Page 1

4. Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2011 roku. Nazwa i zakres szkolenia

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

ABC przedsiębiorczości – Jak założyć i prowadzić własną firmę

Charakterystyka adresatów szkolenia

Osoby bezrobotne z wykształceniem minimum podstawowym oraz brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku technologa robót wykończeniowych Osoby bezrobotne chcące założyć i prowadzić działalność gospodarczą

Przewidywany termin realizacji

Liczba miejsc

II kwartał

15 osób

Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat

240 godzin zegarowych

II, III kwartał

20 osób

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

28 osób

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

30 godzin zegarowych Umiejętność poszukiwania pracy – szkolenie w Klubie Pracy

Osoby bezrobotne

I,IV kwartał 55 godzin zegarowych

Szkolenia indywidualne

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeśli uzasadni celowość tego szkolenia np. szkolenie to zapewni jej zatrudnienie lub podjęcie własnej działalności gospodarczej Osoby posiadające oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończeniu szkolenia lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej

W zależności od zgłoszeń realizowane w ciągu całego roku

W zależności od rodzaju szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

* Powyższe kierunki szkoleń mogą być modyfikowane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje. * Kolejność realizacji szkoleń jest uzależniona od ilości chętnych i możliwości finansowych urzędu. * W razie dużego zainteresowania szkoleniami mogą być ustalone dodatkowe terminy. * W przypadku trudności przy naborze na szkolenie lub wystąpienia innych okoliczności powodujących, że szkolenie nie będzie uzasadnione urząd zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. * Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby korzystające wcześniej ze szkoleń, w przypadku, gdy łączne koszty wszystkich szkoleń (tzn. należność dla instytucji szkoleniowej, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie podczas szkolenia, badania lekarskie, koszt egzaminu) w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyłyby 10-krotność

minimalnego wynagrodzenia.

/Plan%20szkole%C5%84%2  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/2bb4615f-803b-4ddf-88be-f090d124a6e4/Plan%20szkole%C5%84%202011.doc

/Plan%20szkole%C5%84%2  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/2bb4615f-803b-4ddf-88be-f090d124a6e4/Plan%20szkole%C5%84%202011.doc

Advertisement