Page 1

Załącznik nr 6 do wniosku Wn-O

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCA SIEDZIBY I PROWADZENIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚĆI 1. Adres miejsca siedziby/zakładu głównego planowanej działalności:……………….............. …………………………………………………………………………………………... 2. Adres miejsca prowadzenia planowanej działalności:……………......................................... ………………………………………………………………………………………….. 3. Dane dotyczące użytkowanego lokalu/nieruchomości odrębnie dla siedziby/zakładu głównego i miejsca prowadzenia planowanej działalności: a)

tytuł prawny (np. własność, najem, dzierżawa, użyczenie itp.) ………………………... …………………………………………………………………………………………... (siedziba/zakład główny planowanej działalności )

…………………………………………………………………………………………... (miejsce prowadzenia planowanej działalności)

b)

czas trwania ww. formy użytkowania nieruchomości lub lokalu (co najmniej na 12 miesięcy prowadzenia działalności po jej rozpoczęciu przez bezrobotnego) ………………………………………………………………………………………….. (siedziba/zakład główny planowanej działalności )

…………………………………………………………………………………………... (miejsce prowadzenia planowanej działalności)

c)

krótką charakterystykę użytkowanej nieruchomości lub lokalu - siedziby/zakładu głównego planowanej działalności: • •

wielkość: ..…………………………………………………………………………... stopień przygotowania do prowadzenia działalności: ……..……………….………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. informacja o spełnieniu lub braku potrzeby spełnienia przez bezrobotnego wymogów przepisów szczególnych regulujących obrany profil działalności gospodarczej wskazany w cz. II pkt 1a (np. w zakresie niezbędnej ilości, rodzaju pomieszczeń i ich wyposażenia): ……………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. informacja dot. zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, czy wymaga on zgodnie z przepisami zmiany użytkowania obiektu (bezrobotny zobowiązany jest do przedłożenia informacji o uzyskaniu takiego pozwolenia jeżeli jest ono niezbędne):

……………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. - miejsca prowadzenia planowanej działalności:

• •

wielkość: ..…………………………………………………………………………... stopień przygotowania do prowadzenia działalności: ……..……………….………. 1


Załącznik nr 6 do wniosku Wn-O

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… informacja o spełnieniu lub braku potrzeby spełnienia przez bezrobotnego wymogów przepisów szczególnych regulujących obrany profil działalności gospodarczej wskazany w cz. II pkt 1a (np. w zakresie niezbędnej ilości, rodzaju pomieszczeń i ich wyposażenia): ……………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. informacja dot. zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, czy wymaga on zgodnie z przepisami zmiany użytkowania obiektu (bezrobotny zobowiązany jest do przedłożenia informacji o uzyskaniu takiego pozwolenia jeżeli jest ono niezbędne):

……………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… (data i podpis wnioskodawcy)

PROSIMY DOŁĄCZYĆ KOPIE UMÓW NAJMU BĄDŹ WSTEPNYCH UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY,UŻYCZENIA, AKTÓW WŁASNOŚCI BĄDŹ NOTARIALNYCH ODPISÓW USTALAJĄCYCH PRAWO WŁASNOŚCI DO LOKALU, W KTÓRYM BEZROBOTNY CHCE PROWADZIĆ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ.

2

ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206201306271802  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/5372bc11-ff30-45a7-83f4-36647b407bb7/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206201306271802.doc