Page 1

La Himnaro de Ă?onbulismo


La Himnaro de Ă?onbulismo


ÝONBULISMO Ýonbulismo (Ýonbulgjo en la korea) estas religio fondita de Sotesano (1891-1943), en 1916, Koreio. Kiel kredobjekton kaj praktikmodelon øi prenas cirklon, kiu estas la darmkorpa budho. Sotesano esprimis per cirklo la fundamentan veron de la universo, pri kiu li iluminiøis meminstruite post dudekjara asketa penado. Ýonbulismo instruas siajn kredantojn konscii profunde la bonfarojn de æiuj esta¼oj kaj danki ilin. La kerna vorto de ýonbulismo do estas “bonfaro”, per kiu interrilatas æiuj esta¼oj en la universo. Ýonbulismo celas disvolvi homan spiriton per verreligia kredo kaj realmorala trejno, responde al materia evoluo. La fundamenta doktrino de ýonbulismo konsistas el la kvar bonfaroj kaj la kvar nepra¼oj, kaj el la tri studoj kaj la ok sintenoj. La kvar grandaj principoj de ýonbulismo estas øustaj iluminiøo kaj ago, pribonfara konscio kaj danko, utiligo de la budha darmo, kaj sindonema servo al publiko. Sotesano post sia iluminiøo tralegis multajn librojn de tradiciaj religioj kaj konsideris Þakjamunion sanktulo el la sanktuloj kaj decidiøis fondi novan eklezion, surbaze de la budha darmo. Ýonbulismo strebas al la øisdatigo, vivutiligo kaj popularigo de la budha darmo. Nun ýonbulismo havas firman statuson en la korea socio kaj disvastiøas tra la mondo. Æi tiu libro enhavas ducent kantojn aprobitajn de la eklezio de ýonbulismo kiel sanktajn kantojn.


La Himnaro de Ă?onbulismo


La Himnaro de Ýonbulismo

Tradukita el la korea:

Eldonis Ýonbulismo Tradukis CHOE Taesok Redaktis Vida ÈOJIENË Lingve kontrolis Geraldo Mattos Presis Petro Ofsetas en Litovio

© 2006, Internacia Fako de Ýonbulismo

ISBN: 89-807-6103-1 Por pliaj informoj kaj komentoj pri la libro æe Internacia Fako de Ýonbulismo Sinyong-dong 344-2, KR-570 754 Iksan-si, Korea Respubliko Tel. +82 63 850 3171; fakso: +82 63 850 3174 ds@chojus.com


ENHAVO Æapitro 1: Nova eklezio 1.

Ni kunkantu pri l’ nova eklezi’ (Prologo - homara ¶ora¼o) ........................................... 12

2.

Ree la printemp’ venis jam (Himno de ýonbulismo) ..................................................... 13

3.

Nova budholando (Laýdkanto al la sankta tero) ............................................................ 14

Æapitro 2: Laýdo 4.

Ronda senþanøa la substanc’ (Laýdkanto al la darmkorpa budho) ................................ 15

5.

Lumas vi per suno kaj lun’ (Laýdkanto al la kvar bonfaroj) .......................................... 16

6.

El Jongsan reblovis vento (Laýdkanto al Sotesano) ....................................................... 17

7.

Jam la budhecon gajnis (Laýdkanto al æefmajstreculo) .................................................. 18

8.

Vi venis al æi eklezi’ (Laýdkanto al grandsindonulo kaj grandprotektanto) ................... 19

9.

Æe fondo de tiu templ’ (Laýdkanto al gepastroj) ........................................................... 20

10. Kvankam en la polva mond’ (Laýdkanto al laikoj) ....................................................... 21 11. Mondo pro malordo de mens’ (Laýdkanto al gepatroj de gepastroj) ............................ 22 12. Por elsavi nin malsaøajn (Laýdkanto al Þakjamunio) ................................................... 23 13. Teron havas la æielo (Laýdkanto al Øongsano) .............................................................. 24 14. Via virga æasta juno (Laýdkanto al negeedziøintaj gepastroj) ........................................ 25

Æapitro 3: Eklezio 15. Jen lumas sun’ kaj luno (Laýdkanto al æefmajstro) ........................................................ 26 16. Kiam nova eklezi’ fondiøis (Laýdkanto al la supera konsilio) ....................................... 27 17. La Sotesana saølamp’ (Kanto de gepastroj) .................................................................... 28 18. Æu, budhan’, aýdas vi (Kanto de budhano) ................................................................... 29 19. La budho saøoþipon lanæas (Kanto de ýonbulano) ....................................................... 30 20. Ja progresas tagon post tag’ (Kanto de grupo por misio) ............................................... 31 21. Alta ho estas l’ aspir’ (Himno de la junularo) ................................................................ 32 22. Pro longa amikec’ (Himno de la gepastriøonta studentaro) ........................................... 33 23. En budha eklezio (Himno de la lernantaro) ................................................................... 34 24. Estas ni l’ genta floro (Himno de la infanaro) ................................................................. 35 25. Æion en la tuta mond’ (Himno de la gepastrara societo) ................................................ 36 26. Kiel firme tenas ter’ (Himno de la purlanda societo) ...................................................... 37 27. Kun respekt’ al la volo (Himno de la negeedziøinta gepastraro) ................................... 38 28. Æiame lumas luno ............................................................................................................ 39 5


29. Ja vivas vi sur la sin’ (Laýdkanto al gepastroj) ............................................................... 40 30. Æe l’ ombriø’ de mia kor’ (Kanto de templo) .................................................................. 41

Æapitro 4: Darmkunveno 31. Membri feliæas ni (Kanto de la fermo de kunveno) .......................................................... 42 32. Ni suferintaj (Kanto de la inaýgura ceremonio de trejnsesio) .......................................... 43 33. Sanktaj instruistoj, ho vi (Kanto de la ferma ceremonio de trejnsesio) ........................... 44 34. En la unua tago (Kanto de novjara festo) ........................................................................ 45 35. Æe l’ maten’ kun la krepusk’ (Celebra kanto de la iluminiøo) ....................................... 46 36. Foren sonas tamburado (Celebra kanto de la eklezia fondo) .......................................... 47 37. Venis nia Þakjamuni’ (Kanto de Budhonasko) ............................................................... 48 38. La monto Gusu plenis (Kanto de la darmagnoska festo) ................................................ 49 39. La tri rifuøoj, la kvar votoj ............................................................................................. 50

Æapitro 5: Ceremonio 40. Ho vi donacu saøon (Kanto de nomiga ceremonio) ........................................................ 51 41. Dank’ al mondo kaj gepatroj (Kanto de plenaøiøa ceremonio) ...................................... 52 42. De longtemp’ kun intimec’ (Kanto de geedziøa ceremonio) .......................................... 53 43. Øojon kaj doloron spertis (Kanto de sesdekjariøa ceremonio) ....................................... 54 44. Æesis jam vento kaj ondo (Kanto por konsoli la animon de mortinto) ........................... 55 45. Ho ve, ho ve! kia maløoj! (Kanto de funebro) ................................................................ 56 46. Pura darmmond’ ne estas du (Kanto de ceremonio por mortanto) ............................... 57 47. Jar’ post jaro kure pasas (Kanto de memoro pri morto) .................................................. 58 48. Post vagad’ en dorna voj’ (Kanto de ýonbulaniøo) ....................................................... 59 49. Se kontempli, dum sennombraj (Kanto de darmparenciøo) ......................................... 60 50. Staplas darmforton vi (Kanto de la ceremonio de darmforta progreso) .......................... 61 51. Kiom longe vi do sidis (Kanto de la ceremonio de æefmajstra enoficiøo) ........................ 62 52. Vi iris foren de ni (Kanto de eklezia funebro) .................................................................. 63 53. Jam ekde kiam mi renkontis vin (Kanto de memoro pri la majstro) ............................. 64

Æapitro 6: Doktrino 54. Unucirkla sankta la ver’ (Laýdkanto al la Sankta Instruo) ............................................ 65 55. Unu ronda energio (Kanto de unu cirklo) ...................................................................... 66 56. Ho æiel’ kaj ter’ kun sanktec’ (Laýdkanto al æiela-tera bonfaro) .................................... 67 57. Ho gepatroj sanktaj sen lim’ (Laýdkanto al gepatra bonfaro) ........................................ 68 58. Kunvivuloj kun øojindec’ (Laýdkanto al kunvivula bonfaro) ....................................... 69 6


59. Kiel movus sin planedoj (Laýdkanto al leøa bonfaro) .................................................... 70 60. Sen depend’ de l’ gepatrar’ (Kanto de kreskigo de propra forto) .................................... 71 61. Scio ja estas forto (Kanto de unuaigo al saøulo) .............................................................. 72 62. Sorto de l’ tuta mond’ (Kanto de eduko al aliula infano) ................................................ 73 63. Trans familion kaj vin mem (Kanto de estimo al sindonulo) ......................................... 74 64. Pli klara ol la luno (Kanto de spirita kultivo) .................................................................. 75 65. En mondo la principoj (Kanto de afera-principa esploro) .............................................. 76 66. Æe l’ aper’ de nia mens’ (Kanto de justaga elekto) .......................................................... 77 67. Firma kredo estas motor’ (Kanto de kredo, kuraøo, scivolo kaj penado) ........................ 78 68. Øuste ni sciu kun cert’ (Kanto de la kvar devizoj) .......................................................... 79

Æapitro 7: Kredo 69. Æiu ag’, la ador’ (Kanto de la sloganaro) ......................................................................... 80 70. Tuta mondo estas al ni (Kanto de iamajna medito) ........................................................ 81 71. Ho æio estas budho (Kanto de albudha adoro æe æiu ago) ................................................ 82 72. Pasas olda la epoko (Kanto de spirita disvolvo) ............................................................. 83 73. Vivas ja ni en harmoni’ (Kanto de kunperfektigo de korpo kaj spirito) ........................... 84 74. Pro spirit’ disskuata (Kanto de vivulsavo kaj mondkuracado) ....................................... 85 75. La religioj de l’ mond’ (Kanto de trisamismo) ................................................................ 86 76. Mil branæoj kaj folioj (Kanto de la principo de naturo) ................................................... 87 77. Kaýzo kaj efiko sen æes’ (Kanto de kaýzo kaj efiko) ........................................................ 88 78. Dum studo kaj laboro (Kanto de sendeziro) ................................................................... 89

Æapitro 8: Praktikado 79. Punktojn naý ni plenumu (Kanto de æiutaga praktikado) ............................................. 90 80. El nia korpo estas (Kanto de sinkulivo) .......................................................................... 91 81. Ho famili’, feliæej’ (Kanto de familiestrado) .................................................................... 92 82. Ho la fortuloj de l’ mond’ (Kanto de progreso) .............................................................. 93 83. Ja homon malfacilas (Kanto de gvidanto) ...................................................................... 94 84. Budhon ripete vokas (Kanto de budhonoma æantado kaj sidmedito) .............................. 95 85. Tuta instru’ de majstro (Kanto de sankta libro kaj iluminiga demando) ........................ 96 86. Tridek preceptoj gardas (Kanto de konduto kaj taglibro) .............................................. 97 87. Æiujn miajn pekojn øis nun (Kanto de pento) ................................................................ 98 88. De kie venis æi malsan’ (Kanto de resaniøo) ................................................................... 99 89. Ho, la homar’ en sufer’ kaj en plezur’ (Kanto de sufero kaj plezuro) .......................... 100 90. Al la novulo estas (Kanto de la gradoj de darmforto) .................................................... 101 7


Æapitro 9: Æiutaga laboro 91. Preøas mi: Ho æi sonoril’ (Kanto de darma sonorilo) ................................................... 102 92. La darmkorpa budho, vi (Kanto de matena preøo) ...................................................... 103 93. La darmkorpa budho, vi (Kanto de vespera preøo) ...................................................... 104 94. Pure balau, viþu (Kanto de purigo) ................................................................................. 105 95. Tie æi l’ kvar bonfaroj (Kanto de manøo) ....................................................................... 106 96. Plene en la sankta budho (Kanto de rifuøoj) ................................................................ 107 97. Nepre el savi (Kanto de votoj) ......................................................................................... 108 98. Malfacilas ja iøi hom’ (Kanto de kuraøiøo) .................................................................... 109 99. Por transdoni tra l’ tuta mond’ (Kanto de meditøojo) ................................................. 110 100. Por konduki al paca mondo (Kanto de respekto al maljunuloj) ................................ 111 101. La infanoj kun korpurec’ (Kanto de amo al infanoj) .................................................. 112 102. Preøas ni, ke per æi labor’ (Kanto de postlabora ceremonio) ....................................... 113 103. En æieaj dornaj vojoj (Kanto de respekto kaj amo inter antaýuloj kaj posteuloj) ......... 114

Æapitro 10: Plezuriøo per la vojo 104. Ja la anim’ (Preøvorto ‘Jongøu’) ..................................................................................... 115 105. El krea¼oj de l’ tuta mond’ (Laýdkanto al dankantoj) ................................................ 116 106. Post kontemplo mi certiøis (Kanto de perfekta iluminiøo) ........................................ 117 107. La luma lun’ en la æiel’ (Kanto de mensoluno) ........................................................... 118 108. Vi eæ ne konus min (Kanto de kortrankvilo) ................................................................ 119 109. Se plena, øi jam plenas (Vera stato) ............................................................................ 120 110. Jen pluvas sur la lotus’ (Lotusa trono) ........................................................................ 121 111. En la kosmoboateton (Boatisto) .................................................................................... 122 112. Nepre mi iøos budho (Mia voto) ................................................................................. 123 113. Æiu en si mem enhavas (Kanto de la origina naturo) ................................................. 124 114. Perlon æielo donas (Spegulo de menso) ........................................................................ 125 115. Æu ni ja ne estis fratoj (Sento de samideanoj) ............................................................. 126

Æapitro 11: Senfina sankta laboro 116. Dum la trimiljar’ de Jongsan (Laýdkanto al la unuaperioda laboro) ......................... 127 117. Æi granda tur’ estas la tur’ (Kanto de la turo de merito) ............................................ 128 118. Sankta estas vi, nia Sotesan’ (Kanto de memoro pri Sotesano) .................................. 129 119. Jen malsaniøas (Kanto de la Darmbonfaro) .................................................................. 130 120. Pro la krizo de la mondo (Himno de la Instituto de Budha Darmo) .......................... 131 8


121. Korkonfesu ni (Kanto de la kvar devoj) ........................................................................ 132 122. Belaj floroj tre abunde floras (Kanto de la tri celoj de misio) ..................................... 133 123. Por briligi lumon de l’ ver’ (Kanto de la kvindekkvinjara jubileo) ............................. 134 124. Estas ho tuta la mond’ (Kanto de eksterlanda misio) ................................................. 135 125. Ni estas la kunfrataro (Kanto de la homaro) ............................................................... 136 126. Kvazaý naskiøus nun ni (Laýdkanto al la nova eklezio) ............................................ 137

Æapitro 12: Misio 127. Deziregas mi (Kanto de kordeziro) ................................................................................ 138 128. Ho l’ darmkorpa budho, vi (Kanto de korkonfeso) ..................................................... 139 129. Ho la bonfaroj kvar ........................................................................................................ 140 130. Se mallumiøas mia kor’ ................................................................................................. 142 131. Ho la bonfaroj kvar ........................................................................................................ 143 132. Lumon donas vi .............................................................................................................. 144 133. Firma kred’ estas la dom’ ............................................................................................. 145 134. Por eon’ estas la lum’ .................................................................................................... 146 135. En trankvil’ de l’ darmohal’ ......................................................................................... 147 136. Estas unu ver’................................................................................................................... 148 137. Esto senen (La darmtransdona versa¼o) ......................................................................... 149 138. Mi estas for ...................................................................................................................... 151 139. Kiu do estas budho ........................................................................................................ 152 140. Sidas nun mi sola en nokt’ ........................................................................................... 153 141. Kun la freþa energio ....................................................................................................... 154 142. Retrorigardas nun ........................................................................................................... 155 143. La darmkorpa budho (Bonfaro de la dono de la nova vivo) ........................................ 156 144. Suno, luno prilumadas (Kanto de ýonbulana familio) ................................................ 157 145. Æiam do vi estu en seren’ ............................................................................................. 158 146. Sanon nun donu vi ........................................................................................................ 159 147. Grande trankviliøu mi ................................................................................................... 160 148. Iras vi for al la hejmlok’ ............................................................................................... 161 149. Sankta buda’, la darmkorpa vi (Por enir’ al la vernirvan’) ...................................... 162 150. Por la mond’ nova la templ’ ........................................................................................ 163 151. Nun sanktigas en æi hejmo ........................................................................................... 164 152. Æi tagon bonvenigas ni ................................................................................................. 165 153. Donis laboron vi ............................................................................................................. 166 154. Per sangaper’ en fingroprem’ ...................................................................................... 167 9


155. Øojis ni pro l’ renkonto (Kanto de adiaýo) .................................................................. 168 156. En kampardom’ de Jongæon (Kanto de la dek vivperiodoj de Sotesano) .................... 169 157. El Bopsongpo onda la stri’ (Kanto de pilgrimo) ......................................................... 170 158. Bjonsan bela montaro (Laýdkanto al la dokrinfara sanktejo) ...................................... 171 159. Lia voæ’ ja kun plenplen’ (Pilgrimo al la æefsidejo) .................................................... 172 160. Estas ni junular’, juna ýonbulanar’ ............................................................................. 173 161. Æe l’ e¶o de eono ........................................................................................................... 174 162. De l’ majstro vi kun kompatem’ (Petas nun predikon ni) ......................................... 175

Æapitro 13: Novaj sanktaj kantoj 163. Iras la mens’, tenas øin mi ........................................................................................... 176 164. Noblan silenton per kri’ (Himno de la virina asocio de ýonbulismo) ......................... 177 165. Nun ni studu, nun ni studu ......................................................................................... 178 166. Æe Norumok por malferm’ ........................................................................................... 179 167. Floras øardene florar’ ..................................................................................................... 180 168. Floras la flor’, floras la flor’ ......................................................................................... 181 169. Venis la nova mesi’ (Kanto de la centa datreveno de la naskiøo de Sotesano) ............. 182 170. Studu nun ni .................................................................................................................... 183 171. Menso estas en la intern’ .............................................................................................. 184 172. Per la klara alta spirit’ (Laýdkanto al la sankta loko Songøu) .................................... 185 173. Per puro, lumo kaj varm’ ............................................................................................. 186 174. Pro progres’ de materi’ ................................................................................................. 187 175. Nova buda’ de nova mondo ........................................................................................ 188 176. Unu cirklo lumas per bril’ (Himno de la societo Blua Nubo) ..................................... 189 177. Mondon plu al unu mond’ ........................................................................................... 190 178. Æu en mens’ estis ja ....................................................................................................... 191 179. Malfermiøis, malfermiøis .............................................................................................. 192 180. Ni, anar’ de Jongsan ...................................................................................................... 193 181. Por etern’ vivas ni .......................................................................................................... 194 182. Bela mens’, aæa mens’ (Kanto de koncentriøo) ............................................................ 195 183. Æi-matene dum sidmedit’ ............................................................................................. 196 184. Por seræo de l’ spirit’ (Kanto de pilgrimo) ................................................................... 197 185. Estas ni unu amplena famili’ ....................................................................................... 198 186. Plenas ni de la feliæ’ ....................................................................................................... 199 187. Ja en reciproka la bonfar’ ............................................................................................. 200 188. Pro malnova forta rilat’ ................................................................................................. 201 10


189. Pro scivol’ pri kosmo kaj viv’ ...................................................................................... 202 190. Ho en la juni’ .................................................................................................................. 203 191. Tuta la mondo nun ........................................................................................................ 204 192. En æi tiu mond’ estas du ............................................................................................... 205 193. Kore la naý antaýuloj .................................................................................................... 206 194. Kien lumas cirkla lum’ .................................................................................................. 207 195. Æu dum dormad’, æu dum vekiø’ ............................................................................... 208 196. Ho nia Sotesan’ ............................................................................................................... 209 197. La alnomon de la ver’ ................................................................................................... 210 198. Vero estas brila lum’ ...................................................................................................... 211 199. Æiuj ja ni vivu kun øoj’ ................................................................................................. 212 200. El la kor’ kantas jen ni .................................................................................................. 213

11


1

Ni kunkantu pri l' nova eklezi' (Prologo - homara ¶ora¼o)

# 4Solene «« «« ««œ»ˆ«» ««˙«» «« ««˙»« «« « ««˙«» «« œ ˆ ˙ » « « « « « » 4 « » ˙ » » « ˆ » œ « » «˙»« »» ======================= » » l& l »» l »» l »» ˆ«œ»»» »» l «ˆ«œ»» . J«j ˆ«» ˙«»»» =l œ » » » » l kun - kan - tu pri l' no - va e - kle - zi'. Por la laýd' 1. Ni l kun - kan - tu pri ron - da la dok - trin'. Por la stud' 2. Ni « « « « «« « « «« «ˆ» «˙»« «˙«» «« «« «˙«» œ » l _ « « « « ˆ œ ˙ « « » « » »» œ»ˆ«»» ˆ«œ»» »» # 44 «˙»« ˙«»»» «ˆ«œ»» . «Jj »» » »» »» œ»ˆ«» ˙«»»» l======================= » » l? l l l l» » =l » # «« ««ˆ«œ» «« «« ««œ»ˆ« «« ««˙« «« «« «« «« ««ˆ« «« «« ˙ « » » «ˆˆ« ˆ«ˆ« l ˆ« «ˆˆ« «˙˙« =l ˙»«» »» ˆ«œ»»» l »»» ======================= l & ˆ«œ»»» » »» l ˙«»»» l «˙˙« » l la e - po kan - tas æi - uj do kun ni. En ko mon - do ple kan - tas æi - uj do kun ni. Tra l' na l « « « « «« «œ»ˆ« «« ««˙« «« »˙»» _»œ»» #_»»»œ n_œ»»» _ _»œ» œ » l # ««ˆ«œ»» _»œ«ˆ»» «˙»«»» « » ˙ » ˆ œ ˙ » « » « » » » » » » » » » œ» » l» » l? » ======================= =l l» l »» l «« «« ««« «« «« ««ˆ «« ««« « # «««˙ «««ˆ ««« «« «« «« ««« « ˆ««ˆ« ««ˆˆ« «ˆ«ˆ «ˆ« ˆ«« ˙«« ˆ « « ˆ ˙ ˙ ˙ ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « « « ======================= =l l & ˙« ˆ« ˆ« l ˙»»» l #˙« ˆ« l ˆ« ˙« l ˙« #˙« l kri - o por la mal de l' cir - kla lu mo so - nas la l pri u - nu de l' kvar bon - fa roj flu - gas no - va - ¼o « « « « œ»» »œ» œ»»˙« œ»» ˙«œ» œ» œ»»œ _»œ»œ» ˙«œ» œ» «˙«œ l # œ»» œ»» œ» œ»» _»˙»» œ»» œ»» » » » » » » » » » » » » » œ » » » » » » » l » »» »»œ» »œ»»=l » » l »» » l? ======================= l l » « « « « « « « « « « « « « « # ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ« «« ˙««« ««ˆ« «« ««˙ ««˙ ««ˆ« «««ˆ ««« ««ˆ« «ˆ« «˙« . ««« « « « « « « « « ˆ œ ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ « » « « « nˆ« l ˙« «ˆ« l «˙« «˙« l «ˆ« _««ˆ _«««ˆ «ˆ« «ˆ« l «˙« . nˆ«= l& »» ======================= l kan - tu fer mo. Ho - ma - ran ¶o - ra - ¼on, him - non ni. La ma ran ¶o ra ¼on, non kan tu cir klo. Ho him ni. La l «« l # œ»»œ «ˆ«œ» «ˆ« œœ»»» œ»»œ» » ˙ » œ » œ œ»»» œ»»» ˙»»˙» . ˆ » œ « ˙»» œ»œ» œ»œ» ˙»» . » » » » ˙ » » » » » œ œ » » » » » » » »»˙» »»» »»» l ˙»» l? » » l »» l »»œ» »»œ» ======================= =l » » l » » » » » » «««ˆ « «« ««« ««« «« «« « «««ˆ # ˙«««« ««« . « « « ˙ ˙ ˆ « Œ =” « « « « « « « ˆ. ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « « «˙« «ˆ« l «˙« ======================= l & ˙« l «ˆ« _««ˆ . _«««ˆ «ˆ« _««ˆ l _˙«««˙ . l mon - do øin laý øoj - me - lo - di'. kan - tas mon do øin laý øoj - me - lo - di'. kan tas l œ»»œ» œ»œ»» œ»»» œ»»» ˙»»» ˙»»» . œ»œ» œ»œ» ˙ » l # ˙»»˙»» Œ ” » œ»» œ»» l ˙»» »» »» » » » » . l? » l l ˙ ======================= = ˙ » » » » »» » » »» »» trad. CHOE Taesok

* Malfermo: malfermo de la nova epoko, en kiu disvolviøas materia kaj spirita civilizoj.

12


Ree la printemp' venis jam (Himno de ýonbulismo)

2 trad. CHOE Taesok

«« ««« «« « «« «« «« 44 « «« ««ˆ ««ˆ ˙ « ˆ j « « « « ˆ j ˆ « ˆ«ˆ« ««˙ =l ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙« j ˆ« ˆ« «ˆˆ« l ˆ« l& ======================= ˙« _ˆ«««ˆ .. l 1. Re - e la prin - temp' ve - nis jam en Jong - san; l 2. Ni va gis en la dens - mal - lum'; sen - ce - le ce lu ja ni, ge - fra - tar', l 3. Æi - ujn sa - vi »œ»» »œ»» _»œ»œ _ _ _»œ» ˙»»˙ » ˙ œ œ œ»» _»œ»»» » » l 4 œ»»»œ.. » œ » ˙ » » » » » »» œ J » J œ œ » » Jœ»» »œ» œ»» »»» »»» » »» »»» » l ? 4 »» l l ======================= =l » » »

«« «« . ««ˆ «« «« «« «««ˆ «« «ˆ« _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l _«««ˆ« _«««ˆ»œ _««˙««˙ =l j l & _ˆ««ˆ . ======================= j «_ˆ«ˆ _««ˆ _«ˆ«ˆ l «ˆ«ˆ« .. _«ˆ »» l pa - tro de la vi vu - la - ro, So - te - san' l nun sub øus - ta dar - mo, la tut - mon - da lum' l per la sa - øo þi po el su fe - ra mar', ««˙« « « » œ . » œ l œ œ » » » œ »»» œ»»«ˆ« . ˆ«Jœ»«j » » » œ » œ œ œ » » » œ » »» » »»» . »»» »»œ» » œ » » œ » » œ » »»» » » »» l? l œ»» l »» ======================= Jœ»» » =l » » «« «««˙ ««« «« . «« « ««« ««« «« « ˆˆ« «˙« = «j j «ˆˆ« _«ˆ««ˆ _««œ«ˆ l _«ˆ.««ˆ . ˆ_««ˆ _ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ l ˆ«ˆ« . j ======================= l & _ˆ.««ˆ . l »» l plen - mal - fer - mis kun fa - vor', sa - van por - don l ni per i - am-, la me - dit' i e - aj - na fi ne en ra pa ra - diz' la cir klo flo l _»œ»» . _»œ»» œ» _»œ»» __»˙»»» _»œ»œ» .. œ»œ»» .. œ»»» œ»» l œ œ » » »œ»» »Jœ»» »˙» »»»œ œ»»» »œ.»» » » œ J œ œ J » » » » » » ======================= »» » »» » =l l? l » l » » »» U« «« ««« ««« « « ««« ««« « « « « « « ˙ « ˙ ˆ ˆ« «ˆˆ« ««ˆ ˙. ˆ.« . j « « « « « « « Œ ” « «˙« «ˆˆ« ˆ««ˆ «ˆ« l ˙« «ˆ l «ˆˆ« .. j l & «ˆ l ««˙« . ˆ« ======================= = l kaj fe - li - æo ni a gran - das en la kor'. for tojn gaj nu la tri gran dajn ja sen lim'. l por e - ter - no, por e - ter - no øu u ni. l « _»œ»œ.. _«j _»œ»œ «Jˆ»œ»» _»œ»œ U ˙»˙»» ˙»˙»» »œ»» . »œ» _»œ»»»œ _»œ»œ»» l ˙»»» . » » » Œ ” » » » » œ. œ J » ˙. » » » » » » » » l ? »» l l »» ======================= = »» »» » l 13


3

Nova budholando (Laýdkanto al la sankta tero)

««˙« «« «« « «« «« « « # 4 «« . «« « «« «« ««£ «« ««˙»« . ««j «« « . . . « « j « « « « « « » œ J « ˆ j ˆ ˆ « k « ˆ « j ˆ » « œ « ˆ œ ˆ » ˆ k ˙. œ»ˆ«» «˙«» ˆ«œ»» l »» œˆ«»» »» »» l «ˆ« . «ˆ« «˙« «ˆ« . «ˆ« l «ˆˆ« «˙« . l «ˆ« . k ˆ«ˆ« «˙«» = «ˆ ======================= l & 4 »» Kk » »» » »» ˆ« l £ l ho Ma - te - na la Lan - do! es - tas glo - ro 1. No-va bud - ho - lan - do, Jong æon, nov bud ha nas fe li æas la ke jo. Bri - las jen No Ho 2. l pe - no en fe - kun - da Øong-gýan-pjong. Nin ins - pi - ras 3. On - das gran - da £« « ««ˆ«Jœ» . « l « « « ««»» «ˆœ«» «ˆœ«»» «˙»«» . œ»» . œ»» ˙»» _»˙» . œ» . œ»» ˙» œ»» «k » œ . » œ » œ « « j ˆ œ » » œ « ˆ K » » » « « ˆ » œ # 4 œ.J»» œK»» ˙»» œ.J»» œK»» »œ» »»˙.» »» œ»» l »» »» »» » » »» ˙«»»» 4 » » » » » l » » l œ.J»»» Kœ»»» ˙»»» = » l ======================= l? l £ l «« «« «« «« ««« «« « « £« « # «« ««£ «« «««˙ . «« . « « « « « « « « ˆ k ˆ. « ˆ « ˆ j j ˆ. « ˆ ˆ« «œ»ˆ« «« «œ»ˆ« l ˆœ««» »«ˆœ« ««»œˆ ˙««» . =l Jœ»j ˆ««« _«««ˆ _j ˆ« « « . ======================= l & »»»œ ˆ« «˙« . l _«««ˆ . «ˆ« _«««ˆ . _j »» _»˙«» » » » »» «ˆ «««ˆ l _ˆ«««ˆ _«˙««˙ . l »» Kk »» l £ lim' pro ek- flor' de u - dam - ba - ro. Øong-øu tri jar - mi - lojn sen li - a i - lu -mi - ni - øe - jo. Ver - das en Gil - jong - ni ru - mok, l fre - þe la te - re - no æe Ok - njo- bong. Ve - las ni en Bom - hjon, l £« «_ˆ« «««£ _«ˆ« . « « « « « « « « ˆ » ˙ « œ « » «« «œ»ˆ« ˆœ««» »«ˆœ« «ˆœ«» ˙««»« . «j « « » œ » ˙ . « ˆ » œ j. J . « »˙»» . œ » » l # œ»» » œ ˆ. « « ˆ k « ˆ. » » ˙. » » œ « ˆ K k » » »» l »»» »» »»» »» =l » ======================= l? » l «ˆ« . ˆ«« «ˆ« . Jœ»»»» J»œ»» Jœ»»»» l »œ»» »» l » »» ˙«»»» £ «« . « « ˙ . ««j « « ««j # « «« «« «« « «« «« «« «««˙ . » ««« ˆ««j « « ˙ « « « . . » « « « « ˆ ˆ « k ˆ « k « «ˆ«ˆ« l « « j ˆ . . « ˆ. ˆ » « «ˆˆ« l œ» ˆ« #˙«« . l «ˆ« . «ˆ« «˙« . l «ˆ« . «ˆ« ˙»» «_««ˆ . _j ˆ«« «ˆ«= « « J . K l & «œ»j l ˆ« j » œ » œ ======================= ˆ«J»» . «ˆ«kˆ «ˆˆ« . «ˆ«jˆ œ»J»«j « ˆ j « ˆ k »» »» »» » «ˆ » l a - ten - da - dis en si - len - to. Bri - las ter' por e de Jong-gýang, ni - a lok' mon - to Gu - su kun su - su - roj. Æi - u pint', li - aj æi - u val' ple-nas de l kaj ek - re - mas al Bop-song - po. Tur -nas sin al Jong - san, flu-sas taj - do laý l ««ˆ «ˆ« ˙» . _ œ»J»œ.. œ»K»œ »˙ . œ»œ.J» . œ»Kœ» ˙»» . œ . œ ««ˆ.« «««ˆj œ» œ»» » ««j.ˆ«J» . œ««k » » œ » œ l # œ»J»œ.» . »Kœ»» »œ.»» »Jœ»» œ»J»œ» œ»J»» œ»» »»˙» . ˆ K ˙. ˙. œ » » » « » » » »Jœ»» l l ? » » » » » » l » »» l » » »» l » »» »»» l »» »» «ˆ« . «ˆ« »Jœ»»» = ======================= » « # «« « (Rekanta¼o) « « « « « « « « « « ««˙»« «j « « «« «˙«» . ««ˆˆ« .. «k «ˆˆ« .. «k ˆ«ˆ« ««˙˙« «ˆ«ˆ« l «j «ˆˆ« «˙.«˙« . ======================= =l œ»ˆ«»» »» ˆ«Jœ»»» . «k Kˆ«œ»»» l ««»j.ˆJœ» . k Kˆ«œ»»» »» l & ˆ«ˆ« ˙»»»«« . l ««»Jj.œˆ«» . «Kk lj » » l ter - no. spu - roj. Laý-don al æi ni- a lok', sank-ta ter' por la e- tern'! l vo - lo «« «« «« « « « «« «« «« ««« _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _œ»»» _œ»»» _»»»œ _»œ»» «« . ««Kk l # œ»» ˙»»˙.. œ œ ˆ œ ˆ ˆ ˙ œ j. ˆ ˆ œ j. J . œ ˆ k » J . » « « « » « « » » « « » » « « ˆ « œ»ˆ«» j Kˆœ» » » .k »œ»» œJ»»» . Kœ»» œ»» œ»»» œ»»» »»»œ œ»» »» ˆ«Jœ»»» œ»ˆ«»» »» l »» »» Kk »»=l » ˆ«Jœ»»» «»» » l » l ? »œ»»» »» l Ó j ======================= l » »» »» £ Laý-don al æi ni- a lok', sank-ta ter', sank- ta ter' por la e- tern'! «« « « « « « # ««j « ««« «« ««« ««« «« « . «k ˙ . » ˙ « ˆ « « « .ˆ«. «k . j » ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « j ˆ ˆ « k ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« «˙«» . =” ˆ.«« . ««j ˆ«ˆ« j j «Jœ»j ˆ« ˙« ˆ« . ˆ« l ˆ« . ˆ« »»˙» . ˆ .» «Kk ======================= « ˆ « ˆ » œ l& l »» _«ˆ _««ˆ »» » » l Glo-ron al æi sank-ta ter', ni - a lok' por e - ter - no! l « « « »œJ»œ.» . »œK»œ» »œ»œ» »œœ»» œ»J»œ.. œ»»Kœ »œ»»œ.J . »œ»»Kœ »œ»»œ «Jj.œ«ˆ . œ«k œ»» œ»»» ˙»»˙.. « # » œ œ ˆ. » ˆ K » » » » « « Ó » » » » ll ? ======================= l » » »» »» »» »» l »» »» «ˆ« . Jœ»»»» Jœ»»» »»»Jœ l œ»»»» »» =” Glo -ron al æi sank-ta ter'! Solene kaj serioze

trad. CHOE Taesok

* Matena Lando: Koreio. * Udambaro: legenda planto: legenda planto, øia floro, kiu floras unufoje en tri jaroj; metafora esprimo por la floro de la vero.

14


Ronda senþanøa la substanc' (Laýdkanto al la darmkorpa budho)

4

«« «« «« ««« ««« «« « « « « 6 « « « « « «««˙. ˙.«« «ˆ« ««ˆ ««ˆ« ««˙. ««˙ Œ ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˙««˙« ˆ««ˆ« «˙«˙« «ˆ«ˆ« ««˙« Œ b « « 4 l& l l ======================= ««˙ _««ˆ __««˙ . l _««˙ . _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _«« . _«« ˙« =l _ _ ˙ « _ ˆ « _ ˙ « _ ˙ « l fon -to de la bon - fa - roj kvar, 1. Ron - da sen - þan - øa la sub -stanc'! l æi - u ajn po - vo de l' na - tur', 2. Ron - da mis - te - ra la funk - ci'! « « _œ _˙ « l 6 ˙»» œ»» ˙»» . ˙»» . œ»œ» ««««ˆˆ «ˆ«ˆ« ˙»»«« . «˙»«» Œ œ»œ»» œ»œ»» œ»œ»» ˙»»˙»» œ»»œ»» ˙»˙»» »»»»œ »»»»˙ Œ » l ? b 4 »»˙» »»œ» »»˙.» l ˙.»»» »» l» l » » » » » l » »»» »»» =l ======================= »» »» »» »» «««ˆ «««ˆ «««ˆ «« « « «« «« «« «««ˆ ««« «««˙« «««ˆ« «««˙ «« « «««ˆ ««« ««« «« « ˆ« ˆ ˆ ˆ «ˆ«œ» l l & b «ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙«˙ «ˆ«œ»»» l ««˙˙« «ˆ«ˆ« #_˙««««˙ Œ l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙« «ˆ« l «˙« ˆ«ˆ« ««˙˙« Œ l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙˙« = ======================= »» l vi es - tas bud - ha la e - car'. Tu - te mal-ple - nas vi de vort', ta - men plen-ple - nas l vi es - tas kar - ma la re - gul'. Po -vas aý ne a - pe - ri vi, kaj tra la tem -poj _ œ _ ˙ » » œ»œ» œ»œ» œ»»œ ˙»»˙» œ»»œ» ˙»˙» »» »» l œ œ œ ˙ » » » œ»» œ»» œ»»» ˙»»» œ»» » » ˙ œ Œ œ » » » Œ » » » » » » » » » #˙ » » » » œ ˙ b » » » » » » » » » » » » » » l »» »» l »»œ» »»œ» »œ» »˙» = l ? »œ» »œ» »œ» »˙» »œ» l »˙»» »œ» ˙»»» l ======================= »œ l » » » »» » » » » » »» »» «« «« «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « b ««˙ ˆ«« «˙»« Œ ««ˆ ««ˆ «ˆ« ˙«˙« ˆ«ˆ« ˙«˙« ˆ«ˆ« «˙« Œ ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ««˙˙« «ˆ«ˆ« «˙«˙« ««ˆˆ« ««˙« Œ ======================= ˙« ˙« =l l & ˙« ˆ« »» l ˆ« ˆ« ˆ« l l l l kaj la plej ho - no - ra - ta jen. vi de vort'; vi es - tas su - per est' kaj sen', l kla-ras do kaý - zo kaj e - fik'. re - gas vi; in - ter -pu - þi - øas jang' kaj jin', ««˙»« ««ˆ«œ» ˙»» Œ _»œ»»»œ _»œ»»»œ _»œ»»»œ _»˙»˙»» _»œ»»»œ _»˙»»»˙ _»œ»»»œ _»˙»»» Œ œ»»œ» œ»œ»» œ»œ»» _»˙»»»˙ _»œ»»œ» _»˙»»» _»œ»»»œ _»˙»»»˙ Œ l ======================= l ? b »» »» »»˙» l »»» »»» »»» » » l »»» »»» ˙»»» l » » » » » l ˙»»» »»» »»» =l » (Rekanta¼o) «˙.« ««˙. «« «««ˆ ««ˆ« ««˙«« ««ˆ«« ««««˙. ««««˙ «« «« «« «« «« «« nˆ««« ««««˙ Œ ««« «« «« «« «« «ˆˆ« l l & b «˙« . «˙« . l ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ˙« «ˆ« l «˙« . «˙« Œ l _«ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ ˙«˙« ˆ«ˆ« l ˙«˙« «ˆ« «˙« l _ˆ«««ˆ _«ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ «˙˙« = ======================= l Cir-klo, bud-ho darm-kor - pa vi! vi, la pat-rin' de æi - u ajn, es- tas la so - la « l ««œˆ« ˙» _ œ » _ ˙ » œ ˙ œ»»œ _»œ»» ˙»» œ»» œ » » » ˙»˙»» .. ˙»˙»» .. _»œœ»»» _»œ»œ»» _»œ»œ» n˙»˙»» œ»œ»» _«˙»»» . _»˙»» » œ » » » œ » » » » œ » » œ ˙ » » œ »œ»» » » » » » ll ? b » » l » »» » » l »˙»» Œ l »» »» »œ»» »˙» »œ» l »» » »˙» Œ l »» »»» œ»»» »˙»» = ======================= » » l » » » » ««« . «« « «« « ««ˆ« « ««« «« « « « «« ««« «««˙« « « « ˙ « « ˙ ˆ « « « « « « « Œ” l & b ˙«˙« nˆ«ˆ« «˙« Œ l «˙« . «˙« ˆ«ˆ« l ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «˙«»»» «ˆœ«»»» l «˙«˙« .. «˙˙« ˆ« l «˙«»»» ˆ«ˆ« ˙«˙« «ˆ«ˆ« l «˙«»»» . «˙«»»» = ======================= l ni - a kred'; vi, la spe - gu- lo de ve - ro, es - tas ja so - la la mo - del'. l « _»œ _»œ œ» _»˙ « ˙» . _»˙ _»œ ˙» œ» _»˙ œ» . ˙» . l b »»˙»» œ»ˆ«»» ˙»»»˙» Œ ˙»»»» . ˙˙»»»» œ»»œ» »»»» œ»»»» »»œ»» ˙»˙»»» œ»»»»œ ˙»»»» . »˙»»» »œ»»» »˙»»» »œ»»» »»»˙» »»»»œ ˙»»»»˙ . ˙»»˙»» Œ ======================= l? l »» »» »» l œ»»» »» » l »» l » »» » l =” » trad. CHOE Taesok

* Jango kaj jino: la du kontrastaj elementoj, kiuj konsistigas la universon kaj la fundamentan naturon de æiuj esta¼oj.

15


5

Lumas vi per suno kaj lun' (Laýdkanto al la kvar bonfaroj)

«« « « ‰ «« «« « «« « 68 «« ««j « « « « « b « « « « « « « «ˆˆ« l «ˆˆ« .. ˆ«ˆ« l «« ««J «ˆ« «j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« «j ««ˆ«ˆ j ˆ«ˆ« _«««ˆ»œ . l _««ˆ«ˆ _««Jj ˆ«ˆ« _«««ˆ»œ= ˆ««ˆ l ˆ«ˆ« j ˆ««ˆ l j l& ======================= . l _«««ˆ»œ» _««J»j ˆ» _««ˆ«ˆ _«j œ ˆ _ œ ˆ j _ ˆ _ _ œ _ ˆ œ « » « » « « « » » » » » » » » » » » » » l Ne-pras mor-to kaj re-nas-kiø', 1. Lu-mas vi per su - no kaj lun', ser - vas vi per vent'. l al ni æi - on ajn. Es - tas re - ci - pro-ka pro-fit', 2. Vi li - ve - ras per pro-fe - si' . l _ œ _ œ _ œ » » » _ œ » » œ . œ»œ» œœ»J» œ»œ» œ»Jœ» œ»» »» »» œ»œ» . œ»œ» œœ»J» œœ»» »Jœ» »» »» ‰ œ»»œ œ»J»œ œœ»» œ»J»œ œ»» œ»»» _»œ»» œ»»œ .. 6 ll ? b 8 »» »» »» »» l Jœ»»» J»»»œ Jœ»»» »» l »» »» »» »» l œ.»»» œ»»» l »» »» »» »» l Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» »» =l ======================= » » » » » » «« « « « « «« «« œ»» œ» «« « «« ««ˆ . «« « « « « « « ˆ j » œ ˆ j ˆ ˆ œ œ j j ‰ ˆ ˆ j « « « « « » » « « « « « « « b ««ˆ .. = ««ˆ ‰ ˆ«ˆ« ˆ« «ˆ« . l Jœ»» Jœ»» Jœ»»» ˆ«ˆ« «ˆj «ˆ« ««ˆˆ« ˆj «ˆ« l «œ»ˆ« . «ˆ«œ» l ˆ« ˆ« œ»»» Jœ»»» l ˆ« j « ˆ « ======================= « ˆ ˆ« l l & «ˆ« «ˆ« ˆj l » » »» »» » l ho la æi - el', ter'! Vi nin nas-kas, nu -tras kun am' kaj gvi-das kun la gard'. l ho kun-vi -vu - lar'! Pri la jus - to kaj la mal- just' ju -øas vi kun la klar'. « « l œ»Jœ»» œ»J»œ _œ»œ»J» _««ˆœ»» . œ»»œ .. œ»»œ _»œ»»œ _»œ»Jœ» _»œ»œ» œ»Jœ» _»œ»Jœ» _œ»œ»J» _œ»œ»J» «œ»ˆ«» . _»œ»Jœ» _»œ»J»œ œ»»Jœ _»œ»»œ _»œ»J»œ _»œ»» . _»œ»» œ»»» ‰ l ll ? b »» »» »» » Jœ»»» l »» »» ‰ l »» »» »» »»» l »» »» »» » l »» »» »»» »» »» l œ.»»» = ======================= » » « (Rekanta¼o) « « «« « « ««ˆj « « « « « « « « « « « « « « « « « « «ˆ«ˆ« «j ««ˆ. j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« ˆ.«ˆ« . «j «ˆ«« «j ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« l «ˆ«œ» . «ˆ«œ» ‰ l «j «j «j «« . l ««ˆ« j ˆ«« «j ˆ«ˆ« «j « « ˆ ˆ » œ « ˆ J » œ « ˆ J » œ « ˆ J « ˆ . ˆ l & b _«««ˆ»œ _««Jj l l ======================= =l « « ˆ » » » » » ˆ»œ»» _«ˆ _«ˆ _«ˆ»œ»» « » » » » » » » l La bon - fa - ro vas-tas sen fin', ho la ge-pa - trar'! Gran-daj sen lim', daý-raj sen æes' l Ti - al re - gas or - do kaj pac', ho ni - a le - øar'! ««ˆ . . l _ œ » _ _ œ » œ . œ » » œ»œ»» . œ»»œ ‰ œ»J»œ œœ»J» œœ»J» _œ»œ»» .. _»œ»J»œ _œ»œ»J» _»œ»Jœ» _»œ»œ» .. œ»œ»» œ»Jœ»» œ»»»œ œ»Jœ»» œ»»» »» »» œ»»œ . »Jœ» œ»Jœ» »Jœ» œ»» ll ? b » » » » l Jœ»» Jœ»»» »Jœ»» »» l »» »» »» » »Jœ»» l » »» l »» »» »» »» l »» »» »» »»=l ======================= » » ««« ««« «« «« «« «« «« « «« «« . ««« ««« « « « « « œ»»» œ»» ««j » œ « « « « « « » ˆ « « ˆ«« ««ˆ nˆj ˆ««ˆ ««j ˆ««ˆ j ˆ««ˆ ˆ.««ˆ . ˆ««ˆ j ˆ««ˆ «ˆ««ˆ . j ««ˆ« ˆ.«« . ˆ«« ‰ «Jj ««ˆ.ˆ«. j «ˆ«ˆ j ««ˆ« «ˆ.«« . ««ˆ« ‰ j b » œ J œ ˆ « « » » œ » J J « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ œ j œ j « « « « » « » « » » «=l ======================= l & »» »» »» l ˆ« ˆ« l »» »» »» l l l ˆ« ˆ« l l la bon-fa - roj kvar! es-tas ja vi la kred-ob -jekt', ni - a ri-fu - øej'. Jus-taj en tut', ««œ»ˆ« . l . _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ _»œ» _»œ» _»œ»œ nœ»J»œ _»œ» . _»œ» _ œ » » » » » _ œ » » . » œ » œ œ»» œJ»» »»» »» »»œ. »»œ ‰ œ»J»œ» œœ»J»» œœ»J»» œœ»»» . »Jœ»» »Jœ»» »Jœ»» »œ»» . »œ»» »Jœ»» œ»»œ» œ»»Jœ» œ»»œ.» . œ»»œ» ‰ »J»œ» œ»J»» œ»J»» »» l======================= b l? » » l »»» »»» l » » » » l » » » » l » » » »» l »» »» l » » » =l ««« ««« « «« «« «« «« ««ˆ« «« « « « « «« « «« «««ˆ . «« œ»» œ» ««j « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ. ˆ ‰ ˆœ «Jˆ «Jˆ «ˆ.«ˆ j ˆ« «ˆ«ˆ j j «ˆˆ« j «ˆˆ« ˆ.«ˆ« . ««ˆ« j «ˆ « «ˆ«ˆ« «ˆ«œ» . «œˆ« ‰ œ»«»» j œ»«»» « . l ˆ«ˆ« j « «ˆ« «ˆ« . l «ˆ« Jœ»»»» »»œ»»» ««ˆ« l ««ˆ« . ««ˆ« l «Jj «»»» j l & b ˆ« j l «ˆ« ˆ«ˆ« j l »» »»» =” ======================= l ple-naj de am' la bon-fa-roj kvar! es-tas ja vi la pa -ra-diz', ni - a fe - li - æej'. « l _»œ»Jœ _»œ»Jœ _œ»œ»J «ˆ«œ»» . _»œ»œ _»œ»Jœ _»œœ» nœ»Jœ» _»œ» . _»œ» œ»Jœ œ»Jœ œ»Jœ _»œ»œ .. _»œ»Jœ _»œ»Jœ _»œ»Jœ _œ»œ» .. œ»»œ œ»Jœ _»œ» _»œ» œ» .. œ» »»» »»» »»» » »»» »»» »»» »» »»œ.» »»œ ‰ »»» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »»œ» »»Jœ» œ»»» œ»»» ‰ l======================= b » l? l l »» »» l l l »» »» l =” trad. CHOE Taesok

16


6

El Jongsan reblovis vento (Laýdkanto al Sotesano)

trad. CHOE Taesok

«« ## 3 «« « «« «« «« « «« « ˆ ««« =l ˙ « ˆ « 4 ˙ ˙ ˆ«ˆ« l _«««˙«˙ « « « « l& l ˙« l ˙« ======================= ˆ_«ˆ ˙« œ»» « __ˆ««ˆ » l El Jong ven to, san re blo vis 1. l cir - klon, Vi el mon tris u nu 2. l Æi u flan kan sa van por don 3. ˙»» œ»» ˙»» ˙»»»˙ l # 3 ˙»»˙ œ»œ» œ»»œ » œ » œ » » œ ˙ » # » » » »» =l 4 » » » » ˙ » » l? l » l » » l »» » ======================= » (Rekanta¼o) Laý du glo re, laý du glo re U « ## « «« ««˙« «« «« ««« «« « «ˆ«ˆ =l « « « ˆ««ˆ _j ˆˆ« l& l «˙« ======================= «ˆ«ˆ l __«˙«˙ _ _«ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ _j « « l kaj ek - flo - ris u dam ba ro. l kaj vi u - nu i gis æi on. l jam mal - fer - mis vi sen li mo. Uœ»» l # œ»» œ»»œ » ˙ » œ » œ » œ ˙ » » » » » ˙»» »» »»˙» »œ»» »œJ»» »œJ»» »œ»» =l l ? # »»œ»» ======================= l l » » » » » » » So te sa - non ni ja sen fin'. « « ## « «««ˆ « «««˙ ˆ««« . ˆ«« ˙»»»˙ «« « « ˆ « « « «ˆ« =l ˆ.« ˆ«« l »»» «˙«»» «ˆ« «ˆ«ˆ ======================= l& l _««˙« l «˙« _ « _«˙ » l Ve nis do vi, So te sa no l Ki u krom æi ti u dar mo l Æi uj de la tu ta mon do « l «ˆ.« ˆ««« »˙ » œ œ»œ»» » ˙ # ˙ ˙ œ » » » »»» »˙»» »»˙ œ ˙ œ » » » » l======================= # ˙ » » » » » =l œ»» l? l » l » l »» »» » » Por e o no, por e o no « « « ## ««« ««˙« «ˆ«« «« «« «« «j « ˙ « ˆ ˙ « « « l& l ˙« l ˙« ˙« ˆ««ˆ _ˆ«««ˆ l _««««˙.. ======================= =” ˆ« _««ˆ _j _ ˙ « l sa vi æi ujn el mal - bon - voj'. l en la mon do es tus por ni? l øu as gra con de vi - a darm'. œ»»»œ œ»»» œ»» ˙»»˙» l # ˙»»» œ»» ˙»» ˙»˙»» .. # ˙ » » » » » » » »œ»» »Jœ»» Jœ»»» l » ======================= l? » l ˙»»» l » =” »» laý

-

du

glo

-

re

vin

17

æi - uj

ni.


7

Jam la budhecon gajnis (Laýdkanto al æefmajstreculo)

«« œ» ˙» . F « ««ˆ« bb 4P« «««ˆ« «««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« « «««ˆ . ««j » œ . » œ œ œ » » » » œ » » ˆ « ˆ Œ œ « « » » » «ˆ« l l & 4 ««˙˙« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ« l ««ˆ« . ˆ« bˆ« œ»»» l ˙»»»» . l œ»»»˙« œ»» »œ»»» »œ»» l œ»»»» . Jœ»»» »» = ======================= » » l jam vi - a sa - øo - vi - vo 1. Jam la bud - he - con gaj - nis vi - a dar- mo - fort', l La u nu cir klan ve ron ek de So te san' øus te he re - dis vi kaj 2. _»˙» _»œ» nœ»»œ _»œ»œ.. _»œ» œ»œ» œ»» l b 4 ˙»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»œ.»» . œœ»J»» bœ»» œ»»» ˙»»˙.» . » »»œ »» »»» #œJ»» »» »»œ Œ œ œ » » œ » » ˙ » » » » » » » » » œ œ œ b 4 ˙ œ œ » » »»» » » » » »» l » » » » » l? ======================= l »» l » = »» »» l »» »» »» l » » »» »» l » trad. CHOE Taesok

Respektoplene

« « « « « «« bb ««ˆ«« «« «««ˆ« . ««j «ˆ«« ««««˙ . Œ «˙«œ» œ» «««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« «« «««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ.««ˆ« . ««j Œ l «ˆˆ« l «˙.««˙« . = ˆ« ˆ«œ»»» ˆ« . ˆ« l «˙« . l& l »» »» ˆ« ˆ« l «ˆˆ« «ˆ ««ˆˆ ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ======================= l si - dis sur la tron'. I - øis vi ins - tru - is - to de l' sen -nom - braj ni, l ru - lis øin laý plan' En «_««ˆ « la kvar flan - koj de la vas - ta mond' sen fin' l «ˆ« œ»» œ»»œ œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ œ»œ.. œ» ˙» . œ»»œ œ»»œ œ»»œ .. œ»Jœ» ˙»»˙» .. ˙ b » œ»»» »»» l »»»œ »»»œ »œ»» »œ»» l »» »» »»» »J»œ» l »˙.»» Œ l » » » » Œ ll ? b » » » » l »» l »» ======================= » »» »» » » » » =

««« . (Rekanta¼o) «« « « « «««ˆ «««˙ bb «««˙« ««ˆ« bœœ»» œ»» œ»»» .. œ»» ˙»» «««ˆ« «««ˆ «««ˆ. ««j ˆ « « « Œ ˙ ˆ«ˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ« l J«j.œ»ˆ« . «k ˆ« «« ««˙« l ======================= l & ˙« ˆ« »»» l œ»»»» Jœ»»» Kœ»»»» »»»»˙ l ˆ« «ˆ« «ˆ« . «ˆ« l «˙« . l ««ˆ.ˆ«. «j »» ˆ« ˆ« = l Laý-don al la æef - maj-stre-cul', dis - e - ten - di - øis la darm' tra la mond' sen lim'. l su- non de saø' æi - am lu - mas vi. bud - han la œ»» _»œ» . _»œ» _»˙» . _ l œ œ œ . œ » ˙ œ » » » » » » » » » » » ˙»˙»» œ»»œ» »œ» »œ» J»œ.» K»œ» »»˙ »œ» »»œ» »» »» »»» . Œ œ»»»» .. œ»»»» œ»»»» œ»»»» œ»»»» .. œ»»»» œ»»»» ˙»»»» b ˙»» l l ? b » »» »» l » » » » l » » »œ.»» »Jœ»» l ˙»» l œ»»» Jœ»»» œ»»» œ»»» l œJ»»» Kœ»»» œ»»» = ======================= » » » » » f ««« ««« « ««« . «« «« « « » œ . « » œ bb ««««ˆ ««ˆ«« ««««ˆ. «« ««««˙. Œ ««ˆ« . ««j « »»œ» . »Jœ» ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ««ˆ« «« ˆ««ˆ« . «j « ˆ « ˆ«« «˙«« . Œ « ˆ ˆ « . « ˆ ˆ j « « « « ˆ« ˆ« l »» »»» ======================= ˆ« l ˙« . ˆ« l ˙« . =” l & ˆ« ˆ« l ˙»»» l ˆ« ˆ«œ»»» l laý-don kun vo -lont', al la æef - maj-stre - cu - lo, lu - mo de l' darm-mond'! l ««« l b ˆ««« œ»œ»» œ»»œ.» . œ»»Jœ» ˙.»˙»» . Œ œ»»»» .. œ»»»Jœ œ»»»œ» œ»»»œ» œ»»œ.»» . œœ»»J»» œ»»»» œ»»»» œ»»œ» œ»œ»» œ»œ»» .. œ»J»œ» ˙»»»» .. Œ ======================= l ? b «ˆ« » » »» l »» l »œ»» »»» »» »» l » » œ»»» œ»»» l » » » » l ˙»»» =”

* Æefmajstreculo: titolo por tiu, kiu estis la æefmajstro, aý kies darmforta grado superas tiun de diablovenka darmforto.

18


8

Vi venis al æi eklezi' (Laýdkanto al grandsidonulo kaj grandprotektanto)

«« « «« « «« «« « « « « « ### 4 « « « « « ««« ««« ˆ.«««j «««k «j ««k «« «« ˆ ««ˆ.j ˆ.« «k ˆ«« «j . «k ««ˆj ««ˆ« ««˙« ««ˆ« j «ˆ« .. «k « « « « « k ˆ « ˆ ˆ ˆ « . ˆ. j ˆ « « « « « « « « « « « « « 4 « « . . . j ˆ. ˆ k . . « « « « «ˆ«ˆ = ======================= ««ˆ . _k «ˆ«ˆ ˆ« . ˆ« _ˆj «ˆ«ˆ l _««ˆ . ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ . _««ˆ #ˆ« . k ˙«»» l ««ˆ . _k l& _«ˆ«ˆ _ˆj » l 1. Vi ve -nis al æi e - kle - zi' pro lon-ga vot', kaj jam el-mon-tris bri-le gran-dan vo-jon vi. l 2. La sa - øo - þi-pon por el - sa - vi æi - ujn nin jam ve - tu - ri - gis per la gran-da vo -to vi. l # # 4 œ»» œ»» . œ»» œ»» . œ»» œ»» . œ»» œ»» . »œ» œ»» . œ»» ˙»» œ» œ» . œ» œ»» . œ»» œ» . œ» œ»» . œ»» œ»» . œ»» ˙» ˙»» l ? # 4 »»œ»» »J»œ.»» »K»œ»» œ.»J»»» »Kœ»»» œ.»J»»» »Kœ»»» l »J»»»œ. »K»œ»» »J»œ.»» »Kœ»»» »»»»˙ l œ»»» œ.J»»» Kœ»»» œ.J»»» Kœ»»» œ.J»»» Kœ»»» l J»»»œ. Kœ»»» »»J»œ» . »»K»œ» = » l ======================= » » » » » » » » » » » » » » trad. CHOE Taesok

«« « « «« «« « « « « « « « « ««ˆ« «j « ««k ««« «« ««« . «« «« « ««ˆ.j «k ### . « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j k k . ˙ ˆ ˆ. j « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « «˙«« l k ˆ « «k ˆ«« «k j « « « ˆ.«« . «« «ˆ« . «ˆ« «˙« l «ˆ« «ˆ« . «ˆ« «ˆ« . «ˆ« «ˆ« . «ˆ« l ˆ.j j ˆ « « « « « ˆ « « ««ˆ _«ˆj . ˆ . j ˆ. k . « « « l& l ˆ « k ˆ « k « ˆ « « ˆ « ======================= = j ˆ ˆ« . _««ˆ _«˙ _«ˆ «ˆ . _«ˆ ˆ« . ˆ« _«ˆ . _«ˆ _«ˆ ˆ« l Fa - ris mon-te -gon vi el ter' sur pla - ta lok', fa - ris ma - re- gon el ri - ve - ra ak -vo vi. l Lu -mon el - ver - þis sur sen - li - man mon-don vi, kaj jen mal - fer -mis pa - ra - di - zan vo -jon vi. «« «« «« l # # œ»» œ»» . œ»» œ»» . œ»» œ»» . œ»» œ»» . »œ» œ»» . œ»» ˙»» œ» œ» . œ»» œ»» . œ»» œ»» . œ» œ. œ K œ . œ Kˆ«»» «˙«˙ » » » œ J œ. » œ K . » J l ? # »»œ»» »»œ.J»» »»Kœ»» »»J»»œ. »»K»œ» »»œ.J»» »»Kœ»» l »»œ.J»» œ»»K»» œ.»»J»» »»K»œ» »»˙»» l »» »» »»» œJ»»» Kœ»»» »»» »» l Jœ.œ»»». œK»»» j.ˆ«Jœ»»» . œk » «=l ======================= » » » » » » » » » » » »

««« «« ««« ««« «« «« ««« ### «««ˆ. «««ˆ «««ˆ ««««ˆ ««ˆ.«« ««j « ˆ « ˆ« «ˆ«ˆ ˆ«« ˆ««ˆ «ˆ«ˆ ˆ««ˆ «˙.« . « « « Œ= j « « « « « « . . ˆ« ˆ« #ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« #ˆ« « l ˆ« « « « l #˙« ======================= l& l l Vin, grand- sin - do - nu - lon glo - re laý - du æi - uj ni! l ˙»»˙.. l ### œ»»»» . œ»»»» œ»»œ» œ»»»œ œ»»»»œ.. œ»»»Jœ» œ»»œ» œ»»»œ œ»»»œ» œ»»»œ» œ»»»œ» œ»»»œ» Œ =l »»» œ.»» Jœ»» »» »» l »» » » » » » ======================= » l? l » l » » » » » » » » » » » (Rekanta¼o)

««« «« ««« ««« «««ˆ «««ˆ« ««««ˆ ### « « « œ œ » » ˆ « » » « Œ ˆ j ˆ. « « « « » » «_«ˆ«ˆ .. j ˆ«ˆ« _«ˆ««ˆ _«ˆ« l _«««ˆ . «ˆ« «ˆ« «ˆ« l »œ»» »œ»» «ˆ« «ˆ« l _˙.«««˙ . l& ======================= =” _ ˆ « l Vin, grand-pro - tek - tan - ton glo - re laý - du æi - uj ni! l «« œ» œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ œ»»œ œ»œ ˙»»» . l ### œ»»»» . œ»»»» œ»»»» œ»» ˆ œ . œ J œ œ « » » » » » » » » Œ =” »» »» »» l »» »» »» »» l »˙.» œ.»» Jœ»» œ»» »»œ l »» ======================= l? »» » » » » * Grandsindonulo: titolo por pastra ýonbulano, kies meritoj atingis la unuan superan gradon. * Grandprotektanto: titolo por laika ýonbulano, kies meritoj atingis la unuan superan gradon.

19


9

Æe fondo de tiu templ' (Laýdkanto al gepastroj) trad. CHOE Taesok

# 6 «««˙ . «« «« «« « «« «« Œ ˙««˙ ««ˆˆ l ««ˆˆ ««ˆˆ ««ˆˆ ˙.««˙ . l ««˙ «««ˆˆ ««˙ «««ˆˆ l «« «« = « ======================= l & 4 «˙« . l « « « « « « «»»» « ˙»«»» . ˙»«»» « «»»» l fon - do de ti - u templ' kaj templ' a - li - a 1. Æe l di - li - gen -to, þpa - rem' kaj sin - for - ge - sem' 2. Kun ki - u po - vus hom' 3. Se l «« øus - te es - tus ne vi, œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ» ˙»˙» .. ˙»» œ»» ˙»»» œ»»» ˙»»˙ .. ˙»»˙ Œ ˙»˙» l # 46 ˙»«»» . » » » » » œ œ ˙ œ ˙ œ»» l »» »» =l » » »» l »» »» »» » » » » ======================= l? l » » » » » » » » » »

«« «« «« «« # «« . « « « « « «« Œ « « « « « « « ˆ « « ˙ « ˙ « . ˙ ˙. ˆ . « « « « « « « « ««˙« ˙« œ»ˆ«»» l «ˆˆ« «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« «˙« . l «˙«» «ˆ« «˙« _«««ˆ l _«˙«˙ . ======================= =l l & ˙« _ « »» «˙ l e - ron post er' pen'. jen res - tas vi - a men - sa l tas - kon øis fin' vi fa - ris mal - graý viv - mi - zer'. de So - te - san' æi mond'? la dar - mon sek - vi en l . «««»˙ . « «˙«« _ ˙ » ˙»»˙ ««»œˆ »˙ œ» ««˙.« œ»» œ»»œ œ»»œ œ»»œ »˙» . ˙»» l # »» » »» ˙»»» œ»» «« . ««˙« Œ ˙»»» œ»»» l »» »» »» »» l? l» ======================= =l » » l ˙« » # «««˙ œ»» ««˙« ««ˆ «««˙ œ»» ««˙« ««ˆ « «« ««˙ ««ˆ «« «« Œ « « « « « « « « « « » » ˙. « «˙˙« ˆ l & ˙« œ»»» ˙« ˆ« l ˙« œ»»» ˙« ˆ« l ˙«»»» ˆ« ˙« ˆ« l ˙« . ======================= =l l de vi - laø' kaj urb' En æi - u aj - na tem - plo l pes' kaj kal - ku - lem' Sen aj - na fam - de - zi - ro, ne es - tus, ki - u po - vus hom' Se øus - te vi l »˙»» « « »˙»» _»œ» _»˙»» . _ _ œ » _ œ » _ œ » _ ˙ » ˙ ˙ » ˙ « » ˙ » « » » » » ˙ œ » ˙ œ ˆ ˙ » œ ˙ ˆ » œ « » » « » » » »»» »» »» »˙» œ»» »˙» »»œ »˙» . l # »» »»» »» »» »» »»˙» Œ l l? l l »» »» »» »» l »» ======================= = »

««« «« «« « # ««˙ . «« « «« « «« «« ««« Œ « « ˆ ˙ « « « « « . « ˙ « « ˙. « « ˆ « . « ˆ ˙ œ ˆ ˆ ˙ « « » « ˙« »» l «ˆ« «ˆ«ˆ «ˆ« «˙« . l «˙«»» «ˆ« «˙« _««ˆ l _«««˙ . _˙«««˙ l& ======================= =” » l vi - a þvi - ta jen res - tas gu - ton post gut' spur'. l mal - graý viv - su - fer'. vi bon - fa - ra - dis sen lim' gar - di por la e - kle - zi - on de ni e - on'. l . « ««˙«» . _ ˙ » ««˙« ˙»»»˙ œ»»»œ œ»»œ» œ»œ»» œ»»»œ »˙»» . ˙˙»»» «œ»ˆ«» ˙»»˙ œ»»œ ««˙.«« l # »» ««˙« Œ »» »»» l » » » » ======================= =” l? l » » »»» »» l «˙« . 20


Kvankam en la polva mond' (Laýdkanto al laikoj)

10 trad. CHOE Taesok

«« «« . « « « « b 44 «««ˆ«ˆ.. ««j « « Œ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ. «_« . _j «« _«ˆ« _««ˆ l _˙«««˙ . ======================= ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«œ»» l _ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ _««˙ =l l& l ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ » l la res - tis vi - a pol - va mond' korp', 1. Kvan - kam en l a - var laý la sen o - por - tun' 2. Vi - an ha - von ne es - tus vi, ki - u po - vus øus - te hom' 3. Se l «« . «« «« «« «« «« ««ˆ«œ» . Jœ»««j ««ˆ«» ««œ»ˆ« «« l ««ˆ« «j «««ˆ «ˆ« ˙»»˙ ˆ« «ˆ«« ˆ«« 4 « ˆ œ « «˙.˙«. » » » » Œ= b 4 « ˆ « ˆ » » » » » ˆ « « « « ======================= »» l? l l l l ˆ« . ˆ« ˆ«

«« «« «« «« « « « «« Œ « « « « b « « « « ˆ « ˆ. ˆ ˆ j « « « « « ˆ « « « « ˙. ˆ « ˆ . ˆ« ˆ« ˆ«œ»» l _««ˆ _«ˆ«ˆ _«˙« l& l l « « « « ======================= =l __ˆ.«ˆ« . __j __«˙« . «ˆˆ« _«ˆ _««ˆ _ ˙ « » l pu - ra es - tis vi - a mens' ki - el lo - tus - flor'. l vi kor - fund'. rek - te aý ne - rek - te do - nis el nun en æi mond'. So te sa nan dar mon sek vi l ««« «« ««« . ««« ««« «« ««ˆ«œ» . «« «« «« . l ˆ « » ˙ ˆ ˆ « ˆ j « ˆ » œ j J » œ ˆ ˆ ˙»«»» ˆ«ˆ« ««ˆ« ««ˆ »˙» ««« ««« ««« «ˆ« » » » Œ =l œ » » » b »» »» ======================= l ? ˆ« . ˆ« ˆ« l l l

««« ««« «« œ» «««˙ « « « « ˆ « « « « « « « « ˙.«« . ˆ. « b Œ= Jœ» «ˆˆ« «ˆ« ««ˆˆ« ««ˆ «ˆˆ« ««ˆˆ« .. j ˆ « « ˆ ======================= ˙« l & ˆ« . »» ˙« l «ˆ.ˆ«. j l l l ˆ« l mas - tru - ma - dis en la fa - mi - li', Kvan - kam vi vi al aý a - li - a templ', Do - nis øin ti - u l øus - te es - tus, ki - u po - vus hom' Se ne vi l «« . «« «« . . _ œ » _ œ » _ ˙ » _ œ » nœ » » œ » » » » . œ » œ » Jˆ«œ»»» ˙«»»» j œ»» »»œ.» »Jœ»» »»œ »» »˙.»» »Jœ»» »»»œ œ»»œ» l b œ»ˆ«»» Œ =l » ======================= » » » » » l? l œ.»»» l » l » »» » » » » » ««« « « « « «ˆ«« . ««j ««j «« «« « « « ««ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ ˆj ˆ. « « « « ˆ « Œ b « « « «ˆ «ˆ l «ˆ . «ˆ «ˆ «ˆ l »«œˆ» . ˆ« ˆ««ˆ «ˆˆ« l ««»˙»» . l & ˙»»» ======================= =” » l vi la me - ri - tojn sta - plis en æi e - kle - zi'. l ti al fa - ri - øis mas - tro templ'. vi en æi - u la e - kle - zi - on ni - an gar - di por e - on'. l _»œ»œ» _»œ»œ» .. œ»J»œ œ»»œ _»œ»œ» œ»œ» .. _»œ»» _»œ»» œ»» .. » ˙ » œ » ˙ ˙ » » œ » ˙ l b »» » » » »» »» » Œ =” Jœ»»» »»»œ »œ» l »» » »» »» l »» ======================= l? l » » » 21


11

Mondo pro malordo de mens' (Laýdkanto al gepatroj de gepastroj) trad. CHOE Taesok

«« «« 34 ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«ˆ« ««˙« ««ˆ« «« « «« «« « b « « ˆ« ˆ« l& l ˙« ˆ« l ˆ«ˆ« _«ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l _««˙.«˙ . l _«ˆ««ˆ _««ˆ« _«ˆ« l _ˆ««««ˆ ˙«˙« =l ======================= _«ˆ _«ˆ l per - dis jam lu - mon, pro mal - or - do de mens' 1. Mon - do l sub cir - kla fla - go ti - øas ti - e æi ni 2. Ko - lek æi - uj ge - fra - toj vi - taj el la mal - lum' 3. El - sa l _»˙» _»œ» _»œ _»œ œ»» œ»œ ««œ»ˆ« œ» ˙»»» »»˙» »»»œ œ»»»œ» œ»»œ» œ»»»»œ ˙»»»» . l b 43 »»œ»» »œ»»» œ»»»œ» »» l »» l? l »œ»» »»» »» l »œ»»» »˙»» =l ======================= »» l » »» »» l »»˙.» » «« «« « ««« «« « « « «« « « « ««ˆ ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« ««˙ ««ˆ «ˆ« «ˆ« ««ˆ «« «« «« ««« b ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ« l ======================= ˆ« ˆ« l ˙« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l _ˆ««ˆ _««ˆ _«ˆ««ˆ l _˙.««˙ . =l l& _ˆ« l sen ce - lo va - gas mo en mal - lu la vi - vu - lar'. l kaj øo - jas en æi kun e - kle - zi' mil - da ven - tar'. ni ne for - ge su ga fa - vor'. pri gra - ve vi - a l _ œ » _»˙» _»œ _»œ _»œ _»» _»œ» _»œ» _»˙»» œ»œ» œ»» . » œ » ˙ œ » » » œ » »»œ» »œ»» »œ»» » l b »»»»œ »»»»œ »œ»»» » » » » ˙ » » »»œ l œ»»» »œ»» »œ» l »»»˙. =l ======================= l ? »»» »» » l »» »» l »»» l ˙»»» » » » »»» ««« «« «« «« « « « « « « « « « ˙ b ======================= l & ««˙˙« _««ˆ««ˆ l _««ˆ««ˆ _«««ˆ«ˆ __«««ˆˆ l _«ˆ«««ˆ «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «˙« «ˆˆ« l «ˆˆ« «ˆˆ« _««ˆ««ˆ l _«ˆ«««ˆ «˙«˙« =l « l Ti - al sen - dis ge - fi lojn æi e - kle - zi - o. vi al l Ak - vo de vas - ta o ce - a - no flu - as el fon - to. Æi - ujn vin re - kom - pen - cu ni, sek - van - te l' spi - ri - ton, l ««ˆ« ««ˆ« _»œ _»˙» _»œ»» _»œ»»œ _»œ»» »œ» ˙ » »»» œ»»œ» »˙»» l œ»»œ œ»» œ»» œ»»œ ˙ »»» » œ » » » » » œ œ»» l »»˙ œ»» l »» »» »» l » »˙» =l »»» l »»œ» »»œ» »» l »»» ======================= l ? b »˙»» » »» » » » » »» »» «« «« «« « ««« ««« «««ˆ «««˙. ««ˆ« «« « « « «« ««« Œ «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ««˙.˙«. b ˆ ˆ « « « l& l l «ˆ« «ˆ« ˆ« l ˙« . l ˆ« _«ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ l __«˙«˙ _«ˆ««ˆ l _«˙.«˙ . l _«˙«˙ =” ======================= « l No- blas sen lim', sank - tas sen lim' ho vi - a bon far'. l Gran-das sen lim', al - tas sen lim' ho vi - a bon far'. vin laý - du ni kun res - pek - tem' kaj ka - ra me mor'. l œ » . « . _ _»˙ œ»»» œ»» »œ ˙»«˙« . ˙»» ˙»» . œœ»»»» œ»œ»»» _»œ»»œ» _»˙»»» l b œ»œ»»» œ»œ»»» »œ»»» »»˙»» . Œ” œ » » » » ˙. » œ œ »»» l »»» » l l? l l »» »»» »» l » œ»»» l ˙.»»» l »»»»˙ = ======================= »» »» 22


Por elsavi nin malsaøajn (Laýdkanto al Þakjamunio)

12 trad. CHOE Taesok

« « « ««« «« « « 44 «««ˆ . «j ««« «ˆ« «« «« «« « «« «««ˆ . ««j ˆ Œ ======================= l & ˆ« . ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l _«ˆ«ˆ .. _j ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ l ˆ« . ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l _««ˆ«ˆ .. _«j ˆ««ˆ _«««ˆ«ˆ __«««ˆ« l _«««˙.«˙ . =l «ˆ l nin mal- sa - øajn, la vi - vu - lojn, el su - fe - ra mar' el - sa - vi l 1.2. Por tu - ta vi - vu - lar'. Es - tas vi l' tri - mon - da maj -stro, pa - tro de la ki - el ve - ron ni. - nu l 3. Ve_»œ . - ro i - øis la su -tra - ro kaj øin pre « _»œ l 44 »»»œ.» œœ»»J» œ»»œ» œ»»»œ œ»»»œ.» . œ»»»Jœ» œ»»» œ»»œ» œ»»œ.» . œ»»»» »»»œ» œ»»»œ» «œ»ˆ«»» . œ»»J»œ »œ»» œ»»œ »˙»» . Œ »» l »» »Jœ» »» »» l »» œ»» »» l ˙»» . =l ======================= l ? »» »» » »»» l »» »» »» » »

« « « « « « ««ˆ.« «j «« «« «««ˆ «««ˆ« «««ˆ . ««j ˆ « « Œ= « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ« «ˆ« l ˆ« . «ˆˆ« ««ˆˆ« _«««ˆˆ« l _««˙« _««ˆ«ˆ« _«««ˆ l _«««˙« . ======================= l «ˆ«ˆ ˆ« ˆ« l «ˆ« . l & _«ˆ«ˆ .. _j «˙ «ˆ _«˙ . l ve - nis vi, Þa - kja - mu - ni - o kaj mal- fer - mis por - don de sav'. l Æi - uj de l' ses vo - joj dan - cas laý la ven - to de la kom - pat'. ni kon-tem - plu, li - be - ri - øu de mort' kaj viv'. l La prin -ci_»œ - pojn œ » . _ œ _ œ _ _ œ _ œ _ œ » » » » » « œ»œ.»» . »»œ »» œ»»œ »» »» »» œ» œ»»»œ.. œ»»Jœ» »»»œ »»» ˙»«»» œ»»œ» œ»» J » » » ˙»˙.»» . l œ Œ=l » » » » œ » » » œ. œ J œ œ » » » » » » » » » » » » » ======================= l »» »» »» » l » » l ? » » »» »» l » œ»»» l »

« « « ««« «««j « ˆ««ˆ ««ˆˆ ««ˆˆ ˆ.«« . ˆ««ˆ «ˆ««« ««ˆ« «««ˆ .. ««j «« «««ˆˆ «««˙ . Œ «« . «« «««ˆ «««ˆ ««ˆ.«ˆ« . «j « ˆ « « « l ˆ« « ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« _ˆ««ˆ « l «˙« . ======================= =l «ˆ«ˆ ˆ« ˆ« l l & _«ˆ«ˆ . _j l l Por e - ter - no, por e - ter - no glo - re laý - du, laý - du ni « vin. « « l œ»»œ.» . œ»»Jœ» _œ»œ»»» _»œ»»» _»œ»»» . œ»»» _»œ»»œ» œ»»œ» œ»» . œ»» œ»» œ»»œ _»œ»»» . _»œ»»» «ˆ« _«ˆ ˙»˙.»» . Œ » l ? »» »» »»» »œ»» l »œ.»» »Jœ»» »» » l »œ.»» Jœ»»» œ»»» »» l »œ.»» »Jœ»» ˙»»» ======================= =l l » (Rekanta¼o)

««« ««« «««j « « « « « « « « « « « « « «ˆ«« «««ˆ.ˆ. ««ˆ « «ˆ« .. «j « ˙. «ˆ « «ˆ _««ˆ«ˆ l ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆ«ˆ« l _«««ˆ«ˆ .. _««j l & «ˆ.ˆ«. «ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆˆ« l _«««ˆ.«ˆ . j «ˆ«ˆ _«ˆ«»˙» ˆ« l ««˙« . Œ =” ======================= ˆ« » l vin. l Tra l' sen -li - maj mond' kaj tem - po glo - re laý - du, laý - du ni _»œ»» . _»œ»» _»œ»» œ» œ» . œ» œ» ««ˆ« ˙» . l _»œ»» . œ»» _»œ»œ» _»œ»» ««ˆ«œ»» . œ»Jœ»» »»»œ.œ. _œ»»» œ»» »»œ» œ.»»» »Jœ»» œ»»» œ»»» »˙.»» » » Œ ” » » » » » œ » » œ J œ. œ J œ œ » » » » » » » » » » » » œ . » l======================= l» ? »» »» = »» l » » l œ»»» »» »»» »» l » » * Trimonda majstro: mondsava majstro de la tri mondoj, t.e. dezira, forma kaj senforma mondoj laý la budhana mondrigardo. * Ses vojoj: la ses mondoj, en kiuj æiuj vivuloj renaskiøas laý sia karmo, transmigrante de iu al alia.

23


13

Teron havas la æielo (Laýdkanto al Øongsano) trad. CHOE Taesok

«« «« « « «« « «« «« « « ‰ ««ˆ« «« « «« « « « «« « « 6 « « « ««ˆ« j «ˆ«« l ««ˆ «j «ˆ« «ˆ« . ««ˆ « j «ˆ« ««ˆ ««j «ˆ.« «ˆ«« «ˆ« j ««« = ˆ««« ««j ˆ« « j «« ««j ˆ « ˆ ˆ l & b 8 _ˆ««««ˆ _j l ======================= « « « « « ««ˆ _ˆ««ˆ _ˆj «ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ»œ» _«ˆ ˆ« _««ˆ l _««ˆ . _««ˆ l ˆ« ˆ« ˆ«œ»»» _««ˆ l _j «ˆ _««ˆ . l » l So - te - sa - no maj-stron Øong-san' 1. Te - ron ha - vas la æi - e - lo, lu - non ha - vas sun', l vi nin gvi -dis kaj al la darm' 2. Mal-graý æi - a mal-fa- ci - lo post la sur - tro - niø', Al nov so i fan -ta a or don ni nu na mond' vi pro-kla - mis per laý - ta voæ' 3. l « « «ˆ«œ»» œ»» œ»» œ»» œ»œ» œ»Jœ» «œ»ˆ«» œ»J»œ» œœ»»» œ»J»œ» œ»» œ»» œ» . œ» ‰ œ»œ»» _»œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»» œ»» . 6 ll ? b 8 » Jœ»» œ»» Jœ»» l »» »» » » l » » »œ» Jœ»» l »œ.» œ»» l » Jœ»» »»œ Jœ»» l J»»œ œJ»» Jœ»» = œ. ======================= »» » » » » » » » » » » » » »»» l

«« «««ˆ ««« « « ‰ «« «« «« «« ‰ «« «« «« «« «««ˆ «« «« « b « «««j « ˆ«« ««ˆ j «ˆ« l «ˆ«« .. «ˆ«« =l «ˆ««ˆ l «ˆ.« . «ˆ« l «ˆ« j «« ˆ«« j «« l _«««ˆ j «« «ˆ« ««J l «ˆ« «j ˆ ˆ ˆ ======================= l & _««ˆ»œ» _«ˆ«ˆ œ»»»ˆ« »»œ _j « _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _j «ˆ»œ»» _ˆ« _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ » » l sa - me ha - vas nun. Vi el naý dis - æi - ploj i - øis la cen-trul' æe l' fond', l ku - ra - øi - gis nin. Pli - fir - mi - gis vi la ba - zon de æi e - kle - zi', pri la gran - da vol'. Lar - øe rek - te mal -fer-mi -øas u - nu- cir - kla voj', l _ œ » œ . » l b œ»»œ»» œ»»»Jœ» »»»œ» »»J»»œ œ»»»»œ . œ»œ»»» ‰ »œ»œ» »œJœ»» »œ»œ» »œJ»œ» œ»»œ» œœ»»J» œœ»»» œ»»Jœ» œ»»»»œ œ»»Jœ» œ»»»œ» œ»»Jœ» »œœ.»» . œ»œ»» ‰ ======================= »» »» » l l » » » » l »» »» »» »» l »» »» »» »» l » » =l l? (Rekanta¼o) « «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « ««ˆ ««j « « ‰ «j ˆ ˆ b « « « « « « « « « « « « « « « ˆ . ˆ ˆ j ˆ j ˆ ˆ j ˆ j ˆ j « « « « « « « « ««j « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ. ˆ j l & _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _««ˆ _««ˆ _««ˆ ˆ«œ»» . l _««ˆ _««ˆ œ»»» »»œ _««ˆ l _««ˆ . _««ˆ l _««ˆ_»˙ . j l »»œ _»»œ _«ˆ«««ˆ _«ˆ«««ˆ = ======================= _ œ J «ˆ l » » » » » » » » » l kaj æef-maj-stro i - øis do vi tuj post li - a mort'. l Ho, ni - a sank-ta la tre - zo - rajn li-brojn por ni pri - la - bo - ris vi. l ýon - bu - lis - mo es - tas la lum' de la tu - ta mond'. «« _»œ»» œ»» œ»œ» .. œ»œ» . œ . « » » œ » œ » œ » œ . . œ œ œ . » » » » » œ»ˆ«»» œ»J»œ» œ»»œ» œ»Jœ»» œ » œ « ˆ » œ » œ » œ » œ » œ » l b »» J»œ» »œ» Jœ»» »J»œ Jœ»» »J»œ »» ‰ »» » » » » » » » œ. œ J œ J œ » » » » » » » » l l? l »» l » »» = ======================= »» »» »» l »» »» »» » l »» »» »» l

«« «« « « « « « ««« «« ««« « « ‰ ««ˆ« ««« «« «« ««« ««« «««j « ˆ ‰ « «ˆ.«ˆ« . «ˆ« ««j « « « « « « « ˆ ˆ b « ˆ j j . ˆ j ˆ j ˆ ˆ j « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ. ˆ « « « « « « ======================= l & _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _««ˆ . _««ˆ l l _««ˆ ˆ« l _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _««ˆ . _««ˆ =” l maj-stro Øong - san', al vi glo -ran laý-don sen lim', laý-don por æi - am'! l l œ»» œ» œ» œ» œ» . œ» ‰ œ»»œ œ»J»œ _»œ»» _»œ»» œ» œ»»» œ»»» œ»» . œ» œ» _»œ»» œ»»» œ»»œ .. œ»»œ ‰ l ? b »»œ»» »»Jœ»» »»œ»» »»Jœ»» l œ.»»» œ»»» l »» »» »»œ»» »»Jœ»» l œ»»J»» J»œ»» Jœ»»» »»œ.»» l »»œ»» »»Jœ»» œ»»»» Jœ»»» l »» »» =” ======================= » » * Øongsano: la alnomo de SONG Gju (1900-1962), la æefmajstro (1943-1962) de ýonbulismo.

24


Via virga æasta juno (Laýdkanto al negeedziøintaj gepastroj)

14 trad. CHOE Taesok

«« . «« «« «« ## 4 «« ««« ««« ««« «« ««ˆ«« ««ˆ« « « «j j «ˆˆ« ˆ« ˆ« l ˆ.«ˆ« . «j «ˆˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ =l l & 4 «ˆ.ˆ«. ======================= «_ˆ«ˆ ˆˆ«« ˆ«ˆ« l «ˆˆ« . l a no - bla vir - ga ju - no, vi 1. Vi - a æas - ta pli pli rek - tan al - tan vo - lon kaj æi - el' 2. Ol l u es - tas u - nu hej - mo, æi 3. Mon - do es - tas l .» »œ» »œ»» . _»œ»» œ»» _ œ » _ œ » _ _ œ»» _»œ»» œ»» .. œ»» » œ » œ » » # 4 » » » » . œ » » » » » » œ J » »œ»» œ œ œ J œ » » » » l======================= œ» »»» »œ» »»» »»» »»» »»œ l »œ.» » » » œ J l ? # 4 »»» l » » »»» »» » =l »» »» » «« . «« « « ## « «« ««« «« ««« « « « « ˆ ˆ « « j « « « « « « « ˆ ˆ « Œ ˆ « ««ˆˆ «ˆˆ« «ˆ« ˆ« l «˙.˙«. «ˆˆ« _««ˆ«ˆ «ˆ«ˆ =l l& l «ˆ« . «ˆ« ««ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ.«ˆ« . «j ======================= « l sank ta tut - viv' fa - ris pu - ra, ni - an mon - don fi don ol pin' mon kun sank - te - co kla re tris l do sam - hejm - an'. gran - dan ha - von Al - tan a - mon, l «« _»œ «« _«««ˆ _»œ _»œ» « . _ ˙ » . . » œ œ»ˆ«» »œ» œ œ œ œ ˆ » » « » » » » « l # ˙» »»» »»» œˆ»«» »œ» » » » » » . . œ J œ J œ Œ œ » » » » » # œ» »œ l »»˙. »» » » =l »» » »»» l »» » »» l? l ======================= » »» » »» ««« . ««« «« ## «« . «« «« « «« ˙«« «« «« « «« ˆ « j « ˆ « ˆ « ˆ ˙ ˆ . « « » « ˆ « « œ « ˆ ˙ . ˙ ˆ ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ=l « œ»» »» l « l& l ˆ.««ˆ . j ======================= ˆ« _ˆ««ˆ l « » l l' e - kle - zi - on lu ma sen ni - an mon - don fin', l kaj ple - nu - mis kun pu - ro kla - re mon - tris vi, vi dis - do - nis kun Al - tan a - mon, l «« tut - e« - gal'. « « «ˆ« _«ˆ œ»» «œ»ˆ« .œ»» . œ»» œ»œ» ««œ»ˆ«» .˙»» . l # _»œ»œ.»» . _»œ»»» _»œ»»œ «œ»ˆ«» »» »» J»œ » » œ œ » » » ˙ J # » » » » » l? l » l ˙»»» l »»»œ »» »» ======================= =l » » »

«« ««ˆ« «««˙« . « ## «««ˆ . ««« «« « «« «« . ««j « « « « « « ˆ ˆ« Œ =” ˆ«« «ˆ««ˆ «««ˆ «ˆ«ˆ« l ˆ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆˆ« ˆ««ˆ« l ««ˆ. «j «ˆ« . j ======================= l& l «˙« . ˆ« . «ˆˆ« ˙»»» ˆ« _«ˆ l lu - ma sen fa - ris pu - ra, l' e - kle zi - on fin'. l kun pu - rec' kun sank - te - co kaj ple - nu - mis vi. kun tut - e gran - dan ha - von vi dis - do - nis gal'. l « _»œ»» œ»» _»œ»» .. _»œ»» _»œ»» _»œ»» » œ » œ ˙»»» .. l # œœ»»» .. œ»»Jœ «ˆ« œ . » » » œ. » » » » œ J œ J œ œ » » » ˙ Œ ” » » # » » » œ » » » » »» »» »œ»» l »» »» »»œ »»œ l »» »» »» »» œ»»» »»œ» l » l? ======================= = »» »» » » 25


15

Jen lumas sun' kaj luno (Laýdkanto al æefmajstro) trad. CHOE Taesok

«« « « « « « « « «ˆ«« ««ˆ. «ˆj « « ««ˆ« «« 4 « « « « « « « « « « « b 4 « « « ««ˆ. «j Œ « « « « « « « « . « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ «ˆ« _«««ˆ ˆ« l ˆ«œ.. ˆ« ˆ« = ˆ«œ»» l ======================= l& _«»˙«»» _««ˆ»œ» _«»œ«ˆ» l __«««ˆ . _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ l _«««ˆ . _«««ˆ _«ˆ««ˆ _«ˆ«»œ» ˆ« l __««˙«˙ .. l __ˆ.««««ˆ . _j ˆ « » » » » l ti - al nas - ki - øas la mul 1. Jen lu - mas sun' kaj lu - no, sek - vas se - zo - nar', l u - nu - cir - klan ve - ron ek - de So - te - san' øus - te he - re - dis vi kaj 2. La l «« «« _»œ» . _»œ» œ» «« «« . «« . œ»» œ»» . œ»» _»œ»» œ»» ˙»»˙ œ»»œ œ»œ» ««ˆ«»œ . ««Jj « ˆ » œ » œ » J œ » » œ « » ˙ « ˆ » œ 4 « ˆ » œ ˆ « » œ » œ « ˆ œ. œ » ll ? b 4 »» »» »» l »» »» »» »» l »»» »» »» »» l »» Œ l »» J»»œ »»»œ »»œ» l œ.»»» œJ»»» œ»»» = œ» ======================= » » »» » » » »»» l

«« «« ««« «« «« « «« «« « «« «««˙. « « ˆ ˙ « « « « « « ˆ « « ˆ. « « « ˆ j « Œ l ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆˆ« l ««˙˙« .. Œ l «˙« «ˆ« «ˆ« l «œ.ˆ«. «ˆ« «ˆˆ« «ˆ«œ»» l «ˆ«ˆ« .. «j ˆ«ˆ« «ˆˆ« nˆ««ˆ« l ««˙« . = l & b ««ˆˆ« .. «j ======================= » l la sank - tu - lo nin, te - ga es - tu - lar'. Dar - mon sek - van - te, gvi-das l vas - ta mond' sen fin' ru - las øin laý plan' En la kvar flan - koj de la _»œ»» . _»œ» _»œ»œ _»œ» _»˙» . l ˙»˙» œ»œ» œ»œ» œ»»œ .. œ»Jœ» _»œ»»œ _»œ»œ» _»œ»œ.œ» .. _»œ»Jœ» _»œ»»œ ˆ«««œ»» ˙»» . » » » œ » Œ l Œ l »»» »» »»» l »» »» »» » l » »» »» » l »˙.» = l ? b œ.»»»» Jœ»»»» »» »» l ˙.»»»» ======================= »

(Rekanta¼o) « « « « « «« «« « ««˙˙« ««ˆ «« « «« « « « «« «« ««ˆ « Œ œ»»œ.. œ»J»œ œ»œ» œ»œ» «««ˆ. ««j b ˆ « » » » « ˆ . ˆ « ˆ « « » « ˙ . » ˆ«œ»»» l ======================= l& l » » » » l ˆ« ˆ«œ»»» = «ˆ«ˆ ˆ« _«ˆ«ˆ l _«»œ«ˆ . _«j _««ˆ _««ˆ l _«ˆ.«ˆ . _j ˆˆ _ˆ««ˆ ˆ« l »» « » » l ti - al sa - vi - øas vi - vu - la - ro ja sen lim'. Glo - re laý- du la æef-maj- stron l bud - han la sa - øo - su- non æi - am lu -mas vi. «« œ» œ» œ»» .. œœ»J» œ»» œ»» œ»» . œ»» œ»» œ»» ˙» .. «« . «« «« «« _»œ» .. _»œ» _»œ»œ _»œ»œ l ˙» ˙»« œ» œ œ œ œ»ˆ« ˆœ»« œ»ˆ« »œ» J»œ» »» »» Œ œ»ˆ«»» Jj ll ? b »» œ»»» »» l »»» »» »»» »»» l »œ.»» »Jœ»»» »œ»»» »œ»»» l »» ======================= =l l »» »» »» l » »

««« ««« «« « «« «« « « ˆ ˆ «« « « «« « ««ˆ« «« Œ ««ˆ« ««ˆ« ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« ««˙ .. Œ «˙˙« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «««ˆ. ««j b ««ˆˆ _«ˆ««ˆ ˆ« l ˙«»»» . =” ======================= l& l ˙« l l ˆ« . «ˆˆ« «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ l _«»œ«ˆ» . _j » l ni ja kun vo - lont'. Ni - a æef - maj-stro es - tas lu - mo de l' darm-mond'. l «« «« _»œ _»˙ . «« «« «« œ» . œ» œ» œ» œ» . œ» œ» œ» ˙» . œ»ˆ«»» ˆ«œ»»» œ»»»œ »»œ »» l ˙»«» ˆ«œ»» ˆ«œ»» »»» . »»» »»» »»» »œ.» »Jœ» œ»»» »»œ» »»˙ . Œ Œ » » » ˙. b » » » l? ======================= l »» l » » » l œ»»» Jœ»»» œ»»» œ»»» l »»» »»» »» »» l » =” * Æefmajstro: spirita gvidanto, eklezia estro de ýonbulismo.

26


Kiam nova eklezi' fondiøis (Laýdkanto al la supera konsilio)

16 trad. CHOE Taesok

P «« «« «« « « « « «« «««ˆ. ««« « « « 44 ˆ«« . «« « « « « « « «ˆ«« «ˆ«« l ««« j ««ˆ« l ««˙ . Œ l ««ˆ. «j «ˆ«« «ˆ«ˆ« «ˆ«« l ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« .. «j «ˆ«« «ˆ«« = ˆ « «ˆˆ« _«ˆ««ˆ _«ˆ« l _««»œ«ˆ . _j « ˆ ======================= l & «ˆ« . j l « « « « ˆ « ˆ . « ˆ . « ˆ . _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ _«ˆ _«ˆ _«ˆ «ˆ » «ˆ l la dis - æi - ploj naý u - nu - e Ki -am no-va e - kle - zi' fon - di - øis en æi ter', l 1.2. Esel la flan - koj dek sek - vas ni - aj tron kun la e - ner - gi - o ok flan - ku - loj « « . . . _ œ _ œ _ œ _ ˙ _ œ » » » » » l 4 œ»» . œ»» œ»» œ«ˆ«»» œ» œ»»œ.. œ»J»œ œ»» ˆœ»»«« »œ» »œ» »œ.» œ»J»œ» »» œ»» . œ»Jœ»» œ»œ» œœ»» œ»»œ.. œ»J»œ œ»» œ»» Œ » » » » » » œ»» l l ? 4 œ.»»» J»œ»» œ»»» » » l »» »» œ»»» » l » » » » l ˙.»»» ======================= l » » » »» l »» »» »œ»» = » « «« « «««ˆ «««ˆˆ ««ˆ« ««ˆ «« « «« « «««ˆ «««˙« . Œ «« «««ˆ« «««ˆ« . ««j Œ « « ˆ « «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ «ˆ« l « ˆ« «ˆ« _«ˆ«ˆ l _«ˆ.««ˆ . _j «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ _«««ˆ l _««˙ . =l ======================= l & _««ˆˆ _«ˆ _«ˆ . _««ˆ l _«»˙« . l _«ˆ.««ˆ . _j » l sek-vis kun fi - del'. I - li u - nu - i - gis e - ner - gi - on kun sin - don', l kaj cen-trul' por ver'. La dek naý gru - pa - noj ru - las tra la tu - ta mond' «ˆ«« œ» _»œ»» _»œ» œ» œ» ««ˆ. «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««˙. l œ»»œ ««ˆ«œ» œ»œ.» . œ»» ˙» . Œ ««ˆ.« «ˆ«j « ««« ««« ««« ««« Œ »»œ» »»œ »»»œ »»œ »»œ ««« j « « « » » » » œ J » ˙. « « « » » l======================= . » » » » » . ? l ˆ« ˆ« ˆ« »» l »» »» » » l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . =l » l» (Rekanta¼o) f« «« «« «« «« . «« «« «« «« F« « «« « « « « « « «ˆ.«« ««k « « ˆ ˙«« ««ˆ.« «j ««ˆ« «ˆ« ««ˆ « Œ «j «« «k «« ««ˆ ˙«« ˆ« ˆ« j « ˆ « ˆ. ˆ « j j ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « «˙« l ˆ« l ˆ« ˆ« . ˆ« _«˙«˙ l _««ˆˆ _««ˆ _«««ˆ _«««ˆ l _««˙» . ======================= l & ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l œ»»» ˆ« . «ˆ« = » l he - re - dis ple- ne kun res - pons'. la kon - si - li' La kon- si - li' es - tas spi- rit', l øin ra - don de æi dar- mo en pac' kaj en kun- la - bor'. l #œ»» . œ» œ» œ» œ»» œ»» . œ»» ˙»» œ»»» œ»»»» œ»» œ»»» ˙»˙.» . Œ œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»»œ» ˙»»˙» œ»»»œ œ»»»Jœ .. œ»»» ˙»»˙» œ J œ œ œ œ. J œ K ˙ œ. » » » » » » » »» l ======================= l »» »» »» »» l »»» »»» Kœ»»» = l ? »»» »» »» »» l »» »» »» »» l »»œ» #œ»»» œ»»» »»»œ l »» » » « ««ˆj «« «« « Œ ««ˆ« «« « ««« ««ˆ« «« « « œ»œ»» »»œœ «j ««« «««˙ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l _«˙«˙ .. l & » »» l ˆ« ˆ« _«˙«˙ l _j ======================= ««ˆˆ.. _k ««ˆˆ _ˆ««ˆ ˙« l ˆ«ˆ« œ»» «ˆ _«««ˆˆ _««ˆ«ˆ=l » l Laý - du ni kun res-pek-tem' al la kon - si l ker - no de l' e - kle - zi'. « œ»J»»œ .. œ»K»œ» œœ»»» «˙«»» œ»» œœ»» œ»»œ» œœ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»»˙.. Œ œ»»œ œ»»œ ˙»»˙ œ l======================= » » » » » » » » » l ? œ»»» Jœ»»» Jœ»»» »»»œ œ»»» l »» l »» »» »» l » » » » l »» »» » »» =l » » » » » ««« « «« . ««« ««ˆ« «« « « ««« «««˙ ˆ«« ««ˆ «« « Œ « « « ˙ « l & _««˙ . l ˆ« ˆ« _˙««˙ l _j ««ˆˆ _ˆ««ˆ ˙« l ˆ«ˆ« œ»» «ˆ _«ˆ«««ˆ _««ˆ«ˆ l _«««˙»» . Œ =” ======================= ««ˆˆ.. _k » » l Laý - du ni kun res-pek - tem' al la kon - si - li'. l li'. ««ˆ«œ «« «« « .. œ»K»œ œ»œ» »«˙« œœ» #œœ»» » œ ˙ ˙ . œ œ » » »»» nˆ«« «˙.˙«. Œ » » » J œ ˙. » » » » » l » » » » » Œ ˙ œ œ » » » » » » «ˆ« l » » » » l »» »» »» l l » l? » ======================= =” Solene

* Supera konsilio: la plej alta decidpova eklezia instanco de ýonbulismo. * Dek flankoj: oriento, okcidento, sudo, nordo, sudoriento, sudokcidento, nordokcidento, nordoriento, supro kaj malsupro.

27


17

La Sotesana saølamp' (Kanto de gepastroj) trad. CHOE Taesok

«« . «« «««ˆ « «« . 44 « « « «« «« «««ˆ « Œ Œ « « ˆ ˆ « j « ˙ « « . . . « ======================= « ˆ « « ˆ k « ˆ « ˙ « » œ « ˆ « ˙ =l « ˆ j l & _«J»œj l l l . . .«ˆ» _«K»k . _«ˆ _«ˆ œ«ˆ» _«ˆ»œ» _«ˆ _«ˆ _«˙ »» » » » l ni, na saø - lamp' es - tas øus - te l 2.1. LaI - Soe -ajnte - essa -- tas bo - di - sat - var', la - bor' por . . _»œ» _»œœ» _»œœ» _ œ » _ ˙ » _ œ » « « « » » » œ ˙. . œ ˙ . » » » l 4 «Jj.œ»ˆ« . ˆœ«K»k »» «œ»ˆ« »J»œ. »œK» »»»œ œ.»»» Jœ»»» »» »» »»»˙. Œ =l Œ « 4 » » » » » ======================= ? l l » » l » » » » » » »» l » « «« « «« ««« ««« «««j ˆ««ˆ ˆ««ˆ« ««˙ . Œ ««« . ««« «« ««ˆ« « Œ « « «« «« ««ˆ« «ˆ.«ˆ« . k ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ .. ««k j ««K»œ _««ˆ»œ _ˆj ˆ«ˆ ˆ«œ»» ˆ« l «˙«» . l _J«»œj l& l «˙« . l ˆ«ˆ . j «ˆ«ˆ ˆ«œ =l ======================= . ˆ « _ «ˆ»» »» ««ˆ .. _k k »» » » » l ra - di- zo -kons - tru' a - van - gar - das ni. Mon-den ni lu - mu per l eni .-pau -ajn por kom -ple - ta sav'. Gvi - du an - taý - e do vi -va es - tul' . _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » » » » » » ˙ . » ˙ . » œ . » œ »»» »œ»» ˙.»» Œ «« «« «« œ»» . œ»» _»œ»»» »»œ.J» »»Kœ» »»œ» »J»œ» . »Kœ»» »»»œ »˙.» œ. » œ » J œ l » » Œ œ»«»» »œˆ«» œ.J»œ» . œK»»» œ»» =l l ? »» »» »» » » »» l » l » » » » l» l Jj.œ»ˆ«»» . ˆKk ======================= » » » «« ««« «« «««ˆj. «««k « « « « « «ˆ.j ««ˆˆ «ˆ« . ˆ«ˆ« œ»»œ» ««˙» . ˆ k « Œ Œ Œ= « « « « « « « . ˆ . . « ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « »» l «»» ======================= l l l & _««˙˙ .. l _««ˆ . _««ˆ ˆ« ˆ«œ»»» l ˙« . l lum' ver' de la cir - kla Es - tas ni la a - pos - tol' ni, ni. ni, kaj in spi ru Zor -gu de pos - te do l . . . . _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ ˙ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _»˙»» . » » » œ » œ » » » » » » » . ˙ ˙. . » » » » » » » » » œ » J œ » K » l Jœ»» » » » ˙. Œ œ.»»» » Œ Jœ.»»» Kœ»» »»œ »» »» œ»» Œ=l ======================= » l l » l » » l ? ˙.»»» » l »»» (Rekanta¼o) « ««« œ» ««« «« «««ˆ œ» «««ˆ ««« «« . ««ˆ ««˙« ««« . «« ««ˆ «« ««˙.« ˆ«ˆ« »œ» ˆˆ«« «ˆ«ˆ« «ˆ« »œ» «ˆ« ˆ«« « Œ ˆ « « j . « « « « ˆ « ˆ « ˙ ˆ j ˆ « ˆ . ˆ . ˆ ˆ ˆ « »»» »»» « « « l& l ˙« l l ˆ«=l ======================= l l de la bril - lu - meg'. I - ru ni al la mond' kaj vi - vu - lar' sen kaj bon ru fa ni. « l «« ««jˆ ˙» _»œœ» œ»œ» _»œœ» _»œœ» œ»œ» œœ» œ»»» .. œ»»» œ»» œ»» _»˙»» . » œ » œ » œ » œ « ˆ . « ˆ ˙ » œ » » » »»» »» »» »»» »» »»» »» »» »» »» »» »» l œ J œ Œ » » » ˙. » » » » l ? » » œ»» œ»» l »» l ======================= l l =l » » ««« «« « ««« « « « « « « « « ˆ «««˙ . « ˆ « « « « « « « Œ «ˆ.ˆ«. j Œ ˆ«ˆ« ˙«˙« l «ˆˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« «ˆ«œ» ««ˆˆ« «ˆˆ« l ˙.««˙« . ======================= =” l & ˙« . l »» l lim' øis a - kir' de la bud - ha grand - i - lu - mi - niø'. l _»œ»» œ» «œ»ˆ« _»œ»œ «ˆ«œ»» _«»œ«ˆ» _»œœ» _»œ»œ _»˙» . _»˙» . _»œ»œ .. _»œ»Jœ _»˙»˙ »»˙.» »»» »»» »»» »»˙.» » » »» »»» œ»» »»œ» »» »» Œ Œ =” l======================= l ? »» l l » » l l »» Marþe kaj brave

28


18

Æu, budhan', aýdas vi (Kanto de budhano)

trad. CHOE Taesok

«« « « « «« «« «« « « « « « « « 6 « « ˆ j ˆ ˆ j ˆ. j « « « « « b ««ˆ j ««ˆ «««ˆ. ˆˆ« ˆ.«ˆ« . l «ˆ« «ˆ« j ˆˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« . ˆ«««ˆ« ‰=l « « ======================= « ˆ l & 8 _«««ˆ»œ» _«j l «ˆ _«ˆ . l vo - kon de l' vi - vu - lar'? aý - das vi 1. Æu, bud -han', l kaj þpru- cos fon - to tuj; fo - su for, 2. Ko - ton vi Ki e do bud -hej'? Øi es tas ti e æi. la 3. l . « _»œ» _»œ» _»œ» œ»Jœ»» œ»J»œ œ«j œ»»»œ œ»»J»œ œ»»»œ.. œ»»»œ ‰ »»œ »»Jœ œ.»» ˆ J » « l b 68 œ»œ»»» œ»Jœ»»» œ»œ»»» .. » » » »» ======================= =l l? l »»» »»» »»» l » » » »» »» l »»

«« « « « « «« ‰ « « «« ««j «ˆ«ˆ« «j j « « b « ««j « « « ˆ « j ˆ. « ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ« ˆ« _«ˆœ«» _«j ======================= l & _«ˆœ«» _«ˆˆ« _«ˆ.ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ« . l l __«ˆ.«ˆ . __«ˆ««ˆ =l « ˆ ˆ « » « « » l Es - tas øi en brul -dom' mar'. kaj en su - fe - ra l fi - ojn tri la - su for, kaj bri - los mem - na - tur'. Ki - u do la ni. bu - da'? Es - tas bu - da - o l . _ œ _ œ _ œ » ««œ»ˆ« _ œ » » » ««ˆ . .. œ œ œ œ œ » » » » » » » » » » œ » œ œ œ œ œ J » » » » » » » » » » « ‰ » œ » l b »» » » » » » » » » » » œ œ J œ. œ J œ J œ J » » œ J » » » » » » » » » » » » ======================= =l l? l »» l »» »» »» »» »» » l

««« ««« . ««« «« « ««« ««« ««« ««ˆ.« « « « « « ˆ j ˆ ˆ j ««ˆ ««ˆ« ««ˆ« . « « « « ˆ. ˆ«ˆ« «ˆ« . ˆ j ˆ j ««ˆˆ« j b « « «ˆ«ˆ« ‰=l ˆ«ˆ« l «ˆ« . l& l ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« j ======================= l Plo - ras ve!, øi per la tu - ta kri - as help! fort'. Ki am do l' tu te ple nu mos tojn vo kvar vi? l Por la sav' kaj por la sav' de l' mond' de l' na - ci' l _»œ»œ _»œ»» _»œ»» . _»œ» . _»œ» _»œ»œ œ»Jœ œœ» .. _»œ» _»œ» œ œ œ » » » œ J J œ œ J » »»»œ. » » » » » » »»» » » » ‰ » . œ J œ » » » » » » » » » » œ » œ œ J l======================= b » » » » » » » » » » » l? l l =l »» »» »» l »» » »

«« « « « « « « « ««« ‰ ««« «j ««ˆ.ˆ«. «ˆ«ˆ« «j j b « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ j « « « « « ˆ « ˆ « ˆ. ˆ j ˆ. ======================= l & _«»œ«ˆ _««ˆ _««ˆ . l ˆ« l ˆ« _««ˆ»œ _j ˆ««ˆ l __«««ˆ . __ˆ«««ˆ =” » » l Æu, bud -han', aý - das vi kri - on kun kor - do - lor'? l Øus - te nun, bud -han', ho nun fin - ple - nu - mu vi. bra vas la viv' kaj ve ni le nin su per mort'. l _»œ» œ» _»œ» _»œ» _»œ» . ««œˆ« . ««ˆ«œ .. œ œ œ œ œ » » » » » » œ œ œ J » œ » » » » »»» » »»» ‰ » » » »œ»» »J»œ» l b »» » » » » » » » » œ J œ J J œ œ œ J œ. » » » » » » » » ======================= =” l? l »» l »» »» »» »» »» » l * Tri fioj: la tri venenoj, kiuj mallumigas saøon kaj malhelpas iluminiøon, t.e. avido, kolero kaj malsaøo. * Kvar votoj: elsavi æiun vivulon, elsarki æiun aflikton, ellerni æiun darmon kaj akiri la plejan budhecon.

29


19

La budho saøoþipon lanæas (Kanto de ýonbulano) trad. CHOE Taesok

« «« « « « «« «« «« . «« « « « «« «««ˆ «« . «« « «« œ» »»œ» b b b 44 «««˙« «««ˆ ««« «ˆ«ˆ« .. «««j ˆ«« «ˆ« ««ˆˆ« l nˆ««« ««ˆ« ˆ««« ˆ««ˆ« l «ˆˆ« . j ˆ«ˆ« «˙«˙« l «ˆ.« «j «ˆˆ« ««ˆ« l «ˆ«ˆ« . j ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ ««ˆˆ= ˆ « ======================= ˆ ˆ l& l « ˆ« . »» l _ _««˙ _««ˆ _««ˆ _«ˆ ˆ« ««ˆ _«ˆ ˆ« _ l 1. La bud -ho sa - øo - si- pon lan - æas en la dar- mo - mar'. Ge - sa -mi - de - a- noj sor - te l 2. Ni fra -pas la tam-bu-rojn sur l' es - pe - ra dar- mo - þip', ni am-ple-naj u - nu - i - øas 3. Ho bra-vas ni ge - fra - toj kun e - ter - na la pro- mes'. Ni u - nu - a - ni - me lu - mas l l b 4 ˙»»˙»» œ»»» œ»œ»» nœ»» .. ««j ˆ«Jœ»» œœ»»» œ»»»œ» œ»»»»œ œ»»» œ»»»œ œ»»œ» œ»»»» . œ»»»J»œ ˙»»»» œ»»»»œ .. œ»»J»œ» œ»»»œ» œ»»»»œ œ»œ.»» . œ»»»» »œ»»œ» œ»»œ»» » l ======================= l ? b b 4 » œ»»» » l »»»œ » » » l »» »œ»»» »»» » l _»»œ» . »»» _»»»˙ l »»» » »» »»» l » Jœ»»» » = »» »» « «« «« ««« «««˙ . Œ «« «« « «««ˆ «««ˆ . «« «« «« bb b «ˆ«« . ««j «« ««ˆ« ««ˆ.« «« « ««« ««j ˆ « « ˆ « « « « nˆ ˆ ˆ « ˆ j ˆ. ˆ . j j « « « « « «˙«« l « « «ˆˆ« «ˆ« l ˙« . l ˆ« . j ˆ«ˆ« «ˆ ««ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆˆ« l « ««ˆ «««ˆ «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ« l «ˆ« . j ˆ«ˆ« _= «ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆ« j l& ======================= _»œ» __ˆ««ˆ _«ˆ _ˆ «˙ » l ve - nas de la flan-koj kvar, le -vas mas - ton de la ve -ro kaj ek - re -mas per la just'. l re - mas ni. fir - me sub la dis - ci - plin'. Ni tra - ba - tas nin en on-doj kaj ku - ra - øe jon la la vi pa - ra - diz'. gran dan vo de ver' kaj kon du kas vu lojn el su fer' al l « l b œ»» . œ»» œ»Jœ» _»œ»Jœ» »œ»Jœ» _»œ»Jœ» _»˙»»» . _»œ»»» . œ»»Jœ» œ»» œ» œ» . _»œ»» _»œ»»» œ»»œ» œ» œ»»» œ» œ»»» œ»«ˆ« œ» . œ»»J»œ _»˙»»» »˙»» l l ? b b œ.»»»» »Jœ»»» »» »» »» »» l »»˙»» . Œ l »»œ»» . »» »»œ»» »œ»»» l _»»œ»» . »»Jœ»» »»œ»» »» l œ»»»» œ»»» »œ»» »œ»»» »»» œ»»» l »œ»»» . »» = ======================= » »» » » »» »» ««« (Rekanta¼o) « « bb b «« . «« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« . ««j « « ˆ « ««ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« «« ˆ«« ««ˆ ˆ«« «« «« «« « «« «««ˆ . «««j « ««« ˆ « j . ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ« ˆ« l ««ˆˆ œ»» «ˆ« _«ˆ«»œ ˆ« l _ˆ«««ˆ _««ˆ« _˙««« l _«««ˆ . _ˆ«««ˆ _«««ˆ« _««ˆ««ˆ l _«««ˆ . _««j l& l ======================= ˆ« . ˆ« = ˆ««ˆ l « _ ˆ _ « « ˆ ˆ « _ _ _ _ _ ˆ » « » «ˆ «˙ «ˆ . «ˆ » l Sen -pro-kras -te l' þi - po i - ras al l' a - li - a bor -do nun. l Sag - ra - pi - de l' þi - po i - ras al pur - lan-da pa - ra - diz'. Ko-mun-for-te l' dar- mo - þi- pon la a mo ma -ra ho I øas mon da ro kaj l' lu - mo ni. l « œ» __»œ»» __»œ»» __»œ»» . œ» œ» _œ»» œ» œ» ˆ««« _«ˆ« œ» ««« ««ˆ« œ ˙» œ» . œ» œ» œ » _ l œ . » »»» »» »»œ »»œ »œ.» »Jœ» »»»œ œ»» »»œ »» œ» »» ˆ« »»» œ»» »»» »»» . œ»»J» »» »œ»» »»œ . œ»» œ»» œ»»» b ll ? b b _»œ» . »»Jœ» »» »» l »» »» » » »» l »»œ» »» »œ»» œ»» l »œ» _»»» _»˙» l »œ» »» œ»»» » l _œ»» . J»œ» _»»œ = ======================= » »»» » »»» _»œ»»»» l »»» » » » _»œ» »»» » » »» «« . « « b b ««ˆ. «« «« «« « « «« «««ˆ « « « Œ « « « « « b « Œ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « . j « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « j « « « «˙«»» . =” ˆ« . ˆ« nˆ« _ˆ««ˆ l _««˙ . l _ˆ.«« _«j ˆ«»œ _»œ ˆ« l ˆ« _««ˆ _«ˆ« l _« _« «ˆ« . œ»» œ»»«j ======================= l& l « ˆ _ « ˆ «ˆ _«ˆ _«ˆ«ˆ _»œ» » » » _«˙ . _«ˆ . _«ˆ »» »» l » ve - tu - ri - gu ni. La ko - lo - no de la bud-ho es - tas sank - taj ni. l ««« _««ˆ« l _»œ» . _»œ» œ»» œ» . _»œ» . œ ˆ««« ««« ««« ««ˆ« » œ œ»» œ»» ˙»» . Œ » œ « » « ˆ « ˆ ˙ » » » » » » » œ ˆ » J œ » » œ « b » œ . œ » » Œ » » » »»» »»» l »» =” » » ll ? b b »œ.» œ»J» œ»»» »œ» l »˙.» l »»œ. »J»œ œ» œ» l »»» . »» »» »œ»» l »»» ======================= _»œ» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »» »» » _œ»»» _»»»œ __»»»œ __»»»œ _»˙»» . » »» »» » 30


Ja progresas tagon post tag' (Kanto de grupo por misio)

20 trad. CHOE Taesok

«« «« « « «« «« «« «««j « ### 4 ««˙ . « « « ˆ««« ˆ« «j «« «« «j «˙«« «ˆ« «ˆ«ˆ« j « « ˆ Œ= « j « « ˆ ˆ « « « « « « 4 « . ˆ . ˆ . k « « « ˙ ======================= ««ˆ . _««ˆ _˙««˙ _««ˆ»œ l _j « « ˆ « ˆ » œ » œ ˆ ˆ ˆ_j l& l l l ««ˆ _««ˆ _«ˆ _«˙ »» »» » » l ta - gon post tag' ni - a e - kle zi', 1. Ja pro- gre - sas l la ho - mojn naý ma - ne u - nu hom', 2. Al - kon - du - kas for-tojn laý pov' por stud', la - bor' kaj 3. Ni ku - ni - gu l . œ»»Jœ œœ»» œ»»Jœ ˙˙»»» œ»»œ œœ»J» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»»œ.» . ˙»˙.» . l ### 44 œ»»»»œ.J œœ»»»»K ˙»»»»˙ œ»»œ»» Œ= » » » » » » » »» » » » » » » » ======================= »» »»» »»» » l » » » » l? l l l »

«« ««ˆ«« ««« «« « ### « «« « «««ˆ« «««j « « « « « « « «ˆ« «ˆ« j ˆ«« l ««˙. Œ l «_j ˆ««ˆ ˙»»«« «ˆ« l ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «˙«»» l& l _««»œ«ˆ . ˆ«« _««ˆ»œ ˆ« j « ˆ « ======================= «ˆ«ˆ .. _«k = ˆ . « _ ˙ « » » » » » » l u - nu - i - øas per fir - ma fid' gru - po por mi si'. l kaj æe l' fi - no sa - vas do ni æi - ujn de la mond'. kaj tra - ba - tu nin kun bra - vec' eæ en vent' kaj pluv' l « « « œ»»œ ««»j œ»»œ œ»œ» œ»Jœ»» œ»»ˆ« . ˆ«j ˙»»» . Jˆœ» œ»»œ» œ»»J»œ ˙»»˙» l ### œ»»»» . œ»»»» ˙»»»˙» Œ l » » » »˙.»» »» l » » »» »» »» »» » » J»œ.» K»œ» »» l? l l ======================= = » » » »

«« « « « ### «««j « « « « « « « « « « « « «ˆ.«ˆ« . k «ˆ«« «ˆ«« «j ««˙«» Œ= ˆ««ˆ« «˙«˙« ˆ««ˆ« ««ˆ «««ˆ ˆ««« ««ˆ œ»»» ˆ«œ» «ˆ« l ««˙»« . « ˆ ======================= « l& l _j l l œ «ˆ _«ˆ _«ˆ »» _»œ»» _»œ»» »»» »» »» l Æe l' ko - men - co de ins - tru - ad' ce - lis So - te - san' l si, Æi - u a - no i - øas gvi-dant', ha - vas naý sub gu kun pen' ni, Æi ujn ajn a ni al æi gru po l œ»J»»œ œœ»» œ»Jœ» ˙»˙» œ»»» œ»»» œ»œ» ˙»˙.» . œ»œ»» œ»»»» l ### œ»»»» . œ»»»» ˙»»»˙» » » Œ =l » » »» » » » » » Jœ.»» Kœ»» »» » l » » » » œ»» œ»» œ»» ======================= l? l » l » » » » » ««« œ» ««« «« « ««j «« «« «« « ### ««ˆ.« ««j « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « » « « « « ˆ j ˙«˙« Œ ˆ««ˆ ««˙.˙. ««ˆ« . ««ˆ« «ˆ« »œ» ˆ« . ˆ« j ««» «œ»«ˆ ˆ« œ»j « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ œ ˆ « » « « ======================= =” l& l l l » œ »» »» »» »» l gvi - di per æi gru - po tra tu - ta mond' æi - ujn ajn. l ti - el e - ten - di - øas æi ti - u grup' ja sen lim'. lu - mu bri - le al tu - ta mond' bud - hi - øin - te ni. l œ . » _ œ » _ _ ˙ » . œ ˙ » . » » » œ » œ » œ » » œ » œ » œ » œ » œ » # » » » » » »»»œ »»œ œ.»» l ## »»» »»» »»» »»» Jœ»» »»» Œ =” » » œ.»» œJ»» œ»» œ»» l »J»œ»» »»œ»» »J»œ»» »˙»»» ˙. » ======================= » » » » l? l l » » »» » » » » » 31


21

Alta ho estas l' aspir' (Himno de la junularo) trad. CHOE Taesok

«« «« « « #### 4Brave« « «««˙ «« « «« « «ˆ.«« k «««ˆ «ˆ«« «˙«« j « Œ l « « « 4 «_ˆ««ˆ .. _j «ˆ««ˆ ˙« l& l ˆ« . ˆ« ˆ« ˙« l «ˆˆ« «ˆ«œ»» _«ˆ««ˆ nˆ««ˆ« l «˙.«˙« . ======================= = » l es - tas l'as - pir' de la ju - nu - lar'. 1. Al - ta ho ra ho es tas la flag' mond'. Kla de æi u - nu 2. l _ œ » » œ » œ ˙»» . . œ»»œ.J œœ»»K œ»œ ˙»»˙ »»» œ»» »» »» l #### 44 œ»œ.»» . œ»J»œ» ˙˙»»» » Œ= » » » » » » ======================= l? l »» »» »» »» l œ»»» »œ»» »œ»»» œ»»»» l »˙»»» . l (Rekanta¼o) «« «« « « #### « « «« « « « « « « « « «« ««« ««« j ˆ. ˆ k « ˙ ˙ Œ « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « . . ˆ ˆ « « « . l& l ˆ«œ»» ˆ«ˆ _˙««˙ =l ======================= «ˆ«ˆ ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ«œ»»» _««ˆ ˆ« l ˙«»»» _ˆ««ˆ . _j » l ni en a - van - gard'! Es - tas ni Por dis -volv' de la spi - rit' l Por kons -tru' de pa - ra - diz' ni kun plen - sin - don'! _»œ» œ» œ» œ» ˙» . œ»» œ»» ˙»» œ»»Jœ.. œ»»Kœ œ»œ ˙»˙» »»œ» œ»»» ˙.»» » l #### œ»»œ.» . œ»J»œ» ˙˙»»» » Œ » » » » » œ œ » » » » l »» »» »» » l? l »»» »» »» »» l » l œ»»»» œ»»»» »»»»˙ =l ======================= «« «« «« «« « « ««« #### « « « « « « « « « Œ ˆ ˙ ˙«« = ««« ˆ««ˆ« «˙« l ˆ««« «j «k «ˆ« «j «J« ««˙« l «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« «« «ˆ« l ««˙˙« .. ˆ « « ˆ. ======================= ˆ l& l « « « _«ˆ _«ˆ _«ˆ . _«ˆ ˙« l _«ˆ _«ˆ _»œ»»j _«ˆ _ˆ«»œ»» «ˆ _«˙ l la ju -nu - lar' ýon - bul - a - na jen. Ku - nu ni, i - ru ja ni l _»œ» _»œ» _»˙»» _»œ» _»œ» . _»œ» ˙»» _»œ» œ»» œ» «««ˆ« ««ˆœ« _»˙» . l # # œ»» œ»» œ»» ˙»» » » » » » » » » Œ »»œ» œ»»» »»˙» l ? # # »œ»»» »Jœ»»» »J»»»œ ˙»»»» l »»œ»» œ»»» »»»»œ œ»»» ======================= l »˙.»»» l »» »» »» l »»œ»» »œJ»»» . »Kœ»»» ˙»»»» =l «« «««ˆ.j «««k ««« «« « #### ««ˆ« ««««ˆ ««ˆ« «« ««˙« . «««ˆ «« ˆ « « « « Œ ˙ « ˙ « « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « « . ˆ . « « « « « l& l _ˆ««ˆ . _j ˆ««ˆ ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« œ»ˆ«»» _««ˆ nˆˆ«« =l ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . l ho - moj por mal - ferm'. Es - tas ni la ju-nu-lar' ýon-bul - a - na l « «ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« _ œ » » œ » œ œ»œ.J» . œœ»K» œœ» ˙»»˙ _»œ»»» œ»» œ»»» œ»»» #œ » » » ˙ » œ . » œ l #### »»œ» »œ» »»œ» œ»» ˆ « ˙ J » » œ. œ » » » » » l ˙»»» . l? l »» »» »» l »»» »»» »»» »» l œ»»» œ»»» »œ»»» »œ»»» =l ======================= ««« «« « « #### « « «« « «« «« « Œ « ««« ««ˆ ««˙« « ˆ j ˆ. « k Œ ˙ « « « « « « « « ˙.«˙« . ======================= l& l _«ˆ««ˆ .. _j ˆ«««ˆ ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˙« l «ˆˆ« «ˆœ«»»» _«ˆ««ˆ ˆ«ˆ« l «˙»«» . =” » l jen. Ku - nu ni, i - ru ja ni ho - moj por mal - ferm'. l _»œ» œ» œ» œ» .J œ»»Kœ œœ» ˙»˙» ˙»»» . œ » » œ . » œ » ˙ ˙»»˙.» . Œ # # »»»œ »»œ œ»»» œ»» » œ.» »» »» »» l # # ˙»» . Œ œ.»»» Jœ»»» »»»˙ » l? l l» » » l »» »» »» »»» l » ======================= =” »» * Malfermo: malfermo de la nova epoko, en kiu disvolviøas materia kaj spirita civilizoj.

