Page 1

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM (stan na dzień 30.11.2011 r.)

I.R YN EK PRA C Y 1. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie na koniec listopada 2011 r. wynosi 1424 osoby i w porównaniu do stanu z końca grudnia 2010r. jest niższa o 206 osób tj. o 12,6 %, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych o 10,7 %. Wśród ogółu bezrobotnych w końcu listopada 2011 roku znajdowało się : •

268 osób z prawem do zasiłku (18,8 % ogółu bezrobotnych)

1 029 mieszkańców wsi (72,3 %)

826 kobiet ( 58 %)

Stopa bezrobocia (liczona jako wskaźnik liczby bezrobotnych do czynnych zawodowo) wynosi na 31.10.2011r.: •

w kraju 11,8 %

w województwie wielkopolskim 8,6 %

w powiecie wolsztyńskim 5,5 %

grodziskim 8,9 %

nowotomyskim 6 %

leszczyńskim 8,4 %

kościańskim 8 %

zielonogórskim 14,1 %

nowosolskim 22,9 %


wschowski 15,4 %

2. Sytuacja w gminach. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wolsztyńskiego wg stanu na 30 listopada br. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych 30.11.2010

30.11.2011

Wzrost/spadek

Dynamika

Gmina Siedlec

314

257

↓ 57

81,8

Gmina Wolsztyn

918

799

↓ 119

87

Gmina Przemęt

362

368

↑6

101,7

1 594

1 424

↓ 170

89,3

Razem

3. Najważniejsze dane dotyczące bezrobocia w powiecie wolsztyńskim (wg stanu z 30 listopada br)

Wyszczególnienie

Powiat wolsztyński

Gmina Przemęt

Gmina Siedlec

Gmina Wolsztyn

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Osoby do 25 roku życia

428

30,1

148

40,2

88

34,2

192

24

Osoby długotrwale bezrobotne

518

36,4

114

31

84

32,7

320

40,1

Osoby po 50 roku życia

319

22,4

59

16

58

22,6

201

25,2

Osoby bez kwalifikacji zawodowego

296

20,8

58

15,8

52

20,2

186

23,3

289

20,3

85

23,1

50

19,5

154

19,6

Osoby bez wykształcenia średniego

811

57

213

57,9

167

65

431

54

Osoby samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko wieku do 18 lat

109

7,7

22

6

14

5,5

73

9,1

Osoby niepełnosprawne

231

16,2

53

14,4

42

16,3

135

16,9

Osoby, które po dobyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

12

0,8

3

0,8

3

1,2

6

0,8

1 424

100

368

25,8

257

18,1

799

56,1

Osoby bez doświadczenia zawodowego

Bezrobotni ogółem


WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY (planowane do końca 31.12.2011r.)

1. Planowane wydatki ze środków FP na wypłatę zasiłków, dodatków aktywizacyjnych , aktywizację osób bezrobotnych, oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku. Planowane wydatki ze środków finansowych z Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, aktywizację, oraz ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych w okresie od stycznia 2011r. do końca grudnia 2011 r. wyniesie 6 153 368 złotych. Poziom zaangażowanych środków finansowych według poszczególnych zadań przedstawia tabela.

Zadania

Wydatki Ogółem ( zł)

%

3 113 904

50,6

2. Dodatki aktywizacyjne

121 926

2,0

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( osoby bez prawa o zasiłku)

811 138

13,2

4. Pozostałe (wydatki fakultatywne *) art. 108

229 800

3,7

5. Aktywizacja osób bezrobotnych

1 876 600

30,5

WYDATKI OGÓŁEM

6 153 368

100

1. Zasiłki dla bezrobotnych

* wydatki związane z funkcjonowaniem CAZ, koszty wezwań, wysyłki korespondencji, szkolenie PRZ, koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego, szkolenia pracowników PUP, koszty ewaluacji projektów EFS, koszty promocji usług rynku pracy, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników kluczowych.


