Page 1

ประวัตคิวามเป็ นมาของ ไทรอัมพ์ อนิเตอร์ เนช่ ันแนล 123 ปี แห่ งการสร้ างสรรค์ ชุดชัน้ในส่ ูโลกแฟช่ ัน 1886 Johann Gottfried Spiesshofer ช่างตดัเย็บเครื่ อ งรั ดลำา ตวัผ้หู ญิ ง (ชดุชนั้ในสตรี ในสมยั ก่อ น) และ Michael Braun นกั ธรุกิจพอ่ค้ า ทงั้สองเป็ นชาวเยอรมนั ได้ ร่วมกนัจดัตงั้บริ ษัท Spiesshofer & Braun ผลิตเครื่ องรัดลำาตวัผ้หูญิง ในตอนเริ่ มต้ น ธรุกิจทางบริ ษัทมีเพียงเครื่ องเย็บผ้ า 6 เครื่ อง กบัพนกังานเพียง 6 คนเท่านนั้ โดยโรงงานในยคุเริ่ มแรกนนั้ Spiesshofer & Braun ได้ ใช้ โรงนาในเมือง Heubach ทางตอนใต้ ของประเทศเยอรมนันีเป็ นโรงงาน แตภ่ายใน 2-3 ปี ตอ่มา บริ ษัทสามารถ ขยายกิจการจนกระทงั่มีพนกังานมากกว่า 150 คน

ยคุ “Belle Époque”...ยคุที ผู่ห้ญิ งอยากมี ลกุส์แบบสตรี สูงศกัดิ์ ในช่วงสมยัของอาณาจกัรเยอรมนั ชดุชนั้ในสตรี ถกูออกแบบให้ มีการเน้ นช่วงหน้ าอกและสะโพกอยา่งชดัเจน โดยใช้ วิธีการ ดงึรัดชดุชนั้ในให้ เข้ ารูปร่างของสตรี ผ้สูวมใส่ ซงึ่ถือเป็ นแบบฉบบัของสตรี ผ้สูงูศกัดิ์ในสมยัก่อนนิยมใสก่นั และผ้หูญิงทกุคนก็ ล้ วนต้ องการให้ ตนดเูหมือนผ้หูญิงในสงัคมชนั้สงู 1902 Spiesshofer และ Braun ได้ เลง็เห็นถึงความจำาเป็ นในการสร้ างตราสินค้ า (Brand) ที่สามารถสร้ างการจดจำาสำาหรับลกูค้ า ดงันนั้ ด้ วยแรงบนัดาลใจจาก Paris Arc de Triomphe “Triumph” จงึกลายมาเป็ นแบรนด์ เนมใหมข่องบริ ษัท และทำา ให้ บริ ษัทสามารถก้ าวเข้ าสตู่ำาแหน่งผ้นูำาทางด้ านการผลิตชดุชนั้ในสตรีในยโุรปในเวลาอนัรวดเร็ ว

“The Golden Twenties” ...เทรนด์ชนั้ในแบบฉบบัสาวผูด้ีชาวกรุง เป็ นชนั้ในที่ถกูออกแบบให้ เหมือนสเตย์รัดทรงที่เบาสบาย ซงึ่ถือเป็ นความสำาเร็ จในยคุเริ่ มต้ นของบรา โดยไทรอมัพ์ประสบ ความสำาเร็ จอยา่งมากในการตดัเย็บบราที่มีตะเข็บเหลือน้ อยมาก ทำาให้ โลกของแฟชนั่กลายเป็ นสิ่งที่ทกุคนสามารถครอบ ครองได้ และเข้ าถึงความเป็ นธรรมชาติมากยิ่งขนึ้


1933 ไทรอมัพ์ได้ ก่อตงั้สาขาในตา่งประเทศเป็ นครัง้แรกที่ยา่น Zurzach ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยในปี 1936 ที่มีการจดัการ แขง่ขนักีฬาโอลิมปิ ก เป็ นปี เดียวกนักบัที่บริ ษัทได้ เฉลิมฉลองความสำาเร็ จอนัน่าภาคภมูิใจที่ดำาเนินธรุกิจมาครบรอบ 50 ปี อยา่งไรก็ตาม สงครามโลกครัง้ที่สองในปี 1939 ทำาให้ การผลิตของบริ ษัทได้ หยดุชะงกัลงไป