32


Pro longa amikec' (Himno de la gepastriĝonta studentaro)

22 trad. CHOE Taesok

«« ««« . «« « « # 4 œœ» ««ˆj «« «« ««ˆ« . ««ˆ« ˆj « Œ l » . ˆ k w ˆ « k « « l & 4 »» ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« l ˙»»» l ======================= = ˙»» ˆ« ««ˆ« . ««ˆ« ˆ«ˆ« #_«ˆ««ˆ l ««˙«»» . » » l en Jong- san e - kle - zi' 1. Pro lon - ga a - mi - kec' l i - ras kun kre - do ni, 2. Al tem- plo kaj ler - nej' du mal ferm' la so non de tam Ni aŭ por bur', 3. l «« ˙« »œ. œ» ««˙« l # 4 œ»» œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» . œ»» œ» œ»» ˙»˙»» .. Œ œ » œ » » » » » » » » » » » » œ œ 4 » l? ======================= =l œ»»» œJ»»» . Kœ»»» »»» »»» l »» » » »» œ»»» l »œ»» J»œ»» . K»œ»» »œ»» œ»»» l » » » » » » »

«« «« «« # «« «« «« . «ˆ«« «ˆ« ««˙ . « « Œ « Œ= « « « « ˆ j ˆ. « ˙ « « « « « « ======================= «ˆ«ˆ .. _«k « « « l & _«ˆ««ˆ _«j l l l l ˆ«Kœ»» ˆ« _«ˆ _««˙ . ˆ««ˆ _««ˆ»œ _«ˆ«ˆ _««˙ . _«ˆ _«ˆ . k » » l re - e kun - ve - nas ni en pa - co ti - e ĉi. l kaj nu - tras vo - lon ni por mond' kaj e - kle - zi'. i - ru ni en a - van' por sav' de vi - va ul'. l « « œ»» »ˆ«œ . œ» œ»»» œ»»œ» œ»» œ»œJ» .. œ»K»œ œ»»œ» œ»»œ ˙»»» . l # œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» œ Œ =l » » œ ======================= l ? »œ»» J»œ»» . Kœ»»» œ»»» »»»œ l »œ»» » »» »»» »» l »» »» »» »» »» l ˙»»» . » » » » » » » «« « « « « « ««« « # «« « « ˆ« ««ˆˆ ««ˆ «« ««ˆˆ «˙« j ««ˆ «ˆ«œ» . ««˙« ˆ « « « ˙ « « « « « « l & ˙« l » œ»» »»œ « ˆ« l ˆ«ˆ« « ˙« =l ======================= ˆ« ˆ« l _«ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ ˙« » » » l Nur per ĉi nin kul - ti - va - das ni, ti - u voj' l Ma - non en es tas en har - mo - ni', ma - no ni Mond' es tas nu ĉi u do sam - hej - man'. u hejm', l œ»»» œ»» ˙»» œ»»œ» œ»»»œ œ»œ»» œ»œ» œ»œ»» œ»»œ» ˙»»» l # »˙»˙ ˙ » ˙ » »» »» l œ»»» œ»»» ˙»»» =l »» »» l »» »» ˙»»» l ? »» l »» ======================= > > > «> «> > > « « # ««˙ «««ˆ . ««« «« «ˆ«« œ»œ»» «««ˆ ««« ««« œ œ œ ˙ » » » « » ˆ œ œ J œ j ˙ « » » » « » « ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« _ˆ««ˆ _˙«« =” »» » l »» »» ˆ« »» ======================= l & ˙« l «ˆ« . _j « «˙ «ˆ l kaj sa - ĝon kun ju nec' ni li - gas ti - e ĉi. l kaj la e - ter - na just' do flu - as ti - e ĉi. Ho - moj kun sci - so if' nin laŭ - te vo - kas jam. l >« > > > > > «« ˙ ˙»» ˙»» œ » »œ»» »œ»» »œ»» »œ»» . » » œ » œ » œ l # »˙»» » » œ»»» œ»»» l œ»» œ»»» » »˙»» »»˙» l ? ˙»»» œ»»» œ»»» l Jœ»»» œ»»» . l ======================= =” » »» »» » » » » » * Jongsan eklezio: la siatempa eklezio de Ŝakjamunio.

33


23

En budha eklezio (Himno de la lernantaro) trad. CHOE Taesok

#4 «« ««ˆ« . «« «« « «« ««ˆ« «« «««ˆ « « Œ= « «ˆ«« ˆ« l «˙.˙«. «ˆˆ« ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« l «ˆ«« . «j «ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ« . j « ˆ ======================= l & 4 ˙»»«« l « ˆ _ _ ˆ « ˆ « . » l bud - ha e - kle - zi - o kun - ve - nan - taj ni 1. En l ti - e kun - ve - nan - taj lo - tus - flo - roj, ni 2. Æi œ œ . œ » œ » œ » » » _»» œ»œ» _»» _»»œ _»˙»» . l # 4 ˙»»˙ œ»»œ _»»œ _»œ.» » œ œ . œ » » » »» »» » œ.»» Jœ»»» »» œ»»» J»œ» œ»»» »» ˙»»» . Œ =l ll ? 4 »» » ======================= » l » l l » » » » «« « «« ««ˆ« # «««ˆ . ««j « «« . « « ˆ « « ˆ « « « « « «« «ˆ« «ˆˆ« « ˆ « j Œ « . ˆ. « « « « « . « ˆ « ˆ « ˆ ˆ«ˆ« l «˙«˙« . «ˆˆ« _««ˆˆ «ˆ«œ» l ˆ« . ˆ« « ˆ l& l «ˆ« . j ======================= =l « »» l æi am tra - ba - tas nin en mond' kun mal - fa - cil'. l laý la var - me - ta ven - to plen - dis - vol - vu nin. « « ««ˆ . _«j l _ _»œ»» . _»œ»J»œ _œ»œ» _»œ»œ» «ˆ _»œ»»œ _»œ»œ» ˙»˙.»» . » œ . œ œ » » » ˙ » œ » œ. # œ » » » » » » . » » œ » » » Œ =l œ œ J » » » ll ? » » » » l » » » l » »» »» » l »»» ======================= ««« . # «« «« «« «« «« « ««« . « «« ««ˆ Œ ˙ ˆ ˆ ˆ. « « « « « « « « « « ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«œ» l ˆ«ˆ« . j ˆ« ˆ« l ˆ« . j «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ« l «˙«˙« . ======================= =l l & ˙« »» l ge - fra - toj ka - raj, fir - me ku - nu ni. Ki - el l mon - do i - øu la a - ro - mo ni. Por mor - na ˙ » œ » œ » œ » . œ » _ _ _ _ _ l # »» »»» »» »»» . œ»Jœ»» œ»» œ»»œ» œ»»œ.» . »Jœ»» œ»» œ»» ˙»˙»» .. » » » ˙ œ œ œ œ œ œ Œ =l » » » » » » » » » » » » » ll ? »» »» »» l »» »» » l »» ======================= l » ««« . ««ˆ« . «« «« « «« « ««« «««ˆ« « « # «««ˆ . ««j ˆ« «ˆ«« «ˆ«ˆ« j ˆ« ˆ« « «˙ « ««ˆˆ« ˆ«« «« Œ l ˆ« ˆ« l «˙« . l & ˆ« . ««ˆ« «ˆ« «ˆˆ« l ˙»»» l «ˆ.ˆ«. j ˆ« ======================= = l lu mon de u - nu cir - klo ni, Vi du la l lu mon de u - nu cir - klo ni, Vi du la «_«ˆ . -_««j _»œ» . œ»Jœ» _»œ»œ _»œ»œ» _»œ»» . _»œ»» œ» œ» «ˆ _»œ»»œ _»œ»œ» l # ˙» ˙»»˙ .. » » » » » » » . » » » » Œ l œ œ J » » » » l œ.»» » » » l »»» »»» œ»»» »»œ» l »»» ll ? » ======================= = » » ««« «« « # ««ˆ . «« «« «« « ««« . « « ««ˆ« . « «« « « ˆ « ˆ Œ =” ˆ j « « « . ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ« «ˆ« l ˆ« . j ˆ«ˆ« _««ˆ «ˆ«œ»» l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l ˙«˙« . ======================= l& «ˆ » l kaj do per e - ga - la pa - þo vi - gle mar - þu ni. l kaj la ler - nan - ta - ron ni - an kun - glo - ri - gu ni. »œ»»œ.. _œ»œ»»J _»œ»» œ»»œ _ œ . œ ˙»» . » » œ»»»œ »œ» »œ» œ»»»œ ˙. »»»œ. œ»»Jœ» »œ»œ» œ»œ»» l # »» »» »œ» »» Œ =” »» » » l »» œ»»» » »» l »» »» ======================= l? l 34


Estas ni l' genta floro (Himno de la infanaro)

24 trad. CHOE Taesok

«« « « «« «««ˆ «« «« #6 «« ‰ «« « « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « « « « « « « « ˆ ˆ. « « . j ˆ ˆ« l ˆ« . ˆ«ˆ« =l l & 8 _«ˆ««ˆ _«j ======================= ˆ««ˆ _ˆ«««ˆ . l «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« _«j «ˆ«ˆ l ˆ««ˆ ˆ« l mon - da la tre - zor' gen - ta flo - ro, 1. Es - tas ni l' l en la dar - ma u - nu cir - klo hal', 2. Ki - el æi _»œ»» _»œ»» . _»œ»» l # 6 œ» » œ » œ œ » » œ » œ » œ œ » J » œ » œ . » œ œ » » »» »» »œ» »J»œ» »»œ» . »»œ» ‰ »»» »»» . »»» »»Jœ »»œ» »»» l ? 8 »»œ»» J œ ======================= =l l l l J œ œ œ » » » » »» »» »» »» »» »»» » » »» » » » Gaje

«« « «« «« « # œ»» œ»» «««ˆ ««ˆ «« «««ˆ «« «««ˆ« . «« ‰ « « ˆ j « « « « « ˆ « « ˆ ˆ » « « » j « . ˆ j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ j ˆ « « « « « «ˆ« _«ˆ« _«ˆ« l _«« _«ˆ«««ˆ =l ˆ« ˆ« . l l & »»» Jœ»»» l ˆ« ======================= «ˆ . l la in - fan' de la bud - ha kaj a - min - da kor'. l kaj jus - tec' vi - vos ni en kun ron - de - co san'. l # œ» œ» œ» œ» œ»»œ» œ»»Jœ» œ»»»œ .. œ»» œ»» œ»œ» œ»Jœ» œ»» . œ»» ‰ » » » » œ J œ » » » » » »œ» . »»œ =l » œ » » » œ J » » l ? »» »» »» Jœ»» l » » » l l ======================= » » œ » » » »»» »»» » » »» »» »

«« «« « « «« «« œ» . œ» # «« «« «ˆ«j « « « « ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ «j ˆ«ˆ« œ»» . œ»» ‰ ˆ««ˆ œ««ˆ «««jˆ l ˆ««« ««ˆˆ ««ˆ «ˆˆ« j ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« j « ======================= » =l l & «ˆ«ˆ« j l l » « »»»« _«ˆ _ˆ« l vi - glo - ple - ne do el - kres - kos Bo - ne, bra - ve, ni, l So te - sa - no, bud - ho kun bon - kor', Ki - el ni - a l # œ» œ» œ» œ» œ»»» . œ»»» ‰ œ»»» »œ»» œ»»œ œ»J»œ œœ»»» œ»»Jœ» œ»»» œ»» œ œ J œ œ J » » » » » » » » » » » » » l ? » » » » l œ»» ======================= J»»»œ » » l » » »œ»» J»œ»» l »œ»» . »œ»» =l »» » » » » »

# ««ˆ «« œ»œ ««ˆ œ»» œ»Jœ» œ»J»œ œ»œ .. ««ˆ« «« ««« ««« «« «« ‰ ˆ j j » « » « « » » » ˆ«« l «ˆ«« . «ˆ«« =” ˆ«ˆ« _ˆ««ˆ _j ======================= l & ˆ« ˆ« »» ˆ« l Jœ»»» » » »» l ˆ« «j « «ˆ _«ˆ . _«ˆ l la mon - do kaj fa - ri - øos bo - na ko - lon' de ni. l ni plej sank - tan tas - kon sen lim' fa - ros kun fer - vor'. l œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» . œ»»œ» œ»»» œ»»œ œ»J»œ œ»»» . œ»»» ‰ # œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» l======================= =” l ? »œ»» Jœ»»» »»»œ Jœ»»» l »»»Jœ »»»Jœ œ»»»J œ»»» . l »» Jœ»»» »» »» l œ»»» . »œ»» » » » » » » » » » » 35


25

Æion en la tuta mond' (Himno de la gepastrara societo) trad. CHOE Taesok

«« «« « « « «« «««j «« . «« ««j b 68 « «««j ˆ « « « « « « ˆ. ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ _j ˆ««ˆ l _«˙««˙ . ======================= =l «_«ˆ«ˆ _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ _««ˆ l _««ˆ «ˆ« _««ˆ . l& l _««ˆ _j _ l la tu - ta mond' nu - tras la ak - var', 1. Æi - on en l la Mo la es tas la ak var' laý ka rak - ter', 2. kun kla - rec' mik - sas la ak - var', 3. Mal - kla - re - con l « « « « ˙»» . «œ»ˆ«Jj ˆ«œ»« . «œ»ˆ« œ»J»œ œ»» œ»» l b 68 œ»»» œ»»» œ»»» œ»J»œ «œ»ˆ«»» »˙.» »» »» »» »» »œ» J»œ» »» »»œ J»œ» œ»» »» l ======================= =l » l? l l » » »» » » «« «« « «« «« «« « «« ««« «« «ˆ«« j ˆˆ« «ˆ.«ˆ« . « b « « « ˆ ˆ j ˆ«« _ˆ«« _«j ˆ«« l «« . j « «ˆˆ« _ˆ««ˆ .. l _««ˆ _«j l & ˆ« l «ˆ« «ˆ« j ======================= =l _»˙«» n ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ l kaj øi mem flu - as laý vol' al la pli - mal - alt'. l ta - men øi gu - ton post gut' bo - ras þto - non jen. en kaj æe l' fin' i øas pur' ro jo kaj la mar'. l _»œ» _»œ»œ .. œ»»» œ»»» œ»»» œ»» . » œ œ»»» œ»»» œ»» œ»» »J»œ» »»» ˙» . l b »œ»» œ. » œ J œ J nœ J » ======================= =l l? » l »»» »»» »»» »» l »»œ» »»Jœ» »œ»» œ»J»» l ˙.»»» » » » » ««« . ««« «« « ««« ««« «« «« «« « ˙«« « ˆ « ˆ « j ˆ j ˆ ˆ j b ˆ « « « « « . « « « ˆ. ˆ « j « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ« . ˆ« ˆ« . l& l ˆ« l bˆ«ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ« l ˙« . ======================= =l l Es - tas ced' de l' ak - var' ni - a no - bla mens'. l Es - tas daýr' de l' ak - var' ni - a fir - ma pen'. Es - tas lig' de l' ak - var' ni - a so - li - dar'. l ««˙»« . . . _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ»œ . » œ » œ œ œ » » »» œ»» »»»Jœ œ»»» Jœ»» »»Jœ» œ.»»» »»œ» »Jœ»» »»» l b »»œ» » » » » ======================= =l l ? »» l »» l l » »» »» »» »» Mole

«« «« « «« «««ˆ «« «« . ««« « « « ««« .ˆ. ˆ«« j j ˆ«ˆ «j « « ˆ b ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˙. ˆ j « « « « « « « « « l& l l ˆ« _j ======================= =” «ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ _«j _««ˆ _««ˆ . «ˆ_ˆ l __«««˙ . l Es - tas hu - mil' mens'. de l' ak - var' ni - a no - bla l Es - tas sen - æes' ni - a fir - ma pen'. de l' ak - var' Es - tas sen -lim' ni - a so - li - dar'. de l' ak - var' l _»œ œ» . _»œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»»» œ»»» . ˙»»» . »»» »»» »œ»» œ»J»» l b œ»Jœ»»» œ»J»»»œ œ»J»»» »œ»»» . » œ œ. œ J » » » » l? l »» l »œ» Jœ»» » » l ˙.»» ======================= =” »» » » »» » » 36


Kiel firme tenas ter' (Himno de la purlanda societo)

26 trad. CHOE Taesok

34 «««ˆ ««ˆ« . ««j «« « «« «« «« «« «« l « «_«« « ˆ « « « l======================= l l l l l «_ˆ« _ˆ.««ˆ . _j « « & _««ˆ _»˙ «_ˆ«ˆ _«˙«˙ « ˆ _ˆ«ˆ« __ˆ««ˆ _˙««˙ __ˆ«ˆ« = «ˆ __««˙»» . _ ˙ « _ ˆ « » » » » l fir - me ter' æi - on - el te - nas en la l 1.2. Ki Ki - el æi - u voj' es - tas aj - na sur la ˙ œ»» » l 3 œ»» ˙»» ˙»» œ»» ˙»»˙.. œ»» ˙»» œ»» ˙»» » » »»œ» =l 4 œ»» l »˙» l ? œ»»» ˙»»» l œ»»» »˙»» l »œ»» »˙»» l »»» l ˙»»» ======================= » »» »» «« «« « « « «« ««ˆ. ««j «« ˆ« l «««˙ .. ««« _««ˆ«=l l & _«˙««˙ .. l _««˙«˙ .. l _««««ˆˆ _ˆ«»˙ . «j l l l ======================= ˆ « « _ _ ˆ « _ ˆ « _ « _ _ ˙ « »» _«ˆ «ˆ . _«˙»» . _»˙«» _«ˆ l sa - me ni zor - gu kun øoj' pas - tron l mond', ter' ni es - tu l' mo - del' sa - me de stu . . ˙ ˙ » » œ»»œ . ˙ ˙ ˙ . œ œ ˙ ˙ » » » » » » » » » l ˙. » ˙. » » » » » » » » ˙. ˙ ˙ œ »» =l œ ˙ ˙. » » » » » » » » » l? » l » l »» »» l »» l »» »» l »» l »» ======================= » «« ««ˆ« «« «« « « « ˆ««ˆ œ ˆ« «˙.« . ««ˆ.ˆ«. j « « «« « ««˙«» ««ˆ«œ» «˙.«˙« . «« . « »»» l ˙« =l ======================= ˆ« _ˆ««ˆ l _«»˙« . l & _«ˆ«»˙ . «j l l l l _ » ˙ « » » » » » » » l en» la dom'. Por ke nur la pu - blik' al l dad' en hejm'. Es - tu ni la a - van - gard' _»œ»œ _»˙˙» .. _»œœ» .. _»œJœ» _»œœ» _»˙˙» .. _»˙˙»» ˙»» l » œ » » » » » »» ˙»»˙.. ˙»˙.» . » » » » » » » » » » » » ======================= =l œ»» l » l ? ˙»» l » l l l l » » ««« ««« «««˙ . ««« ««˙« . ««« ««« «««j ˆ«« «««˙ ˆ«« «««ˆ «««˙ ˙ ˆ. ˆ ˆ « « « « « « . . ˙ ˆ ˙ ˙ «ˆ« l « « l « l & ˙« l « l «ˆ« «ˆ« . ˆ« l ˆ« ˙« =l ======================= l ple - ne ser - vu li, per ins pi - ro la la - ik', per stu ki - el da - do l «œ»ˆ« «œ»ˆ« «˙«» _»˙»˙ _»œ» _»œ» _»˙» ˙»»˙» ˙»˙.»» . ˙»˙.»» . » œ»» ˙»» » » » » œ » » l======================= » » » » » » » » » l l? l l l l » » =l Mole

«««ˆ ««ˆ« . ««j «««ˆ l «« «« « l «« ««« . l & _««ˆ _»˙ ˆ« l _«««ˆ«ˆ _««˙««˙ l __««««ˆ.ˆ. __«««j l ======================= =” « . ˆ ˆ. « « _ _ _ _ _ _ ˙ ˙ _ ˆ j « « « « « ˆ « . « _ _ _ ˆ _ _ ˆ _ ˆ ˆ « » « « « ˙ « . ˙ « . ˆ « » l i - øu l' grun - do ni de l' e - kle zi'. l i - øu l' grun - do ni de l' e - kle zi'. « _ œ _ ˙ _ œ » « » l »»»œ œ» . Jœ»» »» ˙»» ˙»» . œ»» . œ»» œ»» ˙» . ˙» . » » œ ˙ » l ? »» » » l »»» »» ======================= =” l »»»œ. »»»Jœ »œ»» l »»˙» . l »˙.»» l ˙.»»» »» »» »» » * Purlanda societo: la organizo de la edzinoj de la pastroj de ýonbulismo.

37


27

Kun respekt' al la volo (Himno de la negeedziøinta gepastraro) trad. CHOE Taesok

«« « « «« «« «« «« . bb 3 œ œ » » « «ˆ«ˆ« «ˆ«œ» ««˙«˙. ««˙ » » « J K ˆ. « j « « œ. « « « œ « « ˆ k 4 ˆ ˆ ˙ » » « » «Jj.ˆ«œ»» . «Kk l& l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ« l »» »» l J«j.œ»ˆ«» . K«k ======================= »» l . œ»» »» œ»ˆ«» »«»» =l « ˆ » » » » l ver - þas ni al la vo - lo ja de So - te - san', 1. Kun res - pekt' l i - øu ni lo - tus - flo - ro de la ko - ta mond', I - øu ni l' 2. . ˙ œ . œ » œ » » » « « _ œ » _ _ _ _ _ œ » »»» . »»» . »»» »»» »» «Jœ»ˆ«j. ˆ«Kœ»«k œ»» œ»œ» «« . «« . ˙»» «« ˙»» l b 3 ««j . » » » ˙ ˆ« K»œj Jœ»j ˆ« œ » K œ J œ « ˆ » » œ J » œ « ˆ K k œ » » » » » » » » » ======================= l ? b 4 »» »» ˙»»» l l »» »» »» »» l »» l »» »» »˙»»» =l » » (Rekanta¼o) ««« « «« «« «« «« bb ««j «« «« «« . « « » œ » œ « ˆ ˆ.j « « «««ˆ . k «ˆ«ˆ «ˆ«« «ˆ«« « ««ˆ «˙« ˆ««ˆ «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ l J»œ.»» Kœ»»» «ˆ« «ˆ«ˆ l «˙«˙ .. «ˆ.«ˆ . k « ˆ« ˆ« =l ======================= l « ˆ l l& ˙« « « « « « « » » l kun fer - vo - ro jam. Ho ho! kun fi - de - lo ni - an ju - non e kle zi a na rom'. bo la a l _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ» ˙»˙.» . ˙»» .. œ»K»œ œ»» œ» œ œ » » l b ««j ˆ«Jœ»» . ˆ««Kk œ»«» _»œ»»œ» œ»œ»»» œ J œ » » » » . » » » » » Jœ Kœ œ œ ======================= l »» »»˙»» l »» »» »œ»»» »»œ»» =l l? b » » » l »»» »»» »»» »»» l » ««« . ««« . «« «« « «« «««ˆ «««ˆ « « « « « bb ««j « « « « « « « ˆj ˆ««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ.j ˆ« « « «˙ «ˆ.«ˆ« . k « k « k «ˆ « « « « « l «˙« . l& l ««ˆ«ˆ «˙«˙« l «ˆ« . «ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« l ««ˆ« . ««ˆ« ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« =l ======================= l fir - ma ki - el þtal', ho ho! kun æas - te - co pu - ra ki - el l «˙»«» . œ»» . œ»» œ» œ»» .. œ»K»œ ˆ««œ»« ««œ»ˆ« ˙»» .. œ»K»œ «œ»ˆ«» «ˆ«œ»» » œ » œ » œ » J œ œ » » J œ » » » » b » » l b »» »» œ» . »œ »œ » » » l? l l » »˙»»» l » » » » l J»»» Kœ»»» »»» »»» =l ======================= ««« . «« «« ««« « bb «« . « « «ˆ«ˆ« ««ˆ «« « « j ˆ k « « « « « « « « ˆ « ˆ . « « « « œ»ˆ«»» œ»ˆ«»» l «ˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l ˙«˙.. =l ˆ« ˆ«œ»»» «˙˙« . ======================= l& l «Jj.ˆ«œ»» . «Kk l ˆ œ « » » »» l jad', ni de - di - æu ple - ne nin al æi ti - u voj'! l œ » « . œ » œ » _»» _»» _»» _»œ» _»œ»œ œ»œ» _»˙»» . » ˙ . « « « ˙. » » œ » œ » œ « ˆ « « » » » » » l b b »» ˆ . œ»ˆ«» »»» »»» Jœj œJ» . Kœ» œ» œ l »»»˙ . =l ======================= l? l »«»» Kk » œ»» œ»» l » » » l »»» »»» »»» »»» » » » ««« . «« «« «« «« «« bb « « «« «« ««« . «ˆ«ˆ« ««ˆ ««« ˆj «ˆ« . k ˆ « « « « ˆ » œ « ˆ » œ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « ======================= Jj.ˆ«œ»» . Kk =” »» »» l& l ˆ« ˆ« ˆ« l l ˙«˙« . ˆ ˆ œ « « » » » » l ni de - di - æu ple - ne nin al æi ti - u voj'! l « œ » . œ » œ » _ œ _ _ _ _ œ » » œ»»œ» «œ»ˆ«» »»» . »»» »»» ˙»˙.»» . »»» »»œ» œ»»» œ œ»»» bb ««»«Jœj .» ««»«Kk œ ˆ J œ K œ ˆ œ l======================= » » »» =” l? l » l »»» »»» »»» l » » »» »»»œ »»œ» » » Mole

38


Æiame lumas luno

28 trad. CHOE Taesok

«« «« « « 44 « «« «« . «« «««ˆ «« ««ˆ « « « «« « « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « . « ˆ ======================= «_ˆ«»œ ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« _«˙«˙ _«j ˆ « = l& l l ˆ j ˆ J«ˆ»œ _«j « « « ˆ« _ˆ« _«˙.«˙ . _«ˆ»œ» ˆ« l «ˆˆ _«ˆ . _«ˆ » » l Æi a - me lu- mas lu - no, eæ kov - ra - te de la nu - bar'. Æi l . « « _»œ _»œ _»œ _»œ _»œ «« «ˆ« » œ . » œ » œ » œ » œ » ˙ . œ » l 44 ««ˆ«œ» «ˆ« »»»œ.» »»Jœ»» »»œ»» œ»»»» »»œ»» ˙»»˙» «ˆœ» » » œ » » » » » J»»»œ Jœ»»» l œ.»»» œJ»»» œ»»» »Jœ» J»œ» l »˙» . »» »» =l ======================= l? l »» »» »» »» l »» »» »» » »» » » «« «« «« «« ««ˆ. ««j «« . «« «««ˆ «« «« « « « « « « « «ˆ _«j « «ˆˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆˆ« _«««˙˙ _««Jj «ˆ «ˆ« . ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« = ˆˆ«« l l & «ˆˆ« . j ««ˆˆ l _«ˆ««ˆ .. _««Jj ======================= «ˆ»œ» _«j «ˆ»œ» _ˆ««ˆ _«j «ˆ ˆ««ˆ l _«»˙«» . ˆ« l l a - me sa - mas vo - lo, eæ la - æa - te de se - ku - lar'. Eæ bir - do el Ýol «««ˆ l « . _ œ » _ œ » _ _»œ»» . _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» ˙» « _ œ » _ œ » »»»œ . »»œJ» »œ»» «œˆ»» l »œ.» »»Jœ» »»œ» »»»œ »»œ» »˙»» œ»Jœ»» œ»»J»œ œ»»œ.»» . œ»Jœ»» œ»»»œ» œ»»»» œ»»» ˙»˙.»» . œ»»»» ======================= l ? »» »» »» »» l »» » » »» l » » » Jœ»» Jœ»» l » »» l » » » » =l » » «« . «« «««ˆ «« «« « « « «« . « «« « «« «« . «« «« «« « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« _«˙«˙ _«Jj ˆ«ˆ« l «ˆ« . j «ˆˆ _««j ======================= ˆ«ˆ l _«˙.««˙ . _«»œˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« . j ˆ««ˆ j l & «ˆ« . _«j «ˆ«ˆ «ˆ« _«j ««ˆˆ l _«j « «ˆ»œ» = » l - ras sur la su - da branæ' pro mal- øoj'. Do ki - el mi for - ge - sus la hejml plo «_«ˆ . «« _»œ « ««« «ˆ« _»œ» . _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» ˙» » ˆ j . œ œ œ œ ˙ . œ œ œ » » » » « » » » » » »»œ. œ»»J »»œ» »»œ» »»»œ »˙» œœ»J» œ»»Jœ œˆ«œ» »J»œ» »Jœ»» »»»œ. »J»œ» œ»»» »»J»œ »J»œ» »»» . l » œ ˙ » » »» l » » ======================= »» » » l » » » »» » l ˙»» l? » l »»» »»» »» »» l »» »» »» = » » » « « «« « «« « « « « « «ˆ«ˆ« ««˙. «j j ««ˆ.ˆ«. «j ˆ«« «ˆ«« «j «« « «« «« « «« «« «« « « « ««ˆ.«« . ««j «j « ˆ œ ˆ ˆ J ˆ œ » J « « « » « ˆ « ˙ . J J ˆ ˆ ˆ«ˆ« l » ======================= « « « « « « « « l & _««ˆˆ .. _J»œ«j l l l l » «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _˙«»» . _j ˆ« _ˆ« _j ˆœ«»» _j ˆœ«»» _ˆ« _ˆ« _ˆ« _ˆ«ˆ« _«j ˆ« = _j » » » l lo - kon de mi - a kor'? Ki - am mi re - i - ros al lok' pro- me - si - ta tra mul-ta l _œ»œ»J» œœ»J» _»˙»˙» .. _»œ»» _»»œ» _»œ»œ» .. _»œ»» œ» œ» œ» bœ » » œ . œ œ . œ œ » » » » » » œ » œ Jœ»» Jœ»» »» Jœ»» »œ» J»œ» »Jœ» » œ» » » » ˙» . œ»Jœ»» œ»J»»œ »œ.»» J»œ» »» »» »» »» l »» l » » » l » »» » = ======================= l ? œ.»»» Jœ»»» œ»»» »Jœ»»» »J»œ»» l ˙.»»» l l » » » » «« «« «« «« «« « « « ««« . «« . « «« «« «« « « « « ˆ ˆ. « « ˆ j ˆ « « . « ˆ ˆ « « « « « ˙ « « ˆ ˆ « ˆ . « ˆ « ˆ « . « l & _««˙ . _«j l ˆ« _j ˆ««ˆ ˆ« _«Jj ======================= ««ˆˆ l _ˆ««ˆ . _«Jj «ˆ«ˆ _j ˆ««ˆ l _«»˙«» . =” _«ˆ« ˆ«»œ» _j «ˆJ»œ» _«j «ˆJ»œ» l «ˆ»œ» _ˆˆ«« _j l - an tem - plon, ja la nes - ton de la a - nim'. « « l viv'? Mi so - pi - ras mi ««œˆ« _«ˆ« _ˆ«« . «« _»œ _ œ » bœ . œ » » » » œ » œ »»» œ» œ»» œ»» . œ» œ»» œ»» œ»» ˙» . ˆ ˙»» . »J»œ »Jœ» œ»» . J»œ» œ»» œ»» j « l œ»» J»»œ J»»œ l œ.»» Jœ»» œ»» »J»œ »Jœ» l »˙.»» =” » » » l ? »˙»»» . »» »» l » l ˙»»» ======================= » » » » » » »»» »» » * Ýol: unu el la antikvaj landoj en Æinio, kiu situis en la sudo. Elkore

39


29

Ja vivas vi sur la sin' (Laýdkanto al gepastroj) trad. CHOE Taesok

# 6 œ» œ»» ««j «« « « «« «« ‰ «« «««j «« ««j ˆ « ˆ « » « ˆ ˆ « « « « « l & 8 œJ»»» J»œ»» ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« l _««ˆ« _«««ˆˆ _«j ======================= ˆ««ˆ _««ˆ.«ˆ . l _«««ˆ»œ _«j ˆ«ˆ ˆ«ˆ« «ˆ« l ˆ.««ˆ« . ˆ««ˆ« =l « » l sur la sin' de la cir - kla bon', 1. Ja vi - vas vi l kre - das vi je la cir - kla ver', 2. Kun la a - dor' æi uj ajn en la cir kla Ma non en man' mond' 3. l ««ˆœ ««Jœˆ œ««ˆ ««Jˆœ «« ««œˆ«» ««Jœ»ˆ« »œ . œ»Jœ» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»œ.» . «»»» »«j œ»»œ .. œ»œ» ‰ « # 6 ˆ j »»» »» »» . »» »» «»»» «»j »» »» »» »» l » œ »» »» =l » 8 »œ» l? l » l l ======================= »» «« «« «« # ««j «« ««j « « «« « ««« «««ˆ «« «« «« ‰ « « « . ˆ « « « ‰ ˆ j ˆ « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « ««ˆ« ««ˆ« ˆ««ˆ« «ˆ«œ» ˆ«œ» ˆ««ˆ« l ˆ««ˆ« .. «ˆ«ˆ« =l j ======================= l & ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« . l ˆ«œ»» l j » » » » » l sub cir - kla lum' vi - vas vi en in - ter - a - kord'. l kun la prak- tik' a - gas vi laý la cir - kla ver'. pe - nu sen æes' por kun - viv' en æi gran - da dom'. l « « « « œ»»œ .. œ»»œ ‰ ˆœœ»»«« «ˆ« œ»»J»œ œ»»œ» ‰ œ»Jœ» œ»»œ ˆ««œ» «ˆ« œ»Jœ» l # œ»»Jœ» œ»»J»œ œ»»Jœ» œ»»» . »»» =l » » » » » l ? »» »» »» »œ»» . l » l » » ======================= » »» » » l »»» »

«« « « « # « « « « «« ‰ « » œ « « « ˆ « « « « « « » « ˆ ˆ j « « « « « « « « ˆ. « « ˆ » ˆ j «ˆ«ˆ ««ˆ «ˆ« l «ˆ« Jœ»» ˆ« ˆ« l «ˆ« . ˆ««ˆ« =l ======================= ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ _«j l & _ˆ«««ˆ _«j «ˆ«ˆ l ˆ«ˆ« ««ˆˆ j » l Gran dan pri - cir - klan sci - on por la tut - ho - mar' l Gran dan la va - lo - re - con de prak- tik' kaj kred' Gran dan la sa - øo - lu - mon de ver' la cir - kla l œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»»œ œ»»Jœ» œ»»œ œ»Jœ» œ»œ» .. œ»œ» ‰ l # œ»»»œ» œ»»J»œ» œ»»»» œ»»»» »» =l » » »» » » l œ»»» J»»»œ œ»»» Jœ»»» l »» ======================= l ? » » œ»» Jœ»» l »» » » » » » » > > ««« «« « «« «« «« ‰ «« ««« «« « ‰ # œ»»> >»œ» ««j « « « ˆ«« l «ˆ« . ««ˆ ˆ j ˆ ˆ««ˆ j ˆ l & Jœ»»» J»»»œ «ˆˆ« ««ˆˆ« .. l j l ««Jj ======================= œ»ˆ«»» ««ˆ« œ»»«ˆ ˆ« j ˆ« ˆ« . ˆ« =” « ««ˆ« ««ˆ« _«ˆ««ˆ » l al æi - uj ni di - ras kun vi ge - pas - trar' tut - klar'. l al æi - uj ni mon-tras kun vi ge - pas - trar' mem - spert'. al æi - uj ni do - nas kun vi ge - pas -trar' sin - cer'. l >œ»Jœ >œ»Jœ >œ»Jœ >œ»œ.. « « œ»» . »œ» ‰ l # »»» »»» »»» »»» œ»J»œ» »œ»Jœ» œJ»»»œ »œ»»œ ‰ »œ»» »œ»» ˆ«œ«œ»» «ˆ« œ»Jœ»» ======================= l? l » »» » »» l »»»Jœ »œ»» » =” » l »»œ»» . »»œ»» » » » » 40


Æe l' ombriø' de mia kor' (Kanto de templo)

30 trad. CHOE Taesok

q = 52

## 6 p «« «« « « «« «« « ««˙ «« «« « « ««˙« Œ=l ˆ 4 « « « «˙«» _ˆ««ˆ ˙.«˙« . ˆ« «ˆ« _˙««˙ .. ˙«˙» . «ˆ« «˙» . ˆ« l «˙«˙ .. ======================= l& l l » ˙ . _«˙ »» »» »» »» l 1. Æe l' om - briø' de mi - a kor' vi lu - mi - gas øin, l de mi - a kor' vi ak - vu - mas øin, 2. Æe l' so - if' l ˙» l ## 46 « ««ˆ« ˙»» ««ˆ« « ««ˆ« œ»»» ˙»»» ««ˆ« ˙»» œ»»» »» œ»»» ˙»»» ««ˆ« ˙»»» ««ˆ« ======================= =l l? l _««ˆ l» l » _««˙ ## « « «« «« « « «« « «« « « «« . Œ l ˙ « « « « « ««˙«» « « ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « l ˆ« _ˆ« ˆ« _˙««˙ . l «˙˙« œ»»«ˆ« _«˙«˙ _««ˆ l «˙«»» . l& ======================= = ˙« ˆ« _»˙» . »» _»˙» _«ˆ » » » l » æe l' so - le - co de mi - a kor' vi kon - so - las øin. l æe l' su - fe - ro de mi - a kor' vi øo - ji - gas øin. l l œ»» ˙»»» «« ˙» œ»» ˙»»» «« œ» œ»» œ»»» œ» «« « œ»» ˙»»» «« ˙» ## ˙»» l======================= » » »» ˆ« = ˆ« l »» » ˆ« l »» » ˆ« l »» «ˆ« l l? »

## « « « ««ˆ« «« « ««˙« «« « ««ˆ« «« ««« Œ « « . ˆ ˆ ˙. ˙«« =l « « « « « « « ˙«˙» . ˙«˙« .. « ======================= l & _««˙«˙ ˆ«ˆ« «˙˙« . l ˆ«˙»» . l ˙»» . l ˙ . « _«˙ »» » » l kaj kom-pre - nas mi, Pen - sas mi pri l' pa - sin- tec' l min vi, Æi - am ajn kun la pre - dik' a - ten - das l ˙»» «« l # « œ»»» ˙»»» œ»» ˙»»» œ»» ˙» œ»»» œ»» œ» œ»» ˙»» «« » ˙ # ˆ » « « » »» ˆ« l » l ======================= l ? ˙« . l »» l » »» » » =

## f ««˙« . ««˙« « ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««« «« « «« «« Œ=” « ˙. « « ˆ » œ l& l ˙»» . l ˙«˙»» . «ˆ« _«˙«˙ _«««ˆ l ««˙«»» . ======================= «_«˙ . œ»»» œ»»» »» ˙»»» . ˙«»»» _ ˆ « » » » l lu - ma a - nim' hej - men i - ros mi. kun ga - ja l tem - plen ve - nos mi. por la sek - van - ta kun -ven' l l ## œ»»» œ»»» œ»» ˙»»» œ»»» #œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» nœ»»» ««ˆ« ˙»» œ»»» ˙»»» ««ˆ« ˙»˙»» ««ˆ« « Œ l? l l» l» ======================= » _««˙ =” 41


31

Membri feliæas ni (Kanto de la fermo de kunveno)

«« «« ««« « # 2 «« «« ««j «« « ««« « « ‰ « « ˆ « ˆ « j « ˆ j « . « ˆ ˆ ˆ j « « « « « « ˆ ˆ ˆ « 4 « « ˆ ˆ « ˆ k ˆ ˆ ˆ. ˆ « j « « « « « « « ======================= ˆ« l ˆ« . ˆ« =l l& l l ˆ« _ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ l _«ˆ.«ˆ . œ»» l kle - zi', en æi e 1. Mem - bri fe - li - æas ni l ple - na pur' sen dis', li - gu ni 2. Men - sojn kun spi - rit', man - øo de l' 3. Es - tas ler - ni - ta darm' l _»œ» . _»œ»» _»œ»» _»œ» _»œ»» œ»» _»œ»Jœ» _»œ»Jœ» œ»»» œ»» «œ»ˆ« œ»» «ˆ«œ»» . œ » » # 2 . œ œ ‰ » » » » » » œ » K J»œ »œ œ » ll ? 4 » » » l Jœ»»» »J»»œ »» l »» »» »» l »» » » l » ======================= =l ««« «« « « « « « « « « « «« ««« «« # «« «« «««ˆ . ««k « ˆ « « « « « ˆ«« «j ‰ ˆ««« j ˆ « « « « «ˆˆ« ˆ« ««ˆ j ˆˆ« j «ˆ« ˆ«œ» ˆ« «ˆˆ« «ˆ.ˆ«. « ˆ j « j « ˆ ˆ. ˆ ˆ«ˆ« l k . « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ . « « ˆ« l »» ======================= l & œ»» l l l l ˆ« ˆ« = l kva - zaý ja so - laj o - ku-pus øin nur ni. Su - per - flu l kaj ce - le al i - de - a - la pa - ra - diz' ni bra - ve kaj ni lu - mi - gu øin bri - le en la viv'. Al sek - va l ««ˆ œ . œ . »œ»Jœ» _»œ»Jœ» _»œ»» . _»œ»» œ»» » » _ œ » _ _ œ » _ _ _ œ » » » » » œ » œ » œ J œ. œ K » » » »»œ »œ» . ‰ œ»»œ» œœ»»J» _œ»œ»»J»» »œ»» l # »» »» »» œ»»» »» »» »» »œJ»» . »Kœ»» »œ»» »» l »» ======================= »» l l? l l » » l »» l »»» »»» = U« (Rekanta¼o) « « « « « # « . «k « « « « « « .. k «ˆ«« «ˆ«« «ˆj ‰ «««˙ ˆ««« «ˆ«ˆ ˆ««« «ˆ«ˆ «ˆ« «« « «««ˆ. « « j ˆ . « ˆ « ˆ « . « « « « « ˆ« l «ˆ«ˆ=l ======================= ˆ« ˆ« l& l «ˆ ˆ« l ˙« l ˆ« . _j ˆ« l ˆ« . l þpru - cas do ni. an - ta øoj' el en Ho æi - am mar - þu plu la har - mo - ni'. l ve - nos kun gaj' ni. la kun -ven' l _»œ»J»œ.. »Kœˆ««k U _»œ» œ»»œ œ»»œ.. ˙»» » œ » œ œ»» .. œ œ » » » » œ » œ . œ « œ»J»œ» # » » » » » ‰ » » » » » œ. » J œ œ œ » » » » » » » » œ K l======================= » » » » » » » » » =l l ? » »» » l l » l l »˙»» l » ««« ««« «« » « «« U«« ««« # « « ««j «« . ˙«« ˆ«« ˆ«« ««œˆ «ˆ j «ˆ.«ˆ« . ˙ ˆ « « ˆ « ˆ . « « » « « ˆ« l ˆ« »» l & _«ˆ«ˆ _ˆ««ˆ l ˆ« l ˙« l l ˙« =l ======================= l hel - pa bud - ho æi es - tas su - per ni, « « l ««ˆ _«ˆ« U ««œ»ˆ« ««œ»ˆ« _ œ _ » » œ . . ˙»»˙ œ œ » » » » » ˙ » œ »J»œ» »»œ.» »»Jœ» »» œ.»»» »»» »œ»» l # »» ˙ œ » »» ======================= l? l l »» l »»» =l » l » »» l ««« ««« «« # ««ˆ« «« «« ««« . ‰ ««« « « « « ˆ ˆ. ˆ j « « « « « « ˆ ˙ ˙ «ˆ« l _«««˙ l& l _ˆ««ˆ «ˆ«_»œ «ˆ l _««ˆ . _««ˆ l _«««˙ l _ˆ«««ˆ . ======================= =” œ»»» » l gar - das nin kaj pro tek - tas nin. l œ»» . ‰ ˙»» œ»» ˙»˙» œ»»œ œ»œ» œ»»œ» # œ»»» œ»œ»» .. œ»J»œ» » » » » l======================= œ » »»» l ? »»œ» l » l »» l œ»»»» . =” » »» l » » l »»˙» » » » trad. CHOE Taesok

42


32

Ni suferintaj (Kanto de la inaýgura ceremonio de trejnsesio)

trad. CHOE Taesok

«« «« « «« « « « « ««˙« 34 «« ˆ j « « « « « «ˆ«« l « « ˆ. ˆ ˆ « « « « « «j ˆ« «ˆ« l ˙«˙ ˆ« l ˙« l& ======================= «_«ˆˆ .. «_ˆ«ˆ «ˆˆ« l ˆ« . _«ˆ = l 1. Ni rin - taj de kor a flik toj su - fe l 2. Ni din - taj en dens - mal lu mo va - ga ti taj pro mul taj pe koj Ni tur - men l 3.4. Fra nin ta sin al tri stu doj - toj trej _»œ»œ _»œ» . b˙»» ˙»»˙ l 3 œ»» . œ»œ»» » œ » œ œ»» _»œ»»» » » œ » » » » » » » » ˙ œ. œ J œ œ. » œ J » » » » =l » »» » »» »»» l ? 4 »» l »»» l l »» ======================= »

«« «« «« «« «« «« « «˙«˙« .. « ˙ « « ======================= =l ˆ__««ˆ _ˆ««ˆ j l & «˙ l __«ˆ.«ˆ . l _«˙«˙ l «__ˆ««ˆ « _«ˆ»œ»» « « l cen trejn se si'. kon tri øu per l mu trejn se si'. lu sa øon per vu trejn se si'. le jus ton per l dis l' a li a bord'. va jam al _»˙»» l œ»» œ»»J œ»»œ ˙»»˙ œ»œ» ˙»» .. œ»»»œ .. » ˙ #œ #œ » » » » » » » » » » » l ? »» ======================= =l l » l » l »˙»»» » » » ««« « ««« « ««« « « « « « « ««ˆ ˆ« «ˆ«ˆ« «j « «j «˙. ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ======================= =l l & ˆ.«ˆ« . l ˆ««ˆ« .. l _«˙««˙ l «˙« . l El mem - na tu ra la kon cen triø' El mem na tu ra la sa øo bril' l El mem - na tu ra pre cept' de ni l I li fe li æas ja por e on'. . _ œ b _ œ » _ œ » » l œ»» œ»œ ˙»˙» »»» »»» œ»»» .. œ»»» »»œ» ˙»»˙.» . œ » » » œ œ J » » » » » » »»» »» l ? »œ.» ======================= =l »Jœ»» » l »»» l l »» » ««« . ««« « «««ˆ . ««« « ««« « « ˆ«« « ««ˆˆ« ˙. ˆ«« ««ˆˆ« j ˆ«« ««ˆˆ« j ˆ« ˆ« l & ˆ« . l «ˆ« . l «˙«˙ l ««˙« . ======================= =” l mon to kun fre þo jam le vas sin. lu mas jam æi uj a fer', prin cip'. l flo ras la flo ro de just' sen fin'. l Æi uj ni i ru do kun fer vor'. _ œ _ œ _ œ » » » » ˙ »»œ» l œ»»» . ˙»»» œ»»» .. œ»»Jœ» »»»œ œ»»J» »»»œ ˙»»˙.» . . œ œ œ » »» »»» »» »»» ======================= =” l ? »»» l »»» l l »» * Tri studoj: spirita kultivo (koncentriøo), afera-principa esploro (saøo), justaga elekto (precepto).

43


33

Sanktaj instruistoj, ho vi (Kanto de la ferma ceremonio de trejnsesio) trad. CHOE Taesok

«« ««« «« « « ‰ bb 6 «« «« «««ˆ «« «« «« « « « ‰ « ˆ«« j ˆ «ˆ ««ˆ ˆ««ˆ l j ««ˆˆ j «ˆ«ˆ« «j ««ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« j ˆ«ˆ« l _«j ˆ « ˆ««ˆ _«j ======================= ˆ« ˆ« =l ˆ« ««ˆ« «j « « «ˆ«ˆ _««j l & b 8 «ˆˆ« j l ˆ« «ˆJ»œ»» _«ˆ l per ri - me - doj kun kor - fa - vor' 1. Sank - taj ins - tru - is - toj, ho vi l sol - da - toj, ho vi ar - mu vin per la stu - doj tri, 2. Æe l' for - ir' ve! ho - ma a - mas'. la- men - tas 3. Pro la pe - koj, pro la mal - lum' l «« «« œ» œ» œ» œ œ œ œ œ œ œ œ » » » » » » » » « ˆ œ J » œ » œ » l b 6 »»œ »J»œ œ»» »J»œ j œ»»œ ‰ »» »» »»œ Jœ»» Jˆ«œ»j » » » »» œJ»»» »Jœ»» »»» ‰ » » » » » » » » » » » » b 8 » » œ œ J b œ J œ J » » » » » » »œ»» =l » » ======================= l »» »» l l? l »»» »»» «« « « bb b «« «« «««ˆ «« «« «« « « « «j «ˆ« ˆ«« «« «« ‰ ‰ ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ j « ˆ j « « ˆ j « « ˆ « « « ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _«Jj «ˆ« _«ˆ«ˆ =l ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _j l& l «ˆˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l œ»»» « ˆj «ˆ»œ»» _«ˆ««ˆ « l jam lu - mi - gis men- son de ni, fan - dis kar - man ba - ron for. l por tri - um - fa la tam -bu- rad' pe - lu la ve - ne - nojn tri. do Ho, al ki u la si øin? Pe za es tas ni - a task'. l « « « « Jˆ«œ»» œœ»»» œ»» œ»œ» ‰ «»œJˆ»» œ»» »œ»» œ»œ» ‰ œ»»» œ»»Jœ» œ»œ»» j l b œ»»œ»» œ»»J»»œ œ»œ»»» œ»»J»œ» j » »»Jœ» »» =l » » » » » œ b » » » » » l Jœ»» J»»œ » ======================= l? b » » l l » »» » » »

««« œ» «««ˆ ««« «« ««« ««« œ» «« ««« ‰ bb b «« «« «« ««j « . » ‰ « ˆ » ˆ ˆ j ˆ j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« Jœ»»» ˆ« ˆ«ˆ« j l& l «ˆ« J»œ»»» «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« . ˆ««ˆ« =l ======================= l Ho mon - tri - øas laý l' o - ri - gi - nal'. la mem- na - tur' l Sub stan-dar - do de l' mem- na - tur' sen ne -mov' kaj mov' San - gon, þvi - ton li - gu en la korp' ku - ne ni nun l _ œ » œ œ»» . œ»» ‰ œ œ œ œ œ œ » » » » œ»»» œ»» J»œ» »»œ» ‰ œ»»œ »»J»œ »œ»» nœ»Jœ» » » » » b œ » » » » »» »» »» »» l »»œ» . »»œ» =l ll ? b b »œ» »J»œ »» »J»œ l »J»œ »»Jœ» » »» l ======================= »» »» »» »» »»» »» »» « « « « « « «« bb b ««ˆ«« ««j ˆ«« ««ˆ« «j «« «« « « « « ‰ «j ˆˆ« œ»»»œ .. ˆ«ˆ« ««j ˆ«ˆ« ««j ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ«ˆ« ««ˆˆ« «j »»» «ˆˆ« l _««ˆ«ˆ .. _«ˆ««ˆ =” ======================= ˆ« ˆ« l& l l ˆ«ˆ« j « « l Ja ne for - ge - se - blas por ni vi - a grand - bon - far'. l jen a - pe - ras kun la fre - þec' pa - ra - di - za mond'. kaj la ra - don de So - te - san' ru - lu kun fer - vor'. l « «» œ»»»Jœ œ»»» œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»œ.»» . œœ»»» ‰ l b b œ»»œ» œ»Jœ»» œ»»œ»» Jœ»ˆ«j œ. œ J » » » » » » » » » œ J œ J œ œ œ J » » l » »» »»» » l »»» »»» »»» »» l » l? b » » » ======================= =” * Tri studoj: spirita kultivo, afera-principa esploro kaj justaga elekto. * Tri venenoj: avido, kolero kaj malsaøo.

44


En la unua tago (Kanto de novjara festo)

34 trad. CHOE Taesok

#2 «« ««j «« «« ««« «««˙ «« «« « «« ˆ « « ˆ. « « ˙ « 4 ˆ ˆ ˆ « «_˙« « « ˆ . « « ˙ ======================= ˙ l& l l l l l ˆ««ˆ l _«ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ =l « ˆ« ˆ« _«ˆ«ˆ .. _j «˙ l la u - nu - a ta go bril - le - vi - øas 1. En pre - tas pla no per la pa - sint no - va 2. Jam l . œ « » _»œ»» _»» _»˙» œ»» œ»» ˙»» l # 2 «˙«»» œ»»œ.. œœ»»J œ»»œ œ»»œ » . » » » »» œ œ » œ œ J » ˙ » » » »»» l »»» »»» =l » 4 » » » » » » ======================= l? l » » l » l ˙»» l »»» » l » » U «« «« «« # «« ««« « «« « « « ««ˆ« ««ˆ« ˆ ˆ « ˙ ˙ ˆ « « « « ««˙« ˆ««ˆ ««ˆ l «« « « « l& l l l l ======================= « ˆ ˙ ˆ « « _«˙ _«ˆ _«ˆ =l _«˙ l lum', sun - ra di'. De no - vaj e - ner pro ja ra lern'. Kor ba tojn la es l U˙» œ»» œ»»» ˙»˙»» œ»»»œ œ»»»œ ˙»»˙ l # œ»»»œ œ»»» ˙ » » œ œ » » » »» =l »œ»» l ? »»» l » l »» l »»» l » l »» ======================= »» » U« ««« # « « « « « « ««« « ======================= l & _«««˙«˙ l _««ˆ««ˆ ««ˆ«œ»» l _«««ˆ«ˆ _««j l ««˙˙« =l ˆ«ˆ _j ˆ«ˆ l ««ˆˆ« ˆ««ˆ« l «˙˙« « « » l ni - øas la mon - do sen fin'. gi' ple l mil - di - gi ne e - blas kun pen'. per' U˙» _»˙»» œ»» œ»œ»» œ »œœ»» »œ»œ» »œJœ»» œ»Jœ» » »»» l # ˙»»˙» » » œ » ˙ œ » » » » » » » l »» »» l ? »» l »» l » l » l ˙»»» =l ======================= » ««« ««« «« # «« ««« . ««« « « ˙ « « ˙ « ˆ«ˆ« l «˙« j ======================= l & _«˙««˙ l _««ˆ«ˆ _««ˆ«ˆ l ˆ«ˆ« . l «˙« l «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« =l l Ni bon - ve ni gu nov ja ron Ni i ru! Sur la ir vo jo l _»œ» » œ » œ . » » œ » ˙ » œ » ˙ » œ ˙ # » »»œ» »œ»» . »œ»» »»˙» »»» »»» »œ»» J»œ»» ˙ » l======================= ˙ » l? » l » l »» l »» l œ»» »» =l » l »» » » U «« « « «« # ««ˆ . ««j ««« «««˙ ««« ««« ˙ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˙ «ˆ« ˆ« . ======================= l& l ˙« l l ˙« l «˙« l ˙«˙« =” l kun kap - lev', fes - tu kun rev'. va bri las nun no plen lum'. l _»œ»» U˙»» _»œ»» _»˙»» ˙»» ˙»» œ»» l # œ»œ.»» . œJ»» » » » » » ˙ œ œ » ˙ » » » »» l? » l »» l »» l »˙»» l »˙»»» ======================= =” » l »» » » 45


35

Ĉe l' maten' kun la krepusk' (Celebra kanto de la iluminiĝo) trad. CHOE Taesok

«« « «« « « « «« « « « « « « « « « « « 4 ˆ ˆ k j ˆ. ˙ « « « « « « « « « « « « « « b ««œˆ« l ˆ«ˆ« .. «k ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« l «˙«˙« .. = Kˆ«œ»» «˙« l «ˆ« «ˆ« . «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l ˙«˙« _«««˙« l «ˆ«ˆ« «j ======================= l & 4 _»œ«««ˆ ««ˆ«œ»» «˙»«»» l «œ»ˆ«»» «Jj.œ»ˆ«»» . «k »»» » » _ ˙ « » » l 1. Ĉe l' ma - ten' kun la kre - pusk' en la prin - tem- pa ta - go no - va ĉi - e - lo nun ov l li 2. Ĉe l' ma - ten' kun u- dam-bar' en la prin - tem- pa ta - go kos -mon kaj ĉi - un ajn « « « « œ » œ » ˙ » _ _ _ l «« ««œˆ «˙»« «ˆ«œ» «Jœ»j ˙»» œ»»œ œ»»œJ .. œ»»Kœ »»»œ »»»œ »»»˙ ˙»˙ œ»œ»» œ»œ.J»» . »Kœ»»œ œ»»œ» œ»» ˙»»˙.» . œ»»œ» . «k 4 ˆ œ ˆ K ˙ « » « « » » » » » » l « ˆ » œ l ? b 4 »» »» » l » » » »» l »»» »»» »»» »»» »»» l »»» »»» l » » » » œ»»» l » = ======================= Solene

«« «««ˆ «« «««k ««« «« «« Œ « « « ˆ « « « « « « ˙ « « ««˙« ««ˆ« «j j ˆ. b « « « « « « « « « « « « Jˆ«œ»»» l «˙»« _««˙» l _««ˆ»œ «ˆ«œ» ˙«»»» l ˆ«œ»»» ˆ«œ»»» ˙« l ˆ« ˆ« . ˆ« _ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ l _«˙.«««˙ . =l ======================= l & ˙« ˆ« Jˆ«œ»»» j »» » » »» l u - nu - ec', ri - ĝis per ĉi vo - ĉo: "Ĉi - o en ĉi - u el u - nu font'!" l ĉi - ujn ajn, pre - mis sur la si - non. Po-vojn ja a - mon de ta - ta - gat' « ««Jj l «« «« «« «« ««˙»« ««œ»ˆ« ««ˆ«œ» ˙»˙» n˙»˙»» œ»œ»» œ«j œ»» œ»» .. œ»» œ»œ» œ»œ» ˙»»˙ .. » « ˆ J œ ˆ » « » œ » ˆ » » ˙ » » « » » « Œ l l ? b » » » » l »» ˙»«»» l œ»ˆ«»» »» » l » » » l œ»»» œJ»»» K»œ»» »»» »»» l »» = ======================= ««« ««« ««« «« œ» «« « « « « «« ««« . ««« «« (Rekantaĵo) « « « «ˆ«ˆ« »»œ j ˆ«« «ˆ« ˙«« j «ˆ« ˆj ««k «ˆ«ˆ« «˙.«« Œ « « «« «« «Jj ««ˆ« . k ««˙«» «ˆ«ˆ« ««˙« ««ˆ« «j «j b « . ˆ » œ « ˆ J ˆ ˆ œ œ ˆ J j « « » « « » « « ˆ » « ˙ » « ˙ » œ « ˆ J j « » . . « ˆ l& l »» l ˙« l _«»œ«ˆ ˆ«œ»» »» l »» »» » »» = ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ======================= »» l » » l Kla - re do sci - is pri l' ver' no - va bu - da' So -te - san'. Ĝo-jas ni! el-kom-pre-nis li, l kla - re do ha-vis en si no - va bu - da' So -te - san'. «« «« «« ««j l «« ««˙»« ««j œ»Jœ»» _»œ»œ» _»œJœ»» _˙»˙»» _»œœ»» _»œœJ»» .. _»œK»œ» _»œ»œ» nœ»J»œ.» . œ»K»œ» _»˙»» . œ ˆ J œ»œ» œ»»œ ˙»» » « Jj « ˆ J œ»ˆ«»» ˙»«» « » œ j œ ˆ J » » « « » œ ˆ ˙ Œ » » » » » » » » » » » « » » » » » » ˙. « ˆ » » » œ » l ? b » »» »» l » » l l l »»» l »» »» » l » ======================= =

«« «« «« «« « « «« «« ««j ««« «« «« « « «« «« «« « « « « Jˆ«œ»» ˙»«»» «ˆ«« «ˆ«« «˙«« «j «ˆ«ˆ« œ»»»œ «j «««˙ «j « ˆ » œ j J « ˆ » œ j J ˆ « b « « «« «˙»«= » œ « ˆ J » » « Jˆ«œ»»» Jj œ»ˆ«» «j « « » ˆ«Jœ»»» «Jœ»j » œ « ˆ J ======================= l & œ»ˆ«»» ˆ«œ»»» _««˙ l »» » » l ˆ« ˆ« ˙« l »»» ˆ« ˙«˙« l œˆ«»»» ˆœ«»»» «j ˆ«»» ˙»«»» l j » ˆ«» »» ” » œ » » Jj » l fon-dis li e - kle-zi - on jam. Laŭ-don ho al So -te - san', no - va bu-da', ni - a So -te-san'! l «« ««Jj «« «« « « l ««œ»ˆ« ««œ»ˆ« ˙» « «« «« «« ««˙« œ»œ» œ»»œ ˙»» œ»J»œ» _œ»œ»» _»œJ»œ» _˙»˙»» ««ˆ»«»œ ««»«ˆœ ««Jj « ˆ œ « » «˙»«» » « ˙ œ»ˆ«»» Jj Jj ˆ œ « » « ˆ œ » « » « » » » ˙ » ˆ œ j » » » J » » » ˆ j œ J « » » « » » ˆ œ j J » « » « « ˆ » » » » » œ j J ˆ « » » œ j J » » » » l ? b » » ˙»» l œj Jˆ«» » » » » »» ======================= l l » »» » =” » »» »» »» » » l » » l * Udambaro: legenda planto, ĝia floro, kiu floras unufoje en tri mil jaroj; metafora esprimo por la floro de la vero. * Tatagato: unu el la titoloj de budho; ĝi signifas "homo, kiu proprakorpe manifestas la veron".

46


Foren sonas tamburado (Celebra kanto de la eklezia fondo)

36 trad. CHOE Taesok

«« « « b 4 ˆ««« . ««j «« . ««j ««ˆ« «« « «« ««ˆ «« ¯ j ˆ « ««« ««ˆ« ««ˆ« « ««j « b ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ 4 « « « ˆ . ˆ ˆ ˆ « « « l& ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l _«ˆ« .. _««ˆ «ˆ ««ˆˆ _«ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ« _«˙««˙ =l ======================= _ˆ« _ˆ« l de æi ti - u e - kle - zi', 1. Fo - ren so - nas tam - bu - ra - do l fo - ra so - ras ni - a e - kle - zi - a lum', æi - e - lo 2. Al an - kaý ni - a fon - do - ta - go es - tas nas - ko - tag', 3. Ni - a l al æi ta - go stre - bas al pu - bli - ka bon', me - mo - re 4. Ni «ˆ« ««ˆ l « _»œ»» . _»œ»» œ»» œ» _ œ»» œ»» ˙»»˙ œ . œ œ œ » » » » œ » « »»œ» . Jœ»»» »»œ» »»œ œ»ˆ«» . œJ»» » œ »»œ œ»» »» l b b 44 »»»œ . »Jœ»» »œ»» »œ»» » œ » » » œ » » » »»» » » » l l l l? ======================= =l » » » »» »» » »

«« «« « « ««« . «« « « bb «««ˆ . ««j « « « « « « « ¯ j ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ j ˆ j Œ= ˆ « « « « « « «ˆ« . «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ l «ˆ«ˆ .. ««ˆ «ˆˆ« «ˆ«ˆ l ˆ«ˆ« .. «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙««˙ . ======================= l& l « « « « l el dor - me - go æi - uj pro sur - priz'. kaj ve - ki - øas mon do bri las lum'. tu ta per la sank - ta kaj la l glo - ro - bri - la æi tag'. øo - ja, i - øas do kaj pli l dis - vas - ti - øas la mond'. lar - øe tra kaj l' kaþ - vir - to œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»» . _»œ»» œ»»œ œ»»œ l b _»œ»»» . _»œ»»» œ»»»œ œ»»œ» .. ˙ » œ œ. » » » » » Œ =l » » » » . . » » » œ J » » » » » J»œ» » » l œ»» œ ˙ » » » » » » » » ======================= œ J l ? b »œ»» l l » » »»» »» » » » » (Rekanta¼o) ««« ««« . «« ««ˆ« «««ˆ ««j ««« « « « «« «« «««j «« « « bb ««ˆ« . «««j ˆ ¯ j ˆ ˆ « « « « « « ˆ«ˆ« ««ˆˆ ««ˆˆ ˆ«ˆ« . j ˆ«ˆ« «ˆ« ˙«« ˆ«ˆ« œ» ˆ«« ««˙˙ ««ˆ ««ˆ ˆ«ˆ« j j « « ˆ . ˆ « « ˙« =l l& ======================= « « l ˆ« l « _««ˆ _««ˆ l »» l Ni ge - fra - toj a - nas jam fru - e pro la pro - fun - da ri - lat', l œ»» .. œ»» œ»»œ œ»Jœ» œ»Jœ» ˙»» œ»» œ»» œ»» ˙»»˙ œ»œ» œ»œ» l b œ»»» . œ»»»Jœ œ»»»œ œ»œ»» ˙ » » » » »œ»» »Jœ»» »Jœ»» »» œ œ J » » » » . » » » » » » » b œ » » » » » » » » » » » ======================= =l l ? »» » l » l l » » »» »

««« «« ««« «« « «« « « bb «««ˆ« . ««j « « ˆ « « « « Œ « ˆ« «˙« . «ˆ« . ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« l «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« j¯ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ l ««ˆ.ˆ. «j ======================= =” l& « «ˆˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l «˙« . l ni e - ter - ne ce - le - bra - du, kan - tu pri æi tag'. l œ»»œ œ»» œ»» œ»œ» œ»» . œ»» œ»» œ»» l b œ»»» . œ»»» œ»» œ»»œ ˙»»˙ .. œ » » » » » » œ Œ =” » » . œ . » » » » » » » » » » b œ œ J œ œ J œ » » »»» »»» »» » l » »» » »»» »»» œ»» l »»» ======================= l? l »»» »» 47


37

Venis nia Þakjamuni' (Kanto de Budhonasko) trad. CHOE Taesok

«« « «««ˆ « «« « « « «« 3 « ˆ « « « « « « « « . ˆ b « « . « « « ˙ « « ˆ « « ˆ j ˆ « «ˆ«ˆ« =l ˆ 4 « « « ˆ« ˙»»» ˆ«ˆ« l _«˙««˙ l& l ˆ« ˙« l ˆ« œ»» l ˙«˙« ======================= «_j « _ ˆ _ ˆ j « « «ˆ _«ˆ » l sa - vi ni - a Þa - kja - mu - ni' æi - ujn 1. Ve - nis l ja sank mal sa moj tri dek du tis vi a Kun 2. gran - di - o - zis ti - te en kvin - cent - viv', 3. Ko - lek l naý nir - va - ni - øis ja ra - øo de sep - dek 4. En l el l' im - po - na lu - mo kun or - ko - lor' 5. Vi - a l «« «« ˙» _»œ»œ ««ˆ« . _««j «ˆ œ»» _»˙»»˙ œ»» œ œ » » œ»»» ˙ ˆ«» œJ»j Jœ»j ˆ«» »˙» ˙ 3 » » » » » »»œ» »»œ» »» l b 4 »» »» œ»» ˙»» » œ œ»» =l » » » » l? l »» l »» » l » ======================= » l » »

««« ««« «« «« « « « ««« ˙ ˆ «« ««j ««ˆ« . « « « « « ˙ « j ˆ. b « ˙ « . « « « ˆ « k ˆ « ˙ ˆ « « « ˆ« l ˙« ˆ« . ˆ« l ˙« . ======================= ˆ« «ˆ«ˆ =l l & ˙« l ˙« _««ˆ l ˆ« . l per la aý ajn el su - fer', de su - prin te l jam sci - is bo - na fi - gur'. Trans kvar por - dojn en la neø vi a me - rit'. Dum ses ja - roj l ok - dek kvar vi por æi - am', kaj kun su - troj l tra l' tu - ta lo - tu - so - tron' kla re bri - las «« l _»˙»» _»œ»» . _»œ» ˙»» . œ»» »œ» œ œ»» .. ˙ » » » ˙ » » œ ˙ » ˆ « ˙ » œ » »J»œ» »œ» » » » » » » œ » » » ˙. œ K » » » » ll ? b »»˙ » » » » œ. » J » » » ======================= l l l l » » » » » =l »»» »» » »

«« «« « «« « ««j « « ˆ. « b « « « « « « ˆ « ˆ « « «ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ«ˆ« _«««ˆˆ l _«˙.««˙ . =” ======================= l & _««˙.«˙ . l _«««˙_˙ __ˆ«««ˆ l _˙««˙ l de la o - ka æi gur' du - dek el'. l pri viv', kaj mal vi mort', mal - san' jun'. as - ke vi - vis plu mont' - tis - me vi. l i - øis de l' vi - vu mil pa tro lar'. l por e lon - ga e mond' - ter ne on'. « « l . _»œ»» ««ˆ ««ˆ« ˙»» . «˙«»» . » œ ˙»»˙ » œ » ˙ » œ » »Jœ»» »»œ »»» »»œ» »»˙» »œ»» »œ.»» l? b » ======================= =” l »»» l l l ˙.»» » » »» »» » » * Tridek du malsamoj: la figuro de Þakjamunio havis 32 distinga¼ojn malsamajn ol tiu de ordinarulo. * Kvincentvivo: daýro de kvincent vivoj, kiujn Þakjamunio travivis antaý sia budhiøo.

48


La monto Gusu plenis (Kanto de la darmagnoska festo)

38

«« «« «« «« «« «« «««ˆ. «« «« ### 4 « « « « «ˆ «ˆ« «ˆ«« «˙« . Œ «« «« «««ˆ« ˆ « ˆ j ˆ « « « « « « « « ˙ ˆ ˆ 4 « « « « « « « « l& l _«ˆ«ˆ ˙«˙« ˆ«=l ======================= ˆ« ˆ« l ˙« . _«ˆ«ˆ _««˙ ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ«œ»»» l _««ˆ _»œ» l Gu - su ple - nis de la e - ner - gi'. La nok - to 1. La mon - to l ku - ne en a - kord': a - tes - ton fa - ris "Ni tu - te 2. La naý spu - ro kaj firm - vot' æi e - kle 3. Per ti - u - ta - gaj gran - daj l . œ»» œ» ˙»˙.» . Œ œ»»œ ˙»»˙ œ»» ### 4 œ»»» ˙»» œ»»œ» œ»»»œ. œ»»»Jœ œ»»»œ œ»»»œ œ»»» œ»» »œ» =l »»» »»» »œ»» »œ»» l »» l======================= l ? 4 œ»»» ˙»»» »» l »»» »»» »»» »»» l »œ»» »œ»» l »» » » » » «« . «« «« «« ### ««ˆ . «« «««ˆ «« «« «« «« « « « « « « « « « « ˆ««ˆ ««ˆ «ˆ«ˆ ˆ««ˆ ˆ««ˆ ˆ««ˆ «ˆ« ««˙ . Œ ˆ.«« j ««ˆ« . j «ˆ ˆ« «ˆ « « « «ˆ j ======================= « « « l « « « _««ˆ l _««˙ . l& l _««ˆ . _ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ«=l l tre kvi - e - tis en Gu - gan - do - sil'. La darm-mon-don tre kor - tu - þis ne be daý ras eæ pri ni a mort'." I li fi ne øin sub -skri- bis l zi - on jam ag - nos - kis la darm-mond'. Ja ra - di - kas ni - a fond-spi l # # œ» . œ» œ»» œ»» œ» œ» œ»» œ»» ˙» . . œ»»œ œ»» œ»» » œ œ»œ.» . œœ»J» œ»œ» œ»œ» » œ J œ œ ˙. œ. œ » » » » » » » » » » » » » Œ . œ # œ » » » » » »» »» »» »» =l œ J » » œ » œ » » » » » »»» »»» œ»» »» l » » »» »» l » ======================= » » l » » l? l » « ««« œ» œ» . «« « « « « «« « « « « « « ### «ˆ.« «j « « « « « œ ˆ ˆ » « « « « « « . ˆ. ˆ ˆ « » » ˆ j «««ˆ . «««ˆ «ˆ« ««ˆ l «˙««˙ . Œ l «««ˆ . ««ˆ «ˆ« »œ» l œ.»» œJ»»» ˆ««««ˆ ««ˆ««ˆ l «ˆ««« «ˆ«« ««ˆ««ˆ ««ˆ«=l ======================= l& « « » » » ˆ« _«ˆ _««ˆ l vo - to de la naý: mor - tos por la tu - ta vi - vu "Nun ni øo - je per la fin gro prem'. pon do sank ta san - ga spur' de l' La res es tis l rit' en la ag - nosk' es - tas la for - tun' pro la ag kaj sen - li - ma . œ»» œ»» _»œ»» _»œ»»œ.. _»œ»»J œœ»» œ»œ» œ»»œ œ»»œ œ»»œ ««ˆ«»œ l # # œ»» . œ»» œ»» œ»» ˙»˙.» . œ » » Œ l »»œ. »»Jœ œ»» »»œ l »» œ»» »» » l »»» »»» »» »=l l ? # »»»œ.» »»»Jœ» »»»œ» »»»»œ l »» ======================= » »»» »»» »»» »»» » » » » » » » » (Rekanta¼o) ««« ««« ««« ««« ««« «« «« « ### ««« « ˆ«« j ˆ«« ˆ«« ««ˆ «˙« . « « ˆ«« j j ˆ«« j «« «ˆ« «ˆ« «˙« «« Œ Œ=l ˙. « «_«˙ . l& l _«˙«˙ ˙»» l _««˙ _«˙«˙ l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . ======================= » l lar'." prem'. Ho, ho, ta - go de la san-ga fin - gro - prem'! l nosk'. œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»œ œ»» œ»» œ»»»œ ˙»»˙ ˙»»˙ ˙»» l # # ˙» . ˙»˙.»» . Œ » Œ=l » » » » » » » » » # » » œ » » » » » » » » » » » œ ˙. » ˙ » » » » » ======================= l? l l » l » l » » » » »» » »» »» ««« ### «««ˆ. «««j ««« «««ˆ ««« ««« œ»»œ.» . œ»»Jœ ««ˆ«ˆ« ««ˆ« ˆ«« œ»»œ» ˆ Œ =” « « « «ˆ« . «ˆ« ˆ« »» l »» »»» «ˆ« l «ˆ«œ»» _ˆ««ˆ «ˆ« ˆ«ˆ« l ˙.«˙« . ======================= l& « » l Me - mor- fes - tu ti - un ta - gon ni por la e - tern'. l . _»œ»» _»œ»» œ»» œ» _»œ»» _»˙»» . . œ»» œ»» _»œ»» » œ » œ » œ # œ » » # » » Jœ»» »»œ »œ» l # »»œ. »»Jœ »»œ »œ» Œ ” »œ»» œ»»» œ»»» œ»»» l »»˙. »œ.»» » l? »» » l l ======================= = » » » » » »» »» » » »» » trad. CHOE Taesok

* Gugandosil: la unua templo de ýonbulismo, konstruita en 1918. * Naý: la naý unuaj æefaj disæiploj de Sotesano.

49


39

La tri rifuøoj trad. CHOE Taesok

q = 48

b 2 « «« «« «« . «« « «« «« ««« 4 « b « « « « 4 ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ 4 ˙ « « « « ˆ « « « « « l _ˆ.«»œ l _««˙ ”{ = l& l _»˙ ======================= ˆ« ««ˆ _««ˆ _ _ˆ.«»œ» » »» » » l Mi ri fu øas bud hon nun. l Mi fu øas dar - mon nun. ri l Mi fu øas sam gon nun. ri #œ»»œ» 44 l b b 24 œ»» œ»»œ œ»» œ»» ˙»» » œ » » l? l »» » l »œ» »œ» l »˙» ”{ = ======================= »œ» »œ» » » » » » Largo

Serioze kaj solene

La kvar votoj q = 60

b 4 «« «« «« « 3 ««« . 44 ««ˆ «««˙ «« « « b « . « « « « 4 ˆ ˆ 4 « ˙ ˆ j « « «ˆ«_»˙ . ˆ« «˙« ˆ« l l ======================= l& l _ˆ.««»œ l _«««˙ . ”{ = «ˆ«ˆ _«««ˆ . _««ˆ _»œ» . j _«««˙ _«j » » » » » l vi - vul' por el Æi - u sav'. l a - flikt' por el Æi - u sark'. «« l ««« . ««j «« ««j «« ««˙« . . #˙ » 4 3 44 ˆ ˆ. b . « « » « « ˆ ˆ ˙ ˆ « ˙ « « « » « b 4 « 4 « « l? » ======================= ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« . l l l ˆ« ˙« l ˙« . ”{ = > « > « ««« ««£ ««« « « « « bb 4 ««j ««ˆ« ˆ« « ˆ««« ««ˆ« . j ˆ« «ˆ «ˆ ««˙« ======================= =l l & 4 ««ˆ« «ˆ«ˆ« .. l ˆ« ˆ« . _««ˆ _»œ» _««˙ » l Æi - u dar - mo por el lern'. l > « ««> «« . «« «« «« l b 4 ««j « . « « ˆ « ˆ ˆ j « « ˆ ˆ « ˆ ˙««˙« «ˆ« «ˆ« . «ˆ« ======================= =l l «ˆ« l ? b 4 «ˆ« «ˆ« . >« > ««« . «« «« 3 « «« « bb «««j «« ««« « «ˆ«« . ««j ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˙ « 4 « « «««˙ ˆ« l l «ˆ«_»˙ . ˆ« «˙« l & «ˆ« ˆ« . _««ˆ _»œ . j l _««»œˆ. l _˙«««˙ . ======================= =” _ » » » » » » l Ple -ja bud -hec' por a kir'. l > > «« «« ««« ««« « ««˙« . l b ««j . #˙ » 3 « . ˆ j ˆ. . « « » ˆ « ˆ ˙ ˆ « ˙ «˙« ======================= =” l ? b «ˆ« «ˆ« . «ˆ« «ˆ« . l l 4 »» l «ˆ« l «˙« . Largo

Solene kaj harmoniplene

* Samgo: budhana komunumo.

50


Ho vi donacu saøon (Kanto de nomiga ceremonio)

40 trad. CHOE Taesok

« « ««« «« « «« «« . ««« « bb 4 «««ˆ «««ˆ.j ««ˆ«k «««ˆ «« ««ˆ« . «j « ˆ « ««« « ˆ « ˙ « . « ˆ ˆ « ˆ ˆ j « b « « « « « « « « « « 4 ˆ ˆ ˙ k « ˙« l ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« œ»» l ˙« ˙«˙ =l ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆ« l ˙»»» l& ======================= » l sa øon, sa - non ho vi do - na - cu 1. Ho vi do - na - cu l Ho vi do na cu ser von, vir - ton ho vi do na cu 2. l . œ»» œ»» ««ˆ« œ»» œ»»œ ˙» ˙»»˙ ˙»»˙ œ œ » » » œ . » œ » ˙ » œ 4 » » J œ. œ » K » » » » » » œ . b »» » » œ œ » » » » ˙»» l ? b b 4 œ»»» œ.J»»» Kœ»»» »»» » l ˙»»» l »» »» »» œ»»» »» œ»»» l » ======================= =l » Mole kaj elkore

«« «« « «« ««j «« «« «« « «« «« «« « bb ««ˆ« ««j « ˆ «« ˆ. « ˆ « k ˙ « « « ˆ. « ˆ « « « « ˆ . « . « ˆ ˆ ˆ ˆ j « b « « « « « « « « « « ˆ«ˆ« ˆ« œ»» l ˙«˙ «˙«˙ =l k ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆˆ« l ˙»» « ˙ « ˆ « ˆ . ======================= l& l » » l al la in - fan' ve - nin ta ki - el ja æi - es es - tro. l al la in - fan' ve - nin ta dan - ke al kvar bon - fa - roj. ««ˆ l œ œ . œ ˙»»˙ ˙»˙» » » » » œ » œ » œ ˙ œ œ . œ ˙ œ » » » » » » » » « » » » œ b J œ. œ K . » » » » » » » » » »» » œ » » » œ ˙»» l ? b b œ»»» œ.J»»» Kœ»»» »»» » l »˙»» ======================= l »» »» »» œ»»» »» »»»œ l » =l » b «« «« ««˙« «« « « «« ««« ««« « « « ««« Œ b b « « « «ˆˆ« «˙« l ˆ«ˆ« ˆ.j «k «˙˙« «ˆ.« . j ˆ k « j ˆ. ˙. « « « « « « « ˆ « ======================= =l ˆ « l& l l . ˆ ˆ . . « « « « _«ˆ»œ»» _«ˆ _«ˆ _j _«ˆ _«ˆ «ˆ_ˆ . _k «ˆ_ˆ __««˙ . l Kun bon-ven' por no - va hom' no - mon al øi do - nas ni. l Kun bon-ven' por no - va hom' no - mon al øi do - nas ni. l œ»œ»» œ»»» . œ»» œ»» œ»» . œ»» ˙» . œ»œ»» .. œ»Jœ» ˙»» œ»»œ œ»»œJ» .. œœ»K» ˙»»˙ b » Œ =l »» »˙» l? b b » ======================= l »»» »» »» »»» l » œ.J»»»» »K»œ»» »œ»» »J»»œ. »Kœ»» l »»˙.»» » »

««« ««« « «« ««« «««j «« «« ««k «« ˆ. k ˆ «˙« « b b b ««ˆ«ˆ« .. «j «ˆ«ˆ« ˙««˙« « « « ˆ « » œ « ˆ K « . ˆ œ œ J ˆ . j. « » « » « l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l »» »» »» œ»ˆ«»» ˆ«œ»»» l _«««ˆ»œ» _««»œ«ˆ» _«««˙»» =” ======================= » » » l I - gu vi, ke en la mond' mas - tru kaj gra - von fa - ru øi. l I - gu øin dan - ki øis fin' al æi - uj kvar bon - fa - roj vi. «« «« «« « «« l » œ . » œ » ˙ «ˆ«œ»» œ»ˆ«» ««ˆ« ««ˆ«œ» «« » . » œ » œ » ˙ œ » » œ œ»ˆ«» j ˆ«Jœ»» . œKˆ«»k » bb b œ.»»» Jœ»»» ˙»»» »» »œ.J»» œ»K»» »˙»» » l======================= » » l œ»»» »» ˙«»»» =” l? l l » » » » » 51


41

Dank' al mondo kaj gepatroj (Kanto de plenaøiøa ceremonio) trad. CHOE Taesok

«« «« « « «« « « ««j « « bb 4 «««ˆ . ««j ˙»» » ˙ « « « « « ««j « . « . «ˆˆ« «j « ˆ j ˆ « « » j « « « ˆ ˆ « « Œ ˆ ˆ ˆ « « « « « . b « ˆ « « ˆ « « . » . 4 « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˙ « « « « « « « « « « « «ˆˆ« j «ˆˆ« j ======================= ˆ« j ˆ«Jœ»» l ˙»«» »»» l ˆ« ˆœ»«» l «˙.˙«. l ˆ« j ˆ«Jœ»» l ˙»«» »˙»»»=l l& » » » » » l vi. Gar - de de vi-vu-loj, le - øoj 1. Dank' al mon-do kaj ge - pa -troj kres - kis øis nun l kre i nas øis ho mo El la tar' ki ki el vi. Ne-pre por ti -u bon - fa - ro 2. . __»œ» __»œ» __»œ» œ» œ» œ» ˙» ˙» œ» . œ» œ» œ» ««˙»« . __»œ» . __»œ» __»œ» œ» œ» œ» ˙» ˙» l 44 »œ.»»» »Jœ»» »Jœ»» »Jœ»» »»Jœ» Jœ»»» »»»˙ »»˙» »»œ.» »J»œ» œ»»» »œ»» »» Œ »œ.»» »Jœ»» »Jœ»» »J»»œ œ»»J» Jœ»»» ˙»»» »˙»» b l ? b b » »» »» » » ======================= l » l» » » l l »» »» »» » » l »=l «« œ» œ» . «« «« « ««« œ» «««ˆ ««« «« « œ . œ bb b ˆ.«««« ««j » » « « « «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆ« ˆ.«« . »»Jœ «« ˆ«« ««˙« . Œ «ˆˆ« «ˆ« ˆ«« ««ˆ ˆ«« ««˙»« . Œ »»»œ . »»Jœ» «ˆ«ˆ« »»œ» »»œ.» j . « ˆ ˆ« l ˆ« »»» ˆ« ˆ« l ˙« . =l l& l l l ======================= œ»» œ»» »» »» »» »» » l mem - sta - ri - øis vi. De ho-di - aý dank - la- bo - ron fa - ri vo - tas vi. nun re - pa - gu vi. vi ne in - das es - ti ki - el hom'. Ja a - li - e, l _ œ _ œ » » « «œ»ˆ« œ» œ» ˙» . _ _ » l b œ»»»œ.. œ»»Jœ» œ»»œ» œ»»» ˙»˙.» . Œ œ»»»œ.. œ»»J»œ »»œ» »»»œ» œ»»œ» .. œ»»Jœ» œ»œ»» œ»œ»» «œ»ˆ«»» . «Jj » »»» »»» Œ » » » » » » » » » » » » » » »»»œ œ»»» l ˙»»» . =l ======================= l ? b b » » » œ»»» l » l » » »» »» l » » l ««« ««j ««j «« «« « « ˙ bb b «««ˆ . ««j « » ˆ « ˆ. « « « « » ˆ « « « ˆ « Œ « ˆ ˆ . . » « « ˙»» ˆ« j «ˆˆ« «j ˆ« ˆ« ˆ«œ» « ˆ«œ» ««ˆ l «˙»« . ˆ« ˆˆ« «j ˆ«œ»J»» l «˙«»»» ======================= =l l& l »» » » » l vin Pro l' fe - li - æa ple - na - øi - øo gra - tu - las ni. l ja ne - ni - o krom æi dank - la - bor'. Do _ »œ»» . fa__»œ» - re__»œ» -blas _ ˙»»˙ œ»»œ.. œ»»Jœ œ»»œ œ»» »J»œ» œ»J» œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»J»œ» ˙»˙»» l b »œ.» ˙»˙.» . » » » » » » Œ =l » » » » » » » » b » » » » œ » » » ======================= » » » » »» l? b » l l » l »» (Rekanta¼o) «« «« «« œ»»» ««««ˆ ««« ««««ˆ ««˙« «« . ««j bb b ««ˆ« .. ««j . ˆ ˆ Œ ˙ ˆ ˆ « « « « « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . l& l «ˆˆ« . «ˆ« »œ»» «ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ« «˙« =l ======================= l Bon - ve - ne - gas vi, la ko - lo - no de la mond', « « «« . _ __»œ» l « « _»œ»» __»œ»» __»œ»» __»œ»» _ œ _ œ » » »œ» œ»J»œ œ»Jœ»» œ»Jœ»» Jœ»»» œ»»»ˆ« œ»»œ.» . Jœ»»œ» œ»ˆ«»» œœ»»» »œ»» œ»ˆ«»» ˙»˙»» bb b »œ.»» Jœ»»» »»»œ œ»»» l======================= » =l » » » » » » l? l » l » » » » » l » » »

««˙« «« «««ˆ ««ˆ« «« b b «««ˆ.ˆ. ««j «««ˆ «« «« ˆ « b « Œ =” ˆ ˙ œ ˆ « ˆ « « » « « « « ˆ ˆ « » ======================= l& l » ˆ« l ˆ«œ»»» ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l ««˙«»»» . l la ko - lon' kun vi - gle - co kaj kun grand - sin - don'. « l _ œ _ œ _ » » »_œ»œ» .. __»œ»J»œ __˙»˙»» _»œœ» _»œ» _œ»» «ˆ«»»œ œ»œ»» œ»»»œ œ»»» œ»»» ˙»˙.»» . » » »» »» »» » » l bbb » Œ ” » » » » œ œ » » » » » l? l l l ======================= = » »» » Bon- ve - ne- gas vi

52


De longtemp' kun intimec' (Kanto de geedziøa ceremonio)

42 trad. CHOE Taesok

«« « « «« « #### 6 « « « ˆ««« ««j j « «« « « « « «« ‰ . ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ « j « « « « ˆ j « « « « « ˆ « « ˆ « j 8 . . ˆ j ˆ. « « l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« œ»»ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ«ˆ« =l ======================= ˆ« ˆ« ˆ«œ»»» » l bo - na la ri - lat' kun in - ti - mec' 1. De long-temp' l la baz' kaj jus - tec'' de hu - ma-nec' de la 2. Sur In - ter vi kaj per la sti - mul' per la kle - rig' 3. l « « œ»» »œ «Jœ»ˆ«»j œ»»œ.. œ»» . œ»» œ»ˆ«»» œ»J»œ» œ»œ» œ»»Jœ» l #### 6 œ»»œ»» œ»Jœ»»» œ»»œ.»» . ‰ œ J J œ » » » » »» »» l »»œ» . »»œ» 8 » » l? l »» »» » » l ======================= =l »» »»

««« «« « «« «« #### « « « « « ˆ j « « « « . « « « . «ˆ«« ‰ ˆ j « ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « j ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « « ˆ j « j ˆ « œ « ˆ . . ======================= œˆ« œˆ« ˆ«œ»» œˆ« œˆ« l ˆ« . l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ«œ»» ˆ« =l » » l tag'. li - gas vin per ge - ed - ziø' en æi ti - u l am - baý vi hel - pos vin mem a - me kun res - pekt'; stud'. stre - bos vi al æi la - bor' kaj æi ti - u l « œ»»Jœ œ»»œ.. œ»» œ» «Jœ»j œ»»» œ»»Jœ» œ»» œ»» œ»»» . œ»»» ˆ«» œ»œ.»» . œ l #### œ»»œ»» » œ » J » œ J ‰ » » » » »» » » »œ»» » ======================= =l l? l »» »» l » »» »»œ»» »»Jœ»» l »œ»»» . » « «« « « «« ««j ««« . «« . ««« ‰ ««« «j #### ˆ«j «j « « « « « « « « ˆ . ˆ « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « j ˆ « ˆ«« « « ˆ«ˆ« l ««ˆ . «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« . l j ˆ«ˆ« #ˆ.«œ»» «ˆ j «ˆˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . l «ˆˆ« j l& ======================= ˆ« =l « » l An - taý al - tar' al - tas, no - vas vot'. fa - re de vi l en ter' por la kons -tru' de pa - ra - diz' æi ti - u æi - am hel - pas vin Sank - ta bu - da' de l' su - pra lok' l . _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » œ » . _ œ _ _ _ » _ » _ » _ œ » _ œ » » » œ»»» œ»»»œ œ»»Jœ» »» »»Jœ œ»»» . »»J»œ »»Jœ œ»»J œ.»» l #### œ»Jœ»»» œ»»»Jœ» »»Jœ»» »»»»œ . ‰ » » » » » . » » » » œ œ œ » » » » » » » » » » » » l? l » » » » l l »» ======================= =l » »» »» »» «« « «« « «« œ»» « « #### ««j « « ˆ««« «j « ˆ«« «j « « ˆ. « ‰ ˆ ˆ j « « « « ««œˆ« . ««ˆœ» ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ«ˆ« »Jœ»» ««ˆˆ« «j «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆˆ« .. l j «ˆˆ« j « ˆ ======================= =” l& l » « « ˆ »» »» » l es - tos en es - tont'. Gran -da fe - liæ' por am - baý vi l vo - tas kun sin - cer'. ku - ni ja vi en øoj' kaj trist' pri la øo - jas sen la kaj vot' de am baý vi lim'. l « « œ»»œ» œ»»Jœ» œ»»» œ»» œ»»J» œ»Jœ» œœ»J» ˆ«œ»» . œ»»œ.» . œ»»œ» l #### œ»J»œ» œœ»J»» œ»Jœ»» œ»»œ.»» . ‰ œ » » » » » » » » œ J œ » » » » » » » » » » » » » l? l l ======================= » =” »» »» l 53


43

Øojon kaj doloron spertis (Kanto de sesdekjariøa ceremonio) trad. CHOE Taesok

« « « £ « « ## 3 «««j « .«« ««k « « « « « ˆ ˆ « « « « « «« ˆ«ˆ« «ˆˆ« «ˆ.j «ˆ« « ««« ««ˆ «ˆ«« ««ˆ «ˆ« ˆ««« «« k ˆ « « « 4 ˆ « « ˆ . « ˆ « ˆ . « ˆ « ˆ « ======================= l& l ˆ« l j.ˆ«Jœ»» . k ˆ«ˆ ˆ« ˆ« l _««ˆ _«ˆ« _ˆ«« _˙««˙ =l » l vi øis vi - a ses-dek - ja - riø'. 1. Øo - jon kaj do - lo - ron sper - tis l for - ge - san - te per æi stu - do, pri l' ka - du -kiø'. 2. Vi ple - zu - ras »œ» . _»œ» _»œ»œ ««ˆ«œ» l _ . » œ œ œ »»»œ »»»œ »»»œ ˙»» œ » » » » »œJ»» . »K»œ» »»» »» ## 43 »J»œ . »Kœ» œ»» »œ» œ»œJ» .. œ»K»œ» œ»»œ» #œ»»œ» l======================= »» »» »» »» l »» »» l? l »» »» »» » l »»»œ »»»œ »»»œ ˙»»»»» =l £ ## « «« «««j «« « .«ˆ« «««k «« « £ « ˆ«« ««ˆ« «« ««««k « ˆ « ˆ « k « « « « «« ««˙ =l « ˆ « « « ˆ k «ˆ.ˆ«. «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l «j.ˆ«Jœ» . «ˆ« «˙˙« «ˆ.ˆ«. «ˆ ˆ« . ˆ« ˆ« l j j « « ˆ ======================= ˆ l& l _ˆ« _ˆ« __ˆˆ«« __««˙ »» l Ki - an sen -ton vi ha - vas nu - ne en æi fest' de vi - a viv'? l Ku - ra - øi - gas vi nin ju - nu - lojn, æi - uj ajn øo - jas sen lim'. l œ»» .. #œ»Kœ» œ»œ» ««œ»ˆ«» œ»»œJ» .. œ»»Kœ» œ»»œJ» .. œ»»K»œ œ»»œ» œ»»» œ»»» œ»» ˙» œ»œJ» .. œ»»»K ˙»»˙» # œ » J » » œ # » » » ll ? »» »» »» »» »» l »» » » ======================= l » »» »» l »»œ» »œ»» »œ»»» »˙»» =l £ £ « ««« . «« « « « « « « ## « ««k « « « « « « « «««œˆ «« j « ˆ«ˆ« #ˆ««ˆ «« « «« «k «ˆ«ˆ . k ««« ˆ««« ˆ««« «ˆ.j « « « ˆ ˆ ˆ k » « « ˆ « « œ ˆ « « l »» #œ»»» »»» «˙˙« =l «ˆ« . ˆ« «ˆ.ˆ«. ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ«ˆ« œ»»«ˆ« l ˆ.j j l& ======================= » £ l pri dan -ko - dev'! Ho, fe - li - æe jam a - ni - øis kaj ek - sci - is vi l ko - re pe - tas, kaj øus - ta darm' Ni de - no - ve ke sub cir - kla ver' l .. _»œ» œ»» œ» _ œ » » œ . œ » » œ » œ »»»œ ˙»»» œ»»Jœ .. œ»»Kœ œ»œJ .. œ»Kœ œ» » » » » » » ## »»œ . »» »» »» » œ œ J œ K œ œ » » » œ » » » œ œ » » » » » » l======================= J»» Kœ»» œ»» œ»» l » » »» »» l »» »» »» »» »» l? l »» »» »»œ ˙»»»» =l » » » » £

««« . ««« « «« « £ « ## «« « « « « « j ˆ ˆ k « « « « « « « « « ˆ ˆ « k « j ˆ««ˆ «ˆ« . «ˆ« ˆ« l ˆ.j «ˆ.ˆ«. «k «œ.ˆ« . ˆ« ˙«»»» «ˆˆ« _««ˆ«ˆ «ˆ«œ»» l «ˆ.j «ˆ« . k ======================= l& l »»œ«««ˆˆ ˆœ»»««« _ˆˆœ»»««« ««˙«»» =” « » » l £ Pri l' me - ri - to kaj pri l' bril -la - bor' di - ras ni por la e - tern'. l por i - lu - mi-niø' øis fin' en la res - to vi pe - nu kun ard'. £ « l « « œ » œ » . œ » ˙ » « « _ _ _ _ « « . . . » » » » »»»«ˆœ »»œˆ« »»ˆœ« ˙» œ»»Jœ . œ»K»œ j ˆ«Jœ»» Kœ»»k ˆ« »»œ »œJ»» . »K»œ »˙» l ## œ»»J»œ» . œ»»K»œ» œ»»»»œ œ»œ»» » » » » » » » » ======================= l ? » » »» » l »» » l »» »» » l » »» »»»œ ˙»»» =” » £ 54


Ĉesis jam vento kaj ondo (Kanto por konsoli la animon de mortanto)

44 trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« 44 «««˙ « ««˙« «« « b ˙ « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ l& l l ˙« ======================= ˆ« _«˙««˙ =l l ven to on Ĉe sis jam kaj do, 1. fir me fi Vo tu pli ĉe l' no, 2. l lim' u - nu a ras sen ĵo, 3. Daŭ l ˙ » _ œ » _ œ » _ œ » _ _ ˙ » ˙»» œ»» »» ˙»» »»» »»» »œ»» »˙»» 4 » » » l======================= ˙ ˙»»» œ œ œ » » » »» »» » » »» l? b 4 » l ˙»»» l =l » » » »

«« «« « ««˙« « «« b « « ˆ. « ˆ«ˆ« ««˙˙« j « «_«ˆ« ˙ « « ˆ . ======================= =l ˆ_««ˆ l& l l « ˙« « ˙ __«˙«˙ _ ˆ « l kaj es - tu vi en kor tran - kvil'. l kaj i for sen kor in - klin' - ru kaj fo - je so la mon tras sin. . l _ œ _»œ» ˙»» « » ˙»»˙ œ»» ˙ « » » œ ˙ » « » » » »»Jœ »˙» ˙»» »»œ» »œ»» »» »œ.»» ll ? b »»» »»» »» ======================= =l l l » » »

««« ««« ««« ««« « « « « « « « « ˙ ˆ«ˆ« ˙«˙« «ˆˆ« «j ˆ«ˆ« ˙««˙« l & b ˙«˙« l «˙« l «ˆ«ˆ« .. ======================= =l l li Vi du l' a an bor don vi, pen Pu ra nur son fa ru vi, l von Ĉe la sek ta prin tem - piĝ' l _»˙»» _»œ»œ» _»˙»»˙ œ»J» ˙»» œ»» œ»œ.» . » ˙ œ ˙ » » » » »» »»˙» » œ»» »» »» » » ll ? b ˙»»» » l l ======================= =l » » »

«« «« « «« . «« «« ««« Œ b « ˙ « « « ˆ « « ˆ ˆ«ˆ« l _«˙.««˙ . j ˙« «_««˙_˙ ˆ« «ˆˆ« l _«˙««˙ ˆ« . ======================= =” l& l _˙««˙ l kaj tre pro - fun spi ru nun vi. de l kaj ov - ros por - don la pa - ra - diz'. ar bo re flo en ple - na riĉ'. ros l _»˙»˙ .. » œ » œ . » œ ˙ ˙ œ » » » » » ˙ » ˙ » » ˙ » » » » » » » ˙ » » œ»» ˙ Œ =” ll ? b »» œ»»» œ.»»» œJ»»» l »»»˙. »» ======================= l »»» l ˙»»»» » »»» 55


45

Ho ve, ho ve! kia maløoj'! (Kanto de funebro) trad. CHOE Taesok

#6 « «« ««« ««« « « « « « « « « « «ˆ«« ˆ«ˆ« ˆj « «ˆˆ« l «j «« . ««ˆ ««j «ˆ«=l ======================= l & 8 _««j l #ˆ«ˆ«« _j «ˆ«ˆ _«««ˆ«ˆ #ˆ«ˆ« j #ˆˆ«« _«j «ˆ «ˆ _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ . l ve, ho ve! ki - a dum la vo - jo mal - øoj'! 1. Ho Ho ve, ho ve! ki øoj'! dum la vo - jo a mal 2. l ve, ho ve! ki - a dum la vo - jo mal - øoj'! 3. Ho l 4. Ho ve, ho ve! ki - a dum la vo - jo mal - øoj'! _»œ» _»œ» » œ » œ » œ » œ » œ » œ » » » » œ » œ » œ . » » œ » l # 68 Jœ»» » œ » » œ J » œ » J œ » J » œ. » » œ J œ Jœ»»» »œ» »» »»» »» »œ»» »» l »Jœ»» »» »» »» » ======================= l? l » =l »» » » Malrapide

«« «« œ» «« «« « « # ««« «««ˆ «««ˆ ««« . œ»» » ˆ « ˆ « j ˆ««ˆ« «j j j ˆ ˆ«ˆ« «« «« «« j ˆ«ˆ« «j »Jœ»» l j «ˆ« »œ»» ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« .. =l l& l «ˆ« ======================= #ˆ« ˆ« ˆ« . » » l Sam - tem - pu - loj es - tas ni, i - ras for vi. ja Trans ma ri øi ce ni, i ras for vi. las ja l Ti - u bor - do tran - se i - ras for vi. de l' mar' l Ni su - fe - rojn sper - tis i - ras for vi. en kun', _ œ » » œ » œ œ»»J» œ.œ»». œ » » . » œ » » » œ » œ »œ»Jœ œ»œ»J »œ»œ . » l # »»Jœ» » œ » œ J » œ » œ J » œ J œ J œ » »» »» »» l »» »» »» »» =l »»» »»» »»» ======================= l? l »» »»

(Rekanta¼o) ««« «« # ««« « «« « « « « « « « ˆ ˆ j « « « « « «ˆˆ« l #ˆj j «j ˆ =l «ˆ« «ˆˆ« ˆ«« ˆ.«ˆ« . «ˆ« «ˆ« j «ˆˆ« _j l& l _««j ======================= _ˆ«»œ» . «ˆ «Jˆ»œ»» _«««ˆ»œ»» » l kun - i vo - tis jam ni. kaj - ri sta - ri - gis æi mas - ton ni. kaj Ki - al do l ni. pres - kaý jam vi - di - øas al l ne vi - das vi. sed l' a - tin - gon _ œ » _ œ » œ œ œ œ » » » » » œ » œ J œ»Jœ» œ»œ» œ»»œ.. »Jœ»» »»» »» œ»J»œ œ»»» .. l # »» »» »œ»» » » » » » »» œ J œ J œ » » » » » » » » ======================= =l l? l »» »» l »»

# « « « ««ˆ . «« «« «« «« «« « « « « « ˆ j « « « « « « « . ˆ « j ˆ«««ˆ _«j ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ ˆ« ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ .. =” l & #ˆ« _j l _«j l _j ======================= _ˆ«»œ» . «Jˆ»œ»» _««ˆ»œ»» » l i - ras for vi? Ki - al do i - ras for vi? l œ»» œ»»œJ Jœœ»» œ»»œ.. œ»»»Jœ œœ»»» œ»»»œ.. l # œ»»»» Jœœ»»» œ»»»œJ œ.œ»»». #œ »»J »» »» »» Jœ»» » » » » » ======================= » l =” l? l » » 56


46

Pura darmmond' ne estas du (Kanto de ceremonio por mortinto)

trad. CHOE Taesok

œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»» . ˙»» . b 46 œ»»» » » » » » » » ======================= l l& l l darm - mond' ne es - tas du. 1. Pu - ra pu ra¼' laý prin nu la cip' U 2. l de pa - sint' la 3. Pri l' e - ra - rar' l «« «« » œ 6 » œ » œ » œ » œ » œ ˙ . « »»œ» »»œ» »»»œ »»»œ œ»˙« . œ»» l & b 4 »»»œ »»œ» œ»» » œ œ œ»» » ß ======================= » l l »» » »» » »» »» »» »» »» »» » » l «« _«««ˆ «« «« _«««ˆ «« lÍ ˆ« ˆ« ˆ«˙» . œ»» œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ œ»»œ ˆ«˙» . 6 œ œ œ » » » » » » » » ll ? b 4 »» »» »» » »» »» » ======================= l »» l Malrapide

«« «« «« «« «« «« «« ««ˆ« «« «« « b ˆ « « « ˙ ˆ ˙ « « « l l _««ˆ ˆ« ˆ« ˙« . l ˆ« l& ======================= ˆ« _«˙ . l Ki - e ajn tro - vi - øas al æi vi nun, pre - øej' i e ajn ne Je æi far bas ja sin. u karm' l kla - re sci - u Laý l' pro - vi - denc' æi - on ajn vi. l «« «« «« «« «« « « «« «« b « lß ======================= « « « ˆ ˙ « « «ˆˆ« l «ˆ«œ» ˆ«ˆ« _«ˆ« _««˙ . ˆ« ˙« l l _«ˆ« _«ˆ« ˆˆ«« «˙«˙.. & ˙»«»» »» «ˆ _«ˆ _«ˆ l «« «« «« «« . _»œ»»œ _»˙»» _»œ»» .. » ˙ » œ ˙»»˙» Íl œ » ˙ » ˆ«œ»»» œ»ˆ«» œ»ˆ«» ˙»«» » » œ œ» »»»œ »œ»» »» » » » » ˙ œ l======================= » » » b » » » » l l »» l? »» l » »

«« «« ««ˆ« ««ˆ« œ»» ˙»» . «« ««˙ ««ˆ« «« Œ b « ˙ « ˆ « « « » » ˆ« ˙« ======================= l& l l _««ˆ «ˆ« ” l ve - nu por gard' kaj æi ser - von øu - u kun darm' de l' vo - joj ses kvi - tu kaj re - ve - nu sen pek'. l ve - nu al ni kaj ple - nu - mu l' vo - ton øis fin'. l ««˙« . «« «« ««« «« Œ » œ « « b » « « lß ======================= œ œ ˙ ˆ » « » « « « » œ » « » œ « ˙ œ œ œ ˙ ˆ œ ˆ » » » « « » « l _««ˆ»œ _««ˆˆ _«ˆ««ˆ _˙««« ” & »»œ »» »» »» » »» l « ˙ » » » _«˙ »» l » lÍ «« _»œ» _»œ»œ œ»»œ ««ˆ« . _«««ˆ ««ˆ« _»˙» _»œ»œ _»˙» _»œ» » œ » œ ˙ ˙ » » » » » » » »»» »» œ»» »»œ» œ»»œ» ˙«»»» Œ ” » » » » l======================= œ » œ b » » » » l l ? »» »» l » » » * Ses vojoj: la ses mondoj, en kiuj æiuj vivuloj renaskiøas laý sia karmo, transmigrante de iu al alia.

57


Jar' post jaro kure pasas

47

(Kanto de memoro pri morto) trad. CHOE Taesok

q = 72

bb 4 p«« « « «« ««j «« «« « « Œ =l « « « b . « 4 ˆ ˆ « « « « « . . « ˆ j « « « l& ======================= ˆ« ˆ« _ˆ««ˆ _««ˆ»œ l n_ˆˆ«« _««ˆ»œ _«ˆ«ˆ _ˆ««ˆ l _«ˆ«ˆ . _««ˆ _ˆ«»œ ˆ« _««ˆ»œ l n_˙«˙.«« . »» »» »» »» l ku - re pa - sas ek - de vi - a mort', 1. Jar' post ja - ro l sed la lu - mo es - tos en ma - ten'; 2. Sun' sub - i - ras, nin kor - tu - ŝis vi - a bo - na kor' pro - fun - de 3. Tre l _»œ» . œ» œ» «« ««ˆ œ» œ» œ» œ» œ»» . œ»J»œ œ»» ˙»» . l b b 44 »»»œ. »»Jœ» »»œ ˆ«œ» « »œ» œ»» »œ» »» œ » Œ œ. œ œ » » » » »» l »»˙»» . l ? b »» »» »» »» l »» » »» »»œ» l »» » »» ======================= =l » »

b b «« . «« «« « «« « « b Œ= «« l « « ˆ«« . j ˆ_«ˆ «ˆ« _««ˆˆ l _ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ _««ˆ _œ««ˆ l _««ˆ.« _««j « ======================= l& l « « _ˆ««ˆ _«ˆ « _«ˆ « « « n ˆ« »»»« n ˆ« . ˆ««ˆ _«ˆ»œ»» _»˙«»» . l ni - a kar - me - mor'. ta - men pli kaj pli fre - ŝi - ĝas l es - tos en flor' for - vel - kas, sed l' a - ro - mo prin - temp'. vu ĝis vi a le - on'. kaj ĝis os te gra ri ci l «« «« « « « « « œ » « « » œ » œ » œ » œ » œ . ˆ œ»» »œ» œ»» »œ» »œ»» . œ»»» «ˆ ˆ« ˆ« ˆ«˙»» . ˙« Œ l b b b œ»»œ.» . œ»Jœ»» »œ»» »œ»» » œ » » » ======================= =l l? l l l » œ»» » » » » » » » J»»»œ œ»»» »» » » ««« . «« bb b F««˙« ««« «« « « Œ =l « « « ˙ ˙ « « « « « l& l _ˆ.««ˆ . _j l ======================= w «ˆ«ˆ n_ˆ««ˆ« _««ˆ»œ l n_ˆ««ˆ.« . _«Jj « « « ˆ ˆ «ˆ»œ»» _ˆ« _«ˆ n_˙« . » » l Ho, ki - e es - tas vi en nu - na temp'? l re - nas - ki - ĝu Ho, en ĉi bud - ho - land' i - ri - ta Ho, laŭ vi - a tu - ta voj' l «« _«««˙ «« œ»»» . œ»» œ»»œ œ»»œ œœ»» .. œ»J»œ œ»œ»» œ»»»œ l b ˙« ˙»«» œ»»» Œ w œ. œ J » » » » » » » » » b » b » » » » l? l »» l l œ»» ======================= =l » » » p « « bb b «««ˆ.« ««ˆj « « « « «« « « Œ= ««ˆ« .. «k ««ˆ« «˙«« «_««ˆ . «««ˆ« «ˆ««ˆ« ««ˆ«« l «ˆ««ˆ« «ˆj « ˆ « « ======================= « ˆ « « « l& l l ” J . . ˆ « _«ˆ _»j œ«ˆ»» _«ˆ n_ˆ« _«˙»»» _«˙ _«ˆ»œ»» l ĉi al - tar' vi en ĉi Al - ri - gar - du al mo - ment'. l vi pro l' bon - ri - lat'. kaj ple - nu - mu l' vo - ton ĝis fin' kaj pro - fun - da ni vin sek - vas kun gran-da pen' ĝoj'. l « « «««˙. œ»»œ» .. œ»Jœ» «»ˆ«œ» œ»» »œ»» »œ»œJ» .. œK»œ»» »˙»˙» l b œ»»œ.. œ»Jœ» »œ»»œ œ»»«ˆ« Œ =” »» » »»œ l ˙« . »»» »» » l nœ»» »» » » » ======================= l ? b b »» l » » » 58


Post vagad' en dorna voj' (Kanto de ŭonbulaniĝo)

48 trad. CHOE Taesok

« «« «« « «« . ««k ««˙ « « b 43 « « ««ˆ.«« « ˆ «« . = «« l « « « « j « ˆ « ˆ « « j j ˆ. ˙ « « « « « « ======================= «ˆ« l _˙««˙ « l& l l . ˆ « _ ˆ « _ ˆ « _ ˙ « «ˆ» . _«k «Kˆ»œ» l _«ˆ . _««ˆ __«««ˆ . __k _ « _ œ » J ˆ « j _ «Kˆ»œ» k _ _«J»œj «ˆ ˆ « _ ˙ « » » » » » l en dor - na voj', mal - lu - ma la voj', nu - ne 1. Post va - gad' l for - do - nas mi per kor - po kaj mens' al ho 2. Ĉi - on ajn l 3 Œ ∑ ∑ ∑ ∑ = b 4 ======================= l? l l l l l «« « « ««« «« « « « « « « « « ««« « « j ««k «ˆ.j «k «ˆ.«ˆ . «j «ˆ.«ˆ . ˆk ««˙« ««ˆj «« «« «ˆ.j « b ˆ.«« «j « ˆ ˆ . « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ« l ˆ ˙ . « « « « « « « « « «ˆ« l _«˙«˙ « ======================= = l & _«ˆ . _««ˆ __«««ˆ . __k l l l ˆ « « « _ « _ _ _ « _ ˆ ˆ ˆ . « « « _«˙ «ˆ _«˙ l mi al l' e - kle - zi' a - ni - ĝas kun ĝoj'. i - ĝos bo - di Ĝis mi l mar' kaj e - kle - zi' ja por re- kom-penc'. I - gu min sen ĉe - so _»œ» .. _»œ» œ» .. «« œ» .. œ»» l œJ»» Kœ»» œ»» Jœ»ˆ«»j œJ»» Kœ»» ∑ ∑ ∑ Œ Œ b » » l » » » = » l ======================= l? l l l «« « « « « ««« «« « «« « « « « « « « «ˆ«ˆ« ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« ««˙« «j « b ˆ.j ˆ««ˆ« «j «_««ˆ . _«k «ˆ««ˆ l «ˆ.«ˆ« . j «ˆ«ˆ l _˙«««˙ «ˆ.ˆ«. «k «ˆ«ˆ l «ˆ«ˆ« «ˆ«œ»» _«ˆ««ˆ =l l& l ˙« «ˆ.ˆ«. «k ======================= » l bud - ho per pen', an - taŭ - en i - ri sat - vo kaj pu - ŝu min sen l ĉi ra - don de l' darm', al kvar bon - fa - roj dan sek - vi i - gu min _ œ » _ œ » « « œ . ˙ . » » œ»»œ» »»œ» »œ»» «Jœ»ˆ«j. «Kœ»ˆ«k »œ» . œ»»Jœ» œ»»œJ» .. œ»»Kœ» œœ»»» œ»» œ»» »»˙ œ»»œJ» . œ»»K»œ ˙»˙» l »» »» l »» »»» »»» »»» l »»» œ»» »»œ =l »» »» l »» l ? b » » » l »»» ======================= » » » «« « «« «««k «« « « « « « « ««« ««j ˆ « « « « « « « « « ««k ˆ. « ˆ. « j ˆ b « « « « « . « « « ˆ j « ˆ. ˆ ˆ « ˆ « « « j k ˆ«« l _««˙ _««ˆ . _««ˆ l ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˙«˙« «ˆ.ˆ«. = j «_ˆ««ˆ . _k «ˆˆ« l ======================= l& _ «_˙«˙« « « «ˆ _««˙ l aj - na re - ten'. kaj bud - ho per Ĝis mi i - ĝos bo - di - sat - vo ka di gu min so ĉi ra - don de l' kun am'. I sen ĉe sek vi l « « « _ œ » _ œ » . . œ ˙»» » «Jœ»ˆ«»j. «ˆ«k œ»»»œ . «Jœ»ˆ«»j œ»œJ»» . »Kœ» œ»»»œ »œ»» »œ»» œ»»œJ» .. œ»»K»œ » œ K l b ˙»»˙» œœ.»J» . œ»Kœ» ˙»»» » » ˙ »» = »» l » » l » » » »» l » » » l »»» »» »» l ˙»» ======================= l ? »» »» ««« ««« « «« « « « «« . «« «« «« b « « ˆ k j ˆ. « « « « « « «ˆ««ˆ . k « ˙ « « « ˆ j «ˆ.ˆ«. «k l & _««˙ _««ˆ . _««ˆ l ˆ.«ˆ« . «ˆ« j ======================= =” ˆ«ˆ l «ˆˆ« «ˆ«œ»»» _«ˆ«ˆ« l __«˙««˙ _j _ˆ««ˆ« l __«˙«««˙ l pen', pu - ŝu min sen aj - na re - ten'. an - taŭ - en i - ri l darm', i - gu min al kvar bon - fa - roj dan - ka - di kun am'. ««ˆ«Jœ» . ««Kœˆ œ»» . œ»» œ»» . œ»» œ»» ˙»˙»» l »«»k ˙»»˙ j »œ»» . J»œ»» œJ»» . K»œ» œ»» œ»»œ» œœ»»» œ»J»œ.» . œ»Kœ»» ˙»»» » b » » » » » » » l? l » ======================= =” » » » l » »» »» l »» » » l ˙»»» » Sankte

59


49

Se kontempli, dum sennombraj (Kanto de darmparenciøo) trad. CHOE Taesok

«« «« ««« ««« ««« #4 «« ««« «« «« «« ««« ««« «˙«« « ˆ ˆ ˆ j j j ˆ j « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j ˆ j j j j j « « « « « « « « « « « ======================= l & 8 «Jj l l l ˙« =l ˆ« ˆ« ˆ« œ»ˆ«» ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ _ ˆ « » l Se kon - tem - pli, dum sen - nom - braj vi - voj en pa - sint' 1. l Pro l' de - lon - ga li - gi - te - co en æi e - kle - zi' 2. «« «« l œ»J»œ œœ»J» œ»Jœ» œ»J»œ » œ » œ » œ » œ » œ œ»ˆ«»» œj Jˆ«»»» ˙»»» œ # 4 » »» »» »» »» »J» Jj »» »» »» »» œ J œ » l======================= 8 » =l l? l J»œ»» œJ»»» œJ»»» Jœ»»» l » »» l ˙»»» » » » » »

«« # « «« « « « « « « « « « « « « « « ˆ j « « « « « « « « « « « ˆ j œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ J j j j j ˆ j j » « « « « « «Jˆ«œ»» ˆ« »» ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l _«ˆ« «ˆ« «j l& ======================= =l «ˆˆ« l _«˙«««˙ j ˆ«Jœ»»» _j » l of - te ku - ne ni ple - zu - ris en sam - e - kle - zi'. l re - e ren - kon - ti - øas kaj darm - pa - ren - ci - øas vi. ««˙»« l # œ»Jœ» _»œ»Jœ» œ»Jœ» _»œ»Jœ» œ»J»œ œœ»J» œœ»J» œœ»J» œ œ » » » œ Jœ» » œ» » » » » » » »» »» »» »» l? l » » » » l »» Jœ»»» œJ»»» œJ»»» l » ======================= =l

««« ««« «« ««« # œ» œ»» œ»» œ»» « « » œ « j ˆ«« «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ« j «˙«˙« »J»œ» J»œ» Jœ»» Jœ»» l œ»»J»œ »J»œ» œ»»J»œ «j ˆ«ˆ« l «j ˆ « « ˆ « ˆ l& l ======================= =l » » » »» »» »» » »» » l nin pro - tek - tis, gvi - dis ni al Re - ci - pro - ke bon', l es - tas kva - zaý u - nu tag' por Lon - ga tem - po vi, « _»œ»» œ» œ» œ» l # œ»Jœ» _»œJœ»» _»œJœ»» _œ»œJ»» œ»Jœ»» _»œJ»œ» œœ»J»» œ«J»j ˙»»˙ « ˆ »J»»œ œ»J»» œ»J»» » » » œ J » » » » » » » » » » » » » l? l l »» » » » l »»» ======================= =l

# ««« «««j ««« ««« ««« «« «« «« «« «« « ˆ « « ˆ « « « j œ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j J j ˆ j j j ˆ j » « « « « « ======================= =” l& ˆ««ˆ l _˙«««˙ œ»»«j Jˆ«» ˆ« »» ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l _««ˆ «ˆ« «j ˆ«Jœ»»» _j l kaj ni ler - nis bud - han dar - mon en la sa - ma rond'. l vi - a vo - to do kun æi e - ter - nas e - kle - zi'. ««˙»« l # œ»Jœ» _»œJœ»» œ»Jœ» _»œJœ»» œ»Jœ»» œœ»J»» œ»Jœ»» œ»Jœ»» œ œ » » » œ » œ œ J » » » » » »» »» »» »» l? l » » » » l »» Jœ»»» œJ»»» œJ»»» l » ======================= =” 60


Staplas darmforton vi (Kanto de la ceremonio de darmforta progreso)

50 trad. CHOE Taesok

«« «« « ««« ««j œ œ œ «« «« « » » » b 24 « œ œ ˆ ˆ œ J J « » » » « « ˆ « j ˆ ˆ ˆ ˆ j j « » » » « « ======================= ˆ« ˆ« l _ˆ«»œ ˆ« _««ˆ =l l& l » » » l _««ˆ»œ» _««ˆ _«ˆ »» » l vi Sta - plas darm - for - ton per la tri stu doj, 1. l i - lu - mi - niø', Flo - ras bo - ne a ro mas; 2. Pre - øas ni: "Kres - ku plu vi - a darm - for to, 3. l œ » œ » œ » _ _ _ « « «« » » » _ œ _ _ _ _ œ » » « » » » » œ « œ œ œ » » » » » l « ˆ » » » » 2 œ» ˆ« œ»«»ˆ Jœ»» J»»œ Jœ Jœ œ » »J»œ »Jœ»» » =l » » l »»» »»» »»» »» »» l œ»»» ======================= l ? b 4 »» l »œ»»»

«« «« «« «« « « « «« « « « ˆ « ˆ j ˆ j «« ˆ« «j j « « « « « « ««j b ˆ ˆ ˆ j j « « « « « « « ˆ « j l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙«»»» ======================= =l _«ˆ«ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆ»œ»» l en la mond'. æi - ujn di a - blojn vi ven - kas l la bril'. so - ras la sun' de saø', lu - mas kun ja sen lim'; kaj vi a ri me dar' gran du l _ œ » _ œ » œ œ œ œ œ » » » » » œ»»» »» »» »» œ»J»œ» »Jœ»» ˙»»˙» »» »»» »»» l b œ»»œ»» » œ J œ J œ J œ J » » » » » œ J œ J œ » » »»» »»» ======================= =l l? l »»» l »» »» »» »» l » ««« «« ˆ«««j « œ»» » œ «« ˆ j œ»J»œ œ»J»œ ««j « « » œ » ˆ « j « b » « » « ˆ « œ » J « ˆ « œ œ J » » »»» ˆ« l ˆ« «ˆ ˆ« ======================= =l l& l »» » »» ˆ« l «˙˙« »» l vi Al bud - ha gra - do jam sal - tis kun øoj', l maj - stron Øo - jas ak - cep - ti vin ki - el ni, en vas - ta su - fer - mar' vi fa - ri - øu þip' l «« _»œ»œ» _»œ»» œ» _»œ»Jœ» _»œ»J»œ _œ»œ»J» _œ»œ»J» _»˙»» » œ » œ l » œ » J œ » J œ » « ˆ » » » œ J » » » » » » » »˙»» Jœ»» »» l » » » » » » » ======================= =l l? b » l l » »

«« « « «««ˆ «« «« « « «« «j « ˆ j « « b ˆ j ˆ « « « « « « ˆ « j « ˆ « ˆ j « ˆ ˆ ˆ ˆ j j ˆ « « « « « ˆ« l ˆ« _ˆj ˆ« l ˙«»»» l& l _««ˆ ======================= =” ««ˆ __«ˆ««ˆ l kaj do la dar - ma mond' ple - nas de la glor'. l kaj gran - das la fe - liæ' de æi e - kle - zi'. kaj su - fe - ran - tojn jen sa - vu øis la fin." l _»œ»J»œ _»œ»Jœ» ««J« ˆ««J« ˆ««« œ»» _»œ»» œ»» œ»»œ» » œ ˙»˙»» l ˆ » » œ j » œ j » œ »J»œ» œ»J» œ»J» » » » » » » œ J b » » » » » » » ======================= =” l? l l »» » »» »» l » 61


51

Kiom longe vi do sidis (Kanto de la ceremonio de æefmajstra enoficiøo) trad. CHOE Taesok

«« « «« «« . «« # 3 ««« . ««« «««ˆ . «««j « ««j « « « « ˆ « « « « «ˆj « « « « ˆ « j «k j ˆ ˆ k « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ«« l ˆ. j « « « « « « « « ««ˆ« . = « « « 4 ˆ ˆ ˆ « j « ˆ j ˆ ˆ ˙ . « « « « « « « « « « « « ======================= ˆ« l& l ˆ« . ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ«œ»» ˆ« ˆ« l _ «ˆ » l si - dis sur la le - o - na tron'? Ve - kis 1. Ki - om lon - ge vi do l Ki el no va la æef maj stro nun sur tro ni øas vi. Vin gra 2. am - baý vi jam per kor' kun kor', kaj sen 3. La es - tre - con li - gas l œ ˙ « » » ««Jj.œˆ« . ˆ««Kk œ»» .. œ»»» _»œ»» _»»» _»»» »» œ»«» l # 3 œ»»» . œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»Jœ» œ»Jœ» œ»»» œ»»»œ» «œ»ˆ«»» » œ J » œ J œ œ J ˙ » » » » = » l » » œ œ J » 4 »» » »» l » J»œ»» . Kœ»»» l œ»»» . »»» »» » l »»» »» ======================= l? l » » » » «« «« «« « « « « « « # «« . œ « » » œ « « « . « » «ˆˆ« « « »»œ» . «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ«« «˙«»» j «ˆ« . k ˆj ˆ «ˆ« j j «« œ»» « ˆ « « ˆ « ======================= = l & _«ˆ«««ˆ .. ««ˆ« j l l l l ˆ« ˆ« _«ˆ ˆ«œ»» » » » » » l vi mul - te - gajn la tam - bur son'. Por vi ho - mojn per l tu - las æi - e - lu - loj kaj ho - moj kun ni. Ster - nos æe - so mil - de saø - ven - to de l' voj'. Gran - di blo - vas l œ » œ » «« «« _»œ» _»» _»» » œ » œ . » ˙ œ » » œ . » œ » œ » » ˙ » Jœ»ˆ«»» . ˆk Kœ»«»» # œ » j » » l »»» . »»» »» »»Jœ œ»» »œ»» »œ»» . »»» »œ» »» œ J » œ » œ J » » ======================= =l Jœ»» »»» »» l »» l ? œ»» l » l »» » » » » »

««« . «« «« «« œ»» ˙» « « # œ»»œ œ»»œ ««j « « . « « . ˆj ˆj «ˆˆ« . k «ˆˆ« l «˙˙« «ˆ« . »Kœ» l »˙»» «ˆ «ˆ«œ»» «ˆˆ« l «ˆ«œ»» ««ˆ« . k »» »» l& ======================= »» » _«««ˆ=l » » l kaj la mon - do vi for - do nis vu - loj vin. ¬us trans de la dar - mo, ver - þos plu - von nu - bon vi, kaj do l cir - kla lu - mo de æi e kle o - zas zi', kaj e l «« «« œ» . _»œKœ» «« «« »œœ»» »œœ»» »˙»» _ _ _ œ . » » œ ˆ œ ˆ œ J œ. ˙ œ Jj.œ»ˆ«» . ˆKk œ»«» « » « » » » » » l # »» »» »» »» » »œ»» . »»Kœ» »»˙ » » » J œ ˙ » » » »=l »» l l »» ======================= l? » »» l »»»

««« « « «« «« «« « # «« . » œ œ » » « « « ˆ ˆ«« «j j ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˆˆ«« «˙«» j »œ»» . »»œ» ======================= =” l & _«ˆ«««ˆ .. ««ˆ« j l l »» ˆ« «ˆˆ« l _«ˆ««ˆ ««ˆ«œ»»» » » l kun grand - me - rit'. do - nis res - pon - de - cojn vi l ni - øos øi. æi - uj sur la te - ro be per bri las lim'. ter nan tem -pon daý re øi sen l »œ»» _»œ» _ _ œ » » œ » œ . ˙»»˙» œ » » » œ » œ . » œ » » » »»»œ »œ» »»œ» » . » » l # »»» . »»» œ»»»Jœ »J»œ» œ œ J œ »»» »» »» ======================= Jœ»» »»» »» l »» =” l ? œ»» l »»» l » »» » » » * Leona trono: metafora esprimo por posteno de la æefmajstro, eklezia estro de ýonbulismo.

