Page 1

f

J )

-

J.J

tl

,J

I


TRAVELIhJ Anó rn BúÀro Noúoto |

*vVa*a\*ussla

ÒD

È

3 È

XTIIMENH ITO qJHAOTEPO BOYNO THI AKPITIKHI KAPI-]AOOY, ENA AI-IO TA IIIO TPAOIKA XOPIA THI EAAAAAI, H OAYMNOI, EXEI MAEEI NA ANTIITEKETA] ITII AYIKOAIEI TON KAIPON.


ti-YM pils, *rur *:-

7\r ),t*x

cnrre r, fiil;Ll

vlt_l_AG15 tN

pltri_jarSQUI

úru

l;"ir HIf;:ir5T

kl*ulrA;hi *r tilr lneruT;rn ;5LAzuD *r (AarATH*5, Kt',:*W5 l-it\Al to wlT,-i T1"lL ntrrl{uLTtrs ci: úu11TIMr5. 'tAi'**

rov 310 p. yro Évo vnoí cpowó(er efotnpoy;lcu<o, opos o] KopnóOas óev ro qoBÉ0nrov. To Bouvó tlpocpnrns HÀíos eyrve ro ontu rous Kor erEívor rou ou;.inepr<pÉpOn<0v l.ls rov roÀúrepo rpóno, oeBopeTo urloperpo

vor rn quoìKn <or rnv noÀrtou<ú rous rÀnpovopló. A<ópn rot onpepo,

opreroí ono rous roroí<ous wúvov.rot pe us nopo6ooro<És ev6upooíes rous Kor prÀóve rn 6rrÉ rous óióÀEno. AyonnpÉvn Épnveuon lvcooróv EÀÀóvov ror [Évov cpc',noypócpov, n'OÀu;rnos enovarÀnpprÉvo Éxer opvnOeÍ vo oonoorEí rs oupBóoers rou oúyxpovou oou<oú noÀtropoú eíre <or' ovóyrnv eíre ror' enrÀoyiv. H roropío rou xcrtptoú [erívnoe nprv onó napÍnou nÉwe orcrtvts, órov Evos roxupos o€ropos rorÉopeLpe rnv nopoÀror<i nóÀn Bpuroúvro. H cnopo-

voon ms OÀúpnou óev cpoívaror vo ocvcxclpeí rous roroírous, nou 0p€oKowor orn povo[ró.'Erot ror cÀÀrós, ot puOpoí os ouróv rn ycovró rou Aryoíou óev órov norÉ nreonroí. To peúpo Écprooe oro ÉÀn rns 6eroaíos tou '70, dùó o oorpohoopropÉvos ópópos rcncrls óÀo óaíxvouv- opyeí... tìop' óÀo ouró, n owoporBi rns óro6popós onorilEí pro npóm erróvo cnó ro xcopró nou òúo<oÀo neprypó<percr pe ÀÉ[ers.

lL l*rghlri3ll ri.

seefrs rrlonpalible

cf K;rpalic:

neve r ieareC 1t.

hrrne anC

ate rj

f re

ii

lr

tll

"fhey

i'n;Ct

ftrar lsllni,

?rlitl:

illj;i:

b.Ltlhe

r*lple

lVlulilm

bc:t ;r::,stblt,,^Lay, rrcicct:rg tl

aga

Inet r

jn:l lhe

tlefei"rcr:tr* brcugni bv itne .lv:r'r:lay, rn;ny dli'en rjress lr ther icr;lcoslurres ard:peak their ioc;lL italeli. f lynpr:, lhe la,.rlr.lle

lf fantls Greek lnC icrergrer phrtlgraphers. repeat*Cly ha: rel,::ef fc ad;pi -il thc rlange: rrk.r*d r:'t <.|:itrererti eras. ly icr.re lr by rhorc*. The vtllage w;s butlt alr',ro:l lve le nilrjes agl whe n a pcr,^re ful eaithq;;ke Certrlyed lhc se;stde liy Vrykllnta, but ln t.itt: r_arrtsr ile Aege;n, iiie'_r ;:ace w;: r*ver lcl l::sl. lleiirct} re;rled ,rhe village ir tle irte '74s, ar* ihe pavlirg cilhe road - arp;rcntly- u;ìil be hie ... lhr: dr:esr'l lee n lc lpset Ine lacel: wrc ilre we li acqu;1rtrd v..;lli lhejr "ieledi,ie" :olrtuCe . !*:iies, th* vtliage': lt r:'', tn;ge -whìch y;ili ilavt yr,: :peetlles:-- wìll crr:rprn:eil vcu icr _lo,.lr'tlp. :r.ri:lrcl

