De schaapskooi november 2013

Page 1

NOVEMBER 201327e jaargang nr. 4

November 2013

TENNISCOMPLEX “DE SCHAAPSKOOI” Schapendijkje 6 1782 TG Den Helder Tel. 0223-613077

NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD VAN

CORRESPONDENTIE-ADRES: Postbus 50 1780 AB Den Helder Giro: 4473641 ABN/AMRO: 58.75.40.465

Telf. Voorzitter: Peter Wezelman

613281

Kegelbaan/Boekingen: Kegelhuis "Alle Negen"

Secretaris: Mieke Timmerman

633202

Boeking via e-mail: info@topspin-mbsv.nl

2e Secretaris: Wijna Dubbelaar

643437

Penningmeester: Edwin de Wit

621156

Commissaris recreatietennis: Anita Schenk

634105

612003

Tennislessen: Tennisschool Joy Joep Maduro e-mail:

06-51080692 info@tennisschooljoy.nl

Website:

www.tennisschooljoy.nl

Redactiecommissie: Voorzitter technische comm: Vacature Competitieleider: Richard Kooijman Commissaris jeugd: Anita Vermeulen Commissaris Bar: Diny Kuiper Commissaris onderhoud: Pierre van Veen

Hanny Dekker Hans Boon

624110 645918

06-51354412

Beheerder Website: Kees Botter

631091

619608

Onderhoud Website: Frans Vermeulen

www.topspin-mbsov.nl info@topspin-mbsov.nl

06-15658070 621517 TC Topspin is een onderdeel van de Marine Bedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Den Helder

Public Relations/Sponsors:

Ledenadministratie: Lia van Zanten e-mail: em.vanzanten@ziggo.nl

KvK Alkmaar nr. V 40634867 624774VOORWOORD Hallo Topspinners, Wat gaat de tijd toch snel. Zo hebben we het over " nog te spelen" open toernooi en het Onderutdijkkie en zo hebben we dat al weer ruim achter ons gelaten. Zoals bekend hebben we prachtig weer gehad met het Topspin open en iets minder met het Onderutdijkie. Beide toernooien zijn weer prima geslaagd. Het aantal deelnemers dat mee wilde doen met het Topspin open heeft ervoor gezorgd dat we zelfs binnen de laatste weken baan 5 en 6 nog bespeelbaar hebben gemaakt. Gelukkig maar. Er hebben t.o.v. vorig jaar 27 spelers meer ingeschreven, ruim 10 % meer dus. We waren er heel blij mee. Het Onderutdijkie had meer te lijden van minder inschrijvingen. Tot in laatste dagen voor de sluitingsdatum was het spannend hoe dit toch nog gespeeld zou kunnen worden. Gelukkig is door de inventieve wedstrijdcommissie dit toch gelukt. Laten we er vanuit gaan dat, door op tijd te beginnen met het bekendmaken van het feit dat beide toernooien volgend jaar een jubileum te vieren hebben, Topspin Open 25 jaar en het Onderutdijkie 10 jaar, we wellicht een nog grotere aantrekkingskracht zullen hebben en vele spelers meer zullen aantrekken. Toen ik dit verslag ging schrijven realiseerde ik me dat we in enkele weken afscheid hebben moeten nemen van twee aparte Topspinners, Jan Nijland en Jan Hoorns. Beide zullen tot in de lengte van jaren in onze herinneringen blijven voortleven, een ieder met zijn eigen bijzondere manier van doen. Vele Topspinners hebben de beide bijzondere mannen een laatste groet gebracht en waren aanwezig op beide mooie en droevige afscheidsplechtigheden. Beide zijn te vroeg en te jong gestorven. Zoals wellicht al bekend is bij velen van jullie hebben we de samenwerking met Tennisschool Ruud Baars beĂŤindigt. Daarvoor in de plaats is Tennisschool Joy met als trainer, de bij zovele tennissers oude bekende Joep Maduro voor in de plaats gekomen. Hij gaat voor Topspin de lessen verzorgen. In de aanstaande najaarsledenvergadering zullen we de redenen en motivatie van deze wisseling toelichten. De herfst is weer begonnen en de eerste najaarsactiviteiten zijn ook alweer van start gegaan, de najaarscompetitie en het klaverjassen hebben al weer heel wat spelplezier opgeleverd. Tot zover de terugblik. Wat ons natuurlijk ook bezighoud is vooruitkijken naar een winterseizoen en het komende jubileum jaar. Volgend jaar vieren we de 25e editie van ons Topspin Open en ook de 10e editie van het Onderutdijkie. Er is is dus werk aan de winkel om van beide iets bijzonders te maken. Aarzel dus niet om uw ideeĂŤn kenbaar te maken en, nog mooier, om een helpende hand toe te zeggen. Alle hulp is welkom. Wij zullen u door middel van de ondertussen welbekende nieuwsbrieven op de hoogte houden van alles waar we mee bezig zijn. Verder hopen wij u te kunnen verwelkomen op de najaarsledenvergadering op de 22e november. Peter WezelmanHARTELIJK WELKOM Wij heten de volgende leden hartelijk welkom en wensen hen veel tennisplezier bij onze vereniging toe: Ellen van der Kuinder, Gonnie & Sita Minkema Lyon Josepha Breng uw club onder de aandacht van uw vrienden en bekenden!