62


Vi iris foren de ni (Kanto de eklezia funebro)

52 trad. CHOE Taesok

«« « « « P «« «« « «˙«« ««ˆ «ˆ« «ˆ« «« «« « «« 4 « « « b 4 « «« «œ»ˆ« «œ»ˆ« «« «« «« «« ««ˆ ««ˆ «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« ˙.«˙« . Œ «ˆˆ« l ˙« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« ˆ««ˆ« _ˆˆ««« ««ˆˆ« = ======================= « l& l l l Jˆ«œ»» Jœ»»j «_«˙ ˆ«œ»» »» l »» j « « « « ˆ ˙ « » ˆ ˆ _ _ # _ ˆ « « «»» » » » »» _«ˆ l i - ris fo-ren de ni, sed ne por e - tern'. Ni plo -ras pro mal - øo - jo 1. Vi l re - e ni ren-kon - ti - øu 2. Laý la ko - mu-na pro-mes' i - am en pa - sint' « « « l «« ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» ««ˆ «« «« «« œˆ««»« ««ˆœ»« «œ»ˆ«» ˆ«œ»»» œ»»«˙« .œ» œ» œŒ ˙»» œ»» œ»» œ»»œ œ»» œ»» _»œ»» 4 « œ»«» j Jj »» »» »» ˙»» œ»» »œ» »» œ»» »œ» œ»» » œ « ˆ » « ˆ » » » « ˙ » œ « ˆ J » » œ » » « l======================= b 4 » » » » » » » ˙ » « » » l » » »» l » » = » l? l l » l » » l» »» » «« «« œ» ««k «««˙ «« «« «« « « « « « « « » œ . « « ˆ ˆ ˆ « » « «ˆ «ˆ ˆ « « « » Œ Œ « « « b « « ======================= l & «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ« ««ˆˆ« __««ˆ««ˆ l ««˙»«» . l ˙«˙« «ˆ« «ˆ« l »»œ»» œJ»»»» . «ˆ« «˙« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« œ»»»ˆ« #ˆ« l ˙«œ»»» . œ»» œ»»» =l « » » l mal-graý la re - ven'. Dum fru - a la pe - ri - od' de æi e - kle - zi' l en æi e - kle - zi'. Do i - am kaj i - e ajn per la gran-da just' . œ»» ˙» œ» œ» _ œ _ ˙ _ œ _ œ » » ««˙« . » » » œ » œ œ œ œ » » » » » » » » . » » œ » ˙ » » œ l ˙ œ ˙ œ œ Œ œ œ » » » » » » » » » »»»œ »»œ #œ»» ˙»» . Œ »» »»» »» »» œ.J»» K»œ» »» »» »» »œ» œ»» . ˙ » » b » » œ » » œ»»»=l » » ======================= l ? »»» »» »»» » l » l l » » l » » l» (Rekanta¼o) ««« « « « « « « « « « « « ˙ « « ««ˆ ««j « « « « « «« . «« «« Œ ˆ« ˆˆ« ««˙«=l «ˆ« _«˙« l __«««œ»«ˆ _«ˆ«»œ ˆ«« __«ˆ«««ˆ #_««ˆ«ˆ l ««˙»«» . l _««»˙«» _««ˆ««ˆ ˆ««ˆ l ˆ««ˆ j l & b ˙««˙ «ˆ«ˆ ««ˆˆ« l ««ˆˆ« #_«ˆj ======================= .«ˆ __k «ˆ _«˙ » » » »» l en vo - jo ple - na de dorn' vin tra - ba - tis vi. Vi ple - ne vi - vis kun pen' l øu - u e - ter - ne ja ni ki - el por l'di - urn'. l œ»» œ»» ˙»˙ .. Œ ˙»˙» œ»»œ œ»œ» œ»» _»œ»» _»œ»»Jœ ˙˙»»» ˙»»˙ œ»»» œ»»œ œ»»œ œ»» . œ»Kœ ˙»˙ » œ œ » » l ? b »»» œ»»» »»» l »»» »œ.J»»» »»» »»» l œ»»» »»»œ »»»œ» »»»»œ l »»» l »» »» »» l œ»»»» Jœ»»»» »»» »=l ======================= » ««« . «« «« «««ˆ ««« «« «« « « « « « « ˙«« « « ˆ ˆ « ˙. « « « « « ˆ Œ Œ Œ b « « « « « « « « « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ . ˆ « ˙ ˆ ˆ ˆ « « « « « . ˆ « « « ˆ « ˙ « ˙ « ˆ ˆ « . « ˆ l& l l l ======================= «ˆ ˆ« l ˙« . =l ˆ« _««ˆ l «˙ l por la - bor' kaj stud'. Ho, ni - a sank - ta an - taý - ul'! l _»œ» _»˙» œ»»» _»œ»» œ»»œ œ»»œ ˙»» . .. œ ˙ œ»» œ»»œ œ»»» œ»»œ ˙»»» . Œ » » œ ˙ » » » » œ » » l b œ»» »» » »» ˙.»» Œ Œ œ » » » » l? » » l» l» » l œ»»» »»»˙ l »»» »»» »œ»» »»» l ˙»»»» . =l ======================= ««« «« « «« « « U ˆ«« «˙« «ˆ« «ˆˆ« «ˆ« «ˆ «« «« « ««« b « « « « « « ˙ « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ l& l l _«»œ«ˆ _˙««˙ _ˆ««ˆ l _˙««˙ .. Œ =” ˆ« ˆ« l ˙« _«˙«» ======================= »» »» l en l' a - li - mon - do por temp' ri po - zu vi nun. l _ œ _ œ » » œ»»» U˙»»˙ .. œœ»»» ˙»»˙» œ»»» ˙»» ˙»»˙ ˙»»˙» œ»» »» œ»»» œ»» » » Œ ” »œ»» l »» »» »» œ»»» l »œ»» œ»»» »œ» »»»œ l »»» »» ll ? b œ»»» »˙»» l ======================= = » » » » » » 63


53

Jam ekde kiam mi renkontis vin (Kanto de memoro pri la majstro) trad. CHOE Taesok

U #4 «« . «« « « « « ««« « « « ««« ««ˆ« «««ˆ « « « « « « « « 4 ˆ « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ======================= l& _ _««˙«˙ _ˆ««ˆ _««ˆ l _««ˆ . ˆ« #ˆ« ˆ« l _˙««˙ #ˆ_««ˆ _ˆ««ˆ l __«˙««˙ __««ˆ«ˆ _««ˆ»œ» l _˙««˙ #ˆ« ˆ«=l l ek - de en de so ki - am mi ren - kon - tis vin, la an - gul' 1. Jam l æi - am, mi - a kor' dis - vol ki - am mi ren - kon - tis vin, en 2. Do la dis - vol - vi - øin - ta flo - ro jam kel - ko da sin mon- tris 3. Sur l « « « œ»» œ»» œ»» Uœ»œ» «˙«» œ»œ» #œœ»»» œ»œ.» . œ»»J»œ œ»»» œ»»» ˙»˙» œ ˙ « » » ˆ œ ˙ « » » » »œ» »œ» l # 44 «˙«»»» » #œ » » » » » » » » » » » œ œ » œ » » » » » » » » » » » »»» »» =l ======================= ? » » » l l l »» » l » l » «« «« «« # « « « « « ««« « « « «« ««« ««« «««ˆ .. ««j «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «˙« . Œ Œ ˆ « « « . « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ j « « « « « « « . « « ˙. « « ˆ « « ˆ ˆ « ======================= l & ˆ« ˆ« #ˆ« _ˆ««ˆ l #˙« . l _««˙ _««ˆ _««ˆ l _ˆ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l l ˙« . =l l le - ca mi - a kor' flo - ro de es - per'. øer - mon ek - ha - vis la vi øis ti u flor' -øis mi tem - pe pri fe - liæ'. kaj son æi u l fruk - toj kun be - lec' al - ri - gar - dis vi. kaj i - lin kun øo - jo «« ««ˆ« _»œ _»œ œ» . œ» __»œ» __»œ» #_»˙˙.» . l . »œ»» œ»»» »»œ. »J»œ »œ»» œ»»» »» # œ»»œ.» . œœ»»J» œ»»»œ» œ»œ»» ˙»»»˙» . Œ ˙»»˙» #œœ»»»» œ»»œ»» ˆ«˙»» Œ l l======================= »» »» l »» »» »» »» l = l ? »» »» »» » l »» l» » » l» ««« «« . «« «« « # ˙»» ««« « #œ » «« ˆ ««« . «ˆ« . j «ˆ«ˆ« ˆ«« «««ˆ Œ »»» «ˆ« œ » « ˙ ˆ ˙ ˆ » « « « « ˆ ======================= « ˆ =l l & »» l l l ˆ« ˆ« » _««ˆ #˙« _˙««˙ . l Ki - al tra - fas a - di - aý a su - fer'. min - al tra - fas æi ab - sur - da di - siø'? Ki min l Sve - nas mi! ki - am vi re - ve - nos al mi? __»œ» l _ œ » » ˙ » œ » œ ˙»» œ»œ.»» . »œJœ»» »»» œ»œ» »»» œ»»» ˙»˙.»» . # »˙»» œ»»» »»œ» Œ =l » œ » l======================= ˙ œ œ » » » » » » » » » » » » l l? l »» l »» » »» » ««« «« « « « ««« «« «« # (Rekanta¼o) œ . œ » » «ˆ«« ««« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ .. ««j « « « « #ˆ . ˆ ˆ ˆ » « » « ˆ « ˙ « Œ « ˙ « « « . . ˆ » « » l »œ»» »Jœ»» ˆ« «ˆ« l «˙« «ˆ« #ˆ««=l ======================= l & «˙˙« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ l ˙« l Ho mi - an lam - pon lu - mu mi. Ki - am mi for - la - sos æi l ««˙»« _»œ» _»œ» _»œ»» . _»œ»» __»œ»» __»œ»» _»˙» . œ»»œ.» . œœ»»J» œ»» œ»»œ ˙»»˙ _»œ»» œ»» œ œ » ˙. # » » » » » » . » » œ»» œ»» l »»œ »Jœ» »» »» l » Œ l »» »» »»œ »» l »» œ»» »œ» =l ======================= ll ? » » » »» »» »» » » U U« ««« «« « « «««ˆ # «««˙« « « « Œ ” ˆ« ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ l «««˙ . « « « «ˆ« _«« l «ˆ« #ˆˆ«« ˙«˙« l & «˙« l ======================= = #ˆ ˆ « « « _«˙ . _«ˆ «ˆ»œ» l vi - von, de - no ve mi post - sek - vos vin. l U Uœ»œ œ» œ»» ˙»»˙ œ»»» œ»» œ»»» œ»»» ˙»»» œ » # ˙.˙»»» . œ » » » » #œ » Œ =” l======================= œ » » » » » » » œ œ œ » œ » » » » l » »»» » l »» »» »»» »» l » l ? ˙»»» 64


Unucirkla sankta la ver' (Laýdkanto al la Sankta Instruo)

54 trad. CHOE Taesok

««« « « « « «« « « «« « «« « « « « « « « ˆ « b 44 «ˆ.««ˆ« . «j Œ j ˆ « « «ˆ« «j ˆˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««« «˙« l ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« ««ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ« l «« . ˆ«ˆ« _ˆ.««ˆ . l «j « ======================= =l l& _ˆ _«˙ _«˙»» _«ˆ « » l ja sen lim' sank - ta la ver' al - ta 1. U - nu - cir - kla l ni, vo - jon kun klar' mon - tris jam al 2. So - te - sa - no da la dok trin' No vaj bud ho kaj e kle zi', ron 3. l _»œ . _»œ . œ»»» œ» _»œ»œ» œ»» _œ»»œ» _»˙»˙.» . œ»» œ»» »»œ _œ»»œ» _˙»»˙» l b 44 »œ»»» . œ»»J»œ œ»»»Jœ» »»œ»» . »Jœ» Jœ»» »œ» »» »» œ»» »»œ» »» »œ»» »» »» Œ= » » » » ======================= l? l » » l » » l l » » Sankte kaj solene

««« « « « ««« « «« ««« «« « «« « « « « « «««ˆ « ˆ. «« ««˙ ˆˆ« «j Œ ˆ j ˆ j b « «. « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ. « ˆ . l& ======================= =l «ˆ _ˆ«« _««˙ l _«ˆ«»œ» ˆ« ˆ« _««ˆ . l ˆ« ˆ« l «˙˙« . » l di - vi - di - øas du: kre - do kaj prak - tik'. æe - fe en l laý la tem - po pov' nin ins - tru - is li. kaj laý la fir - me gvi - das æi - ujn ho - mojn, nin. al u - nu - ec' l _»œ . _»œ . _»œ»œ» œ»» œ» œ»» œ»» œ» »»œ _œ»»œ» _»˙»˙» ˙»» .. l b »œ»»» . œ»»Jœ» œ»»J»œ» »»œ»» . » » » » » » » J œ œ » œ œ Œ =l » » »» »» ======================= l? l »»» Jœ»»» »» » » l » »»» »œ»» »»» l ˙»»» ««« « « « «« «« « «««ˆ ««« «««ˆ « « « b «ˆ«ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« Œ= ˆ « « « « ======================= l& l ˆ« «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ l ˆ«ˆ« «ˆ« _««ˆ«ˆ _«««ˆ»œ» l _«««˙»» . l ˆ« ˆ« » » l El - mon - tri - øas kaj l' bon - fa - roj la tri stu - doj kvar; l En dek kvin æa - pi - troj es - tas li - a pre - di - kar'; Plu Sank - ta Ins - tru'; lu - mi - gas bud - han su - non La l œ»»» œ»» œ»»œ» œ»»»œ» œ»»»œ _»œ»»œ» œ»»œ» ˙»»˙.» . l b œ»»œ» œ»»»œ» œ»»»œ» »œ»œ» Œ =l œ œ » » » » œ » » » » ======================= l ? » » »» »» l »» »» »» l »» »» »œ» »» l »» »

««« ««« « ««« ««« ««« « « ««« «« . ˆ j ««« ««« œ » « ˆ « ˆ. j « . « ˙ Œ ” ˆ « « b œ » « « . « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ j ˆ j « « « « » « ˆ ˆ « ˆ « « ˙ ˆ ˆ « « l& » l l ˆ« _««ˆ _«»œ«ˆ _««ˆ l _˙.««˙ . ======================= = ˆ« _ˆ«« ˆ« » » l sank - tas Fun - da - men - ta Ins - tru' kun la prin - ci - par'. l sa - na Ins - tru' sank - tas So - te kun la æi - o - taýg'. men - so - lan - tern' sank - tas li - bro, por ni en mal - lum'. l _»œ»»œ _»œ»»œ _»˙»˙ .. » _ œ œ œ œ » « » » » œ œ . œ » œ ˙ » » » » » » » « » œ » »»» œ l b ˆ«« . »Jœ» »J»œ »œ» . »J»» »Jœ» »» »œ»» »»˙ » » œ » » Œ ” œ œ » » » » . »» l ? ˆ« »» »» »» l » »» l »» »» l ======================= =

* La Sankta Instruo: la baza sankta libro de ýonbulismo, konsistanta el la Fundamenta Instruo kaj la Sotesana Instruo.

65


55

Unu ronda energio (Kanto de unu cirklo) trad. CHOE Taesok

# 4 « «« « «« « «« . ««ˆ« «« « «« « « « « ˆ« «ˆ« j «ˆ« . j ˆ« «ˆ« . l _«« «ˆ« . j ˆ« «ˆ« . l «j ˆ« ˆ« l «ˆ« «ˆ« _«« ««j « ======================= « ˆ l & 4 _««j j «ˆ «ˆ «ˆ . ˆ« _««ˆ .=l l es U - nu ron-da e - ner - gi - o - tas en æi - u a - ¼o. 1. tas vi ek' kaj fin', es vi Es ja sen tas an taý pen - so. 2. l # « « 4 « « « « «ˆ« . ˆ«« «ˆ« «« «j «« «« « «« « «« . l « ««ˆ« . «j «« . l ««j l & 4 «« ««ˆ« . «j « ˆ « ˆ « ˆ ß ======================= « ˆ « ˆ ˆ « ˆ« _««ˆ . j l « ˆ « ˆ ˆ« _««ˆ . =l «j _ _ ˆ j ˆ « « l l l l l Í l # 4 Œ ««« ˆ««« »œ œ»» »œ œ» ««« ˆ««« »œ œ»» »œ œ» œ» œ»» œ»» »»»œ »»œ œ» œ» œ»» œ» œ» «« «««ˆ «« ˆ« ll ˆ« »» » »» ll »» ˆ« »» » »» ll »» »» » » » »» »» ll »» » »» »» ˆ« . = l? 4 ======================= # «« . ««j «« . «« . ««j «« . «« ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« «« ««j «« «« « «« «« . « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ j « ˆ ˆ« ˆ« _««ˆ . j ˆ« «ˆ =l ======================= l & _«j l l l « _j «ˆ «ˆ l Vi nur ve - re ron-da ki - el so - la es - tas u - nu cir - klo. Vi na ve ron -da ki mal ple es tas re el u nu cir - klo. l # « « « « « « «« . «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «j l & «« ««ˆ« . «j ˆ« ««ˆ« . l «« ««ˆ« . «j ˆ« ««ˆ« . l ««j ˆ« l «««ˆ ««ˆ« «« ««j ß ======================= « ˆ « ˆ «ˆ =l _ _ _ ˆ ˆ ˆ j j . « « « l ««« ˆ««« œ» »œ» œ» l »œ ««« ««ˆ« œ» œ»» œ» l œ» Jœ» œJ»» œ»» »»»œ »»œ œ» l œ» œ»» »œ « œ» œ» l Í # « « »» l ll ? ˆ« ˆ« »» » »» l »» ˆ« »» » »» l »» »» » » » »» »» l »» » »» œ»»» «ˆ« . »» = ======================= # « œ» . Jœ»» œ» . « œ» . Jœ»» œ» . Jœ» œ»» . œ»» œ»» œ» Jœ»» ««ˆ« «« « ««ˆ« «« « ˆ« «ˆ« . =l l & «j ˆ« »» » »» l »» » » » »» » l ˆ« «ˆ« . ======================= ˆ« »» » »» l «j l Per tur - ni - øa a - ¼on. e - ner - gi - o re - gas vi æi - un Vi nek pli - a, - tas, sed nek mal - pli - a es æi - o - ha - va. l # Jœ»» œ» . « œ» . Jœ»» œ» . Jœ» œ»» . œ»»» œ»»» œ» Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« «« « . œ » »» » l l & «j ß ======================= ˆ« . ˆ« . =l ˆ« »» » »» l «j ˆ« »» » »» l »» » « « « « « « « l ««ˆ« ˆ««« _«ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« «« ««ˆ« ˆ««« _««ˆ ˆ««« l ««ˆ« ««ˆ« _«ˆ« _««ˆ __«ˆ« _«ˆ« «««ˆ« l ««ˆ« _«ˆ« ««ˆ« «« « «««ˆ «« «« l « « « Í l # «ˆ«œ» ««˙» . «ˆ« ˙»««. œ»»» œ»»» ˙»» .ˆ« «ˆ« . ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˙»» l l l » » » » l? » » l » l » l ======================= =l # «« «« « «« «« «« . ««j «« . «« . ««j «« . «« ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« «« ««j ˆ ˆ ˆ « « « « « l ˆ« ˆ« _««ˆ . j ======================= ˆ« l _«j ˆ« l j ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . =” l & _«j «ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l Vi tur - ni - øa ve - re ki - el es - tas ron-da u - nu cir - klo. Vi tut ple -na tas ve re da ki el es ron u nu cir - klo. l # « « « « « « ««ˆ« . l « ««ˆ« . «j ««ˆ« . l ««j «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «j ««ˆ« «« « «« «« . =” l & « ««ˆ« . «j « ˆ « ˆ « ˆ ß ======================= l « ˆ ˆ« « ˆ«_««ˆ . jˆ « « _j _ ˆ j «ˆ« « l « l « l « « « « « «« l « « « ” Íl # «ˆ«œ»»» «««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ«««ˆ ˆ««««« l «««ˆ«« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«ˆ«« ˆˆ««««« l «««ˆ«ˆ ˆ˙»«« ˆ«« «ˆ« œ»««ˆ ««ˆ ««ˆ l ««ˆœ» «ˆ« «ˆ«˙» ««ˆ« «« . «««ˆ«ˆ« «««ˆ«ˆ« ” ˆ _ˆ«« l _««ˆ »» ˆ _ˆˆ«« l _ˆ««ˆ _»˙ »» l »» »» ˆ« _«ˆ« _= ======================= l? ˆ«« ” _»˙»» »» Malrapide kaj solene

66


Ho æiel' kaj ter' kun sanktec' (Laýdkanto al æiela-tera bonfaro)

q = 76

56

f «« « ««« «««ˆ. ««« «« 44 « « « « ««œ . ««ˆ «« «« « « ˆ«« «˙« =l ˆ«J»» Kk œ»«» ˆœ»«» ˙»«» «œ»ˆ« _«ˆœ l j «««ˆ . _k ======================= l & _««ˆ»œ . _«j l _««ˆ«ˆ .. _«j «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ l _ˆ«««ˆ _j œ ˆ J » » » «ˆ _««˙ « » « » » » » » » » » » » l ter' kun sank-tec'! æi - el' kaj es - tas vi ge - pa - troj por ni. l 1.2. Ho Su - no, lu - no per lum -ra - di' lu - mas æi - ujn lo - kojn de l' mond'. l 3. I - o þan - øas æi - am ajn sin, sed a - li - o sa - mas sen þanø'. ««ˆ«» «« «« l 4 « « «« « ««Jj.œ»ˆ« . œ««k » « ˆ K œ » « ˙ » œ . » œ » œ œˆ«»»» œ»» #œœ»J» .. œ»Kœ» »˙»» ˆ«œ»» «ˆ«œ» «ˆ«œ» . «j » » » » » » » œ » » œ « ˆ J » » » » » œ. » œ J » œ » œ 4 l======================= ? »» »» » »» l l »» »» »» »» l » »» »» »˙»» =l » «« . « « « «« «« « « « « « « « « « « «˙« . « ««k ««k ««ˆ.j ««j œ»»ˆ« . j ˆ««« ««ˆj Jˆ«œ»» «ˆ«œ» «œ»ˆ« «j.ˆ«Jœ» . «Kk « « Œ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ œ « « « « « » » « » « ˙ « ˆ « j » »» »» l »» »» »» »» ======================= l& » l _««ˆ . _««ˆ «ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ« . ˆ« l œ»»» »»œ ˙»»» =l » l Ho æi - el' kaj ter' kun vas - tec'! es - tas vi la hej - mo por ni. l Mon - to, ma - ro per bel - as - pekt' ple - zu - ri - gas nin laý se - zon'. l Gran - da es - tas vi - a bon - far', tu - te sen - de - zi - ra bon - far'. «« ««k ««œˆ «« ««j ««k _»œ» . _»œ» ««œ»ˆ« ««œ»ˆ« ««j l . . » œ » œ J ˆ œ ˆ K » « » œ œ J ˆ « « » œ ˆ K » « » « »»œ.» »J»œ» »» »» »» »» »» ˙»«»» »» »» »Jœ»» Jœ»»» œ»ˆ«»» œ»»» . œ»»» ˙»»»˙.. Œ l l======================= »Jœ»» . »Kœ»» l »» » = l? » l l » » » (Rekanta¼o) Alto solo F «« ««ˆ« ««ˆ . « « « « «« ««ˆ «« « « ««ˆ« ««˙ « « « =l ˆ« « ˆ« l «j l & _««ˆ . _«j l « «j ˆ« _««ˆ «ˆ« l «ˆ« . j ˆ« . «k ˆ« ======================= «ˆ ˆ« l l Laý - du ni æi - e - lan, te - ran la bon - fa - ron kun alt - va - lor'. l »»»œ œ»» #œ»» œ» œ»» nœ»» »œ œ»»» »»»œ »»œ œ» œ»» œ» œ»» » œ » » œ œ » l ? œ» »»»œ »»» »»»œ »» »»»œ »» »»»œ l »» œ»»» »»» »»»œ »» »»»œ »» »»»œ l »» œ»»» »»» »»»œ »» »»»œ »» »»»œ l »» »»œ »» »»» »»» œ»»» »»» = ======================= » » » œ»»» l »» »» » » trad. CHOE Taesok

f «« «« « ««« ««˙« ««« «« «« «« ««ˆ«« «««ˆj ««Jj.œ»ˆ« . ««Kk « . « ˆ»» «œ»ˆ«» ««ˆ«œ» « « œ»ˆ«»» . œ»«Jj . Œ ˆ k « « « « ˆ » œ œ » « ˆ ˆ ˆ « j ˆ. « « k j ˆ ˙ j » « « « « « » » » « ˆ . » œ « « ˆ ======================= =” l& l _««ˆ . _««ˆ ˆ« _««ˆ ˆ« l » œ»» ˙»» » »» l » » » »» » » » l - fa - ron sek - vu kun øoj' kaj dan -kan - te laý - du el kor'. l Ni« l' bon « «« ««k ««ˆ«»œ «« _«»œ«ˆ» . _«J»j ˆ»œ ««œ»ˆ« ««œ»ˆ« ««j « l . . » œ œ J ˆ œ ˆ K œ » œ œ « » « » » » » » »» »» »» »» »» ˙«»»» J»œ» . K»œ» »J»œ» Jœ»» œ»ˆ«»» œ»»» . œ»»» ˙»»»˙.. Œ=” l? »»»œJ . Kœ»»» l »» ======================= l l » » » » » » * Sendezira bonfaro: bonfaro farata sen deziro ricevi ajnan repagon. Chorus

67


57

Ho gepatroj sanktaj sen lim' (Laýdkanto al gepatra bonfaro) trad. CHOE Taesok

q = 52

F « «« « « «« «« «« « «««ˆ «« «««j «« ««j «ˆ«« ««j b 68 «««ˆ « ««ˆ«« «««j « «ˆ«« . = ˆ j ˆ « « «« «j « ˆ « « ˆ « j ˆ j ˆ. ˆ ˆ ˆ « « ======================= «_«ˆ _«j « « « « « « l& l l l l « « ˆ « « _«ˆ _«ˆ _«ˆ . «Jˆ»œ» _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ __««ˆ . _«ˆ _j «Jˆ»œ» _«ˆ _«ˆ » » l ni - an kor - pon nas - kis ja vi. 1. Ho ge - pa - troj sank - taj sen lim'! l Vi el te nis æi on por ni, do - nis tu - tan a - mon al ni, 2. l de l' in - fan - jar' plen - kres - ki - gis vi per bon-far', 3. Ni - an kor - pon « «« « «« «« « » œ « l . œ » « 6 œ»» œ»» œ»» œ»» œ» œ»» œ» œ»» œ»ˆ« œ» ˆ« j ˆ« œ» Jœ» œ»ˆ« j «ˆ œ» Jj ======================= l ? b 8 » »J»œ»» »œ»» »Jœ»»» l J»œ»» Jœ»»» Jœ»»» »»œ.»» l »œ»» »» »» ˆ«« l »Jœ»»» »» »»»Jœ» œ»»» . =l » » «« « « « « « ««« «««ˆ ««« ««j « « «ˆ«ˆ« «j «j « « ««« «««ˆ. b ««ˆ ««j « « « ˆ « ˆ « « « ˆ j ˆ ˆ j « « « « « ˆ « ˆ ˆ » œ « ˆ . « ˆ j ˆ j « ˆ« »» l ˆ« l _«ˆ«ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _««ˆ _j ======================= l & _««ˆ _««ˆ ˆ««ˆ _j «ˆ«ˆ __«««ˆ . =l l Ho a - maj sen lim'! ni - an kor - pon nu - tris ja vi. ge - pa - troj l nin kun kor - in - klin' kaj al ho - ma voj' gvi - dis nin. ad - mo - nis do en mal - jun - jar' ni pri - zor - gu por la re - pag'. ge - pa - trojn l ««ˆ« œ»Jœ» _»œ»œ» _»œ»J»œ _»œ»» _»œ»» _»œ» œ» .. « œœ»»» œ»J»œ» œ«»ˆ«» œ»» œ»»Jœ œ»» . œ œ » » l b œ»»» »» » »» »Jœ»» œ»J» »»Jœ» œ»»» œ J œ J » » » » » Jœ»»» l »» »» »»» »œ.»» =l l » »» »» l ======================= l? » »»

««« « « ««« « «« ««« «« « «« ««« ««« ««« «« « « «ˆ« . « ˆ j « « « b « « « ˆ « j . . ˆ j ˆ ˆ j ˆ«« j j ˆ«« «ˆ« .. =l j « « «ˆ«ˆ« j « «_ˆ««ˆ . «ˆ««ˆ _«««ˆ _«j ˆ«« _«j ˆ«« _«ˆ««ˆ . l _«««ˆ ˆ« ˆ« Jœ»» œ»» l _«««ˆ _j ˆ l & _j l ======================= « _«ˆ _«ˆ _«ˆ » » «ˆ _««ˆ _«ˆ l Glo - ron al vi, laý -don al vi pro la bon - far' kun alt - va -lor'! l ««j ««Jj ««j «« œ» œ» œ» l » œ » œ . » œ œ œ ˆ J œ œ œ J ˆ œ » ˆ » « » » » « » « »» Jœ»»» »» œ»» . ˆ« l »» »» »» œ»œ.»» . =l ll ? b œ»Jœ»»» »Jœ»»» »Jœ»»» œ»»œ.»» . l »» Jœ»»» »»»Jœ» »œ.»»» l ======================= Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» » » » » » » ««« «« « «« «« «« « « « ««« « «« «« ˆ«« «ˆ« «j j œ ˆ « » « » œ « « j ˆ œ b ˆ j » « « « » » « ˆ « ˆ. ˆ « j . ˆ ˆ ˆ«ˆ« _«j » « « « » « J»œ» Jœ»» J»œ» l ˆ« ˆ« «ˆ Jœ»» œ»» l »œ »»œ ˆ« ˆ« l j «««ˆ _««ˆ.« . =” l & _««ˆ . ======================= ˆ j « ˆ _ » » » ˆ « » » _«ˆ » » » l Sek - vu ni l' bon - fa - ron kun øoj' kaj dan-kan - te laý - du el kor'. l «« œ» œ» œ» . «« . «« ««ˆ« œ» œ»» œ» œ _»œ» _«««ˆ ««j l ˆ « » œ » œ œ » » ˆ » » œ » «»»ˆ »»Jœ œ»»J »Jœ» œ»»» « ˆ » œ « » » bœJ»» Jœ»» œJ»» »»Jœ J»»œ œ»»J œJ»» œ» . œ»» Jœ»j J œ » » » l======================= » » b » l? l l »»» »»» »» »»œ.» =” » » »» »»» l »» »» »» »» » » » (Rekanta¼o)

68


Kunvivuloj kun øojindec' (Laýdkanto al kunvivula bonfaro)

58 trad. CHOE Taesok

#6 «« ««« ««« « «« ««« ««« . «« ««« ««« « «« ««« ««« . « « «ˆ« «ˆ j ˆ« «ˆ. _k ˆ« ««ˆ. _k ˆ««« «ˆ« _j ˆ«« j ˆ«« j «ˆ ˆ« «ˆ ˆ« « j l & 8 _««ˆ«ˆ _j ======================= «ˆ _«ˆ ««ˆ l _«j «ˆ . ««ˆ _««ˆ _««ˆ . =l ˆ« . ««ˆ _««ˆ _««ˆ . l _ˆ««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _j l es - tas vi ge - fra - toj por ni. 1. Kun - vi - vu - loj kun øo - jin- dec'! l æi - u hom' kaj æi - u la - bor', In - ter - li - gas sin per bon - far' 2. re - ci - pro - ke do - nis jam ni, hel - pis jam ni. 3. Re - ci - pro - ke l «« «« «« «« . «« «« . l # 68 œ»» œ»» ««œ»ˆ«» ««Jj . . ˆ« œ Kœ»ˆ«» œJ»j œ» œ» œ»ˆ« Jœ»j Kˆ«œ» j Jˆ«œ» œ» œ»ˆ« œ» k ˆ« œ» l? œ»»» Jœ»»» » »» l »Jœ»»» . »» »» »œ»»» . l »œ»»» »J»œ»» »» »» l »»œJ»» . k » »» »œ»»» . =l ======================= » Solene kaj harmoniplene

«« ««« «« «« # «««ˆ ««« «« «« «« «« «« «««j «« . « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « j j « . ˆ ˆ j ˆ. ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ«« l _«ˆ.j ˆ«« _«««ˆ _«ˆ«« =l k «ˆ««ˆ . _«k «ˆ««ˆ _«««ˆ . l «ˆ« «ˆ« _«««ˆ _j ======================= l & «ˆ« «ˆ« _«««ˆ _«««ˆ l _j ˆ««ˆ _j « _ «ˆ «ˆ . «ˆ «ˆ . l kun dan - kin - dec'! hej - ma - noj por ni. Kun - vi - vu - loj es - tas vi l de si - a hejm' mas - tru - ma - do es - tas øus - te ti - u de l' mond'. Do en re - ci - pro - ka la am' pa - ce kun - pros - pe - ru nun ni. l «j ««k ««Jj œ»»» . œ»»» . œ»»» œ»»» ««ˆ«œ» . œ»»» œ»» ««œ»ˆ« ««Jj « l # œ»»» œ»»» ««œ»ˆ«» ««Jœ»j . œ ˆ K œ ˆ ˆ ˆ » « « » œ œ J ˆ « « » » « » » » » » » » » l ? œ»»» J»œ»» » » l J»»»œ . K»œ»» œJ»»» » l œ»» Jœ»»» » » l » » » œ»»» . =l ======================= » » » » » » » »

# (Rekanta¼o) « ««« ««« « ««« ««« ««« ««« . « « « « « « « « « « « ˆ«« «j ˆ«« _j j ˆ«« _j ˆ«« _ˆ«« l #_j j «ˆ««ˆ _«j «ˆ««ˆ n_ˆˆ.«« . =l « ˆ ======================= ˆ l & _«j l «ˆ«ˆ _«ˆ.««ˆ . l _«j « « «ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _j ˆ. « _ _ _ _ ˆ ˆ « « « «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ . «ˆ . l Glo -ron al vi, laý - don al vi pro la bon - far' kun alt - va - lor'! l « «« «« « «« «« «« l # ««Jj œ»ˆ«» œˆ«j J»» Jj œ»«»ˆ œˆ«»» . œ«j Jˆ«»» Jj œ»«»ˆ ˆJj œ»«» œˆ«»» . œ»Jœ» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»œ.» . « œ»J»» œ»Jœ»» œ»Jœ»» œ»œ» .. bœ » » » » » » » » » » » » ll ? ======================= l l » » » » l » »» » »» =l

«« ««« ««« . ««« «« « « # ««j ««« . ««« ««« ««« « ««« «««j «ˆ«« ˆ«j ˆ ˆ j « ˆ ˆ j « « « «ˆˆ« _«j «ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ _j «ˆ««ˆ l _«ˆ.j «ˆ««ˆ _«««ˆ _«ˆ««ˆ . =” l & ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« . l «ˆ« j «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ .. l _«ˆ««ˆ _j ======================= ««ˆ . _k l Øin sek - vu ni kun ple - na øoj' kaj dan- kan - te laý - du el kor'. l «« «« «« «« «« «« «« œ» . l # œ»» œ»» œ»» œ»» . œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»œ.. œ»ˆ«»» ˆœ»«» Jj «» . Kk œ»«»»ˆ »»»œ . =” l ? »»»»Jœ »»»»Jœ »»»»Jœ »»»»œ . l »»» »»» »»» »»» l ˆ«œ»»» Jj ======================= » œ»ˆ«»» l ˆJœ»j » œ»ˆ«»» Jj »»» » » » » 69


59

Kiel movus sin planedoj (Laýdkanto al leøa bonfaro) trad. CHOE Taesok

«« «« «««ˆ œ» œ» ««˙« bb b 4 «« ««ˆ «ˆ«« « ««« «««j « « « ˆ « « ˆ « ««ˆ« l «ˆ« »»Jœ »»Jœ «˙« =l «« «ˆ« «ˆ« l ˆ.«« «« «ˆ« ««ˆ l «ˆ.« «j « ˆ « l & b 4 _ˆ.«««ˆ . j ======================= ˆ « ˆ« . « ˆ « ˆ . « ˆ »» »» _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ » » l sin pla- ne - doj, se ne es - tus leø' en la kosm'? 1. Ki - el mo - vus l de sank- tu - lo, jus - ta le - øo por æi - u hom' 2. Sa - øa le - øo æi - u le - øo, bo - nas mal - per - mes' kaj ins - tig'. 3. Ho tre gra - vas l . bb b 44 œ»»œ.. œ»» œ»»œ œ»»»»œ œ»»œ.. œ»» œ»»œ œ»»»»œ œ»»»œ» . œ»»Jœ»» œ»»»»œ œ»»»»œ œ»»œ»» œ»»Jœ»» œ»»Jœ»» ˙˙»»» l======================= »»» J»œ»» »»» »» l »»» J»œ»» »»» »» l » » »» »» l » » » =l l? b » » » » » » Solene kaj harmoniplene

«« «« «««ˆ ««« «« «« «« «« ˆ««j bb b b «««ˆ. œ»» œ»» œ»» « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ« . Jœ»» »œ» »œ» l œ»ˆ«» . «ˆ ˆ« ˆ« l «ˆ« «ˆ« «« «ˆ« l «ˆ«ˆ ««j ««ˆ« «˙«« =l ˆ j ======================= l& ˆ ˆ ˆ « « » » « » _«ˆ » _«˙ l so - ci - or - do, se ne es - tus Ki - el es - tus leø' en la mond'? l fa - ras bo - non al per - son', so - ci' kaj la mond'. i - e aj - ne Do l _ »œ»œ» .. en__œ»œ»J» - da__»œ»œ» - ¼on __»œ»œ» ne__»œ»» . - pre __»œ»» fa__»œ» - ru,__»œ» malœ» - en«« - da - ¼on ne fa - ru« ni.˙» _ œ»» œ»» œ»»» Jœ»»œ œJ»«j »œ» œ»ˆ«»» œ»»œ» œ»»œ» l b b »» »» » » »»œ.» » œ J ˆ« »»»˙ » » » œ » » » b » » » b » » » l? l »» l l » »»» =l ======================= » (Rekanta¼o) ««« ««« ««« ««« ««ˆ« «« « « «« « « bb b b «« «« «« «« «««ˆ . «««j « « «ˆ «j ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ.« . j ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˆ «ˆ«Jœ»» ˙«˙« = « ˆ. « ˆ « j « ˆ « ˆ « « ˆ . « ˆ « ˆ « ˆ . ======================= l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l œ»» ««ˆ« j l » » l Glo - re laý - du ni l' bon- fa - ron de la le - øoj kun alt -va - lor'. l « «« . «« «« «« __««ˆ __»œ» n_œ» __»˙» l . œ»»» œ»» »Jœ» »»J»œ »»˙ œ»ˆ«» œˆ«»» ˆ«œ»» Jj ˆ«œ»» œ»»» .. œ»»» œ»œ»» œœ»»» bb b b œœ»»»» . œ»»J»œ» œ»»œ»» œœ»»»» l======================= » » » » » »» »» »»» =l »Jœ»» » » l » » » » l œ»»» l? l »

«« «« ««« ««« «« «« ««« bb b b «««ˆ.ˆ. œ»»Jœ œ»»œ œ»»œ ««ˆ ««j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « « « ˆ « »» »»» »»» l œ»«» . «ˆ ˆ« ˆ« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ«« l «ˆ«ˆ« «j ˆ««ˆ« _«˙««˙ =” «ˆ«ˆ j l& ======================= » » _«ˆ l La bon- fa - ron sek - vu ni nun kaj dan - kan - te laý - du el kor'. l «« _ __»œ»» . __»œ» __»œ» __»œ» _»œ»»œ» .. __»œ»Jœ»» __»œ»œ» __»œ»œ» l œ » »»J»œ »œ» »œ» œ»»œ» œ»J»œ »Jœ»œ ˙»»» »œ» œ»ˆ«»» œ»»œ» œ»œ»» » » »»œ.» b b » » » » b » » » l? b » ======================= » l »» l l »» »» »» »˙»»» =” 70


Sen depend' de l' gepatrar' (Kanto de kreskigo de propra forto)

60 trad. CHOE Taesok

# 4Brave« kaj«marþe «« «« « «« «« «« « «« «« «« « « « « « « « « « « « « « . « « «« l « ˆ » œ j. J . « ˆ » œ k K » œ « ˆ . « ˆ » œ j J » « ˙ « ˆ » œ Jˆ«œ»» k Kˆ«œ»» «œ»ˆ«» = . Jˆ«œ»» ˙«»» l »» »» ˆ«œ»» «˙«» l »» »» »» l œ»ˆ«» »» «˙«» l ˆ«œ»» j Jˆ«œ»» ˙«»» l j l & 4 œˆ«»»» j ======================= » » » » » » » » »» » ˙«»»» » »» l vi - vu ni, sen de -pend' de l' pa-ren-car' 1. Sen de -pend' de l' ge-pa -trar' kaj fra -tar' l zor - gu ni per sub -te- nad', 2. Pri in - fan', pri mal-ju - nul' kaj pri hom' kun mal-san' ««Kk «« « «« «« «« ««j ««k «« « ««ˆœ . ««j «« «« ««ˆ«œ» « «« «« «« ««Jj l . ˆ œ ˆ œ J ˆ œ « » « œ ˆ K œ ˆ J » ˙ » « » « « » « » » « « « ˆ J j ˙ » « ˆ . « ˆ . œ » « ˆ » œ j J ˙ » « » œ » œ « ˆ » œ » œ « ˆ # 44 »» »» »» »» »» ˆ«œ»»» «»«˙ »» »» »» «˙«» »» »» »» »» »» «˙«» » » » l======================= » » » »» l »» l »» l l? l l l = # «« «« ««˙«» «« « « «« «« «« « « « « « «« « ««« . Œ l Jˆœ»» »» l «˙»» «˙«»» l «ˆ«ˆ« .. j «ˆˆ« ˙«˙« l «ˆˆ« «ˆj «ˆ«ˆ« «ˆ«œ» l #˙˙««« . = «ˆ« .. «k ˆ«ˆ« _««˙« l «ˆ« .. ««j ˆ ======================= l & œ»ˆ«»» . «j « » » » »» «˙ _«ˆ _«ˆ l es - tas por ni kaj de l' klan' vi - vu. Pro - pra fort' ve - ra la va - lor'. mu ni de ni a fort' a i lin. Kun la þpar' la - bo - ra - du ni, l «« . «« _««˙» «« « œ . œ» __»˙» __»œ»» œ» . œ» ˙» . » » « l # ˆ«œ»» Jj « ˆ » œ » » « ˙ ˙ » » » » « »» »» »» œ.»» Jœ»» ˙»»» œ»»» »œ.J»» œ»K»» ˙˙»»» œ»»œ.» . œœ»»J» œ»»»œ œ»»»œ »»»˙» . Œ » l? l l » » » l » » » » l »» »» »»» »» l »» =l ======================= « ««« «« «« ««« (Rekanta¼o) ««« «« . « «« «« # ««ˆ«« «« ˙»» « ««« ˆ ˙ . « « « « « ˆ « ˆ j ˆ ˆ « « ˆ k ˆ . ˆ « « « « « « « » « « ˙ « ˙ ˆ « ˆ« ˆ« l «˙« . nˆ«ˆ=l ======================= l & ˆ« ˆ« »»» l ˆ« ˆ« . ˆ« ˙« l «ˆ« œ»» » l ni vo - jon por ni per la pro - pra Fa - ru fort'. El l hel - pu laý pov' mal - for - tu - lojn kaj kun øoj' ni. «« «« _»œ» _»œ» œ»œ» _»œ»œJ» .. _»œ»Kœ» ˙»»˙ ˙»»» . œ»œ»» l # œ»œ» œ»œ» ˙»»˙» « ˆ » œ » œ « ˆ » » » » » » » » œ»» »»œ l »˙» . » =l l ? »» »» »» ======================= l »» »» »» »» l » » » » »»» ««« « « « ««« . # ˙«««« « « « ˆ « « « « « « « « « Œ «ˆ« j «ˆˆ« .. k «ˆˆ« l «˙«˙ «_˙««˙ ˆ««ˆ ˆ«««ˆ ˆ«««ˆ l ˙««˙« . l & «˙« l _««ˆ«ˆ .. _«j ======================= =l l pro - pra for - to es - tas ve - ra li - be - rec'. «« l . _ ˙ » _ œ » _ œ » _ ˙ » » » » » œ»»œ »œ.J» »» »» ˙»«» . ˙»» œ»»œ.. œ»»Jœ œ»» œ»»œ # »˙»» Œ =l l======================= œ K ˙ ˙ » » » » » » » » œ » » » » » » l ? »» l » » »» »» l »» » »» » l » » ««« «« «« «« ««« «« . « « «« # «««ˆ«« «««ˆ ˙»» ««« . «˙«« ˆ . « « « « ˆ j « ˆ « Œ ” ˆ k ˆ ˆ ˆ « « « « « » « ˙ ˆ « « « ˆ« ˆ« l ˙«˙« . l & ˆ« ˆ« »»» l ˆ« ˆ« . ˆ« ˙« l «ˆ« œ»» ======================= = » l Ve - nas ja el pro - pra fort' gran - da e - ga - lec'. l « « œ » . œ » _»œ» _»œ» «ˆ«œ» «ˆ«œ»» œ»»»œ _»»»Jœ . _»»»Kœ ˙»»»˙ ˙»»»˙ ˙»˙.»» . » œ » œ # » » » » œ œ » œ » œ Œ =” » ll ? »» »» »» l » » ======================= l »» »» »» »» »» »» l » 71


61

Scio ja estas forto (Kanto de unuaigo al saøulo) trad. CHOE Taesok

# 4 « «« «« Jœ» Jœ» œJ» Jœ» «« Jœ» «« « «« Jœ» Jœ» Jœ» Jœ» «« Jœ» «« « «« ‰ Jœ» « « « « « « ˆ« »» j ˆ« »» j ˆ« «j ˆ« «j »» l ======================= ˆ ˆ« «ˆ »» »» »» »» l j ˆ« «˙« l «j ˆ« ˆ« «ˆ »» »» »» »» l j ˆ« ˆ« = l & 4 «j ˆ« ««j ˆ« «j l es-tas for-to, ler - nu ni por viv'. Ler-no ne ko -nas a-øon, ler-nu æi - uj ni. Maj1. Sci - o ja ler Pri nad' ve - re es -tas ne - ni - o - ma hont'. Pri ler-nad' ne ek-zis -tu he -zi-tem' en kor'. Maj 2. l _»œœ» œ»œ» œ» œ»»œ œ» œ»œ» œ»»œ « œ»»œ l # 4 œ»»» œ»»œ»œ» œ»»» œ»»œ»œ» » œ »œ» » « » » » » œ » œ œ œ œ»» ««ˆ œ»» =l » » « » » » 4 » » »»»œ »» »œ» »» l _»»œ » _««ˆ »» l »œ» »» »œ» »» l _»»» ======================= l? » __«« »» »» »» »» _œ»» »»» __«««ˆ » _««ˆ » «« ‰ «« œ»»œ.. œ»œ «« «« «« «« « « « «« # ««˙« » ˙« ˆ«ˆ« l »»œ . »»Jœ «˙˙« l ˆ«œ» ˆ« ˆ«œ» ««ˆ ««ˆ «ˆ« l ˙« . = j «ˆˆ« Œ ======================= l & ˙« »» »» »» »» _«ˆ #_««ˆ ˙»»» _»˙» l » l stri øas do æi - u hom' sci a pli ol ni. l stri øas do æi - u hom' ler - na pli ol ni. _ œ » » œ _ » _ _ œ » œ»»» œ»»» »»» »»» »»»œ »»œ »œ »˙ œ » l # œ» œ»»» œ»»»» »» œ»»» œ»»» ww œ » » » ˙ » » » œ » » » » » » » » » » œ œ » » » » » l ? œ»» »» l» l » »»» »»» l ======================= =l » «« # «« ««« Jœ» Jœ» œJ» Jœ» «« Jœ» «« « « « « «« ««« ««j ««j «« « «« ˆ ˆ œ œ j œ J J J « « « « » » » « ˆ j « ˆ ˆ ˆ ˆ« «j ˆ« «j ˙« l »» »» l »» j ======================= ˆ« ˆ« »» »» »» »» l »» j ˆ« «˙« l «j ˆ« ˆ« ˆ« = l & «j ˆ« «j ˆ« «j l Sci - o ja es- tas for-to, ler -nu ni por viv'. Ler - no ne ko- nas sek-son, ler- nu æi - uj ni. Pri nad' ve re es tas o I ru kaj øo - je ler -nu ni de aj - na hom'. ler ne ni ma hont'. l _ œ » œ»»œ œ» œ»œ» »œ»»œ « œ»»œ» œ»» œ»œ»œ « œ»»œ l # œ»»» œ»»œ»œ» œ»»» œ»œ»œ»» » » » » œ œ œ œ œ « »»» «««ˆ = »œ»» l » » » » » » »» «ˆ« »» l »»œ »» » » » ======================= l l ? »»œ» »» »œ»» »» l _»»»œ» œ » » » _ _ _ «««ˆ » »» »» __«««ˆ _ _œ»»» » » »» _ » « # (Rekanta¼o) ««« . « « « « « « ««˙.« «« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« Œ «« «« « «« ˆ««ˆ _««˙«˙ ======================= =l l & _«ˆ««ˆ . _«j l l l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ . ˆ « « « « « « « « __««ˆ _«ˆ _«ˆ __«ˆ«ˆ ___«ˆ««ˆ « l ve - ra es - tas el per - fek - ta sci'. l # La. pro-gres' ˙»» œ»» œ»» œ» œ» œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ ˙»˙»» .. » œ » œ Œ =l » » » » » » » » » » œ œ » »œ»» œ»» »œ» œ»» l »»» »»» » »» l » l ? œ»» . Jœ»» »˙»» ======================= l » » » » »» » » «« «« « ««« # ««ˆ«« . ««j ««« . ««« «« «««ˆ ˆ « « « ˙ ˆ « Œ ” « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « l & ˆ« . ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« _««ˆ _«ˆ«ˆ l _ˆ««ˆ _««ˆ ˆ« _««ˆ l _«˙««˙ . ======================= = l El la sci' cer - te ve - nas gran - da dis - vol - viø'. l # œ»» . œ» ˙»» œ » œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ» œ»œ» œ»œ»» »»œ œ»œ»» œ»»œ» ˙»»» . Œ ” » » . » œ » » » » Jœ»» ˙»»» l ? »»» l » »» » »» l »» »» » » l ˙»»» . ======================= = » » » 72


Sorto de l' tuta mond' (Kanto de eduko al aliula infano)

62

«« « « « « «« «« « ««˙.« 44 « «« «« «« «« «« « « « « Œ « ˆ ˆ « « l & _««˙« _ˆ««ˆ «ˆˆ« l «ˆˆ« «ˆˆ« _«˙«˙ l _«ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ ˆ« ˆ« l ˙« . l ˙«˙« ˆ«ˆ« _«ˆ««ˆ=l ======================= _ l 1. Sor«˙ - to de l' tu - ta mond' es - tas el e - duk'. Zor - gu, ins l 2. Grun - don pre - pa_»œ - ru_»œ ni per spi - rit_»œ - _e»œ - duk', flo - ron dis . _ ˙ » _»˙»» » » » » » » œ » œ œ»» œ»» œ»» œ»» ˙ » œ » œ » œ » » » œ » » l 44 ˙˙»» » » » » Œ » » » » » ˙. ˙ œ œ œ œ ˙ »œ»» »œ»» =l » » » » » » » » » » » »» »» l »» »» »» l ? »» l l »» l »» ======================= » «« «« « « «« . «« «« « « « « Œ « « « « « « « . « « ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« _«˙«˙ =l «ˆˆ« . k «ˆˆ« «ˆˆ« _«˙«˙ l _««ˆˆ «ˆ.«ˆ. _«««ˆˆ _«ˆ« _«ˆ« l _««˙. «ˆˆ« . k l& j l _«˙«« _«ˆ««ˆ ˆ«ˆ« l j ======================= « « « «ˆ _«ˆ «˙ . _ ˙ « l tru - u ja ni per fer - vo - ro nun. La e - jojn por la e - duk' l vol duk'. Æi te ron la . in - fa - nar' vu ja ni per sci enc e _»œ» . _»œ» œ» ˙» œ»»»œ œ»»»œ _»œ»»J»œ. _»œ»»K»œ _»œ»»œ» ˙»»˙» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ˙»»» . Œ ˙»˙» »J»œ. »K»œ» »œ» »˙» l »» »» l »»» »»» »»» »» =l »»»œ »œ»» l ˙»»» . l ? »»» »» »» »» l œ»»» œ»»» l »» ======================= » » » » » ««« « « «« « « « «ˆ«« ««« «« «« «« «««ˆ « ˆ.«« «j « « « « ««« « «ˆ« «ˆ« «˙.« ˙ « ˆ « « « Œ « « ======================= l ˙« «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« «ˆ«=l l & _«ˆ«ˆ _ˆ«««ˆ ˆ« ˆ« l «˙« . l pli - mul - ti - gu ni, ajn in - fa - nojn do kaj æi - es e - du - ku es ajn in fa nojn fa ros pa ra diz', kaj æi do e - du - ku l . . _ œ _ œ _ ˙ _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » » » » » ˙ » œ » œ œ»œ» œ»œ» »»œ »œ» »»» »»» »»» œ»» œ»»œ »œ»» »»œ» œ»»œ» «ˆ«œ»» » ˙ » œ » œ l » » » » Œ » » » » » l œ.»» Jœ»» œ»»» »» l » » » » =l ======================= l» l ? » » » » l ˙.»»» » » ««« «(Rekanta¼o) «« ˆ««« « «« . « « «« . «« «« «« «««˙ ««j « «« «« ˙.«« . «ˆj « « ˆ. « « ˆ. . . ˙ ˙ ˆ j ˙ ˆ k ˆ ˆ k ˆj ˆ«ˆ« l k « « « « « « « « « « «ˆ« .. = « ˆ« . _k ˆ««ˆ l ˙« . ˆ« l ˙« ˆ« . ˆ« œ»»» l ˙« . ======================= l & ˙« ˆ« . ˆ« l ˙« ˆ««ˆ _«j «ˆJ»œ»» . _k l ni. Es - tas ja ci - vi - liz' el Ve -nas «_««˙ . «_««ˆ . ver«_««ˆ _ni«««˙ - _«««ˆ . a«« e«« . «- duk'. «««ˆ . _«««ˆ « l ni. _«««ˆ . _«««ˆ _«««˙ « « « . _ _ ˆ « _ ˆ « « _ ˙ « j j jk j k k j « « « ˆ« Œ k . Kœ»» ˙»» ˆ« ‰ . k ˆ k ˙»»˙ .. Œ « « » œ J l j. ˆ « » Œ Œ Œ Œ ======================= l ? »»» l Jœ»»» . Kœ»»» ˙»»» l Kœ»»» œJ»»» . Kœ»»» œ»»» l » » » l Jœ»»» . Kœ»»» œ»»» =l ver-ci- vi-liz' el ni-a e - duk'. «« . «« Es«- tas««ja «« . «« «« « «« «« ««ˆ . «« ««««˙. Œ «« «ˆ«ˆ« . ««k j ˙«« « « ˙ « « ˆ . ˆ ˆ k ˆ « « « j « ˆ.j «ˆ« . k «ˆˆ« œ»» «ˆ l «˙« . =” ˆ« ˆ« . ˆ« l ˙« . ˆ« l ˙«˙« ======================= l & ˙« » l ja la grand-kul - tur' el ni a e - duk'. « « « l ««˙ ««˙« ««ˆ« ««j.ˆ« «« « «« ««˙ . «j.«ˆ _ˆ«k « _œ»»œ _ _ _»˙»» . « « « ˆ k « ˆ k œ œ œ œ œ œ œ œ J . K K œ K J . K ˙ J . » » ˆ j. » » » » » » » » « » l » » » » » » » » ‰ . » » » Œ » » » Œ » » » Œ » ======================= l? l » » » » l l ˙»»» . Œ=” Ve nas - ja la grand-kul-tur' el ni - a trad. CHOE Taesok

73


63

Trans familion kaj vin mem (Kanto de estimo al sindonulo) Tradukis CHOE Taesok

«« «« « 44 ««˙« «« «« «« «£ « « « « « « «« « Œ « ======================= l & ˙« «ˆˆ« _ˆ««ˆ l ˆˆ«« _««ˆˆ _«««ˆˆ _««˙»» _««ˆ»œ» l __««˙«˙ __«ˆ«»œ . ˆ«« __«ˆ«« l _««˙.«˙ . l _«˙««˙ «ˆˆ« _««ˆ«ˆ=l » » » «ˆ l vi por la so fa - mi - li - on kaj vin mem sal - tis jam l 1.2. Trans ni nun, ho - moj sen Se sin - do - nu - lon es - ti - me sek - vas «« ««˙ . Œ ˙» l 4 _»˙»»» œ»» œ»» » » œ œ œ»»» œ»» œ » œ » » » » ˙ » œ » ˙ » » « « ˙ » œ » » » » ˙ » » ˆ » ˙ 4 œ » œ»» œ»»» =l » » « « »» »» l »»œ œ»» œ»» »» »œ» l »˙» ======================= l ? »» l »» »œ»» _««ˆ l ˙« . » » » » » » » » £ «« ««£ « « « « «« «« £«« « « Œ « « « « «« ««ˆ« ««ˆ «« ««ˆ _«ˆ««ˆ l «ˆˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ«=l l & ˆˆ«« _««ˆˆ _«««ˆˆ _««»˙ _««»ˆœ l _«««˙ __«ˆ«« «ˆ«ˆ _ˆ«ˆ« _ˆ«j l _««˙» . l _««ˆ.«ˆ . _«j ======================= « ˆ « _ ˆ « ˆ « «ˆ »» »» _«˙ «ˆ »» l o, por mon-do, por la e - kle - zi'. Vin for-do - nis kaj me - ri - tojn l nomci --braj fa - ri - øos gran - da sin - do - nul'. Øus - te bud -ho, bo - di - sat - vo £« « l œ»» »»œ œ»» ˙» œ» ˙»» œ» q «j ˆ« ««˙.˙«. Œ œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» » » ˙ » » » » l ? œ»» »»œ œ»» »» »œ» l »˙» _»»œ œ»» ======================= l l œ»»» . Jœ»»» »»»œ »œ»» l »œ»» œ»»» »»»œ »œ»» =l » » » » »» »»» » » » » » » » » » £ «« «« ««ˆ« ««««ˆ «« ««« ««« «« ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ ««ˆ« ««« Œ « « « « ˆ««ˆ« «ˆ« «ˆ«=l l & _«ˆ««ˆ .. _«j l «˙˙« «ˆ« _«««ˆ l «ˆ« ««ˆ« _˙«««˙ l ˆ.««ˆ« . j ======================= ««ˆˆ _ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ l _˙.«««˙ . l mul - te sta - plis vi. Ho vi - a sank - ta viv' tre kor - tu - þas es - tas sin - do - nul'. Ho vi - a sank - ta viv' tre kor - tu - þas l _ ˙ » « » œ œ»»œ #œ»»œ ˙»«» »˙» œ»» . œ»»J œ»» œ»» »œ»» œ»œ»» #œ»»œ .. œ»J»œ œœ»»» œ»»œ» l » ˙ . Œ » » » » » œ. œ » » » » » » l ? »» »» œ»»» œ»»» l ˙.»»» l l» » l »» »» »» »» =l ======================= «« . (Rekanta¼o) ««« « ««« « « ««« «« ˙«« . ««« . ««« «««˙« ˆ. j « « « « « « « « ˆ jˆ .. «k ˆ«ˆ« _«j «ˆ« . k «j ˆˆ . ˆk «ˆ l «˙« ˆ«ˆ l ======================= l & ˙« «ˆ«ˆ .. _«k ˆ««ˆ l _««˙»» . _«»œ«ˆ» l _««˙«˙ _«««ˆ _«ˆ««ˆ l _«˙««˙ .. ˆ« = l nin! El es - tim' al sin-do - nul' ja es - tas e - den'. El es l nin! ˙»˙.»» . œ»»œ.J» . œ»»K»œ ˙»»˙» ‰ œ»Jœ»» œ»œ.J» . œ»K»œ œœ»» œ»»œ ˙»»» œ»»» œ»»» ˙»»»˙.. Œ l Œ Œ » ======================= =l l? l »» »» »» l » »» »» »» »» l »˙»» œ»»» »»œ» l »» » » » al sin-do-nul' ««« ««« El es - tim' «« «« ˙«« ˆ.«« . ««k j « Œ « « « «ˆ « « « ˆ« «ˆˆ« _«j «ˆ«ˆ .. _«k l & ˙« ======================= =” ˆ««ˆ l _«»˙«» . _«»œ«ˆ»» l __«««˙«˙ _«««ˆ _ˆ«««ˆ l _««˙»»» . » l tim' al sin-do - nul' ja ve - nas pros - per'. l œ»»œ.J . œ»» ˙»» œ»»» ˙» . ‰ œ»J»œ œ»œ.J» . œ»Kœ» œ»œ» œ»»œ ˙»»» » œ Œ Œ =” œ K ˙ » » » l======================= » »» »» »» »œ» »œ» l »˙.»» l? l »» »» »» »» »»» l »»˙» » » » El es - tim' al sin- do-nul' 74


Pli klara ol la luno (Kanto de spirita kultivo)

q = 60

64

P 44 « « « « ««« «««ˆ ««ˆ« l ««« «« «« l «« «« «« ««=l «««˙ _««ˆ _««ˆ l _««ˆ _««« _«« _««j ======================= l& _ l «ˆ««ˆ __ˆ«««ˆ _ˆ««ˆ __«ˆ««ˆ .. __j _«˙ _««ˆ _««ˆ _««ˆ _«ˆ»œ» _««ˆ»œ» . _«ˆ«ˆ __˙««˙ __««ˆ __««ˆ __«ˆ«ˆ __««ˆ»œ» __««˙»» l kla - ra es - tas tran - kvi - la mens', øi o - ri ol la lu - no, kaj l 1.2. Pli Al æan - to ni stre - bu æe la sid' fo - ri - gi kaj me - di - to por l 4 ˙» œ»» œ»» œ»œ œ» œ» . œ» ˙» œ»» œ»» œ» œ» ˙» œ»»» œ»»»œ » œ . » œ ˙ ˙ œ » » » » » » » » œ œ œ » » œ. » œ œ œ » ˙ » » œ. œ » J 4 » » » » » » » » l? » ======================= l »» »» œ»»» »» =l »» »» l » »» »» »» »» l » »» »» J»œ»» l » «« ««« «« . «« «« «« «« « « « « « « « « « « « ˆj «ˆ« l l & _««ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ _ˆ.«« . _j l _ˆ«««ˆ _«ˆ« _««_ _««ˆ l _««˙ _««˙» l _««˙« __««ˆ« _«ˆ«ˆ l «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« . = « ======================= ˆ « _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ_»˙» _«˙ » _«˙ «ˆ l es - tas tu - te sen ni pen - so. Øin æi - am ri - gar - du l digi -- nesi - øan - tajn pen - sojn el men - so. kon - cen - tri - øu Æe a - go œ»»» œ»»» . œ»»Jœ» l » ˙ » œ » œ » œ œ»»œ œ»»»œ œ»»œ .. œ»Jœ» œœ»»» œ»»œ» ˙»˙» » ˙ ˙ » » ˙ » » » »» » œ»»» œ»»» l »œ»» œ»»» œ»»» . = ======================= l ? »» »» »» »» l »» »» »» l »˙»»» l »˙»» » » » » l ««« « « « « « ««« ««« ««ˆ« ««ˆ«=l l & ˙«˙« ««ˆˆ« _««ˆ«ˆ l ««˙«»» _««˙«˙ l _««««ˆ _«««ˆ« _««ˆ« _«ˆ«« l _««« _««« _««« . _««j l ======================= ˆ««ˆ __«ˆ«ˆ __ˆ««ˆ __««ˆ _ ««ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ œ œ _ œ ˆ _ _ _ ˆ « « « « « » » » « « » » » l por nu - tra - do de tran - kvi - lo kaj tut - ple - na po - lu - ra - du l kaj a - go por nu- trad' de u - nu men - so jen æe æi - u ni en æi œ œ ˙»» _»œ»» œ»» » » l ˙»»» ˙»»˙» œ»»œ œ»»œ œ»»œ» œ»»œ» œ»œ» œ»œ» »œ» »œ» » œ . » œ » œ » œ » » œ » œ. » œ » » œ ˙ œ » »»» »» l ˙»» »» l ? »»» l »» »» »»» »»» l »» »» »» J»œ»» l »» »» »»» »»» =l ======================= » ««« «« « «« « «««˙ «« «« «« «« «««ˆ« ««ˆ«« ««««ˆ. ««j « ˆ ˆ«ˆ« «ˆˆ« _«ˆ« _ˆ«« l _«««˙ «˙« =l « « ˆ ˆ « « ˆ ======================= l& _ l l l . ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « _ _ ˆ « _ ˆ « _ ˆ « _ «ˆ «ˆ «˙ _««ˆ «ˆ _w l Æi nu - tra - do de tran - kvi - lo kaj tut - ple - na klar' l klar'. Æi nu - trad' de u - nu men - so jen æe æi - u ag'. ag' œ » » œ ˙»»» ˙»˙» œ œ œ œ . œ œ œ » » » » œ œ » » » » » » l ww »»œ» »œ»» »»œ» »»»œ »»» »»œ œ»»œ.» » » » » » œ œ ˙»» =l œ J » » » » » » »» l »œ»» »œ»» »» »» l » ======================= l? l »» » » »»» l »œ» »»» »» » » «« « ««« ««««ˆ F««ˆ« «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««« Œ ” ˆ « « « «ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆˆ« ««ˆˆ« ««œ»ˆ« _«««ˆ« l _«««˙» . l & «˙˙« ======================= = » «ˆ » l es - tas la stu - do de spi - ri - ta kul - ti - vad'. l es - tas la stu - do de spi - ri - ta kul - ti - vad'. _ œ » » ˙ œ»» œ»» œ»»œ œ»» œœ»»» «œ»ˆ«» œ»» œ»» œœ»» œœ»» »»»˙ l Œ » » » » »œ»» œ»»» l œ»»» œ»»» »»» »»» l »»» »» » » l ˙.»˙»»» . l ? »» =” ======================= » trad. CHOE Taesok

Solene, kviete, malrapide

75


65

En mondo la principoj (Kanto de afera-principa esploro) trad. CHOE Taesok

«« ««ˆ «« « « bb 3 « « «««ˆ «««ˆ «««j . ««k « ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ««« ««ˆ« =l ˆ « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ.ˆ«. _«k ˙. « l & 4 _«ˆ.«ˆ« . «««ˆˆ «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l «j.ˆ«j l l ======================= « ˆ « ˆ««ˆ _««ˆ»œ _«ˆ.«ˆ . ˆ« _«˙ . » l la prin - ci - poj mul-tas kun mis - ter'. Æe ho - mo 1. En mon - do l li-brojn le - gu, du-bojn sol - vu ni, kaj sci - ojn 2. Sank - tajn la œ»» . œ»» œ»» œ»»œ œ»» . œ» œ» œ»»œ ˙»˙» .. »œ» œ»» l b 3 œ»» » œ » œ » œ » » » » » » œ » » » » œ » œ œ » » œ»» »» »»œ» =l »» »œ»» l œJ»»» . œ»K»» »»» »» l œJ»»» . K»œ»» »» »» l » l ? b 4 œ»»» l ======================= » » » » «« « bb ««j « « « « « « « « «ˆ«ˆ« .. «k «ˆ«« «ˆ«ˆ« «k .. «k «« ««ˆ l «« «« «« ««ˆ l «ˆ.j «ˆˆ« «««ˆˆ« «ˆ«« l «j ˆ « « « ˆ ˆ « ======================= l& l « « ˆ « ˆ « « « _«ˆ _»œ«ˆ» _«ˆ _«˙»» . __ˆ««ˆ __ˆ««ˆ _«ˆ __««ˆ . _«ˆ ˆ« =l l mul- tas kun di - vers'. Ja la a - fe - roj es - tas nas- ko, mor - to, l por i - lu - mi - niø'. Ni in - ter - þan - øu æi - un ajn la - bo - ron » œ » œ . » œ » œ œ»Kœ» œ»»œ» œ»œ» œ œ » » » œ . . » » » » . œ œ œ œ œ ˙ » » » » » l b b œ»J»œ» . œ»Kœ»» œ»» œ»»» » » J œ. » œ K » . ˙ » » » » » l? l »» »» » »» l »» l œ»»» œ»»» œ»»»» l œ.J»»» »» »» »» =l ======================= » » »» « ««« « ««« «« «««j « « « bb ««ˆ«« . ««j « « ˆ « «ˆ«ˆ« «ˆj « « « « ˆ. « « . ˆ«« l «ˆ« . «ˆ« ˆ.j «ˆ« l «ˆ.j «k «ˆ« . = «ˆ« . k « « «ˆ« l «ˆ«ˆ« «««˙ l ««J . ««k ˆ k ˆ«ˆ« l « « « « ˆ ˆ« . l& ======================= « « « ˆ ˆ « « ˆ . « ˆ « ˆ ˆ« _«˙ _j «ˆ»œ»» _«ˆ _»œ«ˆ»» _«ˆ l Ni es - plo - ru kaj pri- stu - du kaý - zo kaj e - fik'. por i - lu - mi l kaj ek - sci - u pri prin- ci - po fa - ru kun pru - dent', kaj a - fe - ro «ˆ« « _»œ» . _»œ»» l œ œ œ . œ œ . . œ . œ œ . » » » » » » » » » œ » œ » œ « » œ » œ . . œ » » » » » » » » » »»»œ »Jœ» Jœ.»»» »»Kœ J»œ»» Kœ»»» œ»»» »œ» b »œ» . »»»Jœ »œJ» . »Kœ» ˙» . ˙« »œJ»» . »Kœ»» »œ»» »œ»» b l======================= » » = » » » » »» l l l »» »» l ? »» »» » » l »» ««« . ««« «« « « « « b «««˙ . ««« «« « « « « « « « « b ˆ j ˆ k ˆ « « « « . « « ˆ « « « « ˆ j « ˆ ˆ k « « ««»˙« =l ˙« . ======================= l& l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆˆ« l _ˆ«»œ . ˆ« _ˆ«««ˆ _«ˆ««ˆ l _«j «ˆ«ˆ .. _«k « ˆ _ ˆ « » »» l niø'. kaj pri - stu - do el - kom-pren' Æi es - plo - ro por ple - na l jen. pri prin - ci - po a - fe - ro jen Æi ek - sci - o kaj pri œ»»» . œ»»» œ»»œ _»œ»»œ _»œ»» . _»œ»» œ»» œ»» œ»»»œ œ»œ» ˙»»˙ l b _»˙»»» . » œ . œ » » œ » » » œ » » » œ K œ œ » » » » »» » l J»œ.» Kœ»» »» =l ======================= l ? b ˙»»»» . l œJ»»»» . »»» »» » l œ.J»»» Kœ»»» »»» »»» l »» » » ««« «« ««« . « « « ««« «««ˆ bb « « « ˆ«« ««˙« . « « « «j «ˆˆ« . k .. k ««ˆ.« «««ˆˆ «ˆˆ« «ˆ« l j «ˆˆ« «ˆ« «««ˆ l ««ˆˆ« .. «j ˆ « ˆ « l& ======================= ˆ ˆ« l ˙« . =” « ˆ« ˆ« _«ˆ _ˆ« . l es - plo - ro de prin - ci - po kaj a - fer'. es - tas es - plo - ro de prin - ci - po kaj a - fer'. es - tas l œ»Jœ» œ»»œ.J . œ»Kœ» ˙»» . œ » » œ » œ . . œ » » » œ » œ » » œ » œ » œ b . » » » » »œ»» »» l »»˙» . =” »œ»» œJ»»» K»œ»» »œ» »» œ.» » » » ll ? b »»œ» » » l l ======================= » »» » » » q = 72

Solene, brave kaj mole

76


Æe l' aper' de nia mens' (Kanto de justaga elekto)

66 trad. CHOE Taesok

«« . «« «« « «« #2 «« «« «« «« ««« «« «« « « « Œ =l « « ˆ.«« . j ˆ«« «ˆ« «ˆ«ˆ l «˙««˙ . «ˆ««ˆ _«˙«« «ˆ««ˆ _j l & 2 _««ˆ«ˆ _ˆ««ˆ« _ˆˆ««« _««˙««˙ l _ˆ«««ˆ _«j l ======================= « _«ˆ _«ˆ _««ˆ « «˙ l de ni - a mens' ri - gar - du øin, ni 1. Æe l' a - per' l saø' kaj kon-cen-triø' es - tas jam kun ni, 2. Kvan - kam « l # 2 œ»» ˆ««« ««« ««œ»ˆ« œ»»œ ˙»» . œ»»Jœ œœ»»J» ˙»» œ . œ œ » » » Œ ˆ « » ˙ œ. « œ » » » » » » » » » « » 2 J»œ» » » l ˙»»» . »œ»» ˆ« ˆ« »˙» l? l »» »» » ˙»»» l »» ======================= =l » » » » » ««» «« « « «« «« « «« «« # «««ˆ «« «« «« « . « « ˆ œ œ « « » » « « « « ˆ « « « «˙«« ˆ j « ˆ j ˙ Œ ˆ « « » » « « ˆ ˙ « « « « « « « « . ˆ ˆ j ˆ « œ œ ˙ « « » » « « « « « « « ˆ . « « « ======================= l & ˆ« _«ˆ« _«ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l l »» »» ˙« =l ˆ« ˆ« _««ˆ l _««˙ . l ni pri-zor - gu øin. Fa - ru ni æe la mov' de ni - a korp' na frukt' ni ja sen prak tik'. Æe l' a - per' es tas flor' sen aj l œ»» œ»»Jœ œ»Jœ ˙»» œ»»œ .. œ»»Jœ œ»»œ œ»œ ˙»» . Œ œ»»œ» œ»»œ» ««˙»«» l # œ»»» œ»»» ˙»»˙ l ? »œ»» œ»»» »» l »»œ»» »»» »»» »»˙»» l »»» »»» »»» »»» l »»˙»» . l » » » =l ======================= » » »« » » « ««« «« « « « ««« # «« « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « . « « ˆ«« «j «j «˙«« « ˙ Œ ˆ « ˙ « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ j l & œ»» ======================= ˆ« ˙»«» l _ˆ««ˆ œ»» _««ˆ ˆ« l ˙« . l ˆ« Jœ»»j ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« «˙ =l » » » » l jus - ton do nun, sed mal - jus - ton ne. I - ru ni laý l' fir-ma voj' l de la ek-pens' pri fe - liæ' aý pek', vi - du øin kaj post re - vid' « œ»»œ œ»»œ «˙»« l # œ»» œ»»» œ»»Jœ œ»Jœ» ˙»» » œ œ œ ˙ . œ œ » » » » » » » œ » ˙ » » » » » » » » » Œ » œ » ˙ » œ œ»» »»» »» »˙» =l œ #œ J œ J » » » » » » » » »» »» »» l œ»» œ»» »» »» l ˙»» . l ? »»» l l ======================= »» » » » » »» «« «« « « «««ˆ ««« # «« ««ˆ« «««ˆ ««« «« «« Œ «««ˆ «««ˆ ««« » œ œ » » « «ˆ«ˆ« ««ˆ« ˆ«« ˆ« j l & «ˆ«ˆ« œ»» ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« l _˙««««˙ .. l «ˆ« «ˆ« ˙««˙« l œ»»»» »Jœ»»» «ˆ« ˙«˙« l «ˆ.ˆ«. j ˆ«=l ======================= » l al fe - li - æo - sent'. Ni - a ir' laý l' fir- ma voj' fe - li - æo al l a - gu Ni - a vid', kla - ra re - vid', ni kun pen'. a - go ja kun _»œ»» œ»» œ»» ˙» œ»»»œ .. œ» œ»» œ» l # œ»œ» œ»œ» œœ»» œ»œ» ˙»» . Œ œ»œ»» œ»»»œ ««˙»«» » » œ J » J œ » l ? »» »» »»» »» l »»˙»» . l» » » l »œ»» »»» »» »»»˙» l »» Jœ»»» »»»œ »œ»» =l ======================= » » « « « « « « « « « ««« «« «« ««« «ˆ« ««ˆ «ˆ« œ»» # ««˙ . . ««j « « « ˆ ˆ « « « « « Œ ˙ « ======================= l & ««˙« . l ««˙« _««ˆ««ˆ _ˆ«««ˆ l ««ˆ« «ˆ« «ˆ« »œ»»» l «ˆ« . «ˆ« ˆ««ˆ« _ˆ«««ˆ l _«˙«««˙ .. Œ =” l sent' stu - do de just - a - ga la e - lekt'. es - tas la pen' stu do de just ga la e - lekt'. es tas la a l _ œ » œ»»» œ»»» œ»»» »»» œ»»»» œ»»»œ œ»»œ» .. œ»»Jœ» œ»»»œ œ»»œ ˙»»» . Œ l # ˙»»» . Œ ˙»»» ======================= =” l ? ˙»»» . l »»»˙ œ»»» œ»»» l »»»œ »»»œ» œ»»» »»» l »» »» »» »» l »˙»» . » » » » » » Iom malpezpaþe rapide

77


67

Firma kredo estas motor' (Kanto de kredo, kuraøo, scivolo kaj penado) trad. CHOE Taesok

«« «« « «« «« «« « « «« «ˆ«« «j 44 ««ˆ«« ««ˆ«« «««ˆ «««ˆ «« «j ˆ Œ= ˆ « « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙˙« ======================= l& l «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«œ»» «ˆ« l «˙˙« .. l l 1. Fir - ma kre - do es - tas mo -tor' de la kor - de - cid'. l 2. Ja ha - ven - das kre - do, ku- raø', pen'. sci - vo - lem' kaj _ ˙ » _ œ » _ œ » _ œ » _»˙»» . œ » »»œ» »œ» œ»» »»œ œ»» œ»» œ»Jœ» »»»˙ l 44 œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ» » » » Œ= ======================= l ? »» »» »» »» l »»»œ »»Jœ»» »»» »»» l » » » » l ˙.»»» l » ««« «« « « ««« ««« « « « « « « « « ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ« ««ˆˆ «j «««ˆ « «« «ˆ« «««˙ . Œ «ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ « « « « ˆ « « ˆ j « « « l & ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« _«˙«˙ l _ˆ««ˆ ˆ« _«ˆ««ˆ ˆ«œ»» l _««˙ . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«=l ======================= l La ku - ra - øo es - tas mo -tor' de an - taý - en - ir'. Sci - vo - le - mo For! kred', do, gent'! An - taý kre - do ne a vi mal saø' kaj mal di li l _ œ _ œ _ œ » » » œ»»» œ»»» œ»» œ»»» ˙»»» . Œ œ»»»œ œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ» œ»» œ»»»œ œ»»»œ œ»»»œ »»»œ »»»Jœ œ»»»J ˙»»˙» l » » » œ » » » » l ? »» »» »» »» l »» »» »» »» l »»œ» »»œ» »œ»» »»»œ l »˙»» . l »» »» »» »» =l ======================= » » » » » ««« «« « « « « ««« «« « « « « « « « « « « ««j «« « ˆ«« ««j ˆ «ˆ« ««˙˙ «ˆ«ˆ« «ˆ« ««ˆ l ««˙˙ .. Œ l ˆ««ˆ« «ˆ««ˆ ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« l ««ˆˆ« «j « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ======================= l & ˆ« «ˆ« j l « « « « ˆ« œ»» ˆ« _˙««˙=l l es - tas mo-tor' de ek - trov' kaj sci'. La pe - na - do es - tas mo - tor' la a - vid', ne - kred'. Sub pe - nad' fan - di - øas mal - saø' l pe - las sin for _»œ» _»œ»» _»œ» ˙» _»˙»» _»œ»»œ _»œ»œ» _»œ»œ» œ»»œ _»˙»» . œ œ œ œ œ œ œ » » » » » » » l » » » » »œ»» »»» œ»J»» ˙»» » »» »» »» » »» Œ »œ» »œ» »œ» »œ» »»œ»» J»œ»» »Jœ»»» »˙»» ˙. ======================= l »» l » » » » l » » » » =l l ? » Jœ»» » »» l » (Rekanta¼o) «« «« «« «« « « « « « « « « » œ « « « « « « « ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« « « «ˆ « « » ˆ« l & _««ˆ««ˆ «ˆ«ˆ« _«««ˆ«ˆ «ˆ«œ»» ««ˆ l _«˙«««˙ .. Œ l «ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆˆ« «ˆ«ˆ« l œ»»»» ««ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ««ˆ«=l ======================= l de la cel - a - ting'. Per æi kvar sin - te - noj fa - ru la tri stu -dojn kaj mal di li gent'. l _»œ»œ» œ»œ» _»œ» œ» _»œ» œ» œ»» œ»» ««ˆ«œ» ««œ»ˆ« œ œ œ œ » » » » œ œ ˙ . » » » » » » » l » » » » » » » » » » » » » » » » » l ? »œ»»» »œ»»» »œ»»» »»»»œ l »˙»»» . Œ l »œ»»» »œ»»» » » l œ»»»» »»»œ œ»»»» »»»œ l »œ»»» »»œ»» » » =l ======================= » » » » » » » » » ««« «««ˆ «« « œ» ««« « ««« «««ˆ «««ˆ ««« «« ««« « ˆ « ˙. ˆ « « » ˆ «˙. ======================= l & «˙« . Œ l ««ˆˆ« «ˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ« l »»œ»» ««ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ««ˆ« l ««˙« . Œ =” l ni, per æi kvar sin - te - noj gaj - nu la tri for - tojn ni. œ . » « « l _»˙»» œ»» œ»» _»œ» œ»œ» _»œ»» »œ _»œ»» »œ œ»» œ»» «ˆ«»œ «ˆ«œ» _»˙»» . Œ l »»» »»» »» »» l »œ» »œ»» »»»œ œ»»» l »»» »»» »» »» l »»˙. Œ ” ll ? ˙.»»» ======================= œ»» œ»» = »» » » » »» »œ»» œ»»» » » » Normalrapide, iom vigle

78


Øuste ni sciu kun cert' (Kanto de la kvar devizoj)

68 trad. CHOE Taesok

««« «« « « «« «« «« « «« ««««ˆ ««««ˆ œ»Jœ» 68 « « « ˆ«ˆ« j j ««ˆ« . ««ˆ« j ««ˆ« ˆ«j b « ˆ j ˆ ˆ««ˆ« ««j « « ˆ » « ˆ « ˆ ˆ j ˆ. « « « l& l l l ======================= «_«ˆ»œ _«j « » « ˆ« _«ˆ . ˆ« ˆ« . =l Jˆ»œ» _«ˆ»œ» . ˆ« « » » » » l sci - u kun cert' ja pri u - nu - cir - kla la ver', 1. Øus - te ni l pri ni - a þuld' al la kvar bon - fa - roj sen lim', 2. Sci - u ni es - tas la viv', per la dar - mo vi - vu do ni; 3. Dar - mo mem l es - tas do - nac' de la kvar bon - fa - roj sen lim', 4. Ni - a korp' _»œ» _»œ» _»œœ.» . »œ» _»œ»»œ .. l œ»» œ»»œ ««j œ»»J œ»»Jœ» œ»»»Jœ» œ»»»œ» .. » œ œ » œ » 6 œ œ J » » » » » » » ˆ œ J « » » » » l? b 8 » » » l Jœ»»» J»»»œ »»» » l Jœ»»» œ»»» »»» «ˆ« l »œ»» »» »» »» =l ======================= Solene kaj mole

«« «« « « « «« «« «« « « « «j « « « «ˆ«ˆ« ««j b ˆ ˆ j j « «j « «ˆˆ« l j ««ˆ.« =l « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ. « « ˆ « ======================= l & _««ˆ»œ _«J»j l l « « « « ˆ« _«ˆ . ˆ« _«ˆ _«ˆ . _j œ«ˆ»» _»œ«ˆ»» . «Jˆ»œ»» ˆ« ˆ« » » l ja laý u - nu - cir - kla la ver'. øus - te ni a - gu kun cert' l al la kvar bon - fa - roj sen lim'. dan - ku ni el tu - ta kor' en la vi - vo vi - vo mem es - tas la darm', stu - du do ni. l nin de - di - æu ti - al ni per tu - ta fort' al la pu - blik'. . _ œ » _»œ»»œ _»œ»J»œ _»œ»»œ.. _ œ » l œ»» _»œ»Jœ» _»œ»œ» .. œ « » » » . œ œ œ œ J œ œ » » » » » » œ » « » » » » » » » ˆ«« »Jœ»» »»Jœ» »» »» l ? b »» »» »» ˆ« l » » l Jœ»»» Jœ»»» »Jœ»» »» l » »œ»» »œ»» j ======================= =l

««« «««j ««« «« «« « «« ««« «««j ««« «« «« ««« « b ˆ ˆ « « j ˆ « ˆ«ˆ« _«j ˆ«ˆ« l _«»˙« . =l « « ˆ j ˆ j ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ j l & «ˆ« ˆ« «ˆ« _j l «ˆ« ˆ« j ======================= «ˆ«ˆ _J»œ»«j «»ˆ l _«˙.«˙ . »» l Æi - uj ni i - øos bu - da' per ni - a sank - ta de - viz': l Æi - uj ni i - øos bu - da' per ni - a sank - ta de - viz': Æi uj ni i øos da' bu per ni - a sank - ta de - viz': l Æi - uj ni i - øos bu - da' per ni - a sank - ta de - viz': . l _ œ » _ œ » _ œ » _ ˙ » œ » »˙»» . œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»»Jœ _»œ»Jœ»» _œ»œ»J»» œ»»»Jœ ««˙«»» . œ»»Jœ œœ»»J »»Jœ »Jœ»» œ»J»» »»Jœ» ll ? b »»» »»» »»» » » » l » l »»» »»» »»» » » »»» l » ======================= =l

««« «« « « ««« ««« «««j « « ˆ « « « ˆ«ˆ« «j b « « « «j ««˙.« =” j « « « « « ˆ ˆ j ˆ j ˆ « ˆ ˆ j ˆ. « « « « « l & _««ˆ«ˆ _«j l l l « « ======================= « « ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ _«˙ . ˆ««ˆ _«ˆ.«ˆ . ˆ««ˆ _«ˆ _«ˆ . _j «Jˆ»œ»» _j l øus - ta la ag' es - tas øi kaj øus - ta i - lu - mi - niø'. l la ko - ra dank' es - tas øi kaj kvar - bon - fa - ra kon - sci'. la u - ti - lig' viv'. es - tas øi de bud - ha dar - mo en l gran - da ser -vem' es - tas øi al la tut - mon - da pu - blik'.. _»˙» . œ»»» _J»œ»œ» « «««ˆ ««j « « « « l » œ » œ » œ » œ ˙»» « « « » » » « « . » ˆ j œ J ˆ j ˆ ˆ « « » « « » œ J œ » J œ J » œ J » « « » ˆ j ˆ. b « « « » « « l ? ˆ« ˆ« «ˆ . l »» «ˆ «ˆ« «ˆ« . ======================= l »» »» ˆ« »» »» =” l » 79


69

Æiu ag', la ador' (Kanto de la sloganaro) trad. CHOE Taesok

«« «« ««« « œ»» . ««j « « « « « 44 « «« «««˙« ˆ « « ««ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« ««˙« . Œ «« . «j ˙˙« « « « « » . . ˆ ˆ ˆ œ ˆ j ˆ j « « « « « « « . » « ˆ . l & _«ˆ«ˆ . _««ˆ ˙« l »» l ˆ« ˆ« l _ˆ«»˙ ======================= ˆ« l ˙« . ˆ« ˆ«=l » » l Æi - u ag', la a-dor'! bud - ho æi - e ajn!; i am ajn l . . _»œ» œ»» _»˙» _»œ» _»œ» œ» _»œ» ˙»» . » ˙ » œ . » œ ˙. œ»» œ»»œ ˙»» 4 » » » » » » » » ˙ » » » œ J Œ » » » » » » l======================= J ˙ » œ. » » œ. œ » œ. œ J œ œ » »œ»» »»» =l ˙ » 4 » » » » » » l ? »» »» »» l »» »» » l »» »» »» »» l l »»

«««ˆ . «« «« «« «« «« « « «« . «« «« «« Œ « « « « « . « ˆ ˆ. « j ˆ ˆ ˆ ˆ«ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ«=l ˆ j « « « « « « l& l _««˙«˙ _««ˆ«ˆ _««ˆ«ˆ l «ˆˆ« . j ======================= ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ . «ˆ« «ˆ«œ»» _«ˆ««ˆ l _««˙» . »» » l - di - tu, an - kaý i - e ajn!; vi - vo ja es - tas dar - mo! l ni me _»œ» _»œ» _»œ» œ»œ» .. œœ»J»» œ»œ»» »œ»œ ˙»»˙.. » œ . ˙»»» œ»»» œ»»» œ»»œ.» . œœ»»J» œ»»œ» œ»»œ» »Jœ» »œ»» »œ»» » . l œ Œ » » » » » » » » » l» »»»œ »œ»» l »» »» »» »» =l l ? »» » »» »» l l ˙»»» ======================= » » » ««« « ««˙ . ««« « ««« ««« « « » œ . « « « » œ . œ « « » ˆ « « « « « » «« . ««j ˆ » j ˆ«ˆ« ˆ j ˆ Œ « « « « « » « « ˆ j « » ˆ. « ˆ « j « ˆ » . . . ˙ ˆ ˆ ˙ œ œ K J œ ˙ « « « « « « » « « ˆ « » « ˆ . « ˆ « ˆ » ======================= l & _ˆ««ˆ . ˆ« ˆ« l l »» ˆ« ˙« l »» »» ˆ« =l ˙« l l sa - me æe mo-vo kaj sen-mov'! ku - ne korp', spi l dar - mo es - tas viv'!; . . _»œ»» .. _»œ»J»œ _»œ» _»œ» _»œ»» œ» ˙» _»œ»» œ»K»œ œ» _œ»»J»œ ˙»˙» ˙»» .. . œ œ œ œ » » » » œ»» »» œ»» »œ» »»˙» »»œ.» »J»œ» »œ»» »»œ» »» »» »J»œ» »» »» Œ œ.»»» œ»J»» »˙»» l======================= J œ. » »» =l l? » » » » l » l » » » l »» » l ««« « ««« «« . ««« « « « « ˆ«« ˙««˙« . j ˆ«« «j «« « «« «« «ˆ« «˙ «« . «j Œ « ˆ « Œ ˙. « « « « ˆ ˙ ˆ « ˆ« l ˆ««ˆ ˆ« ˙« l _«ˆ«ˆ . _««ˆ ˆ« ======================= =l l & _««˙ . l ˙« _«ˆ«ˆ _««ˆ»œ» l _j «ˆ.«ˆ . _k » l rit'!; jam ma - te - ri' en pro -gres'! dis - vol - vi - øu spi - rit'! l ««ˆ« ˙»»˙ .. œ » » ˙ » œ » œ » œ . » œ » ˙ » œ . » œ » œ ˙»»» .. » »»» œ»»» »œ»» . »K»œ »»œ »»˙ » » » Œ »˙»» J œ » J Œ=l » l======================= œ » œ. œ » J œ » œ » J » » l? l » l » »» »»» »»» l »» »» »» » »» l ˙»»» » ««ˆ« . «« «« «« «« . «« ««« ««« « « « « ˆ« ˙««˙« j «ˆ«ˆ« ˆj ««ˆ« . «k ««ˆˆ ««˙ ˆ « « « « Œ ” ˆ«ˆ« ˆ««ˆ «ˆ« l ˙.««˙« . «˙« l ˆ.«ˆ« . j l & »»˙» l ======================= = « l æi slo - ga - nar' sank - ta ja sen lim'. l Ho, œ» ho_»˙» . _»˙»» . _ œ » _ œ » œ»»œ œ»œ» œ œ . œ ˙ » » » » » » œ . ˙ . » » » » » » œ J » » » œ »»»Jœ »˙» » ». » » Œ ” »» »» »» l ˙.»»» ll ? œ.»»» l œ»»» œJ»»» K»œ»» » l »» ======================= = » » » » 80


Tuta mondo estas al ni (Kanto de iamajna medito)

70

«« « « « « « « «k «« ««« «« «« «« . «« ‰ ««ˆ « « « « ˆ« «j 6 « « « « « « « b ˆ ˆ. ˆ j ˆ ˆ j j ˆ. ˆ « « « « « « « 8 ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« . l «ˆ«ˆ j ˆ«ˆ «ˆˆ« j ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« . «ˆˆ« ˆ«j «ˆˆ« «ˆ«œ»» = «ˆ« l l& l «ˆ« «j ======================= » l Ki - el in - dus lo - ko por me - dit'. 1. Tu - ta mon - do es - tas al ni l Ki - el in - dus aj - naj temp' kaj lok'. 2. Me - di - te - blaj es - tas por ni »œ» _»œ» _»œ»» _»œ»» _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ» œ»» _»œ» . _»œ» _ »»»œ »»Jœ» »œ» »J»œ »J»œ . »K»œ »Jœ» »»œ . »» »» »œ» »J»œ »»œ. »»œ ‰ œ»»œ» œ»»Jœ» œ»»œ» œ»»J»œ l 6 »» l l ? b 8 »» »» »» »» l »» »» »» »» l œ»»» nœJ»»» »»» »» l »»» »»» l »» »» » = ======================= «« «« « «« . «« «« « «« « « « « « ««ˆj ««k ˆ« «j ˆ « ˆ« «ˆ.« ˆ« ««j ‰ « « « « « b « ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ « j «ˆ« «ˆ«œ»» j «ˆˆ« l «ˆ ˆ« ˆ«ˆ« #_j ======================= ˆ««ˆ l «ˆ«œ»» . «ˆ«œ»» l & ˆ« ˆj l ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆ.ˆ«.=l l do a - par - ta me - di - tej' por ni? I - am ajn sen la e - lekt' mov' kaj mov'? do pa ro li pri sen Æe l' sen mov' plen -kon-cen-triø! l œ . » _»œ»» œ»» œ»»œ œ»» œ»» œ»» œ»» œ» _»œ»» . _ . » » œ » œ » œ » œ » œ . » » œ » œ » » » » » l b »œ» œJ»» » Jœ»» »» »» »» »» œ»» . »œ» ‰ »œ» Jœ»» »œ» . œJ»» . Kœ»» J»»œ œ»» . ======================= » l ? »» » » » l œ»»» œJ»»» œ»»» œJ»»» l » l » » »» l » » » »» =l ««« «« «« « « « «« «« « « «« «« « «« « « « « « « « ˆ « « « « « ««ˆ «j ˆ « ‰ « ˆ « « ˆ ˆ «ˆ«ˆ« «j «ˆ.«ˆ« . ««ˆˆ« ‰ j ˆ ˆ j « j « « « b « « « « ˆ. « ˆ « j ˆ. ˆ « « ˆ j ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ . « ˆ « ˆ l& l ˆ« ˆ« l l ˆ« ˆ« _«ˆ« . l ˆ« l ======================= =l l kaj en i - u ni me - di - tu jen. de l' fik - si - ta temp', aj - na lok' just'! kaj en bor' ni me - di - tu nun. æe la mo vo i u ajn la l . « _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _»œ»Jœ» _»œ»» _»œ»» _»œ»»œ .. _»œ»œ» œ œ » . » » œ » œ » » œ » œ » » œ » » » « ˆ » œ » œ œ œ J » » » » » » œ » J œ œ » œ J œ » œ » J » » » œ » l b »œ» Jœ»» »» »» »» »» ‰ »» »» »» »» »» »» » ‰ » ======================= l? » » l œ.»»» œ»» l l l »» »» œ»»»» œJ»»»» l » »» =l » trad. CHOE Taesok

(Rekanta¼o) « « « « «ˆ«ˆ« «« « ««j ««ˆˆ «j ««j ««j «««ˆ. ««j ««j «« «« «««ˆ «« «« «« ‰ ««j b « ««ˆ «« ««j ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « j « ======================= ˆ ˆ j ˆ««ˆ ˆ«œ»»= « « l & «ˆˆ« «j l l l l l l . œ»ˆ«» ˆ« ˆ«œ»» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« #_j « ˆ » œ « ˆ « ˆ » œ . « ˆ # _ ˆ « » » » » l La gran-da voj' es -tas me -dit' Ti - o es - tas la me - di - to, ti - u lo - ko templ'. l Ti - o es - tas la me - di - to, ti - u lo - ko templ'. »œ»» œ» œ» œ» œ» œ» œ» œ» _ . œ œ œ » » » l œ» »J»œ »œ» »Jœ» »œ» »J»œ »» »» »» »» œ»œ» .. œ»»œ ‰ œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»»»» œ»»»œ .. œ»»» œ»»» œ»»» œ»œ» .. » » . œ » » »» l »» »» » »» l »»œ »J»œ» œ»»» J»œ» l »» »» l »» »» Jœ»» »» l »Jœ» œ»J» Jœ»» »» =l ======================= l ? b »» »» » » » »» »» » » ««« « « « « «« ««« . ««« « « « « « « « « ««« «ˆ« «j « « « ˆ«« «j k « ˆ« ˆ«« ˆ«« ‰ ‰ « « « « « « « « « « « b ˆ. ˆ. ˆ ˆ. ˆ ˆ ˆ j ˆ. j ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ j ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ . ˆ ˆ . . j . ˆ « « « « « « « « « « « « « « l & ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l l l ˆ« l «ˆ« . «ˆ« =” ======================= l i - e, i - am ajn, ki - un jam kla- re al ni mon- tris So - te - san'. l »œ»» _»œ»» _»œ»» . _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ»» . _»œœ» _»œJœ»» ««ˆ«œ» œ» . »œœ»» _»œJœ» #_»œ»œ .. _»œœ» _ _ » œ » œ l b »œ»» »J»»œ » »» »» »» ‰ »œ»» »Jœ»» »œ»» . »Jœ»» . »Kœ»» »Jœ»» »œ»» . »» » »» »»J»œ œ»œ»» . œ»œ»» ‰ l? » » l l» » » l» » » » l ======================= »» l » » =” 81


71

Ho æio estas budho (Kanto de albudha adoro æe æiu ago)

P ««« . «« « « 44 « «« «« « « « Œ= ˆ « « « « « ««˙ « « « « ˆ « . j ˆ ======================= ˆ ˙ ˆ « « « « « l& _ l l l l « « ˆ. « « « « . __««ˆ»œ __«ˆ«ˆ _«ˆ . _«ˆ _«ˆ __«ˆ«ˆ __««ˆ _«ˆ _«ˆ . _j _ˆ _«˙ ˆ « _««˙ » l es - tas bud - ho la tu - ta mond'. æi - o en l 1.2. Ho es - tas bud - ho, æi - u ag' a - dor'. Ho æi - o l 4 ˙» » œ » œ . ˙»» . œ » » œ » œ . » œ » » » œ œ œ » Œ =l » » œ » œ » » ˙ » œ » œ œ » œ » » »» »» l »œ»» . »Jœ»» œ»» »» l »»» »» »œ» . »Jœ» l ˙.»»» l ? 4 »» ======================= »» »» » » » « «« ˆ««j ««ˆ «« «« «« «« « «« «« « Œ « « « ˆ. « ˆ . ˆ j ˆ « « « « ˆ « « « « « « «ˆ«ˆ l _«˙.««˙ . ======================= =l l & _««ˆ . _««ˆ _ˆ««ˆ _««ˆ»œ» l _««ˆ . ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« _««ˆ»œ» __«ˆ.«««ˆ . __j « » » l I - e ajn do es - tas bud - ho en æi ti - u mond'. l De gran - da bud - ho kla - ras la res - pond'. la sank - ta l œ»»»œ.. œ»»» œ» œ» œ œ œ»»œ œ» œ»» . œ»» » » ˙»» . œ . œ œ » » » » » » Œ =l œ. œ J œ J œ » » » » » » »» . »»» œ»» »»œ l »» »»œ »œ.» » l ? »» »» »» » l »» ======================= œ » J l ˙ » »» »»» »» »» »»» »» « ««« «« ««ˆ« ««« «« « « « «« «««ˆ « ˆ « j Œ « ˆ. ˆ « « « «_««˙» . « « « ˆ««ˆ ˆ« _«»œ«ˆ l _««ˆ . _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _«ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ _««ˆ.ˆ _««j ˆ ======================= = l & _«ˆ«ˆ .. _j l l « « . «ˆ » » l I - o ajn do ja en ni - a mond'. es - tas bud - ho I - am ajn res - pek - te sek - vu lin ni kun fer - vor'. l l œ»»œ.. œ»»»Jœ œ»» œ» . œ»»» œ»» œ»» œ»» œ»» . œ» ˙»˙.. » œ œ » » Œ=l » » » » »»œ» »œ» . »»Jœ» l »»» » » » » » œ » l ? »» ======================= »» »»œ» »»œ» l œ.»» » » » œ l œ J œ » »»» »» »» »» »» »» »» »» » » » «« . F ««« «« «««ˆ « «˙«˙« . « « « « « «« ˆ«« «« «˙« ˆ«« «ˆ«ˆ« «« Œ « « « . « « ˆ ˆ j « « « « ˆ k « ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ l & _ˆ.««ˆ . _j l l l « « « « « « « « « ======================= =l ˆ««ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ . _«ˆ _«ˆ _«ˆ l la ple - ja pen', Se ni fa - ras i - on ajn nun kun ni sen æes', Se la vo - jon al la fe - liæ' fa - ras l l œ»» . œ»» œ»» œ»»» œ»»œ œ»» œ»»» ˙»» .. œ ˙ œ » » » œ œ . œ » » » » » Œ =l » » œ ˙ » » » » » » » » » ======================= l ? œ»»» . »»Jœ» »»œ» »œ»»» l »œJ»» . »Kœ»» »» »» l » »» »»œ» »»œ» l »˙»»» » » » » » » » » f˙ ««« « ««« «« «ˆ«« ««« « « »»» « « ˙.«« « « « « «j ˆ Œ . ˆ ˆ ˙ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ » « « « « « ˆ« _««ˆ l _««ˆ . _k «ˆ«ˆ _««ˆ»œ» ˙« l & »» l _««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l _««˙ . ======================= =” l al - bud - ha a - dor', ti o ti - e la bud - hej'. al dor', ti o bud ha a ti e la bud - hej'. l œ»»» œ» ˙»»˙ ˙»»» œ»»» œ»»» œ»»» œœ»»» l ˙»» . œ . œ œ » » » Œ =” œ. J œ K œ ˙. » » » » » » œ»» œ»» l »» »» »» »˙» » » œ » » œ » ======================= l ? »» l l œ » »» »»» »» » » » »» trad. CHOE Taesok

Solene kaj øojplene

82


Pasas olda la epoko (Kanto de spirita disvolvo)

72

«« «« «« «« « « « « « b 44 ««ˆ«œ» œ»««ˆ« «ˆ«œ» œ««ˆ«» « ««ˆ«œ» ««œ»ˆ« œ«ˆ«» œ««ˆ«» œ»»»ˆ« . ˆ«œ»»» œ»ˆ«»» ˆœ»«»» œˆ»«»» «œ»ˆ«» . ««ˆ«œ» ««œ»ˆ«» ««ˆœ»« ««»«œˆ «« ======================= l& l »» »» »» »» _««ˆ»œ» . l »» »» »» »» » l »» » »» »» œ»ˆ«» = .» l l la e - po - ko, ve - nas no - va e - po - ko. la 1. Pa - sas ol - da l la e - po - ko u - nu - i - øas la ins - tru - oj, 2. Ja en no - va « l «« «« ˆ«««œ»« ««« « «« «« ««œ»« «« _«««ˆ»œ» . _ˆ««»œ«» _««»œ«ˆ» _«ˆ«œ»»» _ˆ««œ«»» ««œ»ˆ« . ««œˆ ««œ»ˆ« ««ˆ»« «« « » » »«»» »» »»œ œˆ»«» «ˆ«œ» . 44 œ»ˆ«» œ»ˆ«» »» œˆ»«» «œ»ˆ« . ˆ«œ»» œ»ˆ«» »»ˆ œˆ»«» » » »» l======================= b » » » » »» =l » » » »» l l? l l b «« «« «« « « «« «« «« « « ««ˆ«œ» «« «««»ˆœ « « ««ˆ«œ» ««œˆ«» «««»œˆ «« «« ======================= l & «»ˆœ» _œˆ«»» «»»ˆœ __««ˆ»œ __««ˆ»œ l »œˆ«» _ˆœ»«» »«»ˆœ __«»œ«ˆ __««ˆ»œ l »» ˆœ«»» »» __««ˆ»œ __««ˆ»œ l »» »» »» «»ˆœ» »œˆ«» =l » » » » » » »» »» » » » »» »» »» »» l Ma - te - ri - o kaj do - mi - nas jam pro - gre - sas ho - man men-son. l ve - re u - nu - cir - kla lar - øe mal - fer - mi - øas gran - da vo - jo. l «« «« « œ»»œ « œ»»œ «« «« » œ œ»» œœ»»» ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « œ » œ » » œ » œ « « » » »» » =l l ? b _«« «ˆ«ˆ _«« «ˆ«ˆ l _«« «ˆ«ˆ _«« «ˆ«ˆ l ˆ« »» ˆ« » ======================= «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ « « « « « » l » ««ˆ«œ ««ˆœ» ««œˆ«» ««ˆœ«» « ««œˆ« ««œˆ« ˆœ««»« ««ˆœ»« «œ»ˆ«»» . «ˆ«œ»»» «œ»ˆ«»» «œ»ˆ«»» œˆ«»«»» ««ˆ«œ»» . ««œ»ˆ« ««ˆœ»« ««œ»ˆ« ««ˆœ»« ««ˆ«œ» . b l & »»» «»» »» »» _««ˆ»œ» . l »»» »»» »» »» l ======================= » l »» »» »» »» »» =l l Ki - on fa - ri sen spi - ri - ta dis - vol - vi - øo? kun su - fe - ro l Ki - o es - tas por kons - tru - i pa - ra - di - zon? krom æi vo - jo « « « « « l «« «« ««ˆ»« «« « «« «« œˆ««»« «« _««ˆ»œ» . _ˆ«»œ«»» _«»œ«ˆ»» _œˆ««»»» _ˆ«œ«»» ««œ»ˆ« . ««œ»ˆ« ««ˆ«œ» ««œˆ»« «« «« » »» ˆ«œ»» ˆ«œ»» »»œ ˆœ»«»» «œ»ˆ« . œ»ˆ«» ˆ«œ»» »» œˆ»«»» » »» »» »» œˆ»«»» ˆ«»»»œ . l======================= b » » » » »» l =l l l l? (Rekanta¼o) ««« ««« «« ««ˆ« . ««ˆ« «« «««˙ ««« «««ˆ «« «« « ««« ««« «« «« ««ˆ« . ˆ«« j ˆ«« j ˆ « j b « « ˙ « « l & ˆ« . ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ«ˆ« «ˆ« ˆ«œ»» ˆ« «ˆ« . œ»» l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆœ»» ˆ« œ»»=l ======================= » » » » l Ma - te - ri' jam en pro-gres'! Ni dis - vol - vu la spi - ri - ton. l « « « ««œ»ˆ« « « « »˙»» »˙»» «ˆ«œ»» «œ»ˆ« ««ˆ«œ»» «ˆ«œ»» «œ»ˆ« «œ»ˆ«» _ _ « . œ œ œ œ œ œ ˆ » » » » » » « l »» »œ»» . »Jœ»» ˙»» »»œ» »J»œ» œ»J»» ˙»» »» » »» » » »» » b » » l? » ======================= =l l » » » » l l » » ««« . « ««« ««« «« « « ««« «««ˆ «« «« U ˆ ˆ«« j ˆ«« j «« ˆ«ˆ ««˙« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« « ««ˆ« . j «ˆ«ˆ« «˙«˙« « b « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « « l& l l ˆ« ˆ« œ»» ˆ« . œ»» l ˆ« ˆ« œ»» ˆ« .œ»» =” ======================= » » » u l Ma - te - ri' jam en pro -gres'! Ni dis - vol - vu la spi - ri - ton. l « « « « « « «ˆ«œ»» «ˆ«œ» «œ»ˆ«» «œ»ˆ« «ˆ«œ»» _»˙ «ˆ«œ»» œ»»œ Uœ»»œ œ»»œ œ»»Jœ œ»»Jœ _»˙»»» » » l b œ»»œ»» .. œ»»J»œ» »»»˙» » » » » »»» »»» =” » l » ======================= l? » l »»» »»» »»» ˙»»» l » »» u trad. CHOE Taesok

Recite

83


73

Vivas ja ni en harmoni' (Kanto de kunperfektigo de korpo kaj spirito) trad. CHOE Taesok

«« « bb 4 ««ˆ« ««ˆ« . «« «««˙ «« ««« ««« «« ««« «««ˆ «««˙ . « « « Œ ˆ b . j. « « « « « 4 « ˆ « ˆ ˆ « k ˙ j ˆ ˆ«ˆ« «˙« l _ˆ««ˆ _ˆ.j ======================= ˆ« ˙« l «ˆ« «ˆ« . k ««ˆ . _k ˆ««ˆ _ˆ««ˆ ˆ« l «˙« . =l l& l en har - mo - ni' de kor - po kaj spi - rit'. 1. Vi - vas ja ni l por la viv - ten' ne fa - ru stu - don ni? 2. Æu nur pro pen' la ho- mar' de l' no - va mond'! æi - uj prak - ti - ku jam. 3. Ho l ˙»˙.» . œ»»œ œ»»œ» œ»» œ»» . œ»» ˙»» . » œ œ œ » » l b b 44 »œœ»» œ»J»»œ.. œ»K»œ» ˙»»»˙ » » Œ= ======================= l ? b » » » »» l »»œ»» »»Jœ»» . »»Kœ»» »»˙»» l »œ»»» œ.J»»»» Kœ»»» »» »» l » l » » » » ««« « « bb «««ˆ .. «« «««ˆ« ««ˆ«« «« «« ˆ««« «« « « Œ ˆ « « « b . ˆ ˆ j j ˆ « « « « « « «ˆˆ« _˙««˙ ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« . k ======================= =l l& l _«ˆ««ˆ _ˆ.«»œ _ˆ««ˆ _»œ««ˆ l _«««˙» . » » » » » » l kor - po Gra vas e - ga - le por ni kaj spi - rit'. l por viv - te - no Gaj nu do æi - on per stud' ni. al fe Es tas æi la øus ta voj' liæ' kaj saø'. l ««« . ««ˆ« œ» œ» _ œ _ œ » » » ˙ » œ » œ . » œ » ˙ œ ˆœ» »œ» œ»» » » » l b »»˙ ˙»»˙.» . » » » » ˙ œ K œ » » » » » J œ. » » Œ =l œ » » » » » œ œ » » » » b » » » » » » » ======================= l? b » l l »» »» »» l »» » » Brave kaj øojplene

«« ««« ««« «« ««« «« . « « «« « œ»» «« ««« bb b «« . «««j ˆ ˙ « ˆ « ˆ « . ˙ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « . » « « « « ˆ ˆ j ˆ « ˆ ˆ œ K ˆ « « « « « « œ»»» œ»»» l& l l _ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ ˙«˙« =l ˆ« . »»» ˙« l ˙« ======================= ˆ« . ˆ« l De kor - po kaj de spi - rit' ve - ra kun - per - fek - tig' l Æu nur pro ne - a - vi - dem' plu ne - ni fa - ru ni? Ho ho - moj de l' no - va mond'! æi - uj prak - ti - ku jam. l œ»œ» œ»»œ» ˙»˙»» œ»»œ» »œ»œ.J» . œ»»Kœ» ˙»»˙» œ»»»œ œ»»œ» » ˙ » œ » œ l b b ˙»˙»» » » œ » œ »» »» »» »» l » »» »» » ======================= l? b » l »˙»» l »» » » =l

£« « « « «« «« « « «« « « « « bb b «« . ««j œ « ˆ « « ˆ » « «ˆ ˆ««ˆ «ˆ« «« ««ˆ . ˆ« « «« «« . » Œ ” «ˆˆ« . «ˆˆ« «˙˙« « ˆ« l ˆ«ˆ œ»» _««ˆ»œ _«ˆ«ˆ l _««˙˙ . l »œ»»» Q l& ======================= = « » » » l es - tas ja de l' nov - re - li - gi'. la prin - ci - po l Sek - vu ni en la pro - pra vi - van dar - mon viv'. Ti u æi mo øus te vi dar es tas va darm'. l œ»»œ» œ»»œ œ»œ»» œ»œ»» ˙»˙.» . œ»»œ œ»»œ» œ»»œ œ»»œ l b b b œ»œ.»» . œ»Jœ»» ˙»»»˙» Œ ” » » » » » » » » »» » l l »» »» l »» l? » » » » ======================= = 84


Pro spirit' disskuata (Kanto de vivulsavo kaj mondkuracado)

74 trad. CHOE Taesok

«« «« œ» . «« Jœ» «« « «« « «« Jœ» «« . œ»» . œ»» Jœ»» «« «« b b 12 » œ » œ J « 8 « ˆ « ˆ j » « ˆ » « ˆ j « ˆ « ˆ » « ˙ » » ˆ« l «j ˆ« ˆ«=l ======================= » » » l& l» » » » » j ˆ« l de ma - te - ri - al' sen la cel' va - gas ho-moj," 1. "Pro spi -rit' dis - sku - a - ta ho mojn su ni? Al stud' i - lin pu - þu Æu en mar' de su fe ro la la 2. l es - tas voj' por el - sa - vi ok sin - te - noj gra - vaj por prak-tik' 3. Stu-dojn tri, l . . _ww. _ww. l b 12 _ww. w.. w. . w ======================= =l l l l? b 8

«« «« «« «« ««ˆ« ««j bb «« Jœ» «« « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ«ˆ« «˙.«˙« . =l ˆ« »» ˆ« «j ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ««ˆ« «j ˆ« «˙« . ˆ«ˆ« j «ˆˆ« ««ˆ«œ» . «ˆ«ˆ« «j ======================= l& l «ˆ«ˆ« «j »» l di - ris So - te - san'. "Pro so - ci' ple - na de mal - vir - to kaj mal - am' l kaj el - sa - vu ni. Æu do ni tu - tan mon-don la - su en mal - san'? æi - ujn øis la fin'. Por la viv' kvar bon - fa - roj, kvar ne -pra - ¼oj ja l ««˙ . _»œ . «« «« «« «« «« «« « ˙ » . _ _ œ»œ.»» . »œ» . ˆ«œ»»» Jj ˆ«Jœ»» «œ»ˆ«» œ»ˆ«» œ»ˆ«»» . ˆ«œ»»» j ˆ«Jœ»» j œ»œ» »œJœ» »œœ» œœ»J» »˙»˙ .. l b ˙.»˙.»» » » » » » » » l l »» »» »» »» »» =l l? b ======================= «« «« ««« ™« « «« « ™ ««« . « « bb ««««ˆ «««j « « . ˆ j ˆ « « « « « ˆ « « « « »««œˆ «œˆ«» . œ«»ˆ ««»œˆ «« « « ˙ ˆ««ˆ ««ˆˆ ««j «ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« . ««ˆ« ««ˆ« «j ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l ««ˆˆ« j ======================= l& « « ˆ«ˆ ««˙« . l ˆ»»«œ »» »» »» »» ˆ«œ»» ««»»œˆ «ˆ«œ»»» . =l ™ ™ l "Ho, tu - ta mond' nun mal- sa -nas," di - ris So - te - san', l per la bon - fa - rad', ho, Ku - ne ni øin ku - ra - cu ni - an mon-don jam, ho, es - tas voj' por ku - ra - ci ™« «« «« «« « ™ « l « » œ » œ » œ . œ » » œ » œ » œ » œ » œ » ˙ . ˆ»»œ« »»«ˆœ »œ.«»»ˆ. _œˆ»«»» œˆ»«»» œ««ˆ»» ««œ«»»ˆ «ˆ«œ»» . œ»»» Jœ»»» œ»œ»» œ»Jœ»» »»» . l b b œ»»» J»»»œ »œ»» . #œ»»» nœJ»»» œJ»»» œ»»» » » » » » l » » » » ˙»» ======================= l? l ™ ™ » =l » ««« «« «««ˆ . «« «««j «« ««j «« «« ««««˙ . bb «« ™»œˆ««« ««»œ«ˆ . ««œˆ»«» ««œˆ»« « ™« «« ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « »»ˆœ« »» » » » œˆ«»» œ«»»ˆ ˆ«œ»» . l «ˆ« «ˆ« «ˆ« . «ˆ« «ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« «j l& ˆ«ˆ «˙« . =” ======================= » ™ ™ l ho, tu - ta mond' nun mal- sa-nas," di - ris So - te - san'. l øin ku - ra - cu per la bon - fa - rad'. ho, ku - ne ni voj' por ra ci ni - an mon-don jam. ho, es tas ku l ™ ™ « « « « l b »»ˆœ«« »»œˆ« ««œ.ˆ.»»» _œˆ«»»» «œˆ«»»» œ«««ˆ»» «««»»œˆ ««ˆ«œ»» . œœ»»» œ»J»œ» #œœ»»» .. nœœ»»» œ»»J»œ œœ»»J» œœ»»» œ»»œ» œ»»J»œ œœ»»» œ»J»œ» ˙»»» . » » »» »» »» »» »» l »» »» » » ˙»»» . =” l? b ™ ======================= ™ » l » 85


75

La religioj de l' mond' (Kanto de trisamismo)

«« « « « « bb 4 «« « «« « « «« ««««ˆ. «««j « «« « «« « «« ««« «« « «« ˆ«« ˆ«« «ˆ«« «j « b . « « 4 « « ˙ « « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ « k «ˆ««ˆ «ˆ« _= « . . ˆ . « ======================= ˙« ˆ« ˆ« l _j «ˆ«ˆ . _k ˆ««ˆ _««ˆ»œ ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆˆ« «˙˙« l _«˙««˙ _««ˆ»œ _ˆ««ˆ l _ˆ.j ««ˆ . _k l& _«ˆ ˙««˙ l » » l 1. La re - li - gi - oj de l' mond' di - fe-ren-cas per la dok-trin', sed i - li en la e - senc' l 2. Æi - uj vi - vu- loj de l' mond' di - fe-ren-cas per la as - pekt', sed i - li en la re - al' 3. Æi - uj la - bo -roj de l' mond' di - fe-ren-cas per si - a sfer', sed i - li en fun-da-ment' l _»˙ _»œ . _»œ _»œ _»œ _»œ . _»œ _»œ _»˙ _»˙ _»œ _»œ l b b 44 »»»˙» »»»œ» »»»œ» œ»»J»œ.. œ»»K»œ œœ»»» »»»˙» œ»»» . J»œ»» œ»»»» œ»»» »»»Jœ.» »»»Kœ» œ»»»» »»»˙» ˙»»˙»» »»œœ»» œ»œ»»» nœœ»J»»» .. œ»K»œ»» œ»œ»»» ˙»˙»»» ======================= =l l ? b »» »» »» l »» »» »» »» l l »» »» »» »» l l trad. CHOE Taesok

Solene kaj harmonie

«« « bb « ««««ˆ «« «««ˆj ««˙ ««ˆ « « « « «« «« «« « « « . «k ˆ«« «ˆ« «««˙ ««ˆ . ««j « b « « « « ˆ « ˆ ˙ « ˆ««ˆ _˙«««˙ l _ˆ«««ˆ _«ˆ««ˆ __««ˆˆ = ======================= l& ˙« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« _««˙ l _««ˆ . _««ˆ _«««˙ l _«««ˆ _«ˆ««ˆ n_ˆ«ˆ«« _««ˆ»œ» l __««ˆ.««ˆ . _«j __«««ˆ_ˆ l « l fon - tas el u - nu prin-cip'. Sub prin- cip' sa - ma es - tas ve - re ni sam-hej - ma - noj. l ve - nas de u - nu pa -renc'. Sub prin- cip' sa - ma es - tas ve - re ni sam-hej - ma -noj. es - tas por u - nu in - tenc'. Sub prin-cip' sa - ma es - tas ve - re ni sam-hej - ma -noj. l l b ˙»»»» œ»» œ»»»» œ»» .. œ»» œ»»» ˙»»˙» œ»»œ.» . œ»»Jœ» ˙»»˙» œ»»œ» œ»»»œ œ»»» œ»»œ œ»»œ» .. œ»J»œ» ˙»»˙ œ»»» œ»» œ»» œ»œ» »» l ======================= l ? b b ˙»»» œ»»» œ»»» l œJ»»» Kœ»»» œ»»» » l »» »» » l » »» »œ»» »» l » » »» l »œ»» œ»»» œ»»» = » ««« ««« . bb «« «« «« «« «« . « ««««˙ « « « « « « « Œ l «˙«˙« «˙«˙« . ««ˆ« «j ˆj «ˆˆ« .. «k «ˆ« . «k «Kk «Jj «Jj «j . _«k « « . l & b _«ˆ«« _«j l l l ˆ œ ˆ œ ˆ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ K J ˆ œ œ œ K ======================= = » « » « « « » « « » » » « « « « ˙ _ _ » » » » » » ««ˆ . _««ˆ «ˆ «ˆ _ _ » » » » » » ˆ « l Ni kun - la - bo - ru por fa - ri l' u - nu - cir-klan mon- don en pac'. l Ni kun - la - bo - ru por fa - ri l' u - nu - cir-klan mon- don en pac'. Ni kun - la - bo - ru por fa - ri l' u - nu - cir-klan mon- don en pac'. l « « « »»J»œ . œ»Kœ» ˙» . œ»»J»œ.œ .. œ»Kœ» ˙» » œ » œ . » œ » œ » œ » œ l b «œ»ˆ«» «j.ˆ«Jœ»» . œ«k ˙ » » « ˆ K œ » œ. » J œ » K » J œ œ » J œ » Œ l » » »» »» »» »» »» »»œ. »» l »˙»» . ˙»» l ? b b » » »» »» »» »» l ˙»»» l ======================= = » »

««« «««˙. « « « « « « « « ««« «««ˆ ««ˆ«« ««ˆj « bb b « . « « « « « « « ˆ«« «« Œ ««« «k «ˆ«« j ««« . k ««« j ««« «ˆ«« ˆ.j ««ˆ« k ˆ«« ««ˆ« ««ˆ ˆj ˆ ˆ « « ˆ « « « « . « ˆ« l «˙« . =” . ======================= l& b˙«˙ ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l Ni kun - la - bo - ru por fa - ri l' u - nu - cir - klan mon-don en pac'. l Ni kun - la - bo - ru por fa - ri l' u - nu - cir - klan mon-don en pac'. Ni kun - la - bo - ru por fa - ri l' u - nu - cir - klan mon-don en pac'. l œ»»» œ»»» . œ»» œ» _»œ»» œ» . œ» œ» œ» œ»» œ»» . œ»» ˙»˙.» . œ»» œ»» » ˙ b » ˙ Œ ” ll ? b b »» œ»»» »»œ» l »»œ »J»œ . »»K»œ »»œ» »œ»» l »œJ»» . »Kœ»» »Jœ»» »J»»œ »œ»» »œJ»» . »Kœ»» l »» ======================= = »»» »»» »» » » » » » » » » » » »» » * Trisamismo: la morala principo proklamita de la æefmajstro Øongsano, t.e. unu principo, unu familio, unu laboro.

