t e r i a l e n

o v e r ig e ma t e r i a l e n

c o mp l e e t me u b e l p r o g r am m a

bestseller l o s s e u it wa s b a r e h o e s

n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , kan noes ten beva tten

d i r e c t me e n e me n

v e r kr i jg b a a r in d i v. a fm etingen

299,-

g o e d e kwa l i t e i t

u i t mu n t e n d e kwa l i t e i t

s p e c i a l e d e t a il s

FA U T E U I L “J A X ” Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties v29 9i ,e r kr jg b a a r in d i v e r s e kl euren Ook als eetkamerstoel

159,- 139 ,v e r kr ijg b a a r i n d iv e r s e m a teria l en

• Gemaakt van eikenhout • Metalen frame • Soft-close systeem • Niches voorzien van LED-verlichting


bestseller

verkrij gba a r in divers e kl euren in veel stofsoor ten en kleuren

7 5weken

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

l evertij d

D E S I G N

SA LE

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

al vanaf

449,-

FA U T E U I L “ G R AT Z ” Combineer voor- en achterzijde vanaf

4 49,-

1299,-

1199,-

499,-

449,-

D R E S S O I R “ G A R D A”

9 9 9,- 8 9 9 ,10 9 9 ,240 cm 129 9,- 119 9,- (afgebeeld) 180 cm

220 cm 119 9,-

119,-

99,-

1199,-

1099,TA F E L M E T X- F R A M E “ G A R D A” 190 x 100 cm

119 9,- 10 9 9,- |

220 x 100 cm

129 9,- 119 9 ,-

S TO E L “ M I TC H ” In kunstleder Moreno met zwart metalen frame. In 4 kleuren

119,- 9 9 ,-


di r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i t

k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n W W W . X O O O N . Cv e rO M s pe ci al e de tai l s

SA LE

g oe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve

u i tm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve

X L D E S I G N S O FA “ L I M A” _________________________

s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

4-Zits in stof vanaf

1099,-

999,-

ve r s te

a k r irjg ne ndi ve ve r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook ve r s te l baar

in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten ve r k r256 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re

ook al s l e e f h oe k

7 5weken

l e ve r ti jd

te x ti e l e de r

ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e ove r i g v e r s te l baar te x ti e l

com pl o ok al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e n

l ede r

l os s e com pl e e t m e u be l pr o

te x ti e l

n atu u l os s e u i twas bar e h oe

o ve r i g e m ate r i al e n di r e ct n atu u r l i jk m ate r i aal

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

ve r k r di r e ct m e e n e m e n

l o s s e u i twas bar e h oe s

g oe de ve r k r i jg baar i n di v. a

tmnu natu u r l i jk m ate r i aal , k an n oeusi te g oe de k wal i te i t

d i r e ct m e e n e m e n s pe ci a u i tm u n te n de k wal i te

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g ve e nr k r i s pe ci al e de tai l s

4 -Z I T S X L S O FA “ L I M A” In stof vanaf

10 9 9,- 9 9 9 ,- |

In stofgroep 2

1149 ,- 10 4 9 ,-

ve r k r goe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r

(afgebeeld)

S A LO N TA F E L “ G A R D A” 60 x 120 cm. In Kikarhout met metalen poten 49 9 ,- 4 4 9 ,-

7 ui tm u n te n de k wal i te i t5l e ve r weken ve r k r i jg baar i n di ve

spe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

ve r k r ve r s te

al k r irjg ne ndi ve v e r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook

in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten v e r k r274 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re n

7 5weken

le ve r ti jd

te x ti e

v e r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n ove r i g

com pl e

l os s e u

1897,-

D E S I G N H O E K S O FA “ L I M A”

18 97,- 16 97 2397,- 2197,- (afgebeeld)