เทรนด์ของความสง่าหรู หรา... การกลบัสู่ความเป็ นรู ปแบบและธรรมเนียม ยคุนีถ้ือเป็ นช่วงสิน้สดุของแฟชนั่ที่ ดแูข็งเหมือนผ้ชูาย โดยหลงัจากภาวะเศรษฐกิจทวั่โลกตกตา่ำในปี 1929 มมุมองและ รสนิยมของแฟชนั่ก็ได้ เปลี่ยนแปลงไป ปรั บเปลี่ยนจากรู ปลกัษณ์ ที่โก้ แบบสาวชาวกรุ ง มาเป็ นรู ปแบบของความสวยสง่า อยา่งหรูหรา โดยไทรอมัพ์ได้ ออกผลิตภณ ั ฑ์เป็ นเสือ้ยกทรงรัดรู ปสตรี เป็ นครัง้แรกที่ไมม่ีตะขอรัด และมีนวตักรรมด้ านแฟชนั่ ใหม่ เช่น ยกทรงตะขอด้ านหน้ าที่สามารถปรับและรัดได้ อยา่งรวดเร็ ว 1948 การเริ่ มต้ นครัง้ใหมเ่กิดขนึ้เมื่อการผลิตได้ คืนสสู่ภาพปกติอีกครัง้ ไทรอมัพ์ได้ พฒ ั นาผลิตภณ ั ฑ์ออกสตู่ลาดอยา่งไมห่ยดุนิ่ง โดยในปี 1953 ได้ เริ่ มธรุกิจการค้ าภายใต้ ชื่อว่า “Triumph International” และตงั้แตป่ี 1954 – 1959 ไทรอมัพ์ได้ ขยายตลาด ไปยงัทวั่ยโุรป โดยได้ เปิ ดสาขาใหมๆ่ ที่ เบลเยี่ ยม องั กฤษ สวี เ ดน อิ ตาลี ฟิ นแลนด์ นอร์ เ วย์ เดนมาร์ ก ออสเตรี ย และ เนเธอร์ แลนด์

ช่วงปี แห่งความมหศัจรรย์ ทางเศรษฐกิ จ... ทศวรรษที ่ 50 ที ล่งตวั มมุมองใหม่ (New Look) เป็ นการเน้ นผลิตภณ ั ฑ์ที่แสดงออกถึงความเป็ นหญิง เสตย์รัดทรงเป็ นสินค้ าสร้ างชื่อครัง้ใหมใ่ห้ แก่ ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล และทำาให้ กลายเป็ นผ้นูำาตลาดในขณะนนั้ และในปี 1954 ไทรอมัพ์ได้ แนะนำาผลิตภณ ั ฑ์บราใหม่ แบบตะขอซงึ่ ผลิ ต โดยการใช้ ด้า ยขงึ ตงึ ตอ่ มาในปี 1956 เป็ นปี เริ่ มต้ น ของการร่ ว มมื อ ทางธรุกิ จ ที่ ย าวนานกบั Heinz Oestergaard ช่างตดัเย็บผ้โูดง่ดงัของประเทศเยอรมนั และตอ่มา ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล ได้ จดัการแสดงแฟชนั่โชว์เป็ น ครัง้แรก โดยนางแบบที่เดินแบบในครัง้นนั้ไมไ่ด้ สวมใสผ่้าแนบเนือ้เพื่อปิ ดบงัแตอ่ยา่งใด และในปี 1959 Berlin Hilton ก็ได้ มาเป็ นสถานที่แสดงแฟชนั่โชว์ชดุชนั้ในที่ใหญ่ที่สดุในขณะนนั้


1960 ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล ได้ ขยายตลาดเข้ าสทู่วีปเอเซีย โดยเปิ ดสาขาใหมท่่ามกลางคแู่ขง่มากมายในตอนนนั้ ที่ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้ หวนั ไทย จีน และอินเดีย ในตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษตอ่มา โดยช่วงปี 1960s’ ไทรอมัพ์ได้ กลายมาเป็ น หนงึ่ในสามของผ้นูำา ด้ านการผลิตชดุชนั้ในสตรี ในญี่ ป่นุ สว่นธรุกิจในยโุรปธรุกิจก็ได้ ขยายเข้ าสู่ สเปน กรี ซ ฝรั่ งเศส และ โปรตเุกส จนกระทงั่ปี 1965 ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล ได้ จำาหน่ายชดุชนั้ในสตรี ถึง 92 ประเทศทวั่โลก