86


Mil branæoj kaj folioj (Kanto de la principo de naturo)

76 trad. CHOE Taesok

«« « ## 4 P « « «ˆ«« « « «« « « « «« ««««ˆ «« «« « « ‰ « « « ˆ«ˆ« «j j ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« ˆ« l «˙«˙« ««˙˙« l «j ˆ«ˆ« .. «k ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« _«j ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ« l «˙«˙« «˙«˙« =l ======================= «ˆ«ˆ .. «k l& 4 l Mil bran- æoj kaj fo - li - oj sin kun -li - gas en kom - pli - ko, 1. l Ja æi - uj ajn dis - tin - goj a - pe - ra - das en la men - so, 2. œ » _»˙»»˙ ˙»˙» œ»»Jœ.. œ»»Kœ »œ . œ»» œ»œ» _»œ» ˙»˙»» ˙»»˙» l # 4 ‰ œ»»Jœ» œœ»»J» œœ»»J» œ»»œ» œ»»œ» » » œ.J» Kœ» » » » »» »» »» »» »» » »» l » ======================= =l l? #4 l » » »» »» » » l »» Solene kaj darmøojplene

## ‰ «« « «« «« «««ˆ« «« « ««« «« « «« ««ˆ« l «« Œ l « ˆ j ˆ « ˙ « « « « « « ˆ«ˆ« «ˆ« ˆ« l «˙« «˙˙« l ˆj ˆ«ˆ« j «ˆ« .. k «ˆˆ« _«j ˆ«ˆ« _««j ˆ« j l& «ˆ«ˆ .. k « ======================= «ˆJ»œ» . _k «ˆK»œ»» _«ˆ ˙«»»» . = » l sed, se dis - fo - si i - lin, ker - ne es - tas u - nu ra - dik'. l sed, se pe - ne - tri i - lin, ker - ne es - tas u - nu na - tur'. œ»J»œ.» . œ»K»œ» œ»œ.J» . œ»» œ»» . œ»» œ» ˙» . l # ‰ œ»» œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ» ˙»˙» ˙»»˙ » . Œ Kœ œ J œ J œ J » » » » » » »» »» »» » »» l » »» l? # ======================= =l l » » »» »»» »J»œ.»» »Kœ»»» »œ»»» l ˙»»» » »

««« . «« «« « « « « ## F« «« ««j ««« ««ˆ«« ««ˆ««« ««««ˆ. ««j ˆ «« ««« «ˆ.j ««ˆ« «˙«« « ˆ ˆ«« k j ˆ « « « ˆ. « « ˆ ˆ k « « « « ˙«˙« =l « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « . « . ˙ « ======================= ˆ« l& l l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« ˆ« . ˙« l es - tas di - se en la u - ni - ver - so, Æi - uj es - ta - ¼oj l æi ra - di - kon, e - ner-gi - on kaj na - tu - ron Ho ti - ujn _»œ»» .. _»œ»Jœ» œ»»œ œ» œ» . œ» l # ˙»» ˙»»˙ ˙»»˙ œ»» . œ»» œ»»œ œ»»œ» . œ œ œ » » » » » » » » ˙ œ » » » » » » » »»» =l » » » # » » » . œ. J œ K » J»œ» K»œ» »» »» »» »» »» »œ.» » » » œ J l? l ======================= l l » »» »» » » » »

««« . œ» œ» œ» œ . œ «« . « « «« ««« . «« œ ««« . ## f «« «k »»» ˙«« «k ˆ«« »»Jœ» »»œ» »»œ» »»»œ. »»»Jœ «ˆj «ˆj ˆ j ˆ « . ˆ ˆ k « « « « « « ˙ . « « « « « ˆ« . »» l »» »» »» «˙« »»» l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« œ»»» l ˙« . Œ =” ======================= l& l sed, se re - su - mi i - lin, es - tas u - nu grand-e - ner - gi'. l lu - mu kaj tro - vu, u - zu ni kun ple - zur'. pli - for - ti - gu, ««œ»ˆ« . _»œ»Jœ _»œ» _»œ» _»œ» . _»œ» œ» . œ» _»œ» _»˙»» . l # ˙»˙» . œ œ » » » » » » œ . » œ » » » » » » » »» »œ» œ»» »» J»œ» . K»œ» J»»»œ . K»œ»» œ.J»» œK»» »»»œ ˙»»» . Œ » » » # » l======================= » » » œ. œ J ? =” l » » »»» »»» l » » » » »»» »»» »»» l » 87


77

Kaýzo kaj efiko sen æes' (Kanto de kaýzo kaj efiko) trad. CHOE Taesok

F «« . « «« œ» ««« « « « « « 44 ««« ««« «««ˆ.« ««j « ˙«« . ˆ« »»œ « « « « « Œ= « ˆ. j ˆ « « ˆ « « ˙ « « ˆ ˆ ˆ k « ˆ . » ======================= l l & _««ˆ _««ˆ ˆ« ˆ« l _««ˆ . _««ˆ _ˆ««ˆ ˙« l _««ˆ _««ˆ ˆ« »» l ˙« l 1. Kaý - zo kaj e - fi - ko sen æes' al - ter - ni - gas sin, l 2. Ki - u fa - bon se - mas sur ter', jen ri - kol - tas øin. kla - re sci - as ni, l 3. Se pri kaý« - zo kaj. pri e - fik' «« »œ œ _»œ» _»˙»» . » l 4 œ»œ» »œœ»» «œ»«ˆ»» . _œ»œ»J»» _»œ»J»œ» . _»œ»K»œ» _»œ»»œ» »˙»˙» « ˆ » œ » œ» » » Œ =l » l » » »»» »» ======================= l »» »» œ»»» œ»»»» l »˙»»» . l ? 4 »» » Solene kaj øojplene

« «« « «« œ» «« « «ˆ«« «j »œ» œ»»» œ»»» .. «j ˆ « « « « «˙.«« » « « ˆ. Œ= « « « « « » « ˆ » ˆ k œ œ ˆ œ œ ˙ ˆ « « « « « « »»» l ˙« . ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ«œ»» ˙« l ˆ« ˆ« ======================= l & »»» »»» »»» l » l ti - u æi mond' tur - nas sin sen fin'. kaj do pol - va l se - mas sur ter', jen ri - kol - tas øin. Ki - u pi - zon plen- di kaj mal - bon' por ni? do al ki - u pri bon' l œ œ . » » _»œ»» _»œ»» _»œ»œ.. œ»Jœ» _»œJ»œ .. _»œKœ» _»œœ» ˙»˙» _ œ » _ œ » _ _ _ ˙ » » » » » » œ » » œ»» »» » » »» »» »» »» »» »» l » œ» »» Œ =l ======================= l ? œ»»» »» » l l » » œ»»»» »œ»»» l ˙.»»»

«« . P«« «« «« « « « « « « « « « « «˙ ˆ« «ˆ «ˆ . ««ˆ« «« ««« «ˆ«« ««ˆ« ˆ« «ˆ . ˆj Œ ˆ« l œ»ˆ«» _ˆ««ˆ ˆ« _««ˆ l ««ˆˆ« ««ˆ« «ˆ« . «ˆ« l «˙« . ======================= =l l & ˆ«« «ˆ« «ˆ« . j » l Kvar nas - ku - loj de l' ses vo - joj vi - vas ja en øi. l kaj bon' Æi - u aj - na re - pa - ga - do pro mal - bon' spe es ton Nu no es tas la gu lo de la - tec'. l _»œ»» ˙»˙.» . œ»»œ» œ»»» œ»»œ .. _»œ»Jœ»» _»œ»» œ»» œ»» œ»» œ . œ œ » » » l . œ J » » » »» » » œ » Œ =l »» l œ»» œ»» »œ»» »œ»» l œ»»» »»»œ »»» » ======================= » l ? » »œ»» »»» l » » » » «« œ» F « «« ««« « «« ««j « « « «« « ˆ.«« « ˆ ˙. « « » Œ ” ˆ«ˆ« l _«ˆ.«««ˆ . _«k «ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ ««˙˙« l & ˆ«ˆ« _ˆ«««ˆ «ˆ« . j l ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ« »œ»»» l ««˙« . ======================= = l ti - on sen dub', ni. Ni ri - ce - vas ki - on fa - ras l "Ki - a la sem', ri - kolt'." es - tas øus - te: ti - a la e - tern'. Se - mu kaj ri - kol - tu ja ni bo - non por l _»˙» . _»œ» œ» ««œ»ˆ« . _œ»œ»J» _»œ»œJ» .. _»œ»Kœ» _»œ»» ˙» _»œ» _»œ»œ œ»»œ œ»»œ »»˙.» »»œ» »»» »» »» œ» »œ » l Œ ” »» l »» »» »œ»» »˙»» l ? »»» »» » l l ======================= = » » » » » » * Kvar naskuloj: æiuj vivuloj dividiøantaj en kvar tipojn laý naskmaniero. * Ses vojoj: la ses mondoj, en kiuj æiuj vivuloj renaskiøas laý sia karmo, transmigrante de iu al alia.

88


Dum studo kaj laboro (Kanto de sendeziro)

78 trad. CHOE taesok

F « «« « « « « « «« 44 «««ˆ «« «« «««ˆ «ˆ««« « «ˆ«« ««ˆ ««ˆ «ˆ.« ««ˆ l « . Œ l «˙« ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« l _˙«««˙ l & _««ˆ _ˆj l ======================= ««ˆ .. k « ˙ « = « . _«ˆ _«ˆ _«ˆ _»œ» _«˙ _«˙ l stu - do kaj la - bo - ro mal - fa - cil' ple - ja l 1.2. Dum Ni æi - un bo - nan a - gon fa - ras kun fer - vor', pu - re - ga de or' l 3. "Gran - da sen lim' o - fe - ro « «»«œˆ œ»œ» œ»»œ» œ»œ»» ˙»» . ˙»» ˙»»˙ l 44 œ»œ» œ.œ»»J» . œ»»Kœ» œ»»œ» œ»»»œ» Œ » ˙ » » » »» l ? »» »» »» »» »» l » l » » » » l ˙.»»» ======================= =l Elkore kaj brave

««« «« ««ˆ « «« ««ˆ «««ˆ« ««ˆ «« «« « «« Œ =l ˙ « « ˙ « « « « «ˆˆ« ˆ« ˆ« l ˙« ˙« ======================= l & _««ˆ _ˆj l _««ˆ« _«ˆ.j «ˆˆ« _««ˆ«ˆ _ˆ«««ˆ l __«««˙« . «ˆ« .. k «ˆ« . _k «˙ . l es - tas sin - for - ge - sa - do tu - te kun sen - de - zir'. l sed pe - co da de - zi - ro res - tas en ni - a kor. ne ka ras ol te de kor'. pli no sen de zir' en l ˙»»˙» œ»»œ» œ»J»œ» .. œ»K»œ» œœ»»» œ»»» ˙»»˙ l ˙» . œ»œ» œ»»œ.J» . œœ»»K» œ»»»œ œ»»»» Œ l »» l ? »» »» »» »» œ»» l »» l » » » » »œ»» l ˙.»»» ======================= = »

f «« «««˙. ««« «««ˆ« ««ˆ« . ««j « « «˙«« « « « « « « Œ= «_««ˆ . _ˆ««««ˆ l _«ˆ«««ˆ _««j «ˆˆ« ««ˆˆ« ««ˆˆ« l _ˆ««««ˆ _«ˆ«««ˆ ˆ««ˆ« «ˆ« l «˙« . ======================= l & _««˙ «ˆ«ˆ .. «k l l Ho, se ni i - ras kun pe - no trans æi pin - to - mont' l øi i - øas la se - mo Ti - am de l' ve - ne - noj tri, Fi - ne l «« vi tuœ» - te . ne pen - su eæ« pri l' sen - de_»œ - zir'." _»˙»» . » œ » œ » œ « » œ ˙ œ ˆ . œ œ œ » » » « » » » œ J » » » » » œ « ˆ » l ˙» »»» œ»» J»»œ. K»œ» »œ» »»œ »» » »œ » » » Œ =l ======================= l ? »» l » » » »» »» l » »» œ»»» œ»»» l ˙.»»» ««« ««« « « « œ»» . œ»» œ»» . ««j « « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˙.«« . « ˆ Œ ««k ««˙« «ˆ«« «ˆ« ˆ«« «ˆ« J»œ»» »œ»» . «ˆ« l «ˆ« «ˆj ˆ . ˙ ======================= =” « « « l & »»œ.»» l l « ˆ « ˆ . _«ˆ _«ˆ _«˙ » » _«ˆ l la a - li - a bord'. ti - e es - tas ve - ra nir - van', nas pol vet' sur o pu pil'. ki el vi don øe kul l pa - ra - graf' ko - re nin. Ti - on su - tra la pe - tas l «« œ» «« _»œ»œ» .. _»œ»J»œ _»œ»» . »œ» _»œ»» œ» . œ» ˙» ˙»»˙.. œ»ˆ«»» œ»»œ» ˆ«œ»»» »œ»» l œ»» »œ.J» »Kœ» ˙»» J»œ»» »» »œ.»» » Œ =” » » » » » » » ======================= » l? l l l » » » » » * Sendeziro: seni je ajna deziro; ne alkroæiøi al ajna formo; fari bonon al alia sen pensi pri la bono, nek deziri ties repagon. * Tri venenoj: avido, kolero kaj malsaøo.

89


79

Punktojn naý ni plenumu (Kanto de æiutaga praktikado) trad. CHOE Taesok

«« «« ««j «« « œ 2 ˆ J « «« ««j «« « «« » « « » œ « ˆ « ˆ » œ j J Jˆ«œ»» «Jj j b 4 «Jj « » » » ˆ ˆ œ œ j œ ˆ J J « » « » » » « œ»ˆ«» »» » » »» l Jj œ»ˆ«» »» Jj œ»ˆ«» _«J»j ˙«» ======================= =l l& l » » » » œ«ˆ»» l »» l ni ple - nu - mu an - kaý en æi tag'. 1. Punk - tojn naý l ni ple - nu - mu an - kaý en æi tag', 2. Punk - tojn naý « « « « «j l «»œ«ˆ «J»j «« ««Jj «« «Jˆ»œ»» _«j «« ««j «« « _ ˆ « _ œ «Jˆ»œ»» ««j _ » » ˆ œ « » œ ˆ J œ ˆ J » « » « 2 « ˆ » œ j J » J » ˙»«» œ»ˆ«» »» j Jj œ»ˆ«»» «j »» l b 4 »» »» œ ˆ J » « » »» l » ======================= =l l? l l Solene kaj brave

«« ««j «« « « b « «« ««« ««« «««ˆ l «««˙ ˆ « « « « « ˆ«« _«« l _«ˆj l& l ======================= =l « « « « «_ ˆ j ˆ««ˆ __j ˆ««ˆ __j ˆ_««ˆ __j _ _ __««˙ _ ˆ j _ ˆ««ˆ __j j ««ˆ _««ˆ _««ˆ _j ««ˆJ»œ ««ˆ _ ˆ ˆ _ _ « « »» l Kon - trol - ri - gar - du ni æe æi - u ni - a paþ'. l u - nu post la a - li - a punk - tojn naý per ag'. «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« l » œ « ˆ « ˆ » œ j J ˆ « » œ j J ˆ « » œ j J œ » « ˆ J j œ » « ˆ J j » « ˆ J œ j œ » « ˆ J j œ » « ˆ J j œ » « ˆ J j œ » « ˆ J j ˙ »» »» l »» »» »» »» l »» »» »» »» l »«»» l ? b »» ======================= =l

««« « ««« «« ««« «« «« «« « » œ » œ œ œ ˆ » « « » b « » » «˙˙« =l «ˆˆ« l »Jœ» Jœ»» »J»œ» «j ˆ«ˆ« «j j ˆ«ˆ« _j ˆ ˆ«««ˆ «j « «ˆˆ« l ˆ« ˆ«ˆ« l œ»»» ======================= l& l »» » » ˆ« l sa - øon, jus - ton ja sta - ri - gu Kon - cen - tri - øon, ni. l nin mem dan - ku kaj for - ti - gu Re - ci - pro - ke ni. « « « «« _«j l «« «J»j «Jˆ»œ»» «« ««œ»ˆ« Jˆ»œ» _«j _ ˆ œ « « «« «« ««j « « j œ ˆ J « » » « ˙«»» Jˆ«œ»» «j œ»ˆ«» «œ»ˆ« »» » »» » «œ»ˆ«» l b j œ ˆ J ˆ œ j J œ ˆ J » « « » » « » » » » » » l? » » l l l » =l ======================= » l » »

«« «« ««« ««j ««« ««« «« « ««« ««« ««« ««« b « « ˆ « j ˆ « ˆ ˆ j j « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ j j ˆ j ˆ j « j l& ======================= =” ˆ« l _««ˆ _««ˆ _«j ˆ« «ˆœ _«j «ˆJ»œ»» l _«j «ˆœ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l _˙««˙ l ne - kre - don a - vi - don kre - de pe - lu La kaj ni. l æi - ujn ser - vu Bo - ne ler - nu kaj ins - tru - u, ni. « « « « « «««» « « « « «« «« «« «« «Jj « l « « « « « ˆ » œ J « ˆ œ j œ ˆ J j « » « » « j « » œ j J ˆ ˙ « ˆ J » œ j « J ˆ » » œ « ˆ J ˆ J » œ j j œ » œ»ˆ«»» Jj œ»ˆ« » » » » l »» »» »» »» l »» œ»ˆ«» ˆJj œ Jj l ? b Jj ======================= =” » »«»» »» l » » » 90


El nia korpo estas (Kanto de sinkultivo)

80 trad. CHOE taesok

«˙.« ««˙ « «««˙ ««ˆ «« «« ««ˆ« «««˙. «««˙ Œ 6 « « « « « « b « « « « ˆ ˙ ˆ « « « « « « ˆ« l _«««˙ . _«««˙ =l ˙»«» l & 4 ˙« . ˙« ˆ« l ˙« ˆ« «ˆ« «˙« l «œ»ˆ«» «˙«»» ======================= » » » l kor - po es - tas tu - ta la ho - mar', ni - a 1. El l la - bor' fir - me en la stud', ra - di - kas 2. Æi - u l «« œ» ˙» . ˙» _»œœ» _»˙˙» . « « » ˙ » ˙ » œ » ˙ » œ . «ˆ«œ» «˙«» ˙»«»» »»œ» »» ˙»»» œ»»» »»˙» œ»»» »» »» »»» ll ? b 46 ˙»»» » l »˙.»» l» l »» »» »»˙ Œ=l ======================= » » Solene kaj brave

««˙. ««˙ « ««˙« ««ˆ «« «« «« ««ˆ«« «« ««˙« . ««˙ ««ˆˆ ««˙ ««ˆ «ˆ« «˙« b « « « « l « « ˆ« ˙« l «ˆ«œ» «˙»« ˙«»»» _««ˆ l _««˙.. _«««˙« Œ=l ======================= l& »» »» _«˙ _«˙ l øus - ta ni bo - ne øin kul - ti - vu por la star'. l la æi - u sin sur sin - kul - ti - vo ba - zas stud'. l «« œ» œ»œ» ˙»» œ»œ» _»œœ»» _»˙˙»» ˙»˙» .. ˙»˙» « « ˙«»» ˙»˙» .. ˙»»˙ Œ «»«œˆ» «»«˙» œ»»» ˙» » » » » » » » l======================= b » » » » » »» =l l? l» l» » l »»

««« «« ««« « «« œ» ««ˆ . «« « « « « « « « « ««ˆ« «ˆ«ˆ« ˙«« «˙«« ˆ«« «ˆ«« «ˆˆ« »œ»» « j ˆ« «ˆ«ˆ« ««˙« . «˙«˙« Œ b « « « ˙ ˙ « « « ˙»»» l & _«ˆ«ˆ _««˙ _««˙ ˆ« l ˙« ˙« ˆ« l ˆ« l ˙« . ======================= =l l Per mens - kon - cen - tri - øo, kaj øus - ta ple - nu - mad' sa - øo l Nin kul - ti - vu, hej - mon mas - tru kaj mon- don ser - vu ni, l œ»»œ ˙»»˙ ˙»˙» œ»»œ» œ»»œ ˙»»» ˙»»» œ»»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» ˙»»˙ œ»»œ ˙»»˙.» . ˙»» ˙»» Œ=l » » » » » » »»» l » ll ? b » »» »» »» l »» »˙» »˙» »œ» l »œ» »œ» »œ» »» ======================= » » » » » »» »» »»

«« «« «« « «« . «« ««« « « «« «« «« Œ ˆ« ˆ««ˆ «ˆ«ˆ «˙«˙ « ««œ ««ˆ ««ˆ ««j «˙«˙« ˆ««ˆ« «˙«˙« «ˆ«ˆ« ˆ«˙ j b ˆ « « « « l «œ»ˆ« ˆ«»»» œ»«» « .˙»» _ˆ«««ˆ l _«˙.««˙ . _«˙««˙ =” ======================= l& l »» »» » » » l kul - ti - vu por i - øi ve - ra an'. ni an - kaý men-son l æi bud - ho fa - ri - øu ni. ti - el per ti - u stu - do l «« ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» ««˙«» ˙»»˙» .. ˙»˙» ˙»˙»» œœ»»» ˙»˙»» œœ»»» ˙»»˙» œ»»œ» œ»»œ» ˙»»˙» œ » » »» Œ=” ll ? b » » » » l »» »œ» l » »» » » l ˆ«œ»»» »» »» »» ======================= » 91


81

Ho famili', feliæej' (Kanto de familiestrado) trad. CHOE Taesok

«« . œ «« «« « « «« « « «« œ « « « » « « » « « « 3 ˆ « « ˆ ˆ. ˆ « « « » « « « » « « « « b « « « Œ l ˙ ˆ ˙ œ ˙. ˙. ˆ ˆ j « « « » « « « » « « l & 4 ˙« l «˙« »» l ˆ« . J»œ»» ˆ« l ˙« . l «ˆˆ« «ˆˆ« ˆ« l «ˆ« . ˆ« «ˆˆ« l _«««˙ . l _«˙«««˙ = ======================= l fa - mi - li', fe - li - æej', fun - da - ment', la þta - ta 1. Ho l e - le sek - vu laý leø' fa - ru nun, kaj de - von 2. Vi «««˙ _»˙» .. _»˙˙» _»œœ» _»œ»» . œ»» _»œ» _»˙» .. _ _ œ » l œ»»œ ˙»» . œ»œ»» œœ»»» »œ» ˙»» Œ 3 ˙»» ˙ » » » » » œ » . » œ J œ » » » » » » » . » » œ œ J » » » » » l »» »» » l »˙.»» ll ? b 4 » l l »» »» »» l » l l »»˙»» =l ======================= » » Solene kaj harmoniplene

«« « « « « « « « « « ««˙ «ˆ« «ˆ« . «« « ««« ««ˆ ˆ«« «ˆ« ««˙. ˆ« ˙« ˆ.«« ««j « « b ˆ« «œ»ˆ« l _ˆ««ˆ _«»œ ˆ« l ˙« . l ˙»»» . ˆ« . ˆ«ˆ« ««ˆˆ« l ««˙«»» . «ˆ« l _«««˙.« . =l ======================= l & «˙« «ˆ l ˙»» j l »» _«˙ »» » » l es - tas e - ko de l' ho - ma viv' kun pekt'. a - mo, res l e - ne ha - vu kre -don je l' ver' kaj lum'. men - son kun œ » « . ˙»»˙» œ»œ» ˙»»˙» œ»œ»» œ»»œ œ»» _»» _»˙»»˙ . œ»»œ ˙»» l œ»» .. œœ»»J» œ»»œ «˙« . ˙»˙» .. » œ » » œ œ » ˙ » » » » » » » » » » » » » b œ » » » ˙ » » » » » l? ======================= l l » »» l l »»» l » » l » »» l »» =l

««« . ««« « « ««« « « » œ œ ˙ ˙ ˙«« Œ « « « « » « « « « « »»œ» «« « « « « b « « « « » « « « œ J « « ˆ « ˆ « « ˆ . . « ˆ. ˆ ˆ ˙ ˙ « « » « « « « « ˆ« ˆ« l _ˆ««ˆ ˙« l _»˙ j ˆ« ˆ« l ˙« ˆ« l ˆ« . »» »» l ˙« . l ˙« =l l & _ˆ««ˆ ˙« l _»˙ j ======================= » » » » l Tre pru - den - te, vi. di - li - gen - te per - la - bo - ru l Æi - ri - me - de la an æi - uj te - nas de tik - vec' _»œ»» _»˙»» . _»˙»» l œ»»œ.. œ»Jœ» _»œ»» œ»»œ _»˙»» œ»»œ.. œ»Jœ» _»œ»» ˙»»˙ _»œ»œ» _»˙»» œ»œ»» _»˙»»» Œ l »»»œ l »»˙» . l »»˙» = l ? b » ˙»»» l »»» »» »»œ»» l »» »˙»»» l »»» »» »»œ»» l »» » l »»˙»» ======================= » » »»

««« «««ˆ « «« ««« ««« « ««« « « « « ˙ » ˆ ˆ ˆ ˆ ˙« « « « « « » « « « « « « b « ======================= l & »˙»»» «ˆ« l «ˆ« «˙˙« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙.˙«. l ˙« _ˆ«««ˆ l «ˆˆ« _ˆ«««ˆ «ˆ«ˆ« l _«««ˆ«ˆ _«˙««˙ l __«««˙.«˙ . =” l es - tru el laý l' vi. Ja ser - vu, kor' øus - ta dar - mo l kaj ja l' fa - mi - li - on en bon' ple - na kom - for - tec'. ««˙ ««ˆ« œ» œ» l _»˙» . _ » œ » œ . œ œ ˙ ˙ » » » » »»» »» ˙»» . »»œ» œ»»œ œ»» ˙»»» œ » » » » » ˙»˙» .. » ˙ . œ ˙ œ » » » » » ˙. » » l======================= b œ œ » œ » » » » » » » » » » » » ˙ » l »» »»» l »» =” l ? »» l » » l »» »» l l l» 92


Ho la fortuloj de l' mond' (Kanto de progreso)

82 trad. CHOE Taesok

«« ««« «« « « ««« «« « « ««ˆ.« « « 6 œ » « «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«« «j ««˙« . ˆ « ˆ « « « j j b œ ˆ J j » « « . « « « « « « ˆ 8 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j » « « « « ˆ . « ˆ « « ˆ « « l& l ˆ« ======================= » l ˆ« l ˙« . =l ˆ« ˆ« . l for - tu - loj de l' mond'! jen grand - a - ni mu la 1. Ho l for loj ri jen tu de l' mond'! as pi øu Ho l' mal 2. »œ»»œ œ œ l _»œ»œ .. _ œ œ . œ»» ˙»» .. » » « œ œ œ » » » » » » » « 6 » . » » » » » » » » » »˙» « ˆ j œ J œ » œ J œ»» J»œ» Jœ»» »»» »»» Jœ» »œ» » » ll ? b 8 » « » » »» « ˆ l l l ======================= =l » » » » » » Solene kaj brave

«« œ» «« «« « « ««ˆ.« «« « «« « « « ˆ « ˆ « « « « « j b œ ˆ ˆ J j j « » « . « « « « « « « « ˆ« »» l ˆ« ˆ« j j ˆ« . «ˆˆ« ˆ«ˆ« . «ˆˆ« ˆ« j «ˆˆ« l ««˙˙« .. =l l& l _«»œ«ˆ . ======================= »» l kaj l' mal - for - tu - lojn de l' mond' zor - gu kun sin - cer'. l kaj la for - tu - lojn de l' mond' pre - nu por mo - del'. l _»œ»»œ .. _»œœ.»» . œ»» ˙»» .. œ»» œ»» .. « œ œ œ œ œ » » » » » « » » » » » » » » » œ J » ˆ « œ J œ j œ»» J»œ» œJ»» »» l ˙»»» ll ? b » «ˆ« l »Jœ»» »Jœ»» »»» »»» l » ======================= =l » » » » » ««« ««« « « ««« «« « « « b «««ˆ. ˆ ˆ«ˆ« ««ˆ ˆ««« «« « ˆ j « « j «ˆ« «ˆ« l «j «ˆ« _«««ˆ _«««ˆ . « ˆ «ˆˆ« _j ======================= l l & _««ˆ . « ˆ« _ˆ« __ˆj «««ˆ l _««˙»» . =l «ˆ _j _«ˆ ««ˆ _««ˆ . » l Jam mo - ti - vi - ta de vi u - lar' la pos - te l Jam sur an - taý - u - lar' te vin, la firm - ba - zan . . _»œ» _»œ»Jœ _»œ»œ. _œ»œ» »»» _»œ»Jœ _˙»»˙.. _»œ» . _ œ l » œ » œ » » œ » œ » œ » œ» »»» »»» »Jœ»» »œ» œ»» »»» »J»»œ »Jœ»» Jœ»»» »»» »»» »œ»» ll ? b »» » ======================= =l l l l » » » »

««« «« « « ««« œ» ««ˆ.« ««« «« ««« «« ««ˆ« . ˆ ˆ«ˆ« «j j ˆ ««j b œ J » « « « « « ˆ«ˆ« «««ˆ ˆj ˆ ˆ » « « ˆ « «ˆ« l _«˙.««˙ . =” « ˆ . ======================= l& l _«»œ«ˆ _«J»j » l ˆ« ˆ« . ˆ _ ˆ œ « »» »» l kun øoj' res - pek - tas ja vin lon - ge por æi - am'. l se vi for - ti - gos vin mem, vi. for - tu - li øos l _»œœ» _»œJœ» œ»» _œ»» œ»» _»˙» .. _»œ»œ .. œ»»» œ»»» .. «« » œ » œ » œ »»» »œ» œ»»» »Jœ» ˙»» »»» » » » » Jœ»» œ»» ˆ j » « l======================= J œ » J œ » œ » b » « » » » » » ˆ« l » » » » =” l? l » l » » 93


83

Ja homon malfacilas (Kanto de gvidanto) trad. CHOE Taesok

««« « « «« ## 3 F«« «««ˆ« œ» «« « « « « j ˆ. « « « « « » ˆ « k ˆ . ˆ œ . ˆ « « « « « « ˆ«ˆ« «ˆ«œ»» «ˆ« l «˙.«˙« . =l «ˆ« . k l & 4 ˆ« ˆ« »»» l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l ˆj ======================= » l gvi - di kun pru - dent'. ho - mon mal - fa - ci - las Ja 1. l por vin ne sek - vas hom'. vi vi pro - fi - tas, Se 2. . _ œ _ œ » » l _»œ»» _»J»œ . _»»Kœ _»œ»» _»œ»» œ»J»œ.. œ»Kœ» œ»œ» œ» ˙»» . œ»»œ œ»» œ # 3 œ » » » » » » » œ » » œ œ»» »» ll ? # 4 »»» l » »» »» »»» l » » » »» l ˙.»»»» ======================= =l » Pie kaj elkore

## «« «««ˆ« œ» «« « « « ««ˆ« œ . » » œ œ » » » » ««ˆ« «« ˆ«ˆ« «ˆ« »œ» œ.J»» Kœ»» »œ» ˆ« l «j «ˆ.ˆ« . «k « ˆ « ======================= =l « ˆ « ˆ » œ l& l l ˙«»» . » » » » »» _«ˆ » l mal - a - ten - ti Ki - el do e - blus por mo - ment'? l sci' ne a - gas, Se vi laý vin ne fi - das hom'. l .. _»œ» __»œ»» __»œ»» »œ» _ _ œ » _»œJ»œ» .. _»œK»œ» _»œœ»» » œ » œ » J œ œ»»» œ » » # » » œ » œ K » » ˙»˙»» .. œ » » » œ » œ » » » » » l======================= # » » » » » » » » » » œ =l » » » »»» l? l l l » «« «« «« ««« ««« «« « «« ## P« « «««ˆ œ»»œ» ˆ««« ˆ««« «ˆ.«« ˆ«« ˙»»˙» « « ˆ « « j ˆ. ˆ k « « « »» =l l& ======================= _ˆ««ˆ ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« «ˆˆ« ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ . ˆ« l »» l ke la sek - van - ta - ro Por po - vu vin fi di, l bud - ha, bo - di - sat - va Por sank - ta la gvi do «« «« l . _ œ » _»˙»» _»œœ»» _ œ » œ » œ»»» œ»»œ» » » » œ » œ » œ » œ « ˆ « ˆ » » œ. # » » œ » » » » œ » » ˙ » » =l » ll ? # »œ» » »» l »»» »»»œ l »»œ.J» »»Kœ» »œ»» »œ»» l »» » ======================= » »» »» »» ««« «« « « ««« . F ««« . «« « «« ## ˆ« . ««ˆ ««ˆ« ««ˆ œ » » œ . » œ » œ ˙«« » » » » j ˆ « » « » . » « ˆ « k « « ˆ » » œ œ J œ K œ œ « » ˆ« «ˆ l «ˆ« . «ˆ« «ˆˆ« ˆ« l »»» »»» »» »» ======================= =” l& »» l ˙« . » l sci - on kaj vi. per - so - ne - con ve - re ha - vu l vir - to kaj do. mo - ra - le - co ple - je gra - vas _»œ»œ» _»œ»» _»˙»» . œ . œ » » l # _»œ»»» » œ » œ » œ . œ J œ. œ K » » » » » œ » œ » » »»»œ »» »» » »œ»» J»œ»» . K»œ»» œ»»» œ»»» »»œ» l ˙»»» . l ? # œ»»» ======================= =” l l » »» »» 94


Budhon ripete vokas (Kanto de budhonoma æantado kaj sidmedito)

84 trad. CHOE Taesok

«« . «« « « « « « « «« . « «««ˆ « « « 34 ««ˆ« . ««j « ˆ « ˆ ˆ j « « « « « « « « « . ˆ ˆ ˆ j . « ˆ«ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««ˆˆ« . «j ======================= ˆ« . «ˆ« _«««ˆ l «ˆˆ« . _«j «ˆ«ˆ j ˆ_««ˆœ «ˆ« l _«««˙.«˙ . =l l& l 1. Bud - hon ri - pe - te vo - kas men - se kaj so - ne nun mi. l 2. Je - ne mi øus - te si - das, ple - ne kon - cen - tras ja min. «« œ «« _ œ _ œ » » l 3 _»œ»» . œ» œ» » œ . » œ . œ œ » » » » » œ»» . œ»»J œ»»J »»Jœ »» »» »» »»œ . Jj œ»ˆ«» »» ˙«»» . »Jœ» œ»» » » . œ » » œ » » œ œ. œ 4 » » » » » » l======================= » » » . œ J » » ? »» »» l » =l » »» »» l œ»» »»» »» l » » »» l »» »

««« «« «« « « «««ˆ . œ» «««ˆ « « « « ˆ « «˙.«« « « ˆ « « » « « j « « « « « « « « ˆ. « « » « ˆ. . « ˆ j ˆ ˆ ˆ j œ J ˆ j j « « « « « « « « . « « » « ˆ . « ˆ . l & _««ˆˆ . ˆ« _ˆ««ˆ l ˆ« l ˆ« ˆ« l ˙« . =l ======================= ˆ« ˆ« ˆ« l »» l Ju pli mi vo - kas bud -hon, es - tas nek bud - ho nek mi. l Ak - vo tuj su - pre - ni - øas, ve - ra mens' so - ras sen fin'. l œ»»» . œ»»» œ»Jœ» œ»» œ»»» . _»œ»»» œ»»» œ»»» . _»œ»»» œ»»œ» ˙»»˙.. œ»»œ.. _»œ»»»Jœ œ»»œ œ. œ J œ. œ J » » » » » œ J » » » » » » » » l======================= . œ » » » » Jœ»» »»» l »» »» l »»» =l »» » »» l œ»» »» » l »» ? » » »

«« . «« « ««« «« ««« ««« «««ˆ« ««« . «««ˆ . « «« ˆ««ˆ« . «j « ˆ«« ««ˆ« « « ˆ. ˆ ˆ j « « « ˆ « ˆ « « j ˆ « . . « « « ======================= l & ˆ« Jj ˆ« ˆ« _j ˆ« ˆ« l «˙˙« . =l œ»ˆ«» ˆ« l ˆ« «ˆ«ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l » l ja bud - has korp'. Ho a - mi - ta - bas men- so, ti - u æi l Men en la kom - ple - ta kvi - et'. - so fa - ri - øas lu - ma _»œ» . œ»Jœ» _»œ» _»œ» . _»œ» œ» œ» _»œ» _»œ» _»œ» l ˙»˙.»» . œ»»» . œ»» œ»» »»»œ. »» »»œ » » » » » » » œ J » » » » » » » »»» l »œ.»» ll ? »» œ»J»» Jœ»»»» »»» l »œ»» œ»»» »»œ» l »œ»»» . »Jœ»» œ»»» l » =l ======================= » » » » »

«« . «««ˆ «« «« ««« «« «« « «« « « « « «ˆ«ˆ« . j ««ˆ« ««ˆ« «˙.«« «ˆ.«« j «« . «« ««j ˆ « « « « « « ˆ. « « ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ k j « « « « « « ˆ« l ˙« . =” ======================= ˆ« . ˆ« l «œ»ˆ«» _«ˆ«ˆ . _««ˆˆ «ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« l l & »»»˙ » l Ho a - mi - ta - bas so - no, ja pa - ra - di - zas æi lok'. l Mi sen-tas ple - jan øo - jon en la lok' est'. kva - zaý sen . . _»˙»» _»œ»» _»œ» œ» œ» _»œ»» _»œ»» _»œ»» l œ»» . _»œ»» œ»œ» œ œ » » »»˙.»˙ . » » » » » » » » » » » » » » ˙ œ. J œ K œ J œ. œ J œ œ J » » » » » » » » » œ J œ » » » » l ? »» »»» »» l »» »» »» l »œ»» . »» ======================= »» »» l »»» »œ»» l »» =” » » 95


85

Tuta instru' de majstro (Kanto de sankta libro kaj iluminiga demando)

q = 80

trad. CHOE Taesok

bb 4 F« « «« «« «« « «« «« «« «« Œ=l « « . 4 ˆ ˆ œ j œ J « « « « « » » « « » ˙ « « ˆ » œ « « ˆ « ˙. « l& l ======================= nˆ j ˆ j « « »» »» ˆ«œ»» l _««ˆ»œ __«j »» ˆ«œ»» _««ˆ»œ l »» « ˆ j « ˆ « _«ˆ _«ˆ __««˙ . ˆ««ˆ _«ˆ » » » » » » l es - tas en sank - ta de maj - stro li - brar'. 1. Tu - ta ins - tru' l mul - tas l' a - fe - roj de l' mond'. gran - das la prin - ci - poj, 2. Ho l «« «« « « «« « «« «««ˆ ««ˆ« œ» œ» « ˆ œ . ˆ œ j J « « » « » ˙»» . «œ»ˆ« « »» Jœ»»j œ»»J œ» » œ « ˆ « « ˆ » » » l b b 44 ˙»«»» Œ » « ˆ » œ » œ œ J œ J » » » » »» œ»ˆ«»» l » »» l œ»» » »œ»» »» » » » l? l ======================= =l » » »˙.» » »

b ««˙«» «« «« «« « «« « « « « b Œ= « « « ˆ œ » « « « « » « ˆ » œ « » « ˙ « «ˆ««ˆ _«j « . ======================= l& l _«ˆ«ˆ _j l l ˆ«Jœ»» k Kˆ«œ»» »» »» » « « « « »» ˆ«œ»»» l j ˆ « ˆ j ˆ««ˆ _«˙»» . «ˆ __«ˆ«ˆ __««ˆ __j » » » l Æi - uj ajn pa - øo kaj fraz' ja es - tas o - ro kaj jad'. l Ki - am es - plo - ras mi nun, æi - o fa - ri - øas de - mand', ««˙ l ««ˆ«œ» œ» «« «« ««ˆ«œ» ««˙«» ««ˆ«œ» «« « » » » œ » œ œ k K œ j. J . ˆ ˆ b » » » « « » »» »œ»» œ»J»œ» œ»J»» »» »»» œ»»» ˙»˙» .. »» œ»ˆ«»» Œ =l l======================= » » » b » » l? l l » » » Jœ»» Jœ»» l »» » » ««« «« « «« «« « b « ««« « « « ««˙«» . « « «j « « ˆ « « Œ l b ˆ ˆ. j ˆ k « « « « « « ˆ « j « ˆ « « « ˆ . ˆ ˙ « « « « « « « l& l l ˆ nœ « «_»œ«ˆ __«««ˆ _˙««˙ l _ˆj « « » ======================= = k . » œ ˆ « » « « « « _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ »» »» » «ˆ . _«ˆ _«ˆ _«˙ » » l Li - bron mi sen - con el - fo - sas el øi. le - gas el kor', l ta - men mi po u - nu por tut - kom - pren'. stu - das kun pen' ««ˆ« ˆ««« «« l « « œ œ ˙ » » » œ»œ.J» . K»œ» »œ» »»˙ œ»» œ»»œ nœ» œ»» . œ»» œˆ« ˙»»» . ˙« bb œ»»»œ œ»»» ˙»»»˙ Œ l l======================= J œ J œ. J œ » » » » » K » » » »» l? l » l œ»»» »»» »» »»» »»» »» l »»» »œ»» »» = »

F ««« «« « « bb f ««ˆ«« . ««j « ««j ««j « «« « «« « « ˆ j ˆ. « « « ˆ « k « Œ =” ˙ « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ« . ˆ« ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˙«˙« l ˆ« ˆ« _j ˆ««ˆ _«j « ======================= l& « l ˆ « ˆ ˆ j « « « «ˆ«ˆ _«˙»» . « «ˆ __««ˆ _«ˆ __j » l Kla - ra do i - øas la senc' kaj u - ti - las li - bro al mi. l I - ras for nu - ba la dens' kaj ek - lu - mas ti - u æi mens'. l œ»»» . œ»» ˙»» œ»»J»œ.. œ»K»œ œ»»»œ ˙»»» œ»»Jœ» œ»»J»œ œ»»» œ» ««œ»ˆ« œ» œ» b » Œ =” »» »» »» »˙»» »» »» J»œ»» »Jœ»» »» »»»œJ »»»Jœ l ˙»˙»» .. l ? b »œ»» . Jœ»»»» »˙»» ======================= l l » »»» »» » » » 96


86

Tridek preceptoj gardas (Kanto de konduto kaj taglibro)

trad. CHOE Taesok

«« « « « «« # 3P«« ««ˆ« «« « « . ««ˆ« « « « « « » ˙ ˆ j « « « « ˆ « k « « » ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « j ˆ. ˆ. « j « « » 4 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ k k ˙ « « « « « ˆ« =l ======================= l& l ˆ« . ˆ« «ˆˆ« «ˆ« l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ˆ« . ˆ« l »»» l ro. pre - cep - toj gar - das kon - traý la su - fer - ma Tri - dek 1. go ta i øas ne la vi vo. post go fi tu ta Ta 2. l _»œ» _»œ»» _»œ» . œ»» œ» .. œ»Kœ» ««œ»ˆ« œ»» . œ»» _»˙»» œ » l # 3 _»œ»»œ» œ»» » œ œ » » J » » œ » œ . . » » » » » J œ K » » œ » œ œ J œ » » œ K » » ˙ œ»»» =l » » » » » » »» »» »» l »»» »» l? 4 ======================= l »» »» »» l » » » Solene kaj øojplene

«« «««ˆ «« « «« # «« «««ˆ «« « « «« « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « k ˆ. ˆ. . ˙ j j « « « « « « «ˆ«ˆ« =l « « « ˆ « ˆ « ˆ k ˆ « « ˆ j ˆ «ˆˆ« l ˙« ======================= l& l ˆ« . ˆ« «ˆˆ« «ˆ« l «ˆ« . «ˆ« ˆ« «ˆ« . k l ses na - tur - re - ga - ¼oj Dek gvi - das al pa - ra - di zo. pa Ki - el si - gus va - ne mi eæ u - nu mo - men - ton? l _»œ» _»œ»» _»œ» . œ»» œ» œ»œ» _»˙» . » œ . » œ œ»»œ» l # _»œ»»œ» œ œ œ » » » . » J œ. œ » K » » J œ œ K » » » » » œ » . » » œ » » œ J œ œ K œ » » ˙ » » » » » »» » =l »» l? » ======================= l »» »»» »» » l » » »» » » l »» »

««« . «« «« « «« «« œ» ˙» ««« ««« # Fœ» . œ» œ» « j ˆ « « « » « « » j ˆ. ˆ k ˆ ˆ«« ˙«« ˆ k » » « « » «ˆ« . ˆ« l œ»» ˙»»» «ˆ« . «ˆ« ««ˆ« j «ˆ.ˆ«. k œ.J»» Kœ»» œ»» ˆ « l ˆ l ======================= l& « ˆ« ˙« =l » » » » » l An - taý pens', an - taý a - go mi ek - ha - vas a - ten - ton, Mi -ku a kun la a - ten - to. kal las tag gojn kaj sen l ««˙»« .» . œ»» œ» œ»» .. œ»» œ»» l # _»œ»»œJ» .. _»œ»»K»œ _»œ»»»œ _»œ»»» .. _»œ»»» __»œ»»» _»˙»» » œ »» œJ»» Kœ»» l œ»»» ˙»»» œJ»»» Kœ»»» »œ»» J»»»œ K»œ»» l œ»» l ? »» »» »» l ======================= =l » » » » » »

«« . «« « « # P«« «««ˆ «« « œ ««« . « » ««ˆ« . «k ˆj «˙«« ««ˆ ««ˆˆ« »»œ « « « ˆ « . ˆ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ.ˆ« . _k «ˆ« l «j »»» l «ˆ« _««˙ l _˙«««˙ . =” l & ˆ« «ˆ«ˆ «ˆ«œ»» ˆ«ˆ« l œ»» ======================= » » l kaj dar - me do mi kon - du - tas, pa - ra - di - zas æi lok'! l Kla - ras do fe - liæ' kaj pu - no, ma - tu - ri - øas just - ag'! «« «« l # œ»» œ» œ»»œ .» . œ» œ» œ»» œ . » » œ » œ œ ˙»«» . ˆ œ » « » » »»œ» ˙»»»˙ » . » » » » » K œ » » » J œ œ œ » œ œ J œ K œ œ . œ » » » » » » » » » » » » œ l ? » »» ======================= l » »» » »» l »» »» »» »» l »» »» » l » =” * Naturrega¼o: ago, per kiu oni regas kaj utiligas la originan naturon de homo en æiutaga vivo.

97


87

Æiujn miajn pekojn øis nun (Kanto de pento) trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« ««« «««j ««« ««« « « « 68 «««ˆ «««j « ««« ‰ ˆ ˆ j « « « « ˆ. « ˆ ««ˆ« . ˆ j ˆ ˆ j ˆ«ˆ« _««ˆˆ _«j « « « « « ======================= l & _««ˆ _««ˆ _«««ˆ _«««ˆ l _««ˆ ˆ« «ˆ« _««ˆ . l ˆ«ˆ« j l « ˆ « «ˆ _«ˆ . _ˆ««ˆ =l l mi - ajn mi. pe - kojn øis nun re - tro - pen - sas l 1.2. ÆiO -- ujn en mem', ri - gi - ne ne es - tas pek' na - tur' de « « « « « l 6 œ»» œ»» «ˆ«œ» «j œ»J»œ #œ»»œ.. œ»»œ ‰ « « « » œ » œ » œ » œ J « ˆ « ˆ J « ˆ J « ˆ J » j œ » j œ » j œ » œ . » » » » » » » » » »» =l » » » » » » œ » 8 œ J œ » » » » »» »» »» l ? œ»» œJ»» » » l » » » »œ.»» ======================= l l » » » » Malrapide

«« «« « « «««ˆ. ««« ‰ « « « « « « «ˆ«ˆ« «ˆ« ««j ˆ l & _«ˆ««ˆ _«j ======================= ˆ««ˆ _«j «ˆ«ˆ _«j ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ .. l «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ _«««ˆ»œ» _««j ˆJ»œ» l _«j _«ˆ _«ˆ«ˆ l _«««ˆ . _«««ˆ =l « » » l mi. mal-saø', ko - ler' kaj a - vid' i - lin kaý - zis l Pro æi - u ajn pek' mens'. sed es - ti - øas laý la pro - pra l œ»»» . œ»»» œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ » » » » » » » » » » œ ‰ œ œ œ J » » » » » » » » » » » » ll ? œ»» œ»»J »»œ »Jœ» l »»Jœ œ»»J »»Jœ »œ.» »Jœ»» »» »» l œ.»» » œ l »»œ»» » ======================= =l »»» »»» »» »» »»» »»» »»» » »» »» »

««« ««« ««« ««« «« «« ««« « « ««« «««ˆ «««ˆ « ««« ‰ ««ˆ« ˆj ˆ ˆ j j j . ˆ j ˆ j ˆ « « « « « « « « ««« «ˆ«« «j « ˆ ˆ l & _««ˆ _«ˆ ˆ« ˆ««ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ«ˆ« .. l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« . ««ˆ« =l ======================= l kor - po, pa - rol' pe - kojn fa - ris mi. la men - so, l Per pe - ko es - tas for. Se ja es - tin - gi - øas la mens', _»œ» _»œ» œ» œ» #œ» . œ» l œ»J»œ» œœ»J»» œœ»J»» œ»œ.»» . œ»»œ œœ»J» #œ_»œ»» _»œ»Jœ» »œ»» »Jœ»» »»œ »» œ.» œ»»» ‰ » » » » » » » » » » » » l======================= =l l? l l »» »» »»» »J»œ»» l »»

««« ««« «« «« «« ««« «« ««« ‰ ««« ««« ««« «« «« ««« «««j « « ˆ ˆ ˆ j ˆ j ˆ j ˆ « « « « « « « ˆ. « ˆ « « ˆ. j ˆ j ˆ j j ˆ ˆ«« l _««ˆ «ˆ« «ˆ« _««ˆ . l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «« . _ˆ««ˆ =” l & _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ _ˆ«««ˆ _j ======================= _«ˆ « « «ˆ « l æi - on pen - tas Nu - ne el pro - fun - de - ga la kor' mi. l Res - tas mi øus - te æi - o en ti - u stat': es - tas for'. « « « « « « « l œ»» . œ»» ‰ œ»» œ»» œ»» «ˆ«œ» «j œ»Jœ»» « « « « « #œ » » œ J « ˆ » « ˆ J j œ » « ˆ J j œ » « ˆ J j œ » œ . œ » « ˆ » œ « ˆ J j » œ » » »»» » »» »» »» » l »»œ.» l ? »Jœ»» »Jœ»» »Jœ»» »» »» l »» »» »» »»œ.» œ ======================= =” l »» »» » » » » 98


De kie venis æi malsan' (Kanto de resaniøo)

88 trad. CHOE Taesok

«« «« «« # 4 ««˙ « «« « « « « « ˆ « « ˆ ˙ Œ l « « « « « « ˙ « ˙ ˙« ˙«˙« «ˆ« «ˆ« l ˙« l & 4 ˙« l ˙« l «˙.˙«. ======================= = l ve æi ki - e - nis mal san'? 1. De ve æi ki - e - nis mal san'? 2. De l ple - na de es - tas fe liæ', 3. Mi l ˙ ˙ ˙ » » »˙»˙ » _ œ » _ _ _»˙»» . _ _ œ ˙ » » » » » » ˙ œ œ ˙ » » » » » » »» » »» ». »» » »» Œ l ll ? # 44 »» » l ˙»»» l ˙»»» l ˙»»» ======================= = Andante

«« «« «« . # « « « « ˙ «˙«« « « « ˙ « Œ= « « «˙˙« «˙«˙« «˙« ˙« «_«ˆ«ˆ «ˆ«œ» «˙»«» ======================= l l l l l& ˙ . « »» » l De la tri - tem pa mi a karm'. l Se - nas na tu ro je mal san'. jam po - vas stu di en tran kvil'. l _»˙»˙» _»˙»» ˙»˙»» » œ ˙»˙»» ˙»˙.»» . » œ œ » ˙ » # » » » » » ˙»» Œ =l ll ? » œ»»» » ˙»» ======================= l » l » l » » »

«« . ««« ««« « « «« « « # «« «˙«˙« . « « ˙«« «˙«˙« «ˆ«ˆ« ˙ « ˆ « Œ l « ˙ ˆ « « ˙ « ˆ « ˙ ˆ « « « ˙ l& l l l ======================= = ˆ«œ»»» l øas sort'. Nun mi kvi ti per æi l la nub', Ki el æi e blan - ka kor', Vi - du l' na tu - ron mi el l »_˙»»˙ »_œ»» « ˙»» . «˙« œ»»»œ ˙»»»˙ ˙»»˙ ˙»˙» »»» »»» . l # »» » œ Œ =l œ œ » » » » » » » » » ======================= l? l l » l » » ˙ » » » » »»»

«««ˆ «« ««« ««« ««« # ˙»» ««« ««« . ˙ ˆ Œ ” ˙ ˙ « « « « « ˙ » ˆ« ˆ« l «˙« ˙»» «˙« «˙˙« . «˙« «˙« l& l l ======================= = » l øi la tont'. Ja sen - þar - øos es bro i fo tuj. æi om ros ren l kom - ple je lor'. se nu te do l œ » _ ˙ » _ ˙»˙.» . ˙ œ ˙ ˙ » » » » » »»»˙ œ ˙ ˙ œ ˙ » » » » » » # ˙ » » » » » » » Œ ” ll ? »» » » » »» l »˙»» l » l » ======================= = 99


89 q = 90

Ho, la homar' en sufer' kaj en plezur' (Kanto de sufero kaj plezuro) trad. CHOE Taesok

F «« « «« «« «« 34 « «j « « ««ˆ« «« «« . ˆ«« «j « « «j «ˆ« «ˆˆ« j ˆ « j ˆ « ˆ ««˙ « « « ======================= « « «˙«˙ . =l l& l l l ˆ œ ˆ J ˆ « » « _«ˆ _«ˆ _«ˆ »» _j «ˆ»œ» _«ˆ _«ˆ _ ˆ « _ _«˙ » l Ho, la en su fer' kaj en ple - zur'! l 1.2. Es - tas hoe -- mar' ter - naj su fe - ro kaj ple - zur'. Ke i li fi aj ne ve ni, nu plu al 3. l _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » œ»» »» œ»œ» »»Jœ» »J»œ »» œ»» »»˙ . l 43 ˙»»˙» œ»Jœ»» œ»»Jœ»» œ»»œ»» » œ J » œ J » » » œ » » œ » » » » » »» »» » l ======================= =l l ? »» » »» l ˙.»»» » » l » Elkore, mole

««j « « «« «« «« «« . « « « « « « « ˆ « « « «_j « . « « ˆ ˆ j ˆ««ˆ _j l & _ˆ««ˆ . l l ======================= « « « « « ˆ««ˆ __«ˆ»œ __ˆ«« «ˆ«ˆ _«ˆ _«ˆ . ˆ««ˆ l _«˙.«˙ . =l __«ˆ«ˆ .. _«ˆ _j __j ˆ««ˆ _j »» l pen - su pri l' - ro kaj ple - zur'. kaý - zo de su - fe l Es - tas þan - ro kaj ple - zur'. øi - øaj kaj su - fe l kun æi - am a - gu ni. la pru den - to sa - na « ««Jœj l œ»»» ˆ«« ««ˆ« œ»»» . . ˆ œ œ œ œ » » » » ˙»»˙ .. œ»J»œ »»Jœ œ»»J œ»»œ.. Jœ»» »«»» œ»J»œ» » œ œ. » » l======================= œ J » » »» »»» »»» l »» » » l »»» »» »» =l l ? œ.»»» l »»» ««« «« « ««« « « ««j « «««˙ « ˆ. ˆ«« ˆ«œ «ˆ« j «« « «« «««ˆ «««ˆ« « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ j « ˆ . ˆ « » « l & _««ˆˆ _««ˆ _««ˆ l _««ˆ ˆ« l ˙« ˆ« »» ˆ« l ======================= _«ˆ«ˆ =l l i - li ja ha - zar - de ve - nas al vi? Æu l i fer', Fi - as ple - zu - ro, ki - u - øos su dar - mo ku - ti - mi - øu por ni, Al e - tern' l «« œ» _»˙»˙ œ»» »»»œ _»»»»œœ »»œ»œ œ»»»œ œ»»œ» œ»»»œ œ»J»œ» œ»»J»œ »«œˆ» . œ » » »»» l » » » œ œ » » » » » » J»œ» » »» =l » »» l ? »» l » »» l œ.»» l ======================= »» » »

«« «« «« «« «« . =” ««j ««j «« «« l «« . «« ««j l & ««ˆ«œ»» . l l ======================= ˆ j j «_ˆ«ˆ _j « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ. _«ˆ __j ˆ««ˆ __j __j ˆ««ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙»»» «J«ˆ»œ _»œ«ˆ»» «ˆ _«ˆ _«ˆ . » » l i - lin æi - ujn vi. Sci - u, ke cer - te kaý - zas l fe - ro, ki - u bo - nas su i - øos ple - zu - reg'. fe - rojn kaj ple - zu - rojn øu - u ni. pra - vajn su l «œ»« ««j l Jˆ«œ»» ˆ««Jj œ»«»» ˆ«Jj œ»œ.»» . œ»»» .. œ»»Jœ» œ»»J»œ œ»»J»œ œ»»œ» .. œ»»Jœ» œ»Jœ»» œ»Jœ» ˙» . »» » »» »» »» l »» »» »» »» l » l ? œ»»» l ˙.»»» ======================= =” 100


Al la novulo estas (Kanto de la gradoj de darmforto)

90 trad. CHOE Taesok

«« « « « F «« «ˆ.j « « 24 ««ˆj. ««ˆ «««ˆ«ˆ ˆ k « « « « «ˆ«ˆ« « « « « « j ˆ. « « « « « . « ˆ « k . « . « ˆ ˆ j ˆ ˆ j k k « « « « « « « « « « ˆ« . ˆ« ======================= ˆ« ˆ« . ˆ« l ˆ« . _k l ˆ« . ˆ« =l l& l ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ l _««˙«˙ «ˆJ»œ» . _k » l la no - vu - lo es - tas or - di - na - ra grad'. Al firm -kre l 1.2. Al tre darm-for - ta vir - ta trans li - mar'. Es - tas al Es - tas hom' gra - doj de la for - to de la darm' es - tas por l 3. Ti - uj ses « _»œ» . œ» «˙»« l 2 œ»» . œ»» œ»»œ œ»» . œ»» œ»J»œ» .. _»œ»K»œ» œ»» œ»» . œ»» œ»»œ » » » œ . » » œ. » J » œ K » » J œ. œ » K œ. J œ » K » J œ. » œ K » 4 » » » »» »» » l? ======================= l »» »» »» »» l l J»œ.»» Kœ»»» »» =l l »» »» P ««« «« « « œ»» . ««k ˆ « « ˆ. ˙«˙« j « « « « « «j « «ˆˆ« l «j « «ˆˆ« .. «k « ˆ « . « l & »œJ»»» . ««ˆ« «ˆ« . k l l l «_ˆ«ˆ _««j « « ˆ ======================= ˆ k ˆ « =l . «ˆ.«ˆ . _««ˆ _«˙»» _ ˆ « » l dan - to es - tas tut - fi - de - la grad'. Luk ta grad' l la trans - cen - da ti - u ho - mo grad'. Al vir - tul' ni i - ren - da gra - va darm - þtu - par'. Þtu - pon post l « _»œ» . œ» «k l » œ . ˙»˙»» œ»»J . œ»»K»œ œ»œJ»» .. _»œ»Kœ»» ˆ«Kœ»»» »˙»»˙ œ»»œ.» . œ»»J» » » . » J œ » œ K » J » œ œ. » œ. » » » »» »» l » l ? »» »» l »» »» l » l »» ======================= =l Marþe, gaje

««« «« »»»œ .. œ»» «««ˆ« «««˙ «« « «« ˆ « ======================= l & J»»»œ K»œ»»» «ˆ« l ˙« l _ˆ«««ˆ _«ˆ««ˆ l _«»œ«ˆ» l _«˙««˙ =l _«««ˆ l _˙«««˙ » l al la sci - ant' pri di abl' kaj darm' l kun kor - fa - vor', gran - da kor - kom - pat', þtu - po do ni i - ru øis la fin', l . « _»œ» _»œ» _»œ» _»˙»˙ _»œ» «œ»ˆ«» ˙»»˙» ˙»˙»» œ»»»œ l »J»œ.» »Kœ»» »œ» » » œ » œ » » œ » » » » » »» ======================= =l l ? »» »» »» l l » l »» l » l » ««« « « F« « « «k «« ˆ. j « « «« . « ««j « « « ˆ ˆ ˆ. j « « «« ««« « « « ˆ. . ˆ k ˆ k « « « « « ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ . . « « « ˆ« ˆ««ˆ ======================= =” ˆ««ˆ l _«««˙»» l & _««ˆ . _««ˆ l l ˆ« _k «ˆ.«ˆ . _k _j » l tre darm - for - ta Al la hom' grad'. es - tas ven - ka l sa - vo - po - vo bud - ha æi - a grad'. ajn es - tas ja bud hi øu, sa vu æi uj ni. ni mon don l . «« . «« œ» « _»œ»» «k œ»œJ»» .. _»œ»Kœ»» . œ . œ œ œ ˆ«Kœ»» » » » » l ˆ«» Kk Jœ»j « ˆ œ » » œ . ˙ » » » » » J œ » » œ. J œ K J œ. œ K » » » » » » » » » » »» »» » l »»˙»» ======================= =” l? l »» »» l »» 101


91

Preøas mi: Ho æi sonoril' (Kanto de darma sonorilo) trad. CHOE Taesok

«« « «« «« «« « «« «« « « 4 « « ˙ « « b 4 ˆ.«ˆ« . «j Œ l « «ˆˆ« «j j «ˆ « «« ««« l ««« . « ˆ j ˆ«ˆ« ˙«˙« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l _«««ˆˆ «j ======================= l& l ˙« = « «ˆ« ˆ« _«Jœ»j «ˆ» _j «ˆJ»œ»» __«ˆ«ˆ __˙««˙ . » l Pre - øas mi: Ho æi so - no - ril' so - nu tra la darm - mond'; l _»œ» .. _»œ»J»œ _»˙»˙» _»œœ» _»œ»Jœ œ» œ» œ» œ l œ»» _»œ»Jœ» _»œ»œ» » ˙ ˙»»˙.» . 4 »œ» »» »» »Jœ» »J»œ œ»J» »» » » » J œ Œ l » » » » » » ˙ b 4 » » » » » » » l======================= l ? l »» = » » »» »» »œ»» l »» » Pie kaj solene

«« «« œ»Jœ» œ»»œ.. «««ˆ. œ»J»œ ˙.˙»» . « ««ˆ« ˙««˙« « « ˆ j Œ l b « « « «_«˙«˙ ˆ« . »»» l »»» l & _««˙«˙ l _«ˆ.««ˆ . l »»» »»» ======================= = l pu ru l' u - ni - vers' per æi cir - kla son'; l _»œ»œ .. œ» l ˙»»˙ .. ˙»» ˙»» œ»»œ .. » œ » ˙ . œ œ » » » » » » Œ l œ J ˙ ˙ » » » » » » » J»œ» ˙»» »» l »»» »» » l ? b »» l »» l »Jœ»» œ.»»» ======================= = » » » » ««« ««« « « « «««˙. « « « ˙ » ˙ « ««ˆ « « « ˆ j « b Œ= « » « ˙ ˆ. « « « « « ˙ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « » « «ˆ« ˆ« l ˙« . ======================= l& l «ˆ« «ˆ« «˙« l ˆ« . l »» l tu ta vi - vu - lar' de la vo - joj ses l _»œ»œ» œ» _»œ»œ» _œ»œ»» _»˙»»˙ l .. » œ ˙»»˙» .. ˙»»˙ œ » » ˙ » » » » » œ Œ =l » » » » » œ Jœ»» » »» l »» »˙»» » » » »» l ? b »»» ======================= l l » »

«« ««Jj ««« «« ˙»»»˙ ««« ««« « Œ ” «« ««œ»ˆ« b ˆ œ « » « « ˆ » œ ˆ « « « œ ˆ J ˆ ˆ j » « » « ======================= = l & _«»˙«» l ˆ« _««ˆ _««ˆ»œ» _««ˆ l _˙.««˙ . œ»ˆ«» »» l »» » »» »» » » » l i - lu - mi - ni - øu kun klar' pri la cir - kla ver'. l «« « « _»˙»˙ .. _»œ»œ _»œ»œ « l « « œ ˆ J j ˙ œ « » « « » » ««˙»« » œ « ˆ » œ ˆ œ ˆ œ j J œ « « » » »»» « » » » » » » » œ ˆ Œ =” ˙ » « » » » » » » » » » œ b » » » » » » » l======================= » » ? » l l » l » » * Ses vojoj: la ses mondoj, en kiuj æiuj vivuloj renaskiøas laý sia karmo, transmigrante de iu al alia.

102


La darmkorpa budho, vi (Kanto de matena preøo)

92 trad. CHOE Taesok

««« ««j ««« «« «« 44 « « «« «« «« ««j b « « ˆ « ˆ ˆ j ˆ«ˆ« _j j « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ j ˆ«««ˆ _«˙««˙ ˆ j j l& l ˆ« ======================= =l œ»ˆ«» _«ˆ _««ˆ _««ˆ ˆ« _««ˆ Jj _«j «Jˆ»œ»» » l La darm - kor - pa bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 1. l La darm - kor - pa bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 2. l La darm - kor - pa bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 3. _»œ» œ » œ»»Jœ ˙»»˙» »Jœ»» œ»»J»œ œœ»»J» œ»»Jœ» œ»» œ»»»œ l b 44 Jœ»»» œ œ » » » œ » » l? l Jœ»» »Jœ»» Jœ»» »»» »» ======================= =l » »» »» »» J»œ»» »» » » » £ « « « « « « « « « «« «« «« «« «« ««ˆ ˆ««« ««ˆ« «« «j « « ˆ ˆ ˆ j b ««j « « « « ˆ««ˆ «˙« ˆ «ˆ«ˆ «j « ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« j ======================= =l l& l j ˙« _«ˆ««ˆ j l dan - ke nun ko - men - cas æi ta - gon mi al bon - far'. l dan - ke nun ko - men - cas æi ta - gon mi al bon - far'. dan - ke nun ko - men - cas æi ta - gon mi al bon - far'. l _»œ»J»œ œ»» œ» œ» »œ _ œ » _ œ » _»˙»˙» » œ » » » œ » œ œ » » » œ J » J œ » Jœ» » » J»œ » ll ? b »» Jœ»»» »J»œ» œ»J»» »»»œ œ»»œ» »œ»» »œ»» ======================= =l l »» » » »» » » » »» » »» » £ ««« ««£ «« «« ««« «««ˆj «««ˆ «« «« «« «« ««ˆˆ «««ˆˆ ˆˆ««« «ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« b «ˆˆ« «j ˆ«ˆ« ««˙«» ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« j l& l j ======================= =l »» l plu pu - ra Por ke kun bo - na san', ko - ro mi l plu dan - ka Por ke kun bo - na dir', ko - ro mi plu kun Por ke kun æi uj ajn la bo ru mi l _ œ » _ œ » œ»»Jœ» »Jœ»» »Jœ»» œ»»J»œ ˙˙»»» œ»»Jœ œ»» œ»»œ» »»»œœ œ»»œ » œ » œ » » l======================= » » »» » » »» »» J»œ»» œ»»» œ»»» »» »» »» =l l ? b »» l » » £ £ « « « « « ««« «« ««« «« «« ««« ««« «« ˆ«« ˆˆ««« «ˆ«ˆ« b « ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «j « ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _ˆˆ«« ˆ« l & _«j l j ======================= =” œ»ˆ«»» _j _ˆ««ˆ j _ˆ««ˆ _«˙««˙ «Jˆ»œ»» «Jj l sek - vu bud - han vo - jon per pen', pre - øas mi al vi. l vi - vu pa - ce kun æi - u ajn, pre - øas mi al vi. al bo ni go de nu na mond', pre øas mi al vi. l' l _»œ»J»œ œ»» œ» œ» _œœ»»» œ»» œ» œ» _ œ » _ œ » œ»»Jœ» »Jœ»» œ»»Jœ» »Jœ»» _»˙»˙»» l b »» Jœ»» »Jœ» œ»J» »» œ»» »œ» »œ» » »» »» ======================= » »» »» =” l? l »» » »» » » £ Solene, brave, mole

103


93

La darmkorpa budho, vi (Kanto de vespera preøo) trad. CHOE Taesok

«« «« ««« «« ««« «« «« ««j 44 «« «« ««j b « « ˆ «ˆ«ˆ« ˙«˙« =l « ˆ j j ˆ ˆ ˆ«ˆ« j ˆ j « « « « « ˆ««ˆ ˆ««ˆ «ˆ« j «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _j l& l _j ======================= «ˆ«ˆ _««ˆ»œ» _j » l La darm - kor - pa bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 1. l La darm - kor - pa bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 2. La darm kor pa bud ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 3. l _ œ » _ œ » _»œ»Jœ œ»»Jœ œ»» œ»» œ»» ˙»» œ»»Jœ» œœ»»J» œ»» œ»»J»œ »Jœ»» »»œ» l b 44 »»» œ J » »» »» »» »» » » l? l »»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ˙»»» ======================= =l Solene, harmonie, kviete

£ b « «« «« «« ««« «««ˆ ««« «« «« ««Jj «« «« «« =l ======================= «_J»j l& l « « » œ J « » œ « ˆ J j » œ « ˆ J j » œ « ˆ J j ˆ « ˆ » œ « ˆ ˆ œ«ˆ» »» »» »» »» _ˆ« __««ˆ __«ˆ _J»j œ«ˆ» »» _J»j œ«ˆ» _ˆJ»j œ _»˙« » » » «»» »» l nun jam dan - ke fi - nas æi ta - gon mi al bon - far'. l nun jam dan - ke fi - nas æi ta - gon mi al bon - far'. l nun jam dan - ke mi «« œ» al_»œ»Jœ bon _˙ _œ»œ»J - far'. _»œ» œ» fiœ» - nasœ» æiœ» ta»œ - gon œ œ » » œ»ˆ«» »Jœ» »» »» »»»˙» Jj »œ» l b Jœ»»» »J»œ» œ»J»» »Jœ»» »œ»» »»»œ »œ»» »» l? l » »» ======================= =l » » » » » £ ««« «ˆ«£ ««« « «« «« « «« « « « « b « « «««ˆ ˆ« ˆˆ«« «ˆˆ« l j ˆ«ˆ« j ««ˆ« j ««ˆ« «««j ««ˆ ˆ ˆ « ˆ«ˆ ˙«˙« =l ======================= l & _««J»j « ˆ » œ j J ˆ œ«ˆ» _ ˆ _ « » » » l di - li - gen - te Fa - ris vi, ke en æi tag' mi l en Fa - ris vi, ke en æi tag' mi a - kor - do l kun - la - bo - ris Fa - ris vi, ke en æi tag' mi _»œ»J»œ œ»» _ œ » _ œ » _ œ » » œ » œ » » œ » » ˙»»»˙ œ»»œ œ J » » œ » J » œ » J » l b »» œ » J » œ » œ » œ » œ » J » » »»» »» »»»œ œ»»œ» »» »» » »» » » »» ======================= =l l? l » » » £ £ « « «« ««£ «« «« » œ » œ « « œ œ » » » » «œˆ« «««œˆ «ˆ«ˆ« «««ˆ «««˙ l & b »Jœ»»» œJ»»» Jœ»»» »Jœ»»» ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« _ˆˆ««« «ˆ«ˆ« l _««j ======================= =” »»» _«ˆ «Jˆ»œ»» «Jj _«ˆ _«˙ l sek - vis bud - han vo - jon per pen'; dan - kas mi al vi. l vi - vis pa - ce kun æi - u ajn; dan - kas mi al vi. l al dan - kas mi al vi. bo - ni - go de l' tu - ta mond'; _ » œ _ œ » _»˙»˙» » » » œ œ » » œ » » œ œ » œ œ»»Jœ œ»» œ»» œ»»Jœ »œ» »œ» œ»» »»œ » œ l » œ » J » » » » Jœ» œ» » ======================= =” l ? b »»» »J»œ»» œ»J»»» »»» »»» »» »» »» l » »» »» œ»» œ»» »» £ £ 104


Pure balau, viþu (Kanto de purigo)

94 trad. CHOE Taesok

«« « «« « « «« «« «« «« «« «« «« #6 « » œ j «ˆ«ˆ «j «ˆ«ˆ «j ««ˆ.« . »»œ» j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j ˆ ˆ j ˆ ˆ « « « « « « « « « 8 « « « « « « « « « « « « ======================= ˆ« ˆ« . =l ˆ«œ»» . ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . »» l& l ˆ« » l Pu - re ba - la - u, vi - þu hej - mon kaj tem-plon nun ni, 1. l pu - ra tem - plo el la þpru - cas la for - to de darm', 2. Nur _»œ» . l # 6 œ» . œ»» œ»» » œ » œ » œ » œ » œ . » œ » œ » œ » œ » œ » » » » » » œ » J œ » J » » œ J »»»œ Jœ»» œ»»» »» » Jœ» » œ.» l ? 8 œ.»»» » l œ»»» J»œ»» œ»»» œJ»»» l œ.»»» ======================= l » »» » »»» =l Rapide kaj vigle

«« «« «« «« «« «« # « « «« «« «« «« «« ««Jj ˆ« j ˆ««ˆ j ˆ««ˆ ˆ«« «j ˆ « « « . ˆ ˆ « « « . Jˆ«œ»» Jj œ»ˆ«» Jˆj œ»«» œ»ˆ«»» «Jj œ»ˆ«» l ˙»«» . =l l & ˆ« ======================= « « l ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ« l j Jˆ«œ»» j » » » » » » l pli pu - raj i - øas men - so kaj tag' ti - u æi. kaj do l la pu - ra hej - mo ve - nas la bud - ha bon - far'. nur al œœ»»» œ»»J»œ _»œœ»» œ»» œ» l # œ»»œ.» . » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ ˙»˙.»» . œ » J » œ » J œ œ » J œ » J » œ J œ » J » œ J » œ J » » » » » » » » » » » » » » » l » » » l » » » » » » l » l? » ======================= =l

««œˆ « ««˙« . «« ««j # « » œ « ˆ J « » « »» «ˆ«œ» «»»ˆœ »» »» œ»» ˆ J j « « « « « « « « « « . . l& l »» » œ»ˆ«» ======================= =l » l » œ»ˆ«»» l ˆ«œ»»» Jj œ»»»ˆ« . _«»œ«ˆ» » » l Tem - plon u, ba - la hej - mon vi - þu ni. l Tem - plon u, ba - la hej - mon vi - þu ni. « « ««« l « «« __«»œ«ˆJj « « ˆ « « œ » _»˙» . «œˆ»«» œˆ»«»» »»» _»» Jˆ«œ»» j «« ««ˆ«œ» « « l # ««ˆ«œ» . » « » . œˆ«»»» . œ ˆ J j « » « » » œ ˆ » » « » » ======================= =l l? » l l »» » l

# œ» »œ» œ» ««ˆ« «««ˆ ««ˆ «« «« ««ˆ ««ˆ « « « « «« «« ˙»» . j ˆ«« l »˙» . =” ««ˆ« l «ˆ«ˆ «j ««ˆ« l ««j «_ˆ««ˆ ««ˆ« j l & »Jœ»»» »Jœ»»» »J»œ»» œ»» ˆ««ˆ _««ˆ««ˆ ««ˆˆ ˆj ˆ««ˆ _««j ======================= ˆ_««ˆ _««j « « »» » l Pli - pu - ri - øan - ta men - so es - tas bud - ha la land' por ni. l Pli - pu - ri - øan - ta men - so es - tas bud - ha la land' por ni. « « «« «ˆ« «« «ˆ« l _ œ » œ œ œ »»˙.»˙ . » » » œ » « œ « œ œ J œ J œ » œ œ ˆ » » » » œ » » » œ œ ˆ » » » # » œ œ J œ œ J œ » œ J » J » œ J œ œ » » » » » » œ J J » œ J » » » » »» »» »» l »» »» »» »» »» l »» l »» ll ? » »» » »» ======================= =” 105


95

Tie æi l' kvar bonfaroj (Kanto de manøo) trad. CHOE Taesok

«« «« « « « « « « « « « « « « « « «˙.«« 4 ˆ . ˆ « « « « « « « « « b «ˆ« «œ»ˆ« ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆ Œ ˆ«« «ˆ« «ˆ« ˙« . ======================= ˆ« »» l «ˆ« . j ˆ« l ˆ.«ˆ« . j =l l & 4 ˙«˙« l ˆ« l Ti - e æi l' kvar bon - fa - roj es - tas en ku - nec'. l _»˙»˙» _»œ»œ» .. _»œ»»œ _»œ» _»œ» _»œ»»œ .. œ»J»œ œ»œ» œ»» œ » » œ » ˙»»˙.. 4 œ » œ J » » l b 4 »» »»» »» »»» »»» »œ» œ»» »»» »» »»œ» Œ= » » ======================= l? l »» »» l l »» l »»» «« « ««˙ «« «« « «« .. œ»J»œ ««ˆ«ˆ ««ˆ« » œ ««« « «˙« « ˆ Œ l » œ b ˆ ˆ. . ˆ « « « « « ˆ » « ˆ « ˆ j « ˆ » œ ˆ ˆ ˆ . » « « « l& l » l » ˆ« »» ˆ« l _˙.««˙ . ======================= = l Sank - ta kaj dan - ka es - tas æi - u man - øo - pec'. l «« . œ»» œ» œ» _ œ _ œ _ œ » » » » œ . » œ œ ˙»»˙ .. » » » » » œ » . » » œ»» »œ» œ» J»œ» œ»» œ»» » » l b »«˙»» » » » Œ =l » » œJ»»» œ»» »œ» l »» » » l » » » » l œ.»»» ======================= l? » » «« œ» «« « « « « « « «««˙ . « « « ˆ. « « « « « b «ˆ« .. «ˆj « » œ J ˆ « Œ =l « ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ j . « « « « « « « « ˆ » « ˆ « ˆ ˆ« l ˙« . ======================= l & ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l » l Kor - pon nu - tru kaj la mon - don plu - e ser - vu ni. l œ » . œ » _ _ _»œ»œ .. _»œ»Jœ _»œ»œ _»œ»œ _»»»œ . _»»»Jœ _œ»œ» _»œ»œ _»˙» . _»œ» . _»œ» œ» _»œ» l »»» »»» »»» »»˙.» » » »»» » » »»» »»» »»» »»» Œ= œ » » » » œ. œ œ J b » » » » ======================= l ? »» l l »» l »» » »» l «« «« « «« «« «« « «« «« «« œ»œ»» .. ««j ««« ˆ. ˆ j ˆ « « « « « ˆ Œ b ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ . « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l _«˙.«˙ . l & ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l ======================= l » =” l Men - son nu - tru kaj bud - he - con ne - pre gaj - nu ni. l __»œ»» . __»œ»» _»œ __»œ»» __»œ»»œ.. _»œJ»œ _»œ«««ˆ œ» .» . _»œ» œ» _»œ» _ œ » ˙»˙» .. »» »» »»»œ . »J»œ» »œ»» »œ» » » l œ»» J»œ» œ»» œ»» » » Œ œ»»» l »» » » » l » » » »» l l? b » ======================= =” 106


Plene en la sankta budho (Kanto de rifuøoj)

96 trad. CHOE Taesok

«« «« «« « «« ««« ««« b 44 «« ««« ««ˆ«« ««ˆ«« « « « « ˆ ˆ « ======================= l& «ˆ««ˆ __ˆ««ˆ _«ˆ _«ˆ l _««ˆ _««ˆ __ˆ«««ˆ __«ˆ««ˆ l __«ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ =l _ _ l Ple - ne en la sank - ta bud - ho nun ri - fu - øas l « «« « « « «« «« «« « « « « « « œ ˆ » « «ˆ«œ»» «œ»ˆ« œ»ˆ«» ˆ«œ»» œ»ˆ«»» œ»ˆ«»» l b 44 ˆ«œ»»» «ˆ«œ» «ˆ«œ» « «ˆ«œ» » »» » » »» »» »» ======================= =l l? » l œ»ˆ«»» l » Solene

«« ««« «« ««j «« «« « « Œ b «««˙. « « « ˆ « « «ˆˆ« ˆ« ««ˆˆ« _«ˆ««ˆ _«ˆ«« =l ======================= l & _««˙ . l __««ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ «ˆˆ« ˆ«ˆ« l j _«ˆ l mi. En la sank - ta dar - mo de l' bud - ho l «« «« «« «« « « « « « « « . « ˆ » œ œ»ˆ«»» œ»ˆ«» «œ»ˆ«» «œ»ˆ« «j «œ»ˆ« ˆ«œ»» l b ˙»«»» »» «Jj Œ œ ˆ J » « « ˆ » œ » » » » » ======================= =l l? l » l » »» » » ««« « « « « œ»»œ» « œ»œ»» œ»œ»» ˆ«ˆ« « « « « b « Œ . « « « « ˆ ˆ ˙ « ˆ «ˆ« «ˆ« »» =l »» »» l & _ˆ««ˆ «ˆ« l «˙« . l ======================= l nun ri - fu - øas mi. En la sank - ta « l ««ˆ« «« «« «« «« «»œ«ˆ» ««œ»ˆ« ««œ»ˆ« ««œ»ˆ« _ » œ ˆ œ œ ˆ œ ˆ ˙ . « » » « » « « » » »» »» »» l b »» »» »» »» »» Œ ======================= =l l? l l ««« « Uœ» » œ ««« œ » œ ˆ j » « » Œ « ««« ««««ˆ ««««ˆ «««ˆ« b » J»œ» ˆ« «ˆˆ« J»œ» J»œ» »»œ» ˙. « ======================= =” l& l l ˆ . » __««ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ » » » » l sam - go de l' bud ho nun ri - fu - øas mi. « « « U l «»œ«ˆ» «J»j «j ««j ««j ««œ»ˆ« «« « « « _ œ _ ˆ _ œ ˆ J « » « ««˙»« . œ ˆ J » œ ˆ J » » « » « « « « » « ˆ » œ l » » » » ˆ œ » ˆ œ ˆ œ « » « » « » » » » » »» Œ =” »» »» ======================= l? b l » l »» 107


97

Nepre elsavi (Kanto de votoj) trad. CHOE Taesok

# 3 P« ««« ˆ««« ««« «« «« « « ««« ˆ««« ««« « ««« . « « ˆ « ˆ 4 « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ_««ˆ œ»» ======================= « ˆ ˆ « « ˆ ˆ l& l l l « « ˆ« _»œ» __«««ˆˆ _»˙» _˙««˙ . =l __˙««˙ » » » l el sa vo - tas mi Ne - pre vi l el - sar vo - tas mi Ne - pre ki l « « «œ»ˆ« «˙«» œ»» œ»» œ»» ˙»»˙.. # 43 œ»»œ» » ˙ » » ˙ » l======================= œ » » » » » œ œ » » »»» »»» =l » l? l »» l l »» F« «« # « «« ««£ «« « « « « « « « « «ˆ « « « « l & _ˆ«»˙ ˆ« ˆ« «ˆ« _««ˆ«ˆ l __«««ˆ _««ˆ«ˆ _«ˆ«»œ ««ˆ l _«««˙«˙ .. l _««˙««˙ .. ”{ _««ˆ««ˆ _«ˆ«««ˆ ˆ«œ»» =l ======================= »» «ˆ »» » l vi vajn u - lojn ja Ne - pre el sen lim'. l a flik - ti - øojn ja sen lim'. l # ˙» ˙»˙.» . ˙»˙.» . œ»» œ»» œ»» œ»» » » œ » œ » œ » » » »œ»» l »»œ» »œ»» »œ»» »œ»» œ»»» »»œ» =l l ? »˙» » » ======================= l l { ” »» » » » »» £ « « « « « # « « « « « « « « « « « « « « «« « «ˆ « « ˆ«« ======================= l & _»˙««ˆ« ˆ« ««ˆ _«««ˆ«ˆ l __««ˆ« _ˆ«»˙ ««ˆ «ˆ« l _«ˆ«»˙ . «˙« l _«ˆ«»˙ «ˆ «ˆ ««ˆ _««ˆ««ˆ l ««ˆ« _««ˆ««ˆ ˆ«œ»»» =l «ˆ »» »» »» »» l ler ni vo - tas mi ins tru - a - ¼ojn ja l œ»œ» ˙» œ»» ˙»» ˙»» œ»»œ œ»»»œ œ»»œ œ»» l # ˙»» » œ » » » » » » »»» l »»» »»» »œ» =l ======================= œ»»» l œ»»» ˙»»» l ? ˙»»» l » ˙»» l ˙»»» »» » » »f « » « « ««ˆ« «ˆ« . «j ««« . «« . «« «« «« # «« ˆ « « « « ˙ ˙ ˙« . « « ======================= l & _˙«««˙ . l _«««˙ . l ˆ« ˙»»» l «˙« . l _ˆ.«»˙» . ˆ« l _««˙««˙ .. =l » l sen fin'. Vo - tas mi per l' rit' l œ»»œ» ˙»˙»» ˙»»» . ˙»»» . ˙»˙.»» . # ˙»»» . » ˙ . l======================= . » » . » ˙ ˙ =l l ? ˙»»» . l »»» l » l »»» l ˙.»»» l » » p £ # « «ˆ«« «« « «« « « « «ˆ« ««ˆ «« « « « ««ˆ« «« « « ˆ « « « l & _«ˆ« _»˙ «ˆ ˆ« l _«˙««˙ .. l _»˙ l _«««˙.«˙ . =” «ˆ _««ˆ«ˆ l __««ˆ _«ˆ««ˆ œ»» ˆ« l _««˙.«˙ . ======================= _«ˆ » «ˆ » » l gaj - ni do l' plej bud - he - con ja sen fin'. l ««ˆ«œ» ««˙«» ˙»» . œ»» ˙»˙.» . ˙»» . »˙»» # »» »» œ»»œ» » œ » œ » l======================= » » » l? l » l »»»˙ l ˙»»» . l ˙»»»» . =” »» l œ»»»» »»œ» »œ»» » » » » Moderato solene kaj harmoniplene

108


Malfacilas ja iøi hom' (Kanto de kuraøiøo)

98 trad. CHOE Taesok

«« «« «« « «« « «« « «« « 68 ««ˆ«œ» ««j b œ œ ˆ ˆ J ˆ J œ j » » « «« . =l « « » « « » œ « ˆ J j « ˆ » œ j J Jˆ«œ»» »» ˆ«œ»» . l œ»ˆ«»» «j Jˆ«œ»» ˆœ«»»» _«««»œˆ ««Jj »» »» »» »» l »» j l& l ======================= ˆ œ « » _«˙»»» » » » » »» »» l Mal - fa - ci - las ja i - øi hom', sed jam ho - mas mi. l l œ»»œ œ»»Jœ œ»»Jœ œœ»» œ»»Jœ œœ»»J œ»»Jœ œ»»œ .. œ»»Jœ ˙»»˙.» . œ»» œ»»Jœ œ»»œ» 6 » » » » » » » » »»» l »» œ » » b 8 » » » » » » » » l? l »» »» »» ======================= =l » » » » l » » » » Elkore kaj brave

«« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« « «« «« b « ˆ » œ » œ « ˆ J j « ˆ » œ j J « ˆ » œ ˆ ˆ œ j œ j J J « « » » Jˆ«œ»» l ˙«»»» . =l »» »» »» Jˆ«œ»»» »» œ»ˆ«»» . l œ»ˆ«»» Jˆ«œ»»» œˆ»«»» _««»«œˆ j j l & »» l »» j ======================= » »» » l Mal - fa - ci - las aý - di pri darm' sed jam aý - das mi. l l œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»œ .. œ»»œ œ»»Jœ œœ»»J œœ»» ˙»»˙.» . œ»»Jœ» œ»»œ œ»»Jœ» œ»»œ» » » » » » » » » » b » » » » » » » » »» l »» »» »» l? » l » » » » l »» ======================= =l » » » ««« «« «« « ««« «« ««« ««« « ««« ˙» . . œ œ œ « » » » « «ˆ«ˆ« j j j ˆ ˆ ˆ « ˆ«ˆ« ˙.»» ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« j b «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« Jœ»» œ»» » œ. » ======================= =l l& l »» »» l l »» »» l Se mi nun ne po - vus min sa - vi en æi viv', l _»œ»»œ _»œ»Jœ» _»œ»»œ _»œ»Jœ» _»œ»Jœ» _œ»œ»» _»œ»œ» _»œ»Jœ» l .. .. » ˙ » œ » œ » œ » » » » »» »» »» l ˙»»» »» »» l Jœ»»» œ»»» œ»»» l ? b »» »» l »» ======================= =l

«« «« «« «« «« « ««« ««« ««« ««« «««ˆ b « « « «ˆˆ« «ˆ««ˆ ««ˆ «j « ˆ « ======================= l & _J»œ»«j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ «ˆ« l «ˆˆ« j «»ˆ _«»œ«ˆ»» _«J»j œ«ˆ»» «ˆ«œ»»» l _j _«ˆ «ˆ« l _««˙.«˙ . =” l ho, en ki - u vi - vo do mi po - vus sa vi min? l « «««ˆ «ˆ« œ «« l «« «« «« œ» œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»»œ» .. »»J»œ ˙«»» . œ»»»œ œ»»Jœ» œ» œ ˆ J j œ ˆ œ ˆ J j » « » « » « b » » » » » l ? »» »» »» » l » » » » »» l » ======================= =” l »» »» »» 109


99

Por transdoni tra l' tuta mond' (Kanto de meditøojo) trad. CHOE Taesok

«« «« « « « « «« «« «« « « # Øojplene «« . «««ˆ ««j 68 « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ k « « « «ˆˆ« l « « « « ˆ«ˆ« «ˆ« . l «ˆˆ« «ˆ«ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆˆ«« l «j «ˆˆ« . ˆ« = «ˆ« ˆ« k . « « « « « l& l l ˆ ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « « « _ _ _ J _ _ _««»œ«ˆ» _««Jj _ _ ˆœ ˆ ˆ «ˆ»œ»» «ˆ . «ˆ . «ˆ «ˆ j » «»»» « « l de So - te - san' maj - stroj en 1. Por trans-do - ni tra l' tu - ta mond' la ins - tru- on l tem - plo þpru-cas ple - zur'. Øer - mas la 2. En la ha - lo mu - øas pre- dik', en la l ««ˆ« ««ˆ« œ»» . œ»» œ»» » œ » œ » œ j œ»J»œ œ»Jœ»» œ»Jœ»» œ»œ.»» . l # 68 œ»œ»» œ»J»»œ œœ»»» œ»Jœ»» œ»œ»» »»K»œ »K»œ» œ»»» . »»œ» œ»» œ» œ»œ»» j œ. »»» »œ»» œ»J»» » œ » » » œ » » » » » » » » » » » » » » » l? l »» l » »» l »» » l ======================= »» = »» l (Rekanta¼o) «« # «« «« «« «« . « « « « « « « « «« «« «« . « « ˆ « j « « « ˆ « « « j ˆ ˆ j j ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « k ˆ « j « ˆ « ˆ . « ˆ . k ˆ « « « « « « ======================= l& l _«Jj.«ˆ»œ . _«k ˆ««ˆ . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l __«ˆ« . _q««ˆ ˆ« _««ˆ l _j ˆ«ˆ _«Jj ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ .=l « _ œ ˆ » « «ˆ . »» »» l ple - na a - kord' æi re - ren-kon - ti- øas kun plan'. Hu-ra! hu - ra! ki - a kor-øoj'! l sa - øa o - kul' nun en æi - es men-so kun pur'. l œ»»» œ»J»œ œœ»J» œ.œ»». ««ˆ«œ» œ» œ»» œKœ»» œ» œ» œ» œ» . œ»» œ»» œ»» œ» œ» . œ»K œ»Jœ» »œœ.» . # ll ? »Jœ» »» »» »» l »» . »œ»» K»»»œ »» l Jœ»»» J»»»œ œJ»»» œ.»»» l Jœ»»» »»»œ »»œ» Jœ»»» l œ.J»»» »œ»» »» »» =l ======================= »» »» # « « «« «« «« «« «« ««j ««j ««ˆ« . «««ˆ «« « « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « « « « . « ˆ « « ˆ ˆ « j « ˆ j «ˆˆ« l j « « ˆ ˆ «ˆ«ˆ ˆ««ˆ ˆ« ˆ« l «« _k « « « « « « « « . . « ˆ « ˆ « ˆ « . « ======================= = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l& j l l l j ˆ j « « « « « « « « « _«ˆ»œ» . _j.«ˆJ»œ» . «ˆ _«ˆ _«ˆ . » » l Hu -ra! hu - ra! ki - a kor-øoj'! Gvi - das la an - taý - u - lar', sek - vas la l » œ » œ » œ » œ . œ » » œ » œ ««œ»ˆ« »»»œ » » » » œ » œ . » œ » œ » œ . » » » » » œ » œ » œ . » œ . # » œ J » œ » œ » J œ. » J œ » K œ » J œ. » œ. » » » » œ » J œ » J œ. » œ. » l »J»»œ l »» = l ? »» »» »œ»»» »» l »» »» »» »» l »» »œ»»» »J»»»œ l œ»J»»» »» »» »» l »» ======================= » «« «« «« . « « « «« «« « # «« « « «« . ««ˆ ««j « « «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« . «ˆ««ˆ «j « j «ˆ ˆ« ««ˆ ««« « ««ˆ j ˆ« _k ======================= ˆ««ˆ _««k ˆ««ˆ _«««ˆ»œ . l ˆ«ˆ« . ««ˆ ˆ««ˆ l ˆj l & ˆ«ˆ« _««k l ˆ««ˆ ˆ«ˆ« «ˆ« l «ˆ« k l «ˆ«ˆ _««ˆ»œ = . » » » » l pos - te - u -lar'. Æi stu - don kun æi la -bor' fa - ri vo - tas ni en æi lok'. l # œ»»»œ» œ»K»œ» œ»Kœ»» œ»œ.»» . œ.œ»»»». œ»»»» œ»»»» œ»J»œ» œ»Jœ»» œ»Jœ»» œ»œ.»» . œ»»»» œ»»»» œ»»»œ» œ»Jœ»» œ»œ»» œ»»Kœ»» œ»œK»» œ»»»œ.. l======================= l ? » » » » l » œ»»» Jœ»»» l » » » » l œ»»» Jœ»»» » » l » » » » =l «« «« ««j # «« «« «« ««j « « « « « « « ˆ « « ˆ ««k ««ˆ«œ» . ˆˆ« «ˆ« l ««ˆ«ˆ Kœ»««k « « « « ˆ j ˆ « «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l _J«« _««k . « « « ˆ « ˆ » œ K l& j l ˆ ˆ « ˆ « ˆ ======================= j ˆ »» »» »» =” »œ»»j.«ˆ . ««ˆ _««ˆ _««ˆ . l Hu - ra! hu - ra! ki - a kor - øoj'! Vi - vu! vi - vu! cir - kla la voj'! l » œ » œ » œ » œ » œ » œ »»œ» »J»»œ »»» œ»J»œ œ»œ» œ»K»œ» œ»Kœ»» œ»»œ.» . # »J»œ» »œ»» œ»»» œ»Jœ»» œ»œ.J»» . œ»Kœ»» œ»Jœ»» œ»»»œ.. l======================= » » œ » » » =” l ? » » »»» » l » » » » l » » »»» » l » 110


Por konduki al paca mondo (Kanto de respekto al maljunuloj)

100 trad. CHOE Taesok

Solene «« ˆ««« «« « « « ««ˆ ‰ bb 6 « « « « « « « « « . « « ˆ « « « ˆ j ˆ « « ˆ « « « « ««ˆ« = « « « «j ««« «j «««ˆ ««j ˆ« «ˆ« j « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j j « « « « « « ˆ ˆ ˆ . j ======================= ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l & b 8 _«««ˆ»œ _««J»j l l l l « « « « ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ œ«ˆ» _«ˆ _«ˆ » » » l ju - najn, a - øajn nin æi - ujn ajn al pa - ca mond' 1. Por kon- du - ki l he - re - din - te kun plen- es - tim' la pra - ge - pa - trar' 2. Grun - don de l vin mal - ju - najn kun griz - ha - rar', 3. Laý - du pro l' me - ri - toj nun ni » œ » œ » œ œ » œ»»» œ»» œ»»œJ œ»»œ »»Jœ»œ œ»Jœ» œ»J»œ œ»Jœ» œ»œ» ‰ l b 6 œ»»»œ œ»»Jœ» œ»œ»» œ»Jœ»» »Jœ»» Jœ»»» »J»œ» œ.œ»»». ======================= l ? b b 8 » »» » » l » » » » l »œ»» »»» »»» »» »» l »» »» »» »» =l «« . ««ˆ« «« «« « «««j «« « « bb b « « « ˆ « « « « « « ˆ « «« ‰ ˆ « ˆ««ˆ« «j ˆj «j «j «««ˆ «j «ˆ« ««ˆˆ« «ˆ« l j «ˆ« . l œ» ˆ « j « j ˆ ˆ « «_« _««j ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ«œ»»» =l « ˆ l& l ======================= ˆ ˆ « « »» »œ«ˆ»» «Jˆ»œ»» _«ˆ _«ˆ l vi mal - ju - naj stre - bis kun pen' kaj do þrum - pis vi - a vi - zaø'. l vi øin gar - dis per tu - ta fort' kaj me - ri - tojn ha - vis sen lim'. mon - tru la me - ri - tojn sen mank' kaj pri - ser - vu vin kun tro - lac'. l ««ˆ« «« œ» œ» œ» l œ œ œ » » » » œ œ»»œ »Jœ» œ»œ» œ»Jœ» »Jœ» Jœ»» »J»œ œ»œ.» . ˆ« »Jœ» œ»» »Jœ» œ»Jœ» œ»»J»œ œ»Jœ»» œ»œ»» ‰ b œ » »» »» »» l »» »» »» » =l l ? b b »» »» »» »» l »» »» »» »» ======================= l »»

«« «««j « «« . ««« « « ««« «« ‰ bb ««ˆ« ««j « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « j « ˆ ˆ « ˆ j ˆ j ˆ«« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« . l ««ˆ «ˆ« ««ˆˆ ««j ˆ«« «ˆ«ˆ« =l j «j ˆ « j ˆ « l ˆ « ˆ ======================= l & b «ˆ« «ˆ« _«ˆ«««ˆ _j ˆ « « « « «ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ l Vin res - pek - tu el tu - ta kor' ni kun la pro - fun - da ri - lat'. l l b œ»œ» œ»Jœ» ˆ««»«œ œ»»Jœ» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»»» œ»œ.» . œ»œ» œ»»Jœ» œ»»» œ»Jœ» œ»»» œ»»Jœ» œ»»J»œ œ»œ» ‰ ======================= l »» »»» »œ»»» »» l »»Jœ»» »» »» »» =l l ? b b »» »» »» »» l »» »» Jœ»»»» »» (Rekanta¼o)

«« « «««j «« « « « « bb « « « « ˆ « « ««« . ««j « « ˆ « « « « ˆ«ˆ« «j «j b « ««« Jœ»««j « « ««ˆ« ««j ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j « « «_«»œ«ˆ _««j « l& l l l ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « ======================= ˆ « ˆ »» _«ˆ _««ˆ «Jˆ»œ»» _«ˆ _««ˆ _«ˆ _««ˆ _««ˆ _ˆ««ˆ . =” » » l l Pre - øas ni, ke l' mal - ju - nu - loj lon - ge vi - vu en bo - na san'. «« « «« l œ» œ» ˆ« « « ˆ » œ œ»»» ˆ« œ»»»Jœ» »»œ»» »Jœ»»» œ»Jœ»»» œ»Jœ»»» œ»»Jœ»» œ»œ.»»» . l b b b œ»œ»»» œ»»Jœ»» œ»œ»»» œ»Jœ»»» œ»»» œ»»» œJ»»» œ»œ»»» œ»J»œ»» l? l l l » ======================= =” » »»» 111


101

La infanoj kun korpurec' (Kanto de amo al infanoj) trad. CHOE Taesok

«« « ««j «« « «« . 68 ««ˆ«« ««j « « ˆ « « « « « « «ˆ«ˆ« . =l « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ j « « « ˆ« ˆ« ˆ« _j ======================= ˆ««ˆ l ˆ« _«««ˆ _j ˆ««ˆ «ˆ«œ»» . l __«« __««j « ˆ j ˆ « j l& l œ ˆ œ ˆ J j J j » « « » « » »œ«ˆ» ˆ««ˆ __ˆ««ˆ _«ˆ »» _«ˆ »» l es - tas l' es - ton - te - co de l' mond', fa - noj kun kor - pu - rec' l 1.2. KiLa - inu - þan ni - an mon - don kun mal - no - vec'? - øos al no - va mond' in per a øu lon sek vas fan' vi - da - do kaj per aý - dad'. Plen 3. l _ œ » _ œ » _ œ » œ . » œ»Jœ» »œ œ»Jœ» œ.œ»». œ»» œ» œ» œ»» l 68 œ»»œ» »»J»œ» œ»»»» œ»»J»œ »»Jœ»» œ»»J»œ œ»»Jœ» »œ.»» » » » » ======================= l ? »» »» »» »» l »» »» »» l œ»»» Jœ»»» œ»»» œJ»»» l » Jœ»»» » » =l Gaje

««« «« «« « «« «« « « « « « «ˆ« ««j « « j ˆ ˆ «« ««Jj « « « ««Jj «« . =l ««ˆˆ ˆ«« ˆj «ˆ« ««ˆ «j ˆ«« _«j « « ˆ «ˆ«ˆ l ˆ« _j ˆ « l & ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« _«j l l ======================= œ ˆ ˆ ˆ . œ œ » « « « » » ˆ « _ ˆ « œ j » J _ ˆ « _ ˆ « _ »» «ˆ »» »» »» «ˆ»œ»» l kaj la kor - pa mov' kun mil -dec' ja si - mi - las al te - ra mov'. l Æu ne nu - na la in - fa - nar' æar - mo - ple - na kun na - i - vec'? pri - zor - ga - du ni kun kom - pat'. l Kor - pu_»œ - re_»œ - con de_»œ la in - fan' _ œ » _ œ » œ . œ»Jœ» »œ œ»Jœ» »œ . » »»» »»» œ»» œ»» œ»»œ »»»Jœ »»»œ œ»»Jœ »»»Jœ œ»Jœ» œ»»Jœ œ.»» l Jœ»» œ»» œJ»» l »» »Jœ»» »» »œ.»» =l ======================= l ? »»» »»» »»» »»» l »»» »»» »»» » l œ»»» » » » » »

««« ««« «««ˆ «« « ««« « «« ««j « « « « « « « « «j «««ˆ . l ˆ«« ««ˆ« j « « «j ˆ ˆ j « « « «ˆ««ˆ œ»»ˆ« . l _ˆ«««ˆ j ˆ ˆ « ˆ ˆ«««ˆ l _«j « « l & ˆ«ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« _j l «ˆ«ˆ _j « ======================= ˆ««ˆ _«j « ˆ« » _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ . = l La in - fa - nojn kun pu - ra kor' æi - am gar - du, a - mu do ni. l _ œ » _ œ » _ œ » œ»»œ» œ»Jœ» œ»» »Jœ»» œ»»Jœ œ»» œ»»Jœ œ»»œ.. œ»»œ »»»Jœ »»»œ œ»Jœ»» œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»»Jœ œ.œ»». l œ » » » » » » » » » » » » » »» l ? »» »» »» l »» »» »» »» l l »»» »Jœ»»» »»» »»» =l ======================= » (Rekanta¼o)

««« ««« « « « « « «««ˆ « « « « « «« ««« ˆ.«« . ˆ. ˆ«« «j « «j «j « «j « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « j « ˆ « ˆ j j ˆ j . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l & ˆ« l l _««ˆ ======================= ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« =” _««ˆ _««ˆ l _«ˆ« _ˆj l La in - fa - nojn de l' tu - ta mond' plen - e - ga - le a - mu do ni. l œ » _ œ » _ _»œ»» œ» . » » œ » » œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ » » » » » » » » » » » » » œ » l » » » » » Jœ » » » » » » » l ? œ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» l Jœ»»»» Jœ»»» »»» œ.»»» l »œ»»» Jœ»»» œ»»» œJ»»»» l œJ»»» œJ»»»» »»œ»»J »œ.»» =” ======================= » 112


Preøas ni, ke per æi labor' (Kanto de postlabora ceremonio)

102 trad. CHOE Taesok

£« « « « « # 4Recite kaj malrapide « « « « « ««j ««ˆ« ‰ « « «« ˆ«« ««ˆ «j «j « « « « « « « Œ bˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « 4 ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ j ˆ j ˆ j j j « « « « ˆ« ˆ«=l ======================= «ˆ«ˆ _«j l& «ˆ«ˆ _«j ˆ««ˆ _«j «ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l _j ˆ««ˆ _«««˙˙ l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l _«j l Pre -øas ni, ke per æi la -bor' jam a - ki - ri - ta la me - rit' in-flu-u ja æi - en l «« «« « « « « œ » » œ » œ œ « œ « « «ˆJ»œ» _œ»«ˆ» « » » «Jj l # 4 «j œ»ˆ«» œ«j Jˆ«»» «˙«»» Œ œ»J»œ» œœ»J»» œ»œ»» œœ»J»» œ»»Jœ» œ»Jœ»» œ»J»œ» _œ»»» _»œ»» _»œ»» _»J»»œ bœ_»J»» _j œ»«»ˆ ˙««»» œ»«»ˆ œ«j Jˆ«»» «Jj Jˆ«œ»» «Jj » » ‰ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 4 l? ======================= =l l l l £

«« «« ««j «« «« «««˙ . Œ # «« ««j « « « « « ˆ ˆ. « « « « « ˆ « ˆ « Œ « « « « « « « ˆ j ˆ«Jœ»» œj ˆ«Jœ»» Jœ»j ˆ« «Jˆ«œ»» «j œ»ˆ«»» j Jj Jˆ«»»» l #˙««« . =l « «ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _««˙«˙ l j » œ « ˆ J ======================= l & ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . l _«j ˆ œ j J « » » » » »» j » » »» l kaj ke ni vi - vaj æi - uj es - tu æi - am en la bo - na voj', l «« «« « « « «« ««Jj «« ˙» . »œ»Jœ» _»œ»Jœ _œ»œ» __»œ»J»œ __œ.»»»œ . œ œ» ˙» l _ « ˆ » œ « ˆ j œ J œ ˆ J j ˆ « » » « œ «Jœ»» »» « ˆ J » j » » » « »» j # » » » »» »» œ»ˆ«»» Jj œ»ˆ«» «Jj » »J»œ» »Jœ»» »»˙» Œ »» »» Jj « ˆ » œ Œ l l======================= » l ˙»»» . = » » » » » » » » » l l? l» » » » # Œ l «« «« «« «« «« ««j Œ =l ««« ««j « « « « ««j ««˙. « « « « « « ˆ « ˆ « ======================= l & _««j l l ˆ ˆ ˆ««ˆ _ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _j ˆ j ˙. ˆ ˆ j ˆ j ˆ ˆ j j « « « « « « «ˆ«ˆ _j « « « _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ . «ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ . l øu-u fe - li - æon ja ni kaj kun-bud-hi- øu ja ni. l «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« l # ˆ « j « ˆ « j ˆ « j ˆ « j ˆ « j ˙ « Ó ˆ «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ ˆj ««ˆ« l ∑ ˆ « j ˆ ˆ««ˆ« j ˆ««ˆ« «j l? l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙« l ««ˆ« j ======================= = øu - u fe - li- æon ja ni

kaj kun-bud-hi-øu ja ni.