1697,-

n atu u r

di r e ct

Bestaande uit 3 elementen. In stof vanaf In microleder Corsica (stofgroep 15)

ve r k r i

g oe de


verkrij gba a r in divers e kl euren

W W W. X O O O N . C O M

in veel stof- en ledersoor ten verkrij gba a r in divers e m a teria l en

7 5weken

l evertij d

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

649,-

549,OP = OP

BAR S TO E L “C E LI N E ” Met RVS frame. 180º draaibaar voor gemakkelijke op- en afstap. Kies zelf je favoriete bekleding en bies. In stof vanaf

19 9 ,-

179,-

159,-

vers tel ba a r

ook a l s l eefhoek

l eder

B A R S T O E L “A I D E N ” Keuze uit 3 kleuren. 180º draaibaar voor gemakkelijke op- en afstap. Met matzwart gelakt designframe

tex tiel

179,- 159 ,-

overige m a teria l en

FA U T E U I L “ Z A N E ”

com pl eet m eubel progra m m a

1299,-

In stof Kibo en Fantasy, keuze uit 2 kleuren. Met matzwart gelakt designframe

29 9 ,-

onderdeel van een collectie

l os s e uitw a s ba re hoes

1199,-

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

direct m eenem en

verkrij gba a r in div. a fm etingen

goede kw a l iteit

uitm untende kw a l iteit

s pecia l e deta il s

D R E S S E T T E “ FA N E U R ”

In naturel eikenhout met soft-close deuren. Inclusief LED verlichting verkrij gba divers kl E euren DaEr SinI G N S Te O L N O X in 4 kleuren

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

129 9,- 119 9 ,-

9 9,- 79 ,-


D E S I G N

SA LE SA LE BAR S TO E L “ SCO U T ” _________________________ Keuze uit 3 kleuren

189,-

VERDRAAID HANDIG:

169,-

Alle barstoelen die je bij ons koopt zijn uitgerust met een luxe draaisysteem. Dit zorgt ervoor dat

B A R S T O E L “ S C O U T ” Keuze uit 3 kleuren. 180º draaibaar voor gemakkelijke op- en afstap. Met RVS frame. 18 9,-

16 9 ,-

B A R TA F E L “ V I S I O N ” 130 x 90 cm, 92 cm hoog. Blad in massief

In deze armaturen passen lampen van energieklassen A++ t/m E

Seesham hout met boomstameffect en metalen frame.

6 49,- 5 49,- O P = O P

je gemakkelijk op- en afstapt. Handig en bovendien scheelt het overbodig schuiven met de stoel!

169,-

149,-

30% KORTI NG

L A M P E N S E R I E “ FA N ” Tafellamp 62 cm hoog Vloerlamp 173 cm hoog

139,- 97, 3 0 279,- 19 5 , 3 0

BA R S TO E L “ DAV Y ” In kunstleder Tatra met frame in zwart metaal of RVS, 180º draaibaar voor gemakkelijke op- en afstap. In 3 kleuren

169,- 14 9 ,-


SA LE S T O E L “A M B R A”

_________________________ In 6 kleuren

159,-

139,-

1099,-

999,S T O E L “ A M B R A” Met RVS designframe In lederlook Tatra in 6 kleuren

159,- 139 ,-

collection

999,-

“ C O L O M B O”

899,-

1099,-

999,M A S S I E F !

KI K A R H O U T

E I KE N H O U T

Ø 13 0 C M

Tafel ser ie “C OLOM B O”

Ø 15 0 C M

TA F E L “ C O LO M B O ” Blad in massief eiken of kikarhout. Rond Ø 130 cm Rond Ø 150 cm

10 9 9,- 9 9 9,- |

9 9 9,- 8 9 9 ,10 9 9 ,- 9 9 9 ,-

Ovaal 200 x 120 cm

Onze ronde tafel “COLOMBO” is superpraktisch omdat je hieraan –met minimale ruimte-inname– een groot aantal zitplekken creëert. Hou je van anders? Hij is er ook met een eigenwijs ovalen blad. In massief eiken of kikarhout.


bestseller D E S I G N

149,-

D E S I G N S TO E L “OT I S”

SA LE

Combinatie van 2 stofsoorten met zwart metalen draadframe. In 4 kleurencombinaties 14 9 ,Optioneel: set armsteunen 4 0 ,-

199,-

179,-

99,-

79,-

AR M S TO E L “ K AN E ”

S TO E L “ N OX ”

In stof Kibo. Keuze uit 3 kleuren.