1960’s ที ไ่ม่คงที .่ ..พฒ ั นาการอนัก่อใหเ้กิ ดการเปลี ย่นแปลง ในปี 1959 มีการคิดค้ น Lycra ซงึ่เป็ นใยผ้ าที่ยืดหยนุ่มาใช้ และนำามาสกู่ารเปลี่ยนแปลงแฟชนั่ชดุชนั้ในที่สวมใสส่บาย ด้ วย เนื อ้ ผ้ า ที่ เ บา และง่ า ยตอ่ การซกั และสวมใส ่ ตอ่ มาในปี 1966 ไทรอมัพ์ ไ ด้ อ อกผลิ ต ภณ ั ฑ์ ใ หม ่ “Doreen” ซงึ่ ผลิ ต จาก Polyamide ที่มีความยืดหยนุ่ถึง 15% และในปี 1967 ไทรอมัพ์เป็ นเจ้ าแรกในตลาดที่ใช้ เทคนิครู ปทรงถ้ วยเพื่อเข้ ามาแทนที่ เทคนิคตะเข็บผ้ า และก้ าวตอ่มาในปี 1962 ไทรอมัพ์ ได้ นำา บิกินี่และชดุว่ายน้ำ า ออกสตู่ลาด เช่นเดียวกบัการโฆษณาที่ มี ทิศทางใหมต่รงไปยงัสาวที่มีความมนั่ใจ 1977 หลายโรงงานในออสเตรี ย เยอรมนันี และ ฮ่องกง ทำาให้ ชื่อเสียงของไทรอมัพ์กลายมาเป็ นบริ ษัทด้ านแฟชนั่ที่โดดเดน่ทาง ด้ านทนัสมยั และทงั้ 3 ประเทศกลายมาเป็ นศนูย์รวมข้ อมลูขา่วสารสำาหรับช่างเทคนิคด้ านสิ่งทอและผ้เูชี่ยวชาญด้ านเสือ้ผ้ า จากทวั่ทกุมมุโลก และในปี 1972 ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนลก็ได้ เข้ าสตู่ลาดบราซิล ออสเตรเลีย และแอฟริ กา

1960’s ที ด่ดุนั...ความเบาสบายแบบใหม่ Triumph 70 Fashion Show อนัน่าหลงใหลและเป็ นการแสดงแฟชนั่โชว์ที่ใหญ่ที่สดุที่เคยมีมาในขณะนนั้ และได้ จดัแสดงไป ทวั่ทงั้ยโุรปและเอเซีย การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเกิดขนึ้อยา่งตอ่เนื่อง จากความงามละมนุแบบดอกไม้ สสู่ไตล์กระโปรงสนั้ (Miniskirt) และอีกครั ง้กบัความเป็ นผ้นูำา ตลาด ไทรอมัพ์ ได้ พฒ ั นาขนั้สดุยอดของเนือ้ผ้ าที่บางเบาด้ วยการใช้ Lycra และ ไนลอน และในสิ น้ ทศวรรษที่ 70 แบรนด์ Sloggi ของไทรอมัพ์ ก็ ไ ด้ เ ปิ ดตวั การปฎิ ว ตัิ ค รั ง้ ใหมข่ องผ้ า คอตตอน ซงึ่ เป็ น นวตักรรมการของเส้ นใยผ้ า ที่ทำาให้ บรามีความน่มุ โอบรัดรู ปร่ าง และไมเ่หี่ยวยน่ และในขณะนนั้กลมุ่คนสาวและมีอิสระ


ทางเพศกลายมาเป็ นแนวคิดสำาคญ ั ของการโฆษณาที่เน้ น ความสวยงาม เรื่ องเกี่ยวกบัทางเพศและความร้ ูสกึถกูนำามาพดูถึง จนมีการปลอ่ยโฆษณาบราที่โปร่งใสสามารถมองทะลผุ่านได้ ภายใต้ สโลแกนที่ว่า “แล้ วไง – ร่างกายก็คือแฟชนั่นะ” 1986 ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล จดัเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี โดยในปี ที่มีอายคุรบ 100 ปี นี ้ ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนลมี พนกังานทวั่โลกกว่า 19,000 คน มียอดขายมากกว่า 996 ล้ านฟรั ง นอกจากนี ท้างบริ ษัทได้ เข้ าซือ้กิ จการอนัเดอร์ แวร์ สำาหรับผ้ชูาย ออม “HOM” ของประเทศฝรั่งเศส และในปี 1988 ธรุกิจแฟรนไชส์ของบริ ษัทก็สามารถขยายเข้ าสปู่ระเทศอรุุก วยัและประเทศเยอรมนัตะวนัออก ตอ่มาในปี 1989 บริ ษัทก็ได้ ขยายเข้ าสู่ ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้

