Page 1

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI Zasady przyznawania stypendium z tytułu podjęcia nauki reguluje przepis art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zmianami). Stypendium może zostać przyznane osobie bezrobotnej, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki: 1) nie posiada kwalifikacji zawodowych tj. nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; 2) w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych; 3) dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (obecnie wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351 zł, a w przypadku osoby samotnej 477 zł). Podjęcie dalszej nauki należy rozumieć jako rozpoczęcie nauki po raz pierwszy na wyższym poziomie niż ostatnio zakończony. Liczy się w związku z tym podjęcie tej nauki na pierwszym roku studiów lub danej szkoły. Późniejsze lata nie kwalifikują się, gdyż nie jest to już podjęcie nauki tylko dalsza nauka w tym systemie. Stypendium nie przysługuje w sytuacji podjęcia nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych. Stypendium przyznawane jest na wniosek strony. Przyznanie stypendium następuje od dnia rozpoczęcia nauki bez względu na dzień złożenia wniosku. Stypendium wypłacane jest w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia nauki, łącznie z okresem wakacji i przerw zimowych. W przypadku uzyskania promocji do następnej klasy w przypadku uczniów szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych, albo po uzyskaniu zaliczenia danego roku w przypadku słuchaczy studiów wyższych w systemie wieczorowym lub zaocznym (niestacjonarnym) starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.


Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki. Natomiast podstawę do ustalania dochodu stanowią zaświadczenia o wysokości zarobków osób pracujących w rodzinie wystawione przez pracodawców, odcinki emerytury lub renty, decyzje przyznające zasiłki, dodatek mieszkaniowy itp. Do dochodu rodziny wlicza się dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Polepszenie sytuacji materialnej bezrobotnego w danym miesiącu (np. praca sezonowa rodziców) spowoduje zawieszenie wypłaty stypendium w tych miesiącach, co jednocześnie nie powoduje wydłużenia okresu płatności tego stypendium na dalsze miesiące. UWAGA Bezrobotny uprawniony do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do stypendium na czas skrócony o okres pobierania stypendium przed utratą statusu bezrobotnego. Osobie, której starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

/Zasady%20przyznawania  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/d26eb59f-8596-4e5b-a882-7a9fb8faa63c/Zasady%20przyznawania%20stypendium%20z%20tytu%C5%82u%20podj%C...