Page 1

Oświadczenie pracodawcy Oświadczam, że po ukończeniu przez Panią/Pana........................................................................ Szkolenia(kursu)........................................................................................................................... Zobowiązuję się zatrudnić w/w na podstawie umowy o pracę na stanowisku............................. ....................................................................................................................................................... Zatrudnienie nastąpi od dnia......................................................................................................... Ostateczny termin oczekiwania na przeszkoloną osobę............................................................... Przewidywany okres zatrudnienia po przeszkoleniu.................................................................... Dokładna nazwa i adres zakładu (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) pracy oraz numer telefonu................................................................. ....................................................................................................................................................... Imię i nazwisko osoby, z którą można kontaktować się w sprawie skierowania na szkolenie oraz zatrudnienia po jego zakończeniu.........................................................................................

........................................................ data

.......................................................... pieczątka i podpis

Oświadczenie pracodawcy Oświadczam, że po ukończeniu przez Panią/Pana........................................................................ Szkolenia(kursu)........................................................................................................................... Zobowiązuję się zatrudnić w/w na podstawie umowy o pracę na stanowisku............................. ....................................................................................................................................................... Zatrudnienie nastąpi od dnia......................................................................................................... Ostateczny termin oczekiwania na przeszkolona osobę............................................................... Przewidywany okres zatrudnienia po przeszkoleniu.................................................................... Dokładna nazwa i adres zakładu (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) pracy oraz numer telefonu................................................................. ....................................................................................................................................................... Imię i nazwisko osoby, z którą można kontaktować się w sprawie skierowania na szkolenie oraz zatrudnienia po jego zakończeniu.........................................................................................

........................................................ data

.......................................................... pieczątka i podpis

/o%C5%9Bwiadczenie%20p  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/29687e37-4334-4d1a-9be1-df0d8491b16c/o%C5%9Bwiadczenie%20pracodawcy%20o%20zatrudnieniu%20osoby%20b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you