In kunststof met stof Fantasy.

Met matzwart gelakt designframe

19 9,- 179 ,-

In 4 kleuren verkrijgbaar

9 9,- 79 ,-

149,-

129,-

179,-

159,D E S I G N S TO E L “G R AN T ”

D E S I G N S T O E L “A I D E N ”

In lederlook Tatra met accenten in stof Blues. Met zwart metalen draadframe.

In stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra. In 3 kleuren.

In 3 kleuren

149,- 129 ,4 49,-

Ook verkrijgbaar als bank

Handgreep en frame in zwart gelakt metaal

179,- 159 ,-


SA LE ve r s te l baar

X X L LO U N G E “ U R B A N ” _________________________ In stof vanaf

ook al s l e e f h oe k

2697,-

2497,-

l e de r

ver s te l baar

te x ti e l

ook al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e n

l ed e r

tex ti e l

com pl e e t m e u be l pr og r

l os s e u i twas bar e h oe s

over i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aal , k

compl e e t m e u be l pr og r am m a di r e ct m e e n e m e n

l os s e u i twas bar e h oe s

ve r k r i jg baar i n di v. af m

na tu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n be g oe de k wal i te i t

dire ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i te i t

ver k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

goe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e

uitm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e

s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

S O FA “ PA X O S ” Met designpoot. In stof vanaf 249 9,Met designpoot. In stofgroep 2

2249,259 9,- 2349,- (afgebeeld)

2499,-

2249,-

ve r s te l b

al sr sle k r irjg ne ndi ve verk r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten verk r329 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re n

7 5weken

l eve r ti jd

te x ti e l

verk r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n ove r i g e

com pl e e

l os s e u i t

n atu u r l i j

di r e ct m

ve r k r i jg b


d ir e c t me e n e me n

Stel zelf samen lo s s e u it wa s b a r e h o e s

Kies uit vele elementen je favoriete opstellin g

v e r kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n

in

3

simpele stappen na t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n g o e d e kwa l it e it

di r e c t me e n e me n u it mu n t e n d e kwa l it e it

Kie s uit 10 01 stof- en ledersoorten en kleuren

ver kr ijg b a a r i n d iv. a fme t in g e n s p e c ia l e d e t a i l s

go e d e kwa l it e it v e r kr ijg b a a r i n d iv e r s e kl e u r e n ve r s te l baar

ui t mu n t e n d e kwa l i t e i t v e r kr i jg b a a r in d i v e r s e ma t e r i al en

sp e c i a l e d e t a il s 7 l e v e r t i jd 5weken

ook al s l e e f h oe k verstelbaar

l e de r fhtoeerki al en a aeruin ver kr i jg b a a r inv e d ri vkre irjg s eb kl roeondki vael sr slee ema in vele in veel opstellingen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten v e r kr345 cm ijg b a a r i n d iv e r s e ma t el er ia d el re n

B r e i d j e ( X X L ) l o u n g ve e r s teul ibaar t met unieke opties:

te x ti e l

ook al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e n 7 5weken

l e v e r t ijd

t e xt ie l

Opties

v e r kr ijg b a a r i n d iv e r s e ma t e r ia l e n o v e r i g e ma t e r ia l en

l e de r

te x ti e l c o mp l e e t me u b e l progra m m a

com pl e e t m e u be l pr

l os s e u i twas bar e h o

ove r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aa

l o s s e u i t wa s b a r e hoes

com pl e e t m e u be l pr og r am m a

X X L U I T S C H U I F B A A R L O U N G E - G E D E E LT E (+2 0 0 ,-)

di r e ct m e e n e m e n

n a t u u r l ijk ma t e r i a a l , ka n noes ten beva tten l os s e u i twas bar e h oe s

ve r k r i jg baar i n di v. d ir e c t me e n e me n n atu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te g oe de k wal i te i t

v e r kr ijg b a a r i n div. a fm etingen

di r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i t

g o e d e kwa l it e it

X X L O P B E R G V A K I N O T T O M A N E E N / O F L O N G C H A I R (+10 0 ,- / E L E M E N T )