การกลบัมาของเอว.. รดัรู ปและความเปลื อยเปล่าของร่ างกาย ความนิ ย มในการเต้ น แอโรบิ ก ทวั่โลกขณะนนั้ ทำา ให้ ผ้หู ญิ ง ที่ ชื่น ชอบในการออกกำา ลงั กายต้ อ งมองหาบราแบบพิ เ ศษ ซงึ่ไทรอมัพ์ก็ได้ นำาเสนอในสิ่งที่พวกเขามองหา ด้ วยแบบชดุชนั้ในที่มีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสงู ทำาให้ สวมใส่ สบาย แตม่มุมองและรสนิยมในยคุนีไ้มส่ามารถสรุ ปได้ เนื่องจากแฟชนั่เทรนด์ในแตล่ะแบบขณะนนั้มีความแตกตา่งหลาก หลาย ดีไซน์เนอร์ หลายคนจงึได้ ออกแบบบราในลกัษณะที่เป็ นแฟชนั่แบบเครื่ องแตง่กายภายนอก ซงึ่สามารถสวมใสอ่ยา่ง มนั่ใจโดยมีเพียงร่างกาย ชดุชนั้ใน และเสือ้คลมุเท่านนั้ และเพียงมีรูปร่างที่หรู หรา บวกกบัผ้ าคาดอก ชนั้ใน และกางเกงชนั้ ใน ก็ได้ กลบัมาเป็ นความสนใจอีกครัง้ และไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนลก็มีความเข้ าใจถึงความต้ องการนนั้และสร้ างฝั นเหลา่ นนั้ให้ กลายเป็ นจริ ง 1990 หลงัจากเข้ าซือ้บริ ษัทชดุชนั้ในสตรี ยี่ห้อวาลิเซีย “Valisere” ในปี 1990 ไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล ก็ได้ ขยายขอบเขตความ หลากหลายของผลิตภณ ั ฑ์บริ ษัท โดยในช่วงปี 1990 ไทรอมัพ์ได้ ขยายธรุกิจอยา่งตอ่เนื่องไปยงั ยโุรปตะวนัออก และ เอเซีย ด้ วยโรงงานใหมใ่นประเทศไทย จีน และอินเดีย จนกระทงั่บริ ษัทมีจำานวนพนกังานกว่า 35,000 คน

ทศวรรษแห่งความรู้สึกดี... การหวนคืนส่ธู รรมชาติ ช่ ว งทศวรรษ 90’s ผ้บู ริ โ ภคพากนั โหยหาคื น สธู่ รรมชาติ อี ก ครั ง้ ไทรอมั พ์ อิ น เตอร์ เ นชนั่ แนล ได้ ล ดการใช้ ส ารเคมี ใ น กระบวนการผลิต โดยในปั จจบุนัได้ ใช้ ใยฝ้ายออแกนิกและตะขอไร้ สารนิกเกิล ในประเทศเยอรมนั ซปุเปอร์ โมเดล นาโอมิ แคมป์เบลได้ เป็ นแบบบนโปสเตอร์ ขนาดสามเมตร กบัข้ อความที่ว่า “สำาหรับร่ างกาย ... สำาหรับความร้ ูสกึตา่งๆ” และในปี


1998 ไทรอมัพ์ได้ ออกผลิตภณ ั ฑ์นวตักรรมใหม่ “Simply Soft” ไปทวั่โลก ซงึ่เป็ นบราที่ปราศจากตะเข็บผ้ า ซงึ่ความร้ อนใน ร่างกายของผ้สูวมใสจ่ะทำาให้ วสัดชุดุชนั้ในปรับเข้ ารูปร่างของตวัผ้สูวมใส่ วิสัยทศัน์ สู่อนาคต 2008