ú

MONAXIKH NAI, AOIAOIENH NOTE! Mnopaí ot ouvOó<es oMó ror or enrÀoyÉs rov rcroírcov rns OÀúpnou vo rnv onÉ<ÀEroov onó ls oúyxpovas rexvoÀoyrrÉs rot noÀttourÉs e[eÀí(ers, ol.Lcrts ourós o tonos cpnpí(eror f 0 rn cprÀo(evío rou. To yporpr<ó ooró<ro pe ro <oróÀeu<o onlro oos npooroÀoÚv yto pto naptnÀÓvnon <ótco onó rov óÀro. hnv rel.rprr<ó nÀoreío rouycrtptoú, nou ovopó(eror tlÀorú, n errÀnoÍo rns Koípnons rns Oeotórou pe ro <ewnró fiúÀrvo É;rnÀo Kor

rs oyloypoqíes,

oe ouv6uoopó pe ro

LmrugLY, g*T rugvrffi u&iwK3_e*Mxrx&! lig rotdri.iot: nl{1 110 lcr;l pelples' llotr-rs lay ltr:e arnej llvr::lo::;s iire

yúpo ronío, ouvQÉrouv

pai:ed, llf llr*;r rav* ir.v?r dlìv*l;:way afvt.fi lc ìl er-ery year, io airirrr: t\-tr.attjot.lle pjclrile:iL:e aiieys w:tr ile w:ril* ltr::ls:rvtie lrr l. i :lrcll rrie r:h* :lrr. 1t irrt ,;;liaAe ': ie rrir;l :ru;re, ltrir, il! ci-:lrrh li ile Asrlntiilr lf tll Vr*l r,..;:ih ll; lral j cr;nea

fll

fli,iirsli

tr,rrlc

..li:f:|t::'llon:il.llll;:r:||'.lelli:i;l|1ngitln:,ite;res;lllrllll1-llglr:erc.5lilli;r|v,.t|t:eal.y


TRAVEL

\J

pro <poyr<ó> erróvo. fiopóporo oro0óporo pós npo<oÀeí Kol n yr]rovlró nÀorEío la\Àór, omv onoíc ro óúo nopo6oororó rorpaveío 6ívouv prov ovóoo òpoorós nopÉo pe peporÀíórro ùÀnvrró rogÉ. Ot ypo<prroí nÉrprvor ovapópuÀor poró(ouv pe pÉpn oxúpclons, evó 6úo oropn noÀres eKKÀnoíes,

rou Ayíou Ovoú<pprou ror rns fìovoyÍos ms XpuooBoÀówou,

ofí(ouv rnv npoooxó rou enrorÉnrn - er<Ànoies nou roro<Àú(ovrot onó nroroús rs npÉpes rou flóo'xo. To runrró rns payóÀns ourÉs 0pno<eutrós (coós exouv nopopeíver ror ouró ovoÀloícrxo. Ot yuvoíres rns OÀúpnou pÉpes nprv, oonpí(ol.ros ro onílo <or ls ouÀes rous, lî0 vo uno6ex0oúv ro Uóoxo. To nówo Exouv peíver íóro: ro Bóqrpo rcr.lv oByóv, ro

[errvoúv

qóorpo rov <Krwnróv> <ouÀoupróv, o oroÀropós rou entocpíou pe ÀouÀoú6ro oMó Kor p€ eoroypo<píes ovOpóncov rous nou <É<puyov> mv reÀeuroío xpolró, ro porpoÀóyro.'Eneno, n óeúrepn ovóoroon rous Bpíorer

traCitrcnai cales offer lo the travelei a breath offresh atr along u;ith tasty Greek ccffee. The pìctr:resque stcne yrjrdmjlls lock lìke a parl of the flrt:fication while two oiher churches are worthy of the vlsitcr's attention, namely, Agìcs Oroufrìcs and Panagìa ChrysovalantoL;. Both churches attract crcwds cf be|ievers during laster-. The tradltions of this great relìgious least re rnain ìntact too. The women of Olympos whitewash tl.rejr ho::ses and courtyards tc welccme Easter and the traditìcn also includes: dyìng eggs, baking "embroìdered" rolls, the Cecoration of the lpìtaph with flowers and photos of those whc recently passed away, and dìrges. When the seconC Resurrection occurs, everybody ìs in Platj, outsicle the church, dancrng anC celebrating tìll the