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

u it mu n t e n d e kwal iteit

X X L LO U N G E “ U R B A N ”

2697,- 2497,- s p e c ia l e 28 47,- 26 47,- (afgebeeld)

In stof vanaf In stofgroep 2

g oe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di v

details

u i tm u n te n de k wal i te i t

r iE jgNbaar P O C K E T V E R I N G (+10 0 ,- / Eve L rEkM T ) i n di v

KEUZE U I T 2 POT E N v e r kr ijg b a a r i n divers e kl euren

s pe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

v e r kr i jg b a a r in divers e m a teria l en

ve r s t

k r irjg ne ndi va ve r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook 7 5weken

l e v e r t i jd

in vele in veel elementen stof- en breedte leverbaar ledersoor ten ve r k r196 cm i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re

D E S I G N

SA LE

v e r kr i jg b a a r in divers e m a teria l en

7 5weken

l e ve r ti jd

899,-

te x ti

799,-

ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e ove r i

com p

l os s e

n atu

S O FA “A L M A D A” Zoals afgebeeld in stofgroep 1 met verstelbare hoofdsteunen. Optie: uitschuifzittingen 2,5-Zits 196 cm

8 9 9,- 79 9 ,- | 3-Zits 226 cm 9 9 9,- 8 9 9 ,10 9 9,- 9 9 9 ,-

3,5-Zits 241 cm

10 0 ,-

di r e c

ve r k r


D E S I G N

SA LE

ve r s te l baar

ook al s l e e f h oe k

SA LE

l e de r

v eE r s te M U LT I F U N C T I O N L El baar S O FA “A R H U S ”

te x ti e l

_________________________

o ok al s l e e f h oe k ove r i g e m ate r i al e n

In stofgroep 1 inclusief opbergvak en uitschuifbaar loungegedeelte

1499,-

l ede r

1349,-

te x ti e l

com pl e e t m e u be l pr o

l os s e u i twas bar e h oe

o ve r i g e m ate r i al e n n atu u r l i jk m ate r i aal

com pl e e t m e u be l pr og r am m a di r e ct m e e n e m e n

l o s s e u i twas bar e h oe s

ve r k r i jg baar i n di v. a

natu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n g oe de k wal i te i t

d i r e ct m e e n e m e n u i tm u n te n de k wal i te

ve r k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

goe de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r

X X L O P B E R GVAK

UITSCHUIFBAAR

IN ZITTING

L O U N G E G E D E E LT E

ui tm u n te n de k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve

spe ci al e de tai l s 7 l e ve r ti jd 5weken

we.

we. O P T I E +10 0 ,-

inclusief!

al k r irjg ne ndi ve v e r k r i jg baar i nve dirve s ebaar k l e uirook in vele kleuren en stoffen

O P T I E +10 0 ,-

inclusief!

Bek ijk on z e m e u bele n on lin e op w w w. XOOON.com

we. we.

we.

ve r s te

7 5weken

breedte

in meerdere opstellingen

leverbaar cm v e r k r281 i jg baar i n di ve r s e m atel er ide al re n

le ve r ti jd

te x ti e

/ Vo l g o n s o o k o p S o c i a l Me d i a

v e r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n ove r i g

com pl e

always near you

original designs

love

for the planet

designed in the Netherlands

quality

l os s e u

guaranteed

n atu u r

di r e ct

ve r k r i

g oe de

u i tm u n bekijk onze folder ook in de app: Download de app

s pe ci a

© XOOON | Folder 06-2018 | drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Acties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen. Prijzen geldig t/m 02-09-2018

XOOONLIVING

W W W. X O O O N .C O M

AlleFolders

ve r k r i j

Xooon magazine - juli 2018  
Xooon magazine - juli 2018