Page 1

Dnia .............................................

.......................................................... /imię i nazwisko/ .......................................................... .......................................................... /adres zamieszkania/

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

WNIOSEK o dokonanie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów przejazdu

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 69 poz. 415 z późn. zm./ zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres .................. miesięcy zwrotu ponoszonych przeze mnie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego*. Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy z dnia ........................................... podjąłem/am z dniem ................................................... zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż przygotowanie zawodowe lub zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego* w ................................................................................................................................................................ /nazwa pracodawcy/ w miejscowości ......................................................................................................................................... Jednocześnie oświadczam, że koszt dojazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego (PKP, PKS, transport własny) wynosi ................................................ zł miesięcznie.

............................................. /podpis/ ______________________ * niepotrzebne skreślić

/Zwrot%20koszt%C3%B3w%  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/3b29dd0d-2bdf-4f2b-bf4f-1c65b36643c1/Zwrot%20koszt%C3%B3w%20przejazdu%20-%20wniosek201105041205.do...

/Zwrot%20koszt%C3%B3w%  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/3b29dd0d-2bdf-4f2b-bf4f-1c65b36643c1/Zwrot%20koszt%C3%B3w%20przejazdu%20-%20wniosek201105041205.do...

Advertisement