# «« «« «« «« «« « «« «« Œ «« «« «« «« «« «««ˆ ««« «« Œ «ˆ«ˆ« j ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« j «ˆ«ˆ« j «e «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« j j «ˆ«ˆ« «««ˆ ««ˆ l ˙««« . ˆ««ˆ« j ˆ««ˆ« ˆœ»«« ˆ« l ˙.«˙« . «ˆ« j l& j l ======================= =” _«ˆ _«˙ . »» l Ti - on ple - nu - mu ho vi! ti - on ple - nu - mu ho vi! l _œ»œ» œ»œ» _»˙»» . » œ » œ » œ » œ » œ J » œ » J œ œ » J ˙»»» . Œ œ » œ » J l # »» »» »» »» »» »» »» »˙»» . Œ »œJœ»» »œJœ»» »œ»»œ »œJ»œ» œ»»Jœ»» œ»œ»» l? l» l » » » » » » l ˙»»» . ======================= =” » 113


103

En æieaj dornaj vojoj (Kanto de respekto kaj amo inter antaýuloj kaj posteuloj)

£ F bb 4 « «« «« «« «« ««« «««ˆ ««««ˆ «« «« « «« «« «« . «« « « «« « « «« ««ˆ ««ˆ « b « « . « « « ˆ 4 q « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j ˙ « « « « « « « « ======================= l& l l ˆ.«œ»» ˆ« n_œ» ˆ«_«ˆ«ˆ l n_œˆ.«» _ˆ«»œ _««ˆ . _«««˙ l _««ˆ «ˆ « «=l _«ˆ« . «ˆ » » » »» l øo - je vi, kaj la e - kle 1. En æi - e - aj dor- naj vo - joj vin tra - ba - tis l vi, kaj la u - nu 2. En la on - doj de la mon-do vin tra - ba - tis bra - ve _ » œ l b 4 »œ œ»» œ»» œ»» œ»» »»œ »»» œ»»» Jœ»» œ»» . œ»»» œ»»»œ œ»» œ»» œ»»œ œ»» ˙»» » œ»» Q œ»»» œ»» » œ. » » œ » » » » » » » œ » =l » » » » » »»˙ l œ»» »» 4 b œ ======================= l ? b »» »» l £ l »»» » œ»»» »» l »» »» » » » » £ p « « «« « « « b «« ««« ˆ««« ˆ««« «« «« . «« «« «« «ˆ.« «««ˆ «« «« «« «« ««£ «« « « « «ˆ«« ««ˆ .. ˆ«« «ˆ«« « b b « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « ˆ ˆ « « « « « « « . ˆ. ˆ. « « « « ˆ ˆ « « « « l& l œ»» ˆ« œ»» ˆ« ln_œ» _ˆ«»œ «ˆ __«j ======================= ˆ« l ˆ««ˆ __«ˆ««ˆ .. l _««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« _««ˆ l ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« = » » l an - taý - u - loj. Vi sek- va - dis So - te - sa - non zi - an ba -zon fa - ris ja vi, l cir-klan fla-gon hi - sos ja vi, pos - te - u - loj. Vi sek- va - du l' fond-spi-ri - tojn «« œ» »œ. œ» «« œ»» œ»»» œ»»»œ œ»œ»» l b œ»»» »»»œ_»»»»œ »»»œ Jœ»»» œ»»» . œ»»»» œ»»»œ» _»œ»»œ» œ»»œ»» œ»»œ» œ»»» œ œ . » » J»œ» œ.»» l ˆ« »» »» »» ˆ« l »œ» »œ» »» = » l œ»» » » » » œ ======================= l? b b l l » » » » » » £ » « » »» « f « «« ˆ«« «« « « « « « « « « « « « « « « « bb « « « 6 ˆ « « « « ˆ.« « « « ˆ. ˙ ˙ « « « « « « « « « l & b _«««ˆ «ˆ« «ˆ« .««ˆ _«««ˆ l ««ˆˆ« ˆ««ˆ« ««ˆ«ˆ .. «««ˆˆ «ˆ«ˆ« l l 4 ««ˆˆ« ««˙« œ»» ˙««˙« l «ˆ«œ»» . ˆ« ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «˙«˙« .. l ««ˆˆ« ««˙« œ»» ˙««˙«=l ======================= » » l so- li - da - re kaj fi - de - le. Nur por fon - do de l' e- kle - zi' tra - el - por - tis kaj u nu i øu ple ne. Nur por bo no de l' cir-kla mond' plu la - bo - ru jen l « _ ˙ _ œ » » œ œ œ»œ» œ»œ» œœ»»» n˙»»˙.» . œ»» ˙»»» _»œ»œ» ˙»˙»» œ ˙ » » » » l b b ««ˆ« œ»» »»œ.œ»» ««ˆ« «ˆ««ˆ« »»»œ »œ»» œ»»» 46 œ»»»œ »»»˙» »œ»» »˙»» » » l ? b » » » l »»» » l l »» »» l » » » » l œ»»» ˙»»» » » =l ======================= £ « £ « « « « « « « « « « « « « « « bb b «« ««ˆ «« «« «« 4 ««ˆ ««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ«« ˆ« ˆ«« «ˆ« . ˆ«« «« «« ««ˆ «ˆ« «˙« «ˆ« «ˆ «««ˆ «««ˆ . ˆ«« «« «« «ˆ«ˆ .. l ˆ«œ» . ««ˆˆ« ««ˆˆ« ««˙˙« .. l l 4 ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ l œ»»» œ»»» ««j œ»»» ««j ˆˆ ««ˆˆ .. l ˆ« ˆ« ˙« l œ»»» ˆˆ = ======================= l& » l æi - on ajn vi. Po - i - o - me vi sta - ri - gis le - øojn kaj ins - ti - tu - tojn. vi kun sin-don'. vi le - øojn kaj ins - ti - tu - tojn. Kun-la - bo - re dis - vol -vu l œ » œ œ » » . _ œ _ œ _ œ _ _ œ » » _ œ » _ » _ » œ œ œ n˙ . nœ » » » » J œ. œ » » » »» »» »» _»œ»œ»» _»œœ»»» _»˙˙»»» _»œœ»»» _»œ»œ»» nœ_»œJ»»» _»œœ.»»» . l b b »»»œ œ»»» œ»»» ˙.»»» 44 œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ======================= =l l? b ll l l l f « ««ˆ «« «« p «« «« « « « £ « ¯ j « « « « bb b «« . ««j « ˆ « « œ œ ˆ ˆ ˆ J ˙ » » « « « « » ««ˆ ««ˆ «ˆ« . «j ««ˆ . «ˆ «ˆ« «««ˆ ««ˆ «« «« «« » » « » ˆ « œ ˆ » « ˆ » » « » « « ˆ l======================= l l & » _»œ» n_œ»» _»œ» _««ˆ l _«ˆ n_œ»» ˆ« ˆ« __«˙««˙ =” l Ho ho vi, ni el - ko - re vin. an - taý - u - loj! dan - kas l Ho ho vi, ni el - ko - re dan - kas vin. pos - te - u - loj! « « « «« _«J»œ«ˆ»j _˙«»« «« «»œ«ˆ» nœ» _»œ»œ bœ» l _ » » œ » œ ˆ œ . œ œ œ « œ » » » » » » œ»» »œ» »œ» œ»» » » » »» »» œ»» »œ»» œ»ˆ«»» b b »» ˙»»˙ l======================= b » » » » » »» =” l? l l l » trad. CHOE Taesok

Harmonie kaj øojplene

114


Ja la anim' (Preøvorto 'Jongøu')

104 trad. CHOE Taesok

«« «« « « «« « «« «j ««˙«» b 44 ««ˆ.ˆ«. « « ˆ « . ˆ ˆ j « « « « ˆ ˙ « « . ˆ ˆ ˆ « « ======================= & « ˙ « ˆ « ˙ =l « ˆ l l »» _«ˆ l _h l Ja la a - nim' por æi a mas, Jong æon jong øi jong bo øang seng l _»œ» .. _œ»»» _»œ» _»˙»˙» ˙»˙» ˙_»˙»» œ»» . l œ»» œ»»œ 4 œ » œ J » œ » » » » » » » » » œ.»» Jœ»» l »» » » l? b 4 » ======================= =l l » » » «« «« « «« «« «« «« «ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« j .« . b ˆ «««˙ « ˙ « ˙ ˆ « « ˆ « « ˆ l& l ˙« l «˙˙« ˙« ======================= =l _«˙ l en la nir - van' el sta ras, Man - se - mjol - do sang dok lo l »_œ»»œ.. œ_»Jœ»» _»œ»œ _»œ» _»˙»˙ ˙»»» ˙»» ˙»» »œ» »» l b »» »» »» ˙ » »˙»» ˙»» » l? l » l »» ======================= =l » » ««« «« «« ««« «« «« « « b ˙ ˙ « « ˙«˙« «˙« ˆ««ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l _««˙«˙ ======================= =l l & _«ˆ.««ˆ . l «˙« _«j l flo - ras sen sci o. fin' post Go gak gung hýa re do mu l _»˙»» _»˙»» _»˙» . œ œ œ » » » » ˙ » œ ˙»» » » » » l b »œ.» »»˙» »˙»» »»œ» » » » ˙ œ J » » » » l ? »» l » l »» ======================= =l »» »» »» »œ»»

««« ««« «« « ««˙« ««« . ««j ˆ.«ˆ« . ˆ«« «ˆ« «ˆ«ˆ j b ˆ«ˆ« l «« ˆ «ˆ« . ======================= =” ˆ« ˆ« « l ˙« l& __««˙««˙ _˙««˙ l Su - tras æe æi o. paþ' do Bo - bo - il - æe song gjong de l _»œ»» _»œ»» . _»˙»» _»œ»» œ œ»» . » œ » » ˙»»» l b œ.»» »J»œ» »œ»» » » »»» l ˙»»»˙» œ»»» » » . » » ======================= œ =” l? » l »˙»» ˙»» Jœ»» » » »»» » » » » » 115


105

El krea¼oj de l' tuta mond' (Laýdkanto al dankantoj) trad. CHOE Taesok

«« « «« «« ««ˆ.j «« . 38 «««ˆ ˆ« «j k « « ˆ « « « ˆ j « ˆ «Jj ======================= l& ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« l ˆ« l «ˆ«ˆ« . =l œ»ˆ«» » l 1. El kre a - ¼oj de l' tu ta mond' l 2. In - ter ho - moj tro vi øas jen Ho ve! e - ble ne dan ka hom' 3. l 4. Al - tas ho - mo, plej al tas hom', . _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » œ»» . l 3 »» » » » œ » » » œ » » » » œ J » » »»» . »» œJ»»» œ.J»»» œK»»» Jœ»»» œ»»» l ? 8 œ»»»» ======================= l l l œ»» =l » » » » » » «« «« «« «« «j ««« . «« «« «ˆ«« «ˆ«« «ˆ« « « ˆ « j . ˆ j j ˆ « « « ˆ« ˆ« l & ˆ« l ˆ« l ˆ« . _k l ˆ«ˆ« . ======================= =l ˆ««ˆ ˆ« l ki u es tas ple - ja sin jor'? su pre l' ho mo kun plen - dan kem', l nun fa ri øas ple - ja sin jor'. ki u dan kas æi am kun vol'. l _»œ» . œ» _»œ» œ»»» œ»»» . œ»» œ»» œ»»œ l »J»œ.» »K»œ» »»»Jœ » œ » » » œ J »»» l ? »» l »» l »» l œ»»» . Jœ»»» ======================= =l » »»» »

««« «« ««« «« . «« . «« . «« «« «ˆ« ˆ k . j j ˆ « « ======================= =l ˆ ««ˆ . _k ˆ««ˆ __«j l & _ˆj l l l « « ˆ« . _«ˆ _««ˆ ˆ««ˆ _«ˆ . _«ˆ«ˆ . l Øus - te l' sin la jor' es - tas hom'. su be dan la hom' kun ne kem'. l Man - kas la la hom', man - kas hom', l Nur mal - bon voj', nur mal - bon voj' » œ œ»»» . œ»» .. œ œ»»œ.J . œ»»Kœ œ»J»œ œ»»œ.. » » l œ J » » Kœ»» »» »»» »» ======================= =l l ? »»» l »»» l »»Jœ»» l œ.»»» » ««« ««« ««« « «« «« « « « ˆ j ˆ. j ˆ.« « « « « ˆ««ˆ« j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ« l & «ˆˆ« l «ˆ«ˆ l «ˆ« . k l «ˆ« . ======================= =” l Æu sin jo ras hom'? æi - u ajn Dan ko es tas fer'. gra - va a l ki u dan kas vol'. æi - am kun es tas al ne hom'. dan - ka la l _»œ» _»œ» _»œ»»Kœ œ»J»œ œ»»» œ » » œ . œ»»» . l » »»»œ »»»œJ » » » œ»» » œ J » J œ. » » œ. » » ======================= =” l ? »» l » l »» l »» »» »» 116


Post kontemplo mi certiøis (Kanto de perfekta iluminiøo)

106 trad. CHOE Taesok

«« «« . «« « «« «« «« « «««j « « « b b b b 68 « ««« ««« ««« « « « ˆ « «j ˆ j « ˆ ˆ«ˆ« «ˆ.«ˆ« . =l ˆ « « « « « « « « « « ˆ. ˆ ˆ j . k « « « « « « j ======================= ˆ ˆ ˆ « ˆ » œ « ˆ « ˆ ˆ j ˆ l& l l l ˆ j . œ ˆ ˆ œ «_j « « « « « « « » _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ »» «ˆJ»œ» _«ˆ _«ˆ _«ˆ _»œ» »» » » l mi cer - ti - øis, ke tra l' lon - gaj tem - poj tri 1. Post kon - tem- plo l en so - me - ro ple - ne kres - kas æi - o ajn. 2. Post prin - tem - po l mo - vo de la te - ro jen þan - øi - øas æi - o ajn. 3. Laý la _œ»œ» .. « » œ » œ » œ » œ . » œ œ»œ» œ»J»œ œ»»Jœ œ»»œ œ » « » » » » J œ. » œ K l b b 6 œ»»Jœ» œœ»»» œ»»Jœ» œœ»»» œ œ J œ J » œ»«»»ˆ Jœ»» »»» »»» »» »» »» »» » » » » 8 » b » » » » » » » » » l » » » » » l ======================= =l l l? b Solene kaj øojplene

« «« «« «««j «« «« ««j bb b ˆ«« ˆ««« «««j « « «« «« «« «« « « «« «« ««« . ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ. « « ˆ. « « b « « « « « ˆ « « ˆ «j ˆ j l& l _«j ======================= ˆ««ˆ _ˆ«J»œ ˆ« _«j ˆ««ˆ _«j œ»» ˆ« œ»»» ˆ« l _ˆ««ˆ ˆ« œ»»» ˆ« l _J»œe _««ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ . =l « ˆ _ œ » ˆ J « ˆ « » » » » » » » l en la vas - ta mon - do es - tas þan - øa kaj sen - þan - øa prin- cip'. l Post so - me - ro en jam for - vel - kas aý - tu - no la kres -ka - ¼ar'. l Ho - ma vi - vo do þan - øi - øas laý þan - øi - øo de æi - o ajn. l b b œ»»»œ œ»»Jœ» _»œœ»» œ»»J»œ œ»œ»» œ»Jœ»» _»œœ»» œ»»J»œ œ»Jœ» œ»œ» œ»» œ»» œ»» œ»J»œ œ»Jœ» œœ»J» œ»œ.» . l ? b b »» »» » »» l » » » »» l »» »» J»œ»» J»œ»» Jœ»»» l »» »» »» »» =l ======================= ««« «« «« ««« «« «« «« « ««« ««« «««ˆ «« «« «« bb b b « «««j «ˆ« «ˆ ««ˆ «j «ˆ«« «ˆ«« j ««« ««« ˆ j ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ j ˆ j ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « « « « ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l œ»» l& ======================= ˆ« j ˆ«ˆ ˆ«ˆ=l » l tur - na mo - vo de la te - ro. Þan - øo, þan - øo es - tas øus - te l' l ne - øo þtor - mas en la mon - toj. Post aý - tu - no en la vin - tro la mon - do laý þan - øiø' de l' ho - ma vi - vo. Kaj mem þan - øi - øas l _»œJ»œ _œ»œ» _ œ » » œ » œ » œ » œ œ œ » » » » » œ » œ » » œ » » » œ œ œ J œ œ œ » » » » » » l b b b œ»» »Jœ» œ»J» œ»» »»» »» »» »Jœ»» œ»»» »»œ» »Jœ»» »»» œ» J»œ»» œJ»» œ»»» » b l? l » » » » l » ======================= =l » »» »» »» l »

b b b « « « « « «««ˆ « « « « « ««« «««ˆ. «« «« « «« ««« «« b «j « «««ˆ l _«j «ˆ««ˆ _«ˆ«««ˆ _«ˆ.«»œ ««ˆ _«j «_ˆ««ˆ _«j «ˆ««ˆ _«ˆ.«»œ ««ˆ _j ======================= ˆ«œ«ˆ _»œ «ˆ _j ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ =” j l& l l _«»œ«ˆ _j ˆ«««ˆ _«j « ˆ « ˆ « ˆ « _ _ J _ œ ˆ « ˆ « œ j » œ ˆ « ˆ « » »» »» »» »» » l Ta - go kaj nok - to, la se - zo - noj do al - ter - nas laý la mo - vo. l Post vin - tro en prin - tem - po re - e vi - vas æi - uj ajn es - ta - ¼oj. Ho, la vu loj æe l' þan øi ni u æi prin - ci - pon. vi øo! ek sci l « « œ»»J»œ œ»»Jœ» »œ»œ» «ˆ«» . »œ œ»J»œ» œ»»Jœ» œ»»œ» »«ˆ«œ . œ» œ»Jœ»» œ»» œ»» œ»Jœ» œ»œ» l b b œ»»J»œ œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»œ»» »» l »» »» œ»» »» » l »» » »» »» » l »œ»» J»œ»» »» »» =” ======================= l ? b b »» »» »» » 117


107

La luma lun' en la æiel' (Kanto de mensoluno) trad. CHOE Taesok

«« «« «« . «« «« « «« « « « «« ««« « « « b b b 44 «««ˆ «««j « « « « «««˙_˙ l _ˆ«««ˆ _««ˆ«ˆ _«»œˆ ˆ« _«ˆ««ˆ l _««ˆ»œ . «ˆ _««j «ˆ.« . _k ======================= «« __«ˆ.««ˆ . _k «« _«««˙_˙ l _«ˆ« __j « l& ˆ ˆ .. _««k _ « _ _ˆ _«««˙_˙ =l _ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « _ ˆ « _ ˆ « _ ˆ « _ ˆ « » » » » l nu - ra ron-da¼'. en la æi - el' es - tas u - nu 1. La lu - ma lun' l la ve - ra lun' en lu - no dro - na la ri - ver'. 2. Ne es - tas ja da nokt' æi si das al En mil mi kaj ri gar das mi - a mens', 3. l « « « œ»» œ»» ««ˆ. ˆ« œ»» œ»œ» œ»» . œ»» ˙»» ˙»»»˙ l b 4 œ» œ» . œ»» ˙»»˙» » œ » » œ œ » œ » œ » œ . » œ » »» l »» œ.J»»» œK»»» ˙»»» =l ======================= l ? b b 4 »œ»» »J»œ.» Kœ»»» »» l »»œ» »J»œ.» Kœ»»» »» l »»» »»» »» » » » » «« «« « «« «« «« «« « « bb b «« «« « « « « «ˆ. ˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ« j «ˆ.«ˆ« . k «ˆ«ˆ« ««˙«˙ ««k ««ˆ «ˆ.j ««« l ««««ˆ . ««j ˆ «« _«k « « « ˆ_««« _ˆ.j l& ˆ ˆ ======================= =l l l œ ˆ « « « « « » « « _«ˆ . _«ˆ »» __««ˆ __««ˆ . __««ˆ _«˙_˙ ««ˆ . _««ˆ _«˙_˙ _ ˆ _ « l Se lu - mas øi sur la - goj mil, el - mon - tri - øas mil lu - noj jam. l Ka - ra a - mant' de l' lu - ma lun'! a - mu l' lu - non en la æi - el'. pens' ras en sen aj na i øin mi kun pac' kaj in - di - fe - rent'. l œ»» . œ»» œ»»œ œ»»œ œ»»œ» œ»œJ»» .. œ»Kœ»» ˙˙»»» ˙»»˙ l b b œ» œ» . œ»» ˙»»»˙ œ » œ œ . »» l » » » » =l » » » » l ? b »œ»» »œ.J»» K»œ»» »» l »»œ» »œ.J»» K»œ»» »» l »»œ»» . »J»œ»» »»» ======================= » » » » » » » « « ««« «««ˆ« «««ˆ« «««ˆ« ««ˆ.« «««ˆ ««« . ««« «««˙« bb b ««« «««ˆ« ««ˆ«« «««ˆ« ««ˆ.« «««ˆ ««« . ««« «« ˆ k ˆ ˙« ˆ ˆ k j ˆ ˆ«ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l œ» j ======================= l& »» «ˆ« . «ˆ« «˙« l «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l œ»»» «ˆ« . «ˆ« «˙« =l l Lu - ma men - so an - kaý es - tas en la na - tur' u - nu ron - da¼'. l Men - so al - kro - æi - øa al ajn' ja ne es - tas ve - ra mens'. la En tran - kvil' kaj bri - le lu - mas ple - na kla -rec' la men-so - lun'. l _»œ»» _»œ»»œ _»œ» œ»J»œ.. œ»Kœ» ˙»˙» _»œ»» _»œ»»œ _»œ»» œ»œ.J» . œ»Kœ» _»˙»» œ » œ » nœ » nœ » œ » œ » » » » ll ? b b b »» »œ»» »œ»» »» l »œ»» »» »» »» l »» »œ»» »œ»» »» l »œ»» »» »» »˙»» =l ======================= » » » Solene kaj øojplene

««« « « «« «« « bb b «« «« . «« « « ««« «« « « « « ˆ. j ˆ.««ˆ . «j « « « ˆ ˆ k « . « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « « ˆ . ˆ « « « ««˙« =” « l& ======================= .ˆ __«k ˆ« œ»»» _ˆ««ˆ l __««ˆ« __««j ˆ _ _««ˆ _»œ» _«ˆ«ˆ __«ˆ««ˆ l __«ˆ««ˆ «ˆ ˆ« ˙« l ˆ « « _ «ˆ « . «ˆ «˙ l Se øi fa - ras a - gojn dek mil, dek mil men - soj sin mon-tras jam. l Ser - æu l' men - son en la na - tur', ho ser - æan - to de l' lu - ma mens'! Ho ho mi - a ka - ra a - mik'! jen ri - gar - du al men -so - lun'. l _ œ » . » ˙ . œ » nœ » œ œ œ » » » »»»œ . Jœ»»» œ»»» »» œ»»» »»» œ»»»Kœ »»˙» b b œ»»»» œ»»»» œ»»»œ» œ»œ»» œ» œ» . œ ˙» l======================= b l? l œ»»» œ.J»»» Kœ»»»» ˙»»» =” œ»» œ»» » » l œ»» œ.J»»» »»» » l » » » 118


Vi eæ ne konus min (Kanto de kortrankvilo)

108

# 6 «««ˆ . «« «« « «« «« «« « «« « « ««ˆ« . «« «« « « ˆ . . «ˆˆ« = « j . ˆ « « « « « « « «j « « « « ˆ ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« l ˆ«œ» «ˆ «ˆ« ˆ«ˆ« . l _«j ˆ j . « « « « « l & 8 ˆ« ˆ« j l l ======================= ˆ « ˆ « j ˆ « ˆ j ˆ . ˆ j j ˆ. « « « « « «ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ . » l Vi eæ ne ko - nus min, ne gra -vas do ti - o por mi. Fra - toj ne 1. l kaj de fa - vor'. An - kaý de la sank-tec' la 2. Kro - me, plen - ple - nas vi « « l _»œ»œ.» . _»œ»» œ»» ««ˆ «ˆ« œ» œ.œ»». œ» œ» œ» œ» . œ» œ» œ» œ» . _»œ»»œ.. _»œ»» œ»» # 6 »»œ »»Jœ Jœ»» »» l »»Jœ» »»Jœ» »Jœ»» »Q.»» l »»»Jœ J»œ»» »»»Jœ »»»œ . l »» ll ? 8 »» »œ»»» »Jœ»»» l œ»»» »» = »» l » ======================= »»» »»» »»» » » » » # « «« «« «« « «« « «« «« ««j «« «« «« «« « « « «« . ˆ « « ˆ j . . ˆ « . j ˆ j « « « « « « « « ˆ« «ˆˆ« «j «ˆˆ« l «ˆ«ˆ« _««j «ˆ««ˆ _«j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _ˆ«««ˆ . l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆˆ« . l ˆ«œ»» . j l & ˆœ»»« «ˆ «ˆ« «ˆ«ˆ . l _«j ======================= = «ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ . l l zor - gus min, ne gra -vas do ti - o por mi. Kun bo - na la a - rom' l kun - fra - tar' ple-nas de am' kaj de bon - kor'. Æi de - ta - lon vi - un «««ˆ «« ««œ»ˆ« »œ»» _»œ»Jœ» _»œ»» œ»»œ.. l _ » œ . » œ » œ œ œ » » # œ» «ˆ œ»J»œ »œ.»» œ»»J»œ œ»Jœ»» œ»»Jœ» œ»»» . J»œ» »» Jœ»» »» »œ»» »»» »œ»» J»œ»» »» œ»»» œ»»œ.» . l======================= » » » » » . » » »» l » l? » l » » » œ»» l » l » »Jœ»» » l »Jœ»» = » » » » » « « # « « « « « ««« « « ««« ««j ««« . «ˆ«ˆ« .. «ˆ« «j « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ. « « ˆ ˆ«ˆ« . l ˆ ˆ j « « « « « « «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« . l «ˆ« _«j l & _«j l «ˆ ««ˆ «œj ======================= ˆ« ˆ««ˆ = ˆ«J»»» _«ˆ«ˆ .. l _«J»j ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _j «ˆ œ«ˆ»» _«j «ˆ ˆ««ˆ _«ˆ.«ˆ . l _j l mem flo - ras herb' en fo - ra mont'. Kun lum - ra - di - a ond' mem bri - las lun' l ko -nas pri l' vol' en mi - a kor'. Min hel - pas kun - fra - tar' en la ple - num' « l ««Jj œ»œJ» œœ»J» _»œ»» . _œ»»œ.» . _»œ»œ» _œ»œ»J» _ˆ«œ»» «ˆœ«»» œ»Jœ» œ» . œ» œ» œ»» œ»»» . œ œ ˆ œ œ œ . » « » » » » # ll ? »»Jœ» Jœ»»» »»Jœ» »»œ» . l »» »» »» »»œ» . l »» »» »» l » » »» »œ.»» l »»Jœ» »»Jœ» J»œ» = ======================= » »»» » »»œ»»» . l » »»» » »»» »»» ««« «« «« ««« «««ˆ . œ» œ» ««« « « # «« «« «« «« « « «« « « « «j «j «j ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« .. ˆ«ˆ« «ˆ« . »Jœ» »J»œ j ˆ«« ˆ.««ˆ . j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« j « « ˆ ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« .. l «ˆ«œ» . «j ˆ« ˆ«ˆ« _««j ˆ « « ======================= =l l& j l l l » » « «ˆ«ˆ «ˆ ˆ« ˆ« » » » l pli nun mi la bra - vul' ser - vas por l' bon' de la ho - mar' en me-za nokt'. Des l on en ti - u æi mond' ja vo - lus pli de la la - bor'. Ki mi la bra- vul'? _ œ « » œ » œ » œ » œ » œ » œ » _ _ _ _ _ _ œ J _ œ»J»»œ œ» œ»» œ»» . »Jœ» »J»»œ »»» œ»œ.» . œ»Jœ» œ»Jœ»» __»œJ»œ»» _»œ»œ.» . l # »»» »Jœ»» »»» œ»»œ.» . œ»» œ»J»œ» »»» «j « ˆ J » œ » »» »» » »» œ » J»œ Jœ Jœ œ ======================= = l ? »»» » »»» » l »»» » »»» » l » »» »»Jœ»» »œ.»» l » » l l » «« «« «« # ««ˆ . «« «« « «« «« «« « « « « « « « « « «ˆˆ« j « «ˆ«ˆ« ««ˆˆ« .. l «ˆ« ˆ««« «j «««ˆ . «ˆˆ« j j «ˆˆ« ««ˆˆ« .. =” ˆˆ« l «j ˆˆ« j «ˆˆ« ««j l & «ˆ . ˆ«ˆ« ««j l ˆ ======================= « _ˆ« _ˆ« _«ˆ _«ˆ . l de mon-da - nar'. tu - te ne gra - vas por mi la a - tent' mond' mi la bra - vul'? Ki on en ti u æi vo lus pli l œ « » »œ»»œ.. _»œ»» œ»» _ _ _»œ»»Jœ _»œ»» œ»»œ.. œ»»œ.. « » » œ œ œ ˆ œ . » » « » » » » œ l # »» »œ » » » »»»œ Jœ»»» œ » » »Jœ »Jœ œ»J » ======================= l? l »»»œ »»» J»»»œ œ»»»» . l J»»» » Jœ»»» » =” » » l »» »»» »» » » trad. CHOE Taesok

119


109

Se plena, øi jam plenas (Vera stato) trad. CHOE Taesok

«« «« . ««k 34 « « «« «« «« « ˆ « « « « ˆ « j l& l ˆ« . ˆ« «ˆˆ« l _««j ======================= « «_«ˆ»œ «_«ˆˆ _ˆ««ˆ « «_ˆ«ˆ «ˆJ»œ» . _K»k œ«ˆ» _«ˆˆ _«ˆ«ˆ =l » » » » l ple - na, øi jam ple - nas; se mal - ple - na, l 1.2. Se vi - þi, øi jam Se se kres - ki - gi, pu - ras; l 3. Vor - te ne - trans. - do - ne - blan ne - es - pri kaj _ œ _ œ _ œ » » » »»» »»» »»» œ»»œ »œ»»œ »œ»œ» »œJ»œ.» . »œK»œ» »œ»œ» l 3 œ»œ» œ » » œ J œ. œ K œ » 4 » » » » » »» =l » » » » » l? l »» »» »» l ======================= »» » » » » Solene kaj øojplene

f «« «« «« «« «« « «« « « « «« « « ˆ ˆ Œ « « «ˆ.ˆ«. k «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆ« =l ======================= l & «ˆˆ« _«ˆ««ˆ _««ˆ.«ˆ . _«ˆ«ˆ« l _˙«««» l «ˆ« «ˆ« ˆ«œ»»» l j _«ˆ » » l øi la spe - gu - lo jam. va - kas En kla - ra l øi ron - dan ja - don jam. Bo - nan kaj gran - das me - blan pa - ra - di - zo sign' vo - jon al per l .. _»œ» _»œ» _ œ _ œ « » » «œ»«ˆ » » ˆ œ œ œ œ œ « » » » » œ»» J œ œ K » » » l ˙ œ »œ»» »» » » » » »» Œ »»» »œ»» »œ»» ======================= =l l? » l ˙»»» l »œ»» l »» »» » » P «« «« «« « « « Œ «« ««ˆ« =l «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« «ˆ« l ««ˆ«« ««ˆ«ˆ «««ˆ l ««˙ « «ˆ.ˆ«. k l& j l ======================= « _«ˆ _»œ«ˆ» _««ˆˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _««˙ » l es - tas la on - det' sen on - dar', en la kvi l æi - zi mem es - tas ja da - maø'. E - ble for al i - u mi. Ki - u pli l nun de - man - dis . « « « _»œ»J . _»œ» _»œ»œ «œ»ˆ« Œ œ»»œ _»œ»»œ œ»» «˙»« œ» «ˆ«œ»» l œ»»œ œ»» K»œ» »» »» œ»»œ œ»œ»» œ»»» œ»» » » » » » »»» =l » » » » » » » ======================= l? l l l »» »» £ £ « ««j ««ˆ« «« « «« « ««« ˆ«« ˆ««« ««j « « « « Œ « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « ======================= =” l & ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _ˆ««ˆ l _««ˆJ»œ _««J»œˆ _ˆ««J»œ _««ˆˆ _«ˆ«ˆ l ˆ« _ˆ««ˆ _««ˆ.«ˆ . _««ˆˆ l _««˙» » » » » » » » » l e - to øi mo - vas sin, ti - o ja es - tas ve ra stat'. l la - si kul - ti - von mem - vad'. es - tas la ve - ra kul ti l fru - e ek - tro - vis jam, nur ti - u øu - as so la øin. « _ » œ _ » œ _ » œ _ œ _ œ » » « »»» »»» »»» »» »» œ»» »»»œœ »»œœ »»œœ œ»»œ »œ» ˙«œ œ»» œ»» l ˙»˙» Œ =” » » œ œ œ œ J œ J œ » » œ » » » » » » » » » » » » » » » » » » ======================= l ? » » » »» »» » l l » œ»» l »» » » » £ £ 120


Jen pluvas sur la lotus' (Lotusa trono)

110 trad. CHOE Taesok

b3 « «« . «« . «« «« « b « « « « « ˆˆ« «ˆˆ« l ««˙˙« . ˆ« _«ˆ« l _««ˆ j « l & 4 _««˙.«˙ . l ˆ«˙»» ======================= =l ˆœ« «ˆ » l Jen plu vas sur la lo tus', l ««˙« œ»»œ œ»» œ»» ˙»» .. œ»»œ 3 b . l b 4 ˙»» . » » » » J œ œ » œ »»» »»» l? l œ»»» . l »» l ˙»»»» ˙»» »» »» ======================= =l » «« «« «« «« « ««« bb ««˙. « « « « «˙.«« « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « « . « ˆ « « « « « ˆ « « « ˙ « ˆ « ˆ « « « ======================= ˆ« l ˆ« œ»» ««ˆˆ l _««˙ . l& l n˙»»» l ˆ« ˙« l ˙« . =l ˙« . _ » l sin ru las nur plu - vo - gut'. Ki - e do l ««ˆ« . . œ ˙ ˙ » œ ˙ ˙ » » » » » » œ » ˙ . » œ » » » » » » l b b ˙»» . » » œ» »œ»» » » » ======================= » l? l ˙»»» l »œ»»» ˙»»»» l ˙.»»»» =l » l œ»»» œ»»» œ»»» »» l ˙»»»» . £ « «« « « «« . « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « bb «ˆ« «˙« « « « « « « « « ˆ « ˙««˙« . ˆ«« ˆ««« ««˙ ˆ«« ˆ«« ˆ«« ˆ«« ««ˆ ««ˆˆ «ˆ«ˆ« ««ˆ« ˙.«« . « « ˙ « « l& l ˆ« ˆ« _««˙ l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« l ˆ« ======================= =l ˆ« l ˙« l es - tas spu - ro de ti - el mul - ta la pluv'? £ l ««« «« ««« « « ˆ« _ˆ« ˙» . « « _ _ ˆ l ˙»» . « » ˙ « ˆ œ » œ œ « œ ˆ ˙ œ œ œ œ » » » » » » » »»˙ » » b œ œ ˙ » » » » » » » » » » » œ ˙. œ œ œ » » » » » » » » l ? b » »» » ======================= l » l »» »» »» l œ»»» »» l »»» l »˙»»» . =l £ ««« ««« ««ˆ« « « bb ««« «««˙ « « « « « ˆ«ˆ« ˆ«œ» «ˆ« ««« l ««« «ˆˆ« ˆ« l œˆ«»» ˆ«ˆ« ˙« l& l «˙˙« ======================= «ˆ _«˙˙.. =l » »» l Se ti a es - tas la kor', l _»œœ»» _»œ»»œ œ»»œ _»˙»˙» _»˙»˙» œ»œ» ˙»»˙» .. l b b œ»»œ»» » » » » » » » » » l? l l » l »» ======================= =l Serioze

«« ««« ««« . b « ««« . ««« « « b « ˆ « ˆ ˙ ˙ « « «˙« «ˆ« ˆ««ˆ _««ˆˆ l _˙«« ======================= =” l& l ˙« l «ˆ« . _««ˆ«ˆ _j «˙ . l es - tas øi l' lo tu tron'! l ««˙« ˙ » ˙ ˙»» . œ » » » œ»»» » œ »»» »»˙» l b b »»œ» J œ » » œ . » » œ » œ»» l? l » l »» l ˙»»»» . » ======================= ˙»» =” » »» » » » * Lotusa trono: trono de budho kaj bodisatvo.

121


111

En la kosmoboateton (Boatisto) trad. CHOE Taesok

68 « «« «« ««j «« « « « b «« «« «« ««=l «« ««j » œ « ˆ J ˆ ˆ ˆ œ j œ œ J « « « « » » » l& l l «_«ˆ»œ »» »» « « ======================= » ˆ œ œ j ˆ J œ»ˆ«» j Jˆ«œ»» _J»j œ»ˆ«» J Jj « » » » « _«ˆ»œ» «J»j J»j œ«ˆ» Jj » _ _ ˆ « œ » » » » ˆ « _ œ » » » » » » » » » »» » l l En la kos - mo - bo - a - te - ton nun en - me - tin - te ja « «Jœ»j l œ»Jœ»» œ»œ»» »œœ»» œ»»Jœ» œ»» œ»»Jœ œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» ˆ«» œ»» 6 œ œ » » » » » » » » b 8 Jœ»» l »»» »Jœ»» œ»J»» œ»J»» J»œ»» »Jœ»» =l »» l? l » »» ======================= » » » » » Solene kaj øojplene

«« « « « «« «« « œ œ ˆ J ˆ œ»ˆ«» j . Jj » » «Jj « « b « «Jj «ˆ«œ»» . = œ»ˆ«» » » » œ « ˆ œ»ˆ«»» « » » » ======================= «_»˙»« . l& l »» l l » » » l min, re - mas mi per l' e - ner - gi' l . _»œ»œ _»œ» . _»œ»œ œ» œ»» ˙»» . œ»J» œœ»» .. l œ J œ » J œ » J œ » » » » » » » » ˙. »» »» » » » ======================= =l l ? b »» l » l » «« «« « « «« . «« ««j «« « «« l « b » œ « ˆ J j « ˆ » œ j J « « Jˆ«œ»» j ˙ » « » œ « ˆ J œ»ˆ«»» Jˆ«œ»»» »» »» j Jj l& l l « « » ======================= œ»ˆ«»» _»œ«ˆ» Jj «»j Jˆœ»» = _»œ«ˆ» » »» » » » l ple - na kaj gran - da sen lim'. E - ble ne l l œ»»Jœ œ»» œ»»œ œ»»Jœ œ»» œ» œ» œ»» œ»»Jœ ˙»»˙.» . œ»»œ» J»» l » » » » » œ J J » œ » œ » b » » » » » »» »» l? l » ======================= » = » »» Jœ»»» Jœ»»» »» » l »»

U« « « «« «« « «« . « «« ««k «« « «j « « b « » œ « ˆ J » œ « ˆ J j » œ « ˆ J j » œ « ˆ K « œ ˆ K k ˆ œ ˆ œ œ j J ˆ J j » « « » « » » « » » » » « » œ « ˆ J j » œ « ˆ ======================= =” l& »» » » » l »» k Kˆ«œ»»» »» » »» »» l ˙«»»» . »» l ni - u ti - e æi es - tas do er - mit' krom mi. l U ««j l _»œ»J»œ _»œJ»œ œJ»««j _»œ» _»œ»œ _»˙» .. . œ J œ œ œ œ œ ˆ ˆ » » « » » » » « œ J » » ˙»» » » » » » » » » »» œJ»» . K»œ» K»»œ Kœ»» »»œ »» » » » » l======================= b » =” l? l » » » » » l » 122


Nepre mi iøos budho (Mia voto)

112 trad. CHOE Taesok

£« « « « «« Jˆ«œ»» «ˆ«œ» ««»œ«ˆ . «« ««ˆ«œ» « « « b 44 ˆ»»»«œ ˆœ»»»« «j « « « « « œ»ˆ«» =l « ˆ«œ»» œ»ˆ«» » »» »» »«»œˆ »» ======================= «_˙««˙ l& l «˙˙« l «ˆ«œ»» _ » » » » £ » l - øos bud ho, kaj ton - dre - ge 1. Ne - pre mi i l - øos bud ho, kaj fa - ri - øos 2. Ne - pre mi i £ l «« ˆœ»«« «« « « « « «« «« «« _»»«ˆœ _»»« _J»j œ ˆ « « « « « l « ˆ œ ˆ œ ˙ » « » « » » œ. » « ˆ. œ»ˆ«» «»» »» 4 » œ ˆ ˙ » » ˆ » œ » ˆ œ « « » « » » ˙ ˙ ˆ œ » » » « » » » » » =l » »» » » l? b 4 £ ======================= l »» l »» Elkore kaj brave

£« £ « « «« «« « «»«» «««ˆ «««˙ «« « «« « « « ««j œ ˆ ˆ œ » œ « ˆ J j » « « « b « ˆ J » œ » » œ » œ « » ˆ « ˆ ˆ«Jœ»» . «k j «ˆ« «˙« » ˆ«Kœ»»» œˆ«»»» =l »» »» »»»«œˆ »» l& l » » ======================= » £ £ l Ho mojn dro - najn en kri - os ja mi. l mond - so Ho mojn vi - vajn sen no - ril'. £ l «« «« « £« « « « « «« « ««ˆ«œ» ˆœ _J»œ»ˆj » « «Jj _ œ ˆ _ « « » « l » « ˆ » œ»ˆ«» œ«ˆ«»» œ«ˆ«»» » œ œ»»œ ˙»»˙ » j.ˆ«Jœ»» . «Kk » » » œ»ˆ«»» »» » » » » » » » b l======================= » » ? =l l £ » » £ ««« . ««« ««£ ««« « « « « « « ˆ « ˆ « « «˙«˙« . « ˆ « ˆ « « « « Œ b « « « ˆ ˙ ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ » œ j. J . œ»» l& l ˆ« l ======================= =l «_«ˆ _««˙ Kˆ«œ»»» »» k » l de - zir' mon - da do ins - pi ros mi l or - dig' bo - na do kon - du kos mi « l _»œ» _»œ» œ»» ˙ œ œ ˙»»˙ .. » «j » » .» ««k œ J ˆ » » « » » » » œ ˆ K œ œ Œ =l » » « » » » » » »»» œ ll ? b » »» »œ»» »˙»» »» »» »»» »»œ» ======================= l l » » »

«« «« ««« «« ««« b ˆ « ˆ. j ˆ « « « ˆ « «ˆ«œ»» . «ˆ« ˆ« ======================= =” l& l _«˙.«˙ . _»œ»» » l al la rit'. nov spi l al en - or viv'. da œ » l ««ˆ« . » œ œ»»» ˙»˙»» .. »»œ» » » œ œ » J »» »œ»» » »» l ? b »» ======================= =” l » 123


113

Æiu en si mem enhavas (Kanto de la origina naturo) trad. CHOE Taesok

«« « « #### 4 « « «« ««« . « «ˆ«« «j « « j « « « « « « « « « « « « ˆ « . « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ j « « 4 « ˆ«ˆ« j ======================= ˆ«Jœ»» l #_«ˆ«««ˆ _˙«««˙ . =l l& «_»œ«ˆ ˆ«œ»»» œˆ«»»» . «»»»ˆœ ˆ«œ»»» l ˆ« ˆ.«ˆ.« ˆ« _«ˆ««ˆ _ˆ«««ˆ l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« j » »» l si mem en - ha - vas be - lan ka - ran la na - tu - ron, 1. Æi - u en l U se mo nu pli mal gran dis, ol si - na - pa e - ta se - mo, 2. l ««œˆ «««»œ.ˆ. ««ˆœ«» ««œˆ œ»œ œ» . œ»œ» œ»»œ œ»œ» œ»Jœ» œ»J»œ» œ»» ˙»» . # œ . œ œ « œ » » » » # 4 œ J « « » » » œ J » » » » « » » # ll ? # 4 ˆ«œ»» »» »» » »» l »» œ»» . »» »» »» l œ.»» Jœ»» »» »» »» » l »»œ »»˙ . =l ======================= » » »»» »»» » »

«« « « « #### « « « «ˆ«« «j « « « « «j «« «« . « « « «ˆ« «j « ˆ«ˆ« ««j ˆ «_« «œ»ˆ«» «ˆœ»«» . ˆœ«»«» «ˆ«œ»» l ««ˆˆ« «ˆ.«ˆ.« ˆˆ««« _««ˆ« _««ˆ« l «ˆ«ˆ« .. j ˆ « « « ˆ « ˆ ======================= l& l ˆ« ˆ« _ˆ«««ˆ _«˙««˙ . =l «ˆ «ˆ «ˆ»œ»» » » » » l sed de - lon - ge øin jam kov - ras ni - gra nu - bo kaj mal - vir - to. l ta - men gran - da ar - bo kres - kis øus - te el æi ti - u se - mo. l « ««ˆ«œ» ««ˆ.œ.«» «ˆœ«» ««ˆ«œ» œ»Jœ» œ»Jœ»» œ»»œ ˙»»˙.. . œ œ » œ œ . œ # œ œ » œ » » » » » » œ # « » œ » œ œ » œ J œ œ » » » J » » » « » » # ll ? # ˆ«œ»» »» »» » »» l »» œ»» . »» »» »» l »œ.» Jœ»» »» »» »» » l »» »» =l ======================= » » » » »

#### « ««« ««« «««ˆ «« ˆ««« «« «« ««« «««ˆ «« «« «««ˆ «« ˆ««« «« «« «««˙ «»ˆ.œ ˆ« ˙«˙« l ««ˆ ˆ««ˆ ««ˆ ««ˆ l ˆ.«œ» ˆ.j «ˆ« . «k «œ»ˆ«» ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆ« l ˆ.«œ»» ˆ«ˆ ««˙« =l « ======================= l& « « « » » _ ˆ « _ » » » » l La na - tu - ron ve - ku kaj ho - di - aý kaj ni mor-gaý do, l Ne pen - sa - du vi kaj ke pe - ze - gas ti - u la - bor', mi, l ««ˆ« . ˆ««« «««ˆ . «« ˙» œ» œ» « _»œ»œ» _»œ»J»œ .. œ»Kœ» ˙»» œ œ » » » œ » œ » œ « # ˆ « » » » » # » » » œ » l # # œ»ˆ«»» »œ» »œ» »»»œ œ»»» œ»»» »˙»» »»»œ »»»œ »» »»»œ »» »» »» »»»˙ = ======================= » » »» l l? l »» »» l »» l »»

««« «« ««« #### «« « ««« «« . ««« «« «« «««ˆ« ««ˆ.« «« «««ˆ«« ««« ««j «ˆ«« ««j « ˆ«« j j ˆ ˆ j « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « œ»ˆ«»» «˙«»» =” « ˆ. . « l& ======================= ˆ« l _««ˆ . ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ«œ»» Jj _ˆ««ˆ l œ»ˆ«»» ˆ« œ»»» _«»œ«ˆ» _ˆ««ˆ _ˆ«»œ» » » » » l ni pu - ri - gu kaj kres - ki - gu øin øis l' o - ri - gi - na sta - to. l en æi - u - ta - ga vi - vo. sed sen æe - so ni kul - ti - vu nin l « «« œ»» œ»» «« «ˆ« «« «« ««Jj œ . œ » » » œ » œ » œ . # » » » » » œ » œ » œ # « ˆ » œ « œ œ ˆ œ ˆ. « œ œ » ˆ » « » » » . » » « ll ? # # «œ»ˆ«» »œ» œ»» »œ»» l »» »»» »œ»» »»»œ l »» »Jœ»» »J»»œ »Jœ»» »J»»œ œ»J»» l »» »» ˙«»»» =” ======================= » »» » » » » » » » » » 124


Perlon æielo donas (Spegulo de menso)

114 trad. CHOE Taesok

#6 «« «« ««« ««« «« «« ‰ « « « « « « « 8 ˆ j ˆ ˆ ˆ«« =l ˆ j «ˆ« _«««ˆ _«j ======================= l& l «ˆ« ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ _«««ˆ l _«ˆ«ˆ .. «ˆ«ˆ _«j _«j _«ˆ««ˆ «ˆ l pe - con de la Per - lon æi - e - lo do - nas, 1. kva - zaý lu - das Su - no kaj lu - no lu - mas, 2. l la spe - gu - lon Ho fra - to kaj a - mi ko! 3. l œ»» œ» œ»» œ»» œ»» . œ»» œ»J»œ l # 68 œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ‰ œ » » » » » » » » » »» =l . »J»œ » »J»œ »Jœ» »J»œ œ»» » » » » ======================= œ J œ œ œ l? l l » » » » »» »» »» »» »» »» »» »» »» ««« «« ««« «« «« « # «« «« «« «« ‰ ««« . « ˆ ˆ j ˆ j j «« ‰= ˆ ˆ j « « « « « « ˆ « ˆ j » œ J « ˆ j ˆ « j « j ˆ ˆ « « « « « « « » « ˆ j ======================= & « bˆ « l l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ l _««ˆ . l » _«ˆ«ˆ #_«ˆ l Se mi ko - rek - te øin men - so - spe - gul'. le - vas, Ti - al æi lu - mo ne bir - do en kaø. po vas l tu - te ne la - su en vi - an kun kar' lo ko l œ » #_œ» _»œ _ œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» . œ»» l # bœœ»»J»» œ»»J»» œ»»J»» »»»œ» ‰ ‰ » œ J » » » » » »»œ» » œ J ======================= =l l ? » » » »» l J»œ»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» »»» »» l œ»»» . »» » » » » Solene kaj øojplene

««« ««« ««« . # «« ««« ««« ««« ««« ««« ««« « ‰ ˆ ˆ«« ˆ«« j ««ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ«ˆ« _ˆ«« _j ˆ«« l «j ˆ_«« _j j j ˆ««ˆ« « ˆ l& l ======================= « ˆ ˆ« ˆ« . =l «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ _«ˆ l tut - ta mon - do ple - nas de lum'. Ki - o do lu al sen for Mens gul' mi ma la part'. spe l ple - na de la vent' kaj plu - var', aý øis nun l œ»» œ»œ »œ»J»œ œ»»Jœ œ»J»œ œ»» œ»Jœ» œ»» œ»» œ»» . l # œ»»»» ‰ » » » » » » » » »J»» »œ»» . =l » » »œ»» » l » »» » »œ» » Jœ»»» » ======================= l? l œ œ » »» »» »» »» » » ««« ««« . ««« «««j ««« « ««« # ««ˆ« ««« . ««« « ˆ ‰ ˆ « « ˆ ˆ ˆ j j ˆ j ˆ j « « « « « ˆ_«« «ˆ« «ˆ« . «ˆ« l& l _«««ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« _«««ˆ l _ˆ«««ˆ . ======================= =” «ˆ l ba vo - jon lum'? rus nun de l' ron - da kun plej bri en la mond'. lum ond' las l kla i - øos mal - kla - ra lum'. ra lum' l «« «« œ»»» . œ»»» œ»œJ»» ˆ«œ»»» . œ»J»œ œ»Jœ»» œ»»Jœ» œ»œ»» œ»J»œ l # ˆ« œ» ‰ »» l »œ» . » »» ======================= =” l? l »» »» »» »» œ œ»»» »» » »» »» 125


115

Æu ni ja ne estis fratoj (Sento de samideanoj) trad. CHOE Taesok

£ « £ « « « « bb b b 3 « « « «« «« ˙»» «« ««˙« ««ˆ ««ˆ «˙« ««ˆ «««ˆ «« « ˆ « ˆ b 4 b « ======================= =l l& l ˆ« » l l l ˆ« ˙« _««ˆ ˙« l Æu ni ja ne es tis fra - toj en mal ˙»» œ » » œ l b 3 « ˙» »» œ»»» œ»»» ˙»»» »» œ»»» œ»»» ˙» œ»» » œ»» ˙»»» « b b » » 4 ˆ « b b » » » l======================= ? b =l l l £ l £ l » Sentoplene

£ « b b b «« «« «« « « « « « « b « « « « b « « « « « b « « «« «ˆ ««ˆ ˙« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ _« «ˆ« ˆ« ««ˆ« _«««˙ l ««ˆ« _«««˙ =l ˆ « l& l l ======================= nˆ «˙ l no va bud ha na ro? Ki - al l «« «« «« » œ » œ b » œ » œ » ˙ œ » » œ » œ b » » » nœ » » œ œ œ » œ » b » » » » » » «˙ =l l ? b b b » » »» » «˙ ======================= l » »» »» »» » l »» »» »» «˙ l »» £ £« « bb b b b « « « « « « « « ««ˆ ««ˆ« «ˆ« «˙« «ˆ«« ««ˆ ««« « l « «˙« « « ∫ˆ l & b «ˆ« _«««˙ l ««j.ˆ« ««k l l ∫˙ « ======================= =l « ˆ« ˆ _««˙ _««ˆ l øo - jas ni ren - kon ti øi kva - zaý lon ge l »œ» œ» œ»» ˙»»» «« ˙» b b b b œ»» ««˙« ∫œ»»» œ»» œ»»» œ»» ««˙« Jœ»» . Kœ»» ∫˙»»» » l======================= b ˆ l? b » l » » l » » » l « » l »» »» »» =l £ £ « «« «« U « « bb b b b ««ˆ« ˙» « «« «« ˙»» ««ˆ «««ˆ «˙« « ˆ ˙ « ˆ » « ˆ b » » « ======================= =l l& l l _««ˆ ˙« l ˆ« » l » » l so - pi ra - toj? Sen - to ni - a en si l U˙» ˙ œ » » œ»»» »»œ »»œ ˙»» ˙»» » œ œ » »» »» »» ««ˆ« ˙»» l b b b b »» »» œ » » » ======================= l? b b l l l »» l £» » » =l rit. § £ « « «« «« «« «« «« U « b b b b ««ˆ « «« « ˙ œ « » » » œ œ » « » » ˆ b » œ » » ˙ « » ˙ » «ˆ «ˆ «˙« l »» » l& b l » »» » »» l «ˆ« »» l ˆ« « «ˆ «ˆ« ˆ« «ˆ« ««˙« =” ======================= £ l len - to pal - pas mi - lojn da ja roj. l rit. __»˙»» »»»œ __œ»»» _œ»» ˙» _ » œ ˙ œ » » » œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» U»˙ œ » » œ » » » » » » œ » » » » l b b b b b » »» »» ˙»»» l? b l l £ l »» l » § » » » »» =” ======================= £ 126


Dum la trimiljar' de Jongsan (Laýdkanto al la unuaperioda laboro)

116 trad. CHOE Taesok

«« œ»» œ» ««ˆ« «« « « ««j «« 44 ««ˆ« . «« ««ˆ« ˆ««« «« « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˙ l » « « « » ======================= ˆ« j ˆ« l j.ˆ« _«k » l& l ˆ« _«j «ˆ _««ˆ _««ˆ ˙« l «ˆ l 1. Dum la tri - mil - jar' de Jong - san þaj - na darm', pa - sis øus - ta kaj Jam sun teg', pu ri ha ri - ver'; bri lis Bi ro mon jam øis Hýang 2. l 3. Li nas - ki - øis en la vi - laø' Gil - jong - ni, Jong - gýang - gun, Øon-nam. l 4. Li i - lu - mi - ni - øis pri l' ver' en a - pril', mil naý - cent dek ses. u - nu - a la dek - du - jar' ge - dis - æi - plojn tro - vis li jam, l 5. Dum «« «« « « « « « « ««j «« 4 « ˆ « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ « . « ˆ ˆ « « « « l & 4 «ˆˆ« . «j ˆ«ˆ« «j ˆ« «˙˙« l ß ======================= Jˆ«œ»» œ»»» ˆ« «ˆ«œ»» l _ˆ.»œ«« _«ˆ« _««ˆœ«» _œ«ˆ«»» _«˙««˙ l œ»ˆ«»» ˆ« ˆ« ˆ« l j ˆ«Jœ»» _«j œ » ˆ J « » » » » »» » l » l »» l l l » œ Í l 4 œ»» . œ»» œ»» ˙»» œ»» l œ.»»» œ»»» œ»» l œ»»œ»» œ»»œ»» œ»œ»»» »œ»» l œ»»»œ» œ»»J»œ» œœ»J»» ˙˙»»»» l œ J œ. œ » œ » » » » » 4 » » » . » » » » » ˙»» ======================= l? » » » l l » » »» » l » l œ»»» œ»»» œ»»» » ««ˆ« . Jœ» œ» œ»» ««ˆ . Jœ» œ»» ««ˆ« «« « ««ˆ« «« Jœ»» Jœ»» œ»» ˙»» » « » « ˆ j « « ˙ » » » » l& l j l l » » » » l » » ˆ« ======================= l kaj en fi - na - dar-ma la temp' dis - vas - ti - øis æi - a he - rez'. re - e flo - ris la hi - bis - kar', re - e blo - vis vent' de mo - ral'. l Bra - va es - tis li - a spi - rit', gran - da es - tis li - a a - nim'. l Ri - gar -din - te al la so - ci' fa - ris la pre - di - kon ja li. kaj dum du - a la dek-du - jar' li - brojn ver - kis li por ho - mar'. l «««ˆ « «« « « « ««« «««˙ «««ˆ œ» «« ««j «« «««j « » » œ « « « œ ˆ « « l & «ˆ.ˆ«. «ˆ« ˆ« «ˆˆ« l ««ˆ «ˆ« «ˆ«ˆ «˙« l «ˆ.ˆ«. ˆ«ˆ« ˆ« »œ»» l »»œ »»œ ˆ«ˆ« ««˙« ß ======================= l »» »» ˙« _ˆ« _ˆ« » l l l _»œ . œ» l _»œ _œ» _»œ» _»˙ l _ œ » ˙ » » œ » œ » » » » » Íl œ»»» . œ»» œ»» œ»» l »»»œœ œ»œ»» œ»»» ˙»»» l œ»»» . Jœ»»»» œ»»» »»»œ l »»œ œ»» œ»»» »»˙» l » » » » » l ? »»œ. »J»œ »œ» »œ» l l l »» l ======================= »» »» »» »» «« . «« œ»» ˙»» Jœ»»» . »Kœ»» œ»»» ˙»»» E . X œ»» ˙»» Jœ»» . Kœ»» œ» ««˙« ˆ« k ˆ« » » ” » » l& l » » »» l l j ======================= l Ti - al, ho ve, ho - ma spi - rit' ple - nis tra l' mond' je i - lu - zi'. Gran-da sa - vant', ho So - te - san' ve - nis al mond' kun la viv - plan'. l Ar - dis la stud' pri de -man-dar', for - tis la pov' en prak - ti - kad'. Fond pe ri od' zi' ses jar' de l' e kle tri dek es - tis por li. l li de l' pe - ri - od' trej - nis ja ho-mojn de l' mond'. l kaj dum la rest' ««« «« « « « « « « œ » œ » ˙ . » œ. » « . « « « ˆ«« ˆ««« «ˆ« «˙« œ»œ»» . œ»œ»» œ»»œ ˙»»˙ «ˆ«« . «ˆ«« ˆ««« ˙««« l & »œ»» . »œ»» »œ»» ˙»»» » » « « ˆ « ˙ ß ======================= « ˆ » » l l l » » » » »» »» ˆ.« ˆ.« ˆ« ˆ« ˙« ” l l œ.» œ» œ» _»˙ l «« «« «« «« «« l »œ. œ» œ» _»˙ ” _œ»»» . _œ»»» _»œ» _»˙» Íl »»» ˙»»» l œ.»»» œ»»» œ»»» »˙»»» l ˆ.«««« . ˆ«««« ˆ«««« ˆ«««« ««ˆ«« l »»»œ. œ»»» œ»»» »»»»˙ ” » » œ œ. œ » » l ? » » »» »» l l «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ======================= »» ” Andante

* Øusta, þajna kaj fina darmoj: la disvastiøo de la budha instruo post la forpaso de Þakjamunio estas dividita en la tri periodoj, t.e. periodoj de la øusta darmo, de la þajna darmo kaj de la fina darmo.

127


117

Æi granda tur' estas la tur' (Kanto de la turo de merito) trad. CHOE Taesok

# 4Andante «« « «« ««ˆ« ««ˆ« . «« «« «« « « « Œ « . . « ˆ ˆ j « « « « « « 4 ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ«ˆ« ˆ« l «œ»ˆ« «ˆ« . j «ˆ« «ˆ« l _«ˆ« _ˆ«»œ . ˆ« «ˆˆ« _«ˆ««ˆ l ««˙»« . ======================= =l l& »» »» _«ˆ »» l es - tas alt - me - rit'. la tur' de la 1. Æi gran - da tur' l la þpar - fon-dus' kar - bojn vi. ven - dis 2. En Jong - san por menc' de or ga niz' la ko æi uj ajn tem plo, Æe 3. l po - se - dan - tar' tur' de or'! de la 4. Ho, ka - ra vi, l œ œ . œ » » » _»» _»» _»» œ»œ» œ»œ» œ»œ.» . œ»» œ»» # 4 ˙»˙»» .. œ»»œ» œ»»»œ œ»»»œ œ»»œ» » » »œ» »œ» . »Jœ»» »» l œ » J œ » Œ= » » 4 » » ======================= » » l »» »» l? l » »» »» »» l » l «« «« « « « # «« « « « «« «« «« ««ˆ« ««««ˆ «ˆ «ˆ « «ˆ «««˙ . Œ «ˆ.ˆ« . _««k ˆ«ˆ« œ»»«ˆ« l ««ˆˆ« ˆ«œ»» . ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ.ˆ«. «j l & ««˙˙« «j l ======================= =l ˙ . ˆ « « » » l tem - ploj kun - kons - tru - is Æi - uj or - ga - ni - zoj, øin. l þli - mon pol - de - ri - gis kaj pos - te mar - bor - dan vi. di li gen te la bo re gis kun gran da þpar' vi. l es - tas vi pro æi la - bor'! ki - el fe - li - æe - ga l _»œ»»œ __»œ»»œ _»œ»»œ _»œ»»œ _»œ»» . _»œ»» ˙»˙.» . ˙»» . » œ » œ œ » » œ » œ œ » # œ » »»» » »»» » » » » »» »» »œ»» . »Jœ»» »» œ Œ =l » » l======================= » » » » œ K » » J»œ.» »» » l l ? ˙»» l l » » » » » ««« «« « « ««« ««« «« # «««˙ » œ » œ » œ ˙»»» #ˆ ˙»» ˆ « « « « ˆ « » » » ˆ . ˆ j ˆ « « « « « « « » » » « « . ˆ ˆ œ œ œ ˙ ˆ k ˙ « « « « « « « ˆ ˙»»» =l « « » » » » l& l »» ======================= ˆ« l _ˆ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l »» »» »» » l es - tas frukt' de æi - es pen' Ti - u gran-da tu - ro por fon di l' cen tron ven dis ku kojn vi, En Ik san l mon - tris kla - re vi, Ti - un no- blan fond - spi - ri - ton l vi - a vi - vo fa - ru vi sen halt', Øin en æi - u _»˙»» œ»» œ»»œ œ»»œ œ œ œ œ œ œ œ » » ˙ » » » » » » l # ˙»»˙»» » » » » » » » »œ »» »» » »˙»» ======================= l »œ»» »œ»» »œ»» »»» l »œ»» œ»»» œ»»» »œ»»» l ˙»»» l? » =l ««« ««« ««« . «««ˆ . «« «««ˆ« œ»» # ««««ˆ œ»» œ»» ««««ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ«« «««ˆ «««˙ . Œ . « « » » « » œ œ « ˆ « ˆ œ ˆ j «ˆ« »»» l ˆ« ˆ« ˆ« . j «ˆ« l «˙« . ======================= =” l & ˆ« »»» »»» ˆ« l l kaj e - nor - ma mo - nu-men - to, el pol - ver'. mon - to kaj la de Man sok pjong gis pe ne vi. kam pon plu l por sen - æe - sa sub - te - na - do æi - on vi. fa - ris l i - øu do grand - sin - do - nu - lo aý grand - pro - tek - tant'. œ»»œ.» . œ»Jœ»» œ»œ»» _»œ»»œ l # œ»» _»œ»» _»œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» .. œ»»» ˙»˙.»» . Jœ»» l » Œ =” » » »» l œ»»» œ»»» œ»»» l ? »œ»» »»œ»» »œ»»» »œ»» l » ======================= » 128


Sankta estas vi, nia Sotesan' (Kanto de memoro pri Sotesano)

118 trad. CHOE Taesok

«« . «« «« . œ ˙» . «« . «« ««ˆ «« ««« . «« «««ˆ «««ˆj. ««k bb 4 « « « «ˆj »» »» ˆ« «ˆj ˆ k « « « « « « « « « « « Œ ˆ ˙ Œ « j ˆ « ˆ k ˆ « « « « « « « « « « « « 4 « « « ˆ.«ˆ« . _«j «ˆ.ˆ«. ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ« l ˆ« . K»œ»»» »˙.»» =l l& ======================= ˆ««ˆ _ˆ««ˆ __««ˆ«ˆ l _«˙.««˙ . l «ˆ« . «ˆ« ˆ« ˆ« l _«««˙ . l j » l ni - a So - te - san'! Ki - el la bud - ho en l' e - ter - na viv' 1. Sank -ta es - tas vi, kla ver', mon tris U nu cir ki un vi, es - tas pa - trin' de æi - u ajn ins-tru'. 2. l vi l' ra - don de la darm', re - e lu - mi - gis bud-han su-non vi. 3. Re - e ru - lis l mo grac' ja sen Vi a dar gran das lim', eæ ne di - re - blas dek-mil - on' de øi, 4. l œ»» . ««j . Œ œ»»» . œ»»» œ»»» œ»» ˙»» . Œ œ»»» . œ»»»Kœ œ»»»œ œ»»»Jœ .. œ»Kœ»» œ»»»œJ .. œ»Kœ»» œ»»»œJ .. »»K»œœ ˙»»»˙» .. » œ ˆ œ ˙ 4 « » » b » » « » » l ? b 4 »œ»» . «ˆ »œ»» »œ»» l »˙»» . l »œ»» . Jœ»»» »œ»» »œ»» l »˙»» . l J»œ»» . »»» »» »» » »» » l »» »» »» =l ======================= » » » » » «« «« « « « «« «« «««j ««« ««« bb ««j «ˆ« . «««k « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « ˙«« =l j .. k ˆ«ˆ« «« «« ««˙ l «ˆˆ« j ˆ «ˆ« . «ˆ« ««ˆ ˆ«« ««ˆˆ «ˆ«ˆ l j « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « j ˆ « ˆ j ˆ j ˆ j ˆ j ======================= l& l « ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˙« ˆ« _«ˆ ˙« « _«ˆ « _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ l vi re - nas - ki - øis en æi ti - u mond' por la mal-ferm' de no - va e - kle - zi'. Æe la sav- por - do, ki - un ov - ris vi, jam ku - ne es - tas æi - u ajn sank- tul'. l Æi - uj vi - vu - loj plej res-pek-tas vin kaj do sam-hej - ma - ni - øas ki - el vi. l sed øin gra- vu - ras sur æi þto-no ni; jen es - tas ni - a me -mor - pec' pri vi. œ»»œ œ»»œ.. œ»» œ»Jœ» œ»Jœ» ˙˙»» œ»» œ»» œ»» œ»J»œ œœ»J» œœ»J» œœ»J» _»»»œ _»œ»œ» ˙»» l b œ»œJ»» .. œ»Kœ»» œ»œ»» _»œ»œ» J œ K » » » » » » » »» l »» »» »» » »» l œ»»» J»»»œ Jœ»»» »» »» »» »» l »œ»» »» »»»˙ =l l ? b »» »» »» » ======================= »» » ««« «« « ««« «« « « « « ««« . « bb «««ˆ ««j « ˆ « « « « « « « « ˆ « j Œ «j ««ˆˆ« ˆ««« l «˙« ««˙« l «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« ««ˆ«ˆ l «˙« = « ˆ « « « ˆ « « « ˙ ˆ « j ˙ « ======================= ˆ ˆ j « « l & «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆˆ« l _««j l «˙ . l «ˆ«ˆ _«ˆ ˆ« ˙« ˙« ˆ« _«ˆ ˙« ˙« l æi - ujn su - fe - rojn tra - el - por - tis vi. Por el-kom-pre-no per la sin-kul-tiv' spi - te al ba - ro kaj al mal - fa - cil'; Du- dek ok ja- rojn a - gis vi por ni l la dek di - rek - toj ple-nas de l' me - rit'. La sank - ta vo - jo daý-ras ja sen fin', l eæ ne di - re - blas dek-mil- on' de øi, Vi - a darm-gra -co gran-das ja sen lim', _ œ » l b œ»»œ œ»»œ» œ»œ» œ»»»œ œ»»œ» »œ »» œ»»» »œ»» ˙»»» ˙»˙» œ»»œ» œ»» ˙»»» ˙»»˙» _»œ»œ» _»œ»œ» œ»œ»» œ»»œ ˙»»˙» .. Œl l ? b »» » »» »» »» l »Jœ»»» »»Jœ»» Jœ»»»» J»»»»œ ˙»»»» l »» »» »»œ»» l ˙»»»» » l »» »» » »» l »» = ======================= » ««« . «« «« ««« «« «« «« ««« «« ««« «««˙ ««« ««ˆ.« ««j bb « «««˙ «««ˆ. ««ˆj « ˙ « ˆ ˆ««« «˙« . Œ ˆ. ˆ ˆ ˙. j ˆ «ˆ«ˆ« . j « « « « « « « « « Œ « ˙ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˙ ˆ . ˆ ˆ . ˆ ˆ ˆ ˙ . ˆ . ˆ ˙ ˙ ˙ « « « « « « « « « « « « « « « l & ˙« l l l l _««˙ ˆ« _««ˆ l ˙« ˙« l ˆ« l «˙« . =” ======================= l E - kle - zi - on vi fon - dis kun plej - pen', kva- zaý vi mon-ton fa - rus sur e - ben'. per ri lert' kaj pre med' kun dik' sen lim' vi fa - ris æi - on por el - sa - vi nin. l Bo - no es - tas vi de la ros' kaj pluv', vi es - tas lu- mo de la sun' kaj lun'. l sed gra - vu - ras øin sur æi þto - no ni; jen es - tas ni - a me - mor-pec' pri vi. ˙ » _ ˙ . ˙ . » œ . » œ » ˙ » ˙ » » » l b »» »» œ»»œ» . œ»Jœ»» »» œ»œ»» . œ»J»œ» œ»œ»» »» ˙»˙»» . Œ ˙»»˙» »»œ œ»»» »» ˙»» œ»œ»» .. œœ»J»» œ»»» . œ»Jœ»» ˙»»» . Œ l ? b »˙»»» »˙»»» l » » »˙»»» l » » » »œ»»» l » l » »»» œ»»» l ˙»»»» » l » » œ»»»» . » l ˙»»»» . =” ======================= 129


119

Jen malsaniøas hom' (Kanto de la Darmbonfaro) trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« «« «« # 4 «««˙ «« « «««ˆ «« « « « «ˆ«« ˆj « « ˙ ˆ « « « ˆ««ˆ« ˙««˙« =l « « « « « « 4 ˆ ˙ ˆ . « « « « « ««ˆ _««˙ ======================= l& l _««˙ ˆ« ˆ« l _ˆ««ˆ . _ˆj ˙« _««ˆ _««ˆ l ˆ« «ˆ« j l mal - sa - ni - øas hom', bo - di - sat - var'. kaj an - kaý 1. Jen Ce las ku ra ci mal sa - non de l' mond'. ni gra van 2. l ««œˆ œ œ»»œ.. œœ»»J ˙»» » »«» œ»Jœ» œ»» ˙»»˙ l # 4 ˙»»» » ˙ œ»» œ»»» » œ œ» »œ» » ˙ » » » » » »» »Jœ» »» =l » » œ 4 œ»» »» l »» » » » ˙ » ˙»»» » ======================= l? l l » » »» »» » » » ««« «« «« «« # «««˙ «« «« «« «« ««« « « « « « «ˆ«« «ˆ« l ˆ«« «j «ˆ« «ˆ« l ««ˆ . «j ˆ «˙ ««« ˙«« ˆ«« ««j ˙ ˆ l & ««˙« l ======================= « ˆ« ˆ« « ˆ . _«ˆ _«ˆ _«˙ _«ˆ _««ˆ _«««˙ =l _«ˆ _«ˆ _«˙ l Æi ti - e sa - non de bo - di - sat - var'. zor - gas ni Æi ti e gas ni sa non plu - a zor por la - bor'. l « «œ»ˆ«» œ» œ» ˙»» l # ˙»» . œ œ œ ˙ œ » » » » » » œ » ˙ » œ » œ » » » » »œ»» »œ» »˙»» œ.»» Jœ»» »»˙ »» »œ»» l » Jœ»»» J»»»œ »»˙» =l l ? »»˙»» ======================= l l » » » » » »» »» » » » « « « «˙«« ««ˆ« . «« «˙«« ««ˆ «« «« «« # «««ˆ . ««j ˙ « » » « ˆ « ˆ « j « ˆ « ˆ« ˆ« l ˆ.ˆ«ˆ« .. Jœ»j ˆ«»» «˙˙« =l ======================= l & ˆ« . ˆ« ˙« l ˆ« . «ˆ ˙« l ˙»»»» l La fon -dus' per la e - kis jam sin - ce - ra vot'. Ho sub ja ple na æi om bro de kor - fa - vor', l « « _»œ»œ.» . _œ»œ»J» ˙˙»» _»˙»˙» _»œ»» . _»œ»» _»˙»» œ»œ» _»œ»œ» l # «ˆœ«»» . œ«j Jˆ«»» ˙»˙»» » »» »» »» »» »œ . »»Jœ »˙» » » » »»» »» =l ======================= l? » l » l » l »»» ««« «« « «« «« «« ««« # «««˙ ««« ««« ««« « « ˆ««ˆ« ««ˆ l ««ˆ .. «j ˆ «ˆ ˆ« « ˙« l & ««˙« l _˙«««˙ ======================= ˆ« _«ˆ««ˆ _«««ˆ l «ˆ« œ»»» «ˆ «˙« =l _«ˆ _ˆ««ˆ _«˙««˙ l Darm - bon - far' Om - bre de bo - ne ri - po - zas ni. l re - for - ti - gan - te nin, bo - ne ri - po - zas ni. « l # ˙» «ˆ«œ»» œ» œ» ˙» œ . œ ˙ œ œ » » » » » » ˙ » œ » œ œ » » » » » » ˙»»» »œ»» »»œ œ.»» Jœ»» »»˙ »» œ»»» l » œ»»» »»»œ »˙»» =l l ? »»˙» ======================= l l » »»» » » »» »» »» ««« «« «« # «««˙ ««« ««« « « « « « « « « « « ««ˆ« ˆ«« l ˆ«« «ˆ«« ««˙ =” ««˙« ˙«« ˆ««ˆ« ««ˆˆ« l «ˆ« .. «j ======================= ˆ l & ««˙« l « ˆ« _«ˆ _««˙ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ _«˙ l Darm - bon - far' bo - ne ri - po - zas ni. Om - bre de gan te bo ne ri - po - zas ni. Re for ti nin, l «« l # ˙»» . œ œ ˆ«œ»» œ»œ» ˙»» œ œ ˙ » » » » » œ»»» »»œ ˙»˙»» œ»œ»» œ » » » » œ. J œ » » » » » »» »»˙ » » l » »» »»»˙ =” ======================= l ? »˙»» »»œ» »»» l »» l » » »» » » Kviete kaj dankplene

* Darmbonfaro: la nomo de la fonduso, kiu prizorgas la malsanajn gepastrojn de ýonbulismo.

130


Pro la krizo de la mondo (Himno de la Instituto de Budha Darmo)

120 trad. CHOE Taesok

## 4 « «« «« «« «« ««« «« «« ««ˆ«« ««ˆ«« «««ˆ ««« «« Œ l l & 4 «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« _ˆ««««ˆ _ˆ««««ˆ l «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« ˆ««ˆ« l «˙.˙«. ======================= = l de la mon - do ple - na de de - zir' la kri - zo 1. Pro la stud vo jon de sam - hak - pal - øo el fa ris Li 2. l vi - vul - sa - von, mond - ku - ra - con ni ce - lan - taj 3. Ho l es tas so la sen la dent'. te sa no pre ce So 4. l # 4 œ»» œ»» œ» œ» ˙»» .. œ»» œ»»œ œ»»œ œ»»œ» œœ»»» œ»œ»» œ»»»œ» œ » Œ l œ œ » » l ? # 4 »» »œ»»» »»œ»» »»œ»» l »» »»œ»» »» »» l »» »» »» » l ˙»»» ======================= = » ## « «« «« «« «« «««ˆ «« «« Œ =l « « « ˆ « ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« «««ˆ ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« l ««ˆ«ˆ« «««ˆˆ« _«««ˆ« _«««ˆ« l _«««˙.« ======================= l& _«ˆ _«ˆ _«˙ . l mond - sa - van - to, So - te - sa - no, ve - nis por ni. ja l kaj el - mon - tris la viv - vo - jon de sa - on - sa - jo. al la du per - fek - taj vo - joj stre - bu kun ob - stin'. l Vas - tan ti - un æi ins - tru - on gar - du æes'. ni sen l # œ»» œ» œ» œ» œ»»œ œ»»œ» œœ»»» œ»œ» œ»œ» œ » » œ ˙»˙» .. » œ » » » » œ » œ » œ œ » Œ =l œ » # » » » » » »» œ»» »» »» l »» »œ» »» »» »» » » l »» ll ? ======================= l » »» ««« ## ««« ««ˆ« «««ˆ« « « « « « « « Œ « « « « ««ˆ ««ˆ l «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙.«˙« . « ======================= «_ « =l l& ˆ _«ˆ _«ˆ ˆ««ˆ __««ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _ l Per mem - lern' i kaj pre - di - kis - lu - mi - ni - øis li. U - ni - ver - se blo - vas mil - de ven - to fa - vor', de l Post fo - ri - go de æi - ujn sa - vu de - zi - roj ni, l Æi - ujn mon - dajn a - ¼ojn pre - nu ki - el i - lon ni, . l # œ» » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » ˙ œ » » » » » » » » » » œ » œ œ œ » Œ =l l ? # »œ»»» œ»»»»œ »»»œ» »»»œ» l »»» œ»»» »»» »»» l »œ»» œ»»» »œ»»» »»œ»» l »˙.»»» ======================= »» » » « ««« ««ˆ« ««« « ## «« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «« «« «« « Œ ” « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l& l l l « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ ======================= = «ˆ _«ˆ ˆ« _«ˆ _«ˆ ˆ« __««ˆ __«˙.«˙ . l Ko - lek - ti - øis mul - taj ho - moj, ov - ris por - don li. kaj tut - mon - de flo - ras pom - pe la me - ri - ta flor'. l tra l' ses vo - joj laý - li - be - re øo - jon øu - u ni. l e - ter - ne - co por sen - li - ma i - lin øu - u ni. _»œœ»» œ»» œ»» œ»» l # œ»» œ»» œ»» œ»œ» œ»»œ» œ»»œ» œ»» œ»» ˙»˙»» .. œ œ » » Œ ” œ œ » œ » » » œ » œ » # » » » » » » » » » » » » l======================= »» » » l » » » »œ»» l » » » » » l ? = * Instituto de Budha Darmo: la eksa eklezia nomo de ýonbulismo, uzita øis 1948. * Samhakpaløo: la tri studoj kaj la ok sintenoj. * Saonsajo: la kvar bonfaroj kaj la kvar nepra¼oj.

131


121

Korkonfesu ni (Kanto de la kvar devoj) trad. CHOE Taesok

Marþe kaj gaje «« « « « U « « « «j.ˆ«Jœ»» . «« «« . «« 2 œ»ˆ«» Kk « « « « ««j » œ « ˆ K k » J « ˆ j. œ . b4 « « « « . « » » . ˆ œ J ˆ Kˆ«œ»» j ˆ«Jœ»» Kk j » « « » « œ»ˆ«» l «ˆ« . _k Jj » œ»ˆ«» =l ======================= l& l » k «ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ l »» » _«»œ«ˆ» . » » » » » l Kor kon - fe - su ni: vo - tu ni æe la ta - gi - øo, l « « « « «j «« _«k «« « . _œ«k «Kˆ»»» . ««k _»œ«j _ J ˆ œ œ ˆ K U J ˆ » « » « « l œ œ » » « » » » « «k » œ . » œ J « ˆ j. . » œ « ˆ K « ˆ » œ j. J . 2 «ˆ«œ» . » Kˆ«œ»» » « » » » » » » » j œ ˆ J œ K œ » « » » » J œ. » » » b 4 » » » » =l » » l======================= ? l l » l » » » » U« «« «« ««Jœ»j . « « « « ˆ Kˆ«œ»» « œ»ˆ«» »» k «j.ˆ«Jœ»» . Kk «««ˆ ««ˆ« «« «« « b «j . « « « « » l » œ J « ˆ œ ˆ K k « » « » ««ˆ»œ Jj ======================= = l & »» »» _«j l _«j œ»ˆ«» l _«˙»» œ»ˆ«» l ˆ« ˆ« l » œ » ˆ J « _ «ˆJ»œ» . Kk » » » » » » » » l dan - ku en ves - per'. Þpa - ru ni ri - zon: jen ku - le - ron l «« «« « « « « « «Kˆ»œ»» Uœ» «j _K»k œ«ˆ» _j.«ˆJ»œ»» . _k . «j.ˆ«Jœ»» . œ»««Kk » œ J l «« «« ««j «« «« ««Kk « ˆ œ » » ˆ » »»œ» »»œ» » Jˆ«œ»»» œ»ˆ«» œˆ«»» l ? b » »» j.ˆ«Jœ»»» . œ»ˆ«»» l ˙«»»» ======================= =l l Jj l l » » » » U «« « « « « « « « ««« «« ««j « « . » œ » œ J « ˆ ˆ œ ˆ«ˆ« œK»k Jˆ«»» j «» «j.ˆ«ˆ.Jœ» . «k «Kk «˙«»» «j «j «ˆ«œ» « » b » . . ˆ ˆ œ œ œ « K « « » » » œ J « ˆ » œ « ˆ J J « ˆ j » œ » » ˆ œ k K « » » » » » » l& l »» »» l »» ======================= =l » » l »» »» »» » l » l post ku - ler' gran - di - øas la o - fer'. Var - bu ni a - nojn: « « « l «j.«ˆJ»œ» . _«k U «« «« _«J»j ««˙»« «« « «« ««Kk ««ˆJœ»j ««Kœ»k œ K _ ˆ ˆ œ » _»œ»œ « « . œ ˆ œ ˆ » » « » » « « « ˆ«Jj œ»»» ˆœ»«»» » » »» »» j.œ»Jˆ«»» . k Jj.œ»ˆ«» . »» l œ ˆ K » » » » « »»» » œ » » » b » » ======================= =l l? l l l l » «« . «« «« . «« « « « ««Kk «« « « ˆ«» œj Jœ»j «« ««Jœ»j ˆ«J»» k ˆ«» œK»k » œ « ˆ K « « « «« b » « ˆ » œ j. J . » œ « ˆ K k » J « ˆ j. œ . . « ˆ » œ « ˆ«» . «k Kˆ«œ»»» l ˆ«»» »» Jœ»j « « ======================= l & » » » » l »» »» »» k l l ˙«»»» Jˆ«œ»»»=l j _»œ«ˆ» . » Kˆ«œ»»» » l i - lin bon - ve - ni - gu, dar-mon dis - vas - ti - gu ni. Sek - vu l ««j.«ˆJ»œ . œ««k « « «« ««K «« « « _»» _«Kˆ»»» _ˆ«J»j.œ«»» . _«k «Kˆ»œ»» ««Jœ»j l «« œ»ˆ«»» j.ˆ«Jœ»» . « « ˆ«»» . ««k Kˆ«œ»»» ««j ˆ«J»»»œ . ««k «« œj.ˆ«J»» . k » œ « ˆ K » » œ « ˆ K k « » ˙ Jˆ«œ»»»= j » »» l »» l? b » l » ======================= l l œ»ˆ«»» . l U «« « « «« . «« «« « « « « « « » œ « ˆ K k « « « « « « « b « « « « . » « . ˆ j œ J œ ˆJœ» Kk J ˆ j « » « « « » «»j « « Kˆ«œ»»» j.ˆ«Jœ»»» . «Kk « ˆ » œ k K » « ˆ » œ k K œ»ˆ«»» l ˙«»»» ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l «Jj.œ»ˆ«» . k l & _ˆ.j l » l « » ======================= =” ««ˆ . _k « ˆ » œ » » . ˆ _ j œ J » » « » » » » » » » » » l le - øon ni: per sek - va - do no - van mon-don an - taý - fa - ru ni. l « «« «« «« « « «« « « «« «« _«K»k ˆ œ « «« . «« U«« «« . ««k l » «»«» . «k j.ˆ«Jœ»»» . Kk Jj.œ»ˆ«»» . «Kk ˆ«» Jj.œ»ˆ«»» . » œ ˆ K ˆ j œ J œ k K ˆ œ » « « » » ˆ œ ˙ « » « » « ˆ J ˆ ˆ K j j œ ˆ k « ˆ « œ » » « » « « » » » J « ˆ j. . » œ » » l » l ? b «ˆ« . «ˆ« «ˆ« l »» » » »» l »» » ======================= =” l 132


Belaj floroj tre abunde floras (Kanto de la tri celoj de misio)

122 trad. CHOE Taesok

«« «« « bb 4 ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ «««ˆ «««ˆ« . ««j « « « « « « « « «ˆ«« ˙.«« Œ ˆ« « ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« j «ˆ« . «k ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «j ======================= l & 4 ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l «ˆ« . «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l «ˆ.j ˆ« l ˙« . =l l tre a - bun - de flo - ras sur la ver - da trun - kar'. 1. Be - laj flo - roj æi ste La e laj loj bri laj di - se en kvar flan-koj sen lim' 2. l da æi la lun'. Ron lu ma dok tri no re - gas nok- ton ki - el 3. l œ»J»œ» .. œ»Kœ»» œœ»J»» œœ»J»» œ»»Jœ» œ»»œ» œ»Jœ»» ˙»˙» .. œ» . œ» œ» œ» l b b 44 œ»»œ» œ»»œ» œ»»»œ œ»»»œ »»»»œ . »»J»œ» »»»œ» »œ»»» Œ l ======================= = l? l »» »» »» »» »» »» »» l »» »» »» »» »» l »» » » «« . ««ˆ. «« « « bb ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ . «««j « ˆ « « «˙«« Œ « « « ˆ « « j « « « « « « ««ˆ ««ˆ ««ˆ . «ˆ« l «ˆ« . «ˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ l «j « « ˆ « ˆ ˆ j « « « « « l& l ======================= » œ ˙« . =l « « « « _«ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _j «ˆ«ˆ _««ˆ »» l de mont-va - loj flu - as al mar'. Pu - raj ro - joj tre kvi - e - te mas la kons ci ojn Su da Kru co, da Ur sin'. for te la Gran l es - tras ta - gon ki - el la sun'. Ron - da bri - la æi dok- tri - no l œ» . œ»» œ»» œ»» œ»»» œ» ˙» . » œ » œ » œ » œ » œ » œ » » l b b œ»»»œ œ»»»œ œ»»»œ .. »»»J»œ œ»»»œ.» Œ l » » » » » » » œ J Jœ»» »œ» »œ» l œJ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» »» »œ»» »œ»» l »˙»» . = l? ======================= »» »» »» »» l »» » » » » » » » » » » » ««« « « ««« ««« « ««« «««˙. bb «««ˆ.« ««j « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « Œ ˆ j ˆ « ˆ« ««ˆ j «ˆˆ« .. «k «ˆˆ« «˙«˙« l «j ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« «j «ˆ.ˆ« . «k ˆ«ˆ« Jœ»»««j ======================= l& ˆ»« j ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«« l «˙« . =l l voj', Se kon-du - kos u - nu kre -dant' pli ol ok no - vu - lojn al l mond', Dek per- so - noj en u - nu grup' es - tas por l' dek flan - koj de l' nun Fon - du ni sur ron - da la ter' u - nu - cir-klajn tem-plojn jam l .œ»œ» . œ»J»œ œ»»œ» œ»œ» » œ » œ . œ » » ˙ » œ . » œ » œ » œ » œ ˙»˙» .. Œ » » » » » » » » » œ œ » » » » » » » » » » » l b b »» œ » » » » »» =l »J»œ» . »K»œ »Jœ» »Jœ» Jœ»» Jœ»» »œ» » »» » l »»» »J»œ» . »Kœ»» »˙»» ======================= l l? l » » » » »» »» »» » » »»

««« «« ««« . «« « ««« «« bb ««««ˆ . «««j œ « « » « « ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ«« «˙« . k » « « « « « « « « « « «j ««ˆˆ« j Œ =” «ˆ« . «ˆ« œ»» «ˆ« l «ˆ« «ˆ« . «ˆ« ˙«˙« l «j « « « ˆ « ˆ j ˆ. ˆ ˆ k j « « « « l& ======================= « ˆ ˆ« l «˙« . ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« »» l kres - kos kre - dan - tar' pli kaj pli ho je mi - li - on', bi - li - on'. kaj la gru po por la mi si' es - tas por l' ste - la - ro de l' kosm'. l kaj pre - di - ku en aj - na temp'; æi - am æi - e bri - las la lum'. l «« . œ . œ œ œ œ œ . ˙ » » » œ. œ . œ œ œ œ œ » » » » » » » » » » » œ » » » . » » » » » » » » » » œ»«»»ˆ ˙»»˙» . » J œ K œ œ J œ J b »»œ . »»Jœ »»œ »»œ »œ» œJ»» . K»»œ ˙»» »»» »»» »»» »»» J»œ»» œ»»» Jj Œ ” l======================= b » » » » » » » l? l l l » = » »» »» »» »» » » » » » 133


123

Por briligi lumon de l' ver' (Kanto de la kvindekkvinjara jubileo) trad. CHOE Taesok

kaj forte «« . «« «««ˆ . «« «« « « « # 4Iom «rapide « « « « « « « « « « «ˆ« «ˆ« «j « ˆ «« ««« ˆ«« ««˙.« Œ ˆ««« j « «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ« «««˙˙« l ˆ.««ˆ« . ««j «ˆ« ˆ«œ»» ˆ.«Q l ˙« . l & 4 «ˆ.« «««ˆ _««ˆ«»œ _«««ˆ ««ˆ«œ»» «ˆ«ˆ« l j l ˆ« . ˆ««ˆ« œ»»» ˆ« ˆ«œ»» = ======================= » » »» » l 1. Por bri - li - gi lu - mon de l' ver' en la no - va mond' ni æi - lan - de l en la o - ri - ent', al - ten le - vu 2. Jam ru - øi - øas kla - ra æi - el' l #4 œ»» œ»»»œ œ»» œ»» œ»» ˙»» œ»œ» .. œ»»» œ»»œ» œ»»» ˙»˙» .. Œ œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» œ œ » » ll ? 4 »»»œ œ»»» œ»»» œ»»» »»» l »Jœ»» »œ»» »Jœ»» »˙»» l »» Jœ»» »»» œ»» l »» l œ»»» . J»œ»» œ»»» œ»»» =l ======================= » » » » » » » » » » » » » » «« « « « # «« « «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « Œ «ˆ.« j «ˆ« l «ˆ«« . «j «« ««˙« =l ˆ««ˆ« j ˆ ======================= l & ˆ«œ»» ˆ« «œ»»ˆ ˆ«« _«ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ l ««ˆ«œ»» . _«j ˆ«««ˆ ««ˆ«ˆ _ˆ.«»œ «««ˆ l _«˙«««˙ .. l ˆ« . «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« j ˆ« ˆ« . ˆ« «˙ » » » » » l ba - zon de voj'. Øis ho - di - aý i - ri - ta voj' fa - ris la cir - kla l fla - gon de Do je la kvin-dek-kvin - ja - riø' ni la la re - kom - penc'. l ˙»» . Œ œœ»» .. œ»J»œ œœ»» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»» . œ»» ˙»» # »»»œ œ»»» œ»»»» œ»»»» œ»»œ» .. œ»»J»œ œ»»œ» œ»»œ» l======================= »» »» »» »» »» l »»œ» . »Jœ»» »˙»» =l l ? œ»» œ»» »œ» œ»» l » »»» »»» » l »˙»»» . l »» » » » » » » » ««« « « «« ««« . «« «««ˆ . «« « « «« «« . «« # œ» . «««j ««« «« ˆ««« «« Œ « « « « « « « ˆ«« ««ˆ ˆ.« ˆ«« «˙.« Œ ««ˆ «j ˆ « ˆ ˆ « » « « ˆ « « ˆ ˆ . « « « œ ˆ « « « » « « ======================= ˆ««ˆ ˆ«ˆ« «ˆ.« _»œ l _˙««««˙ .. =l l & »» ˆ« ˆ« œ»» l ˙« . l ˆ« . «ˆ« œ»» œ»» l «ˆ _«ˆ« . _ˆ«« _˙««˙ l __j «ˆ«ˆ __«ˆ«ˆ _j « « »» » » » l ple -nas en la neø' kaj pluv' æi - u - pa - þe ja de san-go kaj þvit - gut'. l i - koj, de æi sankt - la - bor' pas - troj kaj la ni fa - ru øin ple - na flor'. « « «ˆ« œ» ˙» . l # œ»» . «j œ»» »œ. œ» ˙» « ˆ œ»J»œ œœ»» œ»»»Jœ œ»»» œ»»œ ˙»»» . Œ ««« »»œ ˙»» . Œ œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»»œ « » « » » œ » » » l ? »œ» . «ˆ« ˆ« »» l » ======================= l »»œ» . »J»œ» œ»»» »»» l »»» »»»œ. œ»»» »˙»» l »» »» »»» »œ»» »» l »»˙» . =l » »» » » » » ««« . « « « « « « « # œ»»(Rekanta¼o) ««ˆ« ««ˆ« . ««j ««ˆ« ««j ˙»»»˙ «« «« ««ˆ« ««ˆ . «ˆ«œ» ˙««˙« . Œ ˆ . « « ˆ œ » « « « »» ˆ««ˆ _˙««˙ ======================= =l l & »» l ˆ« . ˆ« ˆ« œ.»» »» l ˆ« l _««ˆ _««ˆ . _k » l Nun pri l' darm - kor - pa bu - da' nov - kro - ni - kas ni. l ˙»»» ˙»»˙ .. » œ » œ . œ » » œ » œ # œ»»»» » » œ » œ . » œ » ˙ » » » » œ Œ =l l======================= »»»˙ »»œ» l »»œ »œ.J» œ»K» ˙»» »»»œ . »»Jœ» »œ» »»» l »»» l ? »œ»» l » » » » » »» »»« » » » » »» »» » » « « ««« «« « «« « « «ˆ«« # ««ˆ ˙»» « « « « « « « « Œ ” ««œ»ˆ« . «j ˆ« l «ˆ«ˆ« ˆ.«œ» ˆ«« ˙««˙« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« _ˆ.«œ «««ˆ l _«˙«« . l & ««ˆ« »˙»»» l ======================= = » ˙ « . »» »» » » l Ni es - tas la ko - lon' de æi e - kle - zi'. l _»˙» œ»»» œ»»» œ»» ˙»˙»» ˙»»» . œ»œ» .. œ»»» œ»œ»» œ»œ» »»» l # œ»»»» Œ ” » » œ œ J » » » » » » » » . » l ? œ»» l l ======================= = œ»» l œ»» »» ˙ » »»»˙ » » »» » »»» » » » 134


Estas ho tuta la mond' (Kanto de eksterlanda misio)

124 trad. CHOE Taesok

« F «« «««˙ «« « «« « 44 « « «« « « ««ˆ «««˙«˙ œ»»»œ .. œ»»»Jœ ˆ«ˆ«« «««ˆ« ««˙ . Œ ««ˆ« ««j ˆ « ˆ«ˆ« «˙« l ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« ««˙˙«=l ˆ«ˆ« j «ˆ« « l »» »» « ˆ« l «˙« . l ˆ« ˆ« j l & _«»œ«ˆ _««ˆ«ˆ ˙«˙« l _«ˆ««ˆ _«j ======================= ˆ««ˆ j » » l 1. Es» - tas ho tu - ta la mond' ki - el u - nu hejm' kaj de la darm' de So - te - san' l 2. Al kun-ven' el tu - ta mond' ve - nas kun-fra - tar', kla - re en øi di - ru ja vi l 4 œ»» œ»» _»˙»»» œ»» œ»» œ»» _»˙»»» _»œ»»» . _»œ»»» œ»»œ» _»œ»»œ» _»˙»» «« »œ œ» œ»» _»œ»Jœ»» _»œ»J»œ» _˙»˙»»» _»œ»œ»» _»œ»»J»œ _œ»œ»»J» _»˙»»» l ? 4 œ»»» œ»»» ˙»»» l »œ»» J»œ»» œJ»»» ˙»»» l œ.»»» Jœ»»» »»» »» l ˆ« »» »» l »»œ» » » » l » »» »» ˙»»» =l ======================= » «« « ««« »œ «««˙ . « « « « «ˆ «ˆ« «ˆ «« « « Œ « « « «« «« «« « ««˙ «« . «j Œ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« »»œ»» l «˙« . = ««ˆ _ˆ««ˆ _««ˆˆ l _««˙» . «_«ˆˆ _««ˆ«ˆ _««ˆˆ _ˆ««ˆ l _ˆ««ˆ _j « « ======================= ˆ « ˆ « ˆ« j l & «ˆ« j l l l ˆ . ˙ j « « «ˆ _«ˆ _«ˆ » « « » « l jam dis-¼e- ti - øas sem'. Por dis - do - ni øin æi - e ajn nun ek - i - ras vi. l pri l' no-va u- dam - bar' kaj a - ser - tu, ke æi - uj ajn e - kle -zi - oj jen « « _»œ» _»œ» œ» œ» œ» œ»» l _»œ»»» _»œ»»Jœ» _œ»œ»»J» «ˆ«œ»» « ˙»» . Œ «œ»ˆ«» ««œ»ˆ« «« « œ»» œ»» œ»» ˙»» » œ . » œ »»œ» »»œ» »» »» »»» »»œ » » » » » » œ. œ » ˙. » » J œ » œ ˆ « » » « » » » « » œ » » » » » » »»» l ======================= l » »» ˆ«œ»»» l »»» Jœ»» J»»œ ˙»» l » » »» »» l »œ»» »œ»» œ»» = l ? »» » » ˆ«œ»» l » » » » » » » » f œ «« «« « « « «« « (Rekanta¼o) « « ««« «ˆ«« ««˙. Œ 2 œ œ»» »» «ˆ« «ˆ« «j « « » « « « ˙ « « « » « ˆ « ˆ j « « ˆ « « «ˆ«ˆ l _«ˆˆ««ˆ _«ˆˆ««ˆ=l ======================= l & »œ»»» œ»»»» ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ««ˆ« »œ»»» ˆ« l ˙« . l l 4 _»œ»«««ˆ . _«j » l Kor - de - zi - ras al vi - a voj' æi - on bo - nan ni. Tra l' lon - ge - ga l fa - ru u - nu hej-mon en pac' sub la cir - kla ver'. l _»œ»»» _»œ»»» œ»»»œ œ»» œ»» œ»» œ»» _»˙»»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»»˙.. Œ 2 ∑ œ œ ˙ œ » » » » » » » » ======================= l ? »» »» »» »» l »J»œ» œ»»» »J»œ» »» l »»»œ» »»»œ» »»»œ» »œ»»» l »»» ll 4 l ∑ =l » » » » » » ««« . « « « «« «« . ‰ « «« «««ˆ œ»» «««ˆ «« «« « ˆ ‰ « « « . . » « « «ˆˆ« l ˆ« œ»» l ˆ« j «ˆˆ« l «ˆ«ˆ . l & _«˙«˙«˙ l _«ˆ«ˆ«ˆ .. l _««ˆ«ˆ .. j l ˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ«« l _««˙«˙ =l ======================= » l voj' bo - ne øis - vo - ja - øu vi. Se - mu vi l « _»œ» _»œ» «ˆ«œ»» . œ»» œ»» «« Jœ» œ»»œ œ»œ»» » œ . » œ ˙»»˙» » œ . » » » » « » ‰ » » » l======================= J œ œ » œ J œ » œ » œ. œ » . » œ » œ « ˆ » œ » » » » « » »» l »» »» l l ? »» »» l »» »» l »» Jˆ«œ»» l œ»»» . j l »» »» l »» =l » » «« « «« ««« « « ˆ « « « « « « « ‰ « ˆ. ‰ « « ˙ ˆ ˆ«ˆ« l ««ˆ«ˆ .. ======================= l & _««ˆ««ˆ _«j l «˙˙« l ««ˆ«ˆ «ˆˆ« l ««˙«˙ l «ˆ« «ˆ« l «««˙ l ««ˆ« . =” «ˆˆ« «j l se - mon de l' darm', sa na re - ve nu al ni. l « «œ»ˆ« œ»» ˙»»» ˙»»˙» œ»»œ» œ»»œ» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» . ‰ ˙»»˙» œ»»œ.» . ‰ »» »» l ˙ » » » » » » » J » J » . œ»» l » ======================= =” l ? œ»» œ»» œ»» l œ»» l »» l » »» l » l l »» * Udambaro: legenda planto, øia floro, kiu floras unufoje en tri mil jaroj; metafora esprimo por la floro de la vero.

135


125

Ni estas la kunfrataro (Kanto de la homaro)

### 4 «« «««˙ «««ˆ« ˆ«««« ˙»» «««ˆ «« «« «« ««j «« « « « Œ « «« «« ˆ « « « « « « «ˆ«ˆ« «j « « » ˆ ˙ ˆ j ˆ j «ˆˆ« _«j «ˆ««ˆ l _««˙« . l ««˙˙« «ˆˆ« «ˆ«ˆ«=l ======================= l & 4 _«ˆ««ˆ l «˙« «˙« l «ˆ« ˆ« »˙»» «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« j «˙ . l la kun - fra - ta - ro de u - nu e - ner - gi'. Ni es - tas Ni es - tas i - al kro - æi - øas al mon-da de - zi - rar'. Tri stu - doj, Ni, fra - toj, l « « _ œ _ ˙ _ œ _ œ » » » _ œ » » ˆ« œ»Jœ» ˙» . œ»»œ» _»œ»» œ»»» œ»»œ» ˙»»» œ»» »œ» Jœ»» J»»œ œ»Jœ» Jœ»» Jœ»»»j ˙ » l ### 4 œ»»» »»» ˙»»˙» ˙ » » ˙. » » » » »» » »» l »» Œ l »» »» »»œ=l ======================= l ? 4 »œ»»» l »˙»»» » l œ»»» »» ˙»»»» œ»»» l »» «« «« « «« « «« ««« ««« « « « « « « « « ### «« ««« «««ˆ « « «««ˆ. ««j « «ˆ«« «j «ˆ«« ««˙. Œ ˙«« «ˆj ««« k ˆ««« «ˆ«« ˆ««« ˆˆ««« œ»»» œ»»»Jœ «ˆ«« j «« .. «kˆ «ˆ« ««« l ˆ.j ˆ««ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «« ««ˆ l «« . «ˆ««ˆ« j ˆ««ˆ« j « « . . « ˆ « ˆ l& l l »» l « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ« ˆ« ˆ Jœ»» = ======================= « ˙ ˆ_««ˆ _j j « ˆ ˆ« ««ˆ » » l ve - raj, bo - naj kaj sank-taj en la har-mo - ni'. Nu, kan- tu la kan-ton pri la kun-fra l ok sin - te - noj ja es - tas æe - fa la i - lar'. Nu, kan- tu la kan-ton pri mens- li - be . _ ˙ » . . l # # »œ»œ œ»»œ œ»œ» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»Jœ» œ»»» ˙»» Œ ˙»»˙ œ»J»œ.. œ»K»œ œ»œ» œ»»» . œ»»» œ»»» »»»œœ œ»»œ» »J»œ»œ œ»»Jœ» »» l l ? # »» »» »» »» »» l »»œ.» »»Jœ» »»J»œ œ»»J» »» »»Jœ» l » l »» »» »» »» l »»J»œ. »»Kœ» »»œ» »» »» »» = ======================= » » » » » » » » ««« «« «« «« «« «« ### «««ˆ «««j ««« ««« ««ˆ« «« «« «« « «« «« « « « « « ˆ ˆ j ˆ « ˆ « « « « « « « « «ˆ« «ˆ« «ˆ« œ» «ˆ «œ»ˆ l ˙.«˙« . ”{ _««ˆˆ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« œ» ˆ« ˆ«ˆ« l _ˆ««ˆ _««ˆ« _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l _«ˆ««ˆ _ˆ««« _««ˆ _««ˆ = l& ======================= « «ˆ « « _ˆ« _««ˆ _««ˆ _«ˆ««ˆ l »» »» « »» l Ho, sub la cir - kla ve - ro, le - vu fla - gon la ho te - co do æi - uj ni. l re - co do æi - uj ni. ««œˆ« œ» œ» œ» _ œ » _ œ » _ œ » l # # œ»» œ»» œ»» œ» œ»» ««ˆ« ˆ««« _»˙»H» .. » œ » œ » » œ » » » œ »»» »» »» œ»» »œ»» œ»»» œ»»» »»» »œ» œ»» »» œ»œ» œ»» œ»»» œ»œ»» œ œ » » » » » » » » œ # » » » » » » » l »œ»» »» œ»» »»œ = l======================= » l l? ”{ œ»» l »»»œ »œ»» » » » l »»»œ J»œ»» Jœ»»» » » » l » » » » » ««« «« «««˙ «« « « «« « « « ### « «««ˆ ««˙« . « « ˙«« «ˆ«« ««˙« «ˆ«« ««ˆ« «««ˆ. «j Œ Œ= « « ˆ ˆ « « « « « . . ======================= ˙_««˙ . ˆ««ˆ _j ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . «ˆ«ˆ ˙« ˆ« l l& l _j l l mar', fla- gon de l' bon - fa - roj kvar kaj l' ne-pra - ¼oj kvar! . _ œ » _ œ » _ œ » l # # ˙» . . œ » œ»»» œ»» ˙»» œ»» ˙»»» œ»»œ» »œœ» »œ»» J»œ»» »œ» »»» »˙˙.»» . ˙. » Œ » » » Œ=l # » » » » » » » » » » l======================= œ J œ J ˙ œ » ˙ œ » » » l? l »»» »»» »»» »»» l »»» l »»» l » ««« . «« «« œ» œ» . œ» «««ˆ «« «« « « « « « « « « ### «««˙ ««j «k «ˆ.«« k ««« ˆ««« ˆj ˆ« ««ˆ« »œ» »œ.J» »Kœ» œ» «ˆ j ˆ « «ˆˆ« «j « ˆ«ˆ« «ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« ««˙.« . « « l& l ˙« ˙« ˆ« . ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« »» »» »» l »» ======================= =” l Nu, kan -tu ni æi - uj la kan - ton pri pa - co en so - li - dar'. _»œJœ»» __»œ»»» _»œœ»» œ»» _»˙»» . l # # ˙» .» œ»» »œ» _»œ»œ» _»œJ»œ» .. _»œKœ»» _œ»œ»» .» œ»» œ»» » œ » œ œ J œ . » ˙ » » »»» » »» l ? # »» ˙.»»»» œ.J»»»» œ»»»»K œ»»»» l J»œ»» Kœ»»» œ»»» » » » l » ======================= =” l » » » » trad. CHOE Taesok

136


Kvazaý naskiøus nun ni (Laýdkanto al la nova eklezio)

126 trad. CHOE Taesok

«« «« ««« « « « « 6 « « « «ˆ«ˆ j «ˆ«ˆ ˆ.«« . « « b «j «ˆ«ˆ« «j .. k ˆ«ˆ« j j « «ˆ«ˆ «j ˆ « ˆ « ˆ ˆ œ . « « « ˆ« =l « » ======================= « ˆ « ˆ l & 8 _«««ˆ»œ» . l l « ˆ« »» » l zaý nas - ki - øus nun ni, tre øo - jas ni Kva 1. l tojn al la darm - tam - bur', por ke bum, bum, Ba 2. l _»œ» . _»œ» œ»» œ» .. _»œ» œ» œ» œ» . . œ œ œ » » » . 6 œ Jœ»» Jœ»» Jœ»» »» » » » »»œ.J »»Kœ» œ»J» œ»»» l b 8 »» œ œ J » » » » » » ======================= » » l »» »» » l? l » » » œ.»»»» =l Respekte kaj sankte

«« ««« ««« «« «« «« «« «« «« «« « «« «j ˆ«« «ˆ.« ˆ«« j ˆ«« j « « « b ˆ. ˆ ˆ j j ˆ«ˆ« _«j «ˆˆ« j ˆ«««ˆ l «j «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« . ======================= l& l _«««ˆ . «ˆ«ˆ __«ˆ.«««ˆ . =l _«««ˆ _«««ˆ _j l Tu ta ho - ma - ro en ¶or' pro l' e - kle - zi'. la l Æi uj u - loj sen lim' so - nu l' tam - bur'! vi - vaj « « «« l « « » œ « « » » œ . . « « « œ»ˆ«» »œJœ» »œJœ» »J»œ »»œ. ˆ« j »»Jœ»œ œœ»»J» œœ»»J» ˆ«œ»»» . ˆ « j « ˆ j « « « l======================= b » » » ˆ« ˆ« ˆ« l »» »» »» =l » » »»» »» l? l

«« «« «« « « « «« «« ««« « « « « « b « « ˆ«ˆ« j «ˆˆ« «j «ˆˆ« j j ˆ««ˆ« «j «ˆˆ« j «ˆˆ« «j «ˆˆ«=l «ˆˆ« ««ˆ.ˆ«. «ˆˆ« «j «ˆˆ« _«j ˆ«ˆ« «j ======================= l& l j l j ˆ««ˆ __«ˆ.«««ˆ . l kan - tas kun øoj' pri la me - mor'. la bon Nin ba - nas en l gar - das ja nin per la lum - bril'. vi la sank - tan Ve - ro! l ««ˆ« . _»œ»» _»œ» _»œ» œ» . _»œ»Jœ» _»œ»Jœ» _»œ» _»œ» œ»» _œ»»» œ œ » » » » » œ » » œ »»» »»Jœ Jœ»» »Jœ» » » . »»Jœ» »»Jœ» œ»J» »» » » » » » » œ l======================= œ J œ J œ J b » » » » » » Jœ»» »»» »» »» =l l ? »» »» »» » l »» »» »» l »

««« ««« «««ˆ ««« «« «« «« « «« «« j ˆ. ˆ j ‰ ˆ j « « « « «ˆ«ˆ« «œ»ˆ« . b ˆ. ˆ « « « ˆ« ˆ« . l& l «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« . l «ˆˆ« ˆˆ«« j ======================= =” »» l far' ni, sur øi - a kor' ku ni. - þas l vo lon ster - nu æes' por e - on'. sen . »_œ»» .. »_œ»» l _»œJœ»» _œ»œJ»» # nœœ»J» _»œœ»» . _»œ»» _»œ»» œ»œ» .. œ ‰ » » » œ » » » » œ»J»» »» » »»» ll ? b »» ======================= =” l l œ»»» » 137


127

Deziregas mi (Kanto de kordeziro) trad. CHOE Taesok

«« «« « «« . ««j bb b 4 « «« «« « « ˆ «« ««˙ ««« «« «ˆ«« «ˆ« «˙.« Œ ˆ Œ b ˆ j ˆ « « « « « « b 4 ˆ. ˆ « « « « « « « « « « ======================= «ˆ«ˆ «˙« =l l& l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . l ˆ«œ»» . _j ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l ˙»«» . » » l De - zi - re - gas mi, de - zi - re - gas mi. Kun sin - cer', l « « . « œ» œ» « l b b b b 44 œ»»œ»» . œ»J»œ» œœ»»» œ»»œ»» ˙»»»˙ .. Œ œ»ˆ«»» . Jœ»»» œ»»» »«»»œˆ ˙»»˙» .. Œ œ»œ»» .. œ»»»J»œ »˙»»˙» ======================= l? b » » » » l » l l» l » »» » =l » «« « « «« «« «« « « «˙«« bb b b «« «« «««˙ « « «˙« « Œ « « « ˆ. ˆ « ˆ « « j « b ˆ j ˆ « « « « « «ˆ.ˆ«. ˆ« «˙« l _««ˆ . _««ˆ ˆ« «ˆˆ« l _«˙«˙ .. ======================= l& l «ˆˆ« «ˆ«œ»» «˙« l «ˆ« «ˆˆ« ««˙ =l » l kun sin -cer' de - zi - re - gas mi. Ki - en ajn tu - þas mi, ˙ » »œ»» œ» ˙» l _ _ _ œ » » » œ . . . œ œ œ œ ˙ œ » » » » » » » » » œ»» œ»» »˙» œ ˙ » » » » » » » » » b b b »»œ» . »»Jœ »»» Œ œ œ ˙ » » » » » » » » l======================= b » » » » » » » » l ? b »» »»» »˙» l œ.»»» œJ»»» œ»»» »»»œ l ˙.»»» l» » » l » » » =l » ««« «««j ««« ««« «« «« « «« « « « ««ˆ« . ««« « ˆ bb b b «««ˆ «« «««˙ « « ˆ « « « « ˙ ˆ k k ˆ œ ˆ j » « « « « « « « « » œ « « « ˆ j ˆ j ˙ ˙ l & b ««ˆ« «ˆ«ˆ« ««˙« l ˆ« Jœ»»»» J»œ»» «˙« l ˆ«ˆ.. ˆ«jˆ «˙« l ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« _«««˙ l «ˆ« . «ˆ« «˙«»»» =l ======================= l ki - en ajn pa - þas nun mi, ki - en ajn vo - æe e - ¶i -øas mi, ki - en ajn l ««œ»ˆ« œ»œ» ««˙«» _»œ»œ» .. _»œJœ»» ˙»» œ» œ» œ» œ» œ» ˙» œ»œ» œ»J»œ œœ»J» _»˙»» œ»»œ.. œ»Jœ»» ˙˙»»» » » » » » » bb b b »» »» »» »» »» »» »˙» » » ˙ » » » » » » » l======================= »» l Jœ»» Kœ»» œK»» œJ»» œJ»» ˙»» »» l l? b l l »» » » =l »» »» »» »» »» »» ««« ««« « « « « « bb b b « ««j « « « « ««ˆ« « « «ˆ«« «««j ˆ « « ˆ j . ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ j « « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « l & b «Jj l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ«=l ======================= œ»ˆ«»» ˆ« «ˆ« «ˆ« _«««ˆ _«««ˆ l ˆ.«ˆ« . «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆœ«»» «œˆ»«» «˙»«» » » » l men -se i - ras ja mi, æi - e æi - uj ku - ne ni, æi - e æi - uj l ««ˆ« . œ»Jœ» œ» ««ˆ« « « . œ œ œ œ ˆ ˆ » » » » « « » œ » œ » œ » œ » œ œ»œ» œ»œ» ˙»˙» »œ»» . œ»J»œ» œ»œ»» »œ»» »» œ»»» œ»»» »» b b b Jœ»»» J»œ»» J»»»œ J»»»œ »» »» l======================= » » » b » » » l» » » l? b l» l =l ««« «« ««« . ««« ««« œ» œ» ˙» bb b b ««ˆ «« «« œ . œ » « « » » ˆ ˆ »»» . Jœ»» ˆ««ˆ ««ˆˆ« ˙««˙« . Œ «ˆ.«« «j ««« ««« »œ»» »œ»» »˙» œ ˆ ˆ ˙ « « « « b « « « « ======================= l& l » »» « l =” ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l » » »» l ku - ne ni i - øu bud-ho kaj kun am' sa - vu æi - ujn ajn. « l ««˙»» ««ˆ« ««œ» ˙» . œ . œ » » _ œ » _ œ » _ _ _ » » » œ » œ » œ » œ .. œ»Jœ» »œ» »œ» »» »» » »œ.»» Jœ»» œ»»» ˆ«»» »˙» . Œ l b b œ»œ»» œ»œ» ˙»˙» » œ » œ » l ? b b b »» »» »» l »» »» » » l l l »» ======================= =” 138


Ho l' darmkorpa budho, vi (Kanto de korkonfeso)

128 trad. CHOE Taesok

««« «« «« « « « «« «««˙ bb 4 « « « « « Œ l ˆ«ˆ« ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« ««˙« l & 4 ««ˆ.ˆ«. «j l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ««ˆ «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l _«««˙.«˙ . ======================= = l bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 1. Ho l' darm-kor - pa l bud - ho, vi, la bon - fa - roj kvar! 2. Ho l' darm-kor - pa _»œ»» _»œ» _œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»» ˙» l b 4 œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» ˙»»˙ .. » » » œ » » » Œ » » œ » l ? b 4 œ»»»» . Jœ»»»» »»»»œ œ»»»» l »»»»œ œ»»»» ˙»»» l œ»»»» »œ» »» »» œ»»»» l »» ======================= =l «« «« «« « « «« bb «« «« « «« «« «««ˆ ««˙« ««ˆ« j «ˆ «j Œ= ˆ « ««ˆ «˙ . . ˆ « « « « « « ˆ ˆ « j ˆ ˆ« . ˆ« #ˆ«ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˙« ======================= l& l ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l ««˙« . l l vo - ton en la ne - pre ple - nu - mi - gu vi l' re - al', ple gu vo ton en ne pre nu mi vi l' la re - al', l ««ˆ« _»œ» ««ˆ« ˙» _»œ»œ» œ»œ» œ ˙»» . » l b œ»»œ.» . œœ»»J» _»œœ»» œ»œ»» » » ˙ » » » œ œ » » » » » Œ =l œ » œ » » »» » l œ»» »» »» » »»œ» œ»»» »» »» » » l »»˙» . l ? b »» ======================= l »» » » £

««« ««« b « «« «« ««ˆ« ««« «« ««ˆ« « ˆ Œ ˆ b « « « « « « ˆ « ˙ ˙ ˆ ˆ « « « « « « « ======================= =l œ»»» œ»» _««˙ l& l ˆ«œ»» _«ˆ«ˆ ˆ« ˆ« l _˙.««˙ . ˙« ˆ« ˆ« l » » l ver', bon - far'. ke i - øu ni l' bu - da' de la l vi - vu - lar'. ke i - øu ni la lum' de la « l ««ˆ «ˆ« «« ««ˆ« œ» œ» ««ˆ« ««ˆ« _««ˆ œ»» ˙ » » ˙ ˙»˙»» .. « ˆ » » » ˙ » l b b »»˙ œ œ » » » » » » œ « « Œ =l »» » œ»»» œ»»» l » ˆ« ˆ« l œ»»» »» »» »»» ======================= l? l œ»»» » »

««« «« «« « « «« bb «« . «« «« ««« ««ˆ« «««ˆ« «««˙« ˆ«« j ««ˆ« ««ˆˆ« «ˆ«« ˙««« . ˆ««ˆ« j Œ ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « ˆ « ˙ « ˆ « « ˆ . #ˆ « ˆ« l ˙« . l& l ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l =” l Ne - pre ple - nu - mi - gu vi l' vo - ton en la re - al'. l Ne - pre ple - nu - mi - gu vi l' vo - ton en la re - al'. « «« l «ˆ ˙» _ œ _ œ » » » œ « » œ . » œ ˙»»» . » œ œ ˆ« œ» œ» _»œ»»œ œ»œ» » » » » » » œ ˙ » » » » » œ b œ. » œ » J » Œ =” » » » » » l======================= » » » » » » œ » œ œ » » l? b » l »»» »» » » l œ»»» »» »» » » » l »˙»»» . £ 139


129

Ho la bonfaroj kvar trad. CHOE Taesok

«« «« « « « «« «« «« «« ««k «« ««j «« ««k « « « « « « b b 44 ««˙«˙« ««««˙ ˆ ˆ « « « . ˆ. « j ˙ « « ˆ. « « « ˆ ˆ ˆ « « « « «ˆ««ˆ ˙«˙«=l .«ˆ _k ˆ«ˆ« _««ˆ . _ˆ«« l _«j ˆ«« ˆ« . _«k «ˆ.ˆ«. ˆ« ˆ« . «ˆ« ˙« ======================= ˆ ˙« l& l j l «ˆ« œ»»» « «ˆ . ˆ« . _«ˆ l la bon - fa - roj kvar, sank - taj la bon-fa-roj kvar! sank - taj, 1. Ho l la bon - fa - roj kvar, sank - taj la bon-fa-roj kvar! sank - taj, 2. Ho la bon - fa - roj kvar, sank - taj la bon-fa-roj kvar! sank - taj, 3. Ho l . »˙» _ œ » _ _ ˙ » œ œ œ . œ»» . œ» ˙»»˙ » » » »» œ» ˙» »˙» » œ. œ . » » » » » » œ » œ 4 œ » » œ œ K œ. b » œ. J » » » œ K » » » » » » » » » » ll ? b 4 »˙» œ»» »œJ» . »» Jœ.»» Kœ»» »»˙ »œ» »» œ»» l »» »» J»»»œ. œK»»» »» =l » œ » » ======================= l l »» »» »» » » » »» » » »

«««ˆ «« ««« . «« «« « ««« . «««ˆ ««« b « « « « « Œ l ˆ j ˙ b «ˆ« «ˆ«ˆ« l ˙««˙« . ««ˆ«ˆ «ˆ« «« ˆ«ˆ« ««ˆ« ««« l ˆ«ˆ« ˆ«« ˆ«« ««ˆ« . ««ˆ« l ««˙« l& ======================= = _ˆ« _ˆ« _»œ» _ˆœ«»» _ˆ« _ˆ«_ˆ l al do - nu mi gran - dan for - ton vi sen a - var'. l do - nu al mi bri - lan lu - mon vi sen a - var'. do - nu al mi ar - dan var - mon vi sen a - var'. l _ œ » ˙»» . œ » ˙ œ œ » œ œ . œ » » » » » œ»œ»» _»œ»œ»» »»» œ»» »»» »» œ»œ»» œ»œ»» »»œ» œ»œ»» œ»»» œ»» . Jœ»» ˙»» b Œ l »» »» l »» ll ? b œ»» »œ» œ»» œ»»» » » l » » » » l »»˙»» . ======================= = » » » »

««« ««« ««ˆ« «« «« « « «« «« «««ˆ «ˆ«« ˆ«« «« «« « bb « ««k « « ˆ ˆ ˙ ˆ« ˆ« ««˙ « j ˆ««ˆ j ˆ««ˆ j ˆ ˆ«« ««˙.˙ «ˆ« ««˙ ««ˆ« œ» « j ˆ. œ ˙ « » « ««ˆ« «ˆ« ˆ«« ««ˆ« j « «ˆ« l « . Œ=l « « « ======================= l& l »» l ˆ« . ˆ« »» l Se nun vi, l' bon - fa - roj kvar, do - nos la for - ton al mi, l Se nun vi, l' bon - fa - roj kvar, ¼e - tos la lu - mon al mi, Se nun vi, l' bon - fa - roj kvar, blo - vos la var - mon al mi, l _»˙»˙» .. _»˙»»˙ œ » » . œ ˙ » œ œ œ œ » œ » » » » » œ » œ » œ » œ » » » » » » » » » œ œ » œ » » œ J » œ J »»»œ œ»»» Œ l »» »» »» »» »»Jœ» »»»œ »»œ» »» »»J»œ l »» ll ? b b »»J»œ» . »Kœ»» »»˙»» l l ======================= = » »» »» »» » » »

««« «« ««« ««ˆ« ««« ««« «« bb «« ««« ««˙« ««ˆ« ««ˆ«œ ˆ««« ˆ««« «« «« ˆ«« «« j ˆ«« j ˆ« «j ˆ«« j « «ˆ«ˆ« l «˙«« . Œ=l « ˆ k ˆ « « « « « ˙ « ˆ j ˆ. ˆ ˙ œ ˆ ˆ « « » « « l & _««ˆ . _««ˆ l »» l « ======================= « ˙ « œ»»» ˙« . _«ˆ _«ˆ l se nun vi, l' bon - fa - roj kvar, do - nos la for - ton al mi, l se nun vi, l' bon - fa - roj kvar, ¼e - tos la lu - mon al mi, se nun vi, l' bon - fa - roj kvar, blo - vos la var - mon al mi, _ œ » l ˙»» . . » œ ˙ œ œ œ œ » » » » » » œ » œ » » ˙ » œ » œ » œ » œ .» K»œ» ˙»» » » » » » » œ » J » J œ » œ » œ œ » » œ J b » ˙ œ » » » » » Œ l »» l »œ» »» »œ» »» »» »Jœ» »» »Jœ» »» l »»˙» . » l? b » » » » l ======================= = » » »» »» »» »» 140


129 « «« «« «« «« « « « « « bb «««˙« ««ˆ«« «««ˆ« ««j «ˆ«« j «ˆ«« j «ˆ«« «j « ˆ««« œ»»»Jœ j « « « «ˆ«« ««˙.« . «ˆ« «j ««« «j ˆ««ˆ« j Œ ˆ « « ˆ « ˆ j « « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ » ˙ « « ˆ « ˆ « ˙ ======================= =l ˆ « « l& l l l ˆ« ˆ« »» ˆ« _«ˆ ˙« l bra - ve ek - sta - ros ti - am mi kun mi - aj nu - daj bra-koj du, bra - ve ek - sta - ros ti - am mi du, kun mi - aj bril - o - ku - loj l bra - ve ek - sta - ros ti - am mi kun mi - a ple - na sin -do - nem', l œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»Jœ» œ»» ˙»˙» .. œ»» œ»» œ»»Jœ œ»»»Jœ ˙»»»» l b b ˙»»»»˙ œ»»»»œ œ»»œ» »»»œ »»Jœ œ»»J J»œ» »»Jœ » »»Jœ » Œ =l »»» »» »» l Jœ»»» Jœ»»» »»» »»» »˙» » » » » » » » ======================= l? l l » » » »» »» » » » » » »

«« «« «« « «« ««« «««ˆ ««« «« ««« . bb «««˙« «««ˆ« œ»» « « œ « « ˆ « « « ˆ ˆ « «j « « « ˆ«« «ˆ« ˆ«« ˆ««« l ˙«« Œ =l ««ˆ ˆ«« ˙«˙« ˆ«« j «˙« «ˆ« »œ» l œ» « « ˆ j ˆ j l& l ======================= « « ˆ ˙« . « _ˆ« ˆ« »» »» _«ˆ _«ˆ _«ˆ ˆ« l ku - ros mi sen ri - poz' al la la - bo - re - jo tuj. mal ma sal tos mi sen he zit' al lu stra to tuj. l kov - ros mi sen be - daýr' la so - ci - on en fros - teg'. «««ˆ « l œ » » ˙ » œ » œ œœ»»» œ»J»œ œœ»J» œ»Jœ» œ»»» œ»»œ œ»»» _œ»»œ»» ˙»»» . «»«»ˆ ˙»»»˙ » » » » œ » b » » » œ Œ l »» »» »» Jœ»» »» œ»» »» l ˙»» . ll ? b ˙»» œ»»» »» l œ»»» »» œ»»» »» »» l ======================= = » » »» » » » »

««« «« «« «« « « « « bb «««˙ ««« ««« «« . ««k « «««˙ « « « « « « ˆ « ˆ k ˆ. ˙ ˆ. ˙ « « « ˆ j « « « « « « « « « ˆ « k ˆ ˆ « « « j ˙ . ˆ k ˆ « . « ˆ ˆ. j . . « « « « « « « ======================= ˆ««ˆ . __«««ˆ ˆ« _««ˆ ˙« =l ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« œ»»» l& ˆ« _ˆ«œˆ« . _««ˆˆ l _j l Ho la bon-fa - roj kvar, sank - taj, sank - taj la bon - fa - roj kvar! Ho la bon-fa - roj kvar, sank - taj, sank - taj la bon - fa - roj kvar! l Ho la bon-fa - roj kvar, sank - taj, sank - taj la bon -fa - roj kvar! l . »_˙»» _»˙»˙» œ»» . œ»»Kœ _»œ»» œ» ˙» œ»» œ.» œ» œ» . œ» œ»» . œ» ˙»»˙ » œ » œ » » »»œ» œ.»»» »œ» J»œ.» œK»» œ.»J» œK»» »» l b b »»˙» »» »œJ»» . »» œ.J»»» »K»œ» »»»˙ l »»œ» œ»»» ======================= =l »» l » » » » l? l »» »» » » »»» » » »

«« «« «« ««« «« «« « ««ˆ« «« « «««ˆ . «««j bb «« « «ˆ«ˆ« ««ˆ «˙«« . Œ ” ˆ«« l ˙«« « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « l======================= l l « ˆ ˆ « « ˆ & = ˆ« _ˆ«œ» _ˆœ««» « ˙ . «_ˆ« _ˆ««_ˆ ˆ ˆ . ˆ ˙ « « « « _ˆ« _ˆ« » » l mi gran - dan do - nu al for - ton vi sen a - var'. l al mi bri - lan do - nu lu - mon vi sen a - var'. al mi ar do nu dan var mon vi sen a - var'. l _ œ » ˙»» . œ»œ»» _»œ»œ»» l b b œ»»»»œ œ»»»œ œ»»»»œ œ»»»»œ »»»œœ œœ»»» »œ»»» »»œ»»œ œœ»»»» œ»»»»œ .. œ»Jœ»»» ˙»˙»»» Œ ” » » l »»˙»» . » » l » »»» »» »»» »»» » » l l? ======================= = » 141


130

Se mallumiøas mia kor' trad. CHOE Taesok

«« « «« « « « « 3 « « « « « « «ˆ«ˆ ««ˆˆ« ««˙˙ «ˆ«ˆ« b « ˆ«ˆ« ««ˆ ««˙ ««ˆ « «« « «ˆ.ˆ«. j « ======================= «_«ˆ l ˙« _««ˆ l _«˙«˙ _««ˆˆ l _«»˙« . =l l & 4 _««ˆ.«ˆ . j l l « »» l mi - a mal - lu - mi - øas kor', se mal - lu - mi - øas 1. Se l mal Jam la lu mo i ris for, jam la mal - lu - mo 2. l _»˙» _»œ» .. œ» _»œ» _»˙»»˙ _»œ»œ œ»»œ .. _»œ»Jœ» œ»œ» œ»»œ ˙»» » œ » ˙ . 3 » œ œ J œ » » » »» » » »»» » » » » » » » » l======================= ˙ » ˙ œ » » ˙. b 4 » » » » » » » » » =l » » » l? l »» l » l l » l » «« «« « « « « « « « «˙.«« « « « ˙ «« «ˆ « « « « « b « ˆ « « ˙. ˆ ˆ « « « « « « ˙ « « ˆ ˆ « ˙ ˆ . ˆ« l ˙« . =l l & ˙« _««ˆ l l _««ˆ»œ . _j l ˙« ======================= ˆ««ˆ _««ˆ l _««ˆ ˆ« » » l kor, vi, mi - a an - taý l' darm - kor - pa bu - da - o l for. vi! i - ris Sank - ta darm - kor - pa bu - da - o l .. . _»˙»» _ œ » _ œ » _ ˙ » _ ˙ » _ œ » _ ˙ » œ . œ » » » œ » » » » œ » » œ » » . » » ˙»» »œ»» œ»»» »»œ» œ»»» »»˙» œ»»» »»œ» »»˙.» »Jœ»» »œ»» ll ? b »˙»» » ======================= » » » »» =l l l l l l »» » » » » »

««« «« «« «« «« «« «« «« «« «««ˆ. ««j «««ˆ ««« «««˙ ««˙. ˙«« «ˆ« ««˙« «ˆ« ««ˆ.« «j ˆ « « « ˆ j nˆ j b ˆ ˆ « « « ˆ«=l l & ˙« ˆ« l ˙« ˆ« l ˆ« . «ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« . l ˆ« . ˆ« ˆ« l ˙« ======================= l Lu - ma la ar - de pre - øas sur ge - nu - oj mi. ko - ron l pre - nis nun ho la kvar bon - fa - roj sank- taj vi! no - van l _»œ»œ .. _»œ»Jœ _»œ»œ _»˙»˙ _»œ»œ ˙»»» œ»»œ _»œ»» . _»œ»» _»œ»J»œ» _œ»œ»J»» _»˙»» . œ»»œ ˙»»» »»» »»» »»» »»» »»» » » » » » l======================= œ. » » ˙ œ J » » ˙. b ˙ » » » » » l ? »»» l »» l »» l »» l l =l »»

«« «« «« «« ««« ««ˆ« «« « « « «« «« « « « ˆ. « ˆ « j ˆ « ˙ « b ˙ « « . « ˆ « « « « ˙ « ˙ « ˆ « « « ˆ« l ˙« . ˙« _ˆ«»œ ˆ« l _«˙.««˙ . =” œ»» ======================= l & «˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« l ˙« l » »» l vi, ko - ron vi. far - ru lu - ma la fa - ru l mi, no - van mi. for - ton pre - nis nun for - ton l _»œ»œ ˙»» . _»œ» _»˙» ˙»»» .. œ»J»œ œ»œ» œ»»» œ » ˙»˙» .. » ˙ œ » » ˙ » » » » l b ˙»» » » » » » » »» =” œ»» »œ»» » l ˙.»»» » » l »˙»» » ======================= l ? »» l » l l » 142


Ho la bonfaroj kvar

131 trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« « « «ˆ«« «« «« «« «« ‰ « ««j b b 68 «« ««j ˆ j « « « ˆ « ˆ. « ˆ « j ˆ. « ˆ « j « « ˆ « « « ======================= ˆ ˆ l& l l l l j « « « ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« _««ˆ _ˆ««ˆ _j «ˆ«ˆ _»œ«ˆ» . _»œ«ˆ» _«ˆ«ˆ ˆ« ˆ« . _«ˆ«ˆ ˆ« ««ˆ.ˆ. =l l bud -ho darm - kor - pa vi! Ho la bon 1. Ho la bon - fa - roj kvar, l bud -ho darm - kor - pa vi! Ho la bon 2. Ho la bon - fa - roj kvar, « « œ œ œ . œ œ œ . œ . œ » » » » » » » » « » œ » œ « . »œ» ‰ œ»»» œ»»» œ»»» . »» »» »» . »Jœ» »» œ»Jœ» ˆ«œ»» Jœ»j » œ « ˆ l b b 68 »»»œ œ»»»J »»»œ . » » » » » » » » »»» »»» »»» ======================= l? l œ»»» Jœ»»» »»»œ l » Jœ»»» » » » l » » l »œ»»» »J»»»œ »œ»»» . =l « «« « ««ˆ «««j «« . «« ‰ « « « « «« « « « bb «««ˆ« ««j ««« ««ˆ«« . ««j ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ j ˆ .. l ˆ««ˆ« «««ˆˆ ˆˆ«j ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ . ««ˆ l «j « « «ˆ« ˆ« ˆ« . l «ˆ« ««ˆ« j ˆ « «« ««ˆ«ˆ..=l ˆ ˆ ˆ j j « « « « ˆ l& ======================= ˆ« ˆ« ˆ« « « l fa - roj kvar, bud -ho darm - kor - pa vi! Gvi- du vi min, ki - am mi fa - roj kvar, bud -ho darm - kor - pa vi! l œ»»œ.. kajœ» œ» doœ»» - lor' œ»» . œ»J»œ œ»»Jœ _»œ»Jœ» œœ»» œ»Jœ» œ»» . œ»» ‰ Porœ»» keœ»» suœ»» - fer' œ œ » » » » œ»»» œ»»» œJ»» œ»»»»œ .. »»Jœ» »»J»œ œ»»J» »»» l b b »»œ» œ»»J» »»œ» . »» »»» »» »» »» »»œ» . »»œ» » »»» =l ======================= l ? »» »» »» l l »» »» l »» »» »» l ««« « « « « ««« «« «« «« « « ‰ « « « «««ˆ« . » œ bb «« «««j œ » ««ˆ ˆj » ˆ««ˆ ««ˆ .. «ˆ«ˆ« «j j ˆ j « » ««ˆ« l ˆ « ˆ « « « « « « « » « ˆ œ œ ˆ j J J ˆ j » « « « « ˆ « ˆ » œ . « ˆ » œ « ˆ j « ˆ j « ˆ j « ˆ . ˆ« = « ˆ » « ˆ l& l »» »» l ˆ« ˆ« ˆ« l »» »» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ======================= l ple - nas de æa es - tas sen for - ta kred'; hel - pu min, ki - am do mi þan liæ', min ka preø' vi - vi en so øu sin al fe i gu kun dan l _»œ»» _»œ»» _»œ» œ» » œ . » œ » œ » œ » œ » œ » œ . » œ » œ » œ . œ œ œ œ » » » » » » » » » » œ . » » » » » œ œ œ œ J » » » » »œ»» J»œ»» »œ»» »J»»œ J»œ» Jœ»»» Jœ»» œ.»»» l b b œJ»»» œJ»»» œJ»»» »» »» »» »» ‰ »»J»œ »»Jœ» œ»»J» »»œ» . » » l? l l »» »» »» »» l l » » ======================= =l ««« «« «« « « bb «««ˆ . «««ˆ ‰ «« «« «««j « ««« «« «« ‰ ˆ« j j ««« « « « « « ˆ ˆ ˆ j « « . « « « « ˆ ˆ « j « ˆ ˆ j « « « «ˆ« . «ˆ« ˆ«ˆ l œ»ˆ«»» . œ»ˆ«»» =l ======================= l& l _ˆ.««ˆ . ˆ« . l «ˆ« «ˆ« ˆ« _ˆ.««ˆ . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j l Æi - am kun gran-da øoj' min la - bo - ri - gu vi. gren'. Æi am kun gran da gaj' min la bo ri gu vi. ci'. l » œ . » œ . » œ . œ » » œ » œ . » œ » œ » œ »»» »»» »Jœ»» œ»»œ» . »»» »»» »»» œ»»œ» œ»J»œ» œ»œ»» .. œ»»œ» ‰ l b b »»»œ . »»»œ ‰ œ»»œ» . »»œ.» »»» »»» » =l ======================= l? l » » l »Jœ»» »J»»œ » » l »Jœ»» œ»J»» œ»J»» » » l » «« «« « « ««« . ««« ««j ««« «« ««« . ««« ‰ « bb «« ««j ˆ ˆ j « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ«« j j . ˆ ˆ j ˆ j « « « « « « « «ˆˆ« «ˆ« «ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆˆ« . l& l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« j ˆ« l ˆ« . ˆ« =” ======================= l Æi - am kun la es - per' vi - vi min i - gu vi. Æi - am kun la dan- kem' vi - vi min i - gu vi. l œ » œ » œ » _ _ œ _ _ _ œ » » » œ » œ » œ . » » œ . » » œ»Jœ» Jœ»» œ»»Jœ œ.»» œ»»Jœ œ»» »J»œ œ»»» . œ»»» ‰ » » œ J œ J » l b b »œ»» œ»J»» œ»»» . » l ? » » »»» l »» »» »» » l »» »» »» »» »» l œ»»»» . »»œ»» ======================= =” 143


132

Lumon donas vi trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« «« « « «« «« . bb 6 «««ˆ . ««« « » œ « ˆ j « « « » « ˆ. « « ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« . =l ˆ««ˆ« ««ˆˆ« .. l «j «ˆˆ« «j «ˆˆ« «j «ˆ« ««ˆˆ« .. l »œ»»» «ˆ« ««ˆ« . l «ˆ«ˆ« j ======================= l & b 8 «ˆ« . ˆ.«ˆ« . l «ˆˆ« #ˆ«j l do - nas vi, ho la bon - fa - roj kvar. Tra la e - tern' 1. Lu - mon Pa con do nas vi, ho la bon - fa - roj kvar. Tra la e - tern' 2. l _ œ » . » œ » œ . » œ œ»» œ»» . œ»» œ»»œ.. œ»» œ»» œ»» œ» . »œ» »»J»œ »œ» . » » œ » œ » » » Jœ» Jœ» Jœ» œ.» œ » l b b b 68 »œ»œ.»» . œ»»»œ.» » ======================= l? »» l »» »» »»» l »» »J»œ»» œ»»» . l »» »J»œ»» » l »» »» »» »» =l «« «« « « « « «« «« « «« «« ««« «««ˆ. ««« «« « bb «««j « « « « ‰ ˆ ˆ ˆ«« ««ˆ .. «ˆ« j j ««ˆ« ˆj ««ˆ« nˆj «ˆ« l ««ˆˆ« .. «ˆ«ˆ« «« ««ˆ« . l ˆ««ˆ« j ˆ««ˆ« ««ˆˆ« .. =l ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« j l & b ««ˆ« ««ˆ« j l ˆj ======================= ˆ« ˆ« l mi do-nas min al æi mon - da - nar' por ti - u hom', ki - u plu mi do-nas min al æi kre - dan - tar', por ke tra l' mond' i - ru jam l « «« œ» .. _»œ _»œ œ»ˆ«»» ˆJj œ»«»» œ»»» œ»»œ» »»»» œ»»œ.»» . l b b œ»Jœ»»» œ»Jœ»» »Jœ»»» œ»»œ.»» . œ»»»œ» œœ»»»J» œ»»»œ» œ»»»Jœ» œ»»œ.»» . œœ»»»» ‰ œ»œJ»» «Jj » ======================= l ? b » » » » l »» »» »»» »»» l » l » l »» Jœ»»» » =l ««« «« « « ««« ««« «« «« «« «« « « «« «« «« «« ««« « ˆ. « « « « bb b «««j ˆ « « « « . « ˆ« j ˆ« ˆ«« j « ‰ « « . « ˆ j ˆj ˆ« j ˆ ˆ ˆ j j ˆ ˆ ˆ «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ« j «ˆ«ˆ« nˆ«ˆ« = « « « « « « « «ˆ« l «ˆ« ««ˆ« «ˆ« . l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« . l j ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l ««ˆ« . ««ˆ« l «ˆ« nˆj l& l va - gas en la mal - lum', por ti - u hom', ki - u plu ne ha-vas kre - don la u nu por ke al si pre nu tuj la lu-mon æi - u cir kla son', l « « l b œ»»» œ»»» œ»»» œ»»œ» œ»J»œ» œ»» .. œ»» ‰ œ»Jœ»» «Jœ»j œ»ˆ«» œ»»» .. œ»»»» nœ»J»œ» œ»»»» .. œ»J»œ» œœ»J»» œœ»J»» _»œ»œ»» nœ»Jœ»» ˆ«» «Jj » l ======================= l ? b b »Jœ»»» œ»J»»» œ»J»»» » » l œ»»» »œ»» l » » » œ»»» l œ»»» » œ»»» l » » » » = «« «« «« ««« bb b ««ˆ«« . ««ˆ«« ‰ (Rekanta¼o)«« . «« «« «« «« «« «« ‰ ˆ. « ˆ ˆ ˆ j ˆ«ˆ« «ˆˆ« j « « « « « . l ˆ« ««ˆˆ ˆ« ˆ« . l «ˆˆ« j «ˆ« . «ˆ« «ˆˆ« l ˆ.«ˆ« . ˆ«ˆ« =l ======================= ˆ l& l _««ˆ»œ _«J»œj « ˆ « »» »» l nun. Do - nas min tu - te mi øo - je tra l' e - tern', hom' l œ»»» . œ»»» ‰ œ»œ» œœ»J» œ.œ»»». œ»»œ» »œ»»œ œ»»Jœ _»œ»» . œ»»»œ œ»»Jœ» œ»»» œ»»» œ»»» . œ»»» ‰ b » œ. ll ? b b »œ» . »œ» ======================= l »» »» »» l »» » »» »»» l »» »» »œ»»» »Jœ»»» l »œ»»» . »œ»»» =l »» »» ««« ««ˆ.« «« «« « ««j « «««ˆ ««j ««ˆ . «« ‰ bb b « ˆ j ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « nˆ j . ˆ j ˆ ˆ « « « « « « « « l& ======================= _««ˆ»œ» _«j J»œ» ˆ« . l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« . l ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ« . «ˆ« =” ˆ « » » l por ke mi i - øu la lum' per la ple - ja pen'. l _ œ » œ . » œ»»Jœ »»œ»J »»Jœ œ»»»œ . œ»»œ Jœ»»œ œ»»» œ»»» bb œ»œ»» Jœœ»»» œ.œ»»» . œ.œ»»» . œ»»»œ ‰ l======================= » » » » » » » œ œ » J b » » » » » » » » l? l l »» »» l » =” 144


Firma kred' estas la dom'

133 trad. CHOE Taesok

«« ««£ ««»œˆ «« «« « « ««« «« « « «« «« «« ««£ œˆ««» «« «« « b b 43 «« «« ««˙«» ˆœ»«» nœ«ˆ«»» «»» l ˙»«» _«j ˆ.««ˆ . _«k j «k «˙««˙ «Jj.œ»ˆ«» . k ======================= Kˆ«œ»» l »» ˆ««ˆ .. _«k Kˆ«œ»» l ˙»«»» »«»»œˆ nœˆ»»«« «»» l ˙»«»» _«j ˆ««ˆ ..= ˆ l& l l « ˆ ˆ««ˆ l j.ˆ«Jœ»» . k « « _ _ _ « _ ˙ ˆ ˆ » « » « » » » » _ ˙ « » » » l £ £ ja lo - øu ni. An - taý kred' mal - fa - cil' tu - te 1. Fir -ma kred' es-tas la dom', ki - e l ja lo - øu ni. An - taý kred' la es - per' ple-ne 2. Fir -ma kred' es -tas la dom', ki - e £ £ l «« «« ««« ˆœ«««» «« œ . «« œ» .. œœ»K» ˙»» « «« «« «« ««« ««œˆ»« «« œ . « « « ˙»«»» »«»ˆœ nœˆ»»« »» ˙«»» »»» . œ»» ˆœ«»»» nˆœ«»» »» ˙«»» »»» . œ»» «˙«« œJ»»» »» »»˙ «j œ k K . ˆ œ»«» ˙»«»» » « l b b 43 «j » œ J « ˆ ˆ«Jœ»» . ˆKk » K»œ»» l » » » l » œJ»»» K»œ»» l «˙« » » l ======================= l »» »» » l »» » » l » œJ»»» = l? £ £ £ « « « « « « « « bb «˙«« ˆ«« ˆ«« «« « «« « « ««ˆ. «« «« « « ««ˆj « « « . ˆ k « ««k « «ˆ« . «ˆ« l «˙« ˆ« «ˆ« «««ˆ l «˙« _«ˆj «« . _««ˆˆ l _˙˙««« «j . « « l & _«˙« _«ˆ.j l l « « ======================= = ˆ ˆ. k « « « « « _ _ ˆ « k _ ˙ « _ « ˆ « _ _ _ ˆ _ _ «ˆ . _«ˆ «˙»» «ˆ . ˆ««ˆ l «˙ «ˆ . «ˆ _«˙ _ ˙ « l ne es - tas æi. por ni. An - taý Fir-ma kred' es - tas la font' de ku - raø' l jam es - tas æi. bu - da'. Pro la Pro la kred' je l' cir-kla ver' i - øis li ««« « « l « œ . » « ««« . ˆ««« ˙»˙»» .. k ««« ˙»»˙ »»» . œ»Kœ» ˙»» »»œ œ»» œ»» »»˙ œ»» .. œ»» ˙»» ˆ »»œJ»œ .. œ»Kœ»» » ˙ » œ ˆ b » » » » » » » b » œ » J » œ J œ » ˙ J œ œ » K » » » ˙ l======================= «ˆ.« «ˆ« l » l »»» »» l »» œ»» »» œ»» l »» »»» »» l »˙» »» = ? »˙»» »» «ˆ« l » » » » £ £ £« « « « « bb « ˆ«« «« «« «« «« « « «˙«« «««ˆ «ˆ«« ««« « «« . «««k « « « ˆ«ˆ« l « ˆ « « « « «ˆˆ .= «ˆ.« . _«k «˙˙« ˆ«« _««ˆ« ««ˆˆ l ˙«˙« _j «ˆˆ« l «˙« «ˆ «ˆ« ˆ«ˆ« l _««˙«˙ «j ======================= l& «j.ˆ.ˆ«ˆ . k ««ˆ .. __««k «ˆ«ˆ l _««»˙«» _«j «ˆ «ˆ«ˆ l _««˙«˙ __«ˆj l es - tas æi. En la mond' æi - u su - fer' es - tas kred' aj - na su - fer' tu - te ne l æe la mar'. I - li jam vo-tis el kor' i - øi kred' fir -maj la naý plu-gis do « « « » œ œ » » œ » ˙ . » » ˙ œ » œ . œ» «ˆ«Jœ»j. «Kˆ«œ»k l b »» œ»» œ»» »» »˙» œ»œJ»» . œ»K»œ» «˙»«» .. »»» ˙»» »» œ»» »» ˙»» » ˙ œ » » » ˙ » » » » »K»œ l »»»œ .= œJ»» Kœ»» l »»˙ »œ»» œ»» œ»»» l ˙»» J » » l »» ======================= l ? b »˙»»» œ»»» »œ»» »»»œ» l »» » » l » »» » » » » » » £ (Rekanta¼o) £ £ £ « « « « ««« «« «« ««« ««« ««« «««˙ « «˙« «« «ˆ£ « « « b ««˙« ˆ««« ˆ««« ««« «« « «« «« «« «« . «««k « « ˆ ˆ b ˆ«« ˆ«« ««ˆ l ««˙« ««ˆ« l «« ˆ«« = ˆ « «« ˆ. « « « ˆ j ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˙ « . ˆ ˆ « « ˆ k ======================= « « l & «˙« ˆ«« _ˆ««« ˆˆ«« l _«˙««˙ _«j l « l l «ˆ.«ˆ . _««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« _ˆ« . _ˆ« _«˙ _ˆ« _ˆ« _«ˆ _«ˆ ˙« _ˆ« «ˆ« ««ˆˆ l l por ni - a lern'. Ti - al øo -jas ni en æi - u la - bor', æi - u ej'. Ho ho, fir - ma lum' de la ver', per kons-tan-ta kre -do i - øis por ni la mo -del'. l « «« œ» œ» œ» . ««« . «««ˆ ˙» l b ˙» œ» œ» œ»»» ˙»˙» ««j œ»»» œ»» ˙»» œ»»» ˙» œ»» œ»» œ»»» ˆ k » . » » « » œ » œ » œ « ˆ » ˆ ˙ » œ ˆ » » « « » « » » » « » » » » » » œ»»» œ»»» l l ? b »˙»» œ»»» »œ»» »»œ»» l » ˆ« . l œ»»»» œ»»»» J»œ»»» . Kœ»»» l œ»»» œ»»» ««ˆ.« «««ˆ l » »œ»» »œ»» »œ»» l ˙»»» œ»»» l »˙»»» »œ»» = ======================= » » » » » » £ « « « « «« £ £ « « « « « « « bb «« ««j « « « « « « « « « ««« ««ˆ.j ««k ˆ««« «˙« k ««ˆ« ˙««˙ « «« ««˙ «ˆj ««« ˙««˙ ˆj ««« . ˆk ««« ««j « ˆ k ˙ . ˆ. ˆ. ˆ « « « ˆ « k « « ˙ « . ˆ ˙ . « « « « « « l& ˙« ======================= ˆ« l ˆ« . l «ˆ.«ˆ . _k «ˆ«ˆ l ˙« ˆ« ˆ« l ˙« _««ˆ . _««ˆ l _««˙ _««ˆ . ˆ« l «˙« =” _j l kred' es- tas lum' de la mond', la pa - trin' de bud - hiø', la tre - zor' de e - on'. l ˙»»˙ _»œ»» . œ» ˙»» œ» . œ»» ˙»» œ» . Kœ»œ ˙»» œ»» . œ» ˙» œ» . œ»» ˙»˙» œJ» . Kœ»»œ ˙»» b l b »»» »»œ.J Kœ»» »» »J»œ . »» »»»˙ »œJ» . »»» »˙»» »»œJ» . œK»» »» »» »» »» »» »» »»˙» l? ======================= »» »» l »»»˙ »» K»»»œ l »» »» l »» »» »» l l »» =” œ.J»»» K»œ»» l » » » » * Naý: la naý unuaj æefaj disæiploj de Sotesano.

