Page 1

Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O

Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności część I Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków przeznaczonych na zakup towarów, usług lub wkład do spółdzielni socjalnej L.P.

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ PODATKU VAT

WARTOŚĆ BRUTTO

TERMIN REALIZACJI ZAKUPU*

FORMA ROZLICZENIA

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, URZADZEŃ, NARZĘDZI (podać nazwę/typ): 1 2 3 4 5 6 ZAKUP PIERWSZEJ PARTII TOWARÓW LUB MATERIAŁÓW (podać specyfikacje – do 25% wnioskowanej kwoty): 1 2 3 4 5 6 ADAPTACJA, REMONT LOKALU UŻYTKOWEGO* (do 10% wnioskowanej kwoty): 1 2 3 4 5 6 REKLAMA (do 10% wnioskowanej kwoty): 1 2 3 INNE WYDATKI: 1

1


Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O

2 3

RAZEM - Prosimy wpisać źródła pochodzenia środków trwałych, towarów, materiałów: ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Powyższe dane niezbędne będą w celu porównania wartości towaru z ceną rynkową. ……… .………....…………………………............. data i czytelny podpis Wnioskodawcy UWAGA: * ogólna wartość brutto powinna być taka jak kwota wnioskowanych środków.

Część II PLAN FINANSOWY 1. Kwota środków finansowych potrzebnych do podjęcia planowanego przedsięwzięcia – ogółem kwota............................................................................................................................. słownie: ……………................................................................................................ 2. Źródła pochodzenia niezbędnych środków finansowych .....................................................................

2


Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O

.............................................................................................................................................................. 3. Uzasadnienie zakupów związanych z podjęciem planowanej działalności gospodarczej. Lp.

Wyszczególnienie wydatków (nazwa, typ)

Uzasadnienie zakupu (do czego będzie służył dany przedmiot osobie podejmującej działalność gospodarczą)

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

3


Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O

13. 14. 15. 16.

17.

18. 19. 20. 21. 22.

Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności część II Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach środków własnych LP.

1

ILOŚĆ ZAKUP SPECYFIKACJA WYDATKÓW (w przyjętej RZECZY (środki trwałe, materiały, towary, pozyskanie lokalu itp.) jednostce np. NOWYCH / NAZWA, PARAMETRY TECHNICZNE, KRÓTKI szt., kg, kpl UŻYWANYCH OPIS itp.) ***

2

3

4

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA* HARMONOGRAM WYDATKÓW ŚRODKI WŁASNE

5

INNE

6

7 4


Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O

SUMA:

Wkład własny niepieniężny wnoszony do planowanego przedsięwzięcia LP

ŚRODKI TRWAŁE, MATERIAŁY, TOWARY, LOKAL ITP. (nazwa, parametry techniczne, krótki opis)

ILOŚĆ (w przyjętej jednostce np. szt., kg, kpl itp.)

.............................................................................................................. (data i podpis wnioskującego)

5

ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201201306271801  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/00a2ca5a-83ce-4085-9df4-09e9fbe31fc3/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201201306271801.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you