2. Wykorzystanie środków funduszu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku. 2.1 Środki finansowe •

algorytm

wniosek PUP (EFS –POKL)

algorytm ( XII/2011)

1 200 500 zł 646 400 zł 29 700 zł

-------------------------------------------------------------------------1 876 600 zł Łącznie w 2011 roku w ramach oferowanych instrumentów zaktywizowano 350 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. 2.2. Oferty pracy - od początku bieżącego roku do dnia 30 listopada pracodawcy zgłosili 901 ofert pracy, o 25,7 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 2.3 Roboty publiczne – w 2011 roku skierowano w ramach robót publicznych 4 osoby i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 10 268 zł. 2.4 Prace interwencyjne – w 2011 roku zawarto 19 umów z zakładami pracy na zorganizowanie prac interwencyjnych. W tym celu zaangażowano środki w wysokości 59 045 zł, i skierowano 32 osoby bezrobotnych. 2.5 Staże – w 2011 roku w ramach środków z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto 136 umów z zakładami pracy na zorganizowanie staży dla 150 osób bezrobotnych. Zaangażowano na ten cel środki w wysokości 892 050 zł. 2.6 Dotacje dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą – w 2011 roku udzielono osobom bezrobotnym 25 dotacji, na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Na ten cel zaangażowano środki w wysokości 216 300 zł. 2.7 Refundacja nowych miejsc pracy - od końca grudnia planujemy zawrzeć 41 umów z zakładami pracy na zorganizowanie 46 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na ten cel zaangażowane zostaną środki w wysokości 436 084 zł.


2.8 Badania lekarskie – 3 010 zł 2.9 Studia podyplomowe - zobowiązania z 2010 roku – 964 zł 2.10 Stypendium z tytułu kontynuowania nauki – zobowiązanie z 2010 roku – 16 035 zł 2.11 Przygotowanie zawodowe dorosłych – zobowiązania z 2010 roku – 88 300 zł 2.12 Szkolenia i przekwalifikowania – w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie na podstawie analiz potrzeb i wniosków bezrobotnych oraz pracodawców zorganizował dla 85 osób bezrobotnych. Na ten cel zostały zaangażowane środki w wysokości 154 544 zł (w tym środki z EFS 79 680 zł) W 2011 roku zorganizowano szkolenia w zakresie: Liczba uczestników szkolenia

Rodzaj szkolenia ABC Przedsiębiorczości

24

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

15

Kierowca wózka jezdniowego

2

Kurs masażu klasycznego

1

Operator koparko – ładowarki klasa III

1

Umiejętność poszukiwania pracy – szkolenie w Klubie Pracy

16

Kwalifikacja wstępna przyspieszona C1,C1E,C,CE,

3

Prawo jazdy kat. C+E ( mocowanie ładunków)

1

Kurs bukieciarstwa – zaawansowany

1

Kwalifikacja wstępna przyspieszona D1,D1E,D,DE

3

Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

1

Moja motywacja od zaniechania do działania

11

Rusztowania budowlano – montażowe – montaż

2

Podstawy kosztorysowania w programie NORMA

1

Mikropigmentacja – makijaż permanentny

1

Szkolenie operatorów narzędzi udarowych ręcznych

1

Szkolenie okresowe kat. C1, C1E, C,CE

1

RAZEM

85

PLANY NA 2012 ROK


1. Spotkania z przedstawicielami ZUS 2. Spotkania z psychologami 3. Porady prawne 4. Konferencja nt kryzysu- zagrożenia – szanse na przyszłość I/II 2012 5. Giełda Przedsiębiorczości – II/2011 (oferta banków, WARP, WFPK Gostyń, firmy szkoleniowe z oferta szkoleń, 6. Dodatkowe usługi – rekrutacja, bank CV 7. Udoskonalanie strony WWW 8. Przypominacz sms-y 9. Rekrutacja do firm szkoleniowych 10. Targi pracy

/Informacja%20o%20bezr  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/a3f8e284-49ad-4783-9659-415f9c128e58/Informacja%20o%20bezrobociu.doc