145


134

Por eon' estas la lum' trad. CHOE Taesok

«« «« « £ « «« «« 3 ««˙« « « « . « « « « b 4 « « ««˙ ˆ j ˆ k « « « ˙ « ˆ « « = « l ˙ « « « ˆ «ˆ« . «ˆ« l ˙« ˆ« l ˙« ======================= l& _ˆ«ˆ« ˆˆ«« ˆ« l ˙« _«j _«j œ«ˆ» l _««˙ «ˆJ»œ» . _«k «ˆK»œ» «ˆJ»œ»» . _«K»k » » » l vi - a ron - da es - tas la lum', lum'. Ja sen 1. Por e - on' l i - ras mi kun Vi al voj' sen in - ter - mit' kred'. 2. Laý æi l . _»œ» _»œ» . _»œ» ˙» _ ˙ » _ œ » » » » œ » œ » œ . œ»» . œ»» ˙»»˙ œ»»œ »»˙ »»œ.J »»Kœ »œ»» »œ»» œ»»» ˙»»» ll ? b 43 »»œ.J»» »»Kœ»» l ˙»»» » J œ œ » K » » » »»» = »»» l ======================= » » » » » » l l l » » » ˙»» » » » » » » » £ » £ « « ««« «« « «« « « « ««« ««« « « ˆ.j « « «« #ˆ«« ««ˆ «˙˙« « ˆ « k b « ˙ « ˆ « ˆ«ˆ« l _«««˙««˙ « « ˙ ˆ««ˆ l ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ« . ˆ« l ˙« «ˆ.«ˆ . = l& ======================= ˙« _k _j l lim' es - tas la grac', vi - a var ma grac'. Kun sin l mi do - nu sen æes' for - ton por e - tern'. Sur la . _œ»»» _œ»»» œœ»» _»˙»˙ _»œ» _»˙» _»œ» _»œ» _»˙»˙ l ˙»˙» œ»J» .. œ»K»œ œ » » » » » » » » œ » » » » » » »» = »» l » » œ»» »» »» l » »œ»» »Jœ.»» »Kœ»» l » l ? b »˙»» ======================= l » £

£ « « «« « « ««« « ««« ««« « « « « « « « « « « « ˆ ˙ «k ˆ « « ˙ ˙ ˆ.j « ˆ««« ««« ««« «˙« nˆ«ˆ« b «˙« «j ««ˆ« . = «ˆ«ˆ« « ˆ«ˆ« l «˙˙« «ˆˆ« .. «k ˆ ˆ ˆ l ======================= l& l «˙« l l kor' min de - di æas mi. Do al cer' kaj tu - ta l dank' jam ek - pa þas mi. Por viv voj' de ple - ja . . _»œ» _ œ » _ œ » _ ˙ » _ œ » l ˙»» » ˙ » » » » » » œ » œ œ ˙ œ » » ˙»»» »»œ.J» œ»»K ˙»» »»J»œ. »»Kœ »»»œ »œ»» »œ»» »˙»» »œ»» » » »»» l l ? b ˙»»»» ======================= »» »» l »» = l » » » » l » » £

««« «« «««£ «« «« «« « «« «« ˙ « b ˆ ˆ « ˆ « j ˆ. k « « « ˙ « ˆ ˆ«ˆ« l ««««˙ « ˙ « ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« ˆ« . ˆ« l ˙« ˙« l& ======================= =” _«˙ l mi do - nu sen fin' lu - mon, gra con vi. l øoj' do - nu al mi la bon - fa ron vi. _»œ»J» .. _»œ» _»˙» _»˙»»˙ _œ»»œ» _œ»»» _œ»»œ» l ˙»»˙ œ»» ˙»˙»» œ K » œ » » » » » » » » » » ˙ œ œ » » » » » b » » » » l? »» ======================= =” » » » l » l »» l » £ 146


En trankvil' de l' darmohal'

135 trad. CHOE Taesok

£ « £ « « « « « bb b 3 « « « « « « « « « « ««« ˆ««« ˆ««« «˙« «j «« ˙«« ««ˆ ««ˆ «««ˆ «« . ˆ œ ˆ k «« . = ««k « « ˆ « . « ======================= » « ˙ ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˙ « « « « ˆ « ˙ l & b 4 _««j l l l l .«ˆJ»œ» k ˙ ˆ«Kœ»» l Kˆ«œ»» »» « _ ˆ « _ ˆ « _ ˆ _ ˙ « _ œ » J ˆ « j « » » » » » l ron - da vi, post pu de l' dar- mo - hal' sank - ta vi! 1. En tran - kvil' l mond' ron kun la Æi e ajn es ta en da vi, sank ta vi! 2. » _ œ l ««˙« œ»»» œ»»œ» »»»œ ˙»»˙ œ»»» .. œ»»» ˙»˙» »»» œ»»œ» œ»œ» ˙»» «« ««k 3 ««Jj.œ»ˆ« . ««Kk » b ˆ œ b J œ œ » K Kˆ«œ»» l « » » » » » » » » ˆ«Jœ»j.» . = »» »»œ »» »»œ l »» » » » l ? b b 4 »» »» l » » » » œ ˙ » ======================= l » l » » » » » » » » » » »» £ £

£ £ « « « « « « « « « « «« ««£ « bb b b « «« ˆ«« «««ˆ ««˙« «« «ˆ« ««ˆ «« « « ˆ ˙ « « « . ˆ k ««« l j ˆˆ«« _«ˆ«ˆ« nˆ= «ˆˆ« . «ˆ« l «˙« «˙»«» l& ˆˆ««« «ˆ« ««ˆ l _«««˙ ˆ«« «ˆ« _«««ˆ l «˙˙« ======================= _ _ ˆ » l riø' tuj an - taý du ma - nojn mi. Fir - ma la vi pre - mas æi l kred' kaj ar - da pen' du ma - nojn mi. Lu - ma la pre - mas æi œ»»» œ»œ» œ»»» œ»» .. œ»» ˙»˙ l b ««˙«» œœ»» œœ»» œœ»» ˙»» œ»»» œœ»» œ»»» »»˙»˙ œ»» »» œ»» » » » b » » » œ K J œ »»» »»» l »» » » »» l ˙»»» œ»»» »»»» œ»»» l »» l ? b b »» » = ======================= » l £ » £ £

£ « «« ««« . «« « ««« ««« « £ bb b b «« « « « ˆ « « « ˆ«« ˆ.« . k j ˙«« «««ˆ. ˆ«« ˙«« « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˙ ˆ« l ======================= l& ˆ« = ˆ« l ˙« _««˙ _««ˆˆ _ˆ«ˆ« __ˆˆ««« l __««˙«˙ _ˆˆ«« _ˆ«« «ˆ l ˙« l flam'. Vi - vu vot' kun sin - ce - rec' i - øu l' kan - del' kun l klar'. Vi - vu mens' kun tran - kvi - lec' i - øu la font' kun « l b ˙»»˙ œ»»» . œ»»K»œ œ»»œ» .. œ»»» ˙»˙» œ»» œ»» œ» »»»œ œ»»» œ»œ» ˙»»» ««˙« b » » » » œ »» l »» œ»»» l »» »»»œ œ»»» »»» l ˙»»» œ.J»»» = œ»»» »œ»» »» l «˙ l? b b » ======================= » » £ £ £ « « « « « «« . «« « «« «««j « ««« bb b b ˙»»˙ «««ˆ ««ˆ« ˆ««« ««˙« « ˆ « j « ˆ « « « « ˆ j ˆ k . ˆ j » « « « « « « « « « ˆ «ˆ ˆ« ˆ« l ˙« »» l& ˆ« . ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l «˙˙« ======================= =” l mi por la e - on', ki - el por æi ti - u tag'. l mi por la e - on', ki - el por æi ti - u tag'. œ » œ » _»˙˙» _»œ» _»˙» l œ»»»œ.. _»œ»» _»»Jœ» _»»Jœ» œ » » œ ˙ » » » œ . œ » » » »» » » » » J œ. b œ œ b œ » » » » » » » » » » » » » b » » » » l======================= Jœ»» » » l » l ˙»» » K»œ» l » l ? b »˙» » =” » » » » £ 147


136

Estas unu ver' trad. CHOE Taesok

«« «« «« « « « ««« ### 4 « « « « « « «ˆ«« . k ˆ««« nˆ«ˆ« «ˆj «k « ««ˆ «ˆ«œ» ˙.«« . Œ j «« «˙.« «œ»ˆ« . «j . « Œ ˆ « « » œ « ˆ J « 4 « « « « « « ======================= ˆ« . ˆ« _«««ˆ=l œ»ˆ«» _«»œ«ˆ œ»ˆ«» l _««˙ . l& l »» »» ˆ«œ»» »» l ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ«œ»» . Jj » » » »» » l Es - tas u - nu ver', es - tas u - nu mond', u - nu ho - ma- ro jen, l « « « « « « « «« «œ»ˆ«» . «Jœ»ˆ«j «« «œ»ˆ« «˙«» . . » œ»«» «œ»ˆ« ˆ«œ»»» ˙»» . ˆ«» »» »» Œ œœ»»J»» . »K»»œ»œ # nœœ»»»» #œ»J»œ.»» . œ»K»œ»» œ»œ»»» » œ l ### 44 «ˆ«œ»»» . ˆ«Jj Œ » » » »» » ======================= =l l? l ˙.»»» l l l» » » «« «« ### «« ««£ «« ««« ««« «««˙ « « « « « «œ»ˆ« «˙.«« . «œ»ˆ«» . «Jj «˙.«« « « Œ Œ ˆ. ˆ ˆ k j œ « « » « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˙ « « . . » ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ« œ»ˆ«» _«»œ«ˆ» ˆ«œ»» l _«˙ . ˆ«œ»» »» l ˙« l& l ˆ«œ»»» Jj l l ======================= = » » » » » » l u - nu sam - la - bo - rej'. Kun - la - bo - ru ni ja por u - nu mond'. l _ ˙ » « ««Jœ»ˆ« « ««œ»ˆ« ««˙»« . . _ œ » _ œ » « _ » » œ » œ » œ . « « « » « » » œ » « ˆ «œ»ˆ«» »» »» œ»«» «œ»ˆ« «œ»ˆ«» ˙»»˙.. Œ »» »j l ### »œ»»» »œ»»» »œ»»» »œ.J»» œ»K»» ˙»»» «ˆ«œ»»» . ˆ«Jj Œ l » » » » » » ======================= = l? l l l l » » » » » » £ «« «« « « «« «« « «« «« «« ### «««j « « « « « .«ˆ« «k ˆ«« «ˆ« ««ˆ «ˆ« «« « «« ««««j «ˆ«« «ˆ ˆ«« «˙« ˆ.«« j «˙«« «ˆ«« . «j «ˆ« ˙««« «˙«« ˆ ˆ « nˆ ˆ j ˆ j « « « « « « « « « ˆ« . ˆ« l& ˆ« _««ˆ l ˆ« j ˆ«œ ˆ« «ˆ« _««˙ l ˆ« . ˆ« ˙« l ˆ« œ»» ˙« l ˆ« . «ˆ« ˙«=l ======================= » l Es- tas jen u - nu ve - ro, u - nu mond', u - nu ho - ma - ro jen, u - nu sam ««œ»ˆ« . ««Jœ»ˆ« ˙» « l « œ œ . » » « ˆ » œ » œ » œ » œ » ˙ ˙ # nœ #œ œ œ » » » » œ » » . œ » ˙ » » » »» j »» ˙»»» ## »J»œ . »K»œ # »»œ »œ» »œ» J»œ» Jœ»» J»»œ Jœ»» »» œ» œ» œ»» »˙» » œ. œ J ˙ » » » l======================= » » » » » » » » l? l » » » » ˙»» l » » » l » »» » » l =l » » »» » » «« «« «« ««œ»ˆ« . ««Jj «« « «« ### ««ˆ«« «« «« ««œ»ˆ« «« «»««˙ œ œ ˆ ˆ J . j ˙ » » « « « » « ˆ » œ ˆ œ ˙ « » » « » » « « » » » « « ˙ «ˆ« ˆ«ˆ« ˙« l » » » ======================= l& l »» ˆ«œ»»» «˙»«»» l » » »» l »» ˆ«œ»»» »» =l l la - bo - rej'. U - nu ho - ma - ro jen, u - nu sam - la - bo - rej'. l « « « «« «« «« ««ˆ«œ» _»œ __»˙» «« « «« « « « « . œ » _ ˆ « _ ˆ « œ » J _ ˙ « » « J j œ j ˆ œ . ˆ » « « » « » ˙ œ » » » » » « ˆ « » œ « œ»ˆ«» «œ»ˆ«» ˙»«» «œ»ˆ«» «˙«» »» »» »» l ### »» »» »˙» » » » » » »» » »» ======================= l? l l l l » » » =l ««« « « «« «« «« «« « « « « ### « « ««j « «ˆ«« «ˆ« j « « ˙«« «ˆ« . ««j «j ˆ ˆ j « « « « « « ˆ ˆ ««« ««˙« ˆ j ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ j j « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ J . . ˆ « » œ l ˆ« ˆ« _««˙ =” œ»ˆ«»» »» ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ======================= ˆ«œ»»» j l& l Ni la - bo - ru ja por u - nu mond', ni la - bo - ru ja por u - nu mond'. l # # œ» . œ» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» _»˙˙»» œ»»œ.. œ»Jœ»» œ»»» œ»»» œ»»J»œ œ»»Jœ» œ»Jœ»» œ»Jœ» ˙»»» œ. œ J » » œ » J » #œ » nœ » » » » # » » œ J J œ » » »» »» »œ»» œ»»» l »» »» »» »» »˙» =” ll ? » » »» »» l »»» Jœ»» »»» »» ======================= l »» » » » 148


Esto senen (La darmtransdona versa¼o)

137

a tempo «« ««« ˆ«««« . Jœ rit.---------««« «« «« «« « bb 3 P« « «« «« «« «« « « œ » » œ » « « » ˆ œ œ œ » œ » » « « ˆ . » » » 4 ˆ « « « ˆ « » ˙ ˙ » »» » l » »» » »» »» « «ˆ.« nˆ« « l nˆ« «˙« l l «ˆ . ˆ« ˆ« ˆ.«« ««˙ =l l& ======================= ∞ l Es - to se - nen, se no es « rit.--------- a tempo « « « l b3 «« «ˆ« . Jœ» «« «« «« ««« «« «« «« « « « » » œ œ « « « b œ » ˆ œ » œ » œ « » « « « ˆ . » » » « ß ======================= l & 4 ˆ.«« nˆ«« ˙« l ˆ« nˆ«« «˙« l ˆ« »» » l »» » »» » »» ˙« l «ˆ . «ˆ «ˆ ««ˆ. ««˙« =l P l l l ˙_»˙» .. l ˙_»˙» ∞ »œ»œ l _ _»œ»œ l ˙_»˙»»˙ œ œ ˙. ˙ œ ˙ ˙ » » » » Íl œ»»» l »»» »»» l »» b 43 »»˙ œ»» l »»» »œ» l n ˙˙»» œ l b » l »» l »» »» l »» l l» l? ======================= = rit.----------- a tempo rit.------------ a tempo ««« «« «« ««« ««« ««« ˙ bb « « «« « « « œ ˙ » « « » œ œ»»» œ»» œ»»» œ»» ««˙« » » » » œ œ œ œ » » « « « « « ˆ ˆ » « « » » » . . « » » « ˙ » » « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ » « » » » ======================= l » » » » » l l » » » » » =l l & «ˆ« ˆ« ˆ« «˙« l ∞ das, kaj en ∞ l ten tur - ni øa fi rit.----------- a tempo rit.-----------a tempo « « « ««« ««« ««« ˙» l b «« « « « « « « « « ˙ » » » » œ œ œ œ » »œ » »œ »œ « »œ » œ» œ» « « ˆ« « ß ======================= l & b ««ˆ« ««ˆ« ˆ«« ˆ«« ««˙« l ««ˆ . ˆ« «ˆ« »» l »» »» »» »»» »» ˙« l ˆ« . ˆ« »» l »» »» »» »»» »» ˙« =l ∞ ∞ l l l l l l ˙ œ œ ˙ œ ˙ œ » » » » » » » _ ˙ _ _ œ _ _ _ _ _ ˙ _ _ œ _ » » » » ˙ œ » » » » ˙ » œ œ»» l œ»» l ˙»˙» Íl œ»»œ l ˙»»» »œ»» l ˙»»» œ»œœ»» l ˙»»» bb ˙˙»˙»»» » =l » » » »» l » l l l» ======================= l? » F «« «« «« bb ««« ˆ«««« ˆ««« ˆ«««« «« ««« ˆ««« «« ««« «« « « ˆ« ˆ« ˆ«« ««˙ œ»»» œ»»» œ»»» ˙»»» « ˙ » « « « « ˆ ˆ « ˙ ˆ ˆ ˙ » « « ˆ. « ˆ « « l » l l » l l& ======================= =l no do mal ple - nas est' kaj l « « Œ Œ Œ ««« ««˙« ««˙« l b «« ««« ˆ««« ««« « «« «« « «« « œ»»» œ»»» ˙««˙˙ «˙«˙«˙ «˙««˙˙ œ b « « « » « « « « « ˆ ˆ ˆ « œ ˆ « « « ˙ ˆ ˙ » » » œ » œ ˆ « « « œ œ ˆ » œ » » « ß ======================= l& l ___œ» »» »» »» l l »» »» l __œ» _œ»»» »» »» »» l Œ ____œ» œ»»» »» = _ _ _ _ Œ Œ » œ » _œ»»» » œ£ l _œ»»» »» »» £ l l l _œ»»» »» »» £ l l »»»œ _ _ œ _ ˙ _ œ » » » œ œ œ œ » » » » ˙ œ » » » £ Íl œ œ œ ˙ œ œ » « » » « » œ»» l »»» l »» l ««˙ l «« £ œ»»» b » »œ»» œ»œ»» l ««˙« £ œ»»» » =l « l l l l l ? b »» ======================= « » __«« ˙«« « _ _ « _ _ «˙ a tempo «˙ __«˙« rit.------------------------» œ «« ˙» . « ˙ » œ » « « b «« «« «« « » « ˆ « œ œ ˙ œ œ « » » » » » » » ˆ » » œ » « œ » œ b ======================= =l l »» » l » »» »» »» l »» »»» »» »» »» »»»œ ««ˆ ˆ« l »» l & ˆ« «ˆ« ˆ« «˙« se - no, ta-men ple - nas la mal - plen'. l rit.------------------------a tempo ««« «« ««˙ Œ Œ Œ Œ Œ «˙«« « » œ l b ˙«˙« » œ ˙ « « « » œ» » ˙« œ» » «˙ œ» «˙ œ» «˙ œ»»» œ»»» l » œ ß ======================= l & b «˙«Œ˙ ___œ» »»»œ œ»»» »»»» l ˙« _»œ »»œ »»»œ »»»œ »»» »» l ˙«Œ _»œ œ»» œ»»» »»»œ »»» »» l ˙«˙«Œ _ _»œ _»œ œ»»» œ»»»» »»» l ˙«˙«Œ __œ = _»»» »» » »» » œ Œ _ _ _ _ » » » » » œ » » » » œ » £ £ _ œ _ œ » » » » »» »» » £ l »» »» »» £ l l »» »» »» _»œ£ l » £ __»œ»œ l » £ ___»œœ»» l œ œ œ_»œ»»œ l » »»» l « Íl £ œ_»œ»»œ» »» l « £ l bb «« £ œ»»œ»» l «««˙ »» =l » l _««« l _««˙«« l _«˙««« l _«««˙« l ? _«˙« ======================= _ __««˙ ___««˙ _«˙ __««˙ _ _«««˙ « 149 trad. CHOE Taesok


137

«« «« «« bb F« «« ˙» «« ««« «« « œ»» œ»» ˙»» « « ˆ » œ « « ˆ » « « « « ˆ ˆ » ˆ.« »» ˙« l l» » » » l ˆ« «ˆ ˆ« «˙« l& ======================= =l l Do mal ple - nas est' kaj se - no, «« « «« Œ Œ Œ Œ ««« «˙« « l b ˙««« ˙ « « œ» ˙« »œ «˙ œ»» ˙« »»» l l & b ˙«˙«˙ _ _ _œ» œ»»» »»»œ œ»»»» l ««˙˙ _ __œ» œ»»» »»»œ »»»» l «˙«˙ _ _ œ»» œ»»» œ»»» »»»» l ««˙˙ _ __œ» œ»»» œ»»» = ß ======================= Œ Œ _ Œ Œ _ _ _ » _ _ » _ _ _œ»» œ»» » £ l _œ»»» œ»»» »»» £ l _œ»»» œ»»» »»» £ l l F _œ»»» œ»»» »»» £ l œ _»œ»œ l _»œ»œ l « £ œ_»»œ» œ l Íl £ £ l œ œ »» » bb «««˙ £ œ»œ»»»» » « « « » » « ˙ » =l « « » » « « l l l l======================= ? _ «_˙«« «_˙«« «_«˙ «_«˙ _ _ _ « « __««˙ __««˙ rit.--------------------------------- a tempo œ»» œ»» œ» ˙» «« « «««ˆ «««ˆ œ» bb œ»» ˙»»» « œ œ » » » » œ œ » » » « « ˆ » » » œ » » ======================= =l l» » » » l »» »» »» » »» »» ˆ« l «˙« . l& l ta - men ple - nas la mal - plen'. «« Œ Œ Œ rit.-------------------------------a tempo ˙ ˙»»˙ ... » l b «˙«˙ œ œ » » « » œ »» »˙˙» œ »» «˙«˙ » » » œ »˙»˙» . œ œ b ˙ » » » » » œ « » ˙ œ » » » » » » » » » œ « » » œ » lß & ======================= =l » » » » » » » __»œ _œ»» _»»œ » » » l »» _œ»» œ»»» »»» £ l »Œ _œ»» œ»»» »»» £ l Œ Œ »» » » £ l » » » » » _»œ l l l l _ œ » œ » £ £ _ _ _ » » £ œ » œ œ » œ _œ»» _œ»» œ_»œ»œ» l« l l « _œ_»œ»» _»œ»»œ l Í l b «« » » » «« »» «˙«« ««ˆ« » »» =l l ? b _«˙«« l l l ======================= « ˙ ___«« ___«« ___«« _««˙ «˙ «ˆ _««˙ P rit.------------- a tempo ««« «««« ««««ˆ . Jœ» «« «« «« bb « « «« »»» »»œ »»»œ œ»» ««˙« œ » œ ˆ œ « » . « ˆ » « « ˆ « ˆ « » ˙ « » «ˆ.« nˆ« » l » » » » » l l l& nˆ« «˙« ======================= =l » ∞ l Es to se - nen, se no es « rit.-------------a tempo « ««« « « « l bb « « « « « « « . œ J ˆ » » œ œ « » ««ˆ.« nˆ«« «˙« l «ˆ «ˆ« nˆ««« ««˙ »» l œ»»» »»» œ»»» »»» œ»»» «˙« =l ß ======================= l ««ˆ . ˆ« œ»»» l& « l l _»˙ ∞ l _»˙ . l l P _ œ » œ ˙ ˙ . »»œ» l »»˙» Íl œ»»œ l n ˙˙˙»» œ»œ» l »˙.»» l bb ˙»»˙» œ » » » » =l »» »» l »» »» l » l » l? =======================

a tempo rit.--- U «« ««« ˆ«««« . Jœ rit.------------« « bb ««« «« «« «« « « ««« «« « « œ » » œ « » « « » » » « « ˆ œ œ œ œ » « . « » » . ˆ ˆ « . « » ˆ« «ˆ «ˆ. «˙« »» » l »» »» »» »» »» ˙« ======================= l ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ. ˙« =” l& ∞ l ten se no es ten. « rit.--rit.------------a tempo U «« ««« ˆ««« . œJ l b «« «« « «« « « « « « « ««˙« » » « œ œ « » œ » œ » œ » « « « « « « b ˆ œ « » . ˆ « » » . ˆ « « . « « » » » » ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « » » » « « ˆ. ˆ. « » ß ======================= l& l l » » » » » l =” » ˙« U ∞ rit.--- _ »œ»œ» ” l l l l _ œ » . ˙ » œ » _ œ _ ˙ _ œ _ _ _ ˙ _ _ » » » œ»œ» ” ˙ œ ˙ . » » » »œ»» l œœ»œ» Íl » œ œœ»»» l ˙.»»»» l »˙»»» bb ˙»˙»» » » »» =” » l »»» » » l l l? =======================

150


Mi estas for

138 trad. CHOE Taesok

«« Jœ» # 6 œ» . «« «« «« « « « ««ˆ« . ««ˆ« ‰ ‰ « « « ˆ« »» Jœ»» ««j j . ˆ ˆ j « « 8 » « ˆ j « ˆ « ˆ « ˆ j « ˆ ======================= » » =l l& l l l l Mi es - tas for, gran -da mon-tri - øas jen mi. l _»˙»»˙˙ ... œ» »»œ œ» ˙»» .. ˙»»˙.. ˙»» .. »œ »»»œ œ»» # 6 . »œ œ»» »˙. »˙ » l ˙» » l l ? 8 »»˙»» . l »»»»˙ . »»»»œ »»»» »» »» œ»»» l »» l »»»˙ »» »» »» »» = ======================= » » » # «« «« «« «« «« « « « ‰ ‰ « « » œ « « » œ J « « . ˆ ˆ j « « « « » « ˆ j « ˆ « ˆ « ˆ j « ˆ j « » ˆ j « « « ˆ« l& » » l l j ˆ« l ˆ« . j ======================= ˆ« =l l Es - tas mi sen dom', es - tas la mond' mi - a dom'. l #_»œ»» . _˙»˙»» ... » œ»» _œ»»» œ»» œ» ˙ . ˙ . » œ . » œ » » » œ. » » œ » œ » » # ˙»˙» . œ»» »» »» »» »» l œ.»»œ. »˙» .. œ»» »» »»» »»» œ»» »œ.» »˙» .. »»» ======================= =l l ? ˙»»» l »»»˙ »» »»» » »» l » l» » » »

# «« «« Jœ»» œ» . « « « « œ»» « « « ‰ ‰ « « « « « «j ˆ« ˆ« » l »» . ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « » « « ˆ ======================= = ˆ ˆ l & «j l l l j j « « ˆ« l Ti - o ja ve - ra mi, ve - ra mi - a dom'! l . ˙»»˙ ... œ» œ»» »»»œ »œ» œ» l # ˙˙»˙.»»» .. ˙˙»˙.»»» ... œ»» œ»»» »»»»œ œ»»» œ»» ˙˙»»˙.»» . »» l ======================= l? » l ˙»» »»» »» l ˙»»» »» » » » = » l » » # Jœ»» Jœ» Jœ»» «« œ» . «« «« «« «« Jœ» » œ J . » œ J » œ » œ » » ˆ ˆ ˆ » » « « « »» »» ˆ« j »» l ˆ« . »» =l » l& l » »» l ======================= l Æi - uj sank -tu - loj, bud - hoj de la aj - naj tem - poj l . _ œ » » œœœ»»» ... œ»»œ»œ ... »»»˙ . œ»» œ» ˙˙»»˙» ... œ. œœœ»»» ... # »»œ. l======================= »» =l »» l ? »»» l » » »» œ»»» œ»» œ»»» l »» l »» » » »

# Jœ»» Jœ» Jœ»» «« œ»»» Jœ»» œ»»» Jœ»» «« . «« ‰ Jœ»» œ» . œ œ J » » » » » « ˆ » » » » » » » l ˆ« ˆ« =” ======================= l& l » l » » l æi - am kons -tan - te res - tas, lo - øas en la dom'. l ««« ««« . _ œ » . œ » » œ . ˙ . » » œ . » œ . ˆ.«« ˆ«« ‰ œ. »»»œ . »»» »»»œ œ»» »œ »œ »œ.»» »»» . l # »»œ.» œ ======================= » »»» œ»»» »»» l » l ? »» l l «ˆ« . «ˆ« =” » » 151


139

Kiu do estas budho trad. CHOE Taesok

««Jj «« ««Jj « « «« «« « « ««j 74 «« «« « « ˆ œ « « » b « « « ˆ œ œ . œ ˆ J ˆ J j « » » » « « « » « Jˆ«œ»» »» j Jˆ«œ»» ˆ«œ»» ˙«»» ˆ«œ»»» ˆ«œ»» ˆ«œ»» . j »» » »» ˆ«œ»»» ˙«»»» =l l& l ˆ«œ»»» ======================= » » » » » » l do es - tas bud - ho? Ki - u do es - tas u - lo? 1. Ki - u l Ki ho? u do es tas bud Ki u do es - tas u - lo? 2. l 74 ∑ ∑ b ======================= =l l? l

«« « « «««ˆ «« « « « «« «« . «««j «« « « « «ˆ« «j ˆ «ˆ«ˆ« ˆ.««ˆ . j « « b ˆ ˙ ˆ j « « « « « «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˙« ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« _«ˆ« _«˙« =l « l& l ˆ«ˆ« _«ˆ««ˆ . _«««ˆ «j ======================= _««ˆ _«˙ l u - nu æe l' o - ri - gi - no. Bud - ho kaj u - lo es - tas l u - nu æe l' o - ri - gi - no. Bud - ho kaj u - lo es - tas l ∑ ∑ ======================= l? b l =l «« « « « « « « « « « « «««˙ « « « « « « « « « ˆ « j « b « « « « « « . « « ˆ « « ˆ j ˆ « j « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j ˆ j j « « « « « « ======================= l & _«ˆ«ˆ «ˆ.ˆ«. «ˆ« _««ˆ _««ˆ _«ˆ«ˆ _«˙«˙ l «ˆ« «ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ˙« =l l Ki - am la æi - e - lo. for - i - ras nu - bo, kla - ras blu - a l A - mo, lo - tus - fo - li - o. mal - a - mo es - tas ro - so sur _»œ»» _»œ»» _»œ» . _»œ» œ» _»œ» _»œ» _»˙» l œ»»œ œ»» .. œ» œ»J»œ œ» œ»»œ ˙»˙» »»J»œ œ»»J œ»»J »»œ »»˙ » » »J»œ» œ»J»» »»œ.» »» Jœ»»» »» »» œ»»» œ J » » b l======================= » » »» »»» »»» »»» »»» =l l? l » » »» »

««« . œ» » œ œ » «« « ««« «« . ««j »»» œ»»» œ»» «««ˆ ««˙« »»» »»» «ˆ« b ˆ « « ˆ ˆ«Jœ»»» «j ˆ ˆ«Jœ»» ««ˆ«œ» ˙»»««« =” l & J»œ» J»œ»» ˆ« . Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« . ˆ« j ======================= » »» » » l Se ni jam i - lu - mi - ni - øas, an - kaý ni es - tas bud - ho. l Se ni jam an - kaý ni es - tas bud - ho. klar - vi - das men - son, « l _»œJ»œ _»œJ»œ œ»»«ˆ« . _œ»œJ»» _»œJœ»» _»œJœ»» _»œ» _»˙»» _»œ»œ» _»œ» . _»œ»œ ««Jj ««j ««˙»« « « ˆ » œ ˆ J œ J œ » » « « » » » » » » » » » » » l b » » ˆœ » » »» ˙»» ======================= l? l » »œ.œ»» . »» » »» «»»» »» =” » 152


Sidas nun mi sola en nokt'

140 trad. CHOE Taesok

£« £« « « « « « « « « « « « « bb b 3 «ˆ.«« ˆ«j « « « ««ˆ «« . «« ««ˆ« ««˙ . « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « b ˆ j ˆ. ˆ « «j 4 «ˆ« . «ˆ« œ» «˙« . «˙« . «« . _«««ˆ « ˆ. « ======================= l& l l l l _«˙ __««ˆ . ˆ«ˆ« «ˆ« =l »» _«ˆ _»œ» » l mi so - la en nokt', i - ras al 1. Si - das nun l mov' æe la pro la la bor' vi kon- cen 2. Jen « « « ««œˆ . ««Jˆœ ««œˆ l b 3 «œ»ˆ«» . «Jœ»ˆ«»j œ«ˆ«»» ˙»˙.»» . œ»»œ .. œ»Jœ» œ»»œ »«» «»»j »«» n˙»˙.» . b » » » 4 b »» »» =l b » » » » » l? ======================= l l l » l »» £ £« ««« «« ««« « « « « « « ««ˆ «« . bb b b « « «« ««ˆ« «««ˆ« «««˙ . «««ˆ.« «««j « « « « « ˆ « « ˆ ˆ . « ˆ « « « « « ˙ ˆ « ˆ. ˆ j ˆ « « « « « « « « « « « ˆ«ˆ« j ˙« . l _««ˆœ . _««ˆ _»œ « l _«˙««˙ . =l ˆ«Jœ»» ˆ«jˆ _««ˆ ˆ« l ˙« . l ˆ« . ˆ« œ»» ======================= l& l » » » l se - nas je spur', hej - mo de la kor'. Jam la nu bar' l tri - øu sur la pro ne - la bor' mov'. Jen æe l' sen - mov' « « « «œ»ˆ«» . «Jˆ«œ»j «ˆ«œ»» ««œ»ˆ« . ««Jˆ«œ» ««œ»ˆ« l b b œœ»»» œ»»» œ»»» œ»»œ» ˙ ˙ . . » » » n˙» . ˙. ˙. j » » »» »» ======================= l ˙.»»» =l l ? b b »» Jœ»»» œJ»»» »» l »» l » » » l »» l »» ««« «« «« «« « « « «««ˆ «« «««ˆ . ««j « bb b b «« ««« «««ˆ «« «« «««j 4 « « « ˆ««« ˆ« «ˆ ««ˆ «««ˆ ˆ««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« nˆˆ.«« . j « ˙. ˆ ˆ 4 ˆ j j « « « « « « . ˆ. « « ˆ « . ˆ ˆ ˆ ˆ ======================= l& __«««ˆ . ˆ« ˆ« l ˆ« « « « l ˙« l l « « _»œ» _»œ» l « ˆ« œ»»» _»œ» =l » » » l kun plen -lu - no an - kaý vent' jam se - nas je spur'. Mi a - mi - kas l ja - maj sank - taj ho - moj vi kon - cen - tri - øu sur sen-mov'. Æi - uj l b b œ»œ» .. œ»Jœ» œ»œ» œ»»œ» œ»»» _»œ»»» _»œ»»» _»˙»»» . œ»»œ.. œ»»Jœ œ»»œ »œœ»» 44 œ»œ.»» . œ»Jœ»» œ»œ»» œ»œ»» » » » » » » œ J » b » » » ======================= ll » » l »»» »»» »»» » =l l ? b » » » l » »»» Jœ»»» »»œ» l ˙.»»» ««« «« «« « «« « » ««« œ» . ««« «« « «« ««« «« «« «« « « « « b b b ˆ««« . j «ˆ«« j «ˆ«« «j «ˆ«« ««˙ ˙««« »»» œ»»» «ˆ« ˆ««« «««ˆ «ˆ«« ˆ««« «ˆ«« «ˆ.«« j «ˆ«ˆ« j ˆ« « ««ˆ« j b ˆ « « ˆ« . l& ======================= ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« ˙« l »œ.»» Jœ»»» ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ . _««««ˆ «ˆ«ˆ« = l Mi per mi - a kor - po þar-øas þi - pon de la en ri - ve - ra kla -ra ak - vo. ti un vo Mi per mi kor po þar þi - pon de la sek vis ja æi jon. a øas l « « « l b b œ»»» . œ»»» »œJ»œ» œ»œJ»» œœ»J» œ»œJ»» œ«˙«» œ» ««˙ œ»»»œ .. œ»»Jœ» œ»»»œ «ˆ«œ»»» œ»»»œ œ»»» œ»» œ»»œ »œœ»» .. »œJ»œ» _»œ»œ»» _»œ»œ»» l ? b b »œ»»» . »Jœ»»» »» »» »» »» l »» »» œ»»» œ»»» l »» »» »» l »»» œ»»» »œ»»» »» l » » » =l ======================= « «« «« « « bb b b «« «« « ««˙«« œ»»» . «j ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ« «ˆ«« œ»» «««ˆ« «««ˆ. œ»œ «««ˆ «««ˆ «« « «« «««˙ « ˆ«ˆ« «j ˆ«« j ˆ«ˆ« «ˆ«œ»» «˙« l »œ.»» «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« œ»»» ˆ« l «ˆ« . J»»» «ˆ« «ˆ« l j ˆ««ˆ« _«««˙ =” ˆ « ======================= nˆj l& ˆ « » » » l kaj sen øe - no pro ir - ve - no u - nu-sa -mec', na - vi - ga - das en li - be -rec'. sa kaj en cen tri øo re mas u nu mec', kon æu dum dor -mo, æu dum ve -kec'. l « « « «« l _«j «Jˆ»œ»» _«J»j œ«»»ˆ œ»» ˙» _»œ»» . œ» œ» œ»««ˆ« œ» œ» œ»» œ»» œ» .. _»œ» _»œ»œ» _»œœ»» «j Jˆ«œ»» Jj œ»«»ˆ œ»» »˙» » » » » » œ œ » J b . » œ œ » » œ nœ » œ»» »»˙ » » » » b » œ » œ » J » œ » » » » ˙ œ » » » » » » ll ? b b »»» »» l »» »» »» » »» =” ======================= l » »» » » l » » l » 153


141

Kun la freþa energio

«« « « # 4 «« «« «« «« « « «« «« ««« ««« «««ˆ ««j «« «« «« « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j Œ j j ˙ ˙. « « « « « Jˆ«œ»» Jj œ»ˆ« j Jˆ«œ» Jj œ»ˆ« « ˙ ˆ« ˆ«œ» Jˆ«œ»» ˆ«œ»» «ˆ«œ» «œ»ˆ«=l œ»ˆ«»» j ======================= l& 4 j » »» »» »» œ»ˆ«»» «ˆ«œ»» l «˙« «˙« l «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« »» l ˙« . l Jj » » »» » l ta-gon ko -men-cas nun mi. Al la darm-kor - pa 1. Kun la fre - þa e - ner - gi - o re lu ma men vi sub la el'. Æi - un ajn mi renKun la kla so vas mi æi 2. l nok - to, pen-sas æi ta - gon jam mi. Al la darm-kor - pa 3. Si- das so - la en la l «« «« «« «« « « «« «« «« « « «« «« œ» _»œ» _»œ» œ» _»˙» . Jˆ«œ»» «ˆj Jœ»» j Jˆ«»»œ j Jˆ«œ»» «ˆ«œ» «œ»ˆ« ˙»» ˙»˙» Jˆ« j Jˆ«»»œ œˆ«»» «ˆ«œ» «œ»ˆ« Jˆ«œ»» Jj j œ»ˆ«» œ»» J»œ» Jœ»» »»œ »˙» . Œ œ»»j l # 44 j » » » » » » » » » » » » » » ˙ » » » » » » ======================= l? l» l » » »» »»=l » l »» » l «« « « « «« «« «« «« « « «« «« # «« «« ««« ««« ««j « ˆ « ˆ « j « « « « « ˆ Œ ˆ j ˆ j . Jœˆ»j ˙ ˆ« œˆJ»j ˙« ˙« «» ˆJœ»»j « « ======================= l & «˙«˙« ««˙« l «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l _«˙«««˙ . l Jœ»»»j » »« »» œ»ˆ«»» «œ»ˆ«» l «˙« «˙« =l l bud - ho por la vo - to pre - øas mi. La spi - ri - ton, e - ner - gi - on, ple na a - gon kon tas kun la dan ka sent'. Fa -ras ja mi æi - un l - so bud - ho por la dan- ko pre - øas Vi -vos mi kun no - va «« «« œ» œ» _œ»» _œ»» mi.˙» . ««Jˆ«œ» ««ˆ«Jœ» œJ»««ˆ« ««ˆ«Jœ» «« « men l _»˙»» ˙»»» œ»ˆ«» ˆJj Jj œ»«» Jœ»» Jœ»» »»œ »»œ ˙.»» ˙»» ˙»˙» j j j j œ ˆ « » « # » » » » œ ˆ » « » »»˙» =l Œ l » » » » » »» l »˙» ll ? ˙»»» »» l » » » » »»» »»» l » ======================= » »» » ««Jj ««j ««j # «« «« ««ˆ« «« «« « Œ œ««j «« «« ««˙« «««˙ ««« ««« ««ˆ« ««« «««ˆ » « ˆ J « ˆ » œ » œ « ˆ J » œ « ˆ J ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆˆ« «ˆ«=l «ˆˆ« ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« l «˙«» . «ˆˆ« j ======================= l& j l »» »» »» »» ˆ«œ»»» œ»ˆ«»» l ˙« «˙« l j » l men- son kul - ti - vas mi. La spi -ri - ton, e - ner - gi - on, men-son kul - ti - vas nur por la re penc'. Fa-ras ja mi æi - un a - gon nur por la re - kom kom l en la sek - von - ta tag'. Vi-vos mi kun no - va men - so en la sek- von - ta l « « « « ««ˆœ «« ˙» ˙» »œ»» _»œ»» _»œ» _»œ» œ» ˙» . « « « « _ _»œJœ» _œœ»J» œ»» _»œœ» œ»» « ˆ j » œ « ˆ J j » œ « ˆ J j » œ « ˆ J j » J œ l # Jœ»» Jœ»» »»»œ »œ»» œ»»» »»»˙. Œ »» »» »» »» «»»» œ»ˆ«»» »»» »»» »» »» »œ» »» »œ» ˙ ˙ » » » » » » » » » » =l ======================= l ? » » » «» « » « l « l l »» »» l # «««˙« . Œ ««j ˆ« ««j ˆ« ««j ˆ«« ««j ˆ«« ««ˆ«« ««ˆ« ««˙«« ««˙« ««« ««« «««ˆ «««ˆ «««ˆ «« « « « Œ ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ« j «ˆ« j «ˆ« ˆ«ˆ« l «˙«»» . ======================= =l l & «˙« . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« ˙« l j l mi. Kun la fre - þa e - ner - gi - o ta-gon ko - men- cas nun mi. penc'. Kun la kla - re lu - ma men - so vi- vas mi sub la æi - el'. l ta- gon jam mi. tag'. Si - das so - la en la nok - to, pen-sas æi œ ˙ » » _ œ » l _ œ » _ œ » _ œ » _ _ ˙»˙» »»˙ œ»» œ»» œ» œ»» œ»» œ»» ˙»» . ˙»»˙» .. Œ »»» »»» »» »» œ»»œ» »»œ» # » » » » » » » » » » ˙.» Œ l ll ? »» ======================= = l Jœ»»» Jœ»»» œJ»»» œJ»»» » » l » » l »Jœ»» œ»J»» œ»»»» »Jœ»» »Jœ»» œ»»»» l »» ««« ««« œ» œ» « «« # « « « « « ««« . « « « « « ˆ j ˆ j ˆ Œ =” « » » « « « « « « « ˆ « « ˙ j œ ˆ J œ J œ œ ˙ œ ˆ J ˆ J j « » « » » » » « « «˙« ======================= l & »» »» »» ˆ«œ»» «œ»ˆ«» l «˙« l «ˆ« «ˆ« »» »» ˆ« ˆ« l ˙«˙« . l por la vo - to pre - øas mi. Al la darm - kor - pa bud - ho æi un gon nur por mi a kom penc'. Fa -ras mi a re l por la dan - ko pre - øas mi. Al la darm - kor - pa bud - ho «« «« «« « « « l ˙»˙.» . «Jj œ»J» œ»Jœ» _»œ»» _»œ»» «j «œ»«ˆ« ˙»» ˆ œ ˆ J j œ j J ˆ ˆ œ œ œ « « ˆ J œ » « « » « » » » « # » ˙ ˆ œ « » » » » » »» » » » » » ˙ » œ œ Œ =” l======================= » » » » » » » » » » » » ˙ » » » » » » l »» » l l? » » l trad. CHOE Taesok

154


Retrorigardas nun

142 trad. CHOE Taesok

«« «« œ» «« «« «« «« « « «« «« « «« ««« ««j #3 «ˆ«« «ˆ«« »Jœ» «j « ˆ « « « ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˆ««« ˆ ˆ j ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « ˙ ˆ j 4 ˆ ˆ j « « « « « « « « « « « ˙ « « ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l& l l l l l ˆ j j « « « « « « « » « ˙«»» . ˆ«=l ˆ«œ»» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ _«ˆ » » » l Re - tro - ri - gar-das nun la pa -sa - ¼ojn mi; la su - fe - rojn kaj fe - li - æojn l « l # 3 ««œ»ˆ« œ»» œ»» œ»»Jœ» œ»Jœ» _»˙»»˙» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»œ» _»œ»»» «˙« . œ» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» ======================= l ? 4 »» »»»œ» »»œ»» l »» »»» »»» l »» »» »» œ»»» l œ»» »» » l Jœ»»» J»»»œ œ»»» »œ»» l »»Jœ»» »Jœ»» »»œ»» »»»œ» =l » » » » » » » «« «« «« «« « « « «« «« « # «« «« ««ˆ « «« «ˆ «ˆ j «ˆ «j ˆ « « «ˆ j ˆ «ˆ«ˆ« j ˆ««ˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ« l ˙.««˙« . ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆ« ««ˆˆ« l ««˙«»» . =l ======================= l& j l ««œ»ˆ«» ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ« l «j » » l æi - am kaý- zis mi. Pen - tas per tu - ta ko - ro, i - ras mi al vi, l «« «« . œ » œ » _ _ _ œ » « » » œ œ œ » » » » l # œ»Jœ»» »œJœ»» #œ»»» œ»»» «˙œ»» »œ»» œ»» «ˆ«œ»» œ»»» œ»»» »J»œ» œ»Jœ»» »»œ» »œ»» œ»Jœ»» œ»Jœ»» œ»œ»» »»œ» ˙« . œ»» œ»»» ======================= l ? » » »» »» l » » l » »œ»» »œ»» l » »» »» »» l » » » »» l œ»» » =l » « « » » « « «ˆ«« ««ˆ« ««« «« «« « « « # « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ« «j « ««ˆ« . k « . ˆ«ˆ« ««ˆ« ««ˆ«=l ˆ« ˆ«ˆ« _«««ˆ«ˆ _««ˆ««ˆ l _˙««««˙ .. l ˆ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆj ======================= l & _««ˆ««ˆ _««ˆ««ˆ «ˆ«ˆ« l ««œ»ˆ«» «ˆ«ˆ« ««ˆ« l «j » l kaj vo - tas vi - vi kun no - va men - so mi. Ta - gon post tag' en men - so «« _»œ . _»œKœ» _»œ«««ˆ _««»œ«ˆ l « _ œ » « » œ œ»ˆ«»» œ.J»»» »» »» »» œ»»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»œ »œ»œ» » ˙ . « ˆ » œ » œ » » » l # œ»»»œ» »œ»»œ» »»œ»» ======================= =l l ? » »» »» l œ»»» »»»»œ »»œ»» l Jœ»»» J»»»œ »» »» l »»˙»» . l » » l » » «« «« « « « « « « «« « «««˙ . ««« ««« « # «««ˆ . »œ» œ» ««j « « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ k « » « « « « « « « «ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆ« l j ˆ«ˆ« «ˆ« j ˆ«ˆ« l «˙« . l «ˆ«œ» ˆ««ˆ« ˆ««ˆ«=l ˆ«ˆ ˆ« ˆ« l ˆ.«ˆ« . j «ˆˆ« .. k l & ˆ« . »J»œ»» Jœ»»» ˆ« l «˙.˙«. l ˆ.j ======================= »» l bri - las sa - øa lum', kaj la tu - ta mon-do ple - nas de bon-fa - ra lum'. Re - tro - ri l œ » ˙ » . œ » . œ » œ » œ » œ » œ » œ»»œ.» . _»œ»Jœ» œ»J»»œ _œ»J»» _»»» . _»»» . _»»» _»» _»» œ»» . _»œ»» _»» _»»œ _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ»» ˙»» . «« œ» œ» # » » l ˙ œJ Kœ »œ » œ.J» Kœ » » » . » »Jœ »Jœ . ======================= l ? » »» » » l »»» l »»» »»» »»» œ»»» l »» »»» œ»»» » l œ»»» J»œ»» »»» »»» l ˙»»» l ˆ«œ»»» »»œ»» »»œ»»=l » » « ««« «« «« « «« # «ˆ« «««ˆ «« «« « «« ««ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « . ” ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆˆ« l «˙«» . l «j ««ˆˆ« ˆ««ˆ« l «j ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« ««ˆ« «ˆ«« l ««˙« = ««ˆˆ« l «Jj ˆ«ˆ« j « « ˆ « ˆ J ˆ j ======================= l & ««ˆ« «««ˆ «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« l j « « « « ˆ » œ » œ « ˆ j _ _ ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ « « « « « «˙ . »» »» »» l gar - das nun la pa -sa - ¼ojn mi; la su - fe - rojn kaj fe - li - æojn æi - am kaý- zis mi. l « l # œ»»œ» œ»»œ _»œ»»»œ _œ»œ»»» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»œ» _»œ»»» «˙« .œ» œ»» œ»» œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»œ» œ»»»œ ˙»» . . ” ======================= l ? »» »» »»» »»» l »» »» »» »œ»» l œ»» »» » l J»œ»» œJ»»» œ»»» œ»»»» l Jœ»»»» Jœ»»»» œ»»»» »»œ»» l œJ»»» Jœ»»» »» »» l ˙»»»» = » » » 155


143

La darmkorpa budho (Bonfaro de la dono de la nova vivo)

««ˆ« «« «« # 3 «« ««ˆ « «« «« « «« «« ««j «« « « «« «« « « ˆ « ˆ j j ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˙. « ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ«=l ˆ« l ˙« . l & 4 ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆˆ« l j ======================= ˆ« l La darm-kor- pa bud- ho, la kvar bon -fa - roj, vi! ni dan- kas pro la do - no « l »œ»J»œ _»œ»Jœ _œ»œ» _»œ» _»œ» _œ»» _»œ» _»œ» œ» _»œ» _»œ» _««˙ . _ _»œ»» œ» _»œ»» _»œ»» _»œ»» œ»» _»œ»» l # 43 »» »»» »»» »œ»» œ»»» œ»»» »œ»» œJ»»» œJ»»» »»œ» »œ»» œ»» »»» »»»œ œ»»» Jœ»»» Jœ»»» »œ» œ»»» œ » » » œ » » » l? ======================= » l » l » l » » l » »» _»œ l » » » l » » » = »» ««« « « # «« ««j «« «« «« « «« «« «« « « « ««« ««« ««««˙ . «««ˆ ««ˆ« «««ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ j « « ˆ « . ˆˆ« ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ l «Jj ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «˙« . l ˆ« ˆ« = ˆ«ˆ« «ˆˆ« _«ˆ«ˆ l j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« j « « ˆ« l l & ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙«»»» lj ======================= « ˆ » œ » œ « ˆ J j « « »» »» l de la no - va viv'. La ge -pa-tran de -von fa - ri vo - tas fir- me ni, sa - non kaj l « ««˙« _»œ»» _»œ»»œ _»œ»» »œ»» œ»» _»œ» _»œ» «˙« . _ _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » » » » » » » » œ » œ » œ » œ » » œ » œ l # »Jœ» »J»œ »œ» »œ» »» œ» »»J»œ œ»»J» œ»»» »œ» »»»œ »»»œ »œ» »œ» »œ» œ»œ»» »» œ». »œ» »» »œ» » » »» l »» l »»» »»» » l »» œ»» l »» l ? »» »» »» » l » œ»» l »» »» »» »» l »» ======================= = » » » » «« « # «« «« «« «« «« «« «« #ˆ««« ««««˙ . « « « « « « « « œ « « « « » « « j ˆ«ˆ« »Jœ» «ˆˆ« ««ˆˆ«= «ˆˆ« «ˆˆ« «j «j «ˆˆ« «ˆ« ««˙ . «ˆˆ« j «ˆˆ« «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆˆ «ˆˆ« j « ˆ j ˆ « j ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ======================= & ˆ ˆ « « « l l l l l l »» l l di - li -gen-ton do -nu al æi viv'. La darm -kor -pa bud - ho, la kvar bon -fa - roj, « « l _»œ»» _»œ»» _»œ»»œ _»œ»» #_»œ» _»œ» _»œ»œ «ˆ«œ» «˙« . œ» _»œ»Jœ» _œ»»Jœ» _»œ»»œ _»»œ» _»œ»»œ _»œ»œ» _»œ»» _»œ»J»œ œ»Jœ» _»œ»» _»œ»» # »Jœ»» »Jœ» »» »œ» œ»»»J œ»»»J »» »» œ»» œ»»» »» »» »» »» »»»œ »» »» »œ» »» »» »œ» »œ» l »» l »» »» »» l »» »» =l ======================= l ? » »» l» l » l » » «« «« « « # «« «««ˆ «« «« ««j « « « «« «« « «« «« «« « « « « « « ˆ « j ˆ « « . ˆ « « ˆ j « ˆ « j « « ˆ « ˙. « ˆ ˆ ˙ ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆˆ« = l & ˙« . l ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «»»» l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ l j ======================= _«ˆ««ˆ l l vi! ni dan- kas pro la do - no de la no - va viv'. Por ke laý vi - a vo - jo « « l ««˙ . _»œ»» _»œ»» œ» _»œ»» _»œ»» _»œ»» œ» _ _»œ»» œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» œ» _»œ»» _»œ»» œ» _»œ»» _»œ» «˙«œ» . # » » » l »œ»» » » » » » » » » » l ? œ»»» œ»»» _»œ l »œ»» »œ»» œ»»» l J»»»œ œJ»»» œ»»» »œ»» l J»œ»» œJ»»» œ»»» œ»»» l » œ»»» œ»» l œ»»»» œ»»»» »œ»» l J»œ»»» œJ»»»» œ»»»» = ======================= » l » »» ««« ««« «« ««« . # « « « « « « « « « « « « ˆ«« j j ˆ«« «ˆ«« «« «««˙ . ««ˆ« «˙« «j « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j ˆ j « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l «˙« . =” l & «Jj l ˆ« ˆ« ======================= œ»ˆ«» «j Jˆ«œ»» «ˆ« ˆ« l ˙« . » » l i - ru ni - a id', bon-ko - re - con kaj sa - øe - con do - nu al æi viv'. l œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ « » » » » » » » » » » » _ _ _ _ _ _ _ _ _ œ » _ _ _ ˙»˙.» . « »»» »»» »œ»» »» »» »» »»œ» »»» »»» »»» »»» »» »» » » » l # Jœœ»»»» œ»»»»Jœ œ»»»œ» œ»œ»» œ»»»˙« .œ»» œ œ J J œ œ œ œ J œ J œ œ J œ J » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » l ? »» »» »» » l » œ»» l » » ======================= » l » » » » l =” » l» » » trad. CHOE Taesok

156


Suno, luno prilumadas (Kanto de ýonbulana familio)

144

«« «« « « «« «« «« . «««k «« « «« «« «««ˆ «« #3 «« . ««k «« ˆ « « « ˆ ˆ « « « « «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆˆ«« «˙.˙«. « . « «ˆ«« « j «ˆ « k ˆ«ˆ« . «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l ˆj ======================= ˆ«» Kk œ»ˆ«» _«ˆ _«ˆ«ˆ l «ˆ.«ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ«=l l & 4 ««j.ˆ«Jœ»» . ««k l l Jœ»j Kœ»»ˆ _«ˆ«««ˆ _«««ˆ«ˆ l «j « » » » » l Su- no, lu - no pri - lu - ma -das mon-don per al - tern'; nu-tras æi - on in- ter -hel - pe l «« l « œ» . _»œ»Kœ _»œœ» _ˆœ»« » _»˙» . « « œ» œ» . ««œ»ˆ« _»œœ» » _ œ « » « « œ»» œ»» .. œ»K»œ œ»ˆ«» »œ» J»»œ. »» »» »» œ»» »»˙ . œ««j.ˆJ» . ˆ«»«Kk œ» »œ» »»» »»œ.J» #œ»»Kœ» »» »» l # 43 «Jœ»j ˆ«» . «k » œ « ˆ K œ » » » » » » » » » » » J œ » ======================= =l » » œ»» »»»œ l »»» » l? l l »» l » » »œ»» œ»» l »» » » » » trad. CHOE Taesok

««« . ««« ««« «« ««j ««k «« «« «« «« «« # «« « « «« «« ˆ. « ˆ ˆ ˆ k j ˆ « « «. «« . «k «ˆ ˆ« «˙. « « « « « ˆ« l & ˆˆ«j ======================= . «ˆˆ« _««ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ l _˙«««˙ . l «ˆ« «ˆ« œ»»»«ˆ« l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ« . ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« l ˙« . =l l te - ro kaj æi - el'. Sa - me, ja æe ge - pa - troj kres-kas ju - na id'. l «« «« «« œ» _»œ»Jœ .. _œ»» _»œ» œ» _˙»» . l # œ»» . œ»» œ»» œ»» œ » j.ˆ«Jœ»»» . ˆKk »»» Kœ»» »œ» »»œ »˙» . » ˙ . œ»«»» œ»«»»ˆ œ»»» œ»»œ œ»»œ œ»» » œ » » » œ » » . l ? œJ»»» K»œ»» »»» »» l »˙»» . l »» »» » l l » »» »» l »»» =l ======================= » «« « « « «« «« ««« . «« « «« . «« « # «« «« ««ˆ« «««ˆ ««j œ » « « « ˙ « ˆ » œ « « ˆ #ˆ ˆ « « » « « « « « « ˆ k « « ˆ » « ˆ » œ ˆ«»» k Kˆ«œ»»» «ˆ«œ»» ««=l ˆ ˆ«ˆ j ˆ««ˆ ««ˆ «ˆ« l ««˙ . l » »» œ»ˆ«» l Jœ»j «ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆ« l «ˆ« »J»œ ˆ« ««ˆ l j « ======================= l & ˆ.j « »» « « « « » » ˆ«œ»»» l Fa-ras øo - ja æi - un ta - gon la in - fa - na rid'. Ni æi - uj, la hej-ma - noj l « «« « l # _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ»» œ»» œ»» œ»» œ»««ˆ« œ»Jœ» œ»J»œ œ» œ» ˙» . ««œ»ˆ«» _««ˆ»œ»» œ»»««ˆ« ««Jj.œ»ˆ« . œ««k » « ˆ K » . » » » » » » . » » œ » » » » ˆ«œ»»» ««»ˆœ» =l ll ? œJ»»» Kœ»»» œ»»» œ»»» l J»»»œ Jœ»»» »»»œ » l »» »» »» »»œ» l ˙»»» l l ======================= » »

«« . «« « ««« «« «« « «« . «« « # « « « «««ˆ« ««« . « « « ˆ j » œ J « ˆ » œ k K « « « ˆ«« «ˆ«« ««ˆ ««˙ . j « « ˆ«»» k Kˆ«œ»»» «œ»ˆ«» «« l ««ˆ ««ˆ «j ˆ ˆ«««ˆ _««ˆ««ˆ «ˆ« l «˙«˙« . l »» »» ˆ«œ»»» «œ»ˆ«»» l Jœ»j « l & _«j ======================= «ˆ«ˆ .. _«k ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆ l _«««˙ . =” » ˆ«œ»»» _»œ»» l en la har - mo - ni' dan-kas u - nu la a - li - an. Vi - vu fa - mi li'! l « «»œ«ˆ» ««œ»ˆ« «« «« « ««j.ˆ«Jœ» . œ««k «« «««ˆ« œ» «« «« l _ ˆ K » « œ»«» «œ»ˆ« «« ˆ« œ»» »» ˆœ»« ˆ« ˙»» . »» »» » »» Jj.œ»ˆ«»» . ˆKk # œ»»J»œ.. œ»»Kœ œ»»œ œ»»œ» ˙»»» . l======================= »»˙» . =” œJ»»» »Jœ»» »» » l ? »» »» »» »» l »˙»» . l l » »» »»»œˆ« l œ»»» l » » »» » 157


145

Æiam do vi estu en seren' trad. CHOE Taesok

«« «« ««« «« « « «« « «« «« «« «« «j b 44 « « «««ˆ «««ˆ ««j ˆ«ˆ« «j ˆ j Œ ˆ «ˆˆ« «j ˆ « ˆ « j « j ˆ ˆ « j ˙ « ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l _««˙.«˙ . « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ ======================= =l l& l «ˆ« «ˆ« j «_»œ«ˆ _«»œ«ˆ _««ˆ _««ˆ l « » » » » l la prin - ci - po de la na - tur'. 1. Ju - no kaj mal - ju - no es - tas ja l Æi u tem pe o pa ku tas vi, sed jam nun ri - po - zu de pen'. 2. l _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»J _œ»œ»J» _»˙»» _ œ » _ œ » _ œ » ˙»˙» .. « » « » œ » » l 4 J œ » J œ » œ » » œ » » » » œ » « « » » » » » ˙ » » Œ= » » » » œ J œ J œ J œ » œ » ˆ » ======================= l ? b 4 »»»« ˆ«œ»»» » »» l » » » » »»» l Jœ»»» œJ»»» Jœ»»» »»» »»» »»» »»» l » l «« «« « « « ««« ««« ««« «« « « « « « «« . «ˆ«« j ˆ« j «j ˆ«« ˆj ««« ««˙« «j ˆ j «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ «j « « « « « « « Œ b « « ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ j « « « « « « « « ˆ « « ˙«œ» œ»» ˙»» = j « ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆ _««˙ l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« «ˆ«œ» ======================= l& l l »» » » »» l Æi - on e - blan vi sed eæ man-kas vi - a viv - daýr'. do -nas kun sin- cer', l Vi - an gran-dan bon - fa - ron sen me-zur' ni me-mo-ras en æi so - len'. l «« _ œ » _ œ » _ œ » » œ » œ » œ J œ » J œ » » œ » œ » œ » œ » ˙ » œ » œ l »œ»» »œ»» »» »» »» »Jœ»» »J»»œ œ»J»» »Jœ»» ˙»» »Jœ»»œ œ»J»»œ œ»Jœ»» »œJœ»» »Jœ»» »Jœ»» #œœ»J»» œ»»Jœ» ˙«œ» . œ» ˙» Œ b » ======================= l? l» » » » l » » » »» » » » »» l »» »» »» =l ««« ««« ««« «« « « «« «« « «« «« «« «« ««« ««ˆ« ««j ˆ j Œ b ˆ j ˆ «ˆˆ« «j j « ˆ « j ˆ « j « j ˆ ˙ « ˆ««ˆ« «ˆj «ˆˆ« «j «ˆˆ« j «ˆ« l _«««˙.«˙ . ======================= =” l & _«»˙« _ˆ««ˆ _««ˆ l ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« j » » l La vo - to i - øas ri - ve - reg' kaj flu - a - das en li - be - ra kur'. l Kun la prin - tem -po - øu - a kor' æi - am do vi es - tu en se - ren'. l _»œ»Jœ _œ»œ»J _»œ»Jœ _»œ»Jœ _»˙»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»»œ ˙»˙ .. «« œ»œ»» _»œ»»œ» l » » » » »˙»» »»J»œ œ»»J »»Jœ »Jœ»» »Jœ»» œ»J»» œ»J»» »J»»œ »»» Œ =” » » » » « » ˙ b » » » » » » » » » ======================= » l l? » l l » » » » » » »» »» »» » » » » » 158


Sanon nun donu vi

146 trad. CHOE Taesok

«« « «« # 4 «««ˆ . «« «« ««ˆ.« «««j « « « « « . « ˆ «« «««˙ «««˙ « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ j « « « « « « « « « ˆ « « ˙ « ˆ j ˆ 4 « ˙ ˙ « « « «ˆ« . _««ˆ _«« l «ˆ« . «ˆ« ˙« l ««ˆ . «ˆ« _«« l _»œ _«««ˆ «˙«»» l _«ˆ«ˆ .. _j l& ======================= ˆ««ˆ _««˙«˙ l _«««˙ _«««˙ =l «˙ «˙ » » l al æi bon - ko - ra sa - non nun do - nu vi 1. Sa - non nun do - nu vi, l al æi dan - kan - ta sa - non nun do - nu vi 2. Sa - non nun do - nu vi, ««ˆ «« œ l # 4 œ» . œ» ««˙«» œ» . œ» _»˙»» ˙»» ˙» » ˙ ˙ œ . œ œ . « ˙ œ » » » » » » » ˆ » « ˙ œ œ . » » » » » » » » » » » » l ? 4 »œ»» . J»œ»» » l œ»»» »Jœ»» »˙»» l »œ»» . »Jœ»» »» l »» »» »˙»» l »œ.»» »Jœ»» »»˙»» l »»˙»» »»»»˙ =l ======================= » » » »» »» » « «« «« « «« «« « ««ˆ« . «« « « « «« # «« «« « « «« « . ˆ« ««˙ «ˆ.« j «ˆ « «ˆ « « « ˆ« « Œ ˆ j « ======================= l & «ˆ«ˆ« _««ˆ««ˆ #_»˙«ˆ« ˆ« l «˙.«˙« . l ««ˆ« . _«j ««ˆ _«««˙ l «ˆ« . ««ˆ« «˙˙« l ««ˆ« . ««ˆ« _««˙««˙ l _ˆ«»œ ˆ« _««««ˆ «˙«»» =l »» »» » l ýon - bul - an'. Por la viv' kun ple - zur' sa - non nun do - nu vi l ýon - bul - an'. Por la - bor' kun ple - zur' sa - non nun do - nu vi « «« «« « ˙ » « « _ l # ««ˆ «ˆ« ˙» » « « œ . œ ˙ . œ œ . ˙ » » » » » . » » « œ»»œ» . Jœ»» »»˙ »»œ . J»œ» »˙» ˆ«œ»» ˆ« œ»œ»» ˙»»» ˙«œ»» œ» œ» Œ »» œ»Jœ»» »» » » ˙ » l ? »» »˙» ======================= l » »» »» œ»»» l »œ»» . » l » »» »» l »»» »» » l » » »˙»» =l » » ««k «««ˆ ˙»» ˆ«««j. «««ˆ «««ˆ ««« ««« «« ««« ««ˆj # «« « « ««« «« « « «« «« Œ ««ˆj . . « « « ˆ ˙«« ˆ k « ˆ ˙ . . ˆ . « « « ««ˆ« «ˆ« = « «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «˙« l ˆ« ˆ« ˆ« »˙»» l #ˆ««« . k ˆ«ˆ« _««˙«˙ l #_«««ˆ _«ˆ««ˆ «˙˙« l _«˙««˙ _««˙«˙ l _˙««˙ . ======================= l & ˆ««ˆ . j l ˙« l » « l al æi bon - ko - ra ýon - bul - an'. Por ju - bil' post la venk' je l' de - mon' al æi dan - kan - ta ýon - bul - an'. Por kvi - tiø' je pa -sint' la karm' de l' l . « « ««˙«» _ œ » _ œ » _ œ » # œ « « » _ » _ » _ » _ ˆ œ œ ˙ œ K J ˆ . « » » » « » l # œ»» . œ»» ˙»» œ»» œ»» ˙»» » ˙ » ˙ » » » k j »»»˙ »˙» ˙»»» . Œ œ»œ.J»» . œœ»K»» œ»»»œ ˙»»˙» »œ.J» »Kœ» »œ» »˙»» »» »» »» »» » » » ˙ » ˙ . » » » » J » œ » œ œ œ » » » » » » l »» »» »» » l l ? »» »» » l »» »» » l » »» l »˙»» . ======================= =l l » » » « « «« « « ««« «« « ««˙« «ˆ« . j # «« ««ˆ « « « « « « « « « « « ˆ ««« ˙«« ˆ«« . ««j ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ. « j ˆ « k ˆ ˙ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l & «ˆ« «ˆ« «˙«»»» l ˆ« . ˆ« «ˆ« «˙« l ˆ« ˆ« ˙« l « « « « l ˆ« ˆ« ˙« l «ˆ« . _«««ˆ _˙«««˙=l ======================= l de la ver' sa - non do - nu vi al mi. Sa - non nun de mal - san', por dis - don' por al kur' al la bor' vi al mi. Sa - non nun øis la nun', sa non donu l œ » œ » ««˙»« œ » œ » _»» _»» ˙» œ»»œ.. œ»Jœ» œœ»» œ»»œ _»» _»» ˙» » œ . l # œ»»»» œ»»» ˙»»˙» œ»»J»œ.. œ»»Kœ» œ»»œ» _»˙»»» œ » » » » » » » » » » » » » ======================= l ? œ»»» œ»»» » l »»» »»» »»» »»˙»» l œ»»» »»»œ »˙»» l » » » » l œ»»» œ»»» ˙»»» l »»œ»» . Jœ»»» » =l » # ««ˆ.« ««« «« ««ˆ«« . ««« «« « «« ««« « ««« . «« « «ˆ« «« «« « «« ««« . Œ ˆ j « ˆ j ˆ « « « « « « ˙ « ˆ « « ˆ « ˙ «ˆˆ« _«˙«˙« l #_«««ˆ _«ˆ«ˆ« «˙˙« l _«˙«˙« _««˙˙« l _˙«««˙ . =” l & «ˆ« . «ˆ« ˙« l «ˆ« . «ˆ« _«««˙ l _œ» _«««ˆ «˙«»» l ˆ«ˆ« . j ======================= »» » l do - nu vi, al æi bon - ko - ra ýon - bul - an'. sa - non nun do - nu vi l do - nu vi, al æi dan - kan - ta ýon - bul - an'. sa - non nun do - nu vi ˙ « » l # »œ . œ» _»» œ» . œ» ˙» ««ˆ ««ˆ« œ» ˙» ˙»» . Œ œ»» .. œ»»» ˙»»˙ œ»»» œ»»» ˙»»»˙ ˙»»˙» ˙˙»»» ˙ œ . œ » » » » » » » » » œ œ J ˙ J œ . » » » » » » » » » » » » œ œ » » » » ˙ œ J » l ? » »» »» l »» »» » l » » »» l »» »» »» l œ»» »œ» » l » » l ˙»»» . =” ======================= » » » »» » » 159


147

Grande trankviliøu mi trad. CHOE Taesok

«« «« «« « «« «««˙ «« ««j «˙«« 4 « « « « « b ˙ ˆ « « « « « « « « « ˆˆ« ˆ« j ˆ«ˆ« «j j ˆ«»œ Jj ˙« Jˆ«œ»» j Jˆ«œ»» J»j œ»ˆ«» _«»˙« «ˆˆ« «˙˙« =l « l & 4 _««˙ l j l l « ======================= __«««˙ _ » ˙ « » » » » »» » » l tran - kvi - li - øu mi. Man - øon re - gu - li - gu mi. 1. Gran - de l tran - kvi - li - øu mi. Man - øon re - gu - li - gu mi. 2. Gran - de _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»˙»» _ ˙ » _»˙» « « « « l «« »˙»» ˙»»» «Jœ»ˆ«j ˆ«Jœ»«j ˆ«Jœ»«j ˆ«Jœ»«j «« 4 » » » » » » » » » » » » l ? b 4 »»»˙ ˙»»» l » » » » ˙«»»» l ˙«»»» l Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ˙»»» =l ======================= »

««« «« «« «« «« «« «« ««j «« «« «« «« «« «« « ˙« «˙«« « b ˆ « « « ˆ « j « ˆ j « ˆ j « ˆ j « j ˆ ˆ ˆ œ œ ˆ œ j ˆ J ˆ J j œ J j j J « « » » « » « « » l & _««˙ l »» »» »» »» _«»˙« l _««ˆ»œ _««ˆ»œ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ«ˆ« _«˙««˙ =l ======================= __««˙ »» »» »» l Vi - don, aý-don tu - te Mi ne pen - su pri l' mal - san'. la - su for mi. l Vi - don, aý-don tu - te Mi ne pen - su pri l' mal - san'. la - su for mi. _»˙»» « « « « _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » l œ»» _»œ»» œ»»» ˙»˙» » ˙ « « « « « « « » » » » » « ˆ » œ J œ » « ˆ J « ˆ » œ J œ » J « ˆ » » » » j j j j « « « »»˙» »» »» »» »» ˙«»» ˆ«œ»» ˆ«œ»» Jœ»»» Jœ»»» J»»»œ Jœ»»» l »Jœ»» Jœ»»» œ»» »» =l l ? b ˙»»»» l l ======================= » » » » » » » » » » »»

««« « « «« «« «« « ««« ««ˆ« ««« ««« ˙ « « « b ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « ˆ«ˆ« «˙˙« l ˆ«ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ l ww l & ˆ« ˆ« «˙« l ˆ« ˆ« j ======================= =l l La - su æi pen- son for, for. mi æi - un pen - son l Res - tu mi kun u - nu pens' en nir - van - pa - lac'. _»œ»» _œ»»» œ» ˙» _»œ»œ _»œ»œ ««˙»« l ww œ»»» œ»» œ»»» œ»»» » » » »J»œ» ˙»»» » » œ J œ » » » » » œ œ œ nœ b » » » l? l »» »» » » l »»» »» »»» »»» l ======================= =l

««« ««« ««« ««j «« «« «« «« « «««˙ ««ˆ« ««« ˙«« b ˙ « ˆ « « ˆ j « œ»ˆ«»» j Jˆ«œ»»» Jj œ»ˆ«»» ˆJj œ»«»» _««»˙ ======================= l _«»«œˆ _«»«œˆ ˙« l «ˆ« ˆ« ˆ« _«˙«˙ =” l & _««˙ l Jj __«««˙ » » » » » » l No - van for - ton gaj - nu mi, gaj - nu øin mi kun fer - vor'. l No - van for - ton gaj - nu mi, gaj - nu øin mi kun kor - pac'. _ ˙ » « « « « _ ˙ » l œ»» _»œ»» œ»» ˙»»˙ »»» «Jˆ«œ»j «Jˆ«œ»j « « « « « » ˙»»» « ˆ » œ J ˆ « » œ J » j j « « « » » »˙»» l ? b ˙»»» ======================= l »» »» »» »» ˙«»»» l ˆ«œ»»» ˆ«œ»»» ˙»»»» l Jœ»»» œJ»»»» œ»»» »» =” » 160


Iras vi for al la hejmlok'

148 trad. CHOE Taesok

«« « « « « « « «« . « « # 4 ««j « « ««« «j « « ˆ j « « « « « « « « « « « « « « ˆ j ˆ « ˆ j « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ j Œ l « « ˆ j « ˆ ˆ«ˆ« œ» «ˆ ˙«˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j «ˆ«ˆ j «ˆ« l #˙˙«««« . = ˆ« ˆ«œ»» «˙«» «ˆ«ˆ j ˆ j l & 4 ˆ« j l ======================= « » »» »» l I - ras vi for al la hejm - lok' ja sen aj - naj mor-to kaj nas -kiø'. 1. l I - ras vi for al la hejm - lok' ja sen aj - naj spu- ro kaj in - dik'. 2. « l «« « ««« ««ˆ« _»˙» «« œ œ» _»œ» œ» _»œ» _»œ» œ» ˙» . « ˆ œ » _ ˆ « _ _ » œ » ˙ » œ » l # 4 œJ»» J»œ» œ»» »˙» »»˙ ˆ«J»» œJ»»» Jœ»»» Jœ»» œJ»»» œJ»»» »œJ»» »J»œ» »»» . Œ œj »œJ» »œJœ»» ˆ«œ»» » » » » » » » 4 » »» l » » » » l ˙»»» l? l » » » ======================= =l

«« # «« «« ««ˆ« «« «« « « « « « « « « « « « ˆ««ˆ« ‰ j ««ˆ j «ˆˆ« «j ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ ˆˆ««« «˙«˙« l ««j ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« «j «ˆˆ« «««ˆ ˆ««« l _«˙««« . «ˆˆ« «j Jˆ«œ»» «j ======================= ˆ« ˆ««ˆ« œ»» «ˆ ««˙˙« l «j = l& j l _»œ»» » «˙ . » l rid'. Res - tu en pac' por mo -ment' vi ti - e sen mal -øo - jo kaj Je l Kre -das do ni, ke pri l' re - ven' vi pro -me - sas per la for - ir'. Se l _»œ»» œ»» œ»» œ» _»œ»» œ»» œ»» œ»Jœ» œ»» œ»» œ»» ˙»»˙ œ»» œ»» œ»»» œ»» ˙»»» ˙»» . # ‰ »» » » » » » » » J œ J » œ J œ » œ » J œ J » œ J œ » » » œ ˙ J » » » » » » » » l======================= » » œ J œ J œ » œ J » œ » » » . » œ » » » » » » » » » l ? »» »» »» » »» l »» »» »» l» » » » » » » l ˙»» =l » «« «« «« «« «£ « « « « # ««ˆ«« . ««j œ œ œ » » » « « « ˙ « ˆ ˆ««ˆ« «ˆ« ««ˆ ˆ«« ˆ«« ««˙. »»Jœ» »»œ» »»Jœ «˙« «ˆ« «˙˙« « ˆ Œ . « ˆ « ˆ ˆ« ««ˆ ˆ«« ˆ«« l «˙« . ======================= =l l& l »» »» »»» l l aj - naj am' ab - so - lu - te se - nu vi. kaj kor - de - zir' l æe l' re -ven' en - kor - pi - øos no - ve al ni - a mond' vi, ˙ œ » _»œ»» _»œ» _»œ» ˙»»˙ _»»» œ»» œ» œ» œ» l # œ»»œ.. œ»J»œ _˙»» » » »œ»» »œ» œ»» œœ»» ˙»˙»» .. » » » » » » » » Œ =l » œ œ œ J œ œ J » » » » » » » » » l? ======================= l »» »» »» l »» »» » » » » l » £

««« «« «« «« « « « # ««« ««j « « « ˆ j « « « « « «ˆ«« ˆ««« ˆ«« ««˙« . « Œ ««j ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« ««ˆ« ˙»«« l «j ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˙«« l «ˆj « « « ˆ«ˆ« j ˆ « « « « j ˆ « ˆ j « l& j l ======================= =” œ J ˆ ˆ « ˆ j « » « « « » _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ »» _ˆ« _«˙ . »» »» l Res - tu en pac' kaj en tran - kvil' kun la so - la pu - ra a - nim'. l fir - mu do pli gran-da la vot' de la vi - vul-sav' kaj bud - hiø'. «« «« « l _ ˙ » » œ « » ˙ œ œ œ œ œ » œ œ » » » » » » » » œ » « ˆ » œ » ˙ # »»Jœ »»œ »» ˙»» »Jœ»» »» »» »»J»œ »»J»œ »»» »»» œ»J»œ» œ»Jœ»» ˆ«œ»» «ˆ ˙»»» . » Œ =” l======================= J » œ J » » » l ? »» »»» œ»» » l »» » l »» »» Jœ»»» œJ»»» » » » l »˙»» . » » 161


149

Sankta buda', la darmkorpa vi (Por enir' al la vernirvan') trad. CHOE Taesok

««« . «« «« ««« «« «« «« «« «« . «« «« «««k «« b 44 « «««ˆ.j «««k ˆ ˆ«« = . . ˆ«ˆ« . k ˆ ˙ j ˆ j ˆ k j ˆ « « « « « « « « « «ˆ« .. _k «˙««˙ l « ˆ««ˆ _««ˆ . _««ˆ _««˙» l _««ˆ»œ ˆ« . ˆ« ˙« l j ˆ«Kœ»» ˆj ======================= l& _««ˆ»œ» _««ˆ . _ˆ««ˆ _˙««˙ l _««ˆ . _k ˆ _ « » »» »» » l la darm-kor-pa vi! ho sank- taj vi, la bon-fa - roj kvar! 1. Sank - ta bu - da' l al nir-va - no, vi! ho en - i - rant' al nir- va - no vi! 2. Ho en - i - rant' . _ œ » _»»œ ˙» _ œ » _ œ » _ ˙ » l œ»» . œ»» œ»» . »» « œ . œ » . » » » » » œ « » ««ˆ«œ» œ»J»œ» .. œ»Kœ»» ˙»˙»» » 4 » » » » »œ.J» »Kœ» »œ.J» œ»K» ˙««» «œ»ˆ« »»œ.J œ»»K »»˙ »J» »Kœ» »œ.J» »»Kœ» ˙»»» œ. » » b 4 » l======================= » » » » » ? l » »» » »» » l » »» »» »» l »» »» »» »» =l »

««« ««« «« «« ««« «« ««« . «««ˆ «« « « « « « « « « b « « « « « « . . « ˆ ˆ ˆ. ˙ . « « k . k ˆ. k «ˆ«ˆ . ««ˆˆ «˙˙« l ˆj j j ˆ «ˆ«ˆ . _«k « « «««ˆ _««˙«˙ =l ˆ « » œ K « ˆ « l & _««ˆ»œ _«««ˆ . _«««ˆ _«««˙ l _j l ======================= « « « « « « ˆ » « ˆ . . ˆ _ ˆ _ ˙ ˆ _ ˆ _ _ œ « « « » « « « » » »» »» »» l por en - ir' al la ver - nir - van'. do - nu nun la po-ten -con vi l sek - vu bud-han gvi-don vi. kun sin - don' kaj kun fir - ma vol' nur l _œ»»» . _œ»»» _»˙» œ»»» . œ»» œ»»» . _»œ»» ˙»»˙ œ»»» . œ»» œ»»» . _»œ»» «« «« ««œˆ»«» . ««»«»ˆœ ˙«««» « » « ll ? b ˆ«œ»»» »» »» »» l œ.J»»» Kœ»»»» J»»»œ. Kœ»»»» «˙»»» l ˆ«œ»»» œ.»»» œ»»» ˙»»»» l œ.J»»» œK»»»» »œ.J»» œK»»»» »» =l =======================

««« ««« «« «« «« ««« ««« ««« ««k « « « « « « « ˙ ˆ « « ˆ ˙ ˆ«« ˆ.j ˆ «« ˆ.«« «ˆ« ˙««« ««« ««k «ˆ.« k «˙ ««ˆ«œ» «« «« « « « j ˆ. j b « « « « « « « « l & »» «ˆ ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ« ˙« l ˆ«œ»»» ˆ« ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ«ˆ« ««˙« =l ======================= l Por mal - hav' de kor - in - klin' do - nu ja gran-dan for-ton vi. l Kun æe - sig' de a - flik - tar' fan - du for kar-man ba - ron vi. « ˙»»» œ»»» . œ»» œ»»» . _»œ»» ˙»» œ»»» . œ»» œ.»»» _œ»»» ˙»» l œ œ»»œ œ»»œ ˙»»» » « œ ˆ » » « l ? b »»» »»» »˙»»» l J»œ.»» K»œ»»» œ.»»» œ»»» »»»˙ l »» »œ»» »˙»»» l J»œ.»» Kœ»»»» J»»»œ. Kœ»»»» ˙»»» =l =======================

««« ««« ««« « « « ««« «« . «« «« «« . «« «« . «««k ««« b « « « ˆ. j ˆ k ˙ ˆ k ˆ . . « « j « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˙ « « ˆ j ˆ j ˆ j ˆ . ˆ k ˆ k ======================= l & _«»œ«ˆ» _««ˆ . _««ˆ _««˙ l _««ˆ . _««ˆ _««ˆ . _««ˆ _««˙»» l _««ˆ»œ» «ˆ ˆ« ˙« l _««ˆ . _««ˆ _««ˆ . _««ˆ _˙««˙ =” » » » l do - nu nun la ka - pa - blon vi. Por la tra - bat' de l' na - tu - ra karm' l pen - su nur pri la vo - to vi. Øis la mo -ment' de la las - ta spir' l ««ˆ« . «« «« œ»» . œ» œ»» . _»œ» « _œ»» . _œ»» _»˙»» œ»» . œ»» œ»» . _»œ»» ˙»»˙ « « j » » « ˆ » » J k » œ K « » ˙ » œ « »J»œ.» »Kœ» »J»œ. »Kœ» »» » » « « l b œ»ˆ«» »» »» »» »»˙» » » » » œ. œ œ. J œ K J œ. œ K ˙ ˆ œ » » » « « » » » » » » » » » ======================= =” l? » l » »» » »» » l » » » » l » »» »» »» 162


Por la mond' nova la templ'

150 trad. CHOE Taesok

«« «« #### 4 « « «« «« « «« «ˆ«« ˙«« « « « « « « « « « « « « « ˆ k 4 ˆ ˆ«ˆ« «ˆ«œ» ˙«˙« =l « « «ˆ« .. k «ˆ« . «ˆ« _ˆ«« _˙«« l ˆ« ˆ« ˙« l& l ˆ.j l ˆj ======================= _«»œ«ˆ» _«ˆ««ˆ _˙«««˙ »» «ˆ «˙ » l l Por la mond' no - va la templ' es - tas jam post la pre - par'. « «« «« «« l « _ œ » œ ˆ œ . œ k œ ˆ K » « œ ˙ ˆ œ j. J . ˙«»» » » œ » « » » « » » » #œ # œ ˙ œ » ˙ » » ˙ » » » » » » » » » # 4 » œ œ ˙ » œ » » ˙ » » » œ » » » » » » ll ? # # 4 » » =l »» »» ======================= l »œJ»»» . »Kœ»»» »» »» l »» »» » l

#### «« . «« «««ˆ ««˙« ««« «« « « «« «««k «« «« « « « « « ˆ«ˆ« œ»«ˆ« _«˙« l j ˆ«ˆ« _«ˆ« _««˙« =l k ˆ«ˆ« «ˆ« «˙« l j «ˆˆ« . k « ˆ. « « « j ˆ. ˆ ˙ ======================= l& l « « ˆ . « « ˆ . _ _ _««j.«ˆJ»œ» . _««k » «Kˆ»œ «ˆ «˙ «ˆ «˙ » «˙ » »» l En æi mo - ment' ve - nas al fin' lon - ga de - zir' de ni, a - nar'. l «« «« l œ»» . œ»» œ»»œ ˙»»˙ œ»» . œ»» œ»œ ˙»˙ Kˆ«»» œ»œ ˙»˙ œ»»» . œ»»» œœ»» ˙»»˙ ## # j.ˆ«Jœ»»» . œk # J œ. » œ K » » » » » » » » » » »» »» ll ? ======================= l »œJ»»» . »Kœ»»» »» »» l »» »» »» » l œJ»»» . K»œ»» »» »» =l

««« «« «« «« ««« #### « « « «« « « « « ˆ j ˆ j « « « « « « « « « « ˙ « . ˆ #ˆ j j « « « « « «˙«˙« =l « «ˆˆ« . k «ˆˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙« «_j ˆ«ˆ« «ˆ«œ»» _««˙» «ˆˆ« ˆ«ˆ« «˙˙« l j l& l «ˆ.ˆ«. j ======================= «ˆ«ˆ .. k » »» l Æi - on ajn ni fa - ris kun pen' por sank-ti - go de æi tem - plo. l « «« œ» _»œ ˙» «j _»œ»» . _»œ» œ» «« _ œ » ˙»» œ . ˆ œ J » « » l # # œ»» . œ»» _»œ»» _»˙»» œ » J œ ˆ«»» »Jœ» »Jœ»» J»j » » » » » ˙ »˙»» » » « » » » # » » » » »» » l »»˙» l ? # œ.J»»» œK»»» œ»»» ˙»»» l œ.J»»» Kœ»»» œ»»» «˙ l »»œ»» . ======================= »» =l »

««« ««« ««j ««« « « ««« «« «« «« œ» ˙» « #### ««j . ˙»»» ˆ ˙ ˆ « « « « ˆ ˆ.«« . j «ˆˆ« j œ»Jœ»» »J»œ »˙»» .«ˆ« . «k k ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « « ˙ ˆ ˆ ˙»» =” « « « « « « « « « ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« l& » »» l »» » l Cir - kla la mond' ple-nas de øoj' pro sank-ti - go de æi tem - plo. l «« . «« __»œ» ˙» «« . __»œ» __»œJœ» __»œJ»œ _Jœ»œ J»œ««j l # # œ» . œ» œ»»œ ˙»˙» ˙»» » »»ˆ« ˙»»˙» J « ˆ j « ˆ » œ k K » » œ « ˆ œ » J » œ » » » œ » » » » » » » » œ. J œ ˙»» K » » ˙ » » » » ll ? # # »» »» » » » =” ======================= l » » »» »» l» » » » l »» 163


151

Nun sanktigas en æi hejmo trad. CHOE Taesok

«« «« ««£ « «« « « « « « « « « « « b 43 ««j « « « « « ˆ«Jœ»» j «« «« l j Jˆ«œ»» l «Jj «ˆ« _ˆ«««ˆ _ˆ«««ˆ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «««ˆˆ «˙˙« =l «ˆ««ˆ _j œ»ˆ«» «Jj ======================= l& ˆ œ « » Jˆ«œ»»» «ˆ«œ»»» . j » _ « _ œ » ˆ « » «ˆ _ » »» »» _«ˆ»œ» l en æi hej - mo bud - hon ni. la darm-kor - pan 1. Nun sank - ti - gas l æi - u - pen - se bud - hon ni. la darm-kor - pan 2. Nun sank - ti - gas l «« « « « « _œ»»» _»»»œ _œ»»» _»˙» «j œ»»Jœ» _»œ»»œ _»œ»»œ Jˆ«œ»» «Jj œ « « « « » « ˆ . œ » « ˆ J » œ œ ˆ œ ˆ J j œ J » « » « « » l b 43 j » » « « »œ» »œ» »œ» ˙»»» » ˆ œ j J » » « » » » » » » « ˆ « » œ » » » » » » » « ˆ » » œ » ======================= l? l l » » » »» =l » » »» l £

£ « «« «« « « « « « « « « « ««˙«» « «j «j « « « « « « b « œ j J ˆ. ˆ » « « « « « » « œ ˆ J » œ « ˆ J « « ˆ « j « ˆ « « ˆ « ˆ œ ˆ œ j ˆ j ˆ j ˆ J . » » « » « « »» l » j ======================= l & » »» »» Jˆ«œ»» _««ˆ»œ» __««»œ«ˆ l _««ˆ _««ˆ _««ˆ . _««ˆ l ˆ« «ˆ «ˆ »» =l » » » » l la darm-kor - pan Nun sank - ti - gas tut - a - ni - me bud - hon ni. l la darm-kor - pan Nun sank - ti - gas æi - u - pa - þe bud - hon ni. «« «« « l « « . œ»» œ»» œ»» ˙»˙» j ˆ«Jœ»» Jœ»»j œ»Jœ» œ»»J»œ _»œ»œ» . œ»Jœ» «œˆ«»» . œ«j «Jj « « « ˆ » « ˆ J ˆ œ « » « » « « ˆ œ j J » » « » » » l======================= » » » « ˆ « » œ » » » l œ»»»» œ»»»» »œ»»» »» =l l? b l » »» »» œ»ˆ«»» l » » » £

««« ««« «««˙. «« « «« «« « « «« ««ˆ« «««ˆ œ œ » » « « nˆ ˆ«ˆ« l ««˙« . b « «ˆ.ˆ«. «k «ˆ« j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« _»»Jœ» _»»Jœ» j ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« l j «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« l j l & _«ˆj ======================= ««ˆ .. k =l »»» »»» l Sank - ta la darm - kor - pa bud - ho, sank - taj kvar bon - fa - roj, vi! l I - gu æi - ujn nin nas - ki - øi re - e kun la no - va mens', l _»œ» .. œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» œ œ œ» œ» ˙»»˙.» . œ»»œ.J» . œ»»»Kœ _œ»œ»»» _»œ»»»œ œ J œ K » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ œ œ J œ J l======================= l ? b »» »» »»» »»» l » » »»» »»» l »»» »»» Jœ»»»» Jœ»»»» »Jœ»» œ»J»» l »» =l » »

«« « £ « « U ««« . ««« «« « . « « « « « » œ œ » « ˆ « « « ««ˆ« ««« «««ˆ ««˙ «j «œ»ˆ«» «j «ˆ»œ«» œˆ»«» « b » » ˆj ˆ«« «ˆ.«« k « « ˆ œ ˆ J « » « « ======================= « l & œJ»»» . K»œ»» ˆ« ˆ«ˆ« l Jj l l ˆ« . ˆ« _«ˆ . _«ˆ __«ˆ« _«ˆˆ _««ˆ __«««˙ =” » »» » » _»œ«ˆ» l lu - ma, gran - da la bon - fa - ro be - nu nin per ja sen lim'. l nin per pa - co, per fe - li - æo, plen- ple - ni - gu per se - ren'. «« « «« ««œˆ« « l œ»»œ.. œ»» œ»œ» _»œ»œ» ««j »»» « «j œ . . œ « » œ ˆ œ j J » » ˆ « » » œ » œ « ˆ J » J œ «ˆˆ« œ»»œ» œ»»œ»» œ»œ»» ˙»»» » K » » » » » » » » l======================= œ. ˆ œ » » « » » » » » » b » » » . » » » » » l? l l œJ»» Kœ»» »» l » » » »»˙» =” » » u» £ » 164


Æi tagon bonvenigas ni

152 trad. CHOE Taesok

«« « « « bb 4 «« ««« «« « « « «« « « « «ˆ«« «j ««˙.« « « Œ ˆ««ˆ j j ˆ««ˆ «j «j «ˆ«ˆ« ««˙« l ««ˆ« «j ˆ ˆ « « ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« j « ˆ«ˆ« «j ======================= ˆ ˆ ˆ =l ˆ « « « « l & b 4 «˙˙« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «j l « « ˙ . « _«˙ _«ˆ _«ˆ l ta - gon bon -ve - ni - gas ni sub kvar-bon-fa - ra pro- vi - denc' 1. Æi l ta - gon bon -ve - ni - gas ni en har - mo - ni' æe la ko - menc'. 2. Æi l b 4 »˙»»˙ _»œ»»œ œ»»»œ œ»» œ»» œ»» œ»»» ˙»˙» œ»œ» œ»J»œ œœ»»J» œœ»J» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»»Jœ» ˙»»» . » » Œ=l » » » » » » »» »» »» »» »» »» »» l »˙»» . »» » l Jœ»» Jœ»» J»»œ Jœ»» » l? b b 4 » ======================= l » » » » »

«« « « «« « bb b «« . «« «««ˆ «« «« «« ««« « « « Œ =l ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« . j ˆ«ˆ« «˙«« l _«ˆ«« . «j ˆ«ˆ« l _««˙« . ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆˆ« l «ˆˆ« «j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« «j «ˆˆ j ˆ«ˆ« «j ======================= l& _«˙ «˙ . «ˆ . l No - va la - bo - rej' kun bon- far' es - tas por la re -kom - penc'. l No - va la - bo - rej' kun la stud' es - tas por la re -kom - penc'. __»œ» œ» œ œ» » œ l b œ»»œ.» . œ»»Jœ» _»œ»»œ œ»»œ» œ»» œ»» œ»»» ˙»˙» œ»œ.» . œ»J» »»Jœ» »Jœ» »»» »» ˙»˙.» . Œ =l » » » » » » » » »» »» »» »» Jœ»» »Jœ» l »» » »» » l »œ»» J»œ»» Jœ»» » l? b b » l ======================= » » » »

«« «« « « ««« ««« «««j b b « « « « «« « « ˆ « « b Œ= ˆ««ˆ j j ˆ««ˆ «ˆ«ˆ l ««˙. « « « « ˆ « « ˆ j ˙ « « « « « ˙ « ˆ « j « « «_j « « ======================= ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ l l l ˆ ˆ l& j j « « « « « « « «ˆ«ˆ _««ˆ ˙« ˙« . ˆ««ˆ _j «ˆ«ˆ _j _««ˆ _««ˆ _««ˆ l Por ke æi la -bor' es - tu pros- pe - ra pli, kun for - ta vol' pli, l Pri - la - bo - ru ni kam - pon de ni - a fe - liæ'. kun ar - da stud' _»œ»œ _»œJœ» _»œJœ» œ» œ» œ»» l ˙»»» . œ»»Jœ ˙˙»»» ˙»» » œ » œ » œ œ œ œ » » » » » » b » œ » » œ J œ » J » œ J » œ Œ=l » » » » » » » » » » » » » » » »˙»» . »» » l ? b b Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» J»»œ ˙»»» » » » » » ======================= l l l » »

«« « « « ««« «« « « « «« « b b «« « « « Œ ” b ˆ«ˆ« «j j « ˆ « « « «ˆ«ˆ« l ««˙« . « « « « ˆ«ˆ« _«˙« ˆ ˆ j « « «ˆ« «ˆˆ« l j «˙˙« «ˆˆ« j «ˆˆ« j « «ˆˆ« j « ˆ ˆ ˆ ˆ j ======================= = l& l « « « « _«˙ . _«ˆ _«ˆ «˙ l sank - taj la kvar bon - fa - roj, vi ni. do - nu bon - fa - ron al l Sank - taj la kvar bon - fa - roj, vi ni. do - nu la lu-mon al _ œ » _»œ» œ»» l ˙»»˙» œ»»Jœ» _œ»»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»» ˙»˙» » œ » œ ˙»˙.»» . » b œ » œ » œ œ » J J œ » J Œ =” » » » » » » » » » » » » » » b œ J œ J œ J œ J œ » » » » » » l? b » ======================= » » l »» »» »» »»» » l » » » » » »» l » 165


153

Donis laboron vi trad. CHOE Taesok

«« «« «« « « « « «£ « 44 « « « « « « «« . «« ««ˆ « ««k «ˆ.j « «k ˆˆ« ««ˆˆ« «ˆ.j « « « ˆ « «ˆ« . «k «ˆˆ« «ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ««j . «« «««˙ =l ˆ ˆ j ˆ ˆ k « « « « « « « « « . . . « ˆ . l & _J»œ«j l l ======================= ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ k ˆ « « « « « « « « « « « _«ˆ . _«ˆ . __k «ˆ . _k «ˆ«ˆ _«˙ «Kˆ»œ»» _«ˆ»œ»» _«ˆ . _«ˆ _«ˆ » » l Do-nis la - bo-ron vi, do-nis la - bo -ron vi, por ke jam dan-ku ni al la bon-fa-roj kvar. l .» _»œ» _»œ» . _»œ» _»œ» _»œ» . _»œ» _»œ» _»œ» . _»œ» _»œ» _œ»» _œ»» _œ»» _ œ » l 44 œ»J»œ.. œ»Kœ» œ»œ» œ»»œ.J» . œ»»Kœ» œ»»»œ »»œ.J» »»Kœ» »»œ» œ»»œ.J» œ»»K» »»œ» »œ.J»» Kœ»»» œ»»» J»»»œ . K»œ»» œ»»» œ»»» »»œ» »»œ» œ»»œ.J» . œ»»Kœ» ˙»»» ======================= l ? »» »» »» »» »» »» l »» »» »» »» »» »» l » » » l » » » »» »» »»˙» =l » £ «« «« « « « « « « «« «« «« « ««j « « « « ««k ˆ. « « « « « ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «j ˆˆ« «˙««=l «ˆj «k «ˆ«ˆ« «ˆj «k ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ l «ˆj «ˆˆ« ««ˆˆ« l «ˆ« . k k «ˆ.ˆ«. «k ˆ.«j «« «« «ˆj « . . « ˆ ˆ « « « « « « « . . . . . « ˆ . ˆ ˆ ˆ ˆ l & _J»œ««j l ======================= ˆ k j ˆ ˆ k « « « « « « « « « « «˙ _«ˆ . «ˆ . _K»»œk «ˆ _«ˆ . _«ˆ _«ˆ . _«ˆ «»ˆ . _k «Kˆ»œ»» _J»œ»»j » » l ni dan-kas pro la - bor'. l Al æi - e - lo, te - ro, al ge - pa-.troj, al le - øoj, al .kun-vi - vu-loj «« «« .. _»œ» _»œ» ««Jj.œˆ . ˆ««Kk _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » » » » » » » » » » œ œ Kˆ«»» ˙»»˙ œ . œ œ . œ œ . « » « » » » » » » l œ»œ.J» . œ»Kœ» œ»J»œ.. œ»Kœ» œ.»J» »K»œ »œ.J» œ»K» »»œ.J» œ»»K» »»œ» œ.»J» »»Kœ» »»œ» œ.J»»» œK»»» œ»»» J»œ»» K»œ»» œ»»» »» »» j.ˆ«J»»» . œk » »»» =l ======================= l ? »» »» »» »» »» »» »» »» l »» »» »» »» »» »» l » » » l «« «« « « «« «« « « ˆ««« . «j « « ««ˆ « ««˙ « «ˆ«ˆ« .. «j ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆ ˆ«« ««ˆ« ««ˆˆ« «« «˙« « ˆ « « « ˆ « ˆ l& l ˆ« _ˆ««ˆ ˙« l ˆ« . ˆ« l «ˆ« _««ˆ«ˆ «˙« =l ======================= l Al ni es - tas la - bo - rej' por ser- vad' kaj re - kom- penc'. l _»œ» œ» _»˙» _»œ» œ» _»˙» œ»» . _»œ»» _»œ»»» œ»» œ»»œ.» . _»œJ»œ» _»œ»œ»» œ»œ»» » » »»œ» »œ» »»»˙ » » » l » » » » œ ˙ œ » » » » » » » » » » » . » » » » Jœ»» œ»» œ»» l »» »» »» =l l? l »» » »» l œ»» ======================= » » » » «« . ««« . « « « ««« «« «« «« «« «« «««˙ « « « «˙«˙« . ˙ « ˆ « « ˆ. j ˆ ˆ k ˆ j ˆ « « « « « « ˆ Œ= « « ˆ. ˆ « j « « « « « « « « ˙ « « ======================= l & ˆ« . ˆ« «˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« l #ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l l l Kun brak -plen' da sun - ra - di' en la o - ri - ent', . l _»œ»»œ . _»œ»Jœ» ˙» ˙»» .. œ»» _»œ»» œ»» ˙»»˙.. » œ . œ œ œ » » » » » » » » » » œ œ » J » » ˙ » Œ =l œ œ » œ. J œ K œ » » » » » » ll ? » » »» »» »» »» l »» ======================= l »» »» »» »˙»» l »» » ««« «« « «« ««« «««j ««« . «« «« «««j . « « « « « « « « «ˆ«« ««˙. Œ « « ˆ ˆ k ˆ. ˆ k ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ j ˆ ˆ « « k « . ˆ ˆ ˆ. k j ˆ. k j ˆ k « « « « « « « « « « « « « « «ˆ« . k ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« _«ˆj l & _«J»œj ˆ««ˆ .. _«k ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ l ˆj ««ˆ .. ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ« «ˆ . ˆ« ˆ« l «ˆ« . «ˆ« «ˆ . ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««˙ . =” ======================= «ˆ» . _«K»k œ«ˆ» _«j «ˆJ»œ» . _«K»k œ«ˆ» _«j l » » » » l hu -ra! ni la - bo - ru en ni - a fe - li - æa lok'! Pa-ra-di-zon kre-u ni, bud-ho-lan-don fa« -ru« ni. l œ» . œ» œ» . œ» œ»» . œ»» œ»» _»œ»»» . _»œ»»» _»œ»»» œ»» . _»œ»»» _»œ»»» _»œ»J»œ» .. _»œ»Kœ»» _»»œJ»»œ .. _»œ»Kœ»» œ»»œJ .. œ»»Kœ œ»»œ œ»» . œ»» œ»J»œ.» . œ»Kœ»» »»œˆ«« œ»»«ˆ« ˙»» . Œ l ? J»œ.»» Kœ»»» J»»»œ. K»œ»» œ.J»»» Kœ»»» œ»»» l œ.J»»» K»œ»» œ»»» J»»»œ. Kœ»»» œ»»» l » » » » »»» »»» »»» l œ.J»»» Kœ»»» » » » » l ˙.»»» =” ======================= 166


Per sangaper' en fingroprem'

154 trad. CHOE Taesok

«« #6 «« « «« «« «« «« «« «« « . ˙ « « « « « « ˆ « « « « « ˙. « ˆ ======================= l & 4 «œ»ˆ«» «œ»ˆ«» «œ»ˆ«» «˙« . l «ˆ« «ˆˆ« «ˆ« «˙«»» . l «œ»ˆ«» «ˆ«œ»» «œ»ˆ«» «˙« . l «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« «˙«˙« .. =l » » » » » » » l kaj eæ mal-lum' es - tas su - fer' al ni, ho -mar'. 1. Vi - vo kaj mort' l ba - ri al hom' po - vus per trud' kun fir - ma vol'? 2. Ki - u ajn do l . _»œ»» œ»» _»œ» »˙»˙.. ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» ««œ»ˆ« ˙»» . «« «« «« _»˙»»˙» . œ œ œ . » » » # 6 » ˙ . » » » »œ» »œ»» »œ»» »» œ»ˆ«» œ»ˆ«» œ»ˆ«» » ll ? 4 »» »» »» »»˙ . l »œ» œ»» œ»» »˙»» » » » ======================= =l » » » l l »»» » » »

«« «« « « «« « # «« « «ˆ«« «««ˆ «««ˆ «ˆ«« «˙«« . ««« «« ««« ««« . . ˙ « « « « « « « ˙. « « l & «œ»ˆ«» «ˆ«œ»» «œ»ˆ«» «˙« . l «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« «˙« . l «ˆ«œ»» «ˆ«œ»» «œ»ˆ«» «˙« . l ˆ«ˆ« ««ˆˆ« ˆ«ˆ« «˙˙« . =l ======================= » » » » » » l ri - æas sen mank' Ta - men la viv' nur post for -don' de æi - o ajn. l rek - tas al alt' Stri - o da vot' kaj por e - tern' kaj por æi hor'. _»˙»» .. _»œ» œ»» _»œ»» ˙»˙.» . l # «« «« «« ˙»˙.» . œ»»» »»œ œ»» œ»» ««˙«» . « « « « ˙ » » « « » » » » ll ? ˆ«œ»»» ˆ«œ»»» œ»ˆ«»» » l »»œ »»»œ œ»»» œ»»» » l ˆ«œ»»» ˆ«œ»»» ˆ«œ»»» »» l »œ»» œ»»»» œ»»»» » =l ======================= # «« «« «« «««ˆ «««ˆ «««ˆ «« ««««˙ . ««« «« «« ««««˙ . ««« ««« ««« ««˙« . ======================= l & ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙.«˙« . ««˙« . l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «˙« . l ˆ«ˆ« «ˆˆ« «ˆ«ˆ «˙« . =l l Tra lon - ga nokt' pa - þis i - li kun bru - la toræ' de l' gran-da ver'. l Tu - þis æi - e - lon ja i - li per sang - a - per' en fin - gro-prem'. « l # _œ»œ»» _»œ»»œ _œ»œ»» _»œ»œ» _»œ»œ» _œ»œ»» _»˙»» . ˙»»˙ .. œœ»» œ»»œ œ»» «˙« . œ»» œ»» œ»» ˙»»˙ .. » . » ˙ » » » » » » œ ˙ œ » » » » » ll ? »» »» »» » » » l »»» » ======================= l » » »» »» »» l #œ»»»» »œ»»» »œ»»» »»» =l

««« ««« «« ««« «« «« «« «« # « ««ˆ« ««« «««ˆ ««« . ˆ«« ˆ«« «ˆ«« ˆ«« ««ˆ ˆ«« «ˆ«« ˙«« . « « « «««˙. « « l & «ˆ«œ»» œ»»«ˆ« «œ»ˆ«» «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ ˆ«« «ˆ« «˙« . l «œ»ˆ«» «œ»ˆ«» «ˆ«œ»» «˙« . l «ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «˙˙« . =” ======================= » » » » » » l Tra lon - ga nokt' pa - þis kun bru - la toræ' i - - - li de l' gran-da ver'. l Tu - þis æi - e - lon ja per sang - a - per' i - - - li en fin-gro-prem'. . « _ ˙ _»œ» œ»» _»œ» ˙»»˙.. » l # «« «« «« »œ»œ œ»œ» œ»œ» œ»» œ»» œ»» œ»» «˙«» . «« «« «« »» »»œ» »œ» »»œ» »» . »» »» »» œ»»» œ»» œ»» œ»»» »» œ ˙ ˆ œ œ ˆ ˆ ˆ » œ ˆ « » œ œ ˆ » » « « « » « » » « » » » » » » » l======================= l » » » l» » » » l » »» » ? » » » =” 167


155

Øojis ni pro l' renkonto (Kanto de adiaýo) trad. CHOE Taesok

«« « «« «« «««ˆˆ« ««ˆj 44 «« «««ˆ« «« « « « « ˆ « « j ˙ « « « ˙«˙« =l ˆ« ˆ« l ˙« ˆ«ˆ« «ˆ« ˆ«ˆ« _«j l& l _«j ======================= ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _«j «ˆ«ˆ «ˆˆ« «ˆ«ˆ l _«««˙»» _«««˙»» » » l - jis ni pro l' ren - kon - to, sed jam al - ve - nas di - si - øo. l 1.2. Øo Se - mon de cir - klo u - nu se - mu vi æe __æi»œ» - __u»œ» pa__»˙» - þo._»˙ l _ œ _ œ _ œ » » _ œ « « » » »˙»» »» œ»» »»» œ»» œ»» ««˙ «˙« œ»»J œ»»»Jœ œ»»» »»œ» »»J»œ »»Jœ» ˙»»» 4 » J « ˙ « ˙ œ » œ œ œ » œ » ll ? 4 »» »» »» »» »J»œ l » =l l »» »» »»» »» »» »» l »» ======================= » » »»

«« «« « ««j ««j ««« «« « ««ˆ ««ˆ «««ˆ« «««ˆ« «««ˆj « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ ˆ««ˆ «ˆ«ˆ « l «ˆ ««ˆ ˆ««ˆ« «««ˆ «««˙ =l ««ˆ« j ======================= l & «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l #ˆ«« «ˆ« œ»»» «ˆ ˙»«»» l ˆj œ»«» « _«ˆ _««˙ Jj « « ˙»»« » » l - ko - ple - ne ni do -nas al vi. a -mon nun el kor- pro -fund' l Bra Pa - ra - di - zon kun sin - do - nem'. en la res - tej' kre - u ja vi «« _««ˆ« ˙ l ««ˆ« «« ««˙ _»œ»œ» _»œ»»œ _»œ»» _»œ»» »»˙ « » œ » œ » œ » œ » ˙ » œ ˆ ˆ« «»»» » œ ˙ #œ » » » #œ » J œ » J » œ » »»œ» »»œ J»œ» J»œ» œ»» »» l J œ » J œ » » » » » » » œ » » » » » » » » » » l? l l » » » ======================= =l » »» l » » »

