Page 1

Planowane wykonanie działań fakultatywnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie, wynikający z art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Art. 108 ust. 1

Plan

Wykonanie

pkt 2

Koszty związane z organizacją partnerstwa lokalnego

6 000

73,8

pkt 6

Koszty szkoleń Powiatowej Rady Zatrudnienia

6 000

0

pkt 27

Dodatki do wynagrodzeń , których mowa w art. 100

23 000

17 916,67

pkt 30

Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

5 000

5 000

10 000

26 000

60 000

55 745,53

53 800

80 000*

pkt 31

pkt 32

pkt 34

Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów na rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców Koszty wysyłki wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi orz urzędami skarbowymi. Kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia, służących do realizacji zadań wynikających z ustawy

pkt 37

Wyposażenia klubów pracy oraz kosztów prowadzenia zajęć przez osoby nie będące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4.

5 000

2 500

pkt 38

Kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy.

40 000

36 499

pkt 43

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy

1 000

6 065

209 800

229 800

Razem

* dodatkowe środki finansowe 20 000 zł, przyznane przez MPiPS na zakup dwóch telebimów

/Propozycja%20podzia%C  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/f7354c48-4ec3-4134-aecf-ffb61e269bb0/Propozycja%20podzia%C5%82u%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20art.%20108-2...