LLEEVVEER R U UW W K KO OPPIIJJ VVO OO OR RH HEETT VVO OLLG GEEN NDDEE N NU UM MM MEER R VVA AN N

““DDEE S SCCHHAAAAPPSSKKOOOOII”” IINN

vóór zaterdag 2 maart 2014. De Redactie

 CLLUUBBBBLLAADD “DEE SCCHHAAAAPPSSKKOOOOII” In 2013 zal ons clubblad “De Schaapskooi” 4 maal verschijnen, te weten in maart

¤

mei

¤

augustus

¤

november

U kunt uw kopij inleveren bij een van de leden van de redactiecommissie: Hanny Dekker

Violenstraat 4

e-mail: j.c.mdekker@quicknet.nl

Hans Boon

Doorzwin 2505

e-mail: jcboon@quicknet.nl

Mieke Timmerman

Saturnus 3

e-mail: info@topspin-mbsov.nl

Website: www.topspin-mbsov.nl Coördinatie: Frans Vermeulen Kopij voor website

e-mail: info@topspin-mbsov.nlAGENDA LEDENVERGADERING Datum: Tijd: Plaats:

22 november 2013 20.00 uur “De Schaapskooi” Schapendijkje no. 6 Den Helder

AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en Ingekomen stukken 3. Notulen van de Voorjaarsledenvergadering van 22 maart 2013 4. Informatie over eventuele aanschaf Hal door MBSOV. 5. Tennisschool Joy 6. Schaapskooi digitaal/papier 7. Vrijwilligers gezocht voor : PR/Sponsoring Technische commissie 8. Begroting 2014 9. Vaststellen van de contributie voor 2014 10. Bestuursbeleid voor 2014 11. Rondvraag 12. Bestuur mutaties: 1ste Secretaris: Mieke Timmerman 2de Secretaris: Wijna Dubbelaar Coördinator Jeugd: Anita Vermeulen Voorzitter redactie schaapskooi: Hanny Dekker 13. Sluiting Wilt u vooraf de notulen van de voorjaarsledenvergadering 2013 inzien, dan kunnen deze tot 20 november opgehaald worden bij de secretaris of via e-mail adres, info@topspin-mbsov.nl

Afberichten voor deze vergadering kunt u doen bij de secretaris. e-mailadres is: info@topspin-mbov.nl of telefonisch 0223-633202/643437TC Topspin wenst U Gezellige Kerstdagen.

En een Gezond en Sportief 2014Welkom op onze nieuwjaarsreceptie zaterdag 4 januari 2014 Van 16.00 uur tot 18.00 uur

Voor de leden van TC Topspin en Kegelhuis Alle negen + partners Locatie: de ‘Schaapskooi’


AANMELDINGSFORMULIER JUNIOREN

Originele Pasfoto

Hierbij geef ik mij op als lid van T.C. “TOPSPIN / MBSOV”, een afdeling van de MBSOV. Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

35 x 45 mm Gelieve de pasfoto niet met een paperclip of nietje te bevestigen.

Naam + Voorl. Adres Postcode

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

Telefoon Vast + 06 nr.

:

KNLTB nummer

:

Woonplaats

06- . . . . . . . . . . .

: : :

Man / Vrouw *)

Speelsterkte

: Enkel ………. / Dubbel…………..

(indien bekend, nummer is niet vereniging gebonden) Beginner / Reeds eerder getennist *) *) doorhalen wat niet van toepassing is E-mailadres

:

Contributie: Bij inschrijving dient de contributie ineens te worden voldaan, d.m.v. overschrijving op giro 44 73 641 of ABN AMRO rekeningnummer 58.75.50.465 t.n.v. penningmeester T.C.Topspin onder vermelding: contributie van ……..(naam) Voor de betaling van de contributie worden geen acceptgirokaarten verzonden. Bij niet voldoen van de contributie zijn wij genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een gerechtelijk deurwaarder. De meerkosten zijn dan voor uw rekening. Opzegging: Indien u niet vóór 1december schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie loopt uw lidmaatschap automatisch door naar het volgend jaar. De opzegging kan ook via E-mail, zie colofon van het clubblad.

Datum:

Handtekening Ouder of Verzorger:

U kunt dit formulier, met een originele pasfoto van 35 x 45 mm, inleveren bij - of opsturen naar: Ledenadministratie T.C.Topspin / MBSOV, Postbus 50 1780 AB Den Helder of 1 e vroonstraat 51, 1781 LV Den Helder. Voor verdere verenigingsinformatie verwijzen wij u graag naar www.topspin-mbsov.nl