««« «« « ««« «« «««j « « « « ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ««˙ = j « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ j « « « « « « « « « « ˆ ˆ. ˆ j ======================= l & _«««ˆˆ .. _««j l ˆ ˙ l l ˆ ˙« l j « « « « « « « « « « _«ˆ . _«ˆ _«ˆ _«ˆ «ˆˆ _»œ»»«ˆ _ˆ««ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«˙ l æe ve - no, sub la kvar - bon - fa - ra pro - tekt' æu æe for - ir' l Æu Ki - el po - vus pro la kvar bon - fa - roj sen lim'? dan - ki do ni l œ»»œ .. œœ»J» ««»ˆ«œ œ»»œ _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»˙»» œ»»»œ.. œœ»»J œ»œ» œ»»» œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»œ»» ˙»»»˙ »» »» »» »» l »Jœ» »Jœ» »œ» »˙» =l ll ? »» »»» »» »»œ l »» »» » »» ======================= l »» »» »» »» »»

««« ««« ««« «« «« œ» œ» «« ««« ««« «« «««˙ ««« ««« «« ««««˙ ˆ«« ˆ«« ««˙ ˆ«« j j ˆ j « « « ˆ« j ˆ« ˆ«« «˙« »»œ» »»Jœ» ˙«« j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ l& l ˆ« ˆ« ˆ« l »» »» ˙« l ˆ« ˆ« «˙« =” ======================= ˙« l vi - a kred' kaj prak-ti - kad' fruk - tu en riæ' kaj en per - fekt'. l Per æi stud' dan - ku jen ni. kaj æi la - bor' æi - am sen æes' «««ˆ»œ _«««Jˆ»œ _««»˙« l _ œ»J»œ» œ»Jœ»» œ»œ»» _»»»˙ » ˙ » œ œ»Jœ»» œ»J»œ» œ»œ»» ˙»» »» j »» »» » œ ˙ » » œ J » œ » œ » » » » » ll ? » » » »˙» l J»œ»» Jœ»»» œ»»» » l » l » » » »˙»»» =” ======================= » 168


En kampardom' de Jongæon (Kanto de la dek vivperiodoj de Sotesano)

156

«« « « «« « « « « « « « « « « 9 » « ˆ J œ j œ»ˆ«» «Jj Jj « « « « œ»ˆ«» «˙»« . œJˆ«»» «˙«» . «Jj j «««ˆ . ««ˆ . ««j «Jj «j «« «j b 8 Jœ»»«j » « « ˆ œ ˆ ˆ J œ « « « » « « « « » « ˆ » œ ˆ » » « ˆ » œ J j ˆ ˙ ˆ . j » » « « « » « » « « » ======================= » « « l& l l l l » ˆ«œ»» ˆ« ˆ« . ˆ« . n_ˆ«« _««ˆ _j » » «ˆ«ˆ _«ˆ»œ» . _«ˆ»œ» . » » »» =l » » » »» l de Jong-æon So - te-sa - no no - ve nas -ki - øis. De l' se - sa jar' 1. En kam -par- dom' l Va - nis pen' por la di - o kaj la men - to - ro. De ti - u temp' 2. Ki - on do pli? sen be -daýr' do ag-nos -kis la dar-ma mon- do. Nun ver- kis li 3. Pre -ton por mort' l _»œ»» . œ» œ»» œ» . œ» . œ» œ» œ» _»œ»» . _œ»»» . _»œ»» . » œ » œ » œ 9 » œ » » œ » » œ » l b 8 Œ. œ»» »» »» »»œ »» »» œ»»» Jœ»»» »»œ» . »»œ» . »»»Jœ »»»Jœ œ»»J» œ»»œ.» . œ»»œ.» . Œ . »»œ»» = »» ======================= »» l »» l » » l? l l l »» »» »»» »»» »» » » «« «« « « « «« «« . ««« . «« «« «« «« ««ˆœ» ««j «« ««Jj «« «« « b ˆ œ œ ˆ J ˆ«œ» . ˆ«œ» . Jˆ«œ» «Jj « » « « « « » « « « ˆ« » j Jˆ«œ» «Jˆ«œ» ˙»«» . =l ˆ«ˆ« _«ˆj ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« . ˆ«ˆ« . l j l & Jœ»»»j ««ˆ _«j ======================= «ˆ«ˆ __ˆ.««««ˆ . __«ˆ.«««ˆ . l »» »» »» »» l «j »» œ»ˆ«»» j »» » » »» ˙»«»» . l «œ»ˆ«»» j l pri l' ho -ma viv' kaj la kos - mo li jam de-man-dis. Por ren-kon - ti di - on de mont' l nur dro -nis li en me - di - to æe l' ri - ver-bor - do. En prin-tem - po de l' dra-ka jar' - tri - no en Bong-ne mon - to. E - kle - zi - an la cen-tron li l pri_»œ» .l' fun-da-ment'œ» _»œ» .de l' dok _ œ » « « . œ»»» œ»»» . œ»»» . » œ»œ» œ»»Jœ» œ»»» .. œ»»» .. »»»Jœ œ»»»Jœ œœ»»J» ««ˆ« . ««ˆ« . Œ . » » œ » » œ » œ » » » œ l======================= œ»» »» =l »» »» » l »» »» »»œ œ»» l »»» »»» »» «ˆ« . «ˆ« . l œ œ»»» »» l » » œ l? b » » » » » « ««« ««« «« « « ««« œ» œ» . «««ˆ . «« «« «« «« «« «Jj «« «« « « « « ˆ » œ « « « ˆ« ˆ.« nˆ« . «« j ˆ«» ˙«»» . ˆ«« »»Jœ »»œ . ««ˆ . Jˆ«œ»» ˆ«œ»» . œ»ˆ«» . j Jˆ«œ»» »» Jœ»j « «« ˙.«« œ»ˆ«»» j b « j » » » » » » ««ˆ _ˆ«««ˆ «j « ˆ« »»» »»» «=l ======================= ˆ l & ˆ«ˆ« «ˆ« «ˆ« . ««ˆ« . l _ˆj l l l ˆ« _«˙ . l sur la pla - ta ar - de pre - øis kvin ja - rojn li ro - ko Ma - dang en la mont- pa l æi - on pri l' ver'. Glo - re bri - las por la e - tern' li ek - sci - is ho la ve - ro en Ik - san ter' kaj ins -tru - on ek-kons -tru - is do -nis kun am' al la ho - moj ««ˆ»œ _J»œˆ«« _»œ . « l . . . _»œœ»» œ««J»j _ œ » _ œ » _ _ œ » . œ . » »» »œ »»»œ »» »» »»j »œ.»»» ˆ«œ»»» . l b » ˆ«»» œœ.»»»» #œœ.»»»» . œ»Jœ»»» œ»J»»»œ œ»»J»» ˙»»»»˙. Œ . »»œ »»»œ »»»»œ »» »» » œ »» » l ======================= » =l l? l» » l »»» l » » » U « ««« ««« « «« «« « «Jj «« « «« «« « «« « « « « ˆ » œ « «« «««ˆ . «««ˆ . «««j ˆ. ˆ. œ ˆ j ˆ j ˆ J j » « « « « « « » « « b « œ ˆ ˆ J ˙ œ j « j . J » » « « « « » » « « « » « ˆ « ˆ » œ j J « ˆ » œ j J ˆ j « ˆ««ˆ _««j «ˆ«ˆ «ˆ« . «ˆ« . nl _ˆ««« _j ======================= l & ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« . l »» » »» l »» »» »» ˙«»»» . l «»ˆ«œ» j . l « ˆ«ˆ _««ˆ»œ» . _««ˆ»œ» = l se - jo Sam-bat - øe. Ses ja - rojn plu va -gis kun pen' li por tro - vi al si men-to -ron. de u - nu cir - klo. Fon-dis tuj li ka - son de þpar', pol- de - ri - gis bor- don en Jong-san. l de l' tu - ta mon-do. En þa - fa jar' mor-tis, ve, li, por - e - ter - na sank-ta mo - de -lo. «« «« «« l . œ » . œ » . œ » œ»»» _»» _»» »»»œ _»» œ»œ œ»»œ œ»» . œ»» . œ»» œ»» œ» œ» . œ» . « ˆ J » œ jˆ « J œ « ˆ » J » œ j j » œ . œ » . » œ » œ » » » » » . œ » » Œ » œ » »»» J»» »œ» . »»œ . l »»Jœ œ»»J œ»»J »œ.» »œ.» =l ll ? b » » » »œ.» œ.»» l » » » » » » » ======================= » » » l l » »» »» »» »» »» » » » u» » » » U « ««Jj « « « « « « « « « œ»ˆ«» j ««« « ««« ««« ««ˆ« . ««ˆ« . «j Jˆ«œ»»» «˙»«» . «Jj ««˙ . ««j «j « b « « « « ˆ » œ » œ « ˆ J œ ˆ ˆ ˆ J œ j j J » « » « » « « » » « ˆ « ˆ««ˆ _«j » l& » l »» » »» »» l ˆ«œ»» ˆ« ˆ« . ˆ« . l ˆ« _j ======================= » ˆ««ˆ __ˆ.«««ˆ . __ˆ.«««ˆ . =” l Ses ja-rojn plu al si men - to - ron. va - gis kun pen' li por tro - vi Fon dis son de þpar', bor - don en Jong - san. tuj li ka pol de ri gis l En þa - fa jar' sank -ta mo - de - lo. mor-tis, ve, li, por - e - ter - na l _»œ»» . œ œ» œ» . œ» . _»œ» œ» œ» «« . «« . _»œ»» . _œ»»» . » œ » œ œ » » » œ » »»œ »Jœ» »»œ . »»œ . œJ»» Jœ»» œJ»» ˆ«« ˆ«« . Œ » œ » » » » » œ l======================= b » » » » » l? » l » l » »» »»» »»» l »»» »»» »» «ˆ« . u«ˆ« . =” * Draka jaro: jaro 1916. * Þafa jaro: jaro 1943. 169

trad. CHOE Taesok


157

El Bopsongpo onda la stri' (Kanto de pilgrimo)

«« «« « « « #4 « « « « « « « «ˆ« «˙« « .. k ««˙« «j ««ˆ« «j «˙«« j « « ˆ « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « 4 « « « ˆ « ˆ ˆ« ˙«=l « . ˆ « « « « « « « « « l& ======================= ˆ«Jœ»» Kk j.ˆ«Jœ»» . k Kˆ«œ»» œ»«»ˆ ˙»«» l j œ»ˆ«» _«»œ«ˆ ˙«»» l œ»ˆ«»» ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l » » » » » » »» » l da ak - var' on-da la stri' de l' pu - ra mar' tur -nis nun sin 1. El Bop - song - po l ki - el flor' de Gu- su mont', en la mal-varm', cir - kla la flor' 2. Per la spi - rit' ««« _»œ»J»œ.. _œ»»Kœ» œ»œ» ˙»˙» l # 4 «« «« «« «« «« «« « «« œ » » ˙ » œ » ˙ œ » œ » » j.ˆ«Jœ» . œ»ˆ«» «ˆ«œ» ˙»«» » » ˆ«Jœ»» . K»k ˆœ œˆ Jœ œ»œ Jœ» » » » » » l? 4 j ======================= » «»» »«»» ˙»«»» l »» Kk » »» » l œ»»» »œ»»» »»˙»» l »»» »»» »» » l » » » » =l «« « « # ««j « « « « .«ˆˆ« . ««k « « « «« . « « « « « « ˆ« « « «ˆ«ˆ« ««ˆ «˙«» « « «˙»« =l « « ======================= ˆ«» . «Kk œ»ˆ«» «ˆ«ˆ «˙«˙« l ««ˆˆ« œ»» ˆ« ˙«˙« l ««j.ˆ«Jœ»» . ««k ˆ«» «k Jœ»j ˆ« »» l «Jœ»j l& l œ œ ˆ K ˙ ˆ K œ » ˆ » » « « « » « « _ œ » » » ˆ » » « » » » » » »» » » » » » l al Gil-jong - ni, de Jong - san. Ho jen la baz' de l' e - kle - zi', i - øis te - ren' l mal-graý su - fer' en l' drak - jar'. Ho jen la flag' de l' nov- e - pok', flo - ris kun bel' « »_œ» . _»œ» œ» _ « ˙ « » l «« « «ˆ« ˆ« _»» «« . «« «« «« »»œ.J» »Kœ» œ»» ˙»»˙ œ»» . œ»» œ»» ˙»» ««˙«» œ » # « « ˆ œ j. J . » « » » ˙ » œ J « ˆ » œ K « ˆ j k » œ « ˆ « ˙ » » » » « ˆ » œ » œ k K « œ. J œ K œ » » » » » » l======================= l ? »» »» » » l »»» »»» »»» H»»» l œ»»» »» »» l »» »» »» »» l » »» œ»ˆ«»» »» =l «« «« «« «« # « « «« ««ˆ« «««ˆ «««˙ ««ˆj «« «« «« ««« « « « . j « «ˆ.«ˆ« . k «ˆ«ˆ« ««ˆ «˙« «ˆ« «ˆ« «˙«» « «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ j «ˆ«ˆ« ˙««˙ l ˆ« «ˆ« «˙« l «ˆ« . k ««ˆ «˙«=l « ˆ l & «œ»ˆ«»» «ˆ«ˆ «˙«˙« l j l « ˆ ======================= « « »» l do - nu ni øin fe - li - æej' de la ho- mar'! Sank - tas æi la spi - rit', l do - nu ni øin bri - la lum' de la ho- mar'! Sci - u ni pri la ver', . _ œ » « œ » _»»œ œ»»œ ˙»»˙ _»» _»œ» œ»» ˙» «˙»« »œ»Jœ .. »œ»Kœ œ»»œ ˙»»˙ l # œ»» »œ»» ˙»» œ œ » » » » » » » » œ » œ. J œ K » œ » ˙ œ J œ J œ » » » » ======================= l »»» »»» »»» »»» =l l ? œ»»» œ»»» »˙»»» l »» »»» »» » l » » » l »» »» »» »» «« (Rekanta¼o) « ««« ««« ««« «« « « « «««˙« « « # «« «««k œ œ œ « « » « » » «˙«˙ « « ˆ ˙ ˆ j ˆ j « « « « » « « » » « « « « « ˆ « ˙ « . . . ˆ « « « » « « « « » » « « « œ J « ˆ « « ˆ « œ J œ « ˙ j ˆ « j ˆ j ˆ k ˆ l & «ˆ« . «ˆ« _««ˆ _«««˙ l nˆ« . «ˆ ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« «˙« l «ˆ . ˆ« ˆ« ˙« l »»» »»» »»» =l ======================= l al mon-da - nar'. En a - kord' kaj har - mo - ni' e - kas jam ni al la pil - grim', l al mon-da - nar'. «« «« «« _»œ» _»œ» _œ»» ˙»»˙ » œ . » œ . » œ » œ » ˙ » œ J « ˆ . « ˆ K « ˆ » œ j. œ » k » œ » ˙ » » œ » ˙ » œ » œ. œ » J ˙ » l # »Jœ» . »Kœ» œ»»œ »» »»Jœ» »»»œ »»Jœ »» » » » » » » » » » » » J œ œ » » » ˙ œ J » » » » ˙ » » » » » » » » » » » » » » ======================= l ? » » » »˙» l l » » » »˙» l l »» »» »»» =l » » » » ««j « ««« # ««««ˆ «««ˆ «« « « « « « « ˆ « « « « « « ««« ««˙« ˆ « ˙ « « ˆ ˙ ˆ j « « « « « « « « « « « ˙ j ˆ. ˆ k ˙ ˆ « « « « « « « « « « ˆ««ˆ _«««˙ =” l & ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˙« l _j ======================= «ˆ«ˆ _ˆ««ˆ _j l en a - kord' kaj har - mo - ni' e - kas jam ni al la pil - grim'. l # œ»» œ»» ˙»» œ»»» . œ»» œ»» ˙»» œ»»Jœ» ˙»» œ»» œ»»œ #œœ»»J ˙»»˙ » œ » œ ˙ » œ #œ » » » » œ » J œ » l ? »» »» »» l Jœ»»»» »»» »»» »» l J»œ.»» Kœ»»» œ»»»» »˙»»» l »» »» »» »»˙»» =” ======================= » * Drakjaro: jaro 1916. trad. CHOE Taesok

170


Bjonsan bela montaro (Laýdkanto al la doktrinfara sanktejo)

158 trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« « « « «« «« bb b 4 ««««ˆ ««« « ««« ««j « « ˆ««« ˆ««« «ˆ«« ««j ˙ ˙ «« «« « «ˆ« «˙˙« «˙˙« ˆ b ˆ ˆ j 4 « « « « « ======================= ˆ« _««ˆ _«ˆ«ˆ ˆ« ˆ« l ˙« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆˆ« j ˆ« l =l l& l Bong - ne be - la mon - ta - ro, kla - ra val - ro - jo: 1. Bjon - san In Sil sang dong, Bong ne øong sa, øang ro - ko el - sta - ra: 2. l __»˙» _ »˙» _ œ » « « _ œ » _ œ » l b 4 œ»» œ» œ»» _»œJ»œ» _»»J»œ «˙»«» «˙»«» » œ » » œ»»œ »»œ œ»»œ »»Jœ œ»J» »»˙ »»»˙ b » » » » » » » »» »» »» »» »» l »» »» =l » l l ? b b 4 œ»»» œ»»» œ»»» ======================= l » »

«« «« ««j b b ««ˆ« œ»œ» œ»» «««ˆ« ««ˆ« ««˙ «« « «j « « «ˆ « ˆ « «« b « b ˆ ˆ œ « « » « « » « « ˆ « « « ˙ ˙ ˆ « « » « l& » » ˆ« ˆ« l ˙«»»» =l ======================= «_«˙ l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l «˙«»»» l es - tas æi l' nas ke - jo de l' dok - trin' e - kle - zi - a. l es - tas æi l' nas ke - jo de l' dok - trin' e - kle - zi - a. _ l _»œ»»œ» __»œ»»œ» __»œ»œ»» __œ»»œ» _œ»»œ» _»˙»˙ ˙»˙» œ»»œ» œ»»œ» œ»»» œ»Jœ» œ»Jœ»» ˙»˙» » » ˙˙»»» b » » b » » » » œ » » » l======================= » » » » » b » » =l l? b l l » » »» » » l » ««« ««« ««« ««« «« «« « «« «« bb b b ««ˆ«« ««« « ««« ««j ˆ ˆ ˙ ˙ « « ˙ ˙«˙« =l « « « « « « « ˆ ˆ ˆ«ˆ« «ˆ« l «˙« «˙« ˆ«ˆ« j j «ˆ« «ˆ« ««ˆ j « « « « ˆ « ˙ ======================= l& l l « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ _«ˆ _«ˆ l vo - jon de u - nu cir - klo. So - te - san' pu - bli - ki - gis nas la dok tri na e sen - co. Si mi ja re ki øis l _ ˙ __»˙» _ œ « « » » _»œ» œ»» _»» ««»˙» œ » »»»˙ l b b œ»»» œ» »œ»» _»œ»Jœ»» _»J»œ»» «»«˙»» » œ » œ » » » œ » œ J œ » J ˙ » œ œ » » » » » » » » » l »» =l l ? b b œ»»» »»»œ »œ»»» l » »» » »» » l »» ======================= »

«« ˙» ««« « « « « « « « « « « « « « « b b b «ˆ«ˆ« œ»»œ ˙»» «ˆ«ˆ« j ˆ««ˆ« »»˙ «ˆ«ˆ« ««ˆ ««ˆ« «j «ˆ«« «˙« ««˙ ‰ «j ˆ«ˆ« j ˆ« j b « ˙ » » » « » ======================= l& l l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« _«««˙ =” »» » »» l Bri - las ho dok - trin - fa - ra sank - te - jo. pro l' glo - ra nom' Dan - cis ho dok - trin - fa - ra sank - te - jo. pro gran-da øoj' l « ««˙»« _ œ » _ ˙ » _ œ » _»œJœ»» _»˙»» «Jj œ œ œ » » » l b _»œ»» _»œ»» _˙»»» œ J » œ » œ « ˆ » œ ˙ œ » » » » » »» œ»» œ»»» œ»» Jœ»»» Jœ»» ˙»» ‰ »» »» » »˙» b » » b b » » » » » l======================= » » l l l ? =” » * Simijare: en la jaro 1920. * Doktrina esenco: la kvar bonfaroj kaj la kvar nepra¼oj, la tri studoj kaj la ok sintenoj.

171


159

Lia voæ' ja kun plenplen' (Pilgrimo al la æefsidejo) trad. CHOE Taesok

£ «« «« . ««k «« ««£ « «« « « b b b 43 « « ««« « « « ««ˆ l ««˙« « = ˆ « ˆ « ˙ « « j « « « « « ˆ ˆ ˙ . « ˆ ˆ ======================= ˙ « ˆ « ˙ « ˆ l& l l l _«j.«ˆJ»œ» . _«K»k _««ˆ _«ˆ« _ˆˆ«« ˙« _«ˆ« _«ˆ« _««ˆ ˙« _««ˆJ»œ» . _««ˆK»œ» l ˆ» _««˙ œ « » » » » l da kom - pat' so - nas voæ' ja kun plen - plen' kaj am - a - bund' 1. Li - a l tra la mond' de tam kaj en ves - per' i - ras la son' 2. En ma - ten' l «« «« «« «« œ » » ˙ « ˆ » œ J . ˆ « » œ K » œ » ˙ » œ ˆ«» . ˆKk Jœ»j œ»«» . » ˙ j k œ » »»œ œ»œ» œ»» »» »»œ œ»œ»» œ»» »»» »» »» »»˙ l b b 43 »» »» ˙»˙»» » » » » » » » K » . œ œ » ˙ œJ»» »»» l » » »» œ»»» l ˙»» » » » ======================= = l » l l l? b » » » »» » » £ £ «« ««£ « «« «« « « bb «« ««« . «« «« ««« . «« ˆ « « « ˙ « «ˆ.j ˆ b «ˆ« . «k ˆ«ˆ« l «˙«˙« «˙˙« « ˆ«« ««ˆ ««ˆˆ l «˙« ˆ««ˆ l ˆ_j ======================= ˙ l& l ˆ««ˆ _««˙ ««ˆ . _k ««ˆ . = _ˆj _«k l nun laý pi - na vent' sub la lum' de la lun'. Es - tas l bur', darm -so - no - ril', æan - ta voæ', kan - ta voæ'. Es - tas l ˙»»»˙ œ»» . œ»»K»œ ˙»»» »» œ»œ» œ»»œ» ˙»˙» œ»J»œ.» . œ»» ˙»˙»» œ»œ.J»» . œ»Kœ»» œ b œ » J » » » » » » œ. » ˙ œ b K » » l======================= » » » l » » »» l » » = » l l? b » »» » l »»» £ £ « « (Rekanta¼o) « « « « « £ « « « « b b «˙« «ˆj « « «« ««ˆ« nˆ««« ««˙« « « ˆ . « « « « « « « b « « « j ˆ. ˆ k « « «ˆ« . «ˆ« l «˙˙« «ˆ« . k «ˆˆ« l ˙«˙« «˙« ˆ«« ˆ« ˆ« l «˙« l& ======================= _ˆˆ««« _«ˆ«ˆ« = _ˆˆ««« l l æi li - a ni la kor - hejm'. Por la pil pa - þej', ja por æi la karm - fan - dej', ni la kor - hejm'. ja por l £ «« « l « ˆ œ»»Jœ.. œ»» ˙»»˙ « «ˆ œ» ««ˆœ»» ˙»» œ»»» . œ»»K»œ ˙»»» »»»œœ œ»œ» œ»œ» bb b ˙˙»»»» » » » l======================= œ. J »» = »» l » » » » » ˙ » œ K » » » ˙ œ»» »» » l »» » » » » » » »»» » l l l? » » » » » » £ £ ««« ««£ «« « £ «« « ««j ˆ«« ˆ«« ˆ«« ˙»»» b b ««˙« « . « ««« ˆ b « « ˆ « k « « « ˆ« ˆ« ˆ« l ˙»» «ˆ« . «ˆ« l «˙˙« «˙« « ˆ « « ˆ l& l ======================= =” ˆ« _««ˆ _ˆˆ«« _˙««˙ » l grim', por la pil - grim' i - ros ni al æef - si - dej'. l œ»»œ.J . œ»» ˙»»˙ œœ»»» œ»œ»» __œ»»»œ» ˙»»˙ œ»»» œ»» »œ»» ˙»˙» l b ˙»»» » » » » » »» » œ»» œ»»» œ»» l »» »» Kœ»»» l »» l ? b b ˙»»» l »» ======================= =” » £ » » £ 172


Estas ni junular', juna ýonbulanar'

160 trad. CHOE Taesok

««« ««« ««« «««˙« bb b 4 « «« . ««k «« «« « « « ˆ Œ « b ˆ. ˆ ˆ « « « « 4 « « « « « « « ˆ j . ˆ « « « ======================= ˆ_««ˆ _«J»œ«ˆ . _««ˆˆ _˙««˙ l ˆ« «ˆ ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« . ˆ« ««ˆˆ« «ˆˆ« l ««˙«˙ .. = l& l » » l ni ju - nu - lar', ju - na ýon -bu - la - nar'. 1. Es - tas l ni ju - nu - lar', ju - na ýon -bu - la - nar'. 2. Es - tas l « . _»œ» _œ»»» _œ»»» _˙»»» . œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»» «ˆ« œ»»œ œ»»œ œ» œ» »»» »» »» »» l b b b b 44 œ»»»»œ »œ»»»œ. œ»»»œ» ˙˙»»»» » œ œ » » » » » » »œ» l œ. J œ K œ œ. œ » œ œ ˙ »»» »»» »»» » » l »» »» œ»»» = »» »» »» »» ======================= » » » » l? l l » » » » » » » » » » » »

«« «« « « « « «j « « bb « ««« ««ˆ« ««ˆ« ««˙. «ˆ.« k « « « « ˆ « « « Œ « « « b « ˙ . b ˆ ˆ k « ««˙ «ˆ . «ˆ« «˙« ««ˆ «ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆ« l _«««˙ . « «ˆJ»œ . _««k «ˆ« «ˆj ======================= =l l& l l ˆ ˆ « _ ˙ « _ ˆ « _ˆ««ˆ _«j »» l Pu - ru ja ni kaj jus - tu en en ni - a mens' re - al'. l Ni por la kre' do - nu nin sen de pa - ra - diz' a - var'. l . . _»œ» _»œ» _»œ» ˙» _»œ» œ»» œ» œ» œ»» œ»» . œ»» ˙»» œ ˙»» . » » » » » » » b » » » œ b » » » » » » » Œ =l » » » ll ? b b »œ» œ.»J» »K»œ »»˙ l »œ» »J»œ. »K»œ ˙»» »K»œ» »»œ »» l »»˙.» » » œ œ. J ======================= l » » » »» »» »» »» »» »» »» » »» »» »» »» »» «« ««˙ . b b « «« «« «« ˆ««« ««« «« «« « « « « « « « b Œ l «ˆ«ˆ «j «ˆˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« l «ˆ« ««ˆˆ j l & b ««ˆ.ˆ«. j l «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ.« . ˆˆ««« «ˆ«ˆ« «ˆˆ« l ««˙« . ˆ«ˆ «˙»«» ======================= = » l L' u - nu - cir - klan fla - gon al alt' le - vu æi - uj ni, l œ»» œ»» .. œ»» œ»» œ»» ˙»»» .. œ»»»œ œ»»œ» œœ»»J» œ»»Jœ» ˙»˙»» l b b b œœ»»»» .. œ»»Jœ»» œœ»»»» œ»»œ»» Œ l » œ » œ œ œ » » » œ » » » » » » » » » » » l? b » l » » » » »» l ˙»»» ======================= = » » » l » (Rekanta¼o)

««« . «« « « «« «« b b b « « ««« ««« ««« « « « « b ˆ«« ˆ««« «ˆ« ««ˆ. ˆ«« l «˙.« Œ =” « « « « « « j ˆ. ˆ k ˙ «_ˆ«ˆ« .. _«««ˆˆ «ˆ« . «ˆ« «˙« l _«Jj « ˆ. « ˆ « ˙ « ˆ ======================= l& l « « .«ˆ»œ» _«K»k « ˆ. « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ. « ˆ. « . ˆ _ˆ« _«ˆ _«˙ » œ«ˆ»» l pa - þon post paþ' kun la vi - glec' mar - þu mon - den ni. l «« . _»œ» _»˙» _ œ » . . . œ œ œ œ œ œ ˙»» . » » œ » » » » œ ˙ œ » » » » » » œ. « ˆ l b b »» »» »» »» »» » » » » » » » » œ œ. œ. œ » » œ » œ Œ ” » » » » » » » » l ? b b »œ.»» »»»œ »œ.J»»» œ»K»»» ˙»»»» l »œ.J»»» œ»K»»» »»»œ. »œ»» »˙»» l »» »» » »» »» »» l »»»»»˙. ======================= = » 173


161

Æe l' e¶o de eono trad. CHOE Taesok

«« « 44 «« « « «« «« « « «« «« «««j «« « « «j «« ««˙« ««˙« ˆ« ««j b « ˆ ˆ ˆ j « « « « « . » « « ˆ » œ j J « ˆ. ˆ « ˙ « ˆ » œ j l& ======================= »» œ»ˆ«» _«»œ«ˆ» l »» »» ˆ«œ»» _«»œ«ˆ» l _««ˆ . _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ l ˙« ˙« l ˙»«»» «œ»ˆ«» _«»œ«ˆ»=l » » » » » » l Æe l' e - ¶o de e - o - no mal - fer -mi-øis u - ni - ver - so, æe l' ¼e - to l «« œ» _»œ» œ» _»˙» _»˙» «« « « «« « « «« . «« « « . l j œ J œ ˆ j œ ˆ J » » ˙«»» «ˆ«œ» «œ»ˆ« ˆ » « œ J œ J œ J œ « 4 ˙ » « « » » » » « » » « «ˆ«œ» »» »» œ»ˆ«» «ˆ«œ»» »»œ. œ»Jœ»» »» »» »» »» ˙»» ˙»» œ ˆ » « » b 4 » » l? l »» »» l » »» »»=l » » l »»» » ======================= » »» l «« « «« ««« ««« «« «« «« « « « « « « « « « « ˆ«« ˆ«« ˆj « « « « ˆ«« «j j ˆ« j « « «ˆ «ˆ « b «ˆ«œ» . ˆ«j ˆ « « « « « ˆ ˆ j j « « « « « « ˆ « « « « ˆ j « ======================= l & »» «Jœ»»» «œ»ˆ«» _«»œ«ˆ» l _«ˆ.«ˆ . _««ˆ _««ˆ _««ˆ ˆ« ˆ« l ˙«»»» ˙«»»» l b˙«˙ «ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ«=l » » l de lum- bri - lo pri - lu -mi- øis tu - ta mon - do. Æi - uj vi - vu- loj me - mo - ras l ««Jˆœ ««œˆ _»œ _»œœ _»œœ « _ œ » « _ œ » « «»j »«»» Jœ»» »»» »» « » œ « » œ » « » « » ˙ » ˙ » ˙ . . » « l œ » » œ « ˆ j » œ J œ » J » ˆ«œ»» «ˆj » » œ J « » » ˙ » » œ œ » » « » » » » » » » » » « ˆ » œ » » » » ======================= =l l ? b » » »» œ»ˆ«»» l œ.»»»» Jœ»»» » » Jœ»»» œJ»»» l »˙»»» ˙»»» l » œ»»» » l » » » ««« ««« ««« «« « « « « «« ««« ««« «««ˆ «« « « «« «« « « « ««« «« «ˆ« «j ˆ j ˆ ˆ«ˆ« «j ˆ ««ˆˆ« ««ˆ ««ˆ «ˆ« . j j ˆ j b « j ˆ « ˆ« ˆ« l ˆ« . «ˆ«ˆ« «j œJ»»»ˆ« l «˙«˙« «˙«˙« l _««˙««˙ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ« «ˆ« j ˆ ======================= l & «ˆ.ˆ«. «ˆ« «ˆ« «ˆ« j «« _= ˆ««ˆ l j ˆ« ˆ« n_ˆj l no - van ta-gon kun ad - mi - ro. Ho men - so es - tas u - nu, an - kaý u -nu es -tas l « _»œ»œ .. _œ»œ»J _»œJœ» _»œJœ» _»œ»Jœ œ»J»œ _»˙» _»˙» _««˙ _»œ» _»œ»» _»œ» _»œ» _»œ»» _»œ» »œ œ»» . œ»» nœ»» œ»» œ» l »» »» »» »» »»» »» »˙»» »˙»» œ»» œ»» »œ»» »»œ »»» »»» »»Jœ »»œ »œ» »» »» »» »» »» œ»» »Jœ»» l ======================= l? b » » l »» »» l » » »» »»» l J»œ»» »œ»» »»» »»» »» l »œ»» . J»œ»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» = » » » » » » ««« «« « « « « « ««« ««˙« ««˙« « « ˆ j « « « « « b ˆ j ˆ j « « « « « « « « « « « « « « ˆ j Jˆ«œ»» «œ»ˆ« _«»œ«ˆ l _«ˆ.«ˆ . _««ˆ _««ˆ _««ˆ _««ˆ _j «ˆ«œ»» _«»œ«ˆ l œ»ˆ«» . j l & _«»˙« _«»˙«» l ˙»«»» «ˆ«ˆ l ˙« ˙« =l ======================= » » » » » » » » » » » » l mon - do! Ni æi - uj sam - hej-ma - noj, mon - do u - nu la - bo - re - jo! l _»œ»Jœ œ»Jœ _»˙» _»˙» ««˙»« «« « ««œ»ˆ« . ««Jj «« ««Jœj « œ » « . ˆ œ œ ˆ « » » « « œ J » » l b ˙»˙» ˙»»»˙ ˆ«ˆ« »» »» »»» »»» »»˙» »»˙» j œ»ˆ«» «ˆ«œ»» »» »» œ»ˆ«» «ˆ«œ»» » » » » œ. » ======================= l? » l » » l » » l »»» l »» »» =l » ««« « «« U« « « « « « « « « ˆ j « « « « « « « b « ˆ«« «« j ˆ«ˆ« l «˙«» «˙«»» =” «ˆ««ˆ _j ˆ«ˆ« j œ»ˆ«» «ˆ«œ» _«««ˆ»œ l _«ˆ.««ˆ . _j «ˆ«œ»» _««»œ«ˆ l «ˆ«œ»»» . «Jj l & «˙«»» ======================= » ˆ « _ ˆ « » » » » »» »» » »» l Do æi - uj man - en - ma - ne øu - u vi -von por e - ter - no. l _»œ» _»œ»» ˙»» « «« «« ««œ»ˆ« . ««Jj «« «« ˙»» œ » . œ œ ˆ œ J œ J » » « » » »»Jœ» »Jœ» »» l b «˙«»»» » œ œ ˆ »»» =” ˆ œ » « » » » » » « » J « ˆ » œ « ˆ œ » » ˙ » » » » » » » »» l? ======================= » »» l » »» l œ.»»» »» »» l »˙»» ˙»» u 174


De l' majstro vi kun kompatem' (Petas nun predikon ni)

162

«« «« «« «« . ««ˆ« «« . «« « «« «« bb b 3 œ ˆ ˙ . » « « « « » « « ««ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ««˙ ˆ« ˆ« «« . «œ»ˆ« l «˙«» . l «Jj »» l »» « ˆ œ œ ˆ . « » » « ======================= l & b 4 _«J«»j l ˆ« œ»»» œ»»» l _««˙ _»œ» =l »» »» »» œ«ˆ» _«ˆ»œ» »» l vi pe - tas kun kom - pa - tem' nun pre 1. De l' maj - stro l vi pe - tas kun bri - la lum' nun pre 2. De l' maj - stro « « «« «« . _»œ«ˆ» _»˙«» . «« «« . l « « œ»» œ»» œ»» ˙»»˙ œ»»œ Jˆ«œ»» œˆ«»» » j ˙ » 3 œ ˆ » » « « b b 4 «j « » » » œ « ˆ J « » œ ˆ . l======================= œ œ œ » » »»» =l » b » » » » »» »» l? b l l l l »» »» »» l »»» «« «« «« «« « « « bb b b «« « « « « « « « « . ˆ«« «« . «ˆ«œ» l «˙«» . l «j «ˆ«œ»» . ˆ«œ»»» l ˙»«»» . l ˆ«««ˆ« ˆ«œ» . ˆ« œ»ˆ«= «_««˙˙ œ«ˆ«»» œ«ˆ«»» l ««» . l _««Jj œ ˆ J » « ======================= l& » » » «ˆ»œ» _»œ«ˆ» » » » » _«˙» »» »» l » » l ni. Kun res pekt' pe - tas di - kon kaj sin - ce - rem' l ni. Kun res pekt' pe - tas di - kon kaj sin - ce - rem' « « . « « « « _«ˆ»œ»» _»˙«»» l b ˙»»˙ ««œ»«ˆ ««œ»ˆ« «« « « « « « « . . » œ « ˆ « » ˙ « ˆ » œ j J œ » œ»»œ» œ»œ»» œ»»œ» « ˆ « « » b » » » » » » ˙ . ˆ œ j J ˆ œ « » . « » « » » b » » » » » l? b » l »» l »» »» l l l l »» »» »» =l ======================= ««« «« «««ˆ ««« ««« bb b «« ««ˆ« ««ˆ« «« «« « «« « « « ˆ ˆ. j «ˆ« l ======================= ˆ«ˆ ˆ«ˆ« l ˙.«˙« . œ»ˆ«» «œ»ˆ«» ««j l & b _«˙««˙ _»œ» l _««˙«˙ _ˆ«»œ» «ˆ« l _«˙.««˙ . l J«j l «ˆ« «ˆ« . = l Por ke la saø' - lamp' nun pre - di - kon ni. lu - mu el Por ke la nun pre di kon ni. laý voj' i ru ja l . _ œ » _ œ » _ »œ»» « « _ » _ _ » « » œ . . » œ » ˙ » ˙ » ˙ » » » œ » ˙ » . « « « »»»œ »œ» »˙»» ˙»» »»» l b b b »»»˙ œ»»œ» œ»ˆ«» ˆœ»«» j Jj œ»»» œ.»»» œJ»»» Jˆ«œ»» »»œ» ˙. » b » » » » ======================= »» »» l? l l l » » = » l »» l »» » l «« «« ««ˆ« «« ««˙.« œ»»»œ ««ˆ«« ««ˆ«« ˙» bb b b ««˙.« ˆ « ˙ « «« . ««œ»ˆ«» =l «˙« . œ»»» «ˆ l n˙««« . l& l «ˆ« «˙« l »» ˆ« ˆ« l ˙»»»» l _««Jj ======================= «ˆ»œ» _«ˆ»œ» » l ni, fa - ru nun pre di - kon vi. Por ke l ni, fa - ru nun pre di - kon vi. Por ke « ««« «ˆ« _»œ»œ œœ» œ»œ ˙» _»˙˙» .. ««œ»ˆ« l œ»œ» ˙»˙» « « ˆ » ˙ . » » » » » « ˙ « » œ » b Jˆ«»» œˆ«»»» . »» =l »» l ? b bb » l »» »» l »» »» »» l »»» l ˙.»»» l œj ======================= » «« «« ««« «« . «« «« « « «« « « bb b b «« « « » œ « ˆ « » ˙ . ˆ« . « « « « « ˙«»»» . l «Jj ˆ«œ»»» «ˆ«œ»»» . »» l »» l ˆ««ˆ« ˆ«œ»» «œ»»ˆ ˆ« l _««««˙˙ _ˆ«»œ «ˆ l _««˙««˙ _«ˆ«»œ «ˆ« l _««˙.««˙ . =” l& ======================= » » l ni i - ru fa - ru al mens', nun pre - di - kon vi. sin sa vul', fa ru di kon vu vi nun pre vi. l « « ««Jˆ«œ» «« . _»œ«ˆ» _»˙«» . ˙»»»˙ œ»» ˙»˙»» œ»œ»» œ»»» ˙»»˙» .. l b b ««˙»«» . » œ » œ j « ˆ » œ » » » œ » » » » » l? b b » l» » l ======================= l »»»œ œ»»» œ»»» l »» »œ»» l » » »œ»» l » =” trad. CHOE Taesok

175


163

Iras la mens', tenas øin mi trad. CHOE Taesok

£« « £ « « £« « £« « bb 3 «£ « «« « « « « « « « ˆ « « « « « b « ˆ ˆ « « « « «ˆ« l « « « « « ˆ«ˆ« «ˆ «ˆ l ˙«˙« «« ««ˆ _««ˆ l _˙«« ˆ«« _«« _««ˆ l _«˙« « « ˆ ======================= = l & 4 _«««J»œˆ _«««ˆˆ _ˆ««ˆ« l ˙«˙« « « _ _ J _ _ _ _ J ˆ« «ˆ «ˆ «˙ «ˆ «ˆ «ˆ «˙ «ˆ»œ»» ˆ« «ˆ« œ » » » » » l I - ras la mens', te-nas øin mi. Ve-nas la mens', ne pre -nas mi. Nek i - ras » _ œ l » œ » œ » ˙ » ˙ » œ » œ » ˙ » » ˙ œ » œ»œ» œ»œ» œ»œ» »œ»» »œ»» »»œ »»˙» œ»œ»» œ»œ»» œ»»»œ »˙» »» »»œ» »œ»» »»»˙ b 43 œ»œ»»» œ»œ»»» œ»œ»»» »»˙»» œ »» »» = »» l » » b » l======================= » » l » » » » l » » » » l »» l? b l £ £ £ ££ £ £ £ £ « « bb b «« ««« «««ˆ ««««ˆ ««« «««˙« «««ˆ nˆ«««« ««ˆ«« «« «« ««ˆ£ «« «« ˆ«««« ««««ˆ ««««ˆ «««˙« «ˆ««« ««ˆ«« ««««ˆ ««ˆ l «˙˙« «œˆ»» »»»œ »»œ «ˆ l «˙« ««ˆ «ˆ ˆ« l ˙«˙« ˆˆ«« «ˆ ««ˆˆ l _˙«« ˆ«« ««ˆ ««ˆ l ˙«« «ˆ ˆ« = l& ======================= «˙ £ l mens', nek ve -nas mens'. Dro-nas do mi en u - nu pens'. Nek es - tas lok' por mi-a ««ˆ« l ˙ œ » œ » » » œ ˙ » » œ » œ œ œ » œ » œ » » » » œ » œ » ˙ œ » ˙ œ»»» œ » » » » » » » » » » ˙ » » » »»» œ»»» »»»œ »˙»» œ»» œ»» œ»» ˙»» œ»» j bb b »˙» œ»» œ»» œ»» ˙»»» œ » »œ» œ»»»œ »œ»» »˙» œ l======================= » » » » =l » » » » l» » l? l» £ £ l £ £ l» ££ £ « « «« «« «« « « « ««« «««£ ««« ««««˙ «« ««£ «« «««˙ «« ««£ «« « « « bb b ««˙ ««ˆ ««ˆ ˆ««« ««˙« ˆ««« «««ˆ «««ˆ «˙««« ˆ«ˆ« ««ˆˆ ««ˆˆ «˙« ««ˆˆ ˆˆ«« ˆˆ«« «« ««ˆˆ ««ˆˆ ««ˆˆ «˙« «ˆ« ««ˆ ˆ«« l «˙« ˆ« «ˆ «ˆ l ˙« l& l l ˙« ======================= =l l ir', nek es-tas lok' por mi -a ven'. Pu-ras la mens' en la e - senc'. Ki - al mi l œ»»» œ»»» œ»»» ˙»» œ»»» »»»œ œ»»» ˙»»˙ »»»œ œ»»œ» œ»»œ» ˙»» œ»»» œ»»œ» œ»»œ» ˙»»˙ »»»œœ œ»œ»» œ»œ»» ˙»˙»» b œ ˙ œ » » œ œ œ » »»»œ œ»»» œ»»» l ˙»» »» »» »» l »» »» »» »» l »» »» »» = »» l » » » l »» ll ? b b »» ======================= » » £ £ ££ £ £ £ bb b «« ««« ««« nˆ««« ««« «««˙ «« ««£ «« «« «« ««ˆ£ «« « «« ««£ ««« ««« «««ˆ« «««ˆ ˆ«««« ˆ«««« «˙˙« _ˆ«œ» ˆ«œ»» »»œ «ˆ l ««˙ _J«« ˆ«ˆ« ˆˆ«« l ˙«˙« ˆˆ«« «ˆ« ««ˆˆ l ««˙˙« _««J _ˆ«« _ˆ«« l _˙«««˙ _»œ »»œ »œ=l ======================= l& ˆ»œ»»« ˆ«»œ» ˆ« ˆ« » » » » » » » l £ £ min kro-æu al pens'? De la kru tej' la ma nojn for! Post la tra vad' la þi - pon l » » _ œ _ œ œ » œ » œ ˙ œ » » ˙ » œ»»œ» » œ ˙ œ ˙ œ » » » » » » ˙ œ œ » » » » » œ » œ » » » » » » » » œ » » » » » œ » » » » » œ ˙ » » œ œ » ˙ œ » » » b ˙ œ » œ œ » œ œ œ œ œ » » » » » œ » » » » ˙ » » »» »» »» l »» »» » »» l ˙»» »» »» »» l »» ll ? b b »» » » » =l » » » l »»» ======================= » £ £ £ £ £ » £ £ « «« «« £ «« « «««˙ ˆ««« ˆ««« ˆ««« «««˙ ««« «««ˆ ««««ˆ ««˙« bb b «« «« ««£ ««« «««˙ ˆœ»« »ˆœ« »ˆœ« ««ˆ ««˙ ˆ««« ˆ««« ˆ««« ««˙ ««ˆˆ ««ˆ ««ˆ ««˙ «˙˙« _J«« _ˆ«« _ˆ«« l «˙« l& l « l« ======================= =” » » » l« »œ»»ˆ« ˆ« ˆ« £ l for! Sur ti - u lok' de la eks - trem' eæ pa- þon plu kun ku -ra - øem'! l » ˙ » œ œ»»» œ»»» œ»» ˙»»˙ œ » » » » œ œ œ ˙ » » œ œ ˙ » » » œ » » œ » » ˙ » » » » » » » » b ˙ » œ » » œ » œ ˙ » ˙ œ ˙ œ œ œ»»» œ»»» œ»»» »» »» »» »» »» œ»» »œ» »œ»» l »» ll ? b b »» »» »» »» l »» ======================= =” » l l » » » £ £ £ £ Moderato

176


Noblan silenton per kri' (Himno de la virina asocio de ýonbulismo)

164 trad. CHOE Taesok

«« «« « « «« « bb 4 = 100 « « « « « « « « « « « « Œ ˆ « « « «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ«=l « b ˆ. « « « « « « « « « « ˆ ˙ ˆ k ˆ « « « . « « « ˙. « . ======================= ˆ « ˆ « ˆ l l ˙ ˆ j j ˆ « « « l & 4 _«˙««˙ _ˆ«««ˆ _«ˆ««ˆ l ˆ.«œ»» ««ˆ _«ˆj l «ˆ« _««ˆ _»˙»« _«ˆ»œ« _««ˆ . ˙« . » » l ple - ne mal-ri - glis ni. Jen ve - nas 1. No - blan si - len - ton per kri' l Jen ve - nas 2. Stur - me al - flu - as la ond' de no - va his - to . - ri'. _ œ » _»œ œ » œ œ œ ˙ ˙ . » » » » » » œ » l b b 44 ˙»»˙» »œ»» œ»»œ» »»»œ œ»»J»œ œ»»Jœ» ˙»»˙» œ»»œ» œ»J»œ.» . »K»œ» œ»»» J»œ.»» »Kœ»» »»»˙ . Œ »»˙» »»œ»» œ»»œ»» ======================= l » » » =l l ? b » » » l »» »» »» » l » » » » » » l »»» «« «« « « «« «« « «« «« «« «««j bb « « «« « « « ˆ « « Œ ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ«« «˙«˙«=l ««ˆˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ«««ˆ« «j ˆ«ˆ« «««˙ l _«« ««j «ˆˆ« ˆ« ˆ.«ˆ« . _«««ˆ l _«««˙ . k . «ˆˆ« «ˆ«ˆ« j l & b «j l ˆ ======================= « _«ˆ _«˙ «ˆ»œ» _«ˆ . «ˆ «˙ . l la kor' sub sun - ra - di' de u - nu cir - klo ni. Do kun mal - fer - mi - ta l ni al æi lok' kun gra-va la mi. - si'. Do kun la pa - si - o kaj saø' œ»œ»» œ»J»»œ.. œ»»Kœ»» œ»»»»œ _œ»»»œ.» »»»œ ˙»»˙.» . Œ œ»»» œ»»œ» œ»œ»» œ»»»œ œ»»Jœ» œ»»œ»» _»œ»Jœ»» ˙»»»˙» l b b œ»Jœ»»» œ»œ»»» œ»»Jœ»» ˙»˙»» l ? b » » » » l » » » » »» »»»œ l » l »œ»» » » » l »» » » » =l ======================= ««« «« « « « « « « «« «« « « bb b ««ˆ« ««« ««« ««« ˆ«««« ««j « « « « « . « ˆ« «ˆ«« «j « «ˆ«ˆ l ««˙˙« .. Œ l «ˆ« ««ˆ «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l j « ˆ.«ˆ« . k ˆ«ˆ« ˆˆ.«« . ˆ«« «ˆ«ˆ« . k «ˆ« j . ˆˆ««« l «ˆ« . «k «ˆˆ« ««ˆˆ« nˆ.«««ˆ= ======================= l& « ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« ˙«˙« l ««ˆˆ« «ˆ.j l kaj gran-da var - ma hu - ra' u - nu - i - øas ni en æi lok' sub l' u - nu-cir - kla kaj bri - la la o - kul-klar' mar - þu mon-den ni en a - van' sub l' u - nu-cir - kla l _»œ . _œ» _ œ » _»œœ»» _»œœJ»» .. _»œK»œ» _œ»»œ .. ««k l b b » » » »» ˆ«œ»»»» œ»œ.J»» . œ»»K»» ˙»»˙.»» . Œ œ»»»»œ œ»»»œ» œœ»»»» œ»»»»œ œ»»J»œ œœ»»» œ»»Jœ» ˙»»»»˙ œ»»œ»» œœ»»J»» .. œ»»Kœ»» »œ»»œ» »»»»œ . »œ»»» » » l» ======================= l? b l »»» »»» »»» »»» l »» »» »» »»» l » » » » =l « ««« . «« « ««« «« . « «««˙« . Œ « bb b «««˙« . Œ ««ˆ«« «««ˆ« œ»»» œ»»» « ˆ« k j « « « ˆ « « « « « . ˙ j ˆ « « « « ˆ«ˆ« «˙« l «ˆ.«ˆ.« «««ˆˆ ˆ.«j «ˆˆ« . «k «ˆˆ« ˆ««ˆ« j «ˆˆ« l «˙« . =l «ˆ« . «k «˙« . l «ˆ« ˆ« œ»»» œ»»» l ˆ« . «ˆ« «ˆ« . k l& ======================= l flag'. Por la pu - ra lu- ma var-ma mond' ja es - tas lu - mo de am', flag'. Por la pu ra lu ma var ma mond' ja es - tas lu - mo de pac' l œ. œ œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» . œ»»» ˙»»» . » » » ˙ . » œ » œ » œ . » œ œ œ » ˙ » » » » » . » œ » » » » œ . » ˙ » » » » » b » » » » » œ K œ. » J » Œ l ll ? b b »» Œ l »œ» »»œ »»œ »»œ l »œJ»» . »»» »» »Kœ» ˙»»» l »œ» . »œ» »J»œ . »K»œ »»œ »œJ» . »Kœ» l »˙» . = ======================= » » »» »» »» »» »» »» » »» »» »» »» » » ««˙. « « « « 1.« 2.« « « « « « « « « « « bb b « «« ««ˆ« . «««ˆ «« . «««k « « « «ˆ.«« k «ˆ.«« k ˆ««« «ˆ«« ««ˆ« .. ««« «« . Œ «ˆ«« j ˆ««« «ˆ« «ˆ« ««« . Œ «_« «˙˙« l «ˆ« . ««ˆ ˆj «ˆ« . ˆ«ˆ« «««˙˙« l ˆ««ˆ« j . . « ======================= « ˆ « ˆ « ˆ l& l « ˆ « ˆ ˆ « { ” ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙« =” ˙ _ˆˆ«« _««˙ . «˙»» l ho ni - a vi - ri - nar'. ve - ra lu - mo de am' ho ni - a vi - ri - nar'. l ve - ra lu - mo de pac' œ.»œ.»» œœ»»» œ»»J»œ.» . œ»»K»œ» ˙»»»» œ»œ»» œ»œ.J»» . œ»Kœ»» œ»œ»» œ»»» .. œ»»» ˙»»˙.» . Œ œ»»» œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»» ˙»»˙.» . Œ l b b ˙»»˙» ˙»»˙»» l ? b » » l » » » » ˙»»» l »» »» »» » œJ»»» Kœ»»» l » ”{ »»œ» »œ.J»» »Kœ»» œ»»» œ»»» l » =” ======================= » » » q

177


165

Nun ni studu, nun ni studu trad. CHOE Taesok

«« «« « « «« « ««« . « « bb 3 «««ˆ ««« «« «« ««j « « « « « « « « « « « «ˆ« j ˆ««ˆ« nˆj ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l ˆ««ˆ« j ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l ««j «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «««ˆˆ j «ˆ« l «˙˙« . l j «ˆ j l & b 4 «j ======================= ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ«=l _ˆ««ˆ j l Ne vi - de - blas 1. Nun ni stu - du, nun ni stu - du, stu - du men - son kun pen'. Nun ni stu du, stu du, stu son kun pen'. Se øin te - ni, nun ni du men 2. l _ œ » » œ œ » ˙ . » œ » œ » œ » œ » œ»Jœ»» œ»Jœ»» œ»»»»œ œ»»»œ» bb 43 »œJœ»» œ»Jœ»» »œ»» »»»œ œ»Jœ»» œ»Jœ»» »»»œ »»»œ œ»»»Jœ» »»J»œ» »»œ» œ»»»œ» œ»J»œ» »»»Jœ» »˙»»» . l======================= l ? b » » » » l » » »»» »»» l » »» »» » » » l » l » » » » =l «« «« «« « « «« «« ««« ««« « b b ««j «« «« « « « « « b ˆ « « « « ˆ j ˆ j ˆ ˆ j j « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ j « « « «ˆˆ« ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ« l _««˙˙ .. l _«j «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ«=l ======================= ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« l _j ˆ««ˆ j l& ˆ««ˆ «ˆˆ« «ˆˆ« l _«j ˆ««ˆ j ˆ««ˆ _«j « l ni - a men - so, ne tu - þe - blas ni - a mens'. Por ke l' men - so per- fek - ti - øu res tas men so; se øin la si, i ras mens'. Por ke l' men so e - ga - li - øu l » œ » œ » œ » œ » œ » œ œ»» œ»» œ»»» œ»»Jœ »» »» œ»» œ»J»œ œ»» ˙»»˙.. œ»» œ»» »» »» » œ » œ » » » œ b œ » J œ » J » » » œ J »J»œ» »Jœ» »»œ »œ» l »» »»Jœ» œ»»» œ»» =l ll ? b b »» »» »œ» »œ» l »»» »Jœ» œ»J» Jœ»»» »» »J»œ» l »» ======================= l »» »» »» »» » »» » » »» »» »» «« «« «« «« œ» ««j « « bb b ««j « « « j « « « « « « « « «ˆˆ« «ˆ« « ˆ « « « « ˆ œ ˆ j ˆ j J ˆ ˆ j « « « « » « « « « « « « « ˆ ˆ « j « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˙. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « « « » «ˆ«=l « « l& ˆ« l ˙« . l _j ˆ««ˆ ˆ« ˆ« l _j ˆ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l ======================= » «ˆ«ˆ _j l fi - ne per lum- bril' kaj pur', stu - du men- son kaj po - lu - ru øin ni en long per hal kaj kul tur', stu du men son kaj po lu ru øin ni en long ti go l œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ»» œ»» œ»» œ»» ˙ . œ » » » » » » » » » » » » œ»»» œ»» »» »» œ » » » » » » » » » » » œ J œ œ œ b J J œ » » » » » » » » » » » œ J œ J œ J œ J ll ? b b »» »» »» »» »» »» l »˙» . l J»œ» »Jœ» »»œ »»œ l »» »Jœ» »» »» l œ»»» Jœ»»» Jœ»»» »»œ» =l ======================= » » » » » » » » »» »» » »» »» »» «« «« « « «« «« « « ««« ««« «« «««˙ . bb « « « « b « « « ˆ « « « « « « ˆ j ˆ«ˆ« nˆj j ˆˆ«« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ« j ˆ ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l ««j j ««˙« . «j «ˆ« l «˙« . =l ˆ « j « « ˆ « ======================= « ˆ « ˆ ˆ « ˆ l& l _«˙ . _««ˆ ˆ« l i - øos æi - u ba - zo daýr', øi kaj e - ter - na la tre - zor', do ko - mu -ni - ki - øos daýr', øi por e - tern' kun u - ni - vers', l œ œ » » œ œ » » œ»»Jœ» œ»»» œ»»» œ»» œ»»Jœ _»œ»»Jœ ˙»»» .. œ»J»œ œœ»J» »» »» œœ»»»» œ»œ»»» »»»œ »œ»» l b b b ˙»˙.»»» . » » l »» »» »œ»»» »»»»œ l »» »Jœ»» œ»J»» Jœ»»»» »» »»» l ˙»»» =l ======================= l? l » » ««« « ««j ««« «« «« ««« ««j b b ˆ««« ˆ««« «« «« « « « ˆ ˆ«« ««˙ . ˆ « « « b « « ˆ ˆ j j «ˆ« ˆ«« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l _j «ˆˆ« «ˆ« «ˆ« j ˆ«ˆ« j ˆ«««ˆ j l& ======================= =” ˆ« l _««˙ . l i - øos øi æi - u ba - zo kaj e - ter - na la tre - zor'. do ni ki øos e - tern' kun u - ni - vers'. øi ko mu por l » œ » œ » œ » œ œœ»» œ»œ» »»œ »»œ œ»J»œ» œœ»J»» »»» »»» œ»Jœ»» œ»»»» œ»»»» œ»»» œ»» œ»»» ˙»»˙.» . b » » » » œ J » l======================= b œ œ œ J œ J œ J œ J » » =” l ? b » » » » l » » »»» »»» l » »»» »»» »» »»» »» l » q = 90

178


Æe Norumok por malferm'

166 trad. CHOE Taesok

Allegretto «« ««««ˆ «««˙. « « bb b 4 « « « « « « « « « . «« « «ˆ« . j Œ ««˙ « «« ======================= ˆ«Kœ»» ˙«˙« l ˆ« . _«ˆ«««ˆ ˆ««ˆ« ««ˆ« l ««˙« . ˆ« . k l & b 4 _«˙««˙ _«««ˆ»œ _««ˆ«ˆ l _ˆ«œ» œ»» ˆ«j l _««˙ _«»œ«ˆ _«ˆ«ˆ=l » »» » » » l No - ru - mok por mal- ferm' kri - as ni en plen' La pul - so 1. Æe l es - tas la 2. Ma - ten - kvi - e - ta la Land' kun Gum-gang mon - tar' œ»»» . œ»» œ»» œ»» œ»»œ.J» . œ»Kœ»» ˙»» ˙»» . Œ ˙»» œ»» œ»» » œ l b b 4 ˙»»» œ » » œ » œ ˙ œ » » » » » »»˙» »»œ» œ»»»=l »œ»» »»»œ l »œ»» »» » »» l œ»»» . »Jœ»» »» »» l »»˙.»» ======================= l ? b b 4 »˙»»» l »» »» »» » » » » » » «« ««« ««ˆ« ««««ˆ ««« Œ ˙««« «««ˆ «««ˆ ««««ˆ «««ˆ «««˙ b b b ««ˆ« «« . « «« b ˆ«« «« «ˆ« l ˙.«« «ˆˆ« . «k l& l «˙« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «˙« =l ˆ«Kœ»» «˙˙« l «ˆˆ« .. _j ======================= _»œ» œ»» j _«˙ . «ˆ ˆ« » l ni - a kun ond' flu - as en se - ren'. Sek - vas laý So - te - san' l voj - kru- ci - øej' de la flan - koj kvar. Kri - as por la mal - ferm' » œ . » œ . œ » »»» œ» œ»»œ œ»»œ» ˙»» . Œ ˙»˙»» œ»»»œ œ»œ»» œ»»» œ»»œ» ˙»˙»» l b b œ»»» »J»œ.» Kœ»»» ˙»»˙» »» l ? b b œ»»» » l œ»»» . »J»œ»» »» » l ˙.»»» l » » » l œ»»»» » » =l ======================= » ««« «« «« ««« «««˙ ««« ««« ««« «« «« «« « « « bb b b ˆ«««« . ««j « « « ˆ « « ˆ.« . «k ˆ« ««˙ «ˆ« «j ˆ« ˆ«« ˆ«« .. ˆ«« «ˆ«ˆ« .. «k ««ˆˆ« ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« j «ˆ« . ««ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« l «˙«˙« .. Œ l ««ˆ« .. «j ˆ « « ======================= « ˆ « ˆ « ˆ ˆ« ˆ« ˆ« = ˆ« l l& l l _«ˆ ˆ« l ni. Es - tas ni la æe - fa ro - lul' de ni - a his - to ju - nu - la - ro la ni. Es tas ni la æe fa ro lul' de ni - a his - to ju nu ro l .» œ»» œ»» œ» ˙» . . » œ » ˙ œ œ œ œ œ » œ»» œ»» . œ»» œ»»œ œ.»œ.» œœ»» » » » » » » œ » » œ . » » » » b . œ » » ˙. » » » J œ. » œ J b œ Œ œ J » œ » » ˙ » » » » »» l ll ? b b »» »» »œ» »» l »» œ»»» »» l œ»»» »» »Kœ» »»» l »»œ» »»œ.J» œ»K»» »» »» = » » œ. ======================= l » » »» »» » » » » » » » » » » ««« . «« «« «« « « « « « «k « bb b b «««˙. Œ (Rekanta¼o) ˆ j ˆ«« ««j « « « « « « « « « ˆ.« ««k ˆ« ««ˆ« Œ « . ˆ Œ Œ Œ j ˆ k ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ k . ˆ j « « « « « « « « « « . « « ˆ . . « k ˆ ˆ. « j « ˆ k « ˆ « ˆ « ˆ j ˆ. . . . . l& ======================= ˙« l _ˆj ˆ« ˆ« ˆ« =l ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l ˆ« . ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ«ˆ . _k ««ˆ . _k l ri'. Kre - don al ni mem! Bo-non al naj-bar'! Pa- con al na - ci'! Re-von al ho-mar'! ri'.. _»˙» l . œ»» œ»» . œ»» œ»» .. œ»» œ»» .. œ»» œ»» . œ»» œ»J»œ.. Kœœ»» œ»»œ œ»»» .. œ»»» œ»» . œ»» œ»»œ œ » œ œ » » » » » » b Œ l l ? b b b »˙.»»» Œ l »J»œ.»» »K»œ»» »œ.J»»» œ»K»»» œ»»»» Œ l œJ»»» K»œ»» œJ»»» K»œ»» œ»»» Œ l »J»œ»» . K»œ»» »» »» »» Œ l œJ»»» Kœ»»» »œ.J»»» œ»K»»» »» = ======================= » » » » » » » » « ««« «« «« «« ««« «« «««ˆ ««ˆ« «« . «« «« «««˙ bb b b « ««j œ œ . » » «ˆ.«« ««k « ˆ ˆ«« «ˆ« j « » » «ˆ«ˆ« . k «ˆ«ˆ« .. k ˆ««ˆ« ««ˆˆ« Jœ» J ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« «˙«« =” œ. œ J K » » «_«ˆ«ˆ ˆ« . ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« l j « » » l& l l ======================= ˆ « « ˆ « ˆ »» œ»»» _J»œ» _J»œ» _«ˆ » » _«˙ » » l Por la mal-fer - mo kri - on al mond'! Por la mal -fer- mo kri-on al mond'! . (kri on al mond'!) _ œ _ œ _ œ » » » l œ»» »» »» œ»» »»» œ»J»œ.. œ»Kœ» œœ»» ˙»»» œ»» œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»œ.J»» . œœ»K»» œ»»»œ ˙»»» b b »œ»» œ.»J»» »Kœ»» »œ»» œ»» l »» »» »» ˙»» =” » » » » » ll ? b b »œ»» œ.J»»» Kœ»»» œ»»» œ»»» l » » »»» »˙»» ======================= l »» »» »» »» »» »» » » » » » » * Matenkvieta la Land': Koreio. * Malfermo: malfermo de la nova epoko, en kiu kune disvolviøas materia kaj spirita civilizoj.

179


167

Floras øardene florar' trad. CHOE Taesok

«« « « «« ˙» «« « # 4Normalrapide « « «« « « « « « « « « « ˆ j « « « « « « « « « « « ˆ Œ ˆ«ˆ« »˙» ˆ«ˆ«= ˆ « j ˆ ˆ ˙. j ˆ j « « « « « « « « « ˆ « ˙ « ˆ ˆ ˙ . « « « « « « « « ======================= ˆ « « ˆ « » l & 4 _«˙«««˙ _««ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ l _««Jj l l l l ˆ ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ«ˆ _«ˆ _ˆ«ˆ« _««˙ «ˆ»œ»» _j l ri - das bud - har'. ti - e æi Pe - pas ar 1. Flo - ras øar - de - ne flo - rar', l Sta ras kvi e te e si das bud har'. mon tar', ti æi Flu as ri 2. œ » . _ » œ _ _ ˙ » l # 4 ˙»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» »˙» œ»»œ œ»» »» œ»» œ»» œ»» »»» »» . œ»» ˙»» œ»»œ » » œ J J œ ˙ Œ œ J » » » » » œ œ » » » œ » » » œ » » » œ J 4 » » œ œ » » » »˙» »» »» l »J»œ» »»» »» »» »»˙ l » » » »» »» »Jœ»» »» l » l? ======================= l »»œ»» »˙»»» »»»=l »» » » »» » « » « # «« « « «« « « « «« « « « « « « « « « « « « Œ ˆ « « « « « . « « ˆ j « « ˙ « ˆ ˆ ˙ ˙ ˆ j j « « « «ˆˆ« _«ˆ«ˆ _««˙=l « « « « «« « «j « « « ˙ ˆ l & ˆ« ˆ« _ˆ««ˆ _«««˙ l _j l l l ˆ ˆ ======================= ˆ««ˆ _j j ˆ««ˆ «ˆ«œ»» _«Jj « « « « ˆ « ˆ _ _ _ _ ˆ _ ˆ « « « «˙ «˙ . «ˆ «ˆ»œ»» «ˆ » l ba - re bir - dar', ti - e æi kan-tas bud - har'. Ku - þas her - ba - re bo - var', l ti - e æi pa-þas bud - har'. Blo - vas a - gra- ble ven - tar', ve - re ak - var', œ»»Jœ œ»»J»œ œ»»» œ»»Jœ» œ»»» œ»»œ» ˙»»» . Œ ˙˙»»» œ»» œ»»œ» œ»»œ» œ»»Jœ» œ»» œ»»œ» »˙»» l # »Jœ»œ œ»»J»œ œ»»œ» ˙»»» l ? »» »» »» »˙»» l »»» »» »œ»» »» J»œ»» »» l »˙»» . l »» œ»»»» »»» »» l »» J»œ»» »» »˙»» =l ======================= » » « » » » » # « « ««« «« «««˙« «« «««ˆ «˙«« «««ˆ «« «« « «« « « « « « « ˆ«ˆ« j «ˆˆ« _«ˆ««ˆ _˙««« l _««ˆ«ˆ _«j ======================= l & _«j «ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _««ˆ«ˆ _ˆ«««ˆ «ˆˆ« l «˙« «˙˙« l ««ˆ« ˙« ««ˆ« l j ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _««ˆ«J»œ _«««ˆˆ _««ˆ«ˆ=l «˙ »» l dor-mas ja æi bud - ha - ro. Æi æi - o es - tas bud - har', ma -nojn kun-pre - mu l spi-ras ja æi bud - ha - ro. Æi æi - o es - tas bud - har', ma -nojn kun-pre - mu » œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ»»œ œ»» œ»» œœ»»» œ»»» œ»»œ » » » » » » » » » » » œ»J»»œ »»Jœ »œ» »» l # »Jœ» »Jœ» »» »»œ »»œ» »˙» ˙»˙»» » » » œ » » » ˙ ˙ ======================= l ? »» »» »œ»» »»» » l »» » l œ»»» »»» »» l » »»» »» »»» l »»» »J»œ»» »Jœ»»» »» œ»»» »»» =l » £ « » «««ˆ . œ» ««ˆ »«« » « « « # «« Œ (Rekanta¼o) ««« «««ˆ «««˙. «««ˆ «« «««ˆ ««˙ .. »Jœ»» ««ˆ« «ˆ«« ««ˆˆ« ««ˆ ««˙«˙ « . ˆ. « . « ˆ ˙ ˆ k j ˙ « « « ˆ « ˙ . « ˆ ˆ « « ˆ . « l & _««˙ . l l «ˆ l ======================= ˆ« l ˆ« =l »» l ni. I - am ajn kaj i - e ajn laý - du æi - un bud-hon ni. ni. _»œ» œ»» œ» œ» œ» ˙» l # ˙» . .. œ»K»œ œ»œ» » œ » œ . œ » œ œ » » » » œ » œ. œ » œ J œ œ » » »»» . Œ œ»» »» »» »» Jœ»»» œ»»» »»» »œ»» »œ»» »»˙» » Ó Ó » » » » » » l======================= » l l l ? »˙» » œ»»» l » » »»» =l £ » « kaj i - e ajn # «««ˆ ««˙ ««« I ««- am« ajn «« ««« . Œ « ˆ « « « « « « « ˆ « j « « « «ˆˆ« _«ˆ««ˆ _˙«« ======================= =” l & «ˆ« ˙« «ˆ« l ˆ« j l _«ˆ««ˆ _«j «ˆ«ˆ _«j «ˆ«ˆ _«««ˆ»œ» _««»»ˆœ _««ˆ«ˆ l _«˙««˙ . «˙ l Kun bud - ha gran-da na - tur' vi - vu kom- pa - te ni. ˙ » l _ » œ ˙ » » œ œ»J»œ œ»J»œ œ»» ˙»» ˙»»» . Œ »œ»» œ»»»œ œ»»» œ»» »»»œ œ»»» œ»»œ # »œ»» »» » » œ » » » l======================= » œ œ J » œ J » l? l » »» »»˙» l »» »»» »»» »»œ »» » l ˙»»» . =” » » » 180


Floras la flor', floras la flor'

168 trad. CHOE Taesok

£ q = 100 « « ««« « « « « Œ bb 4 « « « « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ « ««˙˙ .. =l « ««ˆ «j .. ««k «j «ˆ«ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆˆ «j ˆ ˆ ˆ j j k « « « « « « « « . ˆ « . ˆ. « ˆ ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ l & b 4 _««j.«ˆJ»œ . _««K»k l l l « « « « « « « « « « . ˆ « ˆ . « ˆ . ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ _ ˆ œ _ ˆ « « « « « « « » »» » l flo-ras la flor', flo - ras la æi - e - la flor'. 1. Flo-ras la flor', l flo-ras la flor', flo - ras la æi - e - la flor'. 2. Flo -ras la flor', . » œ . » œ » œ » œ . » œ . » œ l b 4 œ»J»œ.. œ»»Kœ œ»»Jœ œ»»œ. œ»»œ »œ.J» »» »J»œ œ»» œ»» »œJ» . Kœ»» »»œœ œ»œ» œ»œ» œ»J»œ »» œ»»Jœ ˙»»˙.» . Œ l l ? b b 4 »» »»» »»» »»» »»» l »» »K»œ»» »» »»œ.»» »œ»»» l »» » »» »» »» »» »»œ»» »»» l »» = ======================= £ » » £« « « bb b « « « ««ˆ ««ˆ ««ˆ «« «« ««« «« Œ «« «« . «« «j « « « « « « . « « « « « ˆ « ˆ « j « « ˆ«ˆ« «ˆˆ« j ˆ k ˆ«ˆ« l «˙« . =l «ˆ« . «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ j «ˆˆ« ˆ« _«ˆ«ˆ .. _«ˆ«ˆ l ˆ.j «ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ . _«ˆ«ˆ l ˆ« . k ======================= l& _«Jj.«ˆ»œ» . _K«»k œ«ˆ»» _j _«˙ . » l Flo -ras la flor', flo-ras la flor', flo-ras la æi - e - la flor'. l Flo -ras la flor', flo-ras la flor', flo-ras la æi - e - la flor'. œ»œJ»» .. œœ»K» »»œ œ»œ» œ»œ» œ»J»œ œ»»» œ»J»œ ˙» . l b œ»œ.J» . œ»»Kœ œ»»Jœ œ»»œ.. œ»»œ œ»»œ.J» . œ»»» œ»»J»œ œ»» . œ»» » ˙.» » œ Œ l l ? b b »» »»» »»» »»» »»» l »» »Kœ»»» »» »»»œ.» »»»œ» l »» » »» »» »» »» »œ»»» » l »» ======================= = £ » »

««« ««« ««« «« « « «£ «« bb b « « « « « ˆ«« ˆ.«« . ««ˆ «ˆ« «« ˆ«« «« ««˙ . Œ « « « ˆ. k j « « « « « « « « l& ˆ«ˆ« __«ˆj ˆ«ˆ« _ˆ«ˆ« .. _ˆ«ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ «ˆˆ ˆ« ˆˆ«« l «˙« . =l ======================= «j _ ««ˆ __«ˆ««ˆ .. __«ˆ««ˆ l _««ˆœ»» . _«ˆœ«»» _j ««ˆˆ .. _k _ l Tu - ta la mond' ple - nas nun flor'. de la æi - e - la l Tu - ta la mond' ple - nas nun flor'. de la æi - e - la . . . œ » œ » œ » œ . . » » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » » œ œ » œ » œ œ.œ.»»» œ»» Jœ»» œ.»» œ»» l b J»œ.» »» »» »» »» »»» »» »» œ»œ»» »»œ» »»» »»» »»» ˙»» .. Œ » b » » » » » » » » l ? b » Kœ»» Jœ»» œ.»» œ»» l » » » » l Jœ.»»» »Kœ»» »œ.»» »» » »»œ »»œ »»œ l »»»˙ =l ======================= » » » » » £ ««« ««« ««« «« £« «« bb « « « « « « « « ˆ k j ˆ. j ˆ. ««« . Œ « b « « « « « « « « « ˙ ˆ k « « . « « . « « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ j ˆ « ˆ « j . . ˆ ˆ « ˆ « . . k ˆ j . k ˆ . « « « «_«j.«ˆJ»œ . _««k « ˆ ======================= « j ˆ ˆ « k ˆ « « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ l& l l l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« _˙««˙ . =” «Kˆ»œ» _«ˆ . _«ˆ _«ˆ . ˆ« » » » l pac'. Ve -nos ve - ra pac', ve -nos ve - ra pac', ve - nos ve - ra gran - da l Es-tos la mal- ferm', es- tos la mal- ferm', es - tos ve - ra la mal - ferm'. l œ»» . œ»» œ»» . œ»K»œ œ»»œ» œ»»» œ»»œ» œ»»» ˙»˙.» . œ»J»œ.» . œ»»Kœ» œ»»J»œ.. œ»»K»œ œ»»œ.» . œ»»» œ»»œ.J» . »œ»» œ»»œ.J» . œ»»» ˙»»˙ b Œ” »J»œ» l »» »K»»œ »» »K»œ» »» l »œ.J»» »Kœ»» »œ.J»» »» »» œ»»» »» »œ» l »» = ll ? b b » »» »» »» »» ======================= » » »» »» »» » » » £ 181


169

Venis la nova mesi' (Kanto de la centa datreveno de la naskiøo de Sotesano) trad. CHOE Taesok

«« . # 4q = 110 « « «« «« « «« «« « « « « ««˙« « « « « Œ ˆ « « « « «˙«« «ˆˆ« ««ˆ=l 4 ˙ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « l& l l l ======================= ˙ « « ˆ « « ˆ ˙ . ˆ ˆ « « « «ˆ.«ˆ . _«Kk _««˙ ˆ« _«ˆ«ˆ l _j _ ˙ « _ ˆ « _ ˆ « _ _«ˆ _ ˆ « «ˆ»œ» «˙ l no - va me - si' al la o - ri - ent'. De la po 1. Ve - nis la l cir - kla la ver' nov - e - po- kon li. Al æi - o 2. Ov - ris per œ»»œ œ»»œ œ»œ» œ»œ» ˙»» . ˙»» œ»» œ»»œ œ»» œ»» œ»»œJ .. œ»» œ»»œ ˙˙»» l # 4 ˙»»» œ » » » » »œ»» »» =l » » » » » » » » œ K œ 4 »»» »» l »» »»» »» »» l »» »» » »» l ˙»»» . l? l »˙»» ˙»»» ======================= » » » » » # «« ««ˆ« « Œ « «« «« ««« «« « « « « « « « « ˆ«« ««˙ =l « ˆ . k « « « ˆ «ˆ« _«˙««˙ l _««ˆ«ˆ _ˆ«««ˆ «ˆ«ˆ« ««ˆ« l _««˙« . ˆ j ««ˆ . _««Kk « « « « « l & _ˆ.j l l ======================= _«˙«˙ _««ˆ _«ˆ«ˆ ˆ« . ˆ« ˆ« ˙« « «ˆ»œ» _«ˆ «˙ . l pol' la darm-mond' ple - nas je l' glor - sent'. Ho, ki - om lon - ge a - tend' l po - va la brust' mon- don pre - mis li. Æi - u ajn i - øas en mond' œ»»œ» œ»»» œ»»œJ» .. œ»Kœ» œ»»œ» ˙»»» œ»»œ œœ»»» œ»»œ œ»»» ˙»»˙.» . Œ ˙»»» l # œ»»J»œ .. œ»»» œ»»»œ ˙»»˙» » œ K » »» œ»»» l »» »» »» ˙»»» =l l ? »» »»» »» »» l »» »» » »œ»» l » l ˙»»» ======================= » » « « «« ««« »œ »œ «««ˆ « « # «««ˆ «ˆ«« ««ˆ «««ˆ ««« « « ˆ ˙ «« «k ««ˆ . ˆ«««ˆ ««ˆ« ««˙« l »œ»»»» »œ»»»» «ˆ« «ˆ«ˆ«=l ======================= l & ˆ« ˆ« «ˆ« «««ˆ l _˙.«««˙ . Œ l _«««˙«˙ _«ˆ«««ˆ #_«««ˆ«ˆ l ˆ.j l daý - ris pri l' al - ven'! Ho es - tas mon- da la lum' Lan - do de l' Ma l bud - ho kaj dan - kant'. Ho bon - far - ple - na æi ter' es - tas fe - liæ _»œ» » œ » œ . » œ œ œ œ œ œ ˙ œ » » » » » » » » œ » œ » ˙ » . » » œ » œ l # œ»» œ»» »»œ» »» ˙»»˙» . Œ »»» »»œ» »œ»» »J»œ» . »Kœ»» »»»œ »»˙ »œ» œ»» »» »œ»» l ? » »» »» »œ» l » l ˙»» »» » l » » » »» l » » ======================= » =l » (Rekanta¼o) ««« «« «« œ» ««j «« «« « «« «« ««« «« # «««˙« . « ««j « «« . « ˆ ˆ ˆ « « Œ ˆ « œ » J « « ˆ j « ˆ ˆ ˆ« «« ˆ« l ˆ« »» ˆ« ˆ« «˙˙« l «ˆˆ« ˆˆ«« ««ˆ«ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«« l ««˙.« . Œ=l l & ˙« . l ˆ« . j ======================= ˆ« _«˙ ˆ« l Laý - du ni, kan-tu ni pri li, ni - a So - te - san', ten'. land'. l _»œ» œ»» œ»»» . œ»» œ»» œ»» ˙»»» . ˙ » » œ » œ » œ œ # »œ»» »»œ œ»»œ»» œ»»» ˙»˙»» .. Œ » » » » » l œ J œ J Œ » » » » œ J » » » » » » œ J œ » » » l ? »»˙» . l »œ»» . Jœ»» »»» »»œ» l »» »» »» »»» ˙»» l » »» » »»œ» l » ======================= =l » » » » » » ««« ««« # « œ œ ««« . ««« « » ««« ««« ««j » » ˙ ˆ«« ˆ«« » » « ˆ ˙ » Œ= » » œ ˆ « ˆ » œ ˆ ˆ j «_««ˆ _««ˆˆ l «ˆ« «ˆ« »»» »»» «ˆ «ˆ l _˙«««˙ . ======================= » l & _««˙«˙ l ” « l pri la nov - mon -da bu- da', ni - a So - te - san'. l _ œ » _ œ » ˙»» . »»»œ »»» _»œ»»»œ _»œ»» ˙»» œ»» œ»œ» œ»» œ»» œ»Jœ» ˙»» # » œ Œ =” ll ? »»»˙ œ»»» »»» l Jœ»»» »»»œ »»» »»˙» »» œ»»» »»» »» l »»»˙» . ======================= l » » » »» »» »» 182


Studu nun ni

170 trad. CHOE Taesok

b6 « « « «« « « « ‰ «««ˆ «« « ««ˆ. «« « « «« . « «« «« ««j b « ˆ. ˆ«ˆ« _«j ˆ « « « « « « l & 8 «j l l ˆ ======================= « « ˆ j ˆ««ˆ _«j ˆ«««ˆ _««j ˆ j ˆ««ˆ ˆ« . _««ˆ _j . l ««ˆ «ˆ«= «ˆ«ˆ __«j «ˆ«ˆ l __««ˆ«ˆ .. __««ˆ«ˆ l «ˆ _ˆˆ«« _«ˆj «ˆ«ˆ _««ˆ . __«ˆˆ« _ˆˆ«« _«ˆ ˆ« _j l stu- du nun ni, men - son stu- du nun ni. Æe la - bor', 1. Stu- du nun ni, l stu- du nun ni, men - son stu- du nun ni. Kon - di - æar' 2. Stu- du nun ni, œ œ œ . œ»» œ»œ œ» œ»» . » » » » œ » œ œ . œ œ œ » . » » » » » » » » » œ 6 œ œ » œ » œ » » » œ œ œ. ‰ b œ J » » »»œ» »» »Jœ» »»œ . » » » » » » l b 8 »Jœ» » »Jœ» »œ» . »Jœ» »Jœ» Jœ»» » »»» »œ»» J»œ»» »Jœ» J»œ»» »Jœ» l »»» »»» » l? l » l l » ======================= » œ»» » » »» » »» »œ.» »œ» » » »» »»» =l »» » » »» » »» » » « « « « « « «« «« ««ˆ . ««ˆ ‰ ««j «« «« « « «« « « b «« « « «« «« ««ˆ «j « ˆ « b ˆ j ˆ « . « ˆ « « ˆ « j ˆ « ˆ j « « «ˆˆ« bˆj «ˆ« «ˆ«ˆ« .. l «j ˆ«ˆ« «j « «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« «ˆ.«ˆ«= «ˆˆ« _«j ======================= l& j l ˆ« j «ˆ«ˆ «ˆˆ« . l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« . l l æe kon - di - æar' men - son stu- du nun ni. Se - nas na - tur' je l' mal-tran- kvil', es - tas por stud', men - son stu- du nun ni. Tro-vas nun ni men-son kun just' l »œ»» œ»» . œ»» _»œ» œ»» œ»» . _ œ » » _ œ » _ œ » _ _ œ _ œ » œ œ . œ » œ œ » » » » » » » » » œ . . œ » œ œ J » » » » » » ll ? b b »»Jœ» œ»»Jœ»» »œJœ»» »œ.»» l œ»»» »» J»œ»» »» Jœ»»» Jœ»»» l »œ»» »œ»» ‰ l »J»œ» J»œ»» »»Jœ» »»œ» . l »»Jœ» »J»œ»» »»Jœ» »»œ» = . ======================= » »» » »» »» l »» » » »» »» ««« « « « «« « « « ««« « ««j « « bb « « « « «« « « « ‰ «««j « « ˆ «j « «ˆ«ˆ« ˆ«« «j ˆ«ˆ« «ˆ.«ˆ« . «j j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« ««ˆˆ .. l ˆ« nˆ«j j ˆ j « « ˆ ˆ « «ˆˆ« l ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « j « « « ˆ « ˆ l======================= l l l ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ« = & _««ˆ _j ˆ««ˆ _j ««ˆ ˆ« _j ««ˆ _«ˆ.«ˆ . _ˆ««ˆ « « ««ˆ _j l je la mal-saø', je l' mal - just'. ni te - nu øin Ni zor- gu øin, ni lu -mu øin, en kaj men kun lum ple kaj æeg', jen es tas son la bril'. Do nas saø' fe li pa ra l . œ » _ œ » _ œ » _ _ œ » _ œ » _»œ»» _»œ» _»œ» _»œ» œ» _»œ» œ» . œ» _ » œ _»œ œ . œ œ œ » » » » œ » » l b b »» »»» »»» »»» »»J»œ »»» »œ» . »»œ ‰ »J»œ» »J»œ»» »Jœ»» »»œ.» œ»Jœ»» J»œ»» »»Jœ»» »»œ»» . œ»Jœ»» Jœ»»» »J»œ»» »œ»»» »»»œ »»J»œ» »» = »» » l » » » l ? Jœ»» Jœ»» J»»œ Jœ»» »» Jœ»» l »» »» l »» l» ======================= » » l » » » » » bb «««ˆ . «««ˆ ‰ « « « «« «« « « « ‰ « « « « « « « « « « « « « « « « «ˆˆ« _j «ˆˆ« _j «ˆ««ˆ _«ˆj ======================= ˆ««ˆ j «ˆ«ˆ _«j ˆ«««ˆ _«j l & ˆ« . ˆ« lj ˆ««ˆ __«j ««ˆ ˆ.«ˆ« . l _j «ˆ««ˆ _ˆ«««ˆ .. l __««ˆ«ˆ _«««ˆˆ _j «ˆ«ˆ l __«ˆ««ˆ .. __««ˆ«ˆ =l l øust'. Stu - du nun ni, stu - du nun ni, men - son stu- du nun ni. diz'. Stu - du nun ni, stu -du nun ni, men - son stu- du nun ni. l œ»»» œ»» œ»» œ» . œ» œ»»» .. œ»»» » œ » œ . œ » » œ . » » œ » » œ » œ » œ œ œ » » » » œ. ‰ » œ » J » » » œ ‰ l b b œ»» œ»» »J»œ» »œ» . l »Jœ» œ»J»» J»œ» »» l »»» »œ»» Jœ»»» »Jœ» Jœ»»» »Jœ» l »»» »»» = » » œ J » » ======================= l? » l l œ»» » » »» » »» œ.»» œ»» » »» »» » » » »» » » « « « « «« «ˆ« «j «« «« ««ˆ . ««ˆ« ‰ b «« « « «« « « « « « ˆ ˆ j b « « « « «j « ˆ « « ˆ ˆ « j . ˆ«ˆ« l «ˆ« . «ˆ« =” « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « ˆ. « ˆ « j « ˆ « ˆ . «ˆˆ« _«j j l& l l ˆ ˆ ˆ j ======================= «ˆ«ˆ _«j « « « ˆ««ˆ ˆ« . ˆ« _«ˆ l Stu - du nun ni, stu - du nun ni, men - son stu - du nun ni. Stu - du nun ni, stu - du nun ni, men - son stu - du nun l »»» œ»œ» _»œ»Jœ œ»Jœ» _»œ»Jœ _»œ»Jœ ni.œ»» . œ»» _ œ » œ » œ . » » œ » » œ » œ . œ»» »» »»» »» »»» »»» »»œ . »»œ ‰ ll ? b b »»Jœ» Jœ»»» œ»»J»œ» »»œ» . l »»Jœ» œœ»»J»» œ»Jœ»» œ.»»» »»» =” l l »»» ======================= »» »» » » » »» Normalrapide

183


171

Menso estas en la intern' trad. CHOE Taesok

## 6 «« «« «« « ««j «« ««j «« «« « « « « « ‰ . « « « « ˆ ˆ « « «ˆˆ« j «ˆˆ« «ˆ«ˆ« l ˆ« . k «ˆˆ« ˆ« «ˆ.ˆ«. l «k ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «ˆ«Jœ» «ˆ «j «ˆˆ« «k «ˆ. ««ˆ«ˆ «Jj ======================= l & 8 ˆ«ˆ« j ˆ«œ»»» l _««ˆ«ˆ .. _«ˆ««ˆ =l »» ˆ« . k l en la in - tern'. Æu ser - æan - te vi - dos mi øin? 1. Men - so es - tas l a - ¼on de l' mond' men-so ja bra - ku-mas sen lim'. Æi - un aj - nan 2. œ » œ » œ » l _»» _»» _»» œ» _»œ»J»œ.. _»œ»» _»œ»» _»œ»» . œ» œ» œ» œ» œ» . œ» œ» œ» . œ» # 6 » »»œ» »J»œ» œ»J»» œ»» »» »K»œ» œ»J»» œ»»» . »Kœ»» »Kœ»» œ»J»» œ»J»» »J»»œ . »Kœ»» »Jœ»» »»œ.» œ»»» ‰ # l======================= 8 l? » » » » l » » » l » » » » » » » l »»» »»» =l e = 60

«« « ## «« «« «« « ««j « «« «« «« «« «« « «« « « ‰ . ««ˆ.ˆ. « ˆ « ˆ « j ˆ ˆ j ˆ k ˆ j . « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« _j « « «ˆ« k « l& l ˆk «ˆ«ˆ .. Kœ»»«k «ˆ«ˆ l «ˆ«œ»» . «ˆ«œ»» =l ======================= ˆ« ˆ« l ˆ« _j » » » l Spa - co es - tas en la eks - ter'. Æu ser - æan -te vi - dos mi øin? l Æi - un aj - nan u - lon de l' mond' spa - co ja vi - vi - gas sen fin'. œ œ œ » œ » . œ » » œ œ » . » » _»œ.J» _»» _»» _»» l # _»» _»» _»» œ»» œ»»Kœ» œœ»»K» œœ»»J» œœ»»J» œ»»» . œ» »œ» œ»œ» .. œ»œ» ‰ » » » » . » » » œ œ J œ J œ » œ K œ J œ »» =l l ? # »»» »»» »»» »» l » »»» »»» »»» l »» »» »» »» œ.J»»» »Kœ»»» »Jœ»»» l »» ======================= » » ««« ««« ««« . « «« «« «« ## « « « « « « « « ˆ« j ˆ« «ˆ«ˆ« j ˆ«« j ˆ««ˆ« «ˆ.«ˆ . «ˆ«ˆ ‰= « « « « «ˆ«ˆ« j «_j «ˆ« . ««k ˆ«ˆ« «ˆ.ˆ«. l «k ˆ«ˆ« k ˆ««ˆ _«j ======================= ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ .. l «ˆ.j l& l « « l ˆ«ˆ «j ˆ« «ˆ« ˆ« . k l Ki - am do mi ser - æas kun pen' en l' eks -te - ro kaj en l' in - tern', l E - ble æi du, men - so kaj spac', es - tas u - nu en har - mo - ni'. _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ»œ» .. _»œœ»» l # œ»» œ»» œ»» œ»» . .. œ»» œ»» œ»» .. » œ » œ » œ » œ » œ » ‰ »»» . K»œ» Jœ»» » » » = » » » œ » » » » » J œ œ » K » œ J » J œ # » » » » » œ K » œ K » J œ œ » J » » » » l======================= œ J œ J œ J œ. ? »»» »» »» »» l » » » » l »» »» »» »» » »» » l l » » »

««« ««« . «« « « ## ˆ«««« ««j «ˆ«« «««j «« « « ‰ ˆ ˆ j ˆ ˆ k « « « « « « « « « « « « « « « . ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «ˆ« j ˆ j ˆ«ˆ« «ˆ.ˆ«. l «Kk « « « « « « K « j ˆ « l& K J l ======================= = ˆ«œ»»» k ˆ«œ»»» ” ˆ«œ»»» _«k œ»«»»ˆ j œ»ˆ«»» ˆ« _«ˆœ . k «K«ˆ»œ» ˆ«œ»»» . «ˆK»œ»» __k l » men - so, i - øin - ta jam spac', es - tas ti - el sa - ma por e - tern'. l Þaj - ne prok - si - mas mi jam al la lo - ko, ki - e res - tas vi. l œ » _ œ»J»œ.» . »»Kœ» œ»»J»œ œ»»œ» .. œ»» œ»»Jœ œ»J»œ» œœ»»» œ»»Kœ œ»»Kœ œ»»Jœ œœ»»J œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»œ .. œ»œ ‰ # œ »»» =” » » ll ? # »» »» » » l » »» »» »» ======================= l »»» »»» »»» »»» »»Jœ.»» »»Kœ»» »Kœ»»» »Kœ»»» l »»» » » 184


Per la klara alta spirit' (Laýdkanto al la sankta loko Songøu)

172 trad. CHOE Taesok

e = 60 «« ««Kk « «« «« «« « « « « ««œˆ . «« « «« . «« ‰ ««ˆ«œ» ««j 6 « «« ««j «ˆœ«» «œˆ«» «J j.ˆ«Jœ»» . œ»ˆ«»» ««j b 8 «ˆ«œ»» «j J J J » œ » œ « ˆ J » « œ ˆ . « » œ » œ «Jj « ˆ « ˆ « ˆ ˆ«œ»» ˆ«œ»» œ»ˆ«» l » »» »» l «ˆœ«» «»»ˆœ »» «»» «»»œˆ «Jj »» »œˆ«»» »«»»œˆ = œ»ˆ«» l » ======================= l& l l » »» »» »» j » œ » « ˆ » » » » »» » l fa - mas la hejm - ter'. Gar - das Song - øu 1. Per la kla - ra al - ta spi - rit' l vi - laø'. Paý - zas sur l' kvi 2. Æir-kaý-a - te de Dal - me mont', be - las la «ˆ«œ»» . «ˆ«œ»» ««Jœˆ «« ««Jœ»ˆ« ««œ»ˆ« «« ««˙«» . ««˙ . l 6 »«»j ˆ«œ»» . »j « » » » » b 8 » » » l » » »» l ˙«»»» . ======================= l? l l =l » Song øu sank ta lo - ko, Song ««ˆ«Jœ» . ««Kœ»ˆ«k « « « «« «« «« «« . «« « « « ‰ «« «« «« « « « « « j « » b J ˆ ˆ ˆ « « ˆˆ« ˆ.«ˆ« .=l œ j ˆ«ˆ« «j œ j œ . J » « « « » » » ˆ«» Kk «j ˆ«ˆ« j j « « ˆ ˆ. ˆ ˆ œ « « « » « l & » » »» »» l «ˆœ«»» «»»œˆ »» Jœ»j l l l « ======================= « « J ˆ œ ˆ . œ . ˆ œ j « » « » » « » » » »» »» »» _«ˆ _«ˆ _«ˆ l la Ga - ja mont' kaj la Nak-dong ri - ver'. E - kas jam la ma - te - niø' l e - ta Song-øu æi - e - la ste - lar'. Es - tas jen Bak - sil vi - laø', eæ «œ»ˆ« . «œ»ˆ« «« « «« « « œ»œ»» œ»Jœ»» œ»œ»» .. _»œ»»» _»œ»Jœ»» _»œ»Jœ»» _»œ»»œ» .. »» »» Jœ»ˆ«»j «ˆ«œ» . Jœ»ˆ«»j «œ»ˆ« l b «˙»«» . » l »» » »» l » » » l Jœ»»» » » »»» =l l? » l ======================= øu ta lo - ko. ««« «« «« . ««Jˆ«œ» « « « «sank « « « « « « « ««« «« «j « «ˆ«« « «« ««j « « « ˆ « « ˆ k ˆ ˆ ‰ ˆ « « « « « « j b J « « « « « « « j j » œ ˆ j ˆ. ˆ œ ˆ ˆ J ˆ j j ˆ. » « » « « « « « « « Jˆ«œ»» j « « « ˆ« «ˆ j « « œ»ˆ«»» »» ˆ«ˆ« = «««ˆ l ======================= l & » »» j œ»ˆ«» Jj _ˆj » ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« . l J«j l La nask -lok' de l' maj - stro Øong-san' es - tas la sank - ta kun no - va lu - ma e - pok'. e li pre øis La nask -lok' de l' maj - stro Øong-san' es - tas la sank - ta ki æe l' rok'. l «_««Jˆ»œ «« « ««ˆ« «« .. _»œ»œ _»œ» _»œJ»œ _»œJœ» _»œœ» _»œ» . _»œ» œ» _»œ» . « «« ««j # _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » j » œ « ˆ J »» Jj » œ»ˆ«»» «j » œ » » l ˆ«œ» » » » «j Jˆ«œ»» »» »»»œ œ»» j j » œ « ˆ J » œ J » » » » » » » » » œ J . ‰ . » » » « ˆ J » » œ » œ » » œ » » » œ J œ K » » » » œ J œ J » » » »» l » »» »» » l » »» = l? b l »» l »» »» » »» l »» » ======================= » » ««« « « « « «« «« «« «« « « « « ‰ ‰ « « ‰ ˆ j b « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ. « ˆ ˆ « j ˆ « j ˆ « j ˆ « j ˆ ˆ«ˆ« j j « « « ˆ « j « ˆ j «ˆˆ« _««j ˆ « j « ˆ « ˆ « ˆ . « ˆ ======================= = ˆ l & _««ˆ.« . _««ˆ« l ˆ« ˆ« j l l l l « ˆ«œ»»» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«ˆ œ»ˆ«»» . _ ˆ _ ˆ « « l lok'. kaj sen-e - ga- la kom-pat' Kun li - a he - la ri - det' l lok'. de tri-sa-mis-ma mo -ral' Kun la ho-ma-ra men - tor' #_»Kœ»»œ _»œKœ»» _»œJœ»» _»œJœ»» _ œ » » œ » œ » œ » œ » œ œ » J œ œ » » l » œ J » œ J » œ»»œ» .. œ»»œ ‰ » œ » œ » » » œ K œ K » » Jœ» » » ∑ » l ∑ l ? b » »» l l » » » »» »» J»œ»» J»œ»» l l Jœ»»» »» J»œ»» » » » = ======================= Kun li - a he-la ri - det' Kun la ho-ma-ra men-tor'

kaj sen-e -ga-la kom-pat' de tri-sa-mis-ma mo-ral'

««« ««« ««« « ««« ««« «««ˆ . « ««« ˆ«« j ˆ«« «« «J« ««Jj k «« «« «« ‰ ˆ« j ˆ« «ˆ« «ˆ.j ««ˆˆ« j « « « b œ ˆ « » « ˆ ˆ ˆ . J ˆ ˆ ˆ . œ j « « « « » « « « » «ˆ««ˆ l _«ˆ.« . _ˆ«« =” l& l j ˆ« ˆ« ˆ« l ======================= ˆ«œ»» »» » ˆ« _j _«ˆ _«ˆ l en daýr'. es - tas bri - la por la e - on' æi sank - ta lok' sank ta en daýr'. es tas bri la por la e on' æi lok' l « « »œ»» . _»œ» »œ _»œ»» . ««ˆ« »œ»» _»œJ»œ _»œJœ» _»œœ» « _ _ « ˆ « « » œ « ˆ J « j œ » .. œ»»œ ‰ l œ J J » » » » » » » « « ˆ » œ j œ j » œ . . » » » » » œ » œ » » œ » » » J œ œ K » » « ˆ J j » œ » œ » » » » »» =” » »» »» l »» l ? b »» l »» »» » »» l »» » ======================= 185


173

Per puro, lumo kaj varm' trad. CHOE Taesok

«« «« « «« ««ˆ «« « « « « 4 « « « « « « ««ˆ« «ˆˆ« « «« ˆ«« ˆ«ˆ« «ˆˆ« ««˙ .. Œ ˆ.«ˆ« . «j b 4 « «« ««ˆ ««ˆ «ˆˆ« «j « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j ˙ « « « « ======================= ˆ« ˆ« ˙« l œ»ˆ«» »ˆœ«» œ»» =l l& l ˙« l œ«ˆ» _««ˆ ˆ« l _««ˆ»œ»» . _J»j » » » » l pu - ro, lu - mo kaj varm' ni ple - ni - gu nin. Tut - kom-pre - nu 1. Per l la vi za øo, la mens' kaj l' so ci me di' Pri ni ja zor - gu 2. œ œ . » » _ œ » _ œ » _ ˙ » _ œ » _ _ _ œ » » . » œ œ œ œ œ»» _»œ»» _»œ»œ» . ˙ » » » œ»»œ . œ»Jœ» œ»œ» »» »» »»Jœ »Jœ» »»˙ »œ» »»œ œ»» »œ»» »»œ »»» » . l 4 » œ » » ======================= l ? b 4 » »» »» »œ»» l œ»»» »»» »» »» l »» » » »» »» l »˙.»» Œ l »» Jœ»»» »œ»»» »» =l «« «« «« «« « « « « « « «« «««j « Œ b « « « « « « « « « ˆ j ˙ «ˆˆ« «j ˆ«ˆ« «˙«˙« =l l & ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «˙« l _«ˆ.««ˆ . _«j l ˙«˙« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆˆ« j ======================= «ˆ«ˆ _««ˆ»œ» _««ˆ«ˆ l ˙»«»» . l kaj kom- pa - tu ni, kaj ple - nos per sin-kul -tiv' de bon -far' kaj ple - nos kun bon-vo - lem' kaj kun sim - pa - ti', de bon - far' l _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»˙»» œ»» .. œ»» _»œ» œ»» ˙» .. _ ˙ » _ œ » _ œ » _»œ»» _»œ» _»œ»J»œ _»˙»˙» » » » » » » l b œ»» œJ»» Jœ»» »»˙ œ»» Jœ»» »œ»» »œ» ˙»» »»œ »Jœ»» »» »» Œ » » » ˙ œ œ » » » » » » » » » » » ======================= =l l? l l »» » » l »» »» l »» » ««« «« «« ««« ««ˆ.« «« « « «« «« « « « « « « « . « ˆ « ˙. « « « « « « « « « ˆ j « b «ˆˆ« «˙˙« l ««ˆˆ« ˆ«œ» «ˆ ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ«=l ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l «˙« . Œ l «ˆ« . «ˆ« «˙˙« l «ˆ« . j ======================= l & «ˆ«ˆ« .. j »» l æi - o en la mond'; lu ma, pu - ra, var - ma es - tos æi - o en la mond'; lu ma, pu - ra, var - ma es - tos l œ » . _ ˙ _ œ _ _ œ _ ˙ _ œ _ œ » » » » » » » œ » ˙ » œ . . œ » » œ . » œ»»œ . »Jœ» »˙» »» »»œ _»œ»»œ _»œ»» »»»˙. Œ »» »» »» l b œ.»»» »J»œ»» »œ»» »»œ»» » » »» »œ» =l »» » »» ======================= l? l »» l »œ»»» . »J»œ»» ˙»»»» l » l »œ»»» »»» »» «« . «« «« «« «« « « « « « « ˆ«« . j ˆ««ˆ «ˆ«ˆ nˆ«« «˙.« « « « « « ««ˆ.ˆ« «j « Œ ˙ Œ ˆ j « b « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ« l «˙« . « « ˆ«ˆ« ˆ« ˙« l l & ˙»«»» . l . ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ«œ»» j ======================= =l l mond'. Es - tas øus - te ti - e æi hejm' de ni - a mens', U - nu kun a - li - a ni vi - vu en a - kord', l mond'.. »œ»œ» _»˙» . _ œ _ » » œ . » œ » œ » ˙ nœ » . œ » œ œ œ œ ˙ » » » » » » » » . » » » » » » » »œ » l b ˙»»» Œ »œ»» . »Jœ»» »»»œ »»œ» »œ»» œ»J»» »J»œ» ˙»»» Œ=l ======================= l? l » » » » l »» »» »» »» l œ»»»» . »Jœ»»» »»» » l »˙.»»» » » « « « « « «««ˆ ««j «« «« « ««« «« «« « «««j « « « ˆ ˆ « ˙ « ˆ«« ««˙«» . « ˆ b « ˆ Œ = ˆ j « « « « « « « « « « ˆ « ˆ. ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˙ « « ˆ . ======================= ˆ« ˆ« _««ˆ l ˆ« ˆ« l »» l& l ˆ« œ»» ” l la pa - ra - diz' kun øoj' kaj fe - li - æa kaj var - mec'. lu - mo kaj varm' ple - nos kaj de pu - ro, ni - a kor'. l _»œ»» . œ»» œ» œ» _ œ » _ œ » _ œ » œ œ œ » » œ » » »»» »»» »»» »»œ ˙»˙»» .. »»» »» »» ˙»˙»» œ »Jœ»» »»œ» »œ»» l b »œ.» Œ =” » » l » ======================= l ? »» l Jœ»»» œ»»»» Jœ»»»» » l »œ»» œ»»» » » Normalrapide kaj forte

186


Pro progres' de materi'

174 trad. CHOE Taesok

«« . « « «« «« . bb 6 «« ««j « « « « « « « ‰ « « « «ˆ ˆ« ««ˆ« .. «k ˆ«ˆ« «ˆˆ«= . l «ˆ« «j «ˆˆ« l «««ˆ.ˆ. _ˆˆ«««« ˆˆ««« «ˆ«ˆ« l «j «ˆˆ« «j «ˆˆ« j «ˆˆ« _«j ======================= l & b 8 ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆj ˆ««ˆ _«««ˆ»œ» . l _«««ˆ»œ _««j « _ ˆ _ ˆ « »» «ˆ » l mon - do es - tas ri - æa. Kun la kor' 1. Pro pro - gres' de ma -te - ri' l mon - do es - tas ri - æa. Je la ver' 2. Pro dis - volv' de la spi- rit' . _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » l b 6 œ»»»œ œ»»J»œ œ»»œ.» . »» œ»Jœ» œ.»œ.» œ» œ» œ»œ» œ»J»œ œ»» »» œ»» . nœ»»œ» ‰ »» »» _»œ»»» _»œ»»» . » » » . l l ? b b 8 »» »» »» l »»œ»» »» »» œ»»» Jœ»»» l »» »» »œ»» »J»œ»» l » ======================= l Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»» »œ»»» = » ma - te - ri - o e = 60

«« «« «« «« « ‰ «« «« «« «« . «« « b «« «« « « « ‰ b « « « b . ˆˆ« l ˆ.«ˆ.« ˆ«ˆ« j ˆ j j j ˆ « « « « « « « « « « ˆ « ˆ j « ˆ k «ˆˆ« _j ˆ « j ˆ . j œ ˆ j ˆ ˆ l& l l l ˆ««ˆ _««ˆ»œ . l _««ˆ»œ _««j ˆ ======================= ˆ« . k = » « « « « « « « ˆ« »» ««ˆ _«ˆ ˆ« ˆ« _«ˆ _»œ«ˆ» . _ _ ˆ _ ˆ _ œ ˆ « » « ˆ « » » »» » » » l de e- ga - lec' kaj ri- dos ni pro kun -viv' øo - je dis - di - vi - du ni, l kre -du do ni, kaj øo -jos ni pro a - bund' al mo -ral' trej - ni - øu ni, _»œ»» œ» œ.» »œ œ» œ» œ» _»œ» »»œ. œ»» œ»» œ» l œ»Jœ»» œ»Jœ» œ»Jœ» œ»œ.J» . œ» œ» œ» » œ ‰ œ b œ œ. » » » J œ œ » J » » » » » ∑ » » » » œ » » l ? b b »œ»» »» »» »» Jœ»»» l »» »» œ»»» nœ»J»» l »»»œ . œ»»» Jœ»»» »» l l » » » »» K»œ»» K»œ»» =K»œ»» l ======================= » la

spi - ri - to

e - ga - le - co kre - du do ni

kaj ri - dos ni pro kun-viv' kaj øo- jos ni pro a -bund'

««« «« ««« ««« «« « ««« ‰ «« ˆ««« «««j « « bb b «« ˆ«««j ««k « « « ««ˆ« . ««j . ˆ j ˆ. « ˆ. . ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ k ˆ « « « ˆ « . « . « « « « « « « « ˆ « j ˆ « ˆ « « « ˆ j « ˆ « ˆ ˆ « «ˆˆ« l « ˆ « ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ« . l & ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« _««ˆ . l «ˆ . ˆ« ˆ« _««ˆ . l _««ˆ»œ _««j ======================= «ˆ«ˆ = _ _ ˆ ˆ « »» l ja en u - nu fa - mi - li'; ple - nos de ho - ma am' la kor-var - ma l da sa -øo kaj da fe - liæ'; ple - nos de bo - na far' la sank-te - ga . œ » œ » œ » œ » œ » œ » . œ » » _ _ _ _ _ œ _ œ _ œ _ œ _ _ _ » » » l J»œ»» Jœ»»» J»œ»» œ.J»»» Kœ»»» K»œ»» K»œ»» . œ.»œ.» »»œ »Jœ» »» ‰ ‰ œ.»J» œ»K»œ» œ» œ»œ» œ»J»œ œ»» _»œ»» b ∑ »»» »» J»œ»» l »» »» œ»» = J»»» l »» »» »» l Jœ»»» l? b b nœ l lŒ ======================= » » » ja en u -nu fa-mi-li'; da sa - øo kaj da fe-liæ';

ple - nos de ple - nos de

ho-ma am' la kor -var - ma bo-na far' la sank-te - ga

«« « « « « « « « « « « « « «« « « « ‰ bb b « «« « « « « «ˆ ««ˆ ««j «j « « « « « « « ˆ. « ˆ. . ˆ ‰ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « « . « « « « «ˆˆ« l «ˆ« . «ˆ« l œ»» «ˆ« œ»» ˆ« «j ««ˆ.ˆ. ˆˆ«« ˆˆ«« «ˆ«œ»» . l ˆ«ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ j «ˆˆ« l «œ»ˆ«» . «ˆ«œ»» =” ======================= l& » » » » » l mon - do. ni. Pa - ra - di - zon ho kre - u æi - uj l mon - do. ni. Pa - ra - di - zon ho kre - u æi - uj « ««ˆ« «« « « « . . « l b ˆ« œ»»œ ‰ œ»œ» œ»»œ» œœ»»J» _œ.œ»»»» œ»»œ» œ»Jœ» _»œ»»» _»œ»»» ‰ _«ˆ ˆ« »»»œ «ˆ.« ˆ« œ»»» œ»œ.» . œ»œ» ‰ j » »» l œ.»» œ»» »» œ»»» J»œ»» l »» »» =” » œ œ J » l ? b b œ»»» . ======================= l »» » »» l » » » » »» » 187


175

Nova buda' de nova mondo trad. CHOE Taesok

b 4 « « « « «««ˆ« ««« «« « «« « « « «« « «« «« b Œ « « ˆ. « « « « j « « 4 ˆ k « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « ˙ ˙ « l& l «ˆˆ« _««ˆ.«ˆ . _ˆˆ««« ˙«˙« =l ======================= ˆ««ˆ ˙« l ˆ« _««ˆ . ˆ« ˙« l _««ˆ _j ˆ««ˆ ˆ« _»œ««ˆ l _««˙ .. ˆ« _j «ˆ.«ˆ . _k «ˆ.«ˆ . _k » _«˙ l de no - va mond' ja es -tas So - te - san'. Stre - bis li 1. No - va bu-da' l la a - pos - tol' kun for-ta la ri - lat'. Sur la mond' 2. Ja es- tas ni l b b 44 œ»»»»œ œ»»œJ» .. œ»»»Kœ ˙»»»»˙ œœ»»» œ»»Jœ.» . œ»»»»Kœ ˙»»»»˙ œ»»» œ»»œJ» .. œ»»»Kœ œ»»»»œ œ»œ»» ˙»»» . Œ œ»»»»œ œœ»»» .. œ»»»œ ˙»»»»˙ »»» »» »»» »»» l »» »» »»» »»» l œ»» »» »»» »»» » l »»˙. ======================= l? l »»» »» »» »»» =l »» » «« «« « « « «« « «« « «ˆ«« «ˆ.j « «k «« Œ b b ««ˆ«« ««««ˆ.« ««««ˆ «««˙ « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˙«˙« =l ˆ ======================= ˆ k ˆ l & ˆ« _«ˆ . «ˆ ˙« l _«ˆ««ˆ _«j l l l « « « «»œ«ˆ . _«Jj «ˆ.«ˆ . _««ˆ _«ˆ«ˆ __«ˆ«ˆ _«»˙« . « ˆ « . « ˆ _ _ _ ˆ « ˆ « œ » ˆ « » » » l al kons - tru' de pa - ra - di - zo - land'. Mon - tris en la sank - ta li- brar' l ster - nu vo - lon de So - te - san'. La ra - pi - da kaj øus - ta voj' ni » œ » œ ˙ » » œ . œ»»» »»» ˆœ»» ˙»˙» .. Œ œœ»» .. œ»J»œ œ»» »» œ»» œ»» . œ»»» ˙»»» l b œ»» »»œœ.. »»» »»» œ œ » » » » ======================= l ? b œ»»» »» œ»» ˙»»» l »œ»»» J»œ»» . Kœ»»» »»»œ » l »» l »» »» œ»»»» œ»»»» l œ»»» »œ.J»» Kœ»»»» ˙»»»» =l ««« ««« «« b «« «« « « «« Œ «« «« «««ˆ «««ˆ «« «« « « « « b « « . « ˆ«« «ˆ« ˆ««ˆ«=l j . ˆ. ˆ j « « « « « « « ˆ«ˆ« . j ˆ«ˆ« «ˆˆ« nˆ_«««ˆ l ««˙.. «ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆ« l œ.»» «»»ˆœ j « « ˆ ˆ j ˆ. ˆ « « « l& l l « « ˆ k ======================= ˆ . ˙ « « « _«ˆ _«˙ _«ˆ _«ˆ _«ˆ ˆ« _«˙ l kla - re vo - jon li. Øin tra- le - gu, ler - nu el øi, men - son lu - mi - gu es tas la li brar'. Ki al tuj ne stu do ni? du Stu - du u - nu - e l _ œ » » œ . » œ . » œ » œ . » œ » œ . ˙ œ » » » »»» . œ»» ˙»» b »»»œ . »»J»œ »»œ» »»œ» »˙»» . Œ »»œ.» »»Jœ» œ»»œ» œ»»œ» »»œ» l======================= b Jœ»» K»œ»» ˙»» l œ»»»»œ œ»»»Jœ» œ»»»»Jœ œ»»œ»» »»»œœ»=l l ? »»» »»» »»» »» l l » »» »» »» l »» »» »» »»» » »»» » » » «« «« «««ˆ . «« «« « ««« ««˙.« « bb «««˙« . Œ ««ˆ.« ««j « « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ Œ=l «ˆˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« l ««˙« . l & «˙« . l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ.« ˆ«« ˆ««ˆ« «˙˙« l ««ˆˆ« .. «j ======================= l ni. An - taý æi - uj a - gu ni, lu - mu æi - en ajn, ni. A - van-gar - de i - ru ni al fe - li - æo - land', l œ»» . œ»» _»œ»»œ œ»»œ ˙»˙» .. œ»»œ _»˙»˙» . » œ. œ » œ » œ » œ » œ » . . » œ » ˙ » œ œ » J » œ » œ » » » » » Œ l »» »» »» l »»œ» . »» »»» »» ll ? b b ˙»»» . Œ l »» l »»œ»» . »Jœ»»» »» »» l » ======================= = » » ««« « b «««˙« «« ««˙ «« « «« « « « b ˆ Œ= « « « « « « « ˆ « « « « ˆ ======================= ˆ««ˆ «ˆ ˙« l& l «ˆˆ« _«j ” ˙« ˆ« ˆ« l _ˆ.j ««ˆ . _k «ˆ.«ˆ . _«k «ˆ«ˆ _««ˆ«ˆ __«ˆ««ˆ l _«««˙»» . l vas - te trans - do - nu al mond' gra - con de So - te - san'. plej si mi li øu do ni al no - va la bu - da'. l œ œ œ ˙ » » » » »»» œ»» .. œ»» œ»» œ» œ»»œ» »»» œ»»J»œ .. œ»»»œ »»» »»˙» b ˙»»˙» . Œ =” l======================= b œ K œ » » » » »» »» »» l »» »» »» l? l œ»»» J»»»œ »K»œ»» »œ»» »»œ»» l ˙»˙»»» . » Moderato

188


Unu cirklo lumas per bril' (Himno de la societo Blua Nubo)

176 trad. CHOE Taesok

«« ««« «« «« ««« ««« « « bb 4 « « « « ˆ ˆ j ˆ j « « « « « « « « ˙ Œ ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« l «««˙. ======================= =l ˆ««ˆ _««ˆ«ˆ« _«««ˆˆ «ˆ«ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««˙« l ««ˆˆ« .. j l & 4 ««ˆ.ˆ«. _«j . _«˙ l al la nov - æi - el', lu - mas per bril' 1. U - nu cir - klo ke æi - u i - øu sam - ron - dan', ajn ýon - bu - lan' 2. Por l œ»» œ»» œ»» ˙»»» œ»»» . _»œ»J»œ œœ»» œ»»œ ˙»˙» .. l b 4 œ»»»» .. œ»Jœ»» œ»»»» œ»œ»» œ»»»» œ.»» »» »»» »» Œ =l »» » œ»» »» œ»» l »»J»»œ œ»»»» »»Jœ»» »˙»» ======================= l ? b 4 »œ»» l l » » » » » q = 100

«« «« «« « ««« «« «« «« ««j « bb « « « « «« ˙ ˆ « « « « Œ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ« «˙« l «ˆ.«ˆ« . «j ˆ«ˆ« ««ˆˆ« ˆ««ˆ« l «˙«« . ««ˆ.ˆ«. «j l& «_ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l j ======================= = ˙« . l pre - nis jam ni, ce - ter'. la aý - ro - ron an - taý ol æi u ho l' mond' øu sam hej - man', por ke mo de i l _ œ » œ»» œ»» œ»J»œ ˙»» ˙»» . œ»»œ» .. œ»»»Jœ »»œ» œ»»œ» l b œ»»»» .. œ»Jœ»» œ»»»» œ»œ»» œ»»»» » » » »˙» . œ J œ » Œ l » » » » œ » ˙ » » b œ » œ » » » » » » » » » l? l l »»» ======================= = » » »» l » » » »» »» ««« « « « ««« «««˙. « bb «« . «« «« « « « Œ= ˆ«ˆ« ««ˆˆ «j ˆ«ˆ« ˙«˙« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «˙« . «ˆˆ« . j ======================= l& l j l ««ˆˆ« .. «j l « ˆ«ˆ« ««˙˙« l de mo - ral - al - tig', Es - tas ni la stan - dar - dist' a Nub', fa ru en ni, a nar' de l' Blu re - al' l œ»» œ»» œ»» ˙»» œ»»œ.. œ»»Jœ œœ» œ»» ˙»˙»» .. l b œ.œ»»». œ»»J»œ ˙˙»»» œ ˙ » » » » » » » œ J » œ Œ =l »» »» »» »» »»» l » ======================= l ? b »» l »»» »» »J»œ»» »» l »»

« «« « «« «« «««j «« ««« . ««« . «« ««««ˆ «««ˆ bb ««j ˆ «ˆ«ˆ« ««ˆ« œ»»Jœ» ««˙«« ˆ « j « « ˙ « « ˆ ˆ ˆ Œ =” j « «ˆ« ««ˆ «ˆ« «˙« «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙««˙« . ˆ« »» ˙« l& l l ======================= » l kaj de ser -vad' ni. sur voj' de stud' a - van- gar - du la pa ra diz' la al'. æi mon don nun laý i de l œ»» .. œ»» œ»» œ»»œ œ»Jœ»» »œ»œ» œ»»» ˙»»˙» l b œ»»» œ»»» œ»»Jœ» ˙»»» ˙»»» .. »»œ» »»Jœ» »»œ» »» Œ ” » » » » » b » œ J » œ J œ ˙ » »»» »»» » »»» »»» l? l l » l ˙»» ======================= = » »» * Societo Blua Nubo: organizo de mezaøaj ýonbulanoj, kiu celas kultivi la moralon kaj veron kaj bonfari al la homaro.

189


177

Mondon plu al unu mond' trad. CHOE Taesok

«« Œ «« « «« «« . «« « «« ««j 44 « « «« ««˙« « « « b « « « «« . k « «œ»ˆ« «»«ˆ. ˆ«ˆ« ˙»«« l ˆ.«ˆ« . «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«œ» l «˙.˙«. ˆ«« ˙«˙«=l l & _««j¯«ˆ «ˆ«œ»» «»œ.ˆ.«» ˆˆœ«»«» ˙« l _ˆ«««ˆ _ˆj ======================= _l«j «ˆ » »œ. œˆ»«» ¯ ˆ « » » » » » » » » » » l Mon - don plu al u - nu mond' pu - þu, pu - þu ni. Mon- don plu l _ » œ ˙»» œ»» ˙»˙» œ»» .. œ»J»œ »»œ» œœ»»» œ»»œ» ˙»»»˙ .. Œ œœ»» œœ»» .. œ»» ˙»»»˙ . œ œ . » » » œ » œ 4 œ » » . » . » » ˙ œ œ œ œ » J œ » K » » »» »» »» » l »» ll ? b 4 »» »» »»œ »» l »» »» »» » l œ»»» l »» »» »œ»» »» =l ======================= » » » «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « k « « «ˆ « «ˆ« «««ˆ «ˆ« «« ««˙. Œ «ˆ« ««ˆ . ˆ««« ««˙ «j ««ˆˆ «ˆ.j b « ««ˆ« . «k «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«œ»» l ˙« . « «ˆ« . «ˆ« «˙«˙=l ======================= l & _«ˆ««ˆ _j l _««ˆ _«ˆ« . ˆ« ««˙ l «ˆ«ˆ j .«ˆ _ˆ«««ˆ «ˆ«ˆ« «««ˆˆ «ˆ«œ»»» l «ˆ.«ˆ« . j » l al u - nu hej - mo pu - þu, pu - þu ni. Mon- don ni al re - vi - va mond', l œ»»œ œ»J»œ .. œ»»» œ»œ» œ»»œ» »œ»»œ œ»»»œ .. œ»Jœ»» œ»œ» œ»œ»» œ»œ»» ˙»»˙» .. Œ œ»» œ.»» œ»œ» ˙»˙» œœ»»J» œ»»Jœ» œ»»J»œ .. œ»Kœ»» ˙»˙»» ll ? b »»» »»» Kœ»» »» »» » l » » »» » » l »» ======================= l œ»»» œ.»»» »» »»» l »» »» »» » » =l » ««« «« «««j «« «««ˆ . «« ˆ««« « « « « «« « « «« « « « « « « « ˆ « « ˆ«« ««ˆ «ˆ« «j ˆ«« «« ˆ.«« «« «ˆ« «« «« . ˆ«« ˙«« «ˆ« «j «« «« ˙.« . Œ j «ˆ ˆj «ˆ j «ˆ«ˆ «j « «j «ˆ «j «ˆ«ˆ l ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «j «ˆ« = l & b «j ======================= « ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙ l ˆ« ˆ« . ˆ.« ˆ« «ˆ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ.« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j « l al la no-va mon-do pu - þu nun. Per la vi - va re - li - gi' de l' nov-nas-ki - ta sank . _ œ _ » œ _ » œ » l . . œ»J»œ œ»Jœ» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»» . œ»»œ œ»»Jœ œ»Jœ» œ»»œ œ»» œ»» œ»J»œ œ»œ» . œ»œ»» . œ»»œ» »œ»»œ »œ»» »œ.»» »»œ» ˙»˙»» » œ J œ J » » » Œ » » » » Jœ»» l » » œ J œ J ˙. » ll ? b » » »» »» »»» »»» J»œ»» œJ»»» l »» l » » » »» » l » » »» » l »»» »»» »» »»» »œJ»» = ======================= » » » «« « « «« « « « « « « « « « « « « ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ« ˙.«« j Œ=l «k «J« «« «« l «j ˆ j ˆ j ˆ j « « « « « « ˆ « ˆ « j ˆ. « j « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ « ˆ l & b _«««˙.«˙ . Œ l ««Jj.ˆ«œ»» . «K«k l l ======================= « « « . ˆ ˆ . œ ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ œ j J « « » « » « « « « » _«ˆ _«ˆ _«˙ œ«ˆ»» »» » »» »» _»j l tul' al e - ga - la mond', al dank-ple-na mond', al la u - nu-cir- kla mond' l «« «« «« «« œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ œ»J»œ œ»»œ œ»œ» ˙»˙»» .. Œ ˙»»˙ .. Œ œ««j . » œ œ œ œ ˙ » » » » . » . ˙ ˙ œ J œ J J œ œ j J k ˆ » » » » » ˆ K » « œ « J ˆ « » » » « ll ? b » Jˆ«œ»»» »» l »» »» »» j l »» »» »» Kœ»»» »» l »»» »»» »»» »» »»» »»» l » ======================= =l ««« ««« . «« « ««« «««j ««j « « « « « ««ˆ« ««« «« ˆ«« ˆj ˆ«ˆ j ˆ ˙ k ˆ « « « « « « « « « b Œ =” « . ˆ. ˙ ˆ k « « « « « « « « « ˆˆ« . ˆ« ˙« ˆˆ« «j ˆˆ« «j l & « ˆ« ˆ« . ˆ« ˙« l «j l ˆ« . ˆ« ˆ« «ˆˆ« l _˙.«««˙ . ======================= l mon - don pu - þu ni, mon - don pu - þu ni, mon - don pu - þu ni. . . _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ»Jœ _»œ»Jœ _œ.»œ»J _»œ»Kœ _»˙»» l ˙»»˙ .. œ»Jœ» œœ»J» œ»œJ»» .. œ»K»œ» _»˙»»»˙ » » » » » » » » Œ ” » » » » » » » » » » » œ J œ œ ˙ œ. »»» »»» »»» l »» ll ? b » » » » » l » » » » »»» l »»» ======================= = Vigle

190


Æu en mens' estis ja (Kanto de æiutaga praktikado)

178 trad. CHOE Taesok

#4 ««« «««ˆ . ˆ««« «««˙ ««ˆ.«« ˆ«««« «««ˆ . ˆ««« «« «« «« « « ˆ«ˆ« .. «k ˆ«ˆ« l ««˙»« . Œ l _«« ««« _««ˆ.« _ˆ««« _««˙« =l l & 4 “ { _««»œˆ« . _««»«œˆ _««ˆ.«ˆ« . _ˆˆ«««« _«««˙«˙ l _«ˆ««ˆ« .. _ˆˆ««« ««ˆ.« ˆ««« ««˙« l ««ˆ . ˆ«« ««ˆ.« ˆ««« ˆ«ˆ« «j ======================= »«œˆ» . _œˆ»» ˆ« . ˆ« «˙ »» » » l Æu en mens' es - tis ja Æu en mens' mal - tran - kvi -lo aý ne? l Æu do mi vi - vis ja Æu do mi kun dan - ke - mo aý ne? _ œ » œ. œ . œ » » » » » œ l # 4 »»œ. »œ œ.»» œ»» ˙»» »»» »œ» œ.»» œ»» ˙»» œ.»» œ»» œ.»» œ»» »œ» »»Jœ . »»Kœ ˙»»˙ .. Œ œ.»» œ» œ.»» œ»» ˙»» œ » » » » » 4 l ? “ { œ»»» . »» œ»»» . œ»»» ˙»»» l »»»œ . »»» »œ»»» . »œ»»» »˙»»» l œ.»»» œ»»» »œ»»» . »œ»»» »» »»» »»» l »» l »œ»»» . œ»»» »œ»»» . »œ»»» »˙»»» =l ======================= » » » « « « « « « « « « « # «« ««« «« . «« «« ««ˆ. ˆ«« «« . «« «« «« « «« «« ««ˆ.« ˆ««« «««˙ ««« . ˆ««« «ˆ« .. ˆ«« ««˙ « ˆ ˙ « « ˆ Œ ˆ ˆ . « ˆ « « « « « ˆ « « « . « « . «ˆ« . k ˆ«ˆ« l «˙˙« . ======================= l & _ˆ««ˆ« . _««ˆ« «ˆ.« ˆ«« «˙« l ««ˆ . ˆ«« «ˆ.« ˆ«« ˆ« ˆj l ˆ.««ˆ. ˆˆ«« ˆ.« ˆ« ˙« l ˆ«ˆ.« ˆ« ˆ« ˆ« ˙« =l l es - tis ja mal - sa - øe - co aý ne? Æu en mens' es - tis ja vi vis ja kun mem sta ne? Æu do mi ler ja ro aý nis l _ œ » ˙ . . . œ » œ . » œ. » » œ. » œ.»»œ.» œ»»œ» œ.»»» œ»»» œ»»»œ »œJ» . »»Kœ» »˙.» Œ œœ»»» . »»» »»œ»œ . œ»»œ» ˙»»˙» »»» œ»»œ» œ.»»» œ»»» ˙»» l # »»»» . œ»»œ»» œ.»»»» . œ»»»» ˙»»»» » » l ? œ» »» œ» œ» ˙»» l »» »» »œ» . »œ» »» »» »» l l »» œ»» »» »» »» l »œ» . »»» »œ» . »œ» »»˙»» =l ======================= » » » » » » » » » » «« . «« «« «« «« « « « « # «« «« «« «« « « «« « « « Œ « « « « « . ˆœ«»»» ˆ«ˆ« . ˆˆ«« ˙«˙« l ˆ.«ˆ.« ««ˆˆ «j «ˆ«ˆ« l ˙« . l « «K« «ˆ.j «k «ˆ«ˆ.. «k ««ˆˆ« ««j œ » « ˆ « ˆ .. «k «ˆˆ« l « ======================= l & ˆ.«ˆ.« ˆˆ«« «ˆ«ˆ.« . ˆˆ««« «ˆ«ˆ« _««ˆj l » « ˆ ˙ ˆ ««ˆ .. k « « «_J»j.œ«ˆ» . _»k »»»« « œ«ˆ»» _«ˆ . _«ˆ _«˙ » _«ˆ«ˆ = » l mal - jus - te-co aý ne? Æu kun kred', ku- raø', pen', sci - vol' vi - vis ni ta - gon aý l kun fer - vo -ro aý ne? tag' Æu ins - tru - is mi en æi ja kun fer - vo - ro aý . _ œ _œ»»» . œ»Kœ» _»œ» œ» . _»œ» _ » œ » œ. œ » œ. » œ » . » » œ œ » » œ » » » œ l # »œ» . »œ» »»œ» . »»œ» »»œ œ»œ.J»» . »»Kœ» ˙»˙» .. Œ œ»»» . œ»K»œ œ»»» . œ»»» ˙»»» »»» »œ» œ.»»» œ»»» ˙»»» » . » œJ . » » » »K»œ» l ? »» »» » » »» » »» l »» l J»œ»» . »» œJ»»» . Kœ»»» ˙»»» l œ»»» . »»» »»»œ . œ»»» ˙»»» l œ»»» »»»œ »»» » »œ»» J»œ.»» = » l ======================= » » » » » « « « « ««« «« «« «« ««« « # «« ««ˆ.j ««k «« . ««« «ˆ« «« «j « « « « . ˆ « « Œ ˆ Œ=l ˆ«« ˆ.j ˆ«ˆ« l ««˙.˙«. k « « « « « ˆ k ˆ. « j « ˆ . « ˆ « ˆ . ======================= l & ««˙˙« .. ”{ «ˆ.«œ»» ˆ« ˙««˙« _««ˆ«ˆ l »ˆ«œ» ˆ ««ˆ« ««˙˙« l «ˆ« . «ˆ« ««ˆ« . k ˆ« l ne? Æu do - nis hel - pon mi al a - li - a u - lo jam aý ne? ne? l œ»»œJ» .. œ»»K»œ œ»»œJ .. œ»»K»œ œ»»œJ» .. œ»»K»œ œ»»J»œ .. œ»» »˙»» .. # ˙»»˙.»» . Œ œ»»»œ» ˙»˙»» œ»»»œ œ»»»œ œ»»» ˙»»» Œ l l======================= l? ”{ »»» » »» l »»» »œ»» ˙»»» l »» »» »»» »» »» »» »» Kœ»»» l »»˙ = » ««« ««« . «« « «««˙ ««« . ««« ««« . ««« ««« . «« « «« « # ««ˆ« . ˆ««« ««˙« «k «˙«« . «ˆ.j ˆ « ˆ j ˆ Œ « ˆ j ˆ ˆ k ˆ k j ˆ « « ˆ k « « « « « « « « « ˆ « « « ˙ « « ˆ ˆ ˆ . « « « « « « « « « ======================= =” l & »œ» l «˙ . «ˆ l ˆ.« «ˆ _ˆ««ˆ ˙« l «ˆ . «ˆ «ˆ . «ˆ «ˆ . l Æu do - nis hel - pon mi al a - li - a u - lo jam aý ne? _»œ» . _»œ» _»œ» . _»œ» ˙»»˙.. l # œ» œ » œ » ˙ » œ. » » œ . » œ » ˙ » œ . » œ » œ »»» . »»»œ »»œ» »»˙» »»» . Kœ»» J»»œ . K»œ» »œJ»» . »K»œ» »J»»œ . »Kœ»» »» »»» »»˙» »»» J œ Œ =” l======================= » » » œ œ » l ? œ»» l l » l » » »» » » » » » » » »» »»» » q = 100

191


179

Malfermiøis, malfermiøis trad. CHOE Taesok

«« « «« «« « « « « « « « «« « « « «« . ««ˆ« ««j b b b 68 ««ˆ« ««j « ˆ ˆ«ˆ« ««ˆ j ««ˆˆ j «j «ˆ«ˆ« «j «ˆ.j «k ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« J«j « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ . ˆ ˆ « « « « « ˆ ======================= ˆ« «ˆˆ« j œ»ˆ«» _J«»j « ˆ « ˆ ˆ«=l l& l l l ˆ ˆ ˆ . « « « « œ«ˆ» _»œ«ˆ» _«ˆ » » » l miøis, mal fer Kos - mo es - tas Mal fer mi - øis, mal - fer-mi - øis no - va æi - el'. 1. l vi - das ko - ro 2. Pa - cas mal-tran - kvi - la ho- mo, tro - vas vo - jon e - rar-va - gul', __»œ» __»œ» __»œ» œ» l » œ . » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ »»œ »»Jœ »»J»œ »»œ » » » » œ . » » » » » œ » » » » » œ » œ » 6 œ J » » » » » » » » » » » œ œ » J » œ J » œ » b » » . » » » œ. œ » » » » J » » » » » » œ » » l ? b b 8 » » » » l œ»» J»œ» »» »» l »œ» œ»J» œ»» » l »œJ» »Kœ» »J»œ »» l »»» »»» »» »»=l ======================= » » » » » » » » « « «« « « « « bb b «j « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ j j ˆ. « « « « « « ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ« j «ˆˆ« «j ««ˆˆ l ««ˆˆ« «j ««ˆ« . l «ˆ«ˆ« «j ˆ«ˆ« «««ˆˆ l «j «ˆˆ« «ˆˆ«=l ˆˆ« «j ˆˆ« «j ˆ «ˆ.ˆ«œ.. K«k « « « l& œ»ˆ«» _«J«»j ======================= ˆ « « _ ˆ « œ » » «ˆ . l la la sam-hejm'. Ki - e es - tas u - nu dom', æi - u a - nas vi - a bud - ho? blin - da hom', aý - das so-non ro - sur - dul', di - ras ko - ro - mu - ta ho - mo, l _ »œ»» _ »œ»J»œ __œ»œ»J __œ»œ» .. __»œ» __»œ» œ» œ» ko_»œ»» _ _ œ»»œ» œœ»»J» œ»»Jœ» _ »œ» »Jœ» »Jœ» »œ» œ»»» . œ»»» œ»»» œ»œ.» . œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» l b œJ»» »» »»» »»» »œ l ? b b »» l »»» »»» »» »» l J»œ»»» . K»œ»»» Jœ»»» »» l »œ»»» J»œ»»» œJ»»»» œ»»»» l »» »» »» »»» =l ======================= ««« «« «« «« « « « «««ˆ. œ» «««j bb «««ˆ ««j œ » «« «« «« ˆ««j œ œ œ œ ˆ ˆ«ˆ« «ˆ.«ˆ« . ˆ«J «ˆ «j j ˆ œ » » « » » » » » « « « b ˆ . ˆ œ œ œ ˆ œ J J J œ J J . « œ J « » » » » » « » » J œ ˆ « j ˆ « «ˆ« l ˆ « « ˆ . ˆ«ˆ« «ˆˆ« = » » » » » » » ======================= l& l »» l œ»»» ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆˆ« j » » » l» » » l Æi - o ajn es - tas ni - a bu - da'. Stre - bas ni por la a - dor' al bu- da - o ti el ke lu ma fe liæ', de la fe ple - nas voj - ser i øas la mond'. De liæ' l _ _»œ»»œ» __»œ»J»œ» __œ»œ»J»» __œ»œ»J»» __»œ»Jœ»» __»œ»J»»œ __œ»œ»J»» __»œ»Jœ»» _ _»œ»œ»» .. _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»» l b b » » » » » » » » » J»œ» Jœ»» J»»œ œ.»» Jœ» Jœ» J»œ œ.» » » » »»»Jœ ======================= l? b l l » » » » l »» »» »» »» l »»œ»» œ»»J»» »»œ»» = »» l bb « « ««j ««ˆ« «« « « « «« «« «« ««j «« «« «« «««ˆ . ««« . «««ˆ ««ˆj b « « ˆ « ˆ « « « « j . l ˆ J ˆ. K ˆ ˆ j ˆ ˆ«ˆ« ˆ«= « « « «ˆ« . _k « « ˆ« _J»œ«j «ˆ«ˆ j l& ˆ« _«j ======================= ˆ« . œ»»»k «»ˆ _ˆ««ˆ . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« œ»»»j «ˆJ»œ»» _««ˆ»œ» l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ.j » » l Kor-pon, men-son ni kun-zor- gas, laý la darm' ni vi - vas kun vol'. en la re - al'. l De bon - fa - ro, de bon - fa - ro æan-ta la hom'. ple - nas vi - vu - la - ro de l' mond'. l b b œ»»»»Jœ .. œ»»»»Kœ œœ»»»»J œ»œ.»» . œ»»œ»» œ»»Jœ»» œœ»»J»» œœ»»»» œ»»»»œ œ»»»Jœ œ»»J»œ œ»»œ» œ»»»»œ œ»»»»Jœ œ»»»»œ œ»»»»Jœ œ»»»»œJ .. œ»»»»Kœ œ»»»»Jœ œ»»œ.» . ======================= l ? b »»» »»» »»» » l » » » » l »»» »»» »» »» l »»» »»» »»» »»» l »»» »»» »»» »» =l ««j ««ˆ.« «««ˆ «« « « « «« « «« ««j b b «««ˆ ««j ««« . ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ b j j ˆ«ˆ« «j « « « « ˆ« ˆ« ˆ« «ˆˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ« j «ˆˆ« «ˆ«ˆ« l «ˆ.j «ˆ« . Kœ»»««k l& ˆ»« _J»œ««j ======================= «»ˆ _ˆ««ˆ . =” » l mal - fer- mi - øis Mal - fer - mi - øis no - va la mond', no - va la mond'. l es - tas æi - e Pa - ra - di - zo, ho pa - ra - diz' tra l' tu - ta mond'. __»œ» __»œ»Jœ _ œ _œ . __»œ» __»œ» œ» œ» _»œ _»œ _»œ œ»»» . œ»» œ»» œ» . »»J»œ »»» _»»J»»»œ _œ»»»»» . »»»œ »»J»œ œ»J» »œ» l b _»»»œ» _œ»»»J» _œ»»»J» œ»»œ» œ.» » l ? b b »» »» »» »» l »» l »» »» »» »» l »œJ»»» . »»Kœ»» »Jœ»»» »» ======================= =” Øojplene

192


Ni, anar' de Jongsan

180 trad. CHOE Taesok

«« « « « « « 6 « ««ˆ« ‰ « « « « « « b « « « « ˆ « « . ˆ ˆ. j « « « « « 8 « « « ˆ ˆ « ˆ « j « l& ======================= ˆ« =l «ˆ«ˆ l ˆ« . _«»œ«ˆ» _«J»j œ«ˆ» _ˆ.««ˆ . l _ˆ««ˆ ««ˆˆ ˆ« ˆ« . l «ˆ« «ˆ« ˆ« _j » » l de a - nar' Jong - san en l' an - tik - va temp' 1. Ni, l kun re - son' æe la ma - te - niø' 2. Laý - ta kri' al so - pir' la lun' vi - vas la kon - kar' 3. Kun l . _ œ _ œ _ œ » _ œ » » » _ œ » œ»» œ»» . œ»» œ»J»œ »œ» œ»» œ»»œ œ»J»œ œœ»» .. »»» »»» »»» »»» l 6 » » » » » » » » œ»»» ‰=l l? b 8 » » » l œ»» œ»» J»»»œ œ.»»» l »œ»»» » » Jœ»»» l œ.»»» ======================= » Kontemple kaj elkore

«« « « « « «« «« ««j «« ‰ ««« «j b « « ««ˆ.« ˆ « « « « ˆ. « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « ˆ . ˆ « j « ˆ. ======================= ˆ««ˆ ˆ« ˆ« l & _«»œ«ˆ» _«j l _j l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««ˆ . _ˆ«««ˆ =l Jˆ»œ» _««ˆ . « » » l de laý l' ri - lat' ve - nis al lok' æi so - ci - et'. l de es - tas ¼ur' por la kons -tru' la pa - ra - diz'. nas - kas en kun do - lor' per - lon al si long - daýr'. l . _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » œ»» œ»J»œ »œ» œ»» œ»»œ .. »»» »» »» »» œ»»œ» ‰ l b œ»œ»»» œ»Jœ»»» œ»œ»»» .. » » » » » » » » J»œ» l » » ======================= =l l? l J»œ»» Jœ»»» œJ»»» œ.»»» l œ»»»» » » » ««« «« «« ««« « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ. «« «j « « « nˆ b «ˆ«ˆ« «««ˆˆ «j «ˆ.ˆ«. l «ˆ«ˆ« «j ««ˆ« j «ˆ« l ««ˆ« . ˆ««ˆ« ‰=l « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ l & _ˆ««ˆ «ˆˆ« «ˆ«ˆ« _««j l ======================= ˆ « « «ˆ»œJ»» l Ju pli pa - sas ni a hor', des pli þpru - cas øoj'. l Ma - nojn du kun - pre - mas ni nok - te an - taý vi. Por e - ter - no sek - vas ni ins - tru - is - ton, vin. l _»œ»» . _»œ»» _»œ»»œ _»œ»Jœ» _»œ»œ _»œ» »œ»»œ œ»œ» œ»» _»œ»» .. œ»» œ»» _œ»»» œ»œ»» _»œ»Jœ» » » »œ»» »Jœ»» œ»» »» »» l b »» »» »» œ.»»» œ»»» ‰=l J»œ»» l » »» J»œ»» œ»»» l? l » l ======================= » » » » » ««« « « «« ˆ«« «j « ««j « ««« ««« ‰ ˆ « « « b « « « ˆ. « « « ˆ. « « ˆ ˆ j « « « «ˆˆ« ˆ« ˆ« . l _«»œ«ˆ _«j l & ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ« j ======================= ˆ««ˆ l _ˆ.««ˆ . _ˆ««ˆ =” ˆ»œJ»» _««ˆ«ˆ _j « » » l vi - vos por tag' Var - me ni ki - el por e - on. l do - nas al vi Æi - on ajn men - se, kor - per ni. on æi de l' vot' nu En re al' ple ma das ni. l . œ . » _ œ » _ œ » _ _ œ » _ œ » œ» œ» œ»»œ œ»»Jœ œ»» œ»» œ»œ»» .. œ»œ»» ‰ »Jœ»» »»»Jœ »Jœ» »» . » » » » l b œ»»»» »»Jœ»» »»»»œ. » œ » œ J » » » » » » »» l » l ? »» » »» l » » » »» l » » œ»»» ======================= =” 193


181

Por etern' vivas ni trad. CHOE Taesok

«« «« « « « b 4 « « « « « ««« b « j «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ «j « « «˙.« Œ l «« «««ˆj. «««k ««j ««j ˆ ˆ j « « l & b 4 _««»œ«ˆ _««ˆ«ˆ« .. _ˆˆ«««« _««˙««˙ l _««ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ« .. _ˆ«««« _««˙« l _«J«»j l ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « _»œ«ˆ» _««ˆ . _««ˆ _˙««˙=l _««ˆ ˙« . œ«ˆ» _««ˆ _ ˙ « » » » » l kun ri - æa grund', vi - vas ni ku - ne en vi - la - øo de l' ter' 1. Por e - tern' l me di' kam de la bon Ni nu-tras nin Es tas dir', ke es tas po far'. 2. _ œ » . . » œ » œ » ˙ œ œ ˙ » » » » œ»Jœ» œ»Jœ»» »J»»œ œ»Jœ»» œ»» œ»J»» œ»Jœ»» »» . Œ œ»œ»» œ»J»œ.» . œ»K»œ» ˙»»»˙ l b 4 œ»œ»» œ.»œ.»» œ»œ»» ˙˙»»» »» »»» œ»œ»» »» b 4 » » l ? b » » » » l œ»» œ.»» »» ˙»» l »» » » » »» » » l ˙»»» l » » » » =l ======================= » » «« «« « « « b « « « «« «« «« « « « « « « « b « « Œ « « « ˆ j b « « ˆ « « « « « « « « «««ˆ .. «« « l _«« ˆ«« j «ˆ « « «ˆ ˆ« . ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« = ======================= l& «ˆ«ˆ ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« l _«ˆ««ˆ .. j _«ˆ«ˆ _ˆj _k _«ˆ«ˆ« l ˆ« __˙««˙ «ˆ _ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l _««˙«˙ . l _«ˆ.««ˆ . _«j l Es - tas øi la pu- ra ak-var' kaj fre - þa la a - er'. nes - to de la en kaj ho di aý per la bon far' ple na la kam par', ni do sal - tas, l _ œ » œ » œ œ» œ» . » l b b b œ»»»œ» œ»»»œ.J» œ»Kœ»»» ˙»»»˙» œ»œ»»» œ»œ»»» »Jœ»»» œ»J»»»œ œ»»»» »œ»»» œ»»»œ» ˙»»˙.»» . Œ œ»»œ» .. œ»»»J»œ œœ»»» œ»»»œ» œ»»œ» œ»œ.»»» . œ»Jœ»»» »œ»»» »»»œ» œ»œ»»» l? l »» »» »» »» »» l »» »» ======================= »» l » »» l » =l » » » £ « « « « « «« « «« « « « « « « « « « « b b b «««ˆ «««ˆ ˆ««« ««ˆ«« ««j « « « « « Œ « « « « « « « ˆ j nˆ « « « « «ˆ« l « «ˆˆ« l «˙.˙« . l «« _«« «ˆˆ« ˆˆ«« ˆˆ«« ˆˆ«« ˆ«ˆ« l j «ˆˆ« k «ˆˆ« k ˆ«ˆ« «ˆ« j «ˆˆ« «˙˙« l «ˆˆ« j ˆˆ« j ˆˆ« «ˆ«ˆ = « « ======================= l& ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« j _j.«ˆ k «ˆ l ge - fra - ta - ro por viv'. ki - e ajn i - ras Ki - e ajn i - ras ni su -be de la æi - el', ku - ras kun bo - na san'. or - du so- ci -on Gar-du na - tu - ron ni, zor-gu me-di-on ni, l _»œ » œ » œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ » œ » » œ œ œ œ ˙ . » » » » » » » » » » » » l b b œ»»»»œ »»œ» »»œ» »»»œ »»Jœ» »»J»œ ˙»»» . Œ œ»œ.J»» . œ»Kœ»» »œ»» »»»œ œ»»» œ»»» »œ»» »Jœ»» »Kœ»» »Kœ»» »»Jœ» »Jœ»» »»˙» œ»»»œ» œ»»»Jœ» œœ»»»J» œ»»œ»» »œ»»» l ? b »» »» »» »»» »»» »»» l »»» l » » » » » » » l » » » »»» » »»» l »»» »»» »»» » = » l ======================= £ ««« . «« «« « « « « b b «««˙« . Œ «« ««j « « « « « « « « « ˙ Œ b « ˆ « « « « « ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ« ˆˆ«« ˙«˙« ˆ«ˆ« «ˆˆ« ˆˆ«« «˙«˙« «ˆˆ« j ˙« . l j ======================= l& l «j l _«ˆ«ˆ« «««ˆˆ «ˆˆ« ˆˆ««« _«««ˆ«ˆ «ˆˆ« l «˙« . =l l ni, ni - a vi - laø', te - ra vi - laø' es - tas pa - ra - diz', la land' la vi ni. Be las de laø'. Vi vu, vi - vu øi! l œ » œ » » ˙»»» .. » ˙ . œ » œ œ » œ » œ » œ » » œ » » œ » œ » » » » » œ œ » œ œ » œ œ œ » » œ J » œ » » » œ œ » œ » œ » J » œ œ » » » b » . » œ J œ » » Œ l ll ? b b »˙» Œ l Œ »» »» » »» »» l Œ »Jœ»» »» »» »» »œ»» l »» »œ» »» »œ»» »» »» l »˙» = ======================= » » » » 2. bb b «« «« ««ˆ« ««ˆ« «« « «« «« «« « 1.« «« «« «« « «« «« œ» œ»» ˙»»» .. Œ « « « Œ « ˆ « « ˆ j « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « j « ˙ « ˆ « j « « ˆ «ˆˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˙«˙« l _«ˆˆ« ««ˆˆ ˆ« ««ˆˆ _«ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ l _«˙«˙ .. ”{ _ˆˆ««« ˆˆ«« ˆ«ˆ« ˆˆ«« »œ»» »œ»» l ˙»»» =” ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l j l& « « l ni - a vi - laø', te - ra vi - laø' es - tas pa - ra - diz'. Vi - vu, vi - vu øi! Be las de laø'. la land' la vi l œœ»» œ»œ» œ»œ œ»»» œ»»» œ»» œ» œ»» ˙» . œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» ˙»»˙.. » œ » œ œ œ œ » œ » œ » » » » œ » œ J » œ » œ œ J b œ J œ » » œ » » » ˙. œ » » » » l b b Œ »» »» » »» »» Œ Jœ»» »» »» »» »œ» »» »œ» »œ» »œ» »œ» »»œ »» Œ »» »œ» »œ» »œ» »œ»» »»œ» »»» Œ » ======================= » l » » »» »» »» l ”{ » » » » »» l =” l l? q = 100

194


Bela mens', aæa mens' (Kanto de koncentriøo)

182 trad. CHOE Taesok

«« «« ‰ b 6 « « « « « « « « « « « « b « « « « « « b « « « « « ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« l ˆ.««ˆ« . ˆ««ˆ« =l «ˆ «ˆ«œ»» . «ˆˆ« j l & 8 _«ˆ««ˆ _«j l j ======================= ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ .. l ˆ«ˆ« ˆ«j » l ne es - tas ve ra mens'. a - æa mens' 1. Be - la mens', l ne es - tas ve na mens'. de l' eks - ter' 2. Laý la ver' _»œ» . _»œ»» œ œ œ œ»» » » » œ œ œ » » » » œ l b 6 œ»»œ œ»Jœ» œ»œ.» . » œ » » . » » » » »œ.»» œ»» ‰ »»J»œ œ.»» œ J œ J » œ » » » œ J œ J œ » J » » » » » » » » » » » » b 8 œ J l? b » » » l » l » » » » »»» » l » » =l ======================= »» » «« «« « b ««« ««« «««ˆ.« «« ««j «« «« «« « « « b ˆ « b ˆ ˆ ˆ « j ˆ « « . « j ˆ«ˆ« j «ˆ« «ˆ« «ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« . l j «ˆˆ« ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« j ˆ«ˆ« l «œ»ˆ«» . ««ˆ«œ»» ‰=l ======================= l& » » l fi - a mens' Bo - na mens', ne es - tas ve - ra mens'. l el l' in - tern' Laý la ver' ne es - tas i - ra mens'. _ œ _ œ » » » œ » œ . » œ » œ » œ . » œ » œ » œ œ»»œ.. œ»œ» ‰ »»œ »»Jœ »œ.» »»» »Jœ» »»Jœ »J»œ» œ»J»» œ»»» l b »»œ» »»Jœ» œ»»œ.» œ J »» =l » » » » » œ J b » » » » » » b » » » » » » l? l » » l ======================= »» l »» » » » »

««« «« ««« «« « « « ««« . «« ‰ « « « » œ ˆ » œ . « « « « ˆ j « « bb ««j j ˆ j œ ˆ j « « » « . « » » ˆ « j « « « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « » « « «ˆ« l ˆ«ˆ« . «ˆ«ˆ« =l l & b «ˆ« ˆ« ˆ« »œ»»» . l »J»œ»» J»œ»» «ˆ« «ˆ« . l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« nˆj ======================= l es - tas la ve - ra mens'. Nur va - ka mens' ki - el æi - el' l ki - u ne es - tas plu. Ne es - tas mens', ne es - tas mens', _ œ » œ»»Jœ œœ»»J œ»» œ» . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» »J»œ œ»» .. œ»» ‰ l b œ»Jœ» œ»»J»œ œœ»»J» œ.œ»»». œ J œ. » » »œ»» » » » » » » » » l ? b b »» »» »» »» l »» »» »» »» l Jœ»»» J»œ»»» Jœ»»»» »J»œ»» Jœ»»» »» l œ»»» ======================= » =l

««« « « ««« «««ˆj œ» œ» œ» «««j ««« ««« ««« bb b «««j « ˆ«« «j ˆ « . ˆ« j ˆ« ««ˆ« »»J»œ »»Jœ» »»J»œ ««ˆ« j ˆ « « ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «« ««« . ««« ‰ ˆ ˆ«ˆ« j j « « « . l j « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ======================= ˆ« ˆ« l& l »» »» »» «ˆ«ˆ l _ˆ««ˆ . _ˆ««ˆ =” _j l Es - tas ne - ni - o ajn mens'. en la re - al' ja en æi ti - u l Ne es - ta, ne es - ta, nun. ne es - ta mens' ja sa - me es - tas œ œ œ œ » » œ œ . œ » » œ œ » œ » » œ » » » » »»» »Jœ» œ»J» œ»» œ»»» œ»œ.»» . œœ»»» ‰ l b b œ»»J»œ» œœ»»J»» œ»»»Jœ» »»»Jœ œ»»»J »»»Jœ œ»»»J »»»Jœ »»»Jœ »œ.»» » =” ======================= l ? b » » »» »»» »»» »»» l »»» »»» »»» » l »Jœ»» »»» »»» »»» J»œ»» l » 195


183

Æi-matene dum sidmedit' trad. CHOE Taesok

««j ««j «««ˆ ««j «« «« Œ « «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« « Œ «« ««j b b b 44 ««J ««j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« = «ˆˆ« l «˙˙« .. l «j ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j ˆˆ«« l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« j ˆ«ˆ« l «˙»«» . l j ˆ«ˆ« j ======================= l& ˆ«œ»» «ˆˆ« j j » » l Æi- ma -te-ne dum sid-me- dit' øu -is pa -ra- di-zon jen mi. Kvan-kam ne en Pu - ra l œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»œ œ»»Jœ œ»» ˙»˙.. œ»» œ» œ» œ» œ» œ» œ»» ˙»» . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»œ œ » 4 b œ J » »»» »»» »»» »»» »»» »J»œ »»» Œ Jœ»» Jœ»» œJ»» œJ»» œ»» Jœ»» »Jœ» »˙.» Œ »J»œ »Jœ» »Jœ» »Jœ» »œ» »œ»» »»» l======================= » b 4 b » =l l? l » » » » » » »» l » l »»» »» »» »» »» »» l ««« ««« ««« ««« «« « «« « «« «« «« « « « « b « Œ ««j ˆ j ˆ j j « «ˆ j «ˆ ˆ«ˆ« # nˆˆ«j b « « « ˆ ˆ « j ˆ « j Œ «ˆˆ« «j Œ l «ˆˆ« «ˆˆ« «j «« j «ˆˆ« l «˙˙« .. = ˆ«ˆ« l «˙»«» . «ˆˆ« «j l & b ««˙.˙«. l ˆ« ˆ« ˆ« j l ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« j ======================= » l Land', øu - is pa -ra-di - zon jen mi. Øus - ta po - zo, mil - da e - ner - gi' l ˙»»˙» .. œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»»» œ»» œ»» œ»» ˙» . œ»» œ»» œ»» œ»» œ»Jœ» _»œ»Jœ» œ»»» _œ»»Jœ»» ˙»»˙» .. Œ b œ » ˙. » Œ œ J Œ » » l ? b b »» l »» »» »» »»» »» J»œ»» œJ»»» l »» l »J»œ»» œ»J»»» »Jœ»»» œ»J»»» »» »» Jœ»»» » l »»» =l ======================= » » » » «««ˆ «« «« « Œ « « «« «« « «« «« «« «« Œ ««j «« «« ««j «« ««j «« «««ˆ «« «« « bb b ««j ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ nˆ j j j j j ˆ j ˆ j ˙. « « « « « « « «ˆˆ« ˆ« n bˆˆ«« j « « « « « ˆ«ˆ« l «˙.˙«. l «j «ˆ« j e «ˆˆ« j «ˆˆ« = «ˆˆ« j ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j Jˆ«œ»» j ˆ«j «ˆˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . l ˆ« # ˆ« ˆ« j «ˆ« l l& ======================= » l kaj e- ga-la spir'en kom-fort'. Dum plur-ho- ra daý- ro en la stat' min kaj æi - on la - sis mi l œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»» . œ» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»» . œ»» _»œ»» œ»» _»œ»» œ»» œ»» œ»»» œ»» b »Jœ»» œ»J» »œ» »Jœ» J»œ» ˙»» . Œ J»E» Jœ»» Jœ»» Jœ»» »Jœ» »Jœ» »Jœ» »J»œ »˙» . Œ »Jœ» Jœ»» »Jœ» Jœ»» »œ» »œ» J»œ» »Jœ» œ J » » œ J b l======================= » » b l? »» l »» » » »» » »» » l »»» l » » » » »»» »» »» »» l »» l »» » »» » » » »» = «« «« «« « « « « «« «« ««ˆ« ««j bb b « Œ «« «««j » œ œ » œ J » « ˆ ˆ « j ˙. « «ˆˆ« ««j j œ»J»œ» ««j «j «««˙. Œ ˆ Œ œ ˆ j ˆ j J ˆ ˆ « « » « » « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ . ˆ « ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « » « « « . » « ˆ ˙»«»» ======================= ˆ« l ˙« . =l l& l ˆ« l l » » l for. Re - gis en mi ple - na si - lent', æe - sis spu - ro de la men-so nun. œ»»J»œ œ»»» œ»» œ» œ»» œ» _»œ»» œ»»J» ˙»»» . œ»»J»œ œœ»»J» œœ»»J» œ»»Jœ» œ»»œ œ»Jœ» œ»Jœ» ˙.˙»». l b ˙»»˙.. Œ »» »Jœ» Jœ»» »Jœ»» Jœ»» J»»»œ Jœ»» œ»» »˙» . = l ? b b »» Œ l »» »» »» »» »»» »»» »»» l »»» ======================= l »» » » » l »» Œ l » «« «« «« Œ ««j «« ««j «« «««ˆ «« « « « Œ b b « «« «« «« «« ««j ˆ b ˆ « « «ˆˆ« j ˆ«ˆ« l «˙.˙«. «« ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ n bˆˆ«« «j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« «j «j «ˆˆ« l «˙»«» . =” ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« j Jˆ«œ»» j l& l ˆ« # nˆˆj ======================= » » l En kvi - e - ta kaj mal-ple- na mond' lu - mis kla - re bri - la plen- lun'. _»œ»» œ»» _»œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ˙» . l œ œ œ » ˙ . œ » œ œ œ œ » » » » » » » œ » » » » » » » » » » Œ ” ll ? b b b J»»»œ Jœ»»» Jœ»»» J»»»œ »»J»œ» Jœ»»»» Jœ»»»» Jœ»»»» l »»»»˙ . Œ l Jœ»»»» Jœ»»» Jœ»»»» J»œ»» œ»»» œ»»» »»Jœ»» »Jœ»»» l »˙.»» ======================= = » » Allegretto

* Pura Lando: lando, kie loøas budhoj kaj bodisatvoj liberiøintaj de æiaj afliktoj; mensostato sen afliktoj, iluzioj kaj malvirtaj pensoj.

196


Por seræo de l' spirit' (Kanto de pilgrimo)

184 trad. CHOE Taesok

«« «« «« « « « « « b 44 « «««ˆ.ˆ«. ««j ˆ « « « « . ˆ « ˆ « . « «« =l «ˆˆ« «ˆˆ« ««ˆˆ« l _«««˙.˙. ˆ« ˆ« ˆ« l ˙«˙« . ======================= «_ˆ«»œ l «_«ˆ»œ l «ˆˆ« . j l& _«ˆ»œ» « »» »» » l la Ok - njo pint - mont' ser - æo de l' spi - rit' de pil 1. Por l Lun', el - sta - ras mo - nu - ment'; tre 2. E - ter - naj Sun' kaj l bri - la sun - ra - di' de l' land' en o - ri - ent' jam 3. Laý . . . _ œ _ œ _ œ _ ˙ _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » » » » » » œ . » œ œ»»œ »» ˙»»˙ . œ»»œ »» »» »» »» »» »» »» »» »» l 4 » » » » » » » » »» =l » » œ. œ J œ » œ ˙. œ œ. œ J œ » œ »»» »» »»» l »»» »»» l »»» »»» »»» »» l » ======================= l ? b 4 » l »»» «« œ « «« «« «« «« «« «« « «« «« 43 «ˆ« ˆ. «ˆˆ« »œ»» j . «ˆ« . ˙ ˆ « « b ˙ « . « ˙ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « « ˙ ˙. ˆ« «ˆ _ˆˆ«« l _««˙ . _«ˆ««ˆ l= l& l l l » ======================= l gri - mu al Jong - san ni kun grand - vo - lont'. Sur l' vas - tas la riz - kamp' de l' ma - ra pol - der'. Æe l so - ris ýon - bu - lism' en ple - na kvi et'. Nun l _»˙»» . _»œ»»œ .. _»œ»J»œ œ»»œ _»»»œœ _»œ»œ» _»˙»» _»œ»» œ»»œ ˙»˙» .. œ»œ» 3 »» » l b »» »» »»» »» »˙.»» » » » » ˙ œ » » » » » 4 » ======================= l? l » l »» »» l l= l «« . «« « «« «« . ««ˆ« ««ˆ« 3 44 « « ««« «««˙ 34 « « b ˆ««ˆ ˙« l «ˆˆ« . j «ˆˆ« _«ˆ««ˆ «ˆˆ« l «˙˙« . ˆ« «ˆ = l& ll 4 ======================= ˆ««ˆ __«ˆ««ˆ _j _««ˆˆ« l l __«j _«˙««˙ l lo - ko kun si - nu - ar' de Gu - su mont - æen', ho l ni a æi - u ajn tuþ' ar - das la es - per', æe pil - gri man -taj kun øoj' hej - mon de l' a - nim', ni l . . _ œ _ œ _ œ _ œ _ ˙ _ œ _ œ _ œ _ ˙ _œ»»œ» _œ»»œ» 3 » » » » » » » » » » œ J»œ» »»œ »»œ »» »»» œ»»» 44 »»Jœ» »»œ» »»Jœ» »»˙» l b 43 ˙»»˙» »» »» l= » »» »» l ˙.»»» » » » » »» » ll ======================= l? l œ.»»» l4 » «« ˙ «« « « «« « « 4 3 « « » « « ˆ j ˆ«ˆ« ««ˆˆ« ««ˆˆ« .. «« «««˙. ˙ « ˙» b ˆ j ˆ « « » « « ˆ « ˙ 4 ˆ ˆ 4 « « » œ « ˆ l======================= l l l & =” ««ˆ l _««˙ . » »» _ˆj l ni a æi ren - kon - tiø' daý - ras por e - tern'. l ni a æi - u ajn paþ' sank - tas la te - ren'. es - tas gran -da ko - lon' de æi e - kle - zi'. l _ œ » _ œ » _ œ » _ ˙ » _ œ » ˙ œ œ » » » ˙»»˙» .. »»»œ »œ» œ»»» . œ»»» »œ»» 44 »»Jœ» œ»»» »Jœ»» »»˙» l b 43 »˙»»» » Jœ»» l » »» »» » » l? ll l » » œ.»»» ======================= =” » q = 90

* Eternaj Sun' kaj Lun': monumento starigita en la iluminiøejo de Sotesano.

197


185

Estas ni unu amplena famili' trad. CHOE Taesok

«« ««« «« «« «« «« «« ««˙. 34 « « « ««« «« ««« «««ˆ . ««j « «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« ˆ«ˆ« b « « « ˆ « ˆ j ˆ ˙ . ˆ. ˆ j . « « l& l l ======================= ˆ««ˆ _«ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l =l _««ˆ»œ» _««ˆ»œ» _««ˆ»œ» l _««ˆ . _j l u - nu am - ple - na fa - mi - li', sa - mas la kre - do kaj 1. Es - tas ni l u - nu a - mi - ka naj -ba - rar', sa - mas la vo - jo kaj 2. Es - tas ni œ œ . œ » » » _ _»œ» _»œ» _»œ» _ ˙ » _ _ . œ œ . œ œ » » » » » » » œ»»œ œ»»œ œ»»œ œ»» »» œ»» »» »» œ»» »» »» » » » l 3 »»œ »œ» œ»»» »»œ» œ»»» »»»œ » » » » » » » œ. œ J œ œ. œ J œ J œ » J ˙. » » » » b 4 » » » » » » » » » » l? l »» » »» l » » »» » l »» l »»» »»» »» l »» »» »» =l ======================= «« « «« « « « « « « « b «««ˆ .. ««j « « « « « « « « . ˆ « j « . « « « «ˆˆ« ˆ« l ˙«˙« . «ˆˆ« j «ˆˆ« l «˙.˙«. =l «ˆˆ« j ======================= ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ l «ˆˆ« . j l & ˆ« «ˆˆ« j l _««ˆ»œ» _««ˆ»œ» _««ˆ»œ» l _«ˆ.««ˆ . _«j » » » l sa - mas la es - per'. ma - no a - mi - ke i - ru ni, Ma - non en l sa - mas ni - a cel'. tris - ton di - vi - du ni, ho - mar', Øo - jon kaj . _»œ»» . _»œ» _»œ» _»œ» _»˙» . _ ˙ » . . œ œ œ » » » » œ » œ » œ » œ » œ » œ » œ » » » » l œ»» »»œ »œ» »» » »» » » »Jœ» » »» » »» »» »» »» ======================= l ? b œ.»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» l ˙.»»» l » » » l œ.»»» Jœ»»» œ»»» l »»»œ. Jœ»»» »» Jœ»»» l ˙.»»» =l ««« ««« «« ««« ««j « « ««« ««« ««« ««« «« «« «« « «« « « « « « ˆ«« ˆ«« ˆ««« ˆ « ˆ « « ˆ j ˆ ˆ ˆ b ˆ j ˆ j « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j « « « « « « « . « ˆ ˆ j « « « l & ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« _j ======================= «ˆˆ« l ˙»«»» . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«=l l ga - je sen ko - ler'. Vin-tron de - ge - li - gas prin kaj en har - mo - ni' vi - vu mor on fa ple na de Ve - ro de - ge - li - gas mal kaj gaýni ru fi er'. l _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ» _»œ» _»œ» œ»» . œ»» œ»» œ»» ˙»»˙ .. œ»Jœ» œ»Jœ» œ»œ»» œœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» l b »Jœ» »J»œ »œ» »»œ »»œ» »»œ» »»œ» » » » » » ======================= l ? »»» »»» »»» »»» l »» »» »» l œ.»»» œJ»»» œJ»»» œJ»»» l » l »» »» » » l œ»»»» »»»»œ œ»»»» =l «« «« « «« «« «« « « « « « « « « « ˆ. ˆ j « « « «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ««ˆ« « «j «««ˆ «««ˆ l «ˆ«« . «j ˙. «ˆˆ« «j « « «ˆˆ« l _««˙.««˙ . l «««ˆ _««ˆ« _««ˆ« l ««J «««j ˆ « « ˆ ˆ ˙ . j « « l & b «ˆ« . «ˆ« j l l « « ======================= =l œ«ˆ»» _ˆ«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ . _ˆ« ˆ« _«ˆ _«ˆ «ˆ «ˆ _»j l tem - pa var-ma vent', nok-ton ma - te - na su - no pe - las for de ni. Æi - on ajn l ve - ron en la fin', den-san mal - lu-mon lu - mo pe - las for de ni. Dan - ke a . _ ˙ » . » œ . » œ » œ » œ » œ » œ » œ . œ » œ œ ˙ » œ œ » » œ œ œ œ»»œ» œ»»œ» œ»»œ» » » » » » » l b »œ»» . J»œ»» »J»œ» »»Jœ» ˙»»» . »œ»» »œ»» œ»»» »J»œ» »»»Jœ »»œ» »œ»» »»œ.» »Jœ»» »Jœ»» »»Jœ» »˙.»» l? l » » » l »» »»» »» l » » » »» l »» l » » » =l ======================= »» »» l ««« «« « «« « « «j ««j «« «« « « « « « « «« «««ˆ «« . «««ˆ «« «« «« ˆ«« . «j ˆ«« «j ˆ«« «ˆ.«« «j ˆ « « ˆ b « « ˆ « ˆ«ˆ« l _˙.««˙ . l _«j ˆ««ˆ _j «ˆ« _j ======================= l & ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ« j ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ l _«Jj «ˆ«ˆ _«ˆ««ˆ _«««ˆ l «ˆˆ« . j « ˆ««ˆ _«j «ˆ»œ»» _«j « «ˆ««ˆ l _˙.«««˙ .=” l jus - tan fa - ru ni kun la pru-dent', kaj bud-hi - øu kaj el - sa - vu l' vi - vu - la - ron ni. l pa-ra- di -zon bud. - ho-lan- don ni. do - ru bud - hon ni kun la ob - stin', kaj kons -tru - u . œ œ œ œ . œ . œ œ œ œ»» œ»» œ»œ» _»œ»» _»œ»» _»œ»» œ»» ˙»»˙ .. » » » » » » » » » œ » œ » œ » œ » ˙ » œ . . » » » » » » » » » l b œ»» . »J»œ »»J»œ »Jœ» »œ»» J»œ»» »»Jœ» »J»œ »˙»» » » » » » » » » » » » » » »» »» l ======================= l ? »»» »»» »» »»» l l Jœ»»»» Jœ»»»» œ»»»» œ»»»» l Jœ»»» J»œ»»» œ»»» » l œ.»»» Jœ»»» J»»»œ œJ»»» l » =” Harmonie kaj vigle

198


Plenas ni de la feliæ'

186 trad. CHOE Taesok

«« «« ««« « ‰ «« « «« «« « « b b b b 68 « «« «« . « ˆ ˆ j j « « ˆ j « « « ˆ. « « ======================= l& «ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . l _ˆ««ˆ nˆ_j ««ˆ _ˆ«ˆ« bˆ__««ˆ« __«j __««ˆ«ˆ __j ˆ««ˆ l _««ˆ»œ» . _«»œ«ˆ» =l » » l de la fe - liæ', de l' fe - liæ' sen lim'. 1. Ple - nas ni l de la fe - liæ', de l' fe - liæ' sen lim'. 2. Ple - nas ni _»œ» œ»» _»œ» œ» . l œ»» . œ»» œ»J»œ œ»»» œ»œ» œ» œ»œ.» . œœ»» ‰ œ 6 » » » » » œ » œ J b b » » » » » »œ»» »» »»œ »» »Jœ» l »» » » »» =l ll ? b b 8 »œ» Jœ»»» »»»œ. l Jœ»»» » Jœ»»» œ.»»» l ======================= » » » » » » » » » » » e = 60

«« «« «« « «« «« «« «« «««ˆ. «««ˆ ‰ «j ˆ« j b b b b « «« ««ˆ . ˆ « « « ˆ « j ˆ« j ˆ« j « « «ˆ « « ======================= l& __««ˆˆ« __«j «ˆˆ« _««ˆ . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ.«ˆ« . l ˆ« ˆ« «ˆˆ« ˆ« l ˆ« . ˆ« =l l si l' kvar bon - fa - roj nin. Æi - am ajn gar - das æe l sa - øon ja sen fin'. Æi - am ajn do - nas la ver' .. œ»» œ»» œ»» _»œ»»œ _»œ»» . _»œ»» l b œ» œ» œ»» . » œ » œ » œ œ » » » » ‰ œ J » »»œ» »Jœ»» œ»» J»» »»œ.» » b »»œ »»Jœ œ.»» » » œ » œ J » » b » » » b œ œ J » » l======================= l »» l »» »» » l »» »»» ? =l »» » »» »»» »»» » ««« «« « « «« « «« «« «««ˆ. «« . «« ‰ bb b b ««ˆ« ««j ˆ«« «j « « ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ j «ˆ« «ˆ« «ˆ« _««j l& ˆ«ˆ l _«««ˆ «ˆ« «ˆ« . l ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« . ˆ«ˆ« =l ======================= l I - li al la øus - ta voj' gvi - das æi - ujn nin, l Ve - ro al la øus - ta viv' gvi - das æi - ujn nin, œ»»œ.. œœ»» ‰ œ»»œ» œ»»» œ»œ» œ»» l b b œ»œ» œ»J»œ œœ»» œ»J»œ œ»»œ» œ»Jœ» œ»»» . »»» » » l ? b b »» »» »» »» l »» »» œ.»»» l »» Jœ»»» »» Jœ»»» l »» ======================= =l » »

b b b ««ˆ« « «« «« «««ˆ «« «««ˆ. «««ˆ ‰ « « « « b « « « « « «ˆ« «j «ˆˆ« «ˆ« j «ˆˆ« l «ˆ« . «ˆ« =” ˆ«ˆ« _««ˆ«ˆ .. l «ˆˆ« j «ˆˆ« ˆj «ˆ« j ======================= l& ˆ««ˆ l j _ˆ««ˆ __««ˆ«ˆ __««j l bo - ne gar - das kaj do æi - u - tem - pe æe si nin. la e bo kaj sen þan øo por tern' ne gar das nin. l œ»»œ» œ»»J»œ œœ»» _»œ»»J»œ _»œ»» . _»œ»» ‰ œ»» œ»» œ»» œ»» . l b b _»œ»»» œ»»» œ» œ»» »»œ» l ? b b »œ»» »Jœ»» »»»»œ »Jœ»» l œ»»J»» œ»»J»» œ»»J»» »»œ.»» l »» »» »» »» l »»œ.»»» ======================= =” »» » » » » » » » 199


187

Ja en reciproka la bonfar' trad. CHOE Taesok

q = 100

## 4 «« «« «« «« ««j ««j ««j «««˙. Œ « « « « « « « Œ « ˆ « ˆ. ˆ j ˆ k ˆ j ˆ j ˆ « « « « « « « «ˆˆ« ˆ« l ˙« . ˆ««ˆ «ˆ«ˆ« _«j ˆ««ˆ _««j ======================= l & 4 ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j l __««j ˆ««ˆ __«««ˆ«ˆ _«j ˆ««ˆ l __«««˙.«˙ . =l _ l jen ren - kon - ti - øis ni. 1. Ja en re - ci - pro - ka la bon - far' l ni jen u - nu - i - øis ni. 2. Ko - rojn mal- fer - min - te in - ter jen u - nu - i - øis ni. 3. Mal - graý di - fe - ren - coj de vi - zaø' l . » œ . ## 44 œ»»J»œ . œ»»Kœ» œ»»Jœ» œ»»Jœ» œ»J»» œ»»Jœ» œœ»»J» œ»»Jœ» ˙»»»˙ . Œ œ»Jœ»» œ»œ»» œ»»Jœ» œ»»œ» œ»»» œ»Jœ» ˙»˙» .. Œ l======================= »» »» »» »» »» »» »» »» l »» =l l? l » » »» »» Jœ»»» »» l »» «« « «« «« Œ « « « « « « ## «« «« «« «« ««j ˆ « « Œ j ˆ«ˆ« «j «ˆ«ˆ l ˙.«˙« . «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« ˆ« j «ˆ.ˆ«. k ˆ«ˆ« j ˆ««ˆ ««ˆˆ« _«j «ˆ«ˆ _««j l& l __««j ======================= =l ˆ««ˆ __««ˆ««ˆ _«j ˆ_««ˆ l __««˙.««˙ . l Ja en re - ci - pro - ka gran-da am' jen u - nu - i - øis ni. l Mu - rojn fo - ri - gin - te in - ter ni jen u - nu - i - øis ni. Mal - graý di - fe - ren - coj de la pens' jen u - nu - i - øis ni. l . œ . » » œ » œ » œ » œ œ»J»œ» œœ»»» œ»Jœ»» œ»» œ»» œ»J»œ ˙»» .. » œ » œ » œ » ˙ » # » » » » » » » » . . » œ » J œ » K » œ J » œ J œ ˙ Œ=l J œ » J œ » J œ » J » ll ? # »» »» »» »» »»» »» »» »» l »» ======================= l » » »» »œ»» »Jœ»»» »» l ˙»»

«««˙ ««j «««ˆ «« « «« «« «« ««« «««j ## ««˙ œ»» œ»Jœ» œ»Jœ» ««j ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ««ˆ« «˙.« . Œ ˙ œ J « « « » ˙« l »» »»» »»» «ˆ ˙« ˆ«ˆ« ˆj «˙« l& l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆˆ«« «j l ˙« ======================= =l l Ho u - nu - i - øis ni, jen u - nu - i - øis ni. l œ»»» œ»» œ»» ˙»» . œ»» œ»» œ»Jœ» »œ»J»œ ˙»» ˙»»» » » œ » œ » œ œ l ## ˙»»» » » » » Œ =l œ J » » ˙ » œ » Jœ»» »» » »» »» »»Jœ» »»œ J»œ» »»» »œ» J»œ»» »Jœ»» l »»˙.» ˙»» »˙»» ======================= l? l l » » » » » » »» »» » » »» » «« «« ## «««˙ œ»»Jœ œ»» œ»» ««j «˙«˙« «« «« «« «« «ˆ« ««ˆ« ««j « ˆ Œ ” œ J œ J » « ˆ « ««˙ l& l »» »»» »»» ˆ« ˙«˙« l «j ˆ«««ˆ __«j ======================= = ˆ««ˆ l __«˙.««˙ . «ˆ «ˆ «ˆ _ˆ««ˆ __j l Ho u - nu es - tas ni, u - nu e - ter - ne ni. l œ»»Jœ œœ»» œ»»Jœ œ»» œ»» œ»œ ˙»˙ .. œ»» œ»»Jœ œ»Jœ» œ»»Jœ ˙»»˙ ˙»»» l ## ˙»»» Œ ” » » »»» »»» »»» »»œ »J»œ J»»» l »»» » » » œ J ˙»» »»» »» » »» »» »˙»» l? l l ======================= = » » » » » » (Rekanta¼o)

200


Pro malnova forta rilat'

188 trad. CHOE Taesok

e = 60

b 6 «« « « « « «« «« «« «« «« « «« «« ‰ b « b « « « « 8 ˆ « j « « « ˆ j « « ˆ k ˆ « k « ˆ j « ˆ. ˆ. œ. j « . ˆ j « « « l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« œ.»» »«»»ˆœ _J»œ«j l «ˆ.ˆ«. ˆ«ˆ« =l ======================= «ˆ«ˆ ˆ« ˆ«œ»» œ«ˆ» _ˆ««ˆ ˆ« l ˆ« . _k ˆ « _«»œ«ˆ» _«J»j » » » » » l for - ta ri - lat' ni kun-ve -nis en æi lok'. 1. Pro mal - no - va l ve -nis ni al æi for - ta ri - lat' a - nar'. 2. Pro mal - no - va l for - ta ri - lat' ler-nis ni sub So - te - san'. 3. Pro mal - no - va œ»»K»œ œ»»Kœ» œœ»»J» œ»»Jœ» »»»»œ. œ»»œ» œ»»J»œ œ»»»» .. œ»»»» ‰ l b 6 »œœ»» œ»J»œ» œœ»»» œ»»J»œ» œ»»»» .. œœ»»K» œ»»» œ»»œ.» . œ»» =l l ? b b 8 » » » » l œJ»»» »» Jœ»»» » l »» »» »» »» »»œ . »» »» l œ»»» ======================= » «« « « b «« ««j «« «« « ‰ « « «« «j b ˆ ˆ ««œ» . ««œ»ˆ« . = « b « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « j « « « « « ˆ. j « «ˆ« . k ˆ « j « ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ.j « ˆ ˆ « k « « « ˆ ˆ«Kœ»»» _«Jj l& l l l ˆ . . œ. « K « « _Kk _«ˆœ _ˆ«œ»» _»ˆœ«»» »» »» «ˆ»œ»» _«ˆ»œ»» œ«ˆ»» _«ˆ «ˆ»œ»» _»k » l Ren - kon - ti - øis ni en la land' de la nov - bu - da - a nask - lok'. l Øi lu - mi - gas lam - pon de saø' en sen - fi - na la su - fer - mar', l I - lu - mi - ni - øin - te pri l' ver', li - gis æi - ujn dar - mojn li jam, œ œ œ œ œ . . » » » » » » œ œ œ . œ œ œ œ œ»œ.» . œ»œ» ‰ l b »œ»» »J»»œ »œ»» œ»J»» »»» . œ»»Kœ» œ»»Jœ» œ»»»œ. »K»œ» »KX»» »Jœ»» »J»»œ »»» . œ»»K» J»»œ ======================= l ? b b » » » » l J»œ»» »» »» »» l » » » » œJ»»» »» »» l »» »» =l ««« « « «« « « b « «« ««ˆ«« ««j « « « «« «« ‰ « ˆ j ˆ b « « « « « « « « « . . b « j ˆ ˆ j ˆ j « « « « « « « ˆ j J « ˆ « j « « « ˆ k « ˆ j . k ˆ . « ˆ . l& l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« j ˆ«œ»»» l ˆ.«ˆ« . «ˆˆ« =l ======================= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«œ»»» l Øo - jas ni pro ni - a nas -kiø' en sank- ta æi bud - ho - ter'. l øi kon - du - kas al pa - ra - diz' æi - un ajn el vi - vu - lar'. kaj ra - di - is lu - mon sen lim' al vas - te - ga la mond'. li l œ œ»» . œ»» ‰ œ œ . œ œ œ » » » » » » »»» œ»»» œ»» œ»»Jœ.» . œ»»Kœ» œ»Jœ» bb b »»œ» »»Jœ» œ»»œ» œ»»J»œ »»Jœ.» »»Kœ» »»Jœ» œ»»»œ.. »œ»» . »»œ» l======================= » » » » œ J œ J » œ J » » » » » » » » » » » l? l »» »» »» l »» »» »» »» »» l »» »» =l «« « « b b «« ««j «« « « « « ‰ b « « ˆ « ˆ « « « « « « «ˆˆ« «ˆ« «ˆ« j «ˆˆ« l ˆ.j «ˆœˆ« ««ˆˆ« «j j «j ˆ«ˆ« l «ˆ«œ»» . «œ»ˆ«» =” «ˆ« . «k ======================= ˆ«Kœ»»» _«Jj « ˆ « l& K «ˆ»œ»» _»»»œ««ˆ . l _««Kk œ » _ ˆ « k _ œ ˆ « «ˆ»œ»» »» » » l Ni dan - kas el tu - ta kor' kun pro-fun - da la sin - cer'. l bon - far'. Ni dan - kas pro la bon- far', pro sen - li - ma la l La lu - mo bri - las kun hel' por sen - fi - na la e - on'. œ œ œ œ œ . » » » » » œ»»» œ . œ œ œ œ»œ.» . œ»œ» ‰ œ œ œ œ » » » » » » » » » » » » » l b b »œ» Jœ»» œ»» Jœ»» »J»œ . »K»œ œ»J» œ.»» Kœ»» K»»œ Jœ»» œJ»» »œ» »» =” J œ » »» l »» ======================= l ? b » » » » l »»» »» »» »» l » » » » »»» 201


189

Pro scivol' pri kosmo kaj viv' trad. CHOE Taesok

e = 60

«« «« «« « «« «« ««ˆj. «« « ‰ b 68 «««ˆ«ˆ ««j « « « « ˆ ˆ « ˆ j « « « « « « « « « ˆ« ˆ« ˆ« l j «ˆ.ˆ«œ.. «Kk ˆ«»œ» _«»œ«ˆ . l _k ˆ « j ˆ « k . ======================= ˆ = l& l l « « « « « « « . œ»ˆ«» Jj ˆ « ˆ « ˆ ˆ k ˆ j ˆ j __««ˆ _«ˆ»œ» _«ˆ»œ» ««ˆ __««ˆ __««ˆ » »» _ » » » l kos- mo kaj viv' ser - æis di - on en Sam-bat vi. 1. Pro sci - vol' pri l lo - ko de Ma-dang rok'. ti - u 2. Ple - nas de l' spi - rit' de Gu - su _»œ» _»œ»J»œ _œ»œ»» _»œ»J»œ œ»» . œ» œ»» œ» . l œ»» œ»» . œ»» œ» œ»» . œ»» ‰ » œ » œ » œ 6 œ » . » » J » » » œ » œ K œ » J » œ K » œ K » J œ Jœ» » œ. œ»» =l » ll ? b 8 » » » » l »» »» »» »» ======================= l »» »» »» »» œ.J»»» K»œ»» Jœ»»» l »œ.»» »

«« « «« «« «« «« « «««ˆ «« « «« ‰ « ˆ. « « « b «« ««« «« ««« ««j . ˆ ˆ ˆ j j j ˆ j « « « « « ˆ « k « j ˆ « j ======================= «ˆ««ˆ _ l& _ ˆ««ˆ __ˆ««ˆ __j ˆ««ˆ l _«ˆ.«ˆ . ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . _K»œ»«k «ˆ ˆ« l ˆ«œ»»» . œ»ˆ«»» =l _j _ » l Æu en plu - vo, æu en neø - fal' ja - rojn as - ke - tis jen vi. l U - nu - i - øas ni kun na - tur' kaj al vi pre -øas el kor'. . « _ œ _ œ _ œ » » » l œ»»Jœ œ»»Jœ œ»»Jœ »» œ»» œ»»» œ»œ» .. œ»œ» ‰ œ»œ» œ»œJ» «œ»ˆ«» œ»J»œ œ»œJ»» .. »»Kœ» »»Jœ» œ»»»œ.. » »» =l l ? b »» »» » »» l » »»» »»» »» ======================= l »»» »»» »»» œ.J»»»» œK»»» Jœ»»» l » ««« «« «« ««« ««ˆ.« «« «« «« ˆ««« «« «« « « « ˆ ˆ j « ««ˆ . «««ˆ ‰ « ˆ. « ˆ j « b « « « « « « j ˆ « ˆ j « ˆ ˆ. « j « « « ˆ ˆ k « « « ˆ . « ˆ « ˆ . « ˆ « ˆ « ˆ » œ J « ˆ . » œ « ˆ « « ˆ ˆ« »» ˆ«œ»» l «ˆ« . ˆ« =l ˆ« l l& l ======================= »» » l tu - þis æi - e - lon ja vi. Per la vot' kun sin - cer' l þve - bas æir - kaý - e de ni. La spi - rit' de la mond' . _»œ»œ œ»Jœ œœ» .. _»œ» . _»œ» _»œ»Jœ . _»œ» œ» l œ » » œ . œ œ œ œ » » » » » » œ œ J » » » » »»œ» ‰ »Kœ»» »J»œ» » » » » » » » l ? b »» »» »» ======================= l »» »» »œ.»»» l J»œ»» Jœ»»» œJ»»» »» l »œ.»»» »» =l »» »

««« ««« ««« «« «« «« «« «« «« «« ««j ««« «« «« ‰ ˆ«« j j ˆ«« j ˆ«« «ˆ.«« ˆ««ˆ «ˆ.«ˆ . b . ˆ ˆ ˆ j j ˆ j « « « « « « j ˆ ˆˆ« l ˆ«œ»» . œ»ˆ«» =” l & ˆ« « « l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ«œ ˆ« . _«Kk ======================= «ˆ»œ»» j » » l Vi - a pen', plej gran -da pen' ov - ris æi - e - lon al ni. l Ni - a pen' es - tas la lum' kaj kun - li - gi - øas al vi. . _ œ » _ œ » l œ»Jœ»» œ»J»»œ œœ»J»» œ»» . œ»»œ œ»» œ»» »» œ»» œ»»» œ»»œ» .. œ»»œ ‰ »»œ» œ»J»œ œœ»» .. »» =” » » » » » » œ. l? b » » » l » » » »» l J»»» œJ»»» Jœ»»» œ.J»»»» K»»»œ Jœ»»» l » ======================= * Sambat estas la nomo de la montpasejo de la monto Gusu, kiu æirkaýas la sanktan nasklokon de ýonbulismo.

202


Ho en la juni'

190 trad. CHOE Taesok

«« «« «« «« «« ««£ « «« «« «««£ ˆ««« ««˙« «««ˆ «««£ «« «« bb 3 «« «« «« « « «ˆ.«ˆ« . k «ˆ«ˆ« «ˆ.«ˆ« . j «ˆ«ˆ« l ˆ««ˆ ˆ««ˆ ˆ«« ˙«˙« l ««ˆ ˆˆ«« ˆ«« «˙« l ««ˆ ««ˆˆ ˆˆ«« = ˙«˙« l «ˆˆ« j «ˆˆ« _«j «ˆ««ˆ l ««˙.˙«. l j l & b 4 ˆ«ˆ« .. j ======================= _ˆ«« _««ˆ l Ho en la ju - ni' vin so-pi - ras vi - di ni. Jam fa-ris vi ple-naj de lum' »»»œœ »»»»œœ »»»œœ »˙»˙ »»»œœ œ»œ»» œ»»œ»» ˙»»˙» l b 3 œ»»œ.»» . œœ»»J»» œ»»»Jœ» œ»»Jœ» ˙»»»» .. œ»»»œ.J . œ»»»Kœ œ»»»œ.. œ»»»Jœ »»œ»»œ œ»»»»œ œ»œ»» ˙»»»˙» »» l l ? b b 4 » » » » l ˙»»» l »»» »»» »»» »»» l » » » » l » » » »» l » » » = ======================= £ £ £ £ « « «« ««« « b « «« « « « « « « « « « « « « b « « « « « « « « «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ«= b . « « ˆ ˆ. ˙ « « « « «ˆˆ« . j «ˆˆ« ˆ«ˆ« l _j ˙«˙« l «ˆ« . j ˆ.ˆ.«« ««ˆˆ «˙« l «ˆ« ««ˆˆ ««ˆˆ _˙«« ˆ j « « ======================= ˆ l& l l « « _ «˙ «ˆ «ˆ l men - sojn de æi - uj ni. Sed en su - fe - ra mar' va . - gas an _»œ»» _»œ»» _»œ» » œ œ . œ œ ˙ » œ. œ » ˙ » » » » » » œ » » œ ˙ œ œ » » » » » » » » » » »»œ» »»œ œ»» »˙» l b b œ»» . »œ» »˙» œ.»» Jœ»» œ»» Jœ»» œJ»» ˙»» œ.»» Jœ»» »œ»» b » » » » » » » » » » » » ======================= » » =l l? l » l l l » » » »» ££ « « £ ««« «« «« «« ««« ˆ««« ˆ««« «˙« «« «« «« «£ « « bb b «« ««« ««« « ˆ « « « « ˆ ˙ « « « «ˆˆ« l ˆˆ«« ˆˆ«« ˆ«« ««˙ =l ˆ«ˆ« ˙«˙« l ˆ«ˆ« ˆ«« ˆ«« «˙« l ««ˆ «ˆ« nˆ««ˆ «˙« l ««ˆ.ˆ.« ˆˆ««« ˆ.«ˆ« . j ˆ«ˆ« j j l& ======================= « _ˆ«« _««˙ l ko -raý ni. Ki - al do vi i - ris sen spur', nin for - la - sin - te en øi? »˙» _ œ _ _»œ»» . _»œ»» »»œ œ»» œ» »˙ » œ. œ » œ » » » œ » » » ˙ œ œ » œ » œ » » œ ˙ » » » » » » » » » » » » » » l b b »»Jœ »»Jœ ˙»» »»»˙ »»œ» . »»œ» »»œ» . »»J»œ »»»œ œ»» »»œ» ˙»»» »»»œ œ»»» œ»» ˙»» » » » » » » œ œ b » » » l? l l »» »»» »œ» »» l » » »» »» l »» »» =l ======================= » »» »» »» » £ £ « £ bb b « « « £ « « « ««« . «« ««˙« ««« ««˙ ««« « « « « « « « . ˆ. ˆ « j j ˆ. « « « « « « « «k ======================= ˆ««ˆ ˙« l _ˆj ˆ««ˆ ˙« =l l& l _ˆ«« _«ˆ«ˆ _ˆˆ«« _»˙«« l _«Jj ˆ« . ˆ« l ˆ« . _k J«»j ««ˆˆ _««˙»» « ««ˆ . _k _ˆj _ _ œ ˆ ˆ ˆ œ . » « « « » » » l Ki- am nun ve -nas ju-ni', vin so - pi - ras vi - di ni. Æe l' re - vid' _»˙»» ˙ œ . œ œ . » » » » l b œ»œ.J» . œ»Kœ» ˙»»» » . œ œ ˙ œ œ œ œ » » » » » » » » » » » œ J»œ. K»œ ˙ »œ » » »˙ Jœ» J»œ » » » Kœ» ˙» ======================= l ? b b »» »» »˙»» l »»»œ œ»» œ»»» »» l »» »» œ»»»» . J»œ»»» l œJ»»»» . »» »» l »» »» »»» =l » £ «««£ «« «« «« « « « bb b «««ˆ «« «« «« « . «« ««« . « « « « ˆ«ˆ« nˆj «ˆ« bˆ.«ˆ« . j «ˆˆ« l «j ««ˆ ˆˆ«« ˆˆ«« «˙˙« l j «ˆˆ« .. «k ˆ«ˆ« _««˙««˙ l _««j ˆ««ˆ . _«k ˆ««ˆ _ˆ««ˆ . _«j ======================= l& «ˆ«ˆ l __«j ˆ««ˆ __«««˙˙ =l ««ˆˆ .. __«k l ni - a kor' ple -nos nur de øo - ja kri'. Jen al - ve - nis vi por ni, œ œ œ . œ » » » » _ œ » _ _ _ _ ˙ » œ » œ œ . œ » » » » » » » l b »»» »œ» »» »˙» œ»œ.J» . œ»Kœ» œ»œ.» . œ»» œ» . œ» ˙» »»» »» »» . »» »J»œ. »» »˙˙» » » » » » » » » » b » œ œ J œ J œ œ K œ J ======================= l ? b »»œ »» »» » l »»» »»» »»» »»» l » »»» » l »» »» »» Jœ»»» l »œ.J»» œ»K»» »˙»»» =l » » « £ £ « « b b « « « « «« nˆ«««k «˙« «««ˆ «« «««ˆ ««ˆ «««ˆ «« «« «« « « « b «««˙ . =” ««ˆ ««ˆ.ˆ«. «j «ˆ« ««˙« l «ˆ« «˙˙« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ««ˆˆ «ˆ.«ˆ« . «j ˆˆ« l _«ˆ.j « l& l « ======================= ˆ . « «ˆ.«ˆ . _«k _ _ ˆ « _«j «ˆ «˙ . «ˆ l jen for - i - ris vi por ni. Ho sank - tas kaj sank- tas ja vi - a viv'! _»œ»» ˙»» _»œ»» »»œ œ»» »»œ œ»» . œ» ˙» . » œ œ » l b œ»» .. œ»» œ»»»» .. œ»»»» œ»J»œ» .. _»œ»K»œ» ˙»»»» » »»J»œ ˙.»» ˙ œ œ » » » » » » » » » » » » . » » » œ J » » ˙ œ K œ » » » » œ J œ » b œ œ œ »»» l œ»» » l »œ» » » l »» »» »» »» »» l » =” l ? b »» »» »»» »»» l ======================= » » » » » » £ * Sotesano forpasis en la unua tago de junio, 1943. Kontemple kaj elkore

203


191

Tuta la mondo nun trad. CHOE Taesok

««j ««j «« ‰ «« «« «« «« «« ««« «« « ‰ «« «« ««« ««« ««j 68 «« ««ˆ« ««j b ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « «j ˆ«ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ«ˆ« l j ˆ.«ˆ« . «ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« œ»«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« ««ˆˆ« = «ˆˆ« l l& l ======================= »» l Tu - ta la mon - do nun æi - e ple - nas de har-mo -ni'. Ve-nos la pac' al _ œ » l . œ»»œ . œ»œ» œ»Jœ» »» œ»» œ»œ» ‰ œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» ‰ œ»» œ»» œ»» _»œ»»œ _»œ»Jœ» 6 »» l ll ? b 8 »»» »» »» l œ»»» J»»»œ »» l œ»»» Jœ»»» »œ»» J»œ»» l Jœ»»» J»œ»» Jœ»»» œ»»» l J»œ»» œJ»»» œJ»»» »» = ======================= «« «« «« « ‰ « « « « « «« « « « « « b «««ˆ. «««ˆ ‰ ««j ««J = ««J «ˆˆ« l ˆ«« . «ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆˆ« j ˆ««ˆ« j «ˆˆ« ««ˆˆ« «ˆ«ˆ« «j «ˆˆ« l ˆ««ˆ« ˆ«Jœ» «ˆ« ««j J ======================= l & ˆ« . ˆ« l ˆ««ˆ« j l «j » œ ˆ« . ˆ« « ˆ » « œ ˆ j ˆ«œ»»» l »» »» »» j l øi, ve - nos la pac' al øi. Sek -ve mi - loj da sank - tu - loj ek l .œ»» . œ»» œ»» œ»» œ»» . œ»» ‰ œ»»Jœ œœ»» œ»» œ»»Jœ œ»»œ _»œ»Jœ» œ»» œ»J»œ œœ»J» » œ » œ » œ ‰ » » » œ œ » » » » » » œJ» »» » » ll ? b »»» »»» ======================= l J»œ»» œJ»»» œJ»»» œ»»» Jœ»»» l œ.»»» œ»»»» l »» »» œ»»»» »» l » » »» »» = l ««« «« « «« «««ˆ «« «««j «« « « « « « « ««j ««j « « ˆ ˆ « «« «« «« «« « ««ˆ« «ˆ.«œ» ˆ« «j ««ˆ «j « ‰ « ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ j b « « « « « « ˆ « j ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « ˆ j « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« ˆ.«ˆ«= « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ j l & ˆ« ˆ« »» l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ l l j ======================= . l l øer -mos en æi e - kle- zi', kaj al æi - uj vi-vaj u - loj de la tu -ta mond' l _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » œ»»Jœ» »»œ» »œ»» »»J»œ »œ»» œ»Jœ»» œ»»»œ ‰ œ»»» œ»» œ»»J œœ»»» œ»»œ» œ»Jœ»» œ»»Jœ» œ»œ»» œ»œ»» œ»»J»œ œ»J»œ» œœ»J»» œ»»J»œ œœ»»J» œ»»» œ»»»œ .. ll ? b »» »» » »» l » » » l œ»» »»œ »œ»» » »» » l »» » » »» » » l »» »» »Jœ»» »» =l ======================= » « ««j ««« «j « « «« «« « « «« « « ««« ««j « « « ˆ « « « « ‰ « ˆ « ‰ ˆ ‰ « « b « « ˆ j « ˆ « ˆ « «ˆˆ« j ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« «j « « « « « ˆ j ˆ«ˆ« «ˆˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« j «ˆˆ« j «ˆˆ« «k «ˆˆ« ««ˆ«œ»» l ««œ»ˆ«» . ««œ»ˆ«» = «ˆˆ« j «ˆˆ« «k ======================= l& j l » » » l ve - nos fe - liæ'. Ho -moj kun sci' kaj sin-do-no ja i - øos mul- taj sen lim', l œ»»Jœ _»œ»»œ _»œ»» œ»» ‰ œ»» œ»» œ»» œ»» ‰ œ»»œ _»œ»J»œ _œ»œ»J» _»œ»Jœ» _»œ»Jœ» _»œœ»» _»œJœ»» _»œ»»Kœ œ»K»œ œ»» œ»œ» .. œ»œ» ‰ ll ? b »»» J»»» œJ»»» œ»»» l J»œ»» œJ»»» »»J»œ »œ»» l »» »» »» »» »» l » » »» »» œ»»» l »» »» =l ======================= »» ««« ««« ««« «« U««« . « « « « «k ««« «« ««« ««« «k «ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ j « « ‰ « « ˆ« k b « « « ˆ « « ˆ j ˆ ˆ ˆ j k ˆ ======================= l & «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆˆ« l ˆ.«ˆ« . «ˆˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« . =” l i - øos mul- taj sen lim', i - øos mul- taj sen lim', sen lim'. l _»œ»œ _»œ»Jœ _»œ» _»œ»Kœ œ»» _»œ»œ _»œ» œ» _»œ» _»œ» _»œ»œ» _»œ»Jœ _»œ»» . .. œ»»œ œ » » » œ » œ J » » œ K » » » » » ‰ »» »» »» K»œ» œ»» »» »»» œ»»» . Kœ»» »» œ»» » » » » l======================= » b » » » » l = » l? l » » l u» ” Øojplene

204


En æi tiu mond' estas du

192 trad. CHOE Taesok

b 4 « «« « « « «« « « «« ««ˆ« « « « Œ « «« « « b «ˆ«ˆ« « «« ««˙ l ««ˆ.ˆ.« ˆˆ««« ««ˆ «« ««˙ l ˆ««ˆ« ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ« «« l «˙.« «ˆ.ˆ«. k l & 4 «j l «ˆ.«ˆ.« «««ˆˆ _«ˆ«ˆ« _ˆ««« _««˙«˙=l ======================= ˆ«ˆ« __j _ˆ« __ˆ«ˆ« _«˙ . _«ˆ __ˆˆ«« _«˙ ˆ««ˆ _«˙ _j _ˆ« l du, vi - vo - vo - joj du. Øus - ta voj' 1. En æi ti - u mond' es - tas En es tas du, vi vo vo joj du. Øus ta voj' æi ti u mond' 2. l œ œ œ . œ » » » œ » œ. » œ. œ » » » »»» »»» »»» œ»» »»˙ »œ» œ»»œ œ»»»œ œ»» œ»» ˙»» .. Œ »»» . »»» œ»» œ»» »»˙ l b b 44 »»»œJ . »»» œ»»Jœ» œ»»» ˙»»» »œ» »»œ œ»»» »»œ» ˙»»» =l »»» »Kœ»» »» »J»œ »˙» l »œ» . »œ»» »œ»» œ»»» ˙»»» l » »» »» œ»»» »»œ» l ˙»»» l? l ======================= » » »» »» » » » » «« «« «« «« « «« «« ««j b b ««j « ˆ ««J ˙««=l « « ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« ˆ« «˙˙« l «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆˆ««« «««ˆ _««ˆ« l _«« Œ l ««J«ˆ . ««K»œ _«««»ˆœ _«« _«««˙» l ««ˆ«œ» ««Jj ======================= l & «ˆ.ˆ«. k ˆ œ « » œ«ˆ» «»»» _«ˆ _ˆ« «˙»» . _k «ˆ»» » œˆ«»» »» _»œj »» »» _»j » » » l kaj mal- øus - ta voj' es - tas vo - joj du. Øus - ta la voj' es - tas la voj' l kaj mal- øus - ta voj' es - tas vo - joj du. Øus - ta la voj' es - tas la voj' « « « « « «œˆ»«» _«Jœˆ»«»j _««J»œ«ˆj _««˙»» «J»œ«ˆj. _«K»œ«ˆk _œ««ˆ»j œ«ˆ«» _«˙» œ ˙ œ » » « « » l _ _ _ _ _ œ œ œ . » œ « œ » » » » » » » « « » » œ » » j » »» » œ»» œ»» œ»» »œ» ˆ«« «ˆ«« ««˙ .. Œ » » » »» » »» . K»œ» Jœ»» Jœ»» »˙» » » b ll ? b œJ»»» » » » » l » » » »» ˆ« «ˆ« l ˙« ======================= =l l l » ««« . «« «« « « «« « « « « «« «« « ««« bb «« «« «««j «ˆ.« «k ««˙ j ˆj ˆ « « ˙. «ˆ«« ««« ««˙ «ˆ«« ««« « « « « « ˆ««ˆ« «j « ««ˆ . k « ˆ Œ « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « j ˆ « j « « ˆ ˆ ˆ . « « . « « « « « ««ˆ«ˆ l l& ======================= ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆˆ« ˙« l «ˆ ˆˆ« _«j ˆ««ˆ _«j ˆ««ˆ _«j «ˆJ»œ»» _«j «ˆJ»œ» _= » l al mor - to kaj al do al vi-vo kaj al glor'. La mal- øus-ta voj' es - tas la voj' l rek - ta al la æi - el'. La mal- øus-ta voj' es - tas la voj' rek - ta al ni-gra in « l b œ»»œ»» œ»J»œ»» œ»Jœ»»» ˆœ«»«»» ˆ«œ»»» œœ»»»» ˙»»»˙.. Œ œ»» .. œœ»K» œ»» œ»»»» ˙»» œ»»» . œ»»» œ»»» œ»»»» ˙»»»» œ»»»»œ œ»»»» œ»» _»œ»»Jœ» œ»» œ»»Jœ» œ»œ»»» » l l? b l »» l œJ»»» »» J»œ»» Jœ»»» ˙»»» l »Jœ»» . »Kœ»» œ»» œ»» ˙»»» l » œ»» œJ»»» »»» J»œ»» »» = ======================= » » « « « (Rekanta¼o) «« ««j «j ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ « Œ £ « « £« « b « « « « ˆ « ˆ « « b « « Œ ˆ « j ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ«ˆ ««ˆ l ««˙.˙«. =l ======================= l & _«««˙» . l ˆˆ««« «««ˆˆ _«««ˆˆ ««˙.˙«. l ««ˆ«ˆ ˆˆ««« _ˆˆ««« «˙.«˙« . l «j » l lor'. Ho æi - uj ni, la ge - fra-tar', i - ru laý la øus - ta voj'. l fer'. œ»» œ»» œ» ˙»» . œ»»» œ»»» œ» ˙»»» . œ»Jœ»» œ»» œ»» œ»Jœ»» »»œ œ»» œ»»»œ œ»» ˙»»» . . ˙ » » b . » » » Œ œ»» »» »œ» »»˙ . Jœ œ Œ l ll ? b »˙»» ======================= l »» œ»» »» »» l œ»»»» »œ»»» œ»»» »˙»»» . l » »»» J»»» » »»œ œ»» » œ»» l »˙»»» . = » £ £ «« «« ««ˆ« «« «« «« «« «« «««j ««« ««ˆ«£ ˆ««« «««˙ . bb «« ««£ « «« ˆ ˆ « ˆ « j ˆ « j « ˆ«œ» ˆ« œ» «ˆ «˙«« . Œ j « « « « . ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ˙. « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ l& l «ˆ l l ˙« . ======================= =” «ˆ ˆ« _««ˆˆ ˙« . »» »» l Ho æi - uj ni ma-non en man' i - ru laý la øus - ta voj'. » œ ˙ . » œ » l b »» œ»» œ» »» œ»»» œ»»» œ»»» ˙»» .. œ»»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» »»» œ»» ˙»»»˙ .. Œ » . » » » » œ œ ˙ œ œ œ ˙ b œ » » » » » » » » l? l » » » »» l Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» »»œ» œ»»» »œ»» »»œ» l »» ======================= =” » » »» »» » » » » » » » £ £ Normalrapide

205


193

Kore la naý antaýuloj trad. CHOE Taesok

««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ «« . Œ b 44 « « « « «««ˆ. ««j « «ˆ «˙ ======================= l& l _««»œ«ˆ» _««»œ«ˆ» _«««˙»» =l _««ˆ»œ» _J«»j œ«ˆ» _«Jj »œ» _»˙»«« l _««ˆ . ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« . ˆ « » » » » » » » l an - taý - u - loj cel', pre - øis por la pin - tojn naý 1. Ko - re la naý l an - taý - u - loj no - van vi - von jam, kun fi - del' 2. Gaj - nis la naý . _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» _»œ» ˙» . _ œ » l » œ » œ » œ » ˙ » œ»»œ œ»»œ »˙˙» » » » 4 œ » œ » J œ » J ˙ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Œ l ? b 4 » » » » l œ.»»» Jœ»»» œ»»» œ»»» l »œ»»» œ»»»» œ»»» œ»»» l ˙.»»» ======================= l »» »» »» =l «« «« «« «« «« « « « « « « « « « «ˆ«« «j « «˙« « « « ˙ « « ˆ « ˆ. ˆ k « « « « « « « « « « « b « Œ ˆ « « . ˙ ˆ « « « « « « ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« «ˆˆ« . j ˆ«ˆ« l «˙.« . «ˆ««ˆ _j ˆ«««ˆ j l & _j l «ˆˆ« ˆ« «˙ l ˆ« «ˆ« . «ˆ« ««˙ =l ======================= _«˙ l mont' Por ho - mar' de Gu - su lu - mis per kan - del'. pre - tis al mort' So te san' darm'. I li ja al sek vis laý la i - øis ko - lon' l œ » . _ ˙ _ _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » » »»» »»œ »» œ»» ˙»˙» .. œ»»» œ»»» ˙»»» œ»» œ»J»œ.» . œ»Kœ»» ˙»˙» l b œ»Jœ»»» œ»Jœ»»» »»»Jœ» »»»Jœ» »»˙»» » Œ » » » l? l »œ»»» » œ.»»» J»œ»» l » l »»œ»» »œ»»» »˙»»» l œ»»» » » »» =l ======================= »» »» «««ˆ ««ˆ« «««˙. ««« ««« « «« ««ˆ«« «««ˆ « « « « « « « « « ˆ«« j ˆ«« ««˙˙« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ«=l «««ˆ «˙«˙« l «ˆ««ˆ« j «ˆ« _«j ˆ l & b «ˆˆ« «ˆ«œ»»» «ˆ« «ˆ« l ««˙« . Œ l _«««ˆ»œ _«j ======================= ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ «ˆ » » l i - li kun sin - cer' kaj per la sang' en fin - gro- prem' mon- tris sin al l de nov - re - li - gi' kaj es - tis ja de la la æef - ro - lul' e - kle _ »œœ»» œ»» _ ˙ » _ œ » _ œ » œ œ œ » » » »»œ» »œ»» œ»œ»» œ»œ»» ˙»» . Œ œ»»œ» œ»Jœ»» »J»œ »»» » » l » ˙ » œ » œ » œ » » »»œ» » » » » » ˙ ˙. ˙ » » » » œ » J » œ J œ » » » œ » » œ » b » » » » » » » » l? l» l »» l »» »» »» »» l »» »» ======================= » =l (Rekanta¼o) «««ˆ «« « « ««« «« « « « « « « » ˙ » ˙ « « « b Œ ˆ ˆ««ˆ« «j Œ l ˆ«ˆ« j j « « « ««˙˙« .. = « »˙»» «ˆ« «ˆ« j «ˆˆ« «˙˙« l ˆ«« j ˆ«ˆ« j j ˆ«ˆ« «j ˆ « « ˆ l & _˙.«««˙ . l »˙»»» l l ======================= ˆ « « _«ˆ _«ˆ » l ver'. Ho no - blas spi - rit' de ni - a gran-da sank-tu - lar'. zi'. l œ»» _»œ»Jœ» _»˙»» œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»Jœ» œ»Jœ» ˙»» . » œ ˙»»˙» .. Œ ˙»˙» » ˙ » œ œ » » ˙ » œ » » » » » Œ »» ll ? b » l »» l »» Jœ»»» »» »»˙»» l »» J»œ»» œ»»J»» Jœ»»»» J»»»»œ »» »» l ˙.»»» ======================= =l «« ««« «« «« « « « « « « « ˙ « « b ˆ ˆ«ˆ« ««j Œ= ˆ «j j « « « « « « « ˆ «ˆ«ˆ ˆ« ˙« ˆ.«ˆ . k ======================= «_ˆ«ˆ ««ˆ«ˆ ««ˆ«ˆ l _«««˙.«˙ . l & _œ««ˆ»» _««ˆ»œ» _««˙»» l _««j l «ˆ« «ˆ« j ” l Bri - las do tra l' his - to - ri' la sang-fin - gro -pre - ma tag'. œ » œ » l _»» _»» _»œ» œ» _»œ» œ»» œ»œ» œ»œ» ˙»˙» œ»œJ» .. œ»»» _»œ»»œ _»˙»˙» ˙»»˙ .. œ J » » » » » » » » » » » Œ =” » » » » ll ? b » » » ======================= l » K»œ»» » l »Jœ»»» »Jœ»»» Jœ»»» » œ»»» œ»»» l »» q = 100

* Sanga fingropremo: la naý disæiploj de Sotesano faris fingropremon sen nenia inko por ¼uri sian morton por la homaro, sed post iom da tempo la fingropremo montriøis sama kiel kun sango-inko. Tio estas tiel interpretata, ke la darma mondo agnoskis la eklezion de ýonbulismo.

206


Kien lumas cirkla lum'

194 trad. CHOE Taesok

q = 100

«« ««ˆ «« «« « 44 «« «« «« «« «« « « « « « «ˆ«ˆ« «ˆ« l «ˆˆ« «ˆˆ« ««˙ =l «ˆ« .. j ˆ «ˆˆ« ˆ«ˆ« _ˆ««ˆ l _ˆ««ˆ _««ˆ _«˙«˙ « l& l ======================= «_ˆ«ˆ .. j ˆ « _«ˆ _««˙ « _ ˆ « l 1. Ki - en lu - mas cir - kla lum', ti - en i - ras ni kun øoj'. l 2. Ki - en lu - mas cir - kla lum', ti - en i - ras ni kun øoj'. œ»» . œ»» œ»» œ»»œ œ»»œ œ»» ˙»» œ»» œ»»œ ˙»» l 44 œ»»œ.» . œ»»» œ»»»œ œ»»œ» » » » » » » » » » l? » l »»œ»» . »»Jœ»» »»œ»» »»» l »»» »»œ»» »»˙»» =l Jœ»» »» » l œ»» »» ˙»» ======================= » » » » » «« «««˙ « « « « « « « « « « « «ˆ«ˆ« «« « « « « « « . ˙ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ . #ˆ ˆ « ˆ j « « « « « « « « ======================= ˙« =l ˆ««ˆ ˆ« _«ˆ«ˆ l _j l & _ˆ.««ˆ . _j l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ __«ˆ« _««˙ ˆ « l Per la por - do de la firm - kred' mal - fer - mi - øas vi - vo - voj'. l Per la por - do de la prak - tik' mal - fer - mi - øas stu - do - voj'. _ œ » _ œ » œ œ»»œ _»œ»»œ _»˙»» » œ»»» œ»»» œ»œ ˙»» œ»œ.. »»Jœ» »œ» »»œ» »œ»» . »œ»» »œ»» »œ»» » l »» » »» l »» »» »˙»» =l ======================= l ? »»»œ . œJ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» »»» »»»˙» l »»» » » » » » » ««« «« «« «« ««« « ««« ««« ««« «« « « ««« « « « « « ˆ«« ˆ««« ««ˆ «ˆ«« « ««ˆ« ˆ««« ˆ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ««˙«˙ .. «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «˙«˙« Œ l l& l ˆ« ˆ« ««ˆ _«ˆ« ˙«˙« l ˆ« ˆ« l « ˆ« ˆ« ======================= = l Æi ti - u vi - vo - voj' es - tas ni - a voj'. Æi ti u stu voj' es tas ni a do voj'. l ˙»˙»» œ»œ»» œ»œ»» œ»»»œ œ»» œ»» œ» ˙» œ»»œ» œœ»»» œ»»œ» œ»»œ» œ»»» œ»»» œ»»œ» ˙»»» .. l œ » Œ l » » » œ » ˙ œ » » » » » l? l » »» » » »» l »» »» »» »» œ»»» œ»» »» l ˙»»» ======================= =

««« «« «« «« « « ««« . «« «« « « « « « »œ»» .. ««j « ˆ«« ˆ«« «ˆ«« «ˆ«« «ˆ«« «««˙. « « ˆ «ˆ«ˆ« «j « ˆ « « ˆ « « « j ˆ ˆ Œ =” j « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ œ ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« «ˆ ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« . ======================= l & »»» l Øi es - tas la vo - jo al fe - li - æo kaj bon - far'. Øi es tas la vo jo al lum bri lo kaj nir - van'. l . _»œ» »œJœ»» _»œ»»Jœ œ»» œ»» œ»»œ» _»»»»œœ œ»» œ»» œ»» œ»» ˙»»» . œ»œ»» œ»»» œ»»œ» » œ . » œ l »»œ.» » » Œ ” œ J » » »» »»» »œ»» l »œ»» . Jœ»» » œ» » l » »» œ»»» »»œ» »»œ» »»œ» l ˙.» l ? »» ======================= = » » » »» » » » » » » 207


195

Æu dum dormad', æu dum vekiø' trad. CHOE Taesok

«« «« ‰ «« ««ˆ.« b b 68 « «« ««j « « « « « « « « ˆ « « ˆ j « « ======================= « ˆ « « « « « « l& l l l ˆ« . _ˆj ˆ««ˆ ««ˆ _œ«ˆ _«j _«j __j «ˆ«ˆ __j «ˆ«ˆ __j «ˆ«ˆ __«ˆ«ˆ __j ˆ««ˆ __«ˆ.«««ˆ . __«ˆ«««ˆ =l «ˆJ»œ»» _j «ˆJ»œ»» _«ˆ.«ˆ . l 1. Æu dum dor-mad', æi - am mi ser - æis vin, æu dum ve - kiø', l 2. Laý vi - a voj' i - ras sen æe - so kun fir -ma vol' mi. «« » œ » œ » œ . l b 6 »» œ»» »» »» . . «ˆ«« ‰ œ œ œ œ » œ » œ œ » œ œ œ » » » » » » » » » œ J » » » » » » » » J œ œ J œ œ J œ J . » » » . œ J œ. » » œ » b 8 œ J œ J œ J œ œ J » » » » » » » » »» »» »» »» «ˆ« =l ======================= l? l »» »» » »» l »» »» »» »» »» l »» » » » Elkore kaj pie

«« «« «««ˆ «««j «« . «« ‰ «« «« ««« ««ˆ.« bb « « ˆ « « « «ˆ«« « «j ˆ« j ˆ«ˆ« «ˆ« . l ˆ«« j j ˆ«« «ˆ« ««ˆ« l ˆ«« j ˆ « « « « ˆ «_« _««j ˆ. ˆ « « l& l « ˆ ======================= ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« =l ˆ« J»j œ«ˆ» «ˆ«ˆ » l ko - ron al vi, do pri - zor - gu kaj do - nas mi min. l de dar - mo - fort' vi fa - vo - ru Per var - ma lum' min. _ œ » œ»» .. œ»» ‰ . œ œ » » l b œ»»» œ» œ»»» œ»»» . » œ » œ » . » » » œ » œ » œ œ » » œ » œ » »»œ» J » » œ » » œ » J » œ J » œ J » » . » » » » » » b œ J œ » J œ » J » » » œ œ J œ » » » » » » » » l======================= l »» » » l »» » ? » l » »» =l »» »» »» »» ««« «« «« «« «« ««« ««j ««« «««ˆ« . bb «««j » œ « « ˆ j « « » « ˆ « « « ˆ ˆ. « ˆ j ˆ««ˆ« ‰ ˆ ˆ ˆ j j « « « « » « ˆ j « « « « « « « ˆ œ ˆ j « « « . « ˆ » « ˆ « ˆ « ˆ . « ˆ « ˆ « ˆ ˆ. « ˆ « ˆ ======================= =l ˆ« _««ˆ . l l& l »» l l Ka - ra ho vi! ja æi - on ajn, ki - on ha - vas mi, l Ka - ra ho vi! plu res - tas tim' pri voj - perd' al mi, _ œ » _ œ » œ»»» œ»» œ»» œ»» . œ»»œ» œ»»J»œ »» œ»J»œ _»œœ»» .. œ»»œ ‰ l b œ»»»Jœ »J»œ» œ»»Jœ» œ»»œ» .. » » œ œ J » œ J »» =l » » » » » » œ J » » . » » b » œ » » » » »» » ======================= l? l »» »» »» »»» l » » » l

««« «« «« «« «« «« ««« «««ˆ . ««« . ««« ‰ œ bb » « ˆ « j . ˆ ˆ ˆ j ˆ j j « « « « « » « « ˆ ˆ « ˆ j « ««ˆ« . l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« . l »»œ «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ« . ˆ««ˆ =” «j ˆ « « «_«Jj l& ======================= ˆ ˆ j « « »» « «ˆ»œ»» _«ˆ l pri - zor - gu min. do - nas al vi mi sen a - var', do l fa - vo - ru min. per bri - la saø' kaj gran - da fort' vi « _ œ » l œ»» . œ»» ‰ œ œ œ . œ » » » œ . œ œ » » » » » œ » » œ » œ » »»» «j » » » » » « ˆ » » » œ » J b » » . » » » » »œ»» œ»J» œ»»» »» l »»œ»» . »»»œ» =” l ? b Jœ»» ««ˆ »Jœ»» »»»œ . l Jœ»»»» »Jœ»» Jœ»»»» »œ»» l ======================= » » » » » » »» » 208


Ho nia Sotesan'

196 trad. CHOE Taesok

q = 100

b 44 «« « « «««ˆ « «« Œ «« ˆ««« ««ˆ«ˆ ««««ˆ «« «« « Œ « «« «« «««ˆ «« ======================= l& l _««ˆˆ _ˆ«« « _«ˆ _«ˆ«ˆ _ˆ««ˆ l _««˙»» . l __««ˆ«ˆ __ˆj _ ˆ««ˆ __«j ««ˆ .. __k ˆ««ˆ _««ˆ _ ˆ««ˆ=l «ˆ«ˆ .. __«k «ˆ«ˆ _««ˆ __««ˆ«ˆ l _˙.««˙ . _ _ » l Ho ni - a So - te - san' ki - el la me - si'! ho ni - a ins - tru l « œ » » œ . œ»» œ»» œ»» ˙»» .. Œ »»»œ œ»œ»» »»œ» œ»œ»» œ»»œ œ»»«ˆ« ˙»˙.» . Œ œ»» œ»» . œ»» œ»» œ»» 4 » œ » œ » » l======================= l ? b 4 »»œ»» »»œ.J»» »»Kœ»» œ»»»» »»œ»» l ˙»»» l »» » »» » »»» » l »» l »»œ»» »»œ.J»» œ»»K»» œ»»»» »»œ»» =l » » » » » » » » « « « « « « « « « ««j ««j ««« ««˙« «j «j «˙« «j ˆ b «« Œ ˆ««« «««ˆ« ««ˆ«ˆ« ˆ«««« «ˆ««ˆ «««ˆˆ «««˙. Œ « «j ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ««ˆ ˙« =l ======================= « l _««˙ . l & _˙.««˙ . l _ˆ« _ˆ« _ˆ« l _«J»j œ«ˆ» ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« _j » l ist' ki - el la maj - trej'! kre - is vo - jon vi per la cir- kla ver' l _œ»œ» _»œ» _»œ» _»˙» »»»œ œ»œ» œ»»» œ»œ» _»œ»» œ»»» ˙»˙» .. œ»»» _»œ»Jœ» œ»» œ»Jœ» _»˙»» œ » œ J J » œ J œ J ˙ » » » » l b ˙˙»»» .. » » » Œ »» »» »» »» »» » Jœ » ======================= l ? »» l œ»»» » œ»»» » »œ»» »œ»» l » l l »»» »» J»œ»» »» »˙»»» =l «« «« «« «« «««j «« «« «« «« «« «« «« «« ««j « «« «« «« «« « « « « « b « ˆ ˆ ˆ j ˆ j ˆ j ˙ ˆ j « « « « « « « « ˆ j ˆ « j « ˆ j ˙ « « ˆ j « « « « ˆ j « « ˙ « ˆ«ˆ« j «ˆˆ« j ˆ«ˆ« = ˙«˙« l « « ˆ««ˆ ˙« l _J«»j ˆ««ˆ _j l & _«Jj «ˆ«ˆ _˙««˙ l _J«»j ======================= œ«ˆ»» ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« ˆ« _j œ«ˆ»» j «ˆ»œ»» ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l ˆ« ˆ« _j l kaj ple-ni-øas mond' per la cir-kla son', kre -is vo -jon vi per la cir-kla ver' kaj ple-ni-øas mond' l _»œ»» _»œ» œ» œ» _»œ»Jœ» _»œ»J»œ _œ»œ»J» _»˙»˙» œ»» _»œ»Jœ» œ»» œ»J»œ _»˙»» œ» œ» œ» œ» ˙» » œ œ œ œ œ ˙ » » » » » » » » ˙ » œ J œ J » » » » » » l b » Jœ»» œJ»» Jœ»» ˙»» J»œ» »Jœ» »Jœ» œJ»» »»˙ »» »» »» »» »» »Jœ»» »» »Jœ»» »» ˙»» Jœ»» »Jœ»» »Jœ»» »Jœ»» ˙»»» l ? » » » » » l »» »» »» » »» l l» » »» l » » » » = ======================= » l » ««˙« ««ˆ«« «««ˆ «« «« ««««˙. Œ ««j « « « « « « « b « « « « « « « « « « « «ˆˆ« _j «ˆˆ« _j «ˆ««ˆ _«j ˆ«««ˆ ˙« l ˆ« ˆ« «ˆˆ« _«ˆ««ˆ l «˙« . =l ======================= ˆ««ˆ _«˙««˙ l _«ˆ««ˆ _«ˆ««ˆ __«««ˆˆ __«««ˆˆ l _ˆ««ˆ« _«««ˆˆ j l & «ˆˆ« j « « l per la cir - kla son'. Ho no - va bu- da', ni - a So - te - san'! l « _ ˙ _»œ» _»œ» œ» œ» » œ»»» _»œ»œ» œ»» œ»œ» ˙» . œ»œ»» œ»» œ»»» œ»Jœ» ˙»» œ » « » œ ˙ œ œ œ ˆ » » » » » » » « » » Œ=l ll ? b Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» »»˙» l »» »œ» »œ»» »» l » œ»» Jœ»» »» »» l »œ» »» »»œ» »» l »˙.»» ======================= » » » » » » » » » » »» ««« «« «« « ««« « «««ˆ «««ˆ « « « « « « Œ ” ˆ«« ««ˆˆ ««ˆ ««ˆ l ««˙. «««j «j ˙«˙« ˆ «_j « ˆ l & b ˆˆ««« ˆˆ«« ˆˆ««« _ˆˆ«««« _«««˙ l _««j l ˆ ˆ ======================= = « « « « « « ˆ « « ˆ . _«˙ «ˆ «ˆ _«ˆ _ ˙ « l Ho æe - fa re - li - gi', ni - a e - kle - zi'! l « _œ»» œ»» œ»œ «» œ»» œ»» œ»» œ»»» œ»J»œ» »œ» _»˙»» ˙»˙»» .. » œ » œ œ » ˙ « » » » » » » » » » » » Œ ” » » ll ? b œ»» œ»» œ»» »» » »œ»» »œ» œ»» l » J»œ» »Jœ»» » J»œ»» ˙»» œ » » l l ======================= = » » » » » » » » » 209


197

La alnomon de la ver' (Kanto de ýonbulana alnomo) trad. CHOE Taesok

«« «« «« Œ « b b b b 44 «« . «« « «« «« «« «««˙« ««ˆ.«« ««j «« l « ˆ « « « ======================= = l& l _ˆ.«««ˆ . __««j «_ˆ«ˆ . __«j «ˆ««ˆ « ˆ««ˆ __««ˆ«ˆ __«ˆ««ˆ l _«ˆ«ˆ _ˆ««ˆ _««˙ l ˆ« . «ˆ« «ˆˆ« «ˆˆ« l _«˙««˙ .. ˆ««ˆ _ˆ«»»œ __ˆœ«»» _ _ l jen ri - ce - vas vi. Kun gra - tu - loj 1. La al -no - mon de la ver' l æi stu - do kaj la- bor' vin for - do - nis vi. Kun gra - tu - loj 2. Al . œ » l b b 4 œ»»» œ»» œ» œ»» œ»»» œ»»» ˙» . œ»» »» œ»»»œ ˙»˙.» . Œ œ»» . œ» »»œ œ» œ»» » œ » » » »»œ» l »Jœ» »œ»» »» l »» ======================= l ? b b 4 »»œ.»» »Jœ»»» œ»»» »œ»»» l »œ»»» »»»»œ ˙»»» l »»œ.»» l »»œ.»» »J»œ»» »»»œ »œ»»» = »» » » « « « « « « « «« «« «« Œ «ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ «j «« «« « « b b b « « « «««˙ ««ˆ . «j ˆ ˆ b « « « « « « ˙. ˆ«ˆ« j ˆ ˆ«ˆ« «j «_ˆ««ˆ _«j ˆ«ˆ« _««˙««˙=l l& l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «j ======================= ˆ««ˆ _«««˙ l «ˆ« . «ˆ« «ˆ« «ˆˆ« l _«««˙ . «ˆ«ˆ _«j l el tu - ta mond' al - no - mi - øas vi. Æi - u ajn a - fe - ro de la hom' el tu - ta mond' al - no - mi - øas vi. lu-mo de la mond' I - øas vi la l œ » . _ _ ˙ « » » . œ œ œ œ ˙ » » » » » œ»»œ œ»œ»» œ»œ»» œ»œ»» œ»Jœ»» œ»»J»œ œ»»»» œ»»»» ˙»»˙» l b b b b »»»œ »»»Jœ »»»Jœ «˙«««˙ œ»»»»œ œ»»»Jœ» œ»»»Jœ» »œ»» »»œ»» »» Œ ======================= l? l »» »» »» »» l l »» » » » l » »»» Jœ»»» œJ»»» » =l »»» »»» »»» ««« . «« «« «« «««j ««« « «« « « « « « « « « bb b b «««ˆ.« «««j ˆ«« j ˆ « « « « « «ˆ«« ««ˆ «« « « « ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙« . Œ ˆ.«« . ««ˆ« «ˆ«« ˆ«« «ˆ« «j ˆ j « « « « « ˆ j ˆ j ˆ « « « « « « ˆ . . ˙ « . ˆ« «ˆ« «ˆ«= ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˙« ======================= l& l ˆ« ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l l es - tas por la stud'. vi per æi - a pen' por mond-ko - mu Vin de - di - æas per la bor kaj stud'. pu bri - le, var-me vi al mond- ko- mu Lumas re, l _ œ » œ»» œ»» œ» œ»» ˙»» œ»»» .. œ»»» œ»œ» œ»»œ l b b b œ»»»» . œ»»»» œ»»»» »»»» ˙»»˙» .. Œ œ»»»» . œ»»»» œ»»»» œ»»»œ œ»»»œ» œ J œ J » » » » » ˙ œ J ======================= l ? b »œ.»» J»œ»» œ»» »œ» l »»» l »œ.» J»œ» œ»» »» »» l »» »»» »» Jœ»»» »» l »»œ »J»œ»» »» »»=l » » » » ««« . ««« «« « «« «« « ««ˆ« «« « Œ « bb b b «««˙. Œ « ˆ «ˆ«ˆ« j ««ˆ« . j « « ˆ««« «j « « « ˆ j ˆ « « « « ˆ ˆ j « «»»ˆœ l ««˙.˙«. =l « « ˆ « « « « « « « « l& l _«ˆ« .. _j l _««ˆ ˆ« «ˆ _««ˆ «˙˙« l ˆ ˆ » œ ˆ ˆ ======================= « « « « « ˆ _ ˆ _ ˆ » » _««˙ . « « « _ ˆ _ ˆ » « « l num'. Ti - o es - tas sank - ta la - bor', So - te - sa - na as - pir'. num'. Por ke re - nas - ki - ta la mens' es - tu por la e - tern', l . œ»»» œ» œ ˙»» œ»» . œ»» œ»» œ» œ»» . » ˙ » œ » œ » » œ » » l b b b ˙»»»» . » œ œ » » » » Œ l Œ l »»œ. »»Jœ» »»»œ »»œ l »œ» »œ» œ»J» »Jœ» »»˙» l »»œ.» œ»»J» œ»»J» »Jœ» »œ»» l »»˙.» l ? b ˙.»» ======================= = » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » «» » » » » » «««ˆ . ««j «« œ»» ««« bb b b « « « « ««« «« «««ˆ ««« « « ˆ « Œ= ˆ « ˆ ˆ « « » « « œ « « « ˆ « « « « « ======================= «_«ˆˆ .. _j «_ˆ««ˆ __«ˆ«»œ «ˆ«œ» _«ˆ«ˆ l _«ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ« ˙«˙« l ˆ« . ˆ« ˆ« »»» l «˙.˙«. l& ” » » l La bon - fa - ro kaj gran - das ja sen lim'. me - rit' l plen - lu - mi - gu l' mon - don per la cir - kla ver'. vi œ » _ _»˙» . » . » œ l b œ»» . œ» œ» ˙ œ œ œ » » » » œ » » » œ » » » » » »»» œ»»œ» »»˙ » » » » œ » œ œ b Œ =” » » » » » » » » » » » œ b œ » » » » » œ» l œ»» »» »» »» »» œ. œ J Jœ»» »œ»» ˙. l ? b œ.»» ======================= l » » l » » » » »» »» »» » » » » » Moderato

* Ýonbulana alnomo estas aldona nomo, kiun la eklezio donas al ýonbulano havanta grandajn meritojn en studo kaj laboro.

210


Vero estas brila lum'

198 trad. CHOE Taesok

«« ««ˆ« « « « «««ˆ «« «« « « « « « « « ‰ « «ˆ«ˆ« «ˆ« «j b 68 « ««j « « « « « j « . ˆ « « ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« ««j « « ˆ « ˆ « « «ˆ««ˆ l « ˆ ˆ ˆ œ ˆ ˆ j . j J j j « » « ======================= «_»œ«ˆ _ˆ«««ˆ ˆ« j « « ˆ « = « ˆ « ˆ l& l « l l « ˆ«ˆ _«ˆ»œ» . _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ »» _ « _ » _ » » l de gran-da la bon - far', en bon - fa - ro 1. Ve - ro es - tas bri - la lum' l se vi -vos plen-de ni; eæ fe - liæ' al 2. Eæ fe - liæ' for - i - ros tuj, . _ œ _ œ _ œ _»œ» _»œ» œ» œ» _ œ » » » » _ œ » œ»»œ œ»Jœ» »œ» »» œ»» œ» œ»» . » » œ œ œ » » » » l » œ 6 » » J œ œ J » œ J » » » »œ»» »J»œ »œ.» »œ» ‰ œ»»» J»»»œ œ»»» J»»»œ » » œ » œ J » » » » » » œ J » œ. b 8 » » » » » » » » » » ======================= =l l? l l »» l » » » » »» l »» »» «« «« «« «««ˆ «««j « «« «« « « « « « « ˆ « « « « «ˆ«« «« «« «ˆ.«« «j ‰ «« «« «ˆ«« j «ˆ«ˆ« «j ««ˆ« j j b ˆ « « « . « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ j « « « . . l « ˆ « ˆ « ˆ » œ « ˆ . » œ « ˆ ˆ ˆ j l& l _««ˆ _««ˆ ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« = ˆ« l ˆ« ˆ« l »» »» ======================= l el u - nu pa - ren - car'. Ni ne po - vas sen la ver' es - tas ni se vi vos dan ke Ni ne vi - vu kun plen- dem', ve nos tuj, ni. l . _»œ»» . _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » _ œ » œ œ œ œ » œ » œ . » » » » » œ » œ » » » » » » » œ » œ » » » . » » » œ J œ J œ » œ » œ J œ » œ J » œ » J œ » J » œ J » » » œ œ l b »œ» »» »œ.» ‰ »» »» »»» »»» »»» »»» œ.»» » »» =l l ? »» l »» »» »» »œ»»» Jœ»»» l »» »» l l ======================= »» ««« «« «« « «« « « ‰ « « « «««ˆ «««j ««« «« « « ˆ ˆ. ˆ j « « « « « « b ˆ « ˆ « « « « j «ˆˆ« ««ˆˆ« «j «ˆˆ«=l «ˆˆ« l ««ˆ «ˆ« «ˆ« . l ˆ««ˆ j ======================= l & «ˆ« ««ˆ« «ˆˆ« «ˆ« l «ˆˆ« .. «ˆˆ« l «ˆ.ˆ«. «ˆˆ« «j l vi - vi i - el ne po - vas la fe - liæ' es - ti sen bon ajn, sed kun la dan - kem', ne vi - vu kun kon- flikt', sed kun la hel l . . œ»»»œ œœ»»J» _»œ»œ»» _»œ»J»œ» _»œ»»»œ. _»œ»»» ‰ _»œ»»»œ . _»œ»»»œ œ»»Jœ» œ»»œ»» œ»Jœ»»» œ»» . œ»»œ» _»œ»Jœ»» _»œ»»» œ»»» l œ»» ======================= l ? b »» »» » » l »»» l » »»» »» l » » »œ.»» l »» » œ»»» Jœ»»»=l » ««« « « ««« «« ««« «« «« «««ˆ . «««ˆ ‰ « ‰ « ˆ b « « « « « « « « « « «ˆ««ˆ _j » œ « ˆ . « ˆ » œ ˆ « ˆ«J»» l ˆ« . ˆ« =l « ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _ˆ««ˆ œj l & »» l _««ˆ _j ======================= «ˆ«ˆ __«ˆ.««ˆ . l ˆ«œ _j »» œˆ««ˆ _««ˆ»œ» . l _j » » l far'. Se - mu bon - fa - ron ni, øin; kaj ni ri - kol - tos l pem'. Se - mu bon - fa - ron ni, øin; kaj ni ri - kol - tos « « _ œ » _»œ»» . _»œ»» » œ » œ » œ » œ»œ»» .. œ»œ»» ‰ œ»œ»» œ»» œ»»œ .. «œ»ˆ«» «Jj l . œ œ » » » œ J œ » J œ » J » « ˆ » œ ‰ » » » » » » » l? b » l » Jœ»»» »» l » »» œ.»»» l » » » »œ»» Jœ»»» l œ.»»»» œ»»»» =l ======================= ««« ««« «« «« «« «««j «« «« «« « « ˆ « ˆ j ˆ. « « « « « b ˆ ˆ. ˆ j ˆ«ˆ« «ˆˆ« j « « « « « « «ˆˆ« l «ˆ«œ»» . ««œ»ˆ«» ‰=” ˆ« . «ˆˆ« j «ˆˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« . ======================= l& l ˆ« ˆ« j » » l fle - gu bon - fa - ron ni, kaj ni ri - kol - tos øin. fle gu bon fa ron ni, kaj ni ri kol tos øin. l _»œ»œ .. _»œ» œ» _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » œ»»œ .. œ»»œ ‰ œ»»œ œ»»Jœ œ»» . »»Jœ» »»Jœ» »»Jœ» »» œ»»» »»œ» »Jœ» l b »»» »» » » » » »œ.»» ======================= l? l » » » œ»»» Jœ»»» l »» =” »» »» l » e = 60

211


199

Æiuj ja ni vivu kun øoj' trad. CHOE Taesok

«« Œ «« « «« «« ««ˆ.j ««« «« «« ««j b 44 « «« «««j « « ˆ k ˆ « « « « « « « « « « ˆ««ˆ _˙««˙ l ˆ« . ˆ« j ˆ««ˆ ˆ« l «˙˙« .. =l ˆ«ˆ« _«j ======================= l& «ˆ«ˆ _ˆ««ˆ _j _J»œ»«j ˆ««ˆ __«j «ˆ . _k «_ˆ«ˆ __«˙««˙ l __««ˆ«ˆ __«j «ˆ«ˆ _ˆ.«ˆ« . _ˆˆ«« _j l vi - vu kun øoj' kaj pa - co kaj es - per', 1. Æi - uj ja ni l tu - ta a - nar' kaj tu - ta la po -pol', 2. Tu - ta ho -mar', gra - vas la - bor' por e - kle - zi', por land', 3. Sa - me al ni l . . _ œ » _ œ » _ œ » _ œ _ œ » _ » œ » . . œ » »»» »»» »»» »»»œ . »œ»» . _»œ»J»œ» œ»»» ˙»»» . œœ»J»»» . »»Kœ»» œ»»Jœ»» œ»»Jœ»» ˙»»˙»» l b 44 œ»œJ»»» . Kœ»»» œ»Jœ»»» œ»Jœ»»» ˙»˙»»» Œ=l » ======================= l? l » » »» »» l œ»»» œJ»»» œJ»»» » » » J»œ»» l ˙.»»» Øojplene

«« «« « « Œ «« «« «« «« «« . «« «« «« «« b « « « «k ˆ « k « ˆ j « ˆ j « ˙ ˆ « k ˆ «ˆˆ« «j « « «ˆˆ« . ˆ« j «ˆ«ˆ _j ˆ«««ˆ _˙«««˙ l _«ˆ««ˆ _«j ˆ«Jœ»»» l «˙«»»» . =l ======================= l & _J«»œj ˆ««ˆ _«j «ˆ«ˆ __«ˆj .«ˆ» ˆ« ˆ« ˆ« ˙« l j .««ˆ . _«««ˆ j l æi - uj ja ni i - ru al voj' de la ko - mu- na pros- per'. l kaj en ple-zur' kaj en su - fer' sen - ton di - vi - du kun vol'. fa ni æi ru do on de l' mond' per la ko - mu - na pe - nad'. l œ»œ»» œ»Jœ»» œ»J»»œ _»œ»» . _»œ»» œ»» œ»Jœ»» ˙»˙» .. .œ»œJ» . œ»K»œ œ»Jœ» œ»Jœ» ˙»»˙ _»œ»» . _»œ»» _»œ»» _»œ»J»œ _»˙»˙» » » l b »» »» »» »» »» Œ=l ======================= l? l J»œ.»»» K»œ»»» J»»»»œ »» »» l »» »» »» J»œ.»»» Kœ»»»» œJ»»» »» l »» ««« ««« ««« «« « ««« ««« ««« « « « « « « « « « «j ˆ«« j ˆ«ˆ« j ˆ ˙. ˆ«ˆ« ˆ.j ««ˆ« «˙«˙« ˆ«ˆ« j ««ˆ« . «ˆk Œ «ˆ« j «ˆ« «j «ˆˆ« «j «ˆˆ« ««˙˙« l «««j «ˆˆ« .. ˆ«k ˆ« ««ˆ« l ««˙« . l & b «j «_ˆ.«ˆ . _««k «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ ˆj l ======================= =l l kaj kun-pros-per' Por kun - vi - vad' ni u - nu - i - øu en pac', kun kaj kun su Por ple zur' fer' ni u - nu - i - øu en pac', l kaj kun - la - bor' Por kun - a - kord' ni u - nu - i - øu en pac', l . . _»œ»» _»œ» _»œ» _»œ» _»˙» _»œœJ»» . _»œKœ»» _»œ»Jœ» _»œ»Jœ _»˙»»˙ _»œ» _»œ» _»œ» œ» . _»œ»» _»œ»» œ»» ˙»» . » » » » œ»» Jœ»» Jœ»» »J» . Kœ» J»œ » » l b J»œ.» Kœ»» Jœ»» Jœ»» »˙» » » »» »»» »» Œ=l ======================= l ? »» »» »» »» »» l l »» »» »» œ»» »» »» J»œ»» l ˙.»»» ««« . ««« «« « « ««« « « « «« «« «««ˆ . ««« ««j ˆj ˆ««ˆ «j ««ˆ« j « ««ˆ« . ˆk b ˆ ˙ ˆ ˆ«« «j k ˆ j ˙ « « « « « « « «j «˙«»» . Œ =” « « « J ˆ ˆ ˆ««ˆ ˆ« ˆ« ˙« l _««ˆˆ _«j œ « ˆ« ˙« l j « « » ˆ« . _k « œ « ˆ l& l ======================= . ˆ ˆ j « « » «ˆ«ˆ . _«ˆ » » « «ˆ _«ˆ __j l por kun - vi - vad' ni mar- þu en u - nu- ec'. kaj kun-pros-per' ni mar-þu en u - nu- ec'. por kun -ple - zur' kaj kun - su - fer' l ni mar- þu en u - nu- ec'. por kun - a - kord' kaj kun - la - bor' l . _»œ» _»œ» _»œ» _»œ»Jœ _»˙»˙ œ»»œ œ»Jœ» œ»Jœ» _»œ» . _»œ» œ»» œ»Jœ ˙˙» .. œ»»» . œ»» œ»» œ»Jœ» ˙»˙» »»Jœ.» »»Kœ» »»J»œ »»» »»» »»» »»» »»» »»Jœ.» »»Kœ» »Jœ» »»» »»» »»Kœ» »Jœ» »» »» Œ =” l======================= » . b œ J » l ? »» »» »» l »» »» »» l l »» »» »» 212


El la kor' kantas jen ni

200 trad. CHOE Taesok

« «« «« « «« ««ˆ. «« «« «« «« « «« ««ˆ. ««ˆ ‰ «ˆ«ˆ« «ˆ.ˆ«. b 68 «««ˆˆ« «j « « ˆ«ˆ« j «ˆ ˆ« . l j «ˆˆ« j «ˆˆ« j ˆ«ˆ« j «ˆˆ« «j «ˆˆ« l «ˆ« . «ˆ« =l ˆ«ˆ« j «ˆˆ« ˆ«j ======================= l& l j l la kor' kan - tas jen ni kun bra - ko - ple - no da vot' 1. El l i - ras jen ni kun bra - ko - ple - no da vot' 2. Laý æi voj' . . œ » _»œ»» _»œ»» _»œ»» _»œ»» œ»» _»œ»» _»œ»» œ»» _»œ»» _»œ»»œ . _»œ _»œ» .. _»œ» l »œ» 6 _»œ»œ»» _»Jœ»»» »œ»»» . œ»» œ J » » » » » » » J » » œ » œ J œ J J œ œ J œ J J œ œ J » » » » » » » » » » » b 8 » » =l » ======================= l? l »» » »» l »» »» »» »» » »» l Sankte

«« ««« . «« «« « « « « «« ««ˆ.« « œ «« ‰ » ˆ « j ˆ « j « « « ˆ ˆ ˆ b j œ j » « « « « « ˆ « « ˆ « j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « » « ˆ« . l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ«œ»»» . œ»ˆ«»» ======================= =l l & ˆ« ˆ« ˆ« . l » l kan - ton pri la es - per' kaj pri la pa - ca kor, l kun la bril' de la saø' kaj kun la sa - ma kor', . œ » œ » _ œ _ _ _ œ _ œ _ œ _ œ _ œ » » » » » » » » » œ . » œ œ»œ» .. œ»œ» œ »œ»» Jœ»» »»œ . » » » » » l » » » œ œ J œ J » » » » » » » . œ J » œ »» ======================= =l l ? b » »» »» l »» »» »»» l Jœ»»»» »»» »» œ»»»» Jœ»»» l »»

«« «« «« «« «« «« ««ˆ. ««ˆ ‰ ««« ««« ««« «« «« «« ««j «« « b ˆ ˆ « «ˆ« ˆj «ˆ« j «ˆˆ« ˆ«ˆ« ««ˆˆ j «ˆˆ« l «ˆ« . «ˆ« =l ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ _j ˆ««ˆ ˆ«ˆ« j ˆ«ˆ« l ˆj ˆ«ˆ« _««ˆ»œ . l j «ˆ« ˆ« j l & _j ======================= »» l por ke en mul - te da mal - lu- mec' pli lu - mu ni - a mond' l _»œ»» _»œ»» _œ»» œ» _»œ»» _»œ»» .. _»œ»»œ _ œ » œ œ œ . » » » » œ » œ » œ » œ » œ » œ » . » » » » » » » »œ » œ» l b Jœ»»» Jœ»»» J»»»œ »»œ »»Jœ »J»œ» »Jœ» »J»œ» œ»»» »» »»» »»» l » »» » l? l J»»»»œ Jœ»»» œJ»»» œ»»» »»» Jœ»»» l » ======================= =l (Rekanta¼o)

««« . «« œ «« « « « ««« «««ˆ. œ » « « ˆ «« ‰ » «j ««ˆ« . «ˆˆ« »Jœ»» ˆj j ««ˆ« ««ˆˆ« «j ««ˆˆ« j b ˆ » « « œ « ˆ « ˆ « » . « ˆ « ˆ « ˆ » œ « ˆ . œ»ˆ«»» ======================= =” ˆ« l »» l& l »» l » l kaj æe l' fin' i - øu do u - nu per cir - kla vol'. l _»œ»œ» _»œ»» _»»œ .. _»œ»Jœ» _œ»œ»» _»œ»» _»œ» œ»» œ»» . œ»œ»» .. œ»œ»» » œ » œ œ œ » » œ J » J œ J » œ » » » » l b »» »»» »» » » œ J » » » l? l » »» »œ»»» . l » »» »» » J»œ»» l » ======================= =” 213

The Principal Book of Won-Buddhism in Esperanto  

The Principal Book of Won-Buddhism in Esperanto