îrofnrng, accoinpanied by ìmprovised couplets. -fhe celebraiion lasis tlll Tuesday, alsc kncwn as Easler TuesCay, when the procession ol the icons that takes place cn thls day, be comes a small conie:t of who w ll raìse the rcors htgher.

TN

THT HMRT OF THE sU&dTdgR

Algrst 15th is very lively. The square aro;nC la'ragja fully packed by lhe vìvacìcr:s crcwd and * colorfulfestjval, a celebration practrceC jn clder tirns, iollo'rn ihe devout cerenrony. Bread I'lere, lhe feasi of

clureh

rs

óÀous oro fìÀorú, Éfto onó mv errÀnoí0, ónou xopeúouv exowos

nprr:í rot n

yoptó ouvexí(aor

pexpr rnv Tpírn

unórpouon ouroo'xÉ6rs pov'nvó6rs. To yÀÉvu rporó cls ro rou flóo'xq, yvrr;orÉ <or os Aopnph Tpírn, órov n neprcpopó rov ar<óvo:v pero-

pÉnacr oe Évov prrpó <oyóvo> yo ro noros 0o ls uqóoar

ETHN <KAPAIAT TOY

KA

qnÀorepo. '

OKAIPIOY

Tov Aeronewoúyouoto eóó nÀóOos <óopou roro<Àú(er rnv nÀoreío yúpo onó rnv flovoyío ror rn 0pnoreuuró roróvu(n o<oÀouOeíro <noÀúxpcrtpo> novnyúpr. Apros rot <opnoú( npoo<pÉpowor oer.róntous <or roft6eurÉs, <crr óoes OÀupníuo-

m oroÀó rous óÀo ro xpóvo rnv <entopoteúouv> 1ro rn yopró. Av o 6pópos oós cpÉper, prnv nopoÀeiqae vo ror enívaro rns opervós OÀúpnou. Or óe nopoÀís ms KopnóOou porÓ(ouv ota\etcots ror ByoÀpÉves ono rs yuoÀtocpes oilí6es o6nyóv 6ioronóv. Appoonó, Apróoo, Aaúro (repóoues r<or opoes Óev cpopoÚv

tntore<pOeíte ro Arorpóvt, ro óeúupo Àr;róvt tou vnotoú


TRAVEL

N

pou6epÉs), Axóro, Kórcr; Aóros, Kupo-[lovoyró, AneÀÀo (BorooÀór€s Kor opqpqy6Éues), AyprÀoonoropos (yro 0oÀóooto onop),

Aroronoxó óppo ror vepó rpúotoÀìo).'Ooor eíore neprneteróóers 6o<rpóore rnv rúxn oos nepvóvros pe ropoBóc otnv epnprró lopí0, Évo ororoírnro vnoórr pe epeínro rlopórcov nou É<puo(ov lopornvoí <prn (pe

neroores <or onórnres noooÀíes.

H ZOH ETA XOPIA Or opopcprÉs pnopeÍ vo [errvoúv, opos 6ev oroporoúv ornv'Olupno. Enro<a<pOeíre rnv noÀró npcoreúouoo, ro AnÉpr, pa ro nopo6o-

ororó,

lnó ror

roróÀEu<o oníuo rns, xlopÉvo oe pro 6pooepó pepo-

ró, rs ÀouÀouóroopÉvs

ouÀEs om 8oÀó60, ro nopo0oÀóooro oníuo oro OorKívr, rnv ernÀnruró errÀnoÍo ous MEvaÉs ono onou n 0Éo róBer rnv ovóoo o)ùó ror ro nopoyvoplogÉvo Meooxópr. E<Eí, oro nopo6ootoro ro<pave6órr rns nÀocíos, pnopeíre vo onoÀoúoere ro crtpororepo nÀroBooíÀepo rou vnoroú, o)ùó ror vo enro<acp0eíra ro povooúpr rns llovoyíos rns Bpuorovós. fro pto roÀúrepn ónoqn rns nopoÀíos rns Kupo-[l0-

voyrós, opreí vo Bpe0eÍre nóvc.o onó ro povoorópr rns flovoyrós rns Mep-

rovíuooos.

and watermelon are the tradiiionalireai for lccals and traveler:, whereas even thcse woTflen cf Clyrnpos whc don't wear thetr cc:lumes durìng the ertìre year, Cl so on ihls partìcular day. .tf you comE here during thì:

penod, dnn'l forgei to visìt )i;fani, the islard's seccnd pct aîci scrport of nauntarnous Clympos. Thìs place is ako cnarrCenzed by:erenìty and

tranquility wlth ihe erceptlonal dlfference cf the sea. Thc beacnes cf Karpathcs seem endless and they look like plciures from giossy tour ist guides' nages: Amoopì, Arkasa, Lelko: (bìg, sandy beachr:), Achata, Kato Lakos, Kyr; Panagìa, Apella (wlth pebbles and e rneraid waters), Agnlaopctarnos (fcr se; sporb), ard Diakoftr, (r,i,rth thìck sanc a.d cr),stai clear w;ters). Thcse who ljke aCventures can try theÌr luck going by boat to deseted Sana, an uninhabjted jsland wjth ruins of bulldìngs constru:ted by Saracen pì rates and be;ches where " nc human has ever set foct,,

ffiFC Itr{ T}"{K VStL&&€5 Olyrnpcs is nct the only beautìful village 1n Karpathos. you should vislt Aperì, the old capìtal of ihe island, with jts tradìiional, sìmple , whjle houses, bujlt in a gorge, the ccurtyards of Volada that are full of flowers, the houses by the sea at Finiki, the amazing church with the breathtaking vjew ai Meretes, as well as the ìgncred Mescchori. there, al lhe sqLrere 's tradil-icnal café, ycil can e njoy the ìsland's most beautjful sunset, but abo you can pay e !1sit to the monastery of panagia Vnssianr. i:cr a better vìew of Kyra Panagìa beach, you just have to go above the nronasiery of Fanagia lvlerlonitissa.

NOY NA MEINETE

VVh{XRC

To [evo6oxeío ornvOÀupno eívor Àryooró, oÀìó <pnpí(ovro] yto peoÍes rous.

rs unn-

. IEvoóoxeío Arppo6írn, rnÀ.: 22450-51,307

. .

pr

nos - Apxr

niloyos,

* Hclel Aphrcdite, tel. . 22450-5 1 3C7 Guesi.house Clyrnpos, tel.: 2245C-51252 " l-lctef Olynpos-Archì pelagcs, tel. : 2 1 C-45239 3E, 2245A 5 109

,

Ievóves'OÀup nos, rnÀ. : 22450-5 1252 Iavo6oxEío'OÀu

TO sT&Y

There are few optlons 1n Clympos, but the locals are knowir for thejr hospilality and lrierC li ness.

rnÀ. : 21,0-4523938,

22450 -5 1,09 I

1

NOY NA OATE

WH€RK TO €AT

OpÉo<o rpópro, xerponoínres nírEs ror o[anÉpooto poyerpeuró 0o onoÀoúoere orov nopoóoororo MúÀo. Inturó <poynró pnopsíu vo 6orrpó-

At traditjonal Mylos you wlll enloy lresh fish, homenade pies anC lncomparable :tews. Atl_entakis restaurani ycu wlll taste grandrna's horemade ccoking, whereas jn Anixj tavern, at Diafanj, yoLr wili have excellent fish. Don't forget to try the traCitìonal djsh cafterj

o€rr oro €ouqropto Aewórn, evó yro

quópto óínÀq

om 0óÀoooo roreBeí-

re oro Arocpóu, ornv roBÉpvo Avor[n. Must nróto or nopo6ooroK€s poKq-

poúves. Mnv fiexóoae vo

ls

yeureíre!

makarcunesl

Beautiful Olympos  

Olympos : One of the most picturesque villages in Greece

Beautiful Olympos  

Olympos : One of the most picturesque villages in Greece

Advertisement