โลโก้ ใหมอ่นัทนัสมยัของไทรอมัพ์เป็ นมากกว่าใจกลางของความสมบรูณ์แบบขององค์กร เพราะไทรอมัพ์ได้ เข้ าถึงลกูค้ าและ ความปรารถนาของพวกเขาอยา่งแท้ จริ ง แคมเปญโฆษณาปั จจบุนัของไทรอมัพ์ที่เป็ นผลงานการถ่ายภาพของชาวสวีเดน ชื่อว่า Peter Gehrke ได้ ถ่ายทอดถึงความมนั่ใจของผ้หูญิงแบบไทรอมัพ์ด้วยความเป็ นธรรมชาติและชีวิตความเป็ นจริ งของ พวกเธอ ไทรอมัพ์ ไมเ่พี ยงนำา พาแรงบนัดาลใจในดีไซน์ ผลิตภณ ั ฑ์ ของบริ ษัทเท่านนั้ แตย่งัได้ สร้ างสรรค์ โอกาสให้ แก่นกั ออกแบบรุ่ นใหมๆ่ จากทวั่ โลก ที่ เปี่ ยมไปด้ ว ยความหวงัในการสร้ างชื่ อ เสี ย งให้ ก บั ตวั เองในโลกแห่ ง แฟชนั่ “Triumph Inspiration Award” กิ จกรรมนี ย้งัเป็ นการสื่อสารระหว่างไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล และลกูค้ าคนรุ่ นใหมท่ี่เปี่ ยมพลงั สร้ างสรรค์ นอกจากนี ้ การเชื่องโยงสมัพนัธภาพทางอารมณ์ระหว่างแบรนด์ผ่านร้ านไทรอมัพ์ ไมไ่ด้ เป็ นเพียงสถานที่ใช้ วาง ผลิตภณ ั ฑ์เท่านนั้ แตม่ากไปกว่านนั้ คือ เป็ นที่ๆ ช่วยการสง่เสริ มการติดตอ่สมัพนัธ์อยา่งใกล้ ชิดกบัลกูค้ าของบริ ษัทด้ วย นโยบายป้องกัน และ ความรั บผิดชอบต่ อสภาพแวดล้ อม (Environmental Protection and responsibility) ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทระดบัโลก ไทรอมัพ์ได้ แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้ อม ด้ วยการนำา เอา มาตรฐานป้องกนัสิ่งแวดล้ อมมาเป็ นสว่นสำาคญ ั ของการคิดค้ นนวตักรรมสินค้ าและกระบวนการผลิตของบริ ษัท ไทรอมัพ์ ดำาเนินทดสอบและประเมินผลระบบการป้องกนัสภาพแวดล้ อมที่นำามาใช้ อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงนำาเอาเทคโนโลยีใหมๆ่ ที่ได้ คิดค้ นขนึ้เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมมาใช้ งานอยา่งรวดเร็ ว แผนงานจำา นวนมากรวบรวมเอาการศกึษาค้ นคว้ าเกี่ยวกบั สภาพแวดล้ อมเช่นเดียวกบัการแยกของเสียและการนำา มาใช้ ใหม่ (Recycling) รวมถึงลดการใช้ วสัดสุำา หรั บหี บห่อด้ วย นอกจากนี ไ้ทรอมัพ์ ยงัคำา นงึการลดใช้ พลงังานในทกุๆ ที่ทวั่โลกของไทรอมัพ์ อินเตอร์ เนชนั่แนล เพื่ อลดการปลอ่ยก๊ าซ คาร์ บอนไดออกไซด์ออกสอู่ากาศ ทงั้นีเ้มื่อต้ นปี 2003 ไทรอมัพ์ได้ รับรางวลั German B.A.U.M Environmental Award ซงึ่ เป็ นรางวลัสำาหรับบริ ษัทที่ได้ มีการดำาเนินงานที่คำานงึถึงสภาพแวดล้ อมและค้มุครองผ้บูริ โภคอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีไ้ทรอมัพ์ได้ พฒ ั นาผลิตภณ ั ฑ์ที่เป็ นมิตรตอ่สิ่งแวดล้ อมสำาหรับคอลเลกชนั่ใหมๆ่ โดยในปี 2008 ไทรอมัพ์ ได้ ใช้ วสัดใุนการผลิตที่สามารถยอ่ยสลายได้ และไมส่ง่ผลตอ่สภาพแวดล้ อม (Biodegradable Elastane) และในสว่นของ แบรนด์ Sloggi นนั้ มีการใช้ เส้ นใยผ้ าคอตตอนออแกนิคที่ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ว่าไมร่ะคายเคืองตอ่ผิวผ้ใูช้ และ ปลอดภยัสำาหรับสิ่งแวดล้ อม ทงั้นีเ้พื่อคณ ุ ภาพชีวิตที่ดีของลกูค้ าไทรอมัพ์


ตราสินค้ าของบริษัท ไทรอัมพ์ อนิเตอร์ เนช่ ันแนล ในประเทศไทย Triumph แบรนด์หลกัของบริ ษัทจำาหน่ายชดุชนั้ในและชดุว่ายน้ำ าสำาหรับผ้หูญิง Sloggi ชดุชนั้ในที่เน้ นแฟชนั่สำาหรับสาววยัรุ่นและสาวทำางานที่อยใู่นช่วงเริ่ มแรก Valisere ชดุชนั้ในสำาหรับลกูค้ าระดบัไฮเอนด์ และนิยมบราที่มีความหรูหรา HOM ชดุชนั้ในสำาหรับผ้ชูาย AMO ชดุชนั้ในสำาหรับตลาด Mass Market

Triumph International_History  
Triumph International_History  